Intern undersøgelse af omfanget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intern undersøgelse af omfanget"

Transkript

1 Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen 1 September, 2014

2 Undersøgelse er gennemført af Katja Mejlfort og Anne Marie Lyager Kaae 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Undersøgelsesdesign... 6 Omfang af borgere med dobbeltdiagnose på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune... 7 Primære karakteristika for beboere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud... 7 Hvilke forskellige former for rusmidler er der tale om... 9 Misbrug af forskellige former for stoffer/alkohol fordelt på aldersgrupper...10 Primære problematikker på bosteder i forbindelse med behandling og håndtering af beboere med dobbeltdiagnoser ) Misbrugets konsekvenser for både de misbrugende og ikke misbrugende beboere ) Behov for at styrke misbrugsbehandlingen til beboere med dobbeltdiagnose ) Behov for styrkelse af kompetencer indenfor misbrugsbehandling blandt de socialpsykiatriske medarbejdere...15 Hvad siger forskningen om behandling af borgere med dobbeltdiagnose...16 Bilag. 1 Aldersgrupper og brug af de forskellige rusmidler

4 Indledning De socialpsykiatriske bocentre i Københavns Kommune oplever i stigende grad problemstillinger med misbrug blandt beboerne. Kombinationen af psykisk sygdom og misbrug også kaldet en dobbeltdiagnose kan på forskellig vis være vanskelig at håndtere for botilbuddene: Dels fordi misbruget ofte udgør en belastning for den enkelte borgers livskvalitet og psykiske lidelse, og dels fordi kriminaliteten, der ofte finansierer den enkeltes misbrug, påvirker botilbuddets bomiljø i negativ retning. Derudover kan borgere med dobbeltdiagnoser være en stor udfordring for medarbejderne på botilbuddene at håndtere, idet medarbejderne som oftest primært er blevet klædt på - og har erfaring i forhold til - at håndtere borgerens psykiske lidelse og ikke de eventuelle medfølgende misbrugsproblematikker. Regeringens Udvalg for Psykiatri vurderer i en afrapportering 1 fra 2013, at udviklingen samlet set tyder på, at der er sket en stigning i antallet af mennesker med dobbeltdiagnoser på landsplan indenfor de seneste år. Således refererer rapporten til undersøgelser, der viser en næsten fordobling af borgere med dobbeltdiagnose fra 2001 til indenfor den regionale psykiatri og en stigning i antallet af unge med dobbeltdiagnose indenfor de seneste år. Ifølge rapporten behøver denne udvikling dog ikke at betyde, at der er tale om en reel stigning i antallet af personer med en kombination af sindslidelse og misbrug, men kan i stedet være udtryk for, at der generelt er mere opmærksomhed omkring dobbeltdiagnoser. Den øgede opmærksomhed på dobbeltdiagnoseproblematikken har også ført til, at der sideløbende er blevet lavet en række danske undersøgelser og evalueringer af indsatserne overfor borgere med sindslidelse kombineret med misbrug 3. I forlængelse heraf har Socialforvaltningen igangsat en intern undersøgelse for at tilvejebringe et overblik over problematikken på Københavns Kommunes socialpsykiatriske botilbud. Undersøgelsen har haft til formål at: 1 Bilagsrapport 2- Afrapportering fra arbejdsgruppe 2 under Regeringens Udvalg om Psykiatri oktober Jf. samme er der sket en stigning i antallet af dobbeltdiagnoser fra i 2001 til i 2011 indenfor den regionale psykiatri. 3 F.eks. Social Udviklingscenter SUS (2011), Bedre psykiatri (2010) og Københavns Amts Behandlingscenter (2009) har lavet evalueringer og undersøgelser omkring indsatsen overfor mennesker med sindslidelse og misbrug. 4

5 1) Afdække omfanget af og karakteristika ved borgere med dobbeltdiagnoser på de socialpsykiatriske botilbud. 2) Afdække de problemstillinger og behov som medarbejdere og ledere i de seks socialpsykiatriske centre ser i forhold til at hjælpe borgere med dobbeltdiagnoser. Rapporten gennemgår først resultaterne af en kvantitativ undersøgelse af omfanget af borgere med dobbeltdiagnose på de socialpsykiatriske botilbud og beskriver borgernes fordeling på alder og forbrug af forskellige stoffer/alkohol. Samtidig undersøges forekomsten af påbegyndt misbrug og ophørt misbrug. Med udgangspunkt i en kvalitativ undersøgelse beskrives herefter de primære problematikker der knytter sig til støtte og behandling af borgere med dobbeltdiagnoser på de socialpsykiatriske centre. Afslutningsvis peger undersøgelsen med udgangspunkt i forskningslitteratur på området på nogle fælles karakteristika for indsatser og behandling, der har vist sig at fungere godt overfor borgere med dobbeltdiagnose. 5

6 Undersøgelsesdesign Dobbeltdiagnoseundersøgelsen har bestået af to dele: En kvantitativ afdækning af omfanget af dobbeltdiagnosticerede borgere på de socialpsykiatriske botilbud og en kvalitativ afdækning af de problematikker og behov, der knytter sig til indsatsen overfor de dobbeltdiagnosticerede borgere på tilbuddene. Både den kvantitative og den kvalitative undersøgelse bygger på oplysninger indsamlet fra medarbejdere og ledere på socialpsykiatriske botilbud. Den kvantitative afdækning af dobbeltdiagnoseproblematikken har bestået i en spørgeskemaundersøgelse, der blev sendt ud til alle socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune. Her blev det ved hjælp af oplysninger fra personalet undersøgt, hvor mange borgere med dobbeltdiagnose, der befinder sig på de forskellige tilbud og hvilke rusmidler der er tale om. Samtidig blev der stillet spørgsmål til medarbejdernes kompetencer i forhold til at støtte op om behandling af beboere med dobbeltdiagnose. Den kvalitative del af undersøgelsen bestod først og fremmest af en interviewundersøgelse med medarbejdere og ledere på botilbud. Der er i denne sammenhæng i alt gennemført interviews med 7 ledere og 15 medarbejdere både i - og udenfor de socialpsykiatriske centerfællesskaber. De kvalitative interviews med medarbejdere og ledere på botilbud blev valgt, idet medarbejderne og lederne på de socialpsykiatriske botilbud skønnedes at være dem, der er tættest på borgerne, og derigennem har bedst kendskab til de problematikker, der kan opstå omkring arbejdet med og behandling af borgere med en dobbeltdiagnose. De kvalitative interviews blev suppleret med en journalgennemgang, hvor i alt 18 sager fra to større bocentre blev gennemgået. Journalgennemgangen blev valgt, idet den kunne give et billede på hvordan borgernes misbrugsproblematikker, og evt. proces hen mod behandling håndteres af medarbejderne på botilbuddene, samt give et indblik i borgerens vej i behandlingssystemet. Endelig er der gennemført interview på et specialiseret botilbud samt fokusgruppeinterview med 6 medarbejdere og ledere fra de socialpsykiatriske botilbud med henblik på at diskutere mulige løsningstiltag overfor målgruppen. 6

7 Omfang af borgere med dobbeltdiagnose på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune I dette afsnit gennemgås de kvantitative resultater fra spørgeskemaundersøgelsen, der skal give et overblik over omfanget af borgere med dobbeltdiagnoser på København Kommunes socialpsykiatriske botilbud. Spørgeskemaerne er udfyldt af personalet på bostederne og beror derfor på medarbejdere og lederes vurdering af om de enkelte beboere har et misbrug, samt hvilket misbrug der er tale om. Vi har her bedt medarbejderne vurdere, om borgerne har et misbrug efter WHO s misbrugsdefinition 4. Samlet set har 26 socialpsykiatriske botilbudsafdelinger, fordelt på de 6 socialpsykiatriske centre, med i alt 1184 beboere, deltaget i undersøgelsen. Primære karakteristika for beboere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud Ud af de 1184 beboere i undersøgelsen vurderer medarbejderne, at 401 beboere har et misbrug af enten stoffer eller alkohol. Således vurderes det, at i alt 34 % af beboerne på de socialpsykiatriske bosteder har en kombination af misbrug og en psykiatrisk diagnose 5. Antallet af borgere med dobbeltdiagnose på de socialpsykiatriske tilbud ligger dermed på samme niveau som i 2009, hvor forvaltningen gennemførte en spørgeskemaundersøgelse heraf. Der er dog tale om stor variation i andelen af beboere med dobbeltdiagnose imellem de forskellige centre. Antallet af beboere med et misbrug fordeler sig således på de forskellige centre: Tabel 1: Beboere med misbrug fordelt på socialpsykiatriske centre Amager Nørrebro Lindegården Nord Vest City Ringbo I alt Antal misbrugere WHO s misbrugsdefinition: En misbruger er den, der indtager et givent rusmiddel i et sådant omfang at vedkommendes afhængighed fører til: Mærkbare psykiske forstyrrelser, nedsat fysisk sundhed, ødelagte menneskelige relationer og manglende evne til at fungere socialt og økonomisk. 5 Andelen af beboere med dobbeltdiagnose ligger således på niveau med niveauet i Forvaltningen foretog i 2009 en spørgeskemaundersøgelse, der viste, at ca. en tredjedel af beboerne på Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre havde et aktuelt misbrug, enten af alkohol, hash, alkohol og hash sammenblandet, eller for en mindre gruppes vedkommende hårdere stoffer. 7

8 Procentdel af centrets beboere 50,3 % 25, 4 % 30,3 % 27,7 % 37,8 % 36, 3 % 33,9 % I tabel 1 ses det, at centrenes andel af beboere med misbrug udgør mellem 25,4 % (Center Nørrebro) og 50,3 % (Center Amager) af alle beboere på de socialpsykiatriske centre. Figur 1 viser beboere med misbrug fordelt på alder og køn sammenlignet med alle beboere på de socialpsykiatriske botilbud: Figur 1: Beboere med misbrug fordelt på alder og køn sammenlignet med alle beboere. 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% Kvinder med misbrug Mænd med misbrug Alle med misbrug Alle beboere 0,0% år år år år 60+ Kilde: Socialforvaltningens ledelsesinformationssystem VI Generelt gælder det, at de misbrugende beboere i højere grad udgøres af mænd end kvinder. Mens 21,6 % af beboere med misbrug er kvinder, er 78,5 % mænd. Samtidig er mænd med misbrug overrepræsenteret i forhold til alle mandlige beboeres andel af beboergruppen, der udgør 65,2 %. De mest misbrugende aldersgrupper udgøres af beboere fra år og år, som tilsammen udgør 55,1 % af beboerne med misbrug, hvorimod den mindst misbrugende gruppe er de årige, hvor 12,6 % er misbrugende. Dog må gruppen af unge siges at være en smule overrepræsenterede ift. misbruget, da de unge udgør 12,6 % af de beboere med misbrug, mens alle unge kun udgør 8,4 % af samtlige beboere. 8

9 Hvilke forskellige former for rusmidler er der tale om I den kvantitative undersøgelse er bostederne blevet bedt om at give oplysning om, hvilke typer af stoffer/alkohol de er vidende om, at den enkelte beboer benytter. Dette er vist i tabel 2. Tabel 2: Brug af forskellige former for rusmidler fordelt på beboere med misbrug og alle beboere Opioider 7 Benzodiazepiner Alkohol Hash Centralstimule Intet rende stoffer 6 8 misbrug Antal beboere % af misbrugere (n=390) 59,6 % 57,9 % 34,0 % 17,5 % 17,8 % % af alle beboere (n=1184) 19,8 % 19,3 % 11,3 % 5,8 % 5,9 % 67,1 % I denne tabel er det centralt at være opmærksom på, at den samme borger kan optræde flere gange i tabellen, hvis borgeren har et blandingsmisbrug. Således har i alt 47,9 % af beboerne med misbrug et blandingsmisbrug. Ser vi gruppen af beboere med misbrug er det klart alkohol og hash der dominerer billedet ca. 3/5 af beboere med misbrug har et misbrug af alkohol og hash. 1/3 af de misbrugende beboere bruger centralstimulerende stoffer og ca. 1/6 bruger opioider og benzodiazepiner 9. Ser vi på misbruget i relation til samtlige beboere på bostederne ser vi tilsvarende, at de mest misbrugte stoffer er alkohol og hash, som hver misbruges af ca. 1/5 del af alle beboere. Lidt over 1/10 af alle beboere misbruger centralstimulerende stoffer, mens ca. 1/20 misbruger henholdsvis opioider og benzodiazepiner. Nyere forskning af forskellige rusmidlers skadevirkninger (David J. Nutt et al:2010) 10 peger på at heroin, crack kokain og metamfetamin er de rusmidler, der har den største skadevirkning på den enkelte, efterfulgt af alkohol på en fjerde plads. Ses der på rusmidlers skadevirkning på andre (herunder omgivelserne og samfundet) er det alkohol, der har de største skadevirkninger. Ses der på skadevirkninger for den enkelte og omgivelserne samlet set er alkohol det rusmiddel, der har den største skadevirkning. 6 F.eks. amfetamin, kokain eller ecstasy. 7 F.eks. morfin, kodein, heroin. 8 F.eks. risolid, rivotril, alopam, oxapax, oxazepam. 9 Undersøgelsen viser hvilke rusmidler beboerne benytter sig af, men indeholder ikke data, der kan sige noget om intensiteten eller tyngden i den enkelte beoers misbrug 10 David J Nutt et al. Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis. Lancet

10 De enkelte rusmidlers skadevirkning på henholdsvis den enkelte og omgivelserne er vist i figur 3 nedenfor. Figur 3. Skadevirkninger af rusmidler i forhold til den enkelte og omgivelserne I forlængelse af undersøgelsen af de forskellige rusmidlers skadevirkninger er det således vigtigt, at være opmærksomme på den høje forekomst af alkoholmisbrug, der udgør en væsentlig udfordring for såvel den enkelte som omgivelserne på de socialpsykiatriske botilbud. Misbrug af forskellige former for stoffer/alkohol fordelt på aldersgrupper I det følgende beskrives hvorledes misbruget af de forskellige former for stoffer/alkohol er fordelt på aldersgrupper Den generelle aldersfordeling stammer ikke fra spørgeskemaundersøgelsen, men fra data fra VII. I VII-systemet er det samlede antal borgere 1115 mod spørgeskemaets

11 Figur 1. Andelen af beboere med misbrug fordelt på typer af stoffer/alkohol og alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 60 år år år år år Som før beskrevet er det gruppen af årige, der udgør den største gruppe af beboere med misbrug på bocentrene. Gruppen er også overrepræsenteret i forhold til alle de forskellige former for stoffer/alkohol der misbruges på centrene. De unge er især karakteriseret ved at bruge hash og centralstimulerende stoffer. Således udgør de årige 17,5 % af det samlede antal hashbrugerne og 14,9 % af det samlede antal brugere af centralstimulerende stoffer. De ældste beboere på 60+ har typisk et alkoholmisbrug. Således er 20,9 % af det samlede antal alkoholmisbrugere 60 år eller ældre. For nærmere belysning af de aldersgruppers brug af forskellige rusmidler se bilag. 1. Oversigt over påbegyndelse - og stop af misbrug samt beboere i misbrugsbehandling I følgende tabeller vises antallet af beboere der har henholdsvis påbegyndt og afsluttet misbrug indenfor det seneste år fordelt på alder: Tabel 5: Antallet af beboere der, indenfor det seneste år, er påbegyndt et misbrug år år år år 60+ I alt Antal beboere Tabel 6: Antallet af beboere der, indenfor det seneste år, er stoppet med et misbrug år år år år 60+ I alt Antal beboere

12 Indenfor det seneste år har 9 beboere påbegyndt et misbrug, mens i alt 24 beboere er stoppet med et misbrug. Spørgeskemaundersøgelsen har ikke afdækket hvor mange beboere, der er i misbrugsbehandling via regionen, som har det primære ansvar for en integreret behandling af psykiske sygdom og misbrug for borgere med kroniske psykoser beboere er indskrevet i stof- eller alkoholbehandling i kommunalt regi i Rådgivningscenter København Den seneste opgørelse over beboere på socialpsykiatriske tilbud viser, at ca. 80 % vurderes at falde under regionens behandlingsansvar. 13 Jf. forvaltningens interne registre VII-systemet samt KMD sag. Her tælles de borgere, der er i anonym alkoholbehandling eller i alkoholbehandling og er over 30 år, ikke med. 12

13 Primære problematikker på bosteder i forbindelse med behandling og håndtering af beboere med dobbeltdiagnoser I det følgende beskrives de primære problematikker forbundet med behandling og håndtering af beboere med dobbeltdiagnoser på bostederne. Afsnittet tager udgangspunkt dels i de kvalitative enkeltinterviews, der er foretaget med medarbejdere og ledere på de socialpsykiatriske botilbud, og dels i den journalgennemgang, der er foretaget af udvalgte beboeres sager. Undersøgelsen peger på 3 spor som der skal være opmærksomhed på i forhold til at styrke indsatsen overfor beboere med dobbeltdiagnose på botilbuddene. Disse spor har især følgende temaer som omdrejningspunkt: 1. Misbrugets konsekvenser for både de misbrugende og de ikke-misbrugende beboere. 2. Behov for at styrke misbrugsbehandlingen til beboere med dobbeltdiagnose. 3. Behov for styrke medarbejdernes kompetencer i forhold til arbejdet med borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud. 1) Misbrugets konsekvenser for både de misbrugende og ikke misbrugende beboere Undersøgelsen viser, at misbruget blandt beboerne på de socialpsykiatriske botilbud har en række uheldige konsekvenser både for den enkelte misbrugende beboer og for de ikke-misbrugende beboere. For den enkelte misbrugende beboer kan stofindtaget bl.a. betyde, at beboerens psykiske lidelse forværres. Derudover bliver beboerens liv belastet, da misbruget kan føre til en kriminel adfærd, der fx kan involvere konflikter om penge med andre misbrugende beboere og/eller stofhandlende udefra. Samtidig kan misbruget bevirke, at der skabes et socialt miljø på bostedet omkring misbrug, der på forskellig vis fastholder beboeren i misbruget. Misbruget har ikke kun konsekvenser for den enkelte misbrugende beboer, men kan også have konsekvenser for de beboere, der ikke har et misbrug. Undersøgelsen viser således, at konflikter og kriminel adfærd omkring misbruget kan medføre, at der opstår et utrygt bomiljø, som igen kan påvirke de ikke-misbrugende beboere på en negativ måde. 13

14 Samtidig beskriver medarbejderne i interviewene, at de oplever, at det kan være meget vanskeligt at håndtere den kriminalitet der følger i kølvandet på misbruget og de efterlyser i denne sammenhæng mere samarbejde med politiet herom. 2) Behov for at styrke misbrugsbehandlingen til beboere med dobbeltdiagnose Både medarbejdere og ledere på botilbuddene oplever, at der er et stort behov i forhold til at sikre, at beboere med dobbeltdiagnoser får relevant behandling for deres misbrug. Der opleves i tilknytning hertil flere udfordringer: Det handler både om, at der er behov for mere kendskab på botilbuddene til de eksisterende behandlingstilbud, om lange ventetider til regionens misbrugsbehandlingstilbud og om behov for efterbehandling, når beboeren udskrives fra fx døgnbehandling i hospitalspsykiatrien. Det handler også om, at det kan være vanskeligt for botilbuddene at finde ud af, hvor behandlingsansvaret for den enkelte beboers misbrug er placeret i forhold til henholdsvis regionalt eller kommunalt regi. Undersøgelsen peger således på, at der i praksis er behov for at tydeliggøre opgave- og ansvarsfordelingen imellem regionens psykiatri, kommunen og botilbuddene - både i forhold til en nærmere præcisering af målgruppen og i forhold til de forskellige faser af behandlingsforløbet. I forlængelse heraf efterlyser medarbejdere og ledere klarere retningslinjer eller køreplaner for, hvordan de skal arbejde med beboernes misbrug i praksis. Samtidig oplever medarbejderne, at de har brug for mere rådgivning og sparring med samarbejdspartnerne på området i forhold til de dobbeltdiagnosticerede borgere. Det handler også om, at der er behov for at tilpasse eller udvikle mere specifikke behandlingstilbud til målgruppen. I denne forbindelse peger undersøgelsen på, at der er behov for at konkretisere, hvad god integreret behandling af psykisk lidelse og misbrug er indeholdende alle elementerne: opsporing, motivation til behandling, medicinsk- og misbrugsfaglig behandling, social støttende indsats, støtte til at reducere eller stoppe misbrug, efterbehandling og opfølgning. 14

15 3) Behov for styrkelse af kompetencer indenfor misbrugsbehandling blandt de socialpsykiatriske medarbejdere Langt størstedelen af de interviewede medarbejdere beskriver, at de gerne vil have flere kompetencer i forhold til misbrug. De har på den ene side brug for konkret viden om misbrug og på den anden side brug for kompetencer i forhold til at støtte op om beboerens misbrugsbehandling. Samtidig har de brug for redskaber til at håndtere misbrugsmiljøet i det daglige. Generelt beskriver medarbejderne, at de har brug for en grundlæggende viden om stofmisbrug og om hvordan psykiske sygdom og stoffer interagerer. F.eks. kan medarbejderne have svært ved at bedømme om en given adfærd primært skyldes stofferne, eller skyldes den psykiske lidelse, og kan derfor have svært ved at handle på den. Samtidig vil de gerne, som led i arbejdet med beboerens misbrug, kunne oplyse beboeren om, hvordan misbruget påvirker beboeren og deres psykiske lidelse. Overordnet beskriver medarbejderne, at de dobbeltdiagnosticerede beboere kan være meget svære at motivere til behandling. De efterlyser derfor flere kompetencer i forhold til at motivere beboere med misbrug til behandling og til at støtte op beboerens behandling under og efter et behandlingsforløb. 15

16 Hvad siger forskningen om behandling af borgere med dobbeltdiagnose SUS (Socialt Udviklings Center) giver i rapporten, Vidensbase. Indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug fra 2011, en gennemgang af nordisk og engelsksproget forskning vedrørende indsatser ift. dobbeltdiagnoser. Forskningen, SUS gennemgår, er udført mellem 2000 og 2010, og oversigten spænder over et materiale, der i alt rummer 192 referencer til forskningslitteratur på området. SUS har i forskningsgennemgangen fundet nogle fælles, overordnede karakteristika, der kendetegner de indsatser, der fungerer godt overfor målgruppen 14. Først og fremmest beskrives det 15, at personer med dobbeltdiagnoser i høj grad udgør en heterogen gruppe, hvorfor det er vigtigt, at behandlingen tilrettelægges fleksibelt efter den enkeltes behov. Derudover understreges det, at behandlingen på forskellig vis skal være integreret: Dels skal misbrugsbehandlingen og den psykiatriske behandling integreres og koordineres, og dels skal behandlingen koordineres med en social indsats, hvor borgerens livssituation udredes. Sidst, men ikke mindst, skal behandlingen baseres på støtte i nærmiljøet og længerevarende indlæggelser skal undgås. Birgitte Thylstrup fra Center for Rusmiddelforskning har lavet en rapport for KL, der beskriver, hvad der kendetegner god misbrugsbehandling. Thylstrup påpeger, at det er centralt, at den eventuelle medicinske behandling indgår på lige fod med en social behandlingsindsats, hvor borgeren støttes i at reducere eller stoppe misbruget gennem samtaler med misbrugsfagligt uddannet personale dette kan bl.a. være ved hjælp af metoder som kognitiv terapi eller motiverende samtaler (MI). Derudover peger Thylstrup på at en mere langtrækkende virkning af behandlingseffekten styrkes, når der prioriteres ressourcer til efterbehandling/opfølgende indsatser. Forskningen er ikke entydig i forhold til om behandlingen skal foregå i misbrugsbehandlingssystemets regi eller i det psykiatriske system. SUS påpeger, at flere studier anbefaler at indsatsen forankres i det psykiatriske system, men samtidig peger et andet studie på, at 14 Forskningen tager især udgangspunkt i støtte- og behandlingstilbuddenes perspektiv og således ikke i personer med dobbeltdiagnosers egne forståelser af oplevelser og behov. Derudover tager langt de fleste studier udgangspunkt i psykiatriske tilbud. 15 SUS 2011: Vidensbase: Indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug, s

17 kompetencerne ift. at behandle borgere med dobbeltdiagnose generelt er bedre i misbrugsbehandlingssystemet end i det psykiatriske system. Der kan således peges på følgende karakteristika for indsatser og behandling, som har vist sig at fungere godt overfor borgere med dobbeltdiagnose: - At behandlingen tilrettelægges fleksibelt efter den enkeltes behov - At behandlingen for den psykiske lidelse og misbruget skal integreres og koordineres med den sociale indsats - At evt. medicinsk behandling skal indgå på lige fod med den sociale behandlingsindsats, hvor borgeren støttes til at reducere eller stoppe misbruget gennem samtaler med misbrugsfagligt uddannet personale - At den mere langtrækkende virkning af behandlingseffekten styrkes, når der prioriteres ressourcer til efterbehandling og opfølgende indsatser. - At behandlingen skal baseres på støtte i nærmiljøet og længerevarende indlæggelser skal undgås 17

18 Bilag. 1 Aldersgrupper og brug af de forskellige rusmidler. Figur 1: Den generelle aldersfordeling på botilbuddene 28,4% 26,5% 8,4% 24,3 12,4% år år år år 60+ Figur 2: Alkoholmisbrug fordelt på aldersgrupper 4,3% 12,3% 20,9% 26,8% 35,7% år år år år 60+ Figur 3: Hashmisbrug fordelt på aldersgrupper 8,3% 17,5% 26,3% 17,5% 30,3% år år år år 60+ Figur 4: Misbrug af centralstimulerende stoffer fordelt på aldersgrupper 1,5% 14,9% 17,2% 26,9% 39,6% år år år år

19 Figur 5: Misbrug af opioider fordelt på aldersgrupper 2,9% 5,8% 11,6% 30,4% 49,3% år år år år 60+ Figur 6: Misbrug af benzodiazepiner fordelt på aldersgrupper 2,9% 7,1% 22,9% 22,9% 44,3% år år år år

20 20

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Satspuljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Klinikchef Anne Thalsgård Jørgensen Afdeling M, PC-SHH D. 13.11.2014 Strukturen for behandlingen af

Læs mere

Projektbeskrivelse for Unge og misbrug

Projektbeskrivelse for Unge og misbrug Projektbeskrivelse for Unge og misbrug 15. oktober 2007 Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) søger hermed Københavns Kommunes forskningspulje på stofafhængighedsområdet om støtte til undersøgelse

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør Ninna Thomsen, MB 28.09.17 Sagsnr. 2017-0318352 Dokumentnr. 2017-0318352-5 Kære Ninna Thomsen Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Kortlægning af tilbud til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien, NOPUS, Nordisk Ministerråd 2006

Kortlægning af tilbud til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien, NOPUS, Nordisk Ministerråd 2006 Kortlægning af tilbud til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien, NOPUS, Nordisk Ministerråd 2006 Amund Aakerholt, Psykologspecialist - Østnorsk Kompetensesenter Lars Merinder, Læge - Team for Misbrugspsykiatri,

Læs mere

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen Sløvende downer Stimulerende - upper Alkohol Benzodiazepiner Stesolid, Flunipam Fantacy -GHB og GLB Hash Skunk, Nol, Ryste Opioider Heroin, Metadon, Ketogan

Læs mere

48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER

48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER 48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER Bilkørsel med alkohol og andre stoffer Af seniorforsker Inger Marie Bernhoft BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER 49 Selv om forekomsten af alkohol hos bilister

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Artikler

Artikler 1 af 5 09/06/2017 13.26 Artikler 19 artikler. adfærd måde som et individ eller en gruppe af individer udfører en aktivitet på Adfærd skal her forstås som aktiviteter, der kan iagttages af udøveren selv

Læs mere

De friholdte unge på uddannelseshjælp. Et resume

De friholdte unge på uddannelseshjælp. Et resume De friholdte unge på uddannelseshjælp Et resume En undersøgelse af friholdelsesårsagerne blandt friholdte unge 18 29 årige på uddannelseshjælp i Holstebro kommune Udarbejdet af socialrådgiver Ester Bertelsen

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Omfanget af misbrug blandt herbergsbrugere med anden etnisk baggrund end dansk

Omfanget af misbrug blandt herbergsbrugere med anden etnisk baggrund end dansk Dato: 23-03-2007 Sagsnr.: 1101-308419 Dok.nr.: 2007-91352 Omfanget af misbrug blandt herbergsbrugere med anden etnisk baggrund end dansk Det tidligere Familie- og Arbejdsudvalg besluttede d. 16. marts

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Strategiens overordnede mål Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Visionen fra Strategi for mere sundhed og mindre misbrug: I Odense er der et godt børne- og ungdomsliv uden alkohol og stoffer. Vi

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Kortlægning af tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien året 2006 Det svenske Netværks årsmøde 5. og 6.

Kortlægning af tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien året 2006 Det svenske Netværks årsmøde 5. og 6. Kortlægning af tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien året 2006 Det svenske Netværks årsmøde 5. og 6. februar 2009 Amund Aakerholt, Psykologspecialist - Østnorsk Kompetencesenter

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

DØGNBEHANDLING - OKT JAN.2012

DØGNBEHANDLING - OKT JAN.2012 AARHUS UNIVERSITET JUNI 20121 DØGNBEHANDLING - OKT.2010 - JAN.2012 BIRGITTE THYLSTRUP UNI VERSITET TAK TIL Morten Hesse og Sidsel Schrøder for samarbejdet Klienterne Medarbejdere på de involverede institutioner

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Fup eller fakta Oversigt Definitioner Misbrug i befolkningen Misbrug i psykiatrien Misbrug i kriminalforsorgen Misbrug i retspsykiatrien Kriminalitet og misbrug

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner

Koordinerende indsatsplaner OVERBLIK OG SAMMENHÆNG Koordinerende indsatsplaner Planlægning på tværs af sektorer i forløb med borgere, der er udfordret af psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer INDHOLD 1 Koordinerende indsatsplaner

Læs mere

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2 Socialudvalget Effektiviseringsforslag, Socialudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 SU01 Omlægning af ydelser i SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Center Basen

Center for Misbrugsbehandling og Center Basen Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling og Center Basen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1!" # $"% &' ( )'"*+, " (- ' ( -.//0 2 Forord 1 )' " *+ " ( - ' ( *+ & ' 2-3 4! *+.! 1 3 - *+ & - " 2

Læs mere

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser!

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Behandlingsarbejdet i KRB og Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Dansk Psykologforening Tabel 411. Skøn over stofmisbrugere i Danmark, 1996-2009 1996 1998 2001 2003 2005 2009 20.284

Læs mere

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011 ALKOHOL TEMAMØDE Mandag d. 26. september 2011 CMU Bjørn Hogreffe, Centerleder Svenstrupgård Forsorgshjem Misbrugsafsnittet Behandling Brobyggerselskabet & Bo- og gadeteam ALKOHOL TEMAMØDE en lille præcisering

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Møde i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. februar 2016 Fakta vedrørende misbrug og psykiske

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Dobbeltdiagnoser. Hvordan giver koordinering bedre behandlingseffekt?

Dobbeltdiagnoser. Hvordan giver koordinering bedre behandlingseffekt? Dobbeltdiagnoser Hvordan giver koordinering bedre behandlingseffekt? Misbrug fylder mest Definition af dobbeltdiagnose Kaotisk misbrug Moderate psykiatriske lidelser, Affektive, ADHD personlighedsforstyrrelser,

Læs mere

Cannabis i et biologisk perspektiv. Henrik Rindom overlæge i psykiatri

Cannabis i et biologisk perspektiv. Henrik Rindom overlæge i psykiatri Cannabis i et biologisk perspektiv Henrik Rindom overlæge i psykiatri Cannabinol Cannabinol I Cannabinol er der fundet mindst 60 forskellige cannabinoler, hvor de to vigtigste er: 1. THC = Tetra-hydro-cannabinol

Læs mere

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper.

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper. Psykiatrisk Center Frederiksberg Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg Direkte +45 3864 3700 Web www.psykiatri-frederiksberg.dk Dato: 18. oktober 2013 Projekt bedre udredning: Et samarbejde på tværs mellem

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen - Integreret behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter Autisme 2% Mental

Læs mere

Projekt Psykatrisk udredning hjælper sindslidende misbrugere på rette kurs

Projekt Psykatrisk udredning hjælper sindslidende misbrugere på rette kurs STOF nr. 14, 2009 Projekt Psykatrisk udredning hjælper sindslidende misbrugere på rette kurs Misbrugere, der lider af en psykisk sygdom, svigtes ofte både af misbrugscentrene og psykiatrien. Men Projekt

Læs mere

- Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune

- Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune Vores vej - Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune Pårørendeforeningen København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Dato Journal nr , np,ehp Side 1 af 5

Dato Journal nr , np,ehp Side 1 af 5 Dato 26.01.2017 Journal nr. 2017-2017, np,ehp Side 1 af 5 Til Sundheds- og Ældreministeriet Sendt pr. e-mail til: sum@sum.dk med kopi til sah@sum.dk og lifr@sum.dk Høringssvar vedr. Lovforslag om specialiserede

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget i en undersøgelse af narkotikarelaterede dødsfald i de store danske byer.

Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget i en undersøgelse af narkotikarelaterede dødsfald i de store danske byer. Notat Orientering til Socialudvalget - om undersøgelsen Forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark 2008-2011 Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

De overlevende. STOF nr. 17, 2012 AF PETER EGE

De overlevende. STOF nr. 17, 2012 AF PETER EGE STOF nr. 17, 2012 De overlevende Vi lever længere og længere, og det gælder også stofmisbrugere. Derfor bliver der flere ældre stofmisbrugere, som kræver særlige plejeforanstaltninger. AF PETER EGE Verden

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen Socialudvalget Sct. Knuds Allé 7. 6740 Bramming Dato 26. januar 2011 Notat Sagsbehandler Susanne Oldenborg Telefon direkte 76 16 91 33 Sagsid 2010-24354 E-mail suold@esbjergkommune.dk Center for Misbrug

Læs mere

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret.

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret. Birthe Skaarup, MB 23. august 2012 Sagsnr. 2012-118064 Dokumentnr. 2012-636587 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 14. august 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: 1) Er

Læs mere

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum ALKOHOLBEHANDLING OG FOREBYGGELSE Cirka 140.000 mennesker i Danmark er afhængige af alkohol*, og det har typisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php Side 1 af 5 19 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv adfærd Generel definition: måde som et individ eller en gruppe af individer udfører en aktivitet på

Læs mere

Mål- og Strategiproces

Mål- og Strategiproces Misbrugets udvikling Mål- og Strategiproces Storforbrug Kvinder over 14 genstande Mænd over 21 genstande Misbrug/skadeligt brug (jf. ICD-10) Fysisk og psykisk skade (herunder skadet dømmekraft og adfærd)

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

FORBRUG KONTRA AFHÆNGIGHED. Mette Kronbæk Ph.d. og sociolog Adjunkt på Institut for Socialt arbejde Metropol

FORBRUG KONTRA AFHÆNGIGHED. Mette Kronbæk Ph.d. og sociolog Adjunkt på Institut for Socialt arbejde Metropol FORBRUG KONTRA AFHÆNGIGHED Mette Kronbæk Ph.d. og sociolog Adjunkt på Institut for Socialt arbejde Metropol PLAN Misbrug og afhængighed Rekreativt og problematisk forbrug af rusmidler. Hvorfor tager unge

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Koordinerende indsatsplaner Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Målsætning med dagen Informere om indhold i retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang.

Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang. 09-06-2016 Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang. BEDRE PSYKIATRI har på baggrund af den seneste tids tragiske hændelser på bosteder og den tilspidsede

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sundhedsstrategisk Forum, Region Syddanmark 23. marts 2011 Opgaveudvikling på psykiatriområdet Marie Henriette Madsen Projektleder Cand.scient.san.publ mhm@dsi.dk 1 DSI publikation: Opgaveudvikling på

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen

RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen FOREBYGGELSE Der skal etableres åbne tilbud til udsatte unge med tilknyttede socialog misbrugsfaglige medarbejdere (herunder

Læs mere

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 1/14 Bilag 1 Følgende bilag indeholder den kvantitative databehandling af hhv. registreringsdata, herunder kendskab

Læs mere

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnose-behandling i hovedstadens psykiatri

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnose-behandling i hovedstadens psykiatri STOF nr. 15, 2010 Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnose-behandling i hovedstadens psykiatri Mange patienter har gennem livet lært, at det ikke er til deres egen fordel at fortælle åbent om deres stofbrug.

Læs mere

TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE

TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE Aarhus Universitetshospital, Risskov HVAD ER EN DOBBELTDIAGNOSE? Dobbeltdiagnose er betegnelsen for kombinationen af en afhængighedslidelse

Læs mere

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Stoffri behandling Statsfængslet ved Horserød Projekt menneske Behandlingstype: Stoffri behandling Målsætningsarbejde (SMART-modellen) Social færdighedstræning

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2 Målgruppe DATO: 20.april 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på misbrugsområdet. Analysen er udarbejdet til brug for Psykologkampagnen,

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

KABS Takstkatalog 2016

KABS Takstkatalog 2016 KABS Takstkatalog 2016 1 Takster 2016 Social behandling Pris pr. dag (kr.) Udredning 476 Hvidovre/Gentofte basis 100 Hvidovre/Gentofte udvidet 200 Hvidovre/Gentofte intensiv 487 City basis 275 City udvidet

Læs mere