Intern undersøgelse af omfanget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intern undersøgelse af omfanget"

Transkript

1 Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen 1 September, 2014

2 Undersøgelse er gennemført af Katja Mejlfort og Anne Marie Lyager Kaae 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Undersøgelsesdesign... 6 Omfang af borgere med dobbeltdiagnose på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune... 7 Primære karakteristika for beboere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud... 7 Hvilke forskellige former for rusmidler er der tale om... 9 Misbrug af forskellige former for stoffer/alkohol fordelt på aldersgrupper...10 Primære problematikker på bosteder i forbindelse med behandling og håndtering af beboere med dobbeltdiagnoser ) Misbrugets konsekvenser for både de misbrugende og ikke misbrugende beboere ) Behov for at styrke misbrugsbehandlingen til beboere med dobbeltdiagnose ) Behov for styrkelse af kompetencer indenfor misbrugsbehandling blandt de socialpsykiatriske medarbejdere...15 Hvad siger forskningen om behandling af borgere med dobbeltdiagnose...16 Bilag. 1 Aldersgrupper og brug af de forskellige rusmidler

4 Indledning De socialpsykiatriske bocentre i Københavns Kommune oplever i stigende grad problemstillinger med misbrug blandt beboerne. Kombinationen af psykisk sygdom og misbrug også kaldet en dobbeltdiagnose kan på forskellig vis være vanskelig at håndtere for botilbuddene: Dels fordi misbruget ofte udgør en belastning for den enkelte borgers livskvalitet og psykiske lidelse, og dels fordi kriminaliteten, der ofte finansierer den enkeltes misbrug, påvirker botilbuddets bomiljø i negativ retning. Derudover kan borgere med dobbeltdiagnoser være en stor udfordring for medarbejderne på botilbuddene at håndtere, idet medarbejderne som oftest primært er blevet klædt på - og har erfaring i forhold til - at håndtere borgerens psykiske lidelse og ikke de eventuelle medfølgende misbrugsproblematikker. Regeringens Udvalg for Psykiatri vurderer i en afrapportering 1 fra 2013, at udviklingen samlet set tyder på, at der er sket en stigning i antallet af mennesker med dobbeltdiagnoser på landsplan indenfor de seneste år. Således refererer rapporten til undersøgelser, der viser en næsten fordobling af borgere med dobbeltdiagnose fra 2001 til indenfor den regionale psykiatri og en stigning i antallet af unge med dobbeltdiagnose indenfor de seneste år. Ifølge rapporten behøver denne udvikling dog ikke at betyde, at der er tale om en reel stigning i antallet af personer med en kombination af sindslidelse og misbrug, men kan i stedet være udtryk for, at der generelt er mere opmærksomhed omkring dobbeltdiagnoser. Den øgede opmærksomhed på dobbeltdiagnoseproblematikken har også ført til, at der sideløbende er blevet lavet en række danske undersøgelser og evalueringer af indsatserne overfor borgere med sindslidelse kombineret med misbrug 3. I forlængelse heraf har Socialforvaltningen igangsat en intern undersøgelse for at tilvejebringe et overblik over problematikken på Københavns Kommunes socialpsykiatriske botilbud. Undersøgelsen har haft til formål at: 1 Bilagsrapport 2- Afrapportering fra arbejdsgruppe 2 under Regeringens Udvalg om Psykiatri oktober Jf. samme er der sket en stigning i antallet af dobbeltdiagnoser fra i 2001 til i 2011 indenfor den regionale psykiatri. 3 F.eks. Social Udviklingscenter SUS (2011), Bedre psykiatri (2010) og Københavns Amts Behandlingscenter (2009) har lavet evalueringer og undersøgelser omkring indsatsen overfor mennesker med sindslidelse og misbrug. 4

5 1) Afdække omfanget af og karakteristika ved borgere med dobbeltdiagnoser på de socialpsykiatriske botilbud. 2) Afdække de problemstillinger og behov som medarbejdere og ledere i de seks socialpsykiatriske centre ser i forhold til at hjælpe borgere med dobbeltdiagnoser. Rapporten gennemgår først resultaterne af en kvantitativ undersøgelse af omfanget af borgere med dobbeltdiagnose på de socialpsykiatriske botilbud og beskriver borgernes fordeling på alder og forbrug af forskellige stoffer/alkohol. Samtidig undersøges forekomsten af påbegyndt misbrug og ophørt misbrug. Med udgangspunkt i en kvalitativ undersøgelse beskrives herefter de primære problematikker der knytter sig til støtte og behandling af borgere med dobbeltdiagnoser på de socialpsykiatriske centre. Afslutningsvis peger undersøgelsen med udgangspunkt i forskningslitteratur på området på nogle fælles karakteristika for indsatser og behandling, der har vist sig at fungere godt overfor borgere med dobbeltdiagnose. 5

6 Undersøgelsesdesign Dobbeltdiagnoseundersøgelsen har bestået af to dele: En kvantitativ afdækning af omfanget af dobbeltdiagnosticerede borgere på de socialpsykiatriske botilbud og en kvalitativ afdækning af de problematikker og behov, der knytter sig til indsatsen overfor de dobbeltdiagnosticerede borgere på tilbuddene. Både den kvantitative og den kvalitative undersøgelse bygger på oplysninger indsamlet fra medarbejdere og ledere på socialpsykiatriske botilbud. Den kvantitative afdækning af dobbeltdiagnoseproblematikken har bestået i en spørgeskemaundersøgelse, der blev sendt ud til alle socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune. Her blev det ved hjælp af oplysninger fra personalet undersøgt, hvor mange borgere med dobbeltdiagnose, der befinder sig på de forskellige tilbud og hvilke rusmidler der er tale om. Samtidig blev der stillet spørgsmål til medarbejdernes kompetencer i forhold til at støtte op om behandling af beboere med dobbeltdiagnose. Den kvalitative del af undersøgelsen bestod først og fremmest af en interviewundersøgelse med medarbejdere og ledere på botilbud. Der er i denne sammenhæng i alt gennemført interviews med 7 ledere og 15 medarbejdere både i - og udenfor de socialpsykiatriske centerfællesskaber. De kvalitative interviews med medarbejdere og ledere på botilbud blev valgt, idet medarbejderne og lederne på de socialpsykiatriske botilbud skønnedes at være dem, der er tættest på borgerne, og derigennem har bedst kendskab til de problematikker, der kan opstå omkring arbejdet med og behandling af borgere med en dobbeltdiagnose. De kvalitative interviews blev suppleret med en journalgennemgang, hvor i alt 18 sager fra to større bocentre blev gennemgået. Journalgennemgangen blev valgt, idet den kunne give et billede på hvordan borgernes misbrugsproblematikker, og evt. proces hen mod behandling håndteres af medarbejderne på botilbuddene, samt give et indblik i borgerens vej i behandlingssystemet. Endelig er der gennemført interview på et specialiseret botilbud samt fokusgruppeinterview med 6 medarbejdere og ledere fra de socialpsykiatriske botilbud med henblik på at diskutere mulige løsningstiltag overfor målgruppen. 6

7 Omfang af borgere med dobbeltdiagnose på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune I dette afsnit gennemgås de kvantitative resultater fra spørgeskemaundersøgelsen, der skal give et overblik over omfanget af borgere med dobbeltdiagnoser på København Kommunes socialpsykiatriske botilbud. Spørgeskemaerne er udfyldt af personalet på bostederne og beror derfor på medarbejdere og lederes vurdering af om de enkelte beboere har et misbrug, samt hvilket misbrug der er tale om. Vi har her bedt medarbejderne vurdere, om borgerne har et misbrug efter WHO s misbrugsdefinition 4. Samlet set har 26 socialpsykiatriske botilbudsafdelinger, fordelt på de 6 socialpsykiatriske centre, med i alt 1184 beboere, deltaget i undersøgelsen. Primære karakteristika for beboere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud Ud af de 1184 beboere i undersøgelsen vurderer medarbejderne, at 401 beboere har et misbrug af enten stoffer eller alkohol. Således vurderes det, at i alt 34 % af beboerne på de socialpsykiatriske bosteder har en kombination af misbrug og en psykiatrisk diagnose 5. Antallet af borgere med dobbeltdiagnose på de socialpsykiatriske tilbud ligger dermed på samme niveau som i 2009, hvor forvaltningen gennemførte en spørgeskemaundersøgelse heraf. Der er dog tale om stor variation i andelen af beboere med dobbeltdiagnose imellem de forskellige centre. Antallet af beboere med et misbrug fordeler sig således på de forskellige centre: Tabel 1: Beboere med misbrug fordelt på socialpsykiatriske centre Amager Nørrebro Lindegården Nord Vest City Ringbo I alt Antal misbrugere WHO s misbrugsdefinition: En misbruger er den, der indtager et givent rusmiddel i et sådant omfang at vedkommendes afhængighed fører til: Mærkbare psykiske forstyrrelser, nedsat fysisk sundhed, ødelagte menneskelige relationer og manglende evne til at fungere socialt og økonomisk. 5 Andelen af beboere med dobbeltdiagnose ligger således på niveau med niveauet i Forvaltningen foretog i 2009 en spørgeskemaundersøgelse, der viste, at ca. en tredjedel af beboerne på Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre havde et aktuelt misbrug, enten af alkohol, hash, alkohol og hash sammenblandet, eller for en mindre gruppes vedkommende hårdere stoffer. 7

8 Procentdel af centrets beboere 50,3 % 25, 4 % 30,3 % 27,7 % 37,8 % 36, 3 % 33,9 % I tabel 1 ses det, at centrenes andel af beboere med misbrug udgør mellem 25,4 % (Center Nørrebro) og 50,3 % (Center Amager) af alle beboere på de socialpsykiatriske centre. Figur 1 viser beboere med misbrug fordelt på alder og køn sammenlignet med alle beboere på de socialpsykiatriske botilbud: Figur 1: Beboere med misbrug fordelt på alder og køn sammenlignet med alle beboere. 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% Kvinder med misbrug Mænd med misbrug Alle med misbrug Alle beboere 0,0% år år år år 60+ Kilde: Socialforvaltningens ledelsesinformationssystem VI Generelt gælder det, at de misbrugende beboere i højere grad udgøres af mænd end kvinder. Mens 21,6 % af beboere med misbrug er kvinder, er 78,5 % mænd. Samtidig er mænd med misbrug overrepræsenteret i forhold til alle mandlige beboeres andel af beboergruppen, der udgør 65,2 %. De mest misbrugende aldersgrupper udgøres af beboere fra år og år, som tilsammen udgør 55,1 % af beboerne med misbrug, hvorimod den mindst misbrugende gruppe er de årige, hvor 12,6 % er misbrugende. Dog må gruppen af unge siges at være en smule overrepræsenterede ift. misbruget, da de unge udgør 12,6 % af de beboere med misbrug, mens alle unge kun udgør 8,4 % af samtlige beboere. 8

9 Hvilke forskellige former for rusmidler er der tale om I den kvantitative undersøgelse er bostederne blevet bedt om at give oplysning om, hvilke typer af stoffer/alkohol de er vidende om, at den enkelte beboer benytter. Dette er vist i tabel 2. Tabel 2: Brug af forskellige former for rusmidler fordelt på beboere med misbrug og alle beboere Opioider 7 Benzodiazepiner Alkohol Hash Centralstimule Intet rende stoffer 6 8 misbrug Antal beboere % af misbrugere (n=390) 59,6 % 57,9 % 34,0 % 17,5 % 17,8 % % af alle beboere (n=1184) 19,8 % 19,3 % 11,3 % 5,8 % 5,9 % 67,1 % I denne tabel er det centralt at være opmærksom på, at den samme borger kan optræde flere gange i tabellen, hvis borgeren har et blandingsmisbrug. Således har i alt 47,9 % af beboerne med misbrug et blandingsmisbrug. Ser vi gruppen af beboere med misbrug er det klart alkohol og hash der dominerer billedet ca. 3/5 af beboere med misbrug har et misbrug af alkohol og hash. 1/3 af de misbrugende beboere bruger centralstimulerende stoffer og ca. 1/6 bruger opioider og benzodiazepiner 9. Ser vi på misbruget i relation til samtlige beboere på bostederne ser vi tilsvarende, at de mest misbrugte stoffer er alkohol og hash, som hver misbruges af ca. 1/5 del af alle beboere. Lidt over 1/10 af alle beboere misbruger centralstimulerende stoffer, mens ca. 1/20 misbruger henholdsvis opioider og benzodiazepiner. Nyere forskning af forskellige rusmidlers skadevirkninger (David J. Nutt et al:2010) 10 peger på at heroin, crack kokain og metamfetamin er de rusmidler, der har den største skadevirkning på den enkelte, efterfulgt af alkohol på en fjerde plads. Ses der på rusmidlers skadevirkning på andre (herunder omgivelserne og samfundet) er det alkohol, der har de største skadevirkninger. Ses der på skadevirkninger for den enkelte og omgivelserne samlet set er alkohol det rusmiddel, der har den største skadevirkning. 6 F.eks. amfetamin, kokain eller ecstasy. 7 F.eks. morfin, kodein, heroin. 8 F.eks. risolid, rivotril, alopam, oxapax, oxazepam. 9 Undersøgelsen viser hvilke rusmidler beboerne benytter sig af, men indeholder ikke data, der kan sige noget om intensiteten eller tyngden i den enkelte beoers misbrug 10 David J Nutt et al. Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis. Lancet

10 De enkelte rusmidlers skadevirkning på henholdsvis den enkelte og omgivelserne er vist i figur 3 nedenfor. Figur 3. Skadevirkninger af rusmidler i forhold til den enkelte og omgivelserne I forlængelse af undersøgelsen af de forskellige rusmidlers skadevirkninger er det således vigtigt, at være opmærksomme på den høje forekomst af alkoholmisbrug, der udgør en væsentlig udfordring for såvel den enkelte som omgivelserne på de socialpsykiatriske botilbud. Misbrug af forskellige former for stoffer/alkohol fordelt på aldersgrupper I det følgende beskrives hvorledes misbruget af de forskellige former for stoffer/alkohol er fordelt på aldersgrupper Den generelle aldersfordeling stammer ikke fra spørgeskemaundersøgelsen, men fra data fra VII. I VII-systemet er det samlede antal borgere 1115 mod spørgeskemaets

11 Figur 1. Andelen af beboere med misbrug fordelt på typer af stoffer/alkohol og alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 60 år år år år år Som før beskrevet er det gruppen af årige, der udgør den største gruppe af beboere med misbrug på bocentrene. Gruppen er også overrepræsenteret i forhold til alle de forskellige former for stoffer/alkohol der misbruges på centrene. De unge er især karakteriseret ved at bruge hash og centralstimulerende stoffer. Således udgør de årige 17,5 % af det samlede antal hashbrugerne og 14,9 % af det samlede antal brugere af centralstimulerende stoffer. De ældste beboere på 60+ har typisk et alkoholmisbrug. Således er 20,9 % af det samlede antal alkoholmisbrugere 60 år eller ældre. For nærmere belysning af de aldersgruppers brug af forskellige rusmidler se bilag. 1. Oversigt over påbegyndelse - og stop af misbrug samt beboere i misbrugsbehandling I følgende tabeller vises antallet af beboere der har henholdsvis påbegyndt og afsluttet misbrug indenfor det seneste år fordelt på alder: Tabel 5: Antallet af beboere der, indenfor det seneste år, er påbegyndt et misbrug år år år år 60+ I alt Antal beboere Tabel 6: Antallet af beboere der, indenfor det seneste år, er stoppet med et misbrug år år år år 60+ I alt Antal beboere

12 Indenfor det seneste år har 9 beboere påbegyndt et misbrug, mens i alt 24 beboere er stoppet med et misbrug. Spørgeskemaundersøgelsen har ikke afdækket hvor mange beboere, der er i misbrugsbehandling via regionen, som har det primære ansvar for en integreret behandling af psykiske sygdom og misbrug for borgere med kroniske psykoser beboere er indskrevet i stof- eller alkoholbehandling i kommunalt regi i Rådgivningscenter København Den seneste opgørelse over beboere på socialpsykiatriske tilbud viser, at ca. 80 % vurderes at falde under regionens behandlingsansvar. 13 Jf. forvaltningens interne registre VII-systemet samt KMD sag. Her tælles de borgere, der er i anonym alkoholbehandling eller i alkoholbehandling og er over 30 år, ikke med. 12

13 Primære problematikker på bosteder i forbindelse med behandling og håndtering af beboere med dobbeltdiagnoser I det følgende beskrives de primære problematikker forbundet med behandling og håndtering af beboere med dobbeltdiagnoser på bostederne. Afsnittet tager udgangspunkt dels i de kvalitative enkeltinterviews, der er foretaget med medarbejdere og ledere på de socialpsykiatriske botilbud, og dels i den journalgennemgang, der er foretaget af udvalgte beboeres sager. Undersøgelsen peger på 3 spor som der skal være opmærksomhed på i forhold til at styrke indsatsen overfor beboere med dobbeltdiagnose på botilbuddene. Disse spor har især følgende temaer som omdrejningspunkt: 1. Misbrugets konsekvenser for både de misbrugende og de ikke-misbrugende beboere. 2. Behov for at styrke misbrugsbehandlingen til beboere med dobbeltdiagnose. 3. Behov for styrke medarbejdernes kompetencer i forhold til arbejdet med borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud. 1) Misbrugets konsekvenser for både de misbrugende og ikke misbrugende beboere Undersøgelsen viser, at misbruget blandt beboerne på de socialpsykiatriske botilbud har en række uheldige konsekvenser både for den enkelte misbrugende beboer og for de ikke-misbrugende beboere. For den enkelte misbrugende beboer kan stofindtaget bl.a. betyde, at beboerens psykiske lidelse forværres. Derudover bliver beboerens liv belastet, da misbruget kan føre til en kriminel adfærd, der fx kan involvere konflikter om penge med andre misbrugende beboere og/eller stofhandlende udefra. Samtidig kan misbruget bevirke, at der skabes et socialt miljø på bostedet omkring misbrug, der på forskellig vis fastholder beboeren i misbruget. Misbruget har ikke kun konsekvenser for den enkelte misbrugende beboer, men kan også have konsekvenser for de beboere, der ikke har et misbrug. Undersøgelsen viser således, at konflikter og kriminel adfærd omkring misbruget kan medføre, at der opstår et utrygt bomiljø, som igen kan påvirke de ikke-misbrugende beboere på en negativ måde. 13

14 Samtidig beskriver medarbejderne i interviewene, at de oplever, at det kan være meget vanskeligt at håndtere den kriminalitet der følger i kølvandet på misbruget og de efterlyser i denne sammenhæng mere samarbejde med politiet herom. 2) Behov for at styrke misbrugsbehandlingen til beboere med dobbeltdiagnose Både medarbejdere og ledere på botilbuddene oplever, at der er et stort behov i forhold til at sikre, at beboere med dobbeltdiagnoser får relevant behandling for deres misbrug. Der opleves i tilknytning hertil flere udfordringer: Det handler både om, at der er behov for mere kendskab på botilbuddene til de eksisterende behandlingstilbud, om lange ventetider til regionens misbrugsbehandlingstilbud og om behov for efterbehandling, når beboeren udskrives fra fx døgnbehandling i hospitalspsykiatrien. Det handler også om, at det kan være vanskeligt for botilbuddene at finde ud af, hvor behandlingsansvaret for den enkelte beboers misbrug er placeret i forhold til henholdsvis regionalt eller kommunalt regi. Undersøgelsen peger således på, at der i praksis er behov for at tydeliggøre opgave- og ansvarsfordelingen imellem regionens psykiatri, kommunen og botilbuddene - både i forhold til en nærmere præcisering af målgruppen og i forhold til de forskellige faser af behandlingsforløbet. I forlængelse heraf efterlyser medarbejdere og ledere klarere retningslinjer eller køreplaner for, hvordan de skal arbejde med beboernes misbrug i praksis. Samtidig oplever medarbejderne, at de har brug for mere rådgivning og sparring med samarbejdspartnerne på området i forhold til de dobbeltdiagnosticerede borgere. Det handler også om, at der er behov for at tilpasse eller udvikle mere specifikke behandlingstilbud til målgruppen. I denne forbindelse peger undersøgelsen på, at der er behov for at konkretisere, hvad god integreret behandling af psykisk lidelse og misbrug er indeholdende alle elementerne: opsporing, motivation til behandling, medicinsk- og misbrugsfaglig behandling, social støttende indsats, støtte til at reducere eller stoppe misbrug, efterbehandling og opfølgning. 14

15 3) Behov for styrkelse af kompetencer indenfor misbrugsbehandling blandt de socialpsykiatriske medarbejdere Langt størstedelen af de interviewede medarbejdere beskriver, at de gerne vil have flere kompetencer i forhold til misbrug. De har på den ene side brug for konkret viden om misbrug og på den anden side brug for kompetencer i forhold til at støtte op om beboerens misbrugsbehandling. Samtidig har de brug for redskaber til at håndtere misbrugsmiljøet i det daglige. Generelt beskriver medarbejderne, at de har brug for en grundlæggende viden om stofmisbrug og om hvordan psykiske sygdom og stoffer interagerer. F.eks. kan medarbejderne have svært ved at bedømme om en given adfærd primært skyldes stofferne, eller skyldes den psykiske lidelse, og kan derfor have svært ved at handle på den. Samtidig vil de gerne, som led i arbejdet med beboerens misbrug, kunne oplyse beboeren om, hvordan misbruget påvirker beboeren og deres psykiske lidelse. Overordnet beskriver medarbejderne, at de dobbeltdiagnosticerede beboere kan være meget svære at motivere til behandling. De efterlyser derfor flere kompetencer i forhold til at motivere beboere med misbrug til behandling og til at støtte op beboerens behandling under og efter et behandlingsforløb. 15

16 Hvad siger forskningen om behandling af borgere med dobbeltdiagnose SUS (Socialt Udviklings Center) giver i rapporten, Vidensbase. Indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug fra 2011, en gennemgang af nordisk og engelsksproget forskning vedrørende indsatser ift. dobbeltdiagnoser. Forskningen, SUS gennemgår, er udført mellem 2000 og 2010, og oversigten spænder over et materiale, der i alt rummer 192 referencer til forskningslitteratur på området. SUS har i forskningsgennemgangen fundet nogle fælles, overordnede karakteristika, der kendetegner de indsatser, der fungerer godt overfor målgruppen 14. Først og fremmest beskrives det 15, at personer med dobbeltdiagnoser i høj grad udgør en heterogen gruppe, hvorfor det er vigtigt, at behandlingen tilrettelægges fleksibelt efter den enkeltes behov. Derudover understreges det, at behandlingen på forskellig vis skal være integreret: Dels skal misbrugsbehandlingen og den psykiatriske behandling integreres og koordineres, og dels skal behandlingen koordineres med en social indsats, hvor borgerens livssituation udredes. Sidst, men ikke mindst, skal behandlingen baseres på støtte i nærmiljøet og længerevarende indlæggelser skal undgås. Birgitte Thylstrup fra Center for Rusmiddelforskning har lavet en rapport for KL, der beskriver, hvad der kendetegner god misbrugsbehandling. Thylstrup påpeger, at det er centralt, at den eventuelle medicinske behandling indgår på lige fod med en social behandlingsindsats, hvor borgeren støttes i at reducere eller stoppe misbruget gennem samtaler med misbrugsfagligt uddannet personale dette kan bl.a. være ved hjælp af metoder som kognitiv terapi eller motiverende samtaler (MI). Derudover peger Thylstrup på at en mere langtrækkende virkning af behandlingseffekten styrkes, når der prioriteres ressourcer til efterbehandling/opfølgende indsatser. Forskningen er ikke entydig i forhold til om behandlingen skal foregå i misbrugsbehandlingssystemets regi eller i det psykiatriske system. SUS påpeger, at flere studier anbefaler at indsatsen forankres i det psykiatriske system, men samtidig peger et andet studie på, at 14 Forskningen tager især udgangspunkt i støtte- og behandlingstilbuddenes perspektiv og således ikke i personer med dobbeltdiagnosers egne forståelser af oplevelser og behov. Derudover tager langt de fleste studier udgangspunkt i psykiatriske tilbud. 15 SUS 2011: Vidensbase: Indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug, s

17 kompetencerne ift. at behandle borgere med dobbeltdiagnose generelt er bedre i misbrugsbehandlingssystemet end i det psykiatriske system. Der kan således peges på følgende karakteristika for indsatser og behandling, som har vist sig at fungere godt overfor borgere med dobbeltdiagnose: - At behandlingen tilrettelægges fleksibelt efter den enkeltes behov - At behandlingen for den psykiske lidelse og misbruget skal integreres og koordineres med den sociale indsats - At evt. medicinsk behandling skal indgå på lige fod med den sociale behandlingsindsats, hvor borgeren støttes til at reducere eller stoppe misbruget gennem samtaler med misbrugsfagligt uddannet personale - At den mere langtrækkende virkning af behandlingseffekten styrkes, når der prioriteres ressourcer til efterbehandling og opfølgende indsatser. - At behandlingen skal baseres på støtte i nærmiljøet og længerevarende indlæggelser skal undgås 17

18 Bilag. 1 Aldersgrupper og brug af de forskellige rusmidler. Figur 1: Den generelle aldersfordeling på botilbuddene 28,4% 26,5% 8,4% 24,3 12,4% år år år år 60+ Figur 2: Alkoholmisbrug fordelt på aldersgrupper 4,3% 12,3% 20,9% 26,8% 35,7% år år år år 60+ Figur 3: Hashmisbrug fordelt på aldersgrupper 8,3% 17,5% 26,3% 17,5% 30,3% år år år år 60+ Figur 4: Misbrug af centralstimulerende stoffer fordelt på aldersgrupper 1,5% 14,9% 17,2% 26,9% 39,6% år år år år

19 Figur 5: Misbrug af opioider fordelt på aldersgrupper 2,9% 5,8% 11,6% 30,4% 49,3% år år år år 60+ Figur 6: Misbrug af benzodiazepiner fordelt på aldersgrupper 2,9% 7,1% 22,9% 22,9% 44,3% år år år år

20 20

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen Sløvende downer Stimulerende - upper Alkohol Benzodiazepiner Stesolid, Flunipam Fantacy -GHB og GLB Hash Skunk, Nol, Ryste Opioider Heroin, Metadon, Ketogan

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper.

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper. Psykiatrisk Center Frederiksberg Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg Direkte +45 3864 3700 Web www.psykiatri-frederiksberg.dk Dato: 18. oktober 2013 Projekt bedre udredning: Et samarbejde på tværs mellem

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser Dobbeltdiagnoser AF BIRGITTE VEJSTRUP I hjertet af Østerbro ligger Specialambulatoriet. Her går ca. 100 psykisk syge stofmisbrugere til behandling, fordelt på flere etager i hovedbygningen af det, nogle

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2 Målgruppe DATO: 20.april 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på misbrugsområdet. Analysen er udarbejdet til brug for Psykologkampagnen,

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Cannabis i et biologisk perspektiv. Henrik Rindom overlæge i psykiatri

Cannabis i et biologisk perspektiv. Henrik Rindom overlæge i psykiatri Cannabis i et biologisk perspektiv Henrik Rindom overlæge i psykiatri Cannabinol Cannabinol I Cannabinol er der fundet mindst 60 forskellige cannabinoler, hvor de to vigtigste er: 1. THC = Tetra-hydro-cannabinol

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Overblik over dobbeltdiagnoseområdet

Overblik over dobbeltdiagnoseområdet Overblik over dobbeltdiagnoseområdet Katrine Schepelern Johansen Antropolog, ph.d. Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstadens Psykiatri Formål med oplægget For 10 år siden var

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

Integreret indsats for sindslidende med misbrug

Integreret indsats for sindslidende med misbrug Integreret indsats for sindslidende med misbrug oktober 27 2014 Et samarbejde mellem regionspsykiatrien Horsens og Hedensted Kommune - Projektopsamlings rapport Indholdsfortegnelse Integreret indsats for

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Fup eller fakta Oversigt Definitioner Misbrug i befolkningen Misbrug i psykiatrien Misbrug i kriminalforsorgen Misbrug i retspsykiatrien Kriminalitet og misbrug

Læs mere

Misbrug. Psykolog Allan Fohlmann allan@fohlmann.dk 15.30

Misbrug. Psykolog Allan Fohlmann allan@fohlmann.dk 15.30 Misbrug Psykolog Allan Fohlmann allan@fohlmann.dk 15.30 1 Hvad er misbrug Der er tale om misbrug, når n r man ikke kan lade være v med at indtage noget, som er skadeligt for én. Misbrug af diverse stoffer

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner 1 1. Indledning I Psykiatriudvalgets rapport fra 2013 påpeges behovet for et styrket samarbejde om indsatsen for personer med psykisk lidelse

Læs mere

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser!

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Behandlingsarbejdet i KRB og Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Dansk Psykologforening Tabel 411. Skøn over stofmisbrugere i Danmark, 1996-2009 1996 1998 2001 2003 2005 2009 20.284

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? - Fysisk afhængighed - Psykisk afhængighed Belønningscenteret % of Basal DA

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Socialforvaltningen NOTAT Æ23-11-2010 Sagsnr. 2010-17388 Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Forvaltningen vil i dette notat orientere om en ændret organisering af socialpsykiatrien

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Rådet for Socialt Udsattes. anbefalinger. til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet

Rådet for Socialt Udsattes. anbefalinger. til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet Rådet for Socialt Udsattes anbefalinger til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet Rådets anbefalinger til: Nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen?... 3 1.2 Særlige

Læs mere

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF)

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF) Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt B I L A G 1127 Özlem 1128 Özlem 1129 Özlem mange gravide stof- og alkoholmisbrugere der har ønsket frivillig tvangstilbageholdelse

Læs mere

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk CANNABISBRUG OG MISBRUG Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk HVAD SKAL JEG TALE OM DEN NÆSTE TIME? Et sociologisk studie af voksne mennesker, som ryger cannabis eller

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Stoffri behandling Statsfængslet ved Horserød Projekt menneske Behandlingstype: Stoffri behandling Målsætningsarbejde (SMART-modellen) Social færdighedstræning

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Almen medicin 2010. Misbrug og behandling. Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling Socialforvaltningen

Almen medicin 2010. Misbrug og behandling. Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling Socialforvaltningen Almen medicin 2010 Misbrug og behandling dagsorden De forskellige stoffer/symptomer Brug misbrug afhængighed Psykiatri/Misbrug Hvem er det der søger behandling Cases Lidt paragraffer Organisation/Struktureret

Læs mere

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Misbrugsbehandling Statsfængslet ved Horserød Projekt menneske Behandlingstype: Stoffri behandling Målsætningsarbejde (SMART-modellen) Social færdighedstræning

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE P AR A S O L L E N O G T R O I A Juni 2014 FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse, hvor samtlige borgere som benytter og har været inviteret

Læs mere

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet?

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? - Fysisk afhængighed - Psykisk afhængighed Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN Neuroleptica bloker afgiften af DOPAMIN 40 til 60 % 30 til 50 % 50 til 70 % 50

Læs mere

Centerlederforeningen: Misbrugsområdet hører hjemme i kommunerne

Centerlederforeningen: Misbrugsområdet hører hjemme i kommunerne STOF nr. 21, 2013 Centerlederforeningen: Misbrugsområdet hører hjemme i kommunerne - STOF bringer den uforkortede udgave af Centerlederforeningens høringssvar i anledning af den igangværende evaluering

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR STOFRÅDGIVNINGEN TILBYDER BEHANDLINGSFORLØB TIL UNGE OP TIL 25 ÅR, DER HAR ET SKADELIGT FORBRUG AF ILLEGALE RUSMIDLER SOM HASH, KOKAIN

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug. Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M.

Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug. Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M. Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M. Organisation Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M - afdeling

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering Juli 2003 Et redskab til matchning af brugere og botilbud Indflytningsparathedsskema IPAS for evaluering Forord Notatet om indflytningsparathedsskemaet IPAS er udarbejdet på baggrund af en evaluering af

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning Fokusområder 2014 1. Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning 3. Metodeudvikling herunder evidens & effekt med misbrugsområdet og nyspecialisering

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner. v/lis Ravn Ebbesen, KL

Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner. v/lis Ravn Ebbesen, KL Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner v/lis Ravn Ebbesen, KL Alkoholiker??? Michael Falch. Tjele Orelund Alkoholiker er man når man ikke kan overkomme dagliglivet uden alkohol

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

DELMÅL. 110 flere anvises gennem den boligsociale anvisning. 15 unge fra ventelisten til boligsocial anvisning deler en lejlighed en anvist lejlighed

DELMÅL. 110 flere anvises gennem den boligsociale anvisning. 15 unge fra ventelisten til boligsocial anvisning deler en lejlighed en anvist lejlighed Aftaler med de almene boligselskaber om flere lejligheder som målgruppen kan betale Aftaler med de almene boligselskaber om at afvise færre borgere, der har gæld til de enkelte boligselskaber. 2-3 unge

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN. Belønnings centeret

Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN. Belønnings centeret Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN Belønnings centeret Tilbagefaldshyppighed ved alkoholafhængighed og andre kroniske sygdomme 40 til 60 % 30 til 50 % 50 til 70 % 50 til 70 % Alkohol Sukkersyge Hjerte

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Redegørelse vedrørende fordele og ulemper ved at udvide ordningen med lægeordineret heroin med lægeordineret kokain

Redegørelse vedrørende fordele og ulemper ved at udvide ordningen med lægeordineret heroin med lægeordineret kokain Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 473 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Sendt per e-mail Redegørelse vedrørende fordele og ulemper

Læs mere

Kulturforandring i FAB effekten af systemisk uddannelse

Kulturforandring i FAB effekten af systemisk uddannelse Kulturforandring i FAB effekten af systemisk uddannelse Rusmiddelcenter Odense og Behandlingscenter Svendborg (det gamle Fyns Amts Behandlingscenter, FAB) har igennem en 5 års periode været igennem et

Læs mere

Status på døgnbehandling 2013

Status på døgnbehandling 2013 Status på døgnbehandling 2013 Centerleder Per Nielsen, ph.d. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ringgården - Kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling Alkoholbehandling:

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere