Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs"

Transkript

1 Handlevejledning Børn i familier med alkoholproblemer 1 Illustration: Pia Thaulovs

2 Indholdsfortegnelse Indledning 03 Alkoholproblemer 04 Omsorgssvigt 6 Fra bekymring til handling 08 Oversigt - Handleveje 10 Eksempler på signaler 12 Samtale med forældre 14 Indsatsplanlægning 19 Forholdsregler 20 Underretning 21 Familieafdelingen 21 Børnegruppe 22 Alkoholbehandling 23 Udarbejdet af Alkoholgruppen maj

3 INDLEDNING Handlevejledningen er udarbejdet til personalet i skoler, dagpasningsområdet og sundhedsplejen. Handlevejledningen er et konkret arbejdsredskab, der supplerer Hedensted Kommunes øvrige vejledninger til fagfolk, der arbejder med børn med særligt behov for støtte. Du kan finde informationer på kommunens hjemmeside under Børn og Unge. Vejledningen er udarbejdet med henblik på at skabe rutiner, der sikrer: At børn med særligt behov for støtte får deres situation vurderet At der på baggrund af denne vurdering iværksættes støtte til børn At der samarbejdes med forældre og mellem relevante faggrupper Der sættes særligt fokus på at sikre støtte til børn i familier med alkoholproblemer, formidle viden samt anvise handlingsforslag. Handlevejledningen vil fortløbende blive udbygget med viden og handlingsforslag i forhold til børn med særlige behov. 3

4 ALKOHOLPROBLEMER Forældre med alkoholproblemer. Det er vigtigt at gribe ind! Det kan være stærkt skadeligt for børn at vokse op i en familie med alkoholproblemer eller andre rusmiddelproblemer. Hvis I har på fornemmelsen, at et barns mor eller far har alkoholproblemer eller problemer med andre rusmidler, er det nødvendigt at tage fat om problemet af hensyn til barnet. I har flere vigtige opgaver. I skal støtte barnet i det daglige og tale med forældrene om barnets situation, og om at gøre noget ved alkoholproblemet. Børn kan også have brug for støtte, som ligger ud over skolens/institutionens/sundhedsplejens muligheder, og der er ofte brug for tværfaglig inddragelse og samarbejde. Der findes flere definitioner på alkoholproblemer. I forbindelse med forældrerollen defineres et alkoholproblem ikke af, om man har drukket 2 eller 21 genstande. Det er et problem, hvis alkoholforbruget går ud over forældreevnen. Oplever man berusede forældre, eksempelvis i forbindelse med arrangementer, ved aflevering eller afhentning af barnet eller lignende, er det nødvendigt at tage dette op med forældrene. Dels for at markere, at beruset adfærd er uacceptabelt i skolen/institutionen/dagplejen, og dels for at undersøge, om der er alkoholproblemer til stede. Tilsvarende gælder, hvis forældrene lugter af alkohol gentagne gange, eller hvis I oplever andre signaler gennem børns adfærd og i samspillet mellem børn og forældre. (Se side 12) 4

5 ALKOHOLPROBLEMER Når alkoholproblemer tages op, tilskyndes forældre til at gøre noget ved det. Det er vigtigt, at man er velforberedt før en sådan samtale (se side 14) og eksempelvis har sat sig ind i, hvilke behandlingsmuligheder de pågældende forældre kan benytte, så samtalen kan gøres konstruktiv. Det er ligeledes vigtigt, at man følger op på, at der er sket de fornødne ændringer i forhold til barnet, og de aftaler der er truffet. Såfremt det ikke er tilfældet, bør der efter en konkret vurdering, samarbejdes med forældrene om at etablere kontakt til Familieafdelingen eller ske underretning uden forældres samtykke. Har du behov for råd og vejledning eller støtte med henblik på: Afklaring af en fornemmelse om forældres alkoholforbrug Hvorledes man kan tage alkoholproblemer op med forældre Viden om børn i familier med alkoholproblemer Viden om støtte- og behandlingstilbud Kan du kontakte: Udpegede nøglepersoner på alkoholområdet i din institution/forvaltning Rusmiddelcenter Hedensted Alkoholgruppen 5

6 OMSORGSSVIGT Det vil ofte være vanskeligt at få sikre beviser for forældres omsorgssvigt eller for problemer i familien, og ofte vil personalet blot have på fornemmelsen, at noget er galt. Du vil ofte kunne stole på din fornemmelse. Der er en grund til, at du føler, som du gør. At gå fra en ubevidst fornemmelse til bevidsthed om et problem handler ofte om at gøre status over, hvad man ser og hører vedrørende barnet. 1. Analysér din fornemmelse Skriv dine observationer ned og undgå tolkninger. Dine observationer skal kunne tåle at få din underskrift under. Hvad har du set og hørt? Vær opmærksom på signaler hos børn og forældre, når du gør status over din observation. Skriv eksempelvis dagbog. Måske har du viden om børn og forældre fra private sammenhænge, som også kan tillægges værdi? Hvad beroliger dig, og hvad foruroliger dig? Har du selv nogle barrierer, der skal tales om (Din egen del hvis du har ondt i maven ved en problemstilling). 2. Orientér din leder 3. Gør status Har I grund til at være bekymrede? Beslutter I jer for at se tiden an, er det vigtigt at sætte en tidsfrist - eksempelvis 14 dage Hvis I fortsat er bekymrede, skal I iværksætte næste skridt i denne handlingsvejledning: Fra bekymring til handling. (Se side 8) 6

7 OMSORGSSVIGT Er du den eneste, der er bekymret, skal du også overveje en underretning! (Ifølge lovgivningen er underretning en personlig pligt). Du har mulighed for eventuelt at rådføre dig med en af Familieafdelingens socialrådgivere i dit lokalområde. Orienter dog altid din nærmeste leder om den beslutning du tager. 7

8 FRA BEKYMRING TIL HANDLING Ved bekymring for et barns trivsel skal der træffes beslutning om, hvordan og i hvilket regi barnet bedst støttes. Foretag en vurdering: Hvor bekymret er du? 1.1 Vurder barnets status Følelsesmæssige tilstand Evnen til at indgå i sociale relationer Intellektuelle tilstand Fysiske tilstand Barnets selvværd og selvtillid (hviler det i sig selv) Er barnets udviklingsstatus tilfredsstillende for alderen Tag kontakt til din institutions nøgleperson, som har alkoholviden 1.2 Vurder barnets situation i øvrigt Relation til forældre, personale, andre Omsorgssituation (sikkerhed, almindelig pleje etc.) Følelsesmæssig kontakt til personale, forældre, andre. Er barnet i en truet situation? Er der tilgængelige ressourcer i et netværk, som kan støtte familien i denne situation? Bruges disse ressourcer? Hvordan er de voksnes samarbejde om barnet? 2 På baggrund af jeres vurdering af bekymringen ovenfor skal I tage stilling til, i hvilket regi støtten til barnet bedst etableres I kan/skal søge vejledning fra f. eks. PPR Familieafdelingens distriktssocialrådgiver Socialfaglig koordinator Din institutions nøgleperson på alkoholområdet Rådgivningsforum distriktsteam i netværksmøde 8

9 FRA BEKYMRING TIL HANDLING Skolen/institutionen/dagplejen/sundhedsplejen skal vælge mellem tre veje (A, B eller C) Barnet har behov for pædagogisk støtte og omsorg, som skolen/institutionen/dagplejen/sundhedsplejen er i stand til at give i samarbejde med forældrene. Handlevej A vælges i oversigten (Vi klarer selv indsatsen.) Der er brug for en tværfaglig vurdering og koordinering af indsatsen over for barnet. Når et omsorgssvigtet barn har søskende udenfor skolen/institutionen/dagplejen/sundhedsplejen eller der er tvivl om, hvilken støtte barnet har behov for, så er der brug for andre faggruppers vurdering af sagen. Handlevej B vælges i oversigten (Tværfaglig vurdering og koordinering.) Det står klart, at barnet har brug for støtte, ud over hvad skolen/institutionen/dagplejen/sundhedsplejen kan tilbyde, eksempelvis fordi forældrene ikke magter forældrerollen (omsorgssvigt). Handlevej C vælges i oversigten (Kontakt/underretning til forvaltningen.) Der er naturligvis et vist overlap mellem de tre veje: Barnets situation kan eksempelvis udvikle sig, så personalets egen indsats (Handlevej A) må suppleres af en tværfaglig vurdering (Handlevej B) eller en underretning (Handlevej C) og omvendt. 9

10 OVERSIGT - HANDLEVEJE 1. Jeg har på fornemmelsen, at et barn lever under utilfredsstillende forhold, eksempelvis på grund af forældres alkoholproblemer. Hvordan afklarer jeg min fornemmelse? (Se side 5) 2. Jeg drøfter min fornemmelse med min leder. Vi afklarer: Hvor alvorlig er bekymringen? Er der grund til bekymring? Se afsnit om Omsorgssvigt og afsnit om Fra bekymring til handling. 3. Hvis Nej: Stop nu. Hvis ja: Et valg træffes mellem handlevej A, B og C. 4. Der kan være et vist overlap mellem de tre ovenstående veje: Barnets situation kan eksempelvis udvikle sig således, at jeres egen indsats (Handlevej A) må suppleres af en tvær-faglig vurdering og/eller koordinering (Handlevej B) eller at der indledes samarbejde med Familieafdelingen/underretning (Handlevej C) og omvendt. 10

11 OVERSIGT - HANDLEVEJE A: Vi klarer det selv B: Der er behov for en tværfaglig vurdering og koordinering af indsatsen for barnet C: Barnet har behov for støtte, som ligger uden for skolens/institutionens/dagplejens/ sundhedsplejens muligheder 1. Bekymringen formidles til forældrene 2. Indsatsen planlægges i samarbejde med forældre Hvis forældre afbryder samarbejdet, vurderes det, om handlevej C skal anvendes. 1. Bekymringen formidles til forældrene. Det foreslås, tværfaglig inddragelse 2. Relevante fagpersoner/tværfaglig inddrages 3. Indsatsen planægges på baggrund af de tværfaglige anbefalinger. Forældre inddrages Hvis forældrene afbryder samarbejdet, vurderes det om handlevej C skal anvendes 1. Bekymringen formidles til forældrene. Der samarbejdes med forældre om at etablere kontakt til socialforvaltning/de informeres om, at forvaltningen underrettes. Underretning sendes til forvaltningen 2. Kontakten etableres/eller underretning skrives. Forældre opfordres til at underskrive, at den er forelagt dem med deres evt. bemærkninger Ved mistanke om seksuelt overgreb eller grov vold underrettes Familieafdelingen uden, at forældrene informeres. 11

12 EKSEMPLER PÅ SIGNALER Børns signaler kan være Fysiske symptomer, tristhed, hæmning og mangel på mimik, koncentrationsproblemer, ufrivillig vandladning og afføring, motorisk uro, angst, problemer med venner og socialt tilhørsforhold, overdreven tilpasning, følelsesmæssig labilitet. Endvidere kan barnet fremstå forsømt : Manglende madpakker, manglende gymnastiktøj, utilstrækkeligt eller snavset tøj, manglende forældresvar i kontaktbøger, meget fravær/ sygdom, manglende hjemmearbejde m.v. Forældrenes signaler kan være Lugter af alkohol evt. dækker over lugten med pastiller m.m. Møder berusede op snøvlende tale, usikker gang, svømmende/rødsprængte øjne. Manglende situationsfornemmelse, opstemt, aggressiv m.m. Ændret udseende: Vægtøgning, vægttab, ændret påklædning. Skiftende stemningsleje, adfærdsændringer. Abstinenspræget: Ryster, svedudbrud i ansigt/på håndflader, urolig, koncentrationsbesvær. Lader andre bringe og hente børnene, har travlt med at komme ud og ind af døren, glemmer eller holder ikke aftaler, deltager ikke i møder og arrangementer eller har en overdreven offensiv adfærd ved disse. Signaler i samspillet mellem børn og forældre kan være Konfliktfyldt samspil, forældrene mangler indføling og er ikke nærværende, barnet er ekstremt registrerende i forhold til voksne, barnet fortæller om berusede voksne eller reagerer påfaldende ved synet eller lugten af alkohol. 12

13 EKSEMPLER PÅ SIGNALER Signaler varierer Signaler kan variere meget i hyppighed samt tydelighed og kan ofte kun opfattes i kombination med hinanden. Der kan også være andre tegn på, at barnet ikke trives eller omsorgssvigtes som følge af forældres alkoholproblemer. Ved psykisk omsorgssvigt, herunder ved forældres alkoholproblemer, har barnet ikke nødvendigvis tydelige symptomer. Vær altid opmærksom, hvis et barn er overdrevent ansvarligt og tilpasningsvilligt. Hvis du i øvrigt har på fornemmelsen, at alt ikke er, som det burde være, må en sådan adfærd ikke berolige dig. Der kan være tale om en lille voksen et barn, der ikke får lov at være barn et hyppigt fænomen i familier med misbrug, psykisk sygdom o.l. 13

14 SAMTALE MED FORÆLDRENE Samtale med forældre om bekymring for deres barn i forbindelse med forældres alkoholproblemer Denne type af samtaler opleves oftest vanskelige. Dette er forståeligt, men omvendt er samtalen nødvendig, for at der kan tages hånd om barnets problemer. At tale med forældre om barnets trivsel er et nødvendigt skridt, for at tage hånd om og støtte barnet, så det kan trives og udvikle sig. Her er nogle ideer til, hvorledes samtalen kan planlægges, så et konstruktivt samarbejde med forældrene kan indledes. Prøv at tænke igennem om I forventer, at samtalen kan blive svær Hvorfor tror I, at den kan være svær for forældrene? Hvad er de bange for? Hvordan kan I tilrettelægge samtalen, så det svære bliver til det vedkommende? Kan I afdramatisere forældrenes frygt og stadig fastholde problemets alvor? Hvad er det værste, der kan ske under samtalen? Hvad er det bedste resultat, der kan komme ud af samtalen? Hvem skal deltage? I bør altid være mindst to ansatte til samtalen, hvoraf den ene bør være lederen. Undgå at stille med en hel hær over for forældrene. Hvad er det, I skal have sagt og talt med forældrene om? Lav en dagsorden inden samtalen, så I ved samtalens afslutning kan krydse af og sikre, at I har fået sagt det hele. Hvad giver anledning til bekymring for barnets trivsel, og hvad kan forældrene og I gøre for at støtte barnet i dagligdagen? Er der behov for støtte fra andre? Hvad skal forældrene motiveres til, herunder at forældrene gør noget ved alkoholproblemet og går i alkoholbehandling. Hvad er der af behandlings- og støttetilbud osv? Aftal, hvem der siger hvad. 14

15 SAMTALE MED FORÆLDRENE Giv eventuelt forældrene en kopi af dagsordenen, inden samtalen begynder. Aftal, at en af jer tager referat og holder øje med, at jeres punkter nås. Husk at det er en bekymring, I skal formidle ikke en anklage Fremfør så konkret som muligt de iagttagelser, der er grunden til bekymringen for barnet. Her kan vejen være at tage afsæt i barnets følelser og trivsel. Sørg for, at forældrene også kan komme frem med, om de deler bekymringen og deres viden om barnet. Bekymringen kan også alene være begrundet i signaler hos forældrene på, at de har et alkoholproblem, fordi I ved, hvad det kan få af konsekvenser for barnet. Det er vigtigt, at I på en åben, konkret og omsorgsfuld måde, med afsæt i iagttagelser og signaler, inddrager bekymringen/ formodningen i forhold til forældrenes alkoholvaner. Undgå moralisering samt værdiladede ord samt udtryk som alkoholiker, alkoholist og alkoholmisbruger. Hold hovedet koldt og hjertet varmt Undgå at svare igen på eventuelle skældsord og bebrejdelser, men giv ophidsede forældre tid til at rase af. Udtryk forståelse for, at samtalen kan være ubehagelig for forældrene, men fasthold, at den er nødvendig. Vend derefter tilbage til emnet, dvs. bekymringerne for barnet. Opsamling på aftaler og beslutninger laves ved samtalens afslutning. I skal sikre jer, at forældrene hører jeres konklusioner. 15

16 SAMTALE MED FORÆLDRENE Trusler eller vold mod personalet forekommer sjældent ved samtaler med forældre om omsorgssvigt af børn. Men af hensyn til at forebygge, at noget sådant sker, er det vigtigt, at man altid er mindst to ansatte tilstede, når en sådan samtale gennemføres. Sker det alligevel, skal lederen straks orienteres om episoden, og der tages stilling til, om der skal ske anmeldelse til politiet. Lederen skal sikre, at der tages vare på de ansattes sikkerhed, og at der om nødvendigt ydes psykologisk førstehjælp til de ansatte, der har været ude for episoden. Sørg altid for umiddelbart efter episoden at notere ned, hvad der er sket og sagt så nøjagtigt som muligt. 16

17 SAMTALE MED FORÆLDRENE Her følger nogle eksempler på formuleringer og spørgsmål til forældres alkoholvaner og alkoholproblemer som, afhængig af situationen, signalerne, dig og dit kendskab til forældrene kan give inspiration til at få hul på emnet. Jeg ved, at nogle gange påvirkes børn uden at forældre er klar over, at deres alkoholvaner belaster børnene. Det er vigtigt for mig, at vi taler om hvordan, det er hjemme hos jer! Vi er blevet mere opmærksomme på, at børn ofte reagerer på voksnes brug af alkohol længe før, vi voksne tænker på, det kan være problematisk. Af den grund er det vigtigt for mig også at inddrage dette, som noget det er vigtigt at tale om. Med det vi har talt om i forhold til Mads, har jeg tænkt på, om hans vanskeligheder kan have sammenhæng med den måde I drikker alkohol på i jeres familie. Det vil jeg gerne tale med dig om! Med det jeg har fortalt, er jeg bekymret for Mads. Det kan være svært for mig at sige, men jeg har flere gange oplevet at du lugter af alkohol, når du kommer her. Jeg vil gerne tale med dig, om Mads vanskeligheder hænger sammen med dine drikkevaner! Jeg har bemærket, at du den sidste uge har lugtet af alkohol, når du har hentet Mads. Jeg ved ikke om Mads vanskeligheder hænger sammen med dine alkoholvaner, men jeg vil gerne tale med dig om det! 17

18 SAMTALE MED FORÆLDRENE Jeg kan se, at Mads bliver trist og usikker, når du henter ham og lugter af alkohol, som du har gjort i denne uge. Det er vigtigt for mig, at vi taler om, hvad dine alkoholvaner betyder for Mads! Det ser ud til at bekymre Mads, når I har drukket øl. I dag ved vi mere om, hvordan børn påvirkes af voksnes forbrug af alkohol. Hvis Mads vanskeligheder hænger sammen med dette, vil hans situation ikke blive væsentlig forbedret, før I får gjort noget ved det. Jeg ved ikke om én af jer har et problem med alkohol, men der er mulighed for at få en snak om alkohol på Rusmiddelcentret. Der kan de hjælpe, hvis I har brug for det! Da du var her i går, oplevede jeg dig påvirket. Jeg vil gerne tale med dig om, hvad det betyder for Mads, når du drikker mere end godt er. Jeg har oplevet, at du de sidste 4 dage har lugtet af alkohol, når du har afleveret Mads. Jeg er bekymret for, om du nogle gange drikker for meget, og om Mads vanskeligheder har sammenhæng med dine alkoholvaner. Jeg ved, at det nok er svært for dig at høre. Måske har du ikke tænkt over det. Kan vi tale lidt om det? 18

19 INDSATSPLANLÆGNING Nedenstående skema er til brug for planlægning af indsats for et barn i samarbejde med forældrene, og kan udfyldes i samarbejde med forældrene. Sørg for, at forældrene får en kopi med hjem. Bekymring for barnet skyldes : Hvilken ændring ønskes i forhold til barnet eller dets situation? Hvad skal skolen/institutionen/dagplejen/sundhedsplejen gøre? Hvad skal forældrene gøre? Hvornår afholdes næste møde mellem forældre og skole/institution/dagpleje/ sundhedspleje? Hvad skal der være opnået inden næste møde? Er det aftalt, at støtte udefra inddrages (Eks. PPR, Familierådgivningen, Rusmiddelcentret Hedensted, børnegruppe m.fl.)? I givet fald hvilken? Dato: Underskrift forældre Underskrift skole/institution/dagpleje/sundhedsplejen 19

20 FORHOLDSREGLER Forholdsregler ved berusede forældres afhentning af børn Hvis en forælder møder beruset op for at afhente et barn, skal I vurdere, om hjemtransport kan foregå på forsvarlig vis. Er dette ikke tilfældet, skal I foreslå den pågældende forælder, at der ringes efter en taxi om nødvendigt på skolens/institutionens/dagplejens regning. Forslag til startreplik Jeg synes, at du virker påvirket, og at du ikke bør køre. Jeg foreslår, at vi går ind og ringer efter en taxa! Ved benægtelse Det er muligt, at du har ret. Men du virker beruset, og når jeg får det indtryk, er det min pligt at gøre, hvad jeg kan for at hindre, at du kører med barnet. Hvis du kører, skal jeg faktisk ringe til politiet, så kan vi ikke finde en anden måde at løse det her på? Agter den berusede forælder fortsat selv at køre, skal I tilkalde politiet. Hvis der ikke er nogen ædru person hjemme (Spørg den fremmødte eller ring til barnets hjem), og den berusede forælder vurderes at være ude af stand til at tage forsvarligt vare på barnet, skal I meddele, at barnet ikke må komme med, og at Familierådgivningen kontaktes med henblik på at aftale nærmere om pasning af barnet. I akutte situationer som opstår uden for Familierådgivningens åbningstid, kan du kontakte politiet, som etablerer kontakt til den sociale bagvagt. 20

21 FORHOLDSREGLER I skal ikke med magt forsøge at hindre udlevering af barnet. Magtanvendelse er politiets opgave. Udleveres barnet i en sådan situation, på trods af jeres forsøg på at overtale forældrene, kontaktes Familieafdelingen straks jf. ovenstående. Det er vigtigt, at den ansatte efterfølgende noterer ned, hvad der er sket, med dato og klokkeslet. Det skal fremgå så præcist som muligt, hvad der er blevet sagt og gjort. Lederen skal orienteres så hurtigt som muligt, og denne tager stilling til, om Familieafdelingen skal underrettes. Når forældre er mødt op på skolen/institutionen/dagplejen i beruset tilstand, indkalder lederen altid efterfølgende forældrene til samtale herom. Formålet er dels at signalere, at beruset adfærd er uacceptabelt på skolen/institutionen/ dagplejen og dels at afklare, om der er et alkoholproblem. UNDERRETNING Underretningsskema samt vejledning kan findes på under Børn og Unge. FAMILIEAFDELINGEN Familieafdelingen kan kontaktes på tlf

22 BØRNEGRUPPE Et tilbud for børn og unge, der har en mor eller far, med et alkoholproblem Børn i familier med alkoholproblemer har behov for hjælp til at holde frikvarter fra familielivet. De har brug for gode oplevelser alene eller sammen med hele familien. Det primære formål med børne- og ungegrupperne er, at styrke børnenes og de unges selvværd, og give dem bedre livsvilkår, ved at give dem mulighed for at sætte ord på og bearbejde deres oplevelser sammen med jævnaldrene i samme situation. En børnegruppe kan give børnene et netværk, hvor de kan tale om deres oplevelser et netværk der kan bruges uden for tiden med gruppen og efter gruppens ophør. Kontakt Hver gruppe ledes af to voksne, som til dagligt arbejder i Familiecentret. Familiekonsulent Kirsten Thomsen Tlf Familiekonsulent Solveig Søgaard Tlf

23 ALKOHOLBEHANDLING Information om alkoholbehandling i Hedensted Kommune Hvor kan man henvende sig? Hvis man vil stoppe eller ændre på sit alkoholforbrug, kan man henvende sig til: Rusmiddelcentret Hedensted Stationsvej 5, 8722 Hedensted Tlf.: Råd og behandling er gratis, og man kan henvende sig anonymt. Hvordan henvender man sig? Enhver kan henvende sig med eller uden henvisning. Man kan også tage en god ven, et familiemedlem eller en arbejdskammerat med. Rådgivning, afklaring af behandlingsbehov og behandling er et gratis tilbud til alle, hvis forbrug af alkohol på en eller anden måde giver anledning til problemer. Der er også tilbud, der involverer støtte til hele familien, herunder børn. Er du i familie med tæt på eller kender en, som drikker for meget, kan du også få rådgivning og støtte. Som fagperson kan du også få råd og vejledning. Andre muligheder? Man kan også henvende sig til egen læge og anmode om at komme i behandling. (Endelig er der en række private behandlingsmuligheder for egen regning). 23

24 Familieafdelingen

Børn i familier med alkoholproblemer

Børn i familier med alkoholproblemer Børn i familier med alkoholproblemer Handlevejledning Udarbejdet november 2008 Pjecen kan hentes på www.vejle.dk/alkohol Indhold Afsnit 1: Forældre med alkoholproblemer. Det er vigtigt at gribe ind!...4

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer. Hvad gør jeg? Til personale i skoler, SFO er, klubber, daginstitutioner, dagpleje og sundhedspleje

Børn i familier med alkoholproblemer. Hvad gør jeg? Til personale i skoler, SFO er, klubber, daginstitutioner, dagpleje og sundhedspleje Børn i familier med alkoholproblemer Hvad gør jeg? Til personale i skoler, SFO er, klubber, daginstitutioner, dagpleje og sundhedspleje Indhold Formål og baggrund... 3 Hvornår er der tale om et alkoholproblem?...

Læs mere

Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune. Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien

Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune. Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien Om alkoholproblemer i Danmark I Danmark vokser 120.000 børn op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Til personalet på skoler, daginstitutioner og dagpleje DENNE FOLDER SKAL SIKRE, AT MEDARBEJDERE I KOMMUNEN MEDVIRKER TIL At borgere med alkoholproblemer

Læs mere

Formål...side 2. Definition og problemstillinger vedrørende børnemishandling..side 2. Ved fornemmelse af omsorgssvigt...side 3

Formål...side 2. Definition og problemstillinger vedrørende børnemishandling..side 2. Ved fornemmelse af omsorgssvigt...side 3 Indholdsfortegnelse Formål...side 2 Definition og problemstillinger vedrørende børnemishandling..side 2 Ved fornemmelse af omsorgssvigt.....side 3 Fra bekymring til handling side 4 Samtale med forældre

Læs mere

Handlevejledning. Når forældre drikker for meget. Der er hjælp at få til alle i familien. Det vedrører både børnene og de voksne.

Handlevejledning. Når forældre drikker for meget. Der er hjælp at få til alle i familien. Det vedrører både børnene og de voksne. Handlevejledning Når forældre drikker for meget Der er hjælp at få til alle i familien. Det vedrører både børnene og de voksne. Holstebro Kommune 2008 Indholdsfortegnelse Handlevejledning oversigt Handlevejledning

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Handlevejledning. Når du i familier møder: l Omsorgssvigt l Overforbrug. for ansatte i Lemvig Kommunes skoler, institutioner og dagpleje

Handlevejledning. Når du i familier møder: l Omsorgssvigt l Overforbrug. for ansatte i Lemvig Kommunes skoler, institutioner og dagpleje Handlevejledning Når du i familier møder: l Omsorgssvigt l Overforbrug for ansatte i Lemvig Kommunes skoler, institutioner og dagpleje Handleoversigt Jeg har på fornemmelsen, at et barn lever under utilfredsstillende

Læs mere

Handlevejledning. Handlevejledning - ved bekymring for børn og unge i familier med alkohol eller andre rusmiddelproblemer

Handlevejledning. Handlevejledning - ved bekymring for børn og unge i familier med alkohol eller andre rusmiddelproblemer Handlevejledning Handlevejledning - ved bekymring for børn og unge i familier med alkohol eller andre rusmiddelproblemer - ved bekymring for børn og unge i familier med alkoholproblemer Indledning Alt

Læs mere

ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER. Ser du tegnene?

ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER. Ser du tegnene? ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER Ser du tegnene? Alkohol og stoffer kan give dårlig trivsel Som fagperson er det vigtigt, at du reagerer, når du oplever, at et barn ikke trives. Derfor skal du være opmærksom

Læs mere

barnet i centrum lindeskovskolens alkoholpolitik

barnet i centrum lindeskovskolens alkoholpolitik barnet i centrum lindeskovskolens alkoholpolitik Barnet i centrum Lindeskovskolens Alkoholpolitik I skoleåret 2007/2008 har Lindeskovskolen deltaget i et projekt under Sundhedsstyrelsen med overskriften

Læs mere

Handlingsvejledning Til Personale i skoler, daginstitutioner og dagplejer

Handlingsvejledning Til Personale i skoler, daginstitutioner og dagplejer Som professionel handler det om at holde sin brik i spil uden at blive slået hjem! Handlingsvejledning Til Personale i skoler, daginstitutioner og dagplejer Ve d r. O m s or g s sv i g te de børn og børn

Læs mere

ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER. Ser du tegnene?

ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER. Ser du tegnene? ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER Ser du tegnene? Alkohol og stoffer kan give dårlig trivsel Som fagperson er det vigtigt, at du reagerer, når du oplever, at et barn ikke trives. Derfor skal du være opmærksom

Læs mere

Plancher til oplæg om børn i familier med alkoholproblemer. Steffen Christensen

Plancher til oplæg om børn i familier med alkoholproblemer. Steffen Christensen Plancher til oplæg om børn i familier med alkoholproblemer Steffen Christensen Børn i familier med alkoholproblemer Overordnede problemstillinger: Børn får ikke den støtte, de bør have Børn får ofte støtten

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Bryd tabuet! Livsmod 27. september 2016

Bryd tabuet! Livsmod 27. september 2016 Bryd tabuet! Livsmod 27. september 2016 Program Præsentation og program TUBA - tal og fakta Konsekvenser ved at vokse op i hjem med misbrug Nadjas historie Hvad kan være svært i arbejdet? Hvordan reagerer

Læs mere

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje ] Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013 Socialrådgiverdage Kolding november 2013 Program Ultrakort om TUBA Børnenes belastninger i alkoholramte familier Hvad har børnene/de unge brug for De unges belastninger og muligheder for at komme sig TUBA

Læs mere

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Handlevejledning for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Vedrører samarbejde med Frontteam og Socialrådgiverteam, I Familieafdelingen og Ungekontakten 2 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Når alkoholen påvirker familien

Når alkoholen påvirker familien Når alkoholen påvirker familien Handlevejledning INDHOLDSFORTEGNELSE NÅR ALKOHOLEN PÅVIRKER FAMILIEN Forord og formål 2 Fornemmelser af omsorgssvigt 3 Lav en alkoholpolitik 4 Fra bekymring til handling

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af barnet og familiens trivsel 1 TIDLIG OPSPORING OG INDSATS I SUNDHEDSPLEJEN FORMÅL Formålet med at anvende trivselsskemaet

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger 1 indhold Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE Til brug for offentligt ansatte og andre med særlige ansvar over for børn og unge. Når du under dit arbejde får kendskab til forhold, der giver formodning om, at

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Indhold. Afsnit 1 Instruks: Henvisning til alkoholbehandling. Afsnit 2 Instruks: Kvittering for modtagelse af en underretning

Indhold. Afsnit 1 Instruks: Henvisning til alkoholbehandling. Afsnit 2 Instruks: Kvittering for modtagelse af en underretning Som professionel handler det om at holde sin brik i spil uden at blive slået hjem! Handlingsvejledning Til Sagsbehandlere i Børneforvaltningen Ve d r. K l i e nte r m e d alkoholmisbrug Modelprojekt Børn

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen, Alkoholbehandlingen Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der

Læs mere

Forord Side 2. Fakta om alkohol- og stofafhængighed Side 2. stofproblemer? Side 4. Forældrenes signaler Side 4

Forord Side 2. Fakta om alkohol- og stofafhængighed Side 2. stofproblemer? Side 4. Forældrenes signaler Side 4 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 2 Videndel Fakta om alkohol- og stofafhængighed Side 2 Fakta om børn i familier med alkohol- og/eller stofproblemer Side 3 Hvordan bliver man opmærksom på alkoholog/eller

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard. Barnet og Rusen 2014 Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.dk 1 Det gode tværfaglige samarbejde for at sikre kvalitet i indsatsen

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Sådan gør vi! Handlevejledning til opsporing af børn i udsatte positioner i forbindelse med voksensager. Voksensagsbehandlere

Sådan gør vi! Handlevejledning til opsporing af børn i udsatte positioner i forbindelse med voksensager. Voksensagsbehandlere Sådan gør vi! Handlevejledning til opsporing af børn i udsatte positioner i forbindelse med voksensager Voksensagsbehandlere Kerteminde Kommune 2010 1 Indledning Det er målet, at alle børn og unge i Kerteminde

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Greve Kommune September 2015 Revideres september 2018 1 Indhold

Læs mere

Familier med alkoholproblemer!

Familier med alkoholproblemer! Familier med alkoholproblemer! Tidlig indsats Hvordan hjælper vi bedst! Lisbet Kimer Alkoholenheden Slagelse Kommune Tlf: 40800889 Side 1 Som de fleste tænker på alkohol Hip Hip Hurra Af P.S. Krøyer 1888

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor?

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor? Underretningspligt Hvornår Hvordan og hvorfor? Hvem skal underrette: Almindelig underretningspligt (servicelovens 154) : Omfatter alle privat personer som får kendskab til, at et barn/en ung udsættes for

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Introduktion. Konklusion & diskussion

Introduktion. Konklusion & diskussion Indhold Introduktion... 3 Konklusion & diskussion... 3 Antal og type underretninger... 4 Hvem underretter?... 6 Årsag til underretning... 8 Respons... 9 Responstid... 1 2 Introduktion Hvis en borger eller

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET Centrale forældrefunktioner Risikofaktorer og risikoadfærd Tidlige tegn på mistrivsel At dele bekymring med forældre Perspektiver ved bekymring

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

Case 2. Line og Mette

Case 2. Line og Mette Del 1 Hanne er lærer på Tjørnevejsskolen i X-købing kommune. I hendes 3. klasse har hun for et par måneder siden fået en ny pige, som hun er bekymret for. Pigen Line virker lettere forsømt og lidt kuet

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Nyborg Strand 8. oktober 2009. Hanne Pedersen Børnefamiliesagkyndig

Nyborg Strand 8. oktober 2009. Hanne Pedersen Børnefamiliesagkyndig Nyborg Strand 8. oktober 2009 Vi har et fælles ansvar Formål med temadagen At få børn i familier med alkoholproblemer sat på dagsordenen, også politisk At projektets ideer bliver forankret i kommunen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Sorg og krise Handleplan ved Skilsmisse, sygdom og dødsfald Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Indholdsfortegnelse: Side 1 Målsætning Side 2 Omsorgshandleplan - skilsmisse

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre?

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? To typer samtaler om alkohol 1. Kort opsporende samtale Systematisk indarbejdet vane Medarbejdere der har

Læs mere

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig.

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. 1 Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. Disse retningslinier gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

En familie har et alkoholproblem, når de følelsesmæssige bånd mellem mennesker belastes eller forstyrres af alkohol.*

En familie har et alkoholproblem, når de følelsesmæssige bånd mellem mennesker belastes eller forstyrres af alkohol.* En familie har et alkoholproblem, når brugen af alkohol virker forstyrrende ind på de opgaver og funktioner, som skal varetages i familien.* En familie har et alkoholproblem, når de følelsesmæssige bånd

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

BØRN OG UNGES SIGNALER

BØRN OG UNGES SIGNALER BØRN OG UNGES SIGNALER BØRN OG UNGES SIGNALER Dette kapitel handler om de tegn og signaler hos børn, unge og forældre, du som fagperson kan være opmærksom på, hvis du er bekymret for et barns trivsel.

Læs mere

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær Retningslinje for håndtering af bekymrende fravær Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder i voksenlivet. Ud fra et princip om tidlig

Læs mere

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie.

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie. Sorg og kriseplan for Espebo Børnecenter: Når børn mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med barnet at tage hånd om situationen. Det er der

Læs mere

Sammen kan vi gøre en forskel. Rådgivningsteam Nord

Sammen kan vi gøre en forskel. Rådgivningsteam Nord Sammen kan vi gøre en forskel Rådgivningsteam Nord Alle har et ansvar for at vores børn og unge i Haderslev trives. Vi har alle en forpligtelse til at reagere hvis vi ser et barn, en ung eller en familie

Læs mere

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Vejledning til lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning... 3 Forebyggelse... 4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD Møde med familie, dagtilbud og sundhedspleje ARBEJDSMATERIALE Baggrund Kriterier Sagsgang Mødet Samarbejdsskema Baggrund for Overgangsmøder Styrke overgangen fra hjem

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere