Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs"

Transkript

1 Handlevejledning Børn i familier med alkoholproblemer 1 Illustration: Pia Thaulovs

2 Indholdsfortegnelse Indledning 03 Alkoholproblemer 04 Omsorgssvigt 6 Fra bekymring til handling 08 Oversigt - Handleveje 10 Eksempler på signaler 12 Samtale med forældre 14 Indsatsplanlægning 19 Forholdsregler 20 Underretning 21 Familieafdelingen 21 Børnegruppe 22 Alkoholbehandling 23 Udarbejdet af Alkoholgruppen maj

3 INDLEDNING Handlevejledningen er udarbejdet til personalet i skoler, dagpasningsområdet og sundhedsplejen. Handlevejledningen er et konkret arbejdsredskab, der supplerer Hedensted Kommunes øvrige vejledninger til fagfolk, der arbejder med børn med særligt behov for støtte. Du kan finde informationer på kommunens hjemmeside under Børn og Unge. Vejledningen er udarbejdet med henblik på at skabe rutiner, der sikrer: At børn med særligt behov for støtte får deres situation vurderet At der på baggrund af denne vurdering iværksættes støtte til børn At der samarbejdes med forældre og mellem relevante faggrupper Der sættes særligt fokus på at sikre støtte til børn i familier med alkoholproblemer, formidle viden samt anvise handlingsforslag. Handlevejledningen vil fortløbende blive udbygget med viden og handlingsforslag i forhold til børn med særlige behov. 3

4 ALKOHOLPROBLEMER Forældre med alkoholproblemer. Det er vigtigt at gribe ind! Det kan være stærkt skadeligt for børn at vokse op i en familie med alkoholproblemer eller andre rusmiddelproblemer. Hvis I har på fornemmelsen, at et barns mor eller far har alkoholproblemer eller problemer med andre rusmidler, er det nødvendigt at tage fat om problemet af hensyn til barnet. I har flere vigtige opgaver. I skal støtte barnet i det daglige og tale med forældrene om barnets situation, og om at gøre noget ved alkoholproblemet. Børn kan også have brug for støtte, som ligger ud over skolens/institutionens/sundhedsplejens muligheder, og der er ofte brug for tværfaglig inddragelse og samarbejde. Der findes flere definitioner på alkoholproblemer. I forbindelse med forældrerollen defineres et alkoholproblem ikke af, om man har drukket 2 eller 21 genstande. Det er et problem, hvis alkoholforbruget går ud over forældreevnen. Oplever man berusede forældre, eksempelvis i forbindelse med arrangementer, ved aflevering eller afhentning af barnet eller lignende, er det nødvendigt at tage dette op med forældrene. Dels for at markere, at beruset adfærd er uacceptabelt i skolen/institutionen/dagplejen, og dels for at undersøge, om der er alkoholproblemer til stede. Tilsvarende gælder, hvis forældrene lugter af alkohol gentagne gange, eller hvis I oplever andre signaler gennem børns adfærd og i samspillet mellem børn og forældre. (Se side 12) 4

5 ALKOHOLPROBLEMER Når alkoholproblemer tages op, tilskyndes forældre til at gøre noget ved det. Det er vigtigt, at man er velforberedt før en sådan samtale (se side 14) og eksempelvis har sat sig ind i, hvilke behandlingsmuligheder de pågældende forældre kan benytte, så samtalen kan gøres konstruktiv. Det er ligeledes vigtigt, at man følger op på, at der er sket de fornødne ændringer i forhold til barnet, og de aftaler der er truffet. Såfremt det ikke er tilfældet, bør der efter en konkret vurdering, samarbejdes med forældrene om at etablere kontakt til Familieafdelingen eller ske underretning uden forældres samtykke. Har du behov for råd og vejledning eller støtte med henblik på: Afklaring af en fornemmelse om forældres alkoholforbrug Hvorledes man kan tage alkoholproblemer op med forældre Viden om børn i familier med alkoholproblemer Viden om støtte- og behandlingstilbud Kan du kontakte: Udpegede nøglepersoner på alkoholområdet i din institution/forvaltning Rusmiddelcenter Hedensted Alkoholgruppen 5

6 OMSORGSSVIGT Det vil ofte være vanskeligt at få sikre beviser for forældres omsorgssvigt eller for problemer i familien, og ofte vil personalet blot have på fornemmelsen, at noget er galt. Du vil ofte kunne stole på din fornemmelse. Der er en grund til, at du føler, som du gør. At gå fra en ubevidst fornemmelse til bevidsthed om et problem handler ofte om at gøre status over, hvad man ser og hører vedrørende barnet. 1. Analysér din fornemmelse Skriv dine observationer ned og undgå tolkninger. Dine observationer skal kunne tåle at få din underskrift under. Hvad har du set og hørt? Vær opmærksom på signaler hos børn og forældre, når du gør status over din observation. Skriv eksempelvis dagbog. Måske har du viden om børn og forældre fra private sammenhænge, som også kan tillægges værdi? Hvad beroliger dig, og hvad foruroliger dig? Har du selv nogle barrierer, der skal tales om (Din egen del hvis du har ondt i maven ved en problemstilling). 2. Orientér din leder 3. Gør status Har I grund til at være bekymrede? Beslutter I jer for at se tiden an, er det vigtigt at sætte en tidsfrist - eksempelvis 14 dage Hvis I fortsat er bekymrede, skal I iværksætte næste skridt i denne handlingsvejledning: Fra bekymring til handling. (Se side 8) 6

7 OMSORGSSVIGT Er du den eneste, der er bekymret, skal du også overveje en underretning! (Ifølge lovgivningen er underretning en personlig pligt). Du har mulighed for eventuelt at rådføre dig med en af Familieafdelingens socialrådgivere i dit lokalområde. Orienter dog altid din nærmeste leder om den beslutning du tager. 7

8 FRA BEKYMRING TIL HANDLING Ved bekymring for et barns trivsel skal der træffes beslutning om, hvordan og i hvilket regi barnet bedst støttes. Foretag en vurdering: Hvor bekymret er du? 1.1 Vurder barnets status Følelsesmæssige tilstand Evnen til at indgå i sociale relationer Intellektuelle tilstand Fysiske tilstand Barnets selvværd og selvtillid (hviler det i sig selv) Er barnets udviklingsstatus tilfredsstillende for alderen Tag kontakt til din institutions nøgleperson, som har alkoholviden 1.2 Vurder barnets situation i øvrigt Relation til forældre, personale, andre Omsorgssituation (sikkerhed, almindelig pleje etc.) Følelsesmæssig kontakt til personale, forældre, andre. Er barnet i en truet situation? Er der tilgængelige ressourcer i et netværk, som kan støtte familien i denne situation? Bruges disse ressourcer? Hvordan er de voksnes samarbejde om barnet? 2 På baggrund af jeres vurdering af bekymringen ovenfor skal I tage stilling til, i hvilket regi støtten til barnet bedst etableres I kan/skal søge vejledning fra f. eks. PPR Familieafdelingens distriktssocialrådgiver Socialfaglig koordinator Din institutions nøgleperson på alkoholområdet Rådgivningsforum distriktsteam i netværksmøde 8

9 FRA BEKYMRING TIL HANDLING Skolen/institutionen/dagplejen/sundhedsplejen skal vælge mellem tre veje (A, B eller C) Barnet har behov for pædagogisk støtte og omsorg, som skolen/institutionen/dagplejen/sundhedsplejen er i stand til at give i samarbejde med forældrene. Handlevej A vælges i oversigten (Vi klarer selv indsatsen.) Der er brug for en tværfaglig vurdering og koordinering af indsatsen over for barnet. Når et omsorgssvigtet barn har søskende udenfor skolen/institutionen/dagplejen/sundhedsplejen eller der er tvivl om, hvilken støtte barnet har behov for, så er der brug for andre faggruppers vurdering af sagen. Handlevej B vælges i oversigten (Tværfaglig vurdering og koordinering.) Det står klart, at barnet har brug for støtte, ud over hvad skolen/institutionen/dagplejen/sundhedsplejen kan tilbyde, eksempelvis fordi forældrene ikke magter forældrerollen (omsorgssvigt). Handlevej C vælges i oversigten (Kontakt/underretning til forvaltningen.) Der er naturligvis et vist overlap mellem de tre veje: Barnets situation kan eksempelvis udvikle sig, så personalets egen indsats (Handlevej A) må suppleres af en tværfaglig vurdering (Handlevej B) eller en underretning (Handlevej C) og omvendt. 9

10 OVERSIGT - HANDLEVEJE 1. Jeg har på fornemmelsen, at et barn lever under utilfredsstillende forhold, eksempelvis på grund af forældres alkoholproblemer. Hvordan afklarer jeg min fornemmelse? (Se side 5) 2. Jeg drøfter min fornemmelse med min leder. Vi afklarer: Hvor alvorlig er bekymringen? Er der grund til bekymring? Se afsnit om Omsorgssvigt og afsnit om Fra bekymring til handling. 3. Hvis Nej: Stop nu. Hvis ja: Et valg træffes mellem handlevej A, B og C. 4. Der kan være et vist overlap mellem de tre ovenstående veje: Barnets situation kan eksempelvis udvikle sig således, at jeres egen indsats (Handlevej A) må suppleres af en tvær-faglig vurdering og/eller koordinering (Handlevej B) eller at der indledes samarbejde med Familieafdelingen/underretning (Handlevej C) og omvendt. 10

11 OVERSIGT - HANDLEVEJE A: Vi klarer det selv B: Der er behov for en tværfaglig vurdering og koordinering af indsatsen for barnet C: Barnet har behov for støtte, som ligger uden for skolens/institutionens/dagplejens/ sundhedsplejens muligheder 1. Bekymringen formidles til forældrene 2. Indsatsen planlægges i samarbejde med forældre Hvis forældre afbryder samarbejdet, vurderes det, om handlevej C skal anvendes. 1. Bekymringen formidles til forældrene. Det foreslås, tværfaglig inddragelse 2. Relevante fagpersoner/tværfaglig inddrages 3. Indsatsen planægges på baggrund af de tværfaglige anbefalinger. Forældre inddrages Hvis forældrene afbryder samarbejdet, vurderes det om handlevej C skal anvendes 1. Bekymringen formidles til forældrene. Der samarbejdes med forældre om at etablere kontakt til socialforvaltning/de informeres om, at forvaltningen underrettes. Underretning sendes til forvaltningen 2. Kontakten etableres/eller underretning skrives. Forældre opfordres til at underskrive, at den er forelagt dem med deres evt. bemærkninger Ved mistanke om seksuelt overgreb eller grov vold underrettes Familieafdelingen uden, at forældrene informeres. 11

12 EKSEMPLER PÅ SIGNALER Børns signaler kan være Fysiske symptomer, tristhed, hæmning og mangel på mimik, koncentrationsproblemer, ufrivillig vandladning og afføring, motorisk uro, angst, problemer med venner og socialt tilhørsforhold, overdreven tilpasning, følelsesmæssig labilitet. Endvidere kan barnet fremstå forsømt : Manglende madpakker, manglende gymnastiktøj, utilstrækkeligt eller snavset tøj, manglende forældresvar i kontaktbøger, meget fravær/ sygdom, manglende hjemmearbejde m.v. Forældrenes signaler kan være Lugter af alkohol evt. dækker over lugten med pastiller m.m. Møder berusede op snøvlende tale, usikker gang, svømmende/rødsprængte øjne. Manglende situationsfornemmelse, opstemt, aggressiv m.m. Ændret udseende: Vægtøgning, vægttab, ændret påklædning. Skiftende stemningsleje, adfærdsændringer. Abstinenspræget: Ryster, svedudbrud i ansigt/på håndflader, urolig, koncentrationsbesvær. Lader andre bringe og hente børnene, har travlt med at komme ud og ind af døren, glemmer eller holder ikke aftaler, deltager ikke i møder og arrangementer eller har en overdreven offensiv adfærd ved disse. Signaler i samspillet mellem børn og forældre kan være Konfliktfyldt samspil, forældrene mangler indføling og er ikke nærværende, barnet er ekstremt registrerende i forhold til voksne, barnet fortæller om berusede voksne eller reagerer påfaldende ved synet eller lugten af alkohol. 12

13 EKSEMPLER PÅ SIGNALER Signaler varierer Signaler kan variere meget i hyppighed samt tydelighed og kan ofte kun opfattes i kombination med hinanden. Der kan også være andre tegn på, at barnet ikke trives eller omsorgssvigtes som følge af forældres alkoholproblemer. Ved psykisk omsorgssvigt, herunder ved forældres alkoholproblemer, har barnet ikke nødvendigvis tydelige symptomer. Vær altid opmærksom, hvis et barn er overdrevent ansvarligt og tilpasningsvilligt. Hvis du i øvrigt har på fornemmelsen, at alt ikke er, som det burde være, må en sådan adfærd ikke berolige dig. Der kan være tale om en lille voksen et barn, der ikke får lov at være barn et hyppigt fænomen i familier med misbrug, psykisk sygdom o.l. 13

14 SAMTALE MED FORÆLDRENE Samtale med forældre om bekymring for deres barn i forbindelse med forældres alkoholproblemer Denne type af samtaler opleves oftest vanskelige. Dette er forståeligt, men omvendt er samtalen nødvendig, for at der kan tages hånd om barnets problemer. At tale med forældre om barnets trivsel er et nødvendigt skridt, for at tage hånd om og støtte barnet, så det kan trives og udvikle sig. Her er nogle ideer til, hvorledes samtalen kan planlægges, så et konstruktivt samarbejde med forældrene kan indledes. Prøv at tænke igennem om I forventer, at samtalen kan blive svær Hvorfor tror I, at den kan være svær for forældrene? Hvad er de bange for? Hvordan kan I tilrettelægge samtalen, så det svære bliver til det vedkommende? Kan I afdramatisere forældrenes frygt og stadig fastholde problemets alvor? Hvad er det værste, der kan ske under samtalen? Hvad er det bedste resultat, der kan komme ud af samtalen? Hvem skal deltage? I bør altid være mindst to ansatte til samtalen, hvoraf den ene bør være lederen. Undgå at stille med en hel hær over for forældrene. Hvad er det, I skal have sagt og talt med forældrene om? Lav en dagsorden inden samtalen, så I ved samtalens afslutning kan krydse af og sikre, at I har fået sagt det hele. Hvad giver anledning til bekymring for barnets trivsel, og hvad kan forældrene og I gøre for at støtte barnet i dagligdagen? Er der behov for støtte fra andre? Hvad skal forældrene motiveres til, herunder at forældrene gør noget ved alkoholproblemet og går i alkoholbehandling. Hvad er der af behandlings- og støttetilbud osv? Aftal, hvem der siger hvad. 14

15 SAMTALE MED FORÆLDRENE Giv eventuelt forældrene en kopi af dagsordenen, inden samtalen begynder. Aftal, at en af jer tager referat og holder øje med, at jeres punkter nås. Husk at det er en bekymring, I skal formidle ikke en anklage Fremfør så konkret som muligt de iagttagelser, der er grunden til bekymringen for barnet. Her kan vejen være at tage afsæt i barnets følelser og trivsel. Sørg for, at forældrene også kan komme frem med, om de deler bekymringen og deres viden om barnet. Bekymringen kan også alene være begrundet i signaler hos forældrene på, at de har et alkoholproblem, fordi I ved, hvad det kan få af konsekvenser for barnet. Det er vigtigt, at I på en åben, konkret og omsorgsfuld måde, med afsæt i iagttagelser og signaler, inddrager bekymringen/ formodningen i forhold til forældrenes alkoholvaner. Undgå moralisering samt værdiladede ord samt udtryk som alkoholiker, alkoholist og alkoholmisbruger. Hold hovedet koldt og hjertet varmt Undgå at svare igen på eventuelle skældsord og bebrejdelser, men giv ophidsede forældre tid til at rase af. Udtryk forståelse for, at samtalen kan være ubehagelig for forældrene, men fasthold, at den er nødvendig. Vend derefter tilbage til emnet, dvs. bekymringerne for barnet. Opsamling på aftaler og beslutninger laves ved samtalens afslutning. I skal sikre jer, at forældrene hører jeres konklusioner. 15

16 SAMTALE MED FORÆLDRENE Trusler eller vold mod personalet forekommer sjældent ved samtaler med forældre om omsorgssvigt af børn. Men af hensyn til at forebygge, at noget sådant sker, er det vigtigt, at man altid er mindst to ansatte tilstede, når en sådan samtale gennemføres. Sker det alligevel, skal lederen straks orienteres om episoden, og der tages stilling til, om der skal ske anmeldelse til politiet. Lederen skal sikre, at der tages vare på de ansattes sikkerhed, og at der om nødvendigt ydes psykologisk førstehjælp til de ansatte, der har været ude for episoden. Sørg altid for umiddelbart efter episoden at notere ned, hvad der er sket og sagt så nøjagtigt som muligt. 16

17 SAMTALE MED FORÆLDRENE Her følger nogle eksempler på formuleringer og spørgsmål til forældres alkoholvaner og alkoholproblemer som, afhængig af situationen, signalerne, dig og dit kendskab til forældrene kan give inspiration til at få hul på emnet. Jeg ved, at nogle gange påvirkes børn uden at forældre er klar over, at deres alkoholvaner belaster børnene. Det er vigtigt for mig, at vi taler om hvordan, det er hjemme hos jer! Vi er blevet mere opmærksomme på, at børn ofte reagerer på voksnes brug af alkohol længe før, vi voksne tænker på, det kan være problematisk. Af den grund er det vigtigt for mig også at inddrage dette, som noget det er vigtigt at tale om. Med det vi har talt om i forhold til Mads, har jeg tænkt på, om hans vanskeligheder kan have sammenhæng med den måde I drikker alkohol på i jeres familie. Det vil jeg gerne tale med dig om! Med det jeg har fortalt, er jeg bekymret for Mads. Det kan være svært for mig at sige, men jeg har flere gange oplevet at du lugter af alkohol, når du kommer her. Jeg vil gerne tale med dig, om Mads vanskeligheder hænger sammen med dine drikkevaner! Jeg har bemærket, at du den sidste uge har lugtet af alkohol, når du har hentet Mads. Jeg ved ikke om Mads vanskeligheder hænger sammen med dine alkoholvaner, men jeg vil gerne tale med dig om det! 17

18 SAMTALE MED FORÆLDRENE Jeg kan se, at Mads bliver trist og usikker, når du henter ham og lugter af alkohol, som du har gjort i denne uge. Det er vigtigt for mig, at vi taler om, hvad dine alkoholvaner betyder for Mads! Det ser ud til at bekymre Mads, når I har drukket øl. I dag ved vi mere om, hvordan børn påvirkes af voksnes forbrug af alkohol. Hvis Mads vanskeligheder hænger sammen med dette, vil hans situation ikke blive væsentlig forbedret, før I får gjort noget ved det. Jeg ved ikke om én af jer har et problem med alkohol, men der er mulighed for at få en snak om alkohol på Rusmiddelcentret. Der kan de hjælpe, hvis I har brug for det! Da du var her i går, oplevede jeg dig påvirket. Jeg vil gerne tale med dig om, hvad det betyder for Mads, når du drikker mere end godt er. Jeg har oplevet, at du de sidste 4 dage har lugtet af alkohol, når du har afleveret Mads. Jeg er bekymret for, om du nogle gange drikker for meget, og om Mads vanskeligheder har sammenhæng med dine alkoholvaner. Jeg ved, at det nok er svært for dig at høre. Måske har du ikke tænkt over det. Kan vi tale lidt om det? 18

19 INDSATSPLANLÆGNING Nedenstående skema er til brug for planlægning af indsats for et barn i samarbejde med forældrene, og kan udfyldes i samarbejde med forældrene. Sørg for, at forældrene får en kopi med hjem. Bekymring for barnet skyldes : Hvilken ændring ønskes i forhold til barnet eller dets situation? Hvad skal skolen/institutionen/dagplejen/sundhedsplejen gøre? Hvad skal forældrene gøre? Hvornår afholdes næste møde mellem forældre og skole/institution/dagpleje/ sundhedspleje? Hvad skal der være opnået inden næste møde? Er det aftalt, at støtte udefra inddrages (Eks. PPR, Familierådgivningen, Rusmiddelcentret Hedensted, børnegruppe m.fl.)? I givet fald hvilken? Dato: Underskrift forældre Underskrift skole/institution/dagpleje/sundhedsplejen 19

20 FORHOLDSREGLER Forholdsregler ved berusede forældres afhentning af børn Hvis en forælder møder beruset op for at afhente et barn, skal I vurdere, om hjemtransport kan foregå på forsvarlig vis. Er dette ikke tilfældet, skal I foreslå den pågældende forælder, at der ringes efter en taxi om nødvendigt på skolens/institutionens/dagplejens regning. Forslag til startreplik Jeg synes, at du virker påvirket, og at du ikke bør køre. Jeg foreslår, at vi går ind og ringer efter en taxa! Ved benægtelse Det er muligt, at du har ret. Men du virker beruset, og når jeg får det indtryk, er det min pligt at gøre, hvad jeg kan for at hindre, at du kører med barnet. Hvis du kører, skal jeg faktisk ringe til politiet, så kan vi ikke finde en anden måde at løse det her på? Agter den berusede forælder fortsat selv at køre, skal I tilkalde politiet. Hvis der ikke er nogen ædru person hjemme (Spørg den fremmødte eller ring til barnets hjem), og den berusede forælder vurderes at være ude af stand til at tage forsvarligt vare på barnet, skal I meddele, at barnet ikke må komme med, og at Familierådgivningen kontaktes med henblik på at aftale nærmere om pasning af barnet. I akutte situationer som opstår uden for Familierådgivningens åbningstid, kan du kontakte politiet, som etablerer kontakt til den sociale bagvagt. 20

21 FORHOLDSREGLER I skal ikke med magt forsøge at hindre udlevering af barnet. Magtanvendelse er politiets opgave. Udleveres barnet i en sådan situation, på trods af jeres forsøg på at overtale forældrene, kontaktes Familieafdelingen straks jf. ovenstående. Det er vigtigt, at den ansatte efterfølgende noterer ned, hvad der er sket, med dato og klokkeslet. Det skal fremgå så præcist som muligt, hvad der er blevet sagt og gjort. Lederen skal orienteres så hurtigt som muligt, og denne tager stilling til, om Familieafdelingen skal underrettes. Når forældre er mødt op på skolen/institutionen/dagplejen i beruset tilstand, indkalder lederen altid efterfølgende forældrene til samtale herom. Formålet er dels at signalere, at beruset adfærd er uacceptabelt på skolen/institutionen/ dagplejen og dels at afklare, om der er et alkoholproblem. UNDERRETNING Underretningsskema samt vejledning kan findes på under Børn og Unge. FAMILIEAFDELINGEN Familieafdelingen kan kontaktes på tlf

22 BØRNEGRUPPE Et tilbud for børn og unge, der har en mor eller far, med et alkoholproblem Børn i familier med alkoholproblemer har behov for hjælp til at holde frikvarter fra familielivet. De har brug for gode oplevelser alene eller sammen med hele familien. Det primære formål med børne- og ungegrupperne er, at styrke børnenes og de unges selvværd, og give dem bedre livsvilkår, ved at give dem mulighed for at sætte ord på og bearbejde deres oplevelser sammen med jævnaldrene i samme situation. En børnegruppe kan give børnene et netværk, hvor de kan tale om deres oplevelser et netværk der kan bruges uden for tiden med gruppen og efter gruppens ophør. Kontakt Hver gruppe ledes af to voksne, som til dagligt arbejder i Familiecentret. Familiekonsulent Kirsten Thomsen Tlf Familiekonsulent Solveig Søgaard Tlf

23 ALKOHOLBEHANDLING Information om alkoholbehandling i Hedensted Kommune Hvor kan man henvende sig? Hvis man vil stoppe eller ændre på sit alkoholforbrug, kan man henvende sig til: Rusmiddelcentret Hedensted Stationsvej 5, 8722 Hedensted Tlf.: Råd og behandling er gratis, og man kan henvende sig anonymt. Hvordan henvender man sig? Enhver kan henvende sig med eller uden henvisning. Man kan også tage en god ven, et familiemedlem eller en arbejdskammerat med. Rådgivning, afklaring af behandlingsbehov og behandling er et gratis tilbud til alle, hvis forbrug af alkohol på en eller anden måde giver anledning til problemer. Der er også tilbud, der involverer støtte til hele familien, herunder børn. Er du i familie med tæt på eller kender en, som drikker for meget, kan du også få rådgivning og støtte. Som fagperson kan du også få råd og vejledning. Andre muligheder? Man kan også henvende sig til egen læge og anmode om at komme i behandling. (Endelig er der en række private behandlingsmuligheder for egen regning). 23

24 Familieafdelingen

Børn i familier med alkoholproblemer. Hvad gør jeg? Til personale i skoler, SFO er, klubber, daginstitutioner, dagpleje og sundhedspleje

Børn i familier med alkoholproblemer. Hvad gør jeg? Til personale i skoler, SFO er, klubber, daginstitutioner, dagpleje og sundhedspleje Børn i familier med alkoholproblemer Hvad gør jeg? Til personale i skoler, SFO er, klubber, daginstitutioner, dagpleje og sundhedspleje Indhold Formål og baggrund... 3 Hvornår er der tale om et alkoholproblem?...

Læs mere

Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune. Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien

Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune. Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien Om alkoholproblemer i Danmark I Danmark vokser 120.000 børn op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Forord Side 2. Fakta om alkohol- og stofafhængighed Side 2. stofproblemer? Side 4. Forældrenes signaler Side 4

Forord Side 2. Fakta om alkohol- og stofafhængighed Side 2. stofproblemer? Side 4. Forældrenes signaler Side 4 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 2 Videndel Fakta om alkohol- og stofafhængighed Side 2 Fakta om børn i familier med alkohol- og/eller stofproblemer Side 3 Hvordan bliver man opmærksom på alkoholog/eller

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard. Barnet og Rusen 2014 Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.dk 1 Det gode tværfaglige samarbejde for at sikre kvalitet i indsatsen

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013 Socialrådgiverdage Kolding november 2013 Program Ultrakort om TUBA Børnenes belastninger i alkoholramte familier Hvad har børnene/de unge brug for De unges belastninger og muligheder for at komme sig TUBA

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Hvilke muligheder er der for behandling. Hvordan forebygger man?

Hvilke muligheder er der for behandling. Hvordan forebygger man? Hvad er et misbrug? Hvad er signalerne? Hvad gør personalet? Hvilke muligheder er der for behandling Hvordan forebygger man? 1 38 06 10-22849 - Trykkeriet Fyns Amt - Svanemærket. Licensnr. 541.528 Udviklingshæmmede

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

En fælles forståelsesramme om børn og unge

En fælles forståelsesramme om børn og unge En fælles forståelsesramme Om børn og unge Fælles værktøjer Forord Et nyt samarbejde har set dagens lys. Vi samler nu alle, der har kontakt med børn og unge om en fælles forståelsesramme, der kan beskrive

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Alkohol på arbejdspladsen

Alkohol på arbejdspladsen Alkohol på arbejdspladsen Hvorfor skal vi nu tale om det? Fordi.. Det er på alle arbejdspladser. Program Omfang af alkoholforbrug i Danmark Definitioner på alkoholforbrug Signaler på alkoholproblemer Faser

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed Kære kollegaer! Brøndagerskolens Arbejdsmiljøgruppe har udarbejdet denne mappe Den Røde Mappe for at sikre sig, at alle ansatte har eller får kendskab til, hvordan man handler, når man har været udsat

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre?

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? To typer samtaler om alkohol 1. Kort opsporende samtale Systematisk indarbejdet vane Medarbejdere der har

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Elev-elev [VOLDSPOLITIK] Voldspolitik - XCLASS Jan. 2013 Indledning Voldspolitikken på Xclass skal være med til at skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

HANDLEPLAN BØRN DER HAR BRUG FOR STØTTE ELLER UDSÆTTES FOR OMSORGSVIGT STEVNS KOMMUNE

HANDLEPLAN BØRN DER HAR BRUG FOR STØTTE ELLER UDSÆTTES FOR OMSORGSVIGT STEVNS KOMMUNE HANDLEPLAN BØRN DER HAR BRUG FOR STØTTE ELLER UDSÆTTES FOR OMSORGSVIGT STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Underretningspligt:... 4 2.1. Underretning bør ske:... 4 2.2. Underretning

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov ACATI Adult children of alcoholics trauma inventory Thomas Mackrill PhD Følgende spørgsmål handler om din opvækst: i) Drak din mor for meget? ja (1) nej (0) Hvis nej gå videre til spørgsmål ii) Hvis ja

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

INDSATSMODELLEN FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. signal bekymring ansvar handling

INDSATSMODELLEN FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. signal bekymring ansvar handling INDSATSMODELLEN FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV signal bekymring ansvar handling 1 Indhold Hvad vi vi med itide? 3 Værdigrundlaget og den professionelle indsats Hvad er itide? 4 Sådan bruger du itide

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

03-03-2013. PROGRAM Gentofte den 6. og 7. marts 2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 6.

03-03-2013. PROGRAM Gentofte den 6. og 7. marts 2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 6. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 6. marts 2013 I rusens konsekvens-skygge hvordan træde ud? Det er kun den, der drikker/tager rusmidler, der har ansvar for at

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Velkommen Mødegang 8 Dagens program Familiedynamik Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Mødegang 8 30.06.15/DHH Program Præsentation af Tværfaglig Team Hverdagsliv

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Udsatte børn og unge i Kolding Kommune 1 Til Fagpersoner ansat på skoler, daginstitutioner, dagplejen og Sundhedsplejen i Kolding Kommune Denne pjece indeholder oplysninger

Læs mere

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Typer af vold... 3 3. Definition af vold... 3 4. Forekomst... 4 5. Hvem har ansvaret?...

Læs mere

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt Tanker Handling Følelser Krop Rask/syg kontinuum Rask Mistrivsel Psykiske problemer Syg Hvad

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp?

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? 2009 Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Aabenraa Kommune yder hjælp til børn, unge og familier

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Familiehuset Rosengården

Familiehuset Rosengården Familiehuset Rosengården FAMILIEHUSETS PJECE Historie Rosengården, det ældste hus i Randers, dannede i en årrække ramme for et projekt til teenagermødre, som havde brug for et ekstraordinært tilbud. Dette

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Handleguide for SFO, Klub og Skole

Handleguide for SFO, Klub og Skole Handleguide for SFO, Klub og Skole for at styrke den tidlige og målrettede indsats overfor børn og unge Indledning Handleguiden er udarbejdet til Stevns kommunes medarbejdere, der arbejder med børn og

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Social Pædagogisk Indsats Team. "Hvordan håndterer vi de unge, der ikke vil i skole?"

Social Pædagogisk Indsats Team. Hvordan håndterer vi de unge, der ikke vil i skole? Social Pædagogisk Indsats Team "Hvordan håndterer vi de unge, der ikke vil i skole?" 1. Indledning SPIT har som en del af vores kontinuerlige udvikling besluttet at afholde jævnlige læringsmøder, som primært

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen Truede børn i Aalborg Kommune - om pligt til at underrette og udtale sig til Social- og Sundhedsforvaltningen - om at udveksle oplysninger i tværfagligt samarbejde Pjece til skoler og DUS-ordninger Udgivet

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk PÅ TVÆRS Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet www.albertslund.dk FORORD Det tværfaglige arbejde har en vigtig betydning i et barns liv. Særligt omkring de udsatte børn og unge

Læs mere

Selvtillid refererer til vores fornemmelse og tro på, at vi kan gøre noget succesfuldt.

Selvtillid refererer til vores fornemmelse og tro på, at vi kan gøre noget succesfuldt. Lavt selvværd Er du meget selvkritisk, og bekymrer du dig konstant for alt det, der kan gå galt? Er du bange for at fejle og blive afvist, og føler du dig inderst inde usikker på, om du er god nok? - Måske

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN - en handlevejledning for tidlig indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret Indhold Forord 4 Hvem bør kende denne handlevejledning?

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Forord Denne guide er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem det misbrugsfaglige område (i denne guide bruges betegnelsen alkoholbehandlere)

Læs mere

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Af psykolog Anne Kimmer Jørgensen mail: Anne.Kimmer@gmail.com tlf.: 26701416 Indhold Barrierer hos frontpersonalet

Læs mere

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb INDLEDNING Børn og unge, som udsættes for vold eller seksuelle overgreb, har brug for særlig hjælp og støtte til at få overgrebene

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE Denne folder er skrevet og udgivet af en gruppe voksne, som arbejder med børn og unge i Mårslet skoledistrikt se på bagsiden

Læs mere

Styrk de særligt sensitive børn

Styrk de særligt sensitive børn Styrk de særligt sensitive børn Særligt sensitive børn er på godt og ondt mere påvirkede af det omgivende miljø. De er blandt de mest fagligt og socialt stærke børn, når de trives i et miljø. Men føler

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2014. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 2 Hvorfor en omsorgsplan? Side 3 Om at miste Side 3 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Medbring altid

Læs mere