TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 4. maj 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Mads Vinterby, Paw Karslund, Tommy Frederiksen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Orientering om "Bedre veje til en ungdomsuddannelse" Orientering om ordblindeindsats og Porten Rådgivning og Forebyggelse - ydelseskatalog Den aktuelle situation på udvalgsområdet Budgetopfølgning pr. ult. februar 2017 på Børne- og Skoleudvalgets område Forslag til Politiske servicemål til budgetforslag 2018 for serviceområderne Særligt udsatte børn og unge samt Børnehandicap Forslag til disponering af fælles kontoen vedr. Inventar 2017 under Børne- og Skoleudvalget Forslag om nedlæggelse af Serviceområde Serviceydelser til skoleområdet samt overflytning af de økonomiske midler til andre serviceområder under Børne- og Skoleudvalget fra og med budget Antal 0. klasser og skoledistrikter skoleåret 2018/ Kommunale sommerferieaktiviteter Ferie- og fridagsplan for skoleåret 2018/2019 samt 2019/ Udvidelse af legearealer på Gl. Skovvej og Saltværksvej Omdannelse af børnehavegrupper Vikarsøgning 1. kvartal LUKKET SAG Eventuelt...27 Bilagsoversigt

3 Børne- og Skoleudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 16/35227 Sagsansvarlig: klf.bk Fraværende: Afbud: INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget 1. at dagsordenen godkendes BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Dagsorden godkendt 2

4 Børne- og Skoleudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 16/35227 Sagsansvarlig: klf.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ a) Referater fra skolerne b) Årshjul INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget 1. at punkterne a-b godkendes /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Referater fra Skolebestyrelserne 95794/17 2 Åben Årshjul /17 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 3

5 Børne- og Skoleudvalget d Orientering om "Bedre veje til en ungdomsuddannelse" Åben sag Sagsnr.: 16/35227 Sagsansvarlig: SMJ.UK Fraværende: Afbud: RESUMÉ Leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning Anette Kjærager giver Børne- og Skoleudvalget en orintering om Bedre veje til en ungdomsuddannelse. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget 1. at orienteringen tages til efterretning. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bedre veje til en ungdomsuddannelse Resume /17 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt Der vedlægges bilag/notat udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning 4

6 Børne- og Skoleudvalget d Orientering om ordblindeindsats og Porten Åben sag Sagsnr.: 16/35227 Sagsansvarlig: SMJ.UK Fraværende: Afbud: RESUMÉ Chefpsykolog Peter Hauch giver Børne- og Skoleudvalget en orientering om ordblindeindsatsen og Porten på Korsvejens Skole INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget 1. at orienteringen tages til efterretning. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat om "Porten" v. Korsvejens Skole /17 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt Der vedlægges bilag/notat fra forvaltningen 5

7 Børne- og Skoleudvalget d Rådgivning og Forebyggelse - ydelseskatalog 2017 Åben sag Sagsnr.: 16/35227 Sagsansvarlig: SMJ.UK Fraværende: Afbud: RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet et ydelseskatalog, der beskriver de specialiserede ydelser som særligt sårbare børn, unge og familier kan behandles efter i Rådgivning & Forebyggelse, Familiehuset i Tårnby Kommune. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ydelseskataloget henvender sig til borgere i Tårnby Kommune, samarbejdspartnere og ansatte i Familieafdelingen, daginstitutions- og skoleafdelingen. Kataloget fungerer som et opslagsværk, som har til formål at give information om og et godt overblik over de ydelser, Rådgivning & Forebyggelse tilbyder. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at ydelseskataloget drøftes og godkendes. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Rådgivning og Forebyggelse - ydelseskatalog /17 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt DF ønskede PREP kurser i forhold til Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold. 6

8 Børne- og Skoleudvalget d Den aktuelle situation på udvalgsområdet Åben sag Sagsnr.: 16/35227 Sagsansvarlig: klf.bk Fraværende: Afbud: BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Oversigt over indmeldte børn for maj /17 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget modtog oversigt over ledige pladser på Dagtilbudsområdet 0-5 år. Oversigt vedlagt. 7

9 Børne- og Skoleudvalget d Budgetopfølgning pr. ult. februar 2017 på Børne- og Skoleudvalgets område. Åben sag Sagsnr.: 17/6883 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen har pr. ult. Februar 2017 udarbejdet forventet regnskab for 2017 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det forventede regnskab udviser pr. ult. Februar 2017 i forhold til det korrigerede budget i alt en nettomerudgift på kr. Skoleudvalgets pulje på 6 mio. kr. er medregnet i dette resultat. I det forventede regnskab indgår driftsudgifter og indtægter undtaget løn. Der er på opgørelsestidspunktet imødekommet tillægsbevillinger til udvalget på i alt kr. der vedrører dækning af barselsvikarudgifter og dækning af udgifter til langtidssygdom, tillægsbevillingerne finansieres fra kontoområdet under Økonomiudvalget. De væsentligste merudgifter fremkommer på Serviceområderne Specialundervisning- og rådgivning, Øvrig undervisning og faglige uddannelser, Særligt udsatte børn og unge og Børnehandicap. Mindreudgiften på serviceområde Daginstitutioner og klubber skyldes Børne- og Skoleudvalgets pulje på 6 mio. kr. Der er udarbejdet uddybende bemærkninger til de væsentligste afvigelser samt grafer på udgifter og indtægter. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, At Udvalget drøfter sagen og tager stilling til den samlede budgetsituation og handlemuligheder til dækning af de budgetmæssige udfordringer i /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bemærkninger B og S. budgetopfølgning pr. februar /17 8

10 Børne- og Skoleudvalget d BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Børne- og Skoleudvalget bemyndigede forvaltningen til at komme med forslag til tilbageholdelse af budgetmidler på 2 mio. kr. ud af forventet merforbrug på knap 10 mio. kr. Forvaltningens forslag behandles på kommende udvalgsmøde i maj måned RESUMÉ Børne- og skoleudvalget behandlede på udvalgsmøde i april måned forventet regnskab Udvalget besluttede på mødet, at bemyndige forvaltningen til at komme med forslag til tilbageholdelse af budgetmidler på 2 mio. kr. ud af forventet merforbrug på knap 10 mio. kr. Forvaltningen har udarbejdet forslag til endelig beslutning og kommer tillige med forslag til budgetfordeling af Udvalgets pulje på 6 mio. kr., der på nuværende tidspunkt indgår under daginstitutionsområdet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I fortsættelse af udvalgets beslutning om tilbageholdelse af 2,0 mio.kr. skal forvaltningen på mødet redegøre for forslag til nedbringelse af udgifterne på Udvalgets område. Forslag til fordeling af Skoleudvalgets pulje på 6,0 mio.kr. På baggrund af stigende udgifter på serviceområderne Specialundervisning og rådgivning samt Øvrig undervisning og faglig uddannelse foreslår forvaltningen, at udvalgets pulje fordeles med henholdsvis 3,0 mio.kr. til Specialundervisning og rådgivning og 3,0 mio.kr. til Øvrig undervisning og faglig uddannelse som fremgår under punktet økonomi. ØKONOMI Forslag til fordeling af puljen på 6,0 mio.kr. og ansøgte tillægsbevillinger Daginstitutioner og klubber Fælles formål Kr Specialundervisning og rådgivning Specialskoler Kr Øvrig undervisning og faglige uddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Kr I alt Kr. 0 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og skoleudvalget, 1. at forvaltningens forslag til nedbringelse af udgifterne drøftes og besluttes 2. at puljen på 6,0 mio.kr. fordeles som foreslået under punktet økonomi 3. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med henblik på imødekommelse af tillægsbevillinger i 2017, jfr. punktet økonomi 9

11 Børne- og Skoleudvalget d /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN ) Udvalget godkendte forslag om tilbageholdelse og forbedring på 2 mio. kr. for budget ) Tiltrådt, se punktet Økonomi, herunder fordeling af pulje på 6 mio. kr. 3) Fremsendes til Økonomiudvalget til endelig beslutning 10

12 Børne- og Skoleudvalget d Forslag til Politiske servicemål til budgetforslag 2018 for serviceområderne Særligt udsatte børn og unge samt Børnehandicap. Åben sag Sagsnr.: 17/3530 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ I forbindelse med budgetlægningen for 2018 skal der for de enkelte Serviceområder under Børne- og Skoleudvalgets område udarbejdes forslag til Politiske formål, indhold, visioner og mål. Der fremsendes hermed forslag til budget 2018 vedrørende serviceområderne Særligt udsatte børn og unge samt Børnehandicap. Servicemålene for de to serviceområder er enslydende. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børne- og Skoleudvalget har den 6. april 2017 behandlet forslag til Politiske Servicemål for serviceområderne Almindelig undervisning, Specialundervisning- og rådgivning, Øvrig undervisning og faglige uddannelser samt Daginstitutioner og klubber. Forslag om nedlæggelse af Serviceområdet Serviceydelser til skoleområdet fra og med budget 2018 er fremsendt til behandling i Økonomiudvalget. De af Børne- og Skoleudvalget vedtagne ændringsforslag til ovennævnte områder samt de ændringer udvalget beslutter på mødet den bliver indarbejdet i udvalgets Budgetbemærkninger 2018 til budgetmøde den 18. maj INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at Børne- og Skoleudvalget drøfter forslagene til Politiske servicemål til budgetforslag 2018 på serviceområderne Særligt udsatte børn og unge samt Børnehandicap. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Særligt. udsat. børn m.m. Forslag til Politiske servicemål Budget 28756/ Åben Børnehandicap Forslag til Politiske servicemål Budget /17 11

13 Børne- og Skoleudvalget d BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt med redaktionelle ændringer. Udvalgets servicemål behandles endelig på budgetmødet i maj måned

14 Børne- og Skoleudvalget d Forslag til disponering af fælles kontoen vedr. Inventar 2017 under Børne- og Skoleudvalget. Åben sag Sagsnr.: 17/5246 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ På serviceområde Almindelig undervisning er der i 2017 budgetlagt med en fælleskonto vedr. inventar på i alt kr. Der er p.t. indkommet ansøgninger til dækning af udgifter på i alt kr. fra Pilegårdsskolen, Nordregårdsskolen og fra Rådgivning og forebyggelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Oversigt over ansøgte udgifter dækket af fælles inventarkonto Pilegårdsskolen ansøger med baggrund i lokalemangel om dækning af inventar som følge af ændringer af skolens datalokale, der skal ændres til et klasselokale samt forslag til ændring af en del af skolens PLC (det nuværende fagbibliotek), der ved en foldedør vil kunne afskærme rummet, så det kan indrettes som et innovativt lokale, der kan rumme forskellige typer af aktiviteter. Der ansøges om 30 chromebooks, installation af chromebookskab, LED-skærm samt klassesæt af fleksibelt møblement til PLC, i alt kr. 2. Pilegårdsskolen ansøger også som følge af vandskade om dækning af udgifter til erstatning af undervisningsmaterialer (bøger) samt reoler til opbevaring heraf. I alt kr. 3. Nordregårdsskolen ansøger om dækning af udgifter til bygningsændringer og udvidelse af det administrative kontorområde på Nordregårdsskolen, i alt kr. 4. Rådgivning og forebyggelse ansøger om midler til anskaffelse af en bil til transport af elever. Hjemtagelserne af opgaver har skabt et stort behov for øget fleksibilitet blandt andet på transportområdet. Der ansøges om kr. fra fælleskontoen inventar, da ROF foreslår en medfinansiering på kr. ØKONOMI Oversigt over budget og ansøgte beløb: 13

15 Børne- og Skoleudvalget d Serviceområde Almindelig undervisning Budgettet på kontoen i 2017 udgør: Pilegårdsskolens ansøgning 1. Pilegårdsskolens ansøgning 2. Nordregårdsskolens ansøgning 3. 1 bil til ROF ansøgning 4. I alt Rest kr kr kr kr kr Kr Kr. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. Ansøgerne fra Pilegårdsskolen, Nordregårdsskolen og ROF imødekommes med i alt kr. således, at der tilbagestår kr. på fælleskontoen inventar /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning fra Pilegårdsskolen om dækning af inventar 2017 i.f.m /17 ændring af PLC. 2 Åben Tekst vedr. ansøgning fra Pilegårdsskolen om dækning af bøger og 52711/17 reoler som følge af vandskade ialt kr. 3 Åben Ansøgning fra Nordregårdsskolen om ombygning og udvidelse af 52406/17 skolens kontor 4 Åben OmbygningSekretariatogLedelseNordregård.pdf 53293/17 5 Åben Ansøgning om midler til anskaffelse af køretøj til ROF /17 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt Udvalget besluttede endvidere, at udgifter til chromebooks mv. på kr. ved Pilegårdsskolens tages af IT-puljen, såfremt der findes råderum indenfor IT-puljen, der dog indtil videre er forhåndsdisponeret til Access Point på SFO-området. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I fortsættelse heraf ansøger Skottegårdsskolen om tildeling af kr. fra kontoen fælles inventar 2017 til indkøb af mørklægningsgardiner til klasselokalerne på skolen, da det er vanskeligt at se de digitale tavler. Skolen kan herudover selv finansiere kr. samt de kr. de har fået tilbage i 2017 som følge af sidste års styret indkøbsstop. 14

16 Børne- og Skoleudvalget d Skolen havde i 2016 budgetteret med at indkøbe mørklægningsgardiner, men fik det netop ikke gjort, på grund af det indførte styret indkøbsstop. ØKONOMI Serviceområde Almindelig undervisning: Budgettet på kontoen i 2017 udgør: I forvejen disponeret i 2017: Rest: kr kr kr. Ansøgning fra Skottegårdsskolen til til mørklægningsgardiner kr. Rest: kr. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at 1. Ansøgning om kr. til indkøb af mørklægningsgardiner til Skottegårdsskolen imødekommes. BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 15

17 Børne- og Skoleudvalget d Forslag om nedlæggelse af Serviceområde Serviceydelser til skoleområdet samt overflytning af de økonomiske midler til andre serviceområder under Børne- og Skoleudvalget fra og med budget Åben sag Sagsnr.: 17/3530 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen foreslår fra og med budget 2018 at nedlægge Serviceområde Serviceydelser til skoleområdet, idet budgettet til området vil blive overflyttet til andre serviceområder under Børne- og Skoleudvalgets område. Forslaget fremkommer med baggrund i strukturændringer på skoleområdet, hvor det i 2016 blev besluttet at nedlægge Pædagogisk Udviklings Center, der tidligere var en del af serviceområdet. Pædagogisk Udviklings Center blev fra og med budget 2017 overflyttet til serviceområde Almindelig Undervisning. Forslaget har været drøftet med Økonomi- og Planlægningsafdelingen. Forvaltningen har endvidere orienteret Børne- og Skoleudvalget på møde den 6/4 2017, og udvalget havde ingen bemærkninger hertil. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På Serviceområde Serviceydelser til skoleområdet tilbagestår fra 2017 udgifter til følgende: IT udgifter til skoleområdet (personaleudgifter, IT drift til undervisning og administration). Fællesudgifter herunder tilskud til Solkolonierne, driftudgifter og indtægter. Befordring af elever i grundskolen. Ungdommens Uddannelsesvejledning; Personaleudgifter, administration, inventar Ungdomsvejledning, tilbud til unge, uddannelsesparathed, edb-udgifter og indtægt fra Dragør. Forslag til fordeling af udgifterne fra og med budgetforslag 2018: Forvaltningen foreslår, at udgifter til IT på skoleområdet, tilskud til Solkolonierne og driften af Solkolonierne samt befordring af elever i grundskolen overflyttes til Serviceområde Almindelig Undervisning. 16

18 Børne- og Skoleudvalget d At udgifterne til Ungdommens uddannelsesvejledning overflyttes til serviceområde Øvrig undervisning- og faglige uddannelser. På dette serviceområde findes i forvejen udgifter til EGU, STU, Ungdommens uddannelsesvejledning pulje. Områder der varetages af Ungdommens uddannelsesvejledning. Det vil være muligt at samle alle udgifter under samme profitcenter til Ungdommens Uddannelsesvejledning. ØKONOMI Serviceområdet Serviceydelser til skoleområdet udgør i 2018 i alt kr. Der foreslås fordeling af beløbet til to Serviceområder således: Almindelig undervisning: kr. Serviceydelser til skoleområdet: kr. Der anmodes om at beløbene overflyttes som ovenfor nævnt i forbindelse med budgetlægningen af Børne- og Skoleudvalgets budgetforslag 2018 og overslagsår. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. At Serviceområde Serviceydelser til skoleområdet fra og med budget 2018 nedlægges. 2. at det samlede budget overflyttes til serviceområderne Almindelig undervisning og Øvrig undervisning og faglige uddannelser, som det fremgår af punktet Økonomi. 3. at sagen fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget. /MSV BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget tog sagen til efterretning 17

19 Børne- og Skoleudvalget d Antal 0. klasser og skoledistrikter skoleåret 2018/19 Åben sag Sagsnr.: 16/12117 Sagsansvarlig: IRO.UK Fraværende: Afbud: RESUMÉ I forbindelse med indskrivning af elever til 0. klasse for skoleåret 2018/19 skal det fastlægges hvor mange 0. klasser, der skal planlægges med. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På baggrund af elevtalsprognose fra KMD-Educa-Elev pr er der 525 børn fra årgang Erfaringsmæssigt bliver antallet af reelt indskrevne børn lavere end antal fødte i årgangen. Det skyldes bl.a. elever, der søger skoleudsættelse eller indskrives på privatskoler m.v. Derfor reduceres antallet til 97 % af en årgang. Der er p.t. indskrevet 482 elever til kommende 0. klasser fordelt på 21 klasser. Med 514 børn i prognosen sidste år er der reelt 32 børn færre indskrevet end planlægningsgrundlaget hvilket svarer til 94 % af årgang I vedhæftede dokument er der udarbejdet 3 tabeller. Tabel 1 viser antal fødte 1-6 år fordelt på årgang/skoledistrikt. Årgang 2012 viser 525 børn. Med reduktion til 97 % i tabel 2 bliver årgangen reduceret til 509 børn, som dermed bliver planlægningsgrundlaget for 0. klasser i skoleåret 2018/19. Antal 0. klasser i alt foreslås uændret og således 21 klasser. Dette giver en gennemsnitlig klassekvotient på 24,3, som er 1,3 procentpoint højere end sidste års planlægningsgrundlag. I tabel 3 er skolerne fordelt efter geografisk områdeopdeling. Denne opdeling kan vise om der i området vil være behov for ændring af skoledistrikterne. Kastrupgårdsskolen og Skottegårdskolen har samlet set 5 stk. 0 klasser hvoraf prognosen tilsiger Skottegårdsskolen 3 stk. Dette var også tilfældet sidste år, hvor der efter indskrivningen viste sig en søgning fra forældrene fra Skottegårdsskolen til Kastrupgårdsskolen. Udvalget besluttede i januar 2017 at imødekomme ønskerne ved at ændre fordelingen af klasser således at Kastrupgårdsskolen fik 3 og Skottegårdsskolen 2 i stedet for. Opmærksomheden henledes på, at der efter kommende indskrivning i efteråret 2017 vil kunne udvise lignende søgning fra forældre. HØRING Forslaget sendes til høring i de 7 folkeskoler med en høringsfrist d

20 Børne- og Skoleudvalget d INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at forslaget sendes til høring i de 7 folkeskoler med høringsfrist d at forslaget genbehandles den med de indkomne høringssvar 3. at sagen fremsendes til Kommunalbestyrelsens behandling d /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Statistik over antal fødte pr xlsx 82527/17 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget besluttede at sende forslaget i høring på skoleområdet med frist den

21 Børne- og Skoleudvalget d Kommunale sommerferieaktiviteter 2017 Åben sag Sagsnr.: 17/10980 Sagsansvarlig: msb.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Ungdomsskolen søger om godkendelse af program for kommunale sommerferieaktiviteter UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Sommerferieaktiviteterne er et tilbud for Tårnby Kommunes børn fra klasse uafhængigt af om de går i folkeskole eller privatskole. Ungdomsskolen har færdiggjort oversigten over sommerferieaktiviteter Som altid er det en god blanding af aktiviteter for små og større børn afviklet af alt lige fra foreninger, Klub Tårnby, Kulturzonen, Naturskolen, Ungdomsskolen m.fl. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at forslag til sommerferieaktiviteter 2017 godkendes. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Holdoversigt Sommersjov /17 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 20

22 Børne- og Skoleudvalget d Ferie- og fridagsplan for skoleåret 2018/2019 samt 2019/2020 Åben sag Sagsnr.: 17/8480 Sagsansvarlig: IRO.UK Fraværende: Afbud: RESUMÉ Forslag til skolernes ferie- og fridagsplan for skoleåret 2018/2019 samt for skoleåret 2019/2020. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Hermed fremsendes forslag til skolernes ferie- og fridagsplan for skoleåret 2018/2019 samt for skoleåret 2019/2020. Skoleåret 2018/2019 Skoleåret 2018/2019 starter onsdag den 15. august 2018 og for 0. klasserne vil første skoledag være torsdag den 19. august Ferie- og fridagsplanen for 2018/2019 indeholder efterårsferie i uge 42 og juleferie fra lørdag den 22. december 2018 til og med tirsdag den 1. januar Der er vinterferie i uge 7 samt påskeferie fra lørdag den 13. april 2019 til og med mandag den 22. april Øvrige fridage vil være onsdag den 1. maj 2019, Store bededag fredag den 17. maj 2019, Kristi Himmelfartsdag torsdag den 30. maj 2019 med efterfølgende indeklemt fridag fredag den 31. maj I øvrigt er der Grundlovsdag onsdag den 5. juni 2019 samt pinseferie fra lørdag den 8. juni 2019 til og med mandag den 10. juni Skoleåret 2018/2019 slutter fredag den 28. juni 2019 idet FL 14a, stk. 2 foreskriver, at elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni. Samlet set betyder dette, at der i skoleåret 2018/2019 vil være 199 skoledage og 166 fridage inklusiv lørdag, søndag og helligdage. Med 6½ uges skolesommerferie vil skoleåret 2019/2020 dermed påbegynde onsdag den 14. august 2019 og for 0. klasserne torsdag den 15. august. Skoleåret 2019/2020 Skoleåret 2019/2020 starter onsdag den 14. august 2019 og for 0. klasserne vil første skoledag være torsdag den 15. august Ferie- og fridagsplanen for 2019/2020 indeholder efterårsferie i uge 42 og juleferie fra lørdag den 21. december 2019 til og med onsdag den 1. januar

23 Børne- og Skoleudvalget d Der er vinterferie i uge 7 samt påskeferie fra lørdag den 4. april 2020 til og med mandag den 13. april Øvrige fridage vil være mandag den 1. maj 2020, Store bededag fredag den 8. maj 2020, Kristi Himmelfartsdag torsdag den 21. maj 2020 med efterfølgende indeklemt fridag fredag den 22. maj I øvrigt er der pinseferie fra lørdag den 30. maj 2020 til og med mandag 1. juni 2020 samt Grundlovsdag fredag den 5. juni Skoleåret 2019/2020 slutter fredag den 26. juni 2020 idet FL 14a, stk. 2 foreskriver, at elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni. Samlet set betyder dette, at der i skoleåret 2019/2020 vil være 198 skoledage og 168 (skudår) fridage inklusiv lørdag, søndag og helligedage. Med 6½ uges skolesommerferie vil skoleåret 2020/2021 dermed påbegynde onsdag den 12. august 2020 og for 0. klasserne torsdag den 13. august HØRING Forslaget sendes til høring i skolebestyrelserne med høringsfrist den 22. juni INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at forslaget sendes til høring i de 7 folkeskoler med høringsfrist d at forslaget genbehandles den med de indkomne høringssvar 3. at sagen fremsendes til Kommunalbestyrelsens behandling d BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben _v1_Ferie- og Fridagsplan høring.docx 78291/17 2 Åben _v1_Ferie- og Fridagsplan høring.docx 94417/17 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt og sendes i høring på skolerne med høringsfrist den V bemærkede, at 1. maj skal være en skoledag. DF ønskede, at man i skoleåret 19/20 forlængede juleferien med 2 dage (den 2. & 3. januar 2020) og tilsvarende forkortede påskeferien med 2 dage (den 6. & 7. april 2020). 22

24 Børne- og Skoleudvalget d Udvidelse af legearealer på Gl. Skovvej og Saltværksvej 48 Åben sag Sagsnr.: 16/18443 Sagsansvarlig: lpe.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Økonomiudvalget har tidligere besluttet at godkende flytning af Dagpleje gæstehus på Saltværksvej 48 til Gl. Skovvej 10 samt flytning af børnehaven Tårnbyparken, Randkløve Alle 162 til Saltværksvej 48. Derudover har Økonomiudvalget tillige besluttet at flytte dagpleje legestue på Sirgræsvej til Dagpleje gæstehus ved Gl. Skovvej 10. I forbindelse hermed skal forvaltningen indstille, at udearealerne på Saltværksvej 48 og Gl. Skovvej 10 udvides jf. vedlagte bilag. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ved sammenlægning af Dagpleje gæstehus og Dagpleje legestue på Gl. Skovvej vil antallet af børn på nogle dage udgøre op til 40 børn. Udearelet på Gl. Skovvej har tidligere været benyttet af ca. godt 20 børn. Forvaltningen foreslår udvidelse af udearealet på Gl. Skovvej til den kommunale dagpleje. Teknisk Forvaltning oplyser, at ejendommen er omfattet af lokalplan 106 og institutionerne Gl. Skovvej 8-10 ligger i henholdsvis lokalplanens delområder C og C1, der kan anvendes til bl.a. daginstitution og offentlige formål, hvorfor en udvidelse af udearealet ikke giver anledning til problemer i forhold til lokalplan. Børnehaven Tårnbyparken flytter i indeværende år til Saltværksvej 48. Institutionen på Saltværksvej 48 har tidligere huset 26 dagplejebørn, men skal fremadrettet benyttes til mellem børnehavebørn, hvorfor udearealet ønskes udvidet. Teknisk Forvaltning oplyser, at ejendommen er omfattet af lokalplan 87.1 og udlægger området til institution, hvorfor en udvidelse af udearealet ikke giver anledning til problemer i forhold til lokalplan. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstilling til Økonomiudvalget, 1. at Økonomiudvalget godkender udvidelse af udeareal på Gl. Skovvej og Saltværksvej, jf. vedlagte bilag. 2. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering. 23

25 Børne- og Skoleudvalget d /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Gl. Skovvej 8 - Gl. Skovvej 8.pdf 81811/17 2 Åben Saltværksvej 48.pdf 82298/17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget tog sagen til efterretning. 24

26 Børne- og Skoleudvalget d Omdannelse af børnehavegrupper Åben sag Sagsnr.: 16/32786 Sagsansvarlig: lpe.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ I forbindelse med pladssituationen 2017/2018 på 0-5 års området, har det vist sig, at der er fra 2. halvår 2017 er behov for nogle mindre justeringer i enkelte børnehuse for at udvide vuggestuekapaciteten i forbindelse med flere fødsler i Tårnby Kommune over de seneste 2 år. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den foreslåede ændring af kapaciteten/børnetallet er udgiftsneutral og omhandler omkonvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser. Der omdannes en børnehavegruppe til vuggestuegruppe i børnehuset Syrefabriksvej. Der omdannes en børnehavepladser til vuggestuepladser i børnehuset Brønderslev Alle. Omdannelse af børnehavegrupperne vil ske løbende i forbindelse med oprykning og udskiftning af børn i omtalte børnehuse. Forvaltningen vil på udvalgsmødet orientere udvalget om pladskapaciteten på hele 0-5 års området. ØKONOMI Forvaltningen oplyser, at justeringen ikke vil have nogen personalemæssige konsekvenser og driften holdes udgiftsneutral. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at der godkendes principbeslutning af pladsjustering på 0-5 års-området ved Børnehusene Brønderslev Alle og Syrefabriksvej. 2. at indstillingen fremsendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget. /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 25

27 Børne- og Skoleudvalget d Vikarsøgning 1. kvartal LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/36724 Sagsansvarlig: ela.bk Fraværende: Afbud: 26

28 Børne- og Skoleudvalget d Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 16/35227 Sagsansvarlig: klf.bk Fraværende: Afbud: BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Intet Mødet sluttede kl

29 Børne- og Skoleudvalget d Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. Referater fra Skolebestyrelserne (95794/17) 2. Årshjul (95789/17) 3. Orientering om "Bedre veje til en ungdomsuddannelse" 1. Bedre veje til en ungdomsuddannelse Resume (110298/17) 4. Orientering om ordblindeindsats og Porten 1. Notat om "Porten" v. Korsvejens Skole (110027/17) 5. Rådgivning og Forebyggelse - ydelseskatalog Rådgivning og Forebyggelse - ydelseskatalog 2017 (91896/17) 6. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 1. Oversigt over indmeldte børn for maj 2017 (110300/17) 7. Budgetopfølgning pr. ult. februar 2017 på Børne- og Skoleudvalgets område. 1. Bemærkninger B og S. budgetopfølgning pr. februar 2017 (69692/17) 8. Forslag til Politiske servicemål til budgetforslag 2018 for serviceområderne Særligt udsatte børn og unge samt Børnehandicap. 1. Særligt. udsat. børn m.m. Forslag til Politiske servicemål Budget 2018 (28756/17) 2. Børnehandicap Forslag til Politiske servicemål Budget 2018 (28762/17) 9. Forslag til disponering af fælles kontoen vedr. Inventar 2017 under Børne- og Skoleudvalget. 1. Ansøgning fra Pilegårdsskolen om dækning af inventar 2017 i.f.m. ændring af PLC. (52401/17) 2. Tekst vedr. ansøgning fra Pilegårdsskolen om dækning af bøger og reoler som følge af vandskade ialt kr. (52711/17) 3. Ansøgning fra Nordregårdsskolen om ombygning og udvidelse af skolens kontor (52406/17) 4. OmbygningSekretariatogLedelseNordregård.pdf (53293/17) 5. Ansøgning om midler til anskaffelse af køretøj til ROF 2017 (52413/17) 11. Antal 0. klasser og skoledistrikter skoleåret 2018/19 1. Statistik over antal fødte pr xlsx (82527/17) 12. Kommunale sommerferieaktiviteter Holdoversigt Sommersjov 2017 (95889/17) 13. Ferie- og fridagsplan for skoleåret 2018/2019 samt 2019/ _v1_Ferie- og Fridagsplan høring.docx (78291/17) _v1_Ferie- og Fridagsplan høring.docx (94417/17) 14. Udvidelse af legearealer på Gl. Skovvej og Saltværksvej Gl. Skovvej 8 - Gl. Skovvej 8.pdf (81811/17) 2. Saltværksvej 48.pdf (82298/17) 28

30 Bilag: 2.1. Referater fra Skolebestyrelserne Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 04. maj Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 95794/17

31 TÅRNBY KOMMUNE REFERAT MØDE I: Skolebestyrelsen ved Løjtegårdsskolen DATO: EMNE: Bestyrelsesmøde SAGSNR.: 16/36512 DELTAGERE: AFBUD: MØDENR.: 3/2017 Pernille Kok, Michael Flies, Susanne Jørgensen, Gorm Sandorff, Peter Sterregaard, Guri Hernes, Helena Kok, Martin Purdy, Ole Juhl, Sussie Nørsø og Ulrik Dahl Eline Borgbjerg, Jan Jakobsen, Karina Rishede og Filip Rosdahl Kl i lokale H 0. Fastlæggelse af dagsorden 1. Der tilføjes punkt 7 omkring folkeskolens lov Godkendelse af referat af møde nr. 2 den Godkendt uden bemærkninger 2. Meddelelse fra a. Ledelsen i. Planlægning af kommende skoleår er i gang ii. MED-udvalgsmedlemmerne har været på MED-udvalgskursus iii. Dorte Bülow er blevet begravet i sidste uge. Der blev udvist stor fleksibilitet og hensyn i personalegruppen. Bl.a. hjalp SFO-personalet fra Løjtegårdsvej med pasning af børnene fra Gemmas Alle på dagen b. Bestyrelsen i. Der afholdes et FRO temamøde 1.6. Løjtegårdsskolen foreslår temaerne: - Trafiksituation omkring skolerne - Hvordan får vi forældre til at deltage i frivilligt arbejde c. Medarbejderne d. Elevrådet i. Der blev afholdt møde mandag 20.3, hvor der bl.a. blev talt om: - Ønske om førstehjælpskursus til eleverne - Flere klasser oplever udfordringer med WIFI-tilkoblingen - Der blev efterspurgt flere trafikkampagner e. Andre 3. Timefordelingsplanen 1. Skolebestyrelsen anbefaler, at der tildeles seks ugentlige matematiklektioner i indskolingen. Timefordelingsplanen vedtages ellers uden kommentarer. 4. Status på "Frisætning af Løjtegårdsskolen" 1. Efter beslutning i Økonomiudvalget er projekt om frisætning af Løjtegårdsskolen skrinlagt. Skolebestyrelsen udtrykker ærgrelse over, at projektet er skrinlagt. 5. Status på legepladsen 1. Der er truffet beslutning om hvilken legeplads, der skal opsættes. Opsætning forventes færdiggjort i løbet af foråret. 1

32 TÅRNBY KOMMUNE 6. Status på sloganet 1. Der er intet nyt siden sidst. Elevrådet vil lave opfordring til klasserne om at deltage i slogankonkurrencen. 7. Folkeskolens lov Lov nr. 192 af 27/02/2017 Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lov er vedhæftet. Bemærk særligt følgende, da dette er gældende fra og kan have betydning ift. processen omkring næste skoleårs planlægning. 13. I 45 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:»stk. 4. I forbindelse med planlægningen af det kommende skoleår forelægger skolens leder det kommende skoleårs skemaer for undervisningen og rammerne for skiftende skemaer for skolebestyrelsen, med henblik på at skolebestyrelsen kan afgive en udtalelse herom.«stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6. Skolebestyrelsen erklærer sig orienteret og beder om, at strukturen for skemalægning for indeværende skoleår anvendes i kommende skoleår. 8. Eventuelt 1. Bestyrelsen gør opmærksom på, at der igennem flere år er udarbejdet postkort fra skolebestyrelsesmøderne på Løjtegårdsskolen. Det er de forældrevalgte i skolebestyrelsen, der udarbejder postkortene. I postkortene kan mere uddybende læses om, hvad der er talt om på skolebestyrelsesmøderne. Postkortene er tilgængelige på Løjtegårdssskolens forældreintra under fanen Nyt fra skolebestyrelsen. Mødet slut kl

33 TÅRNBY KOMMUNE Skelgårdsskolen Referat Skolebestyrelsesmøde 1/ Januar 2017 kl Skolens personalerum Ordstyrer: Kasper Schleisner-Meyer Deltagere: Carsten Moberg, Maiken Andersen, Annemette Mehlsen, Flemming Larsen, Jørn Ankersen, Lisa Blinkenberg, Anette Bekker Kjærgård, Kasper Nordborg Kiær, Niels Green, Lars Bjergstad Jørgensen, Henrik A. Bunde, Isabella Juel Larsen (elevrådsrep.). Afbud: Allan Andersen Dagsordenpunkter: Nr. Tid Punkt - Indhold og sagsbehandling (O)rientering, (D)røftelse og (B)eslutning Bemærkninger til sidste referat Underskrift og bemærkninger til referat af sidste møde (B) Ingen Kommentarer til dagsorden Gennemgang / godkendelse af dagsorden (B) Ingen Orientering fra elevrådet Herunder Danmarksindsamlingen (O) Skelgårdsskolen afholder igen i år Danmarks indsamling. I 2017 er det onsdag d. 1.2, og det er samme koncept som sidste år med små ændringer af nogle boder. Bente Wain og elevrådet er tovholdere på dagen I år er området udvidet, så der er boder ned ad C og D gangen. Boderne klumpede sig sammen i festsalsområdet sidste år, og det vil elevrådet gerne ændre på i år. 7. årgang har meldt afbud til deres valgfag samme dag for at være med til DK indsamling på skolen. Der er også sat en indsamlingsbøsse op ved indgangen til skolen for at samle et større beløb ind til dagen. SB formand bliver kontaktet af BW og de ansvarlige medlemmer af elevrådet. HB kontakter DR/DR-Ultra vedr. besøg på Skelgårdsskolen d Timefordelingsplanen og skoleårets planlægning (O og D) Orientering og oplæg til overordnet drøftelse mhp. kvalificering af beslutninger på februar-mødet Orientering og gennemgang af bilag Timefordeling drøftes yderligere med lærerne i udskolingen. Tovholder Ordstyrer Ordstyrer Eleverne Anette Forberedelse Bilag

34 Selve timefordelingsplan er et beslutningspunkt til SB møde i februar d Opfølgning på mål, test og prøver Oplæg og orientering ved skolens ledelse Bilag: Effektmål Forandringsmodel Oversigt over test og prøver på Skelgårdsskolen Orientering om, hvordan vi arbejder med test og prøver på skolen og gennemgang af bilagene. Ligesom de kommunale effektmål, og hvordan vi arbejder hen imod at nå dem,blev drøftet Link: Dimissionsfesten (D) Drøftelse af sommerens dimissionsfest. Da Elevfonden er nedlagt, skal der findes en måde at sikre finansieringen af festen på. Forskellige muligheder blev drøftet, og der er stor vilje til at arbejde på at fastholde arrangementet i sin nuværende form Meddelelser fra Elever Ingen Personale Ingen Ledelse Orientering fra indskoling, mellemtrin og udskoling Formand Ingen FRO kommunalbestyrelsesmedlem og andre (O) Ingen Eventuelt (O) Lukket punkt Hvad udskød vi til senere møder: Lektier Anette og Henrik Flemming Ordstyrer Bilag Udvalg / Arbejdsgrupper Arbejdsgruppe vedr. kontaktforældremøde Kunstudvalg Igangværende/kommende opgaver Bemærkninger Tovholder Milepæl Elever der gennemfører udd. Hvor mange af Skelgårdsskolens elever gennemfører en uddannelse efter endt skolegang? AB 22.2 Ref. //HB

35 TÅRNBY KOMMUNE Skelgårdsskolen Referat fra skolebestyrelsesmøde 2/ februar 2017 kl Skolens personalerum Ordstyrer: Jørn Ankersen Til stede: Carsten Moberg, Maiken Andersen, Annemette Mehlsen, Flemming Larsen, Jørn Ankersen, Kasper Schleisner-Meyer, Lisa Blinkenberg, Anette Bekker Kjærgård, Kasper Nordborg Kiær, Lars Bjergstad Jørgensen, Henrik A. Bunde, Isabella Juel Larsen (elevrådsrep.), Marlene Helsholt. Afbud: Allan Andersen, Niels Green. Dagsordenpunkter: Nr. Tid Punkt - Indhold og sagsbehandling (O)rientering, (D)røftelse og (B)eslutning Bemærkninger til sidste referat Underskrift og bemærkninger til referat af sidste møde (B) Ingen/godkendt Kommentarer til dagsorden Gennemgang / godkendelse af dagsorden (B) Nyt punkt til dagsorden punkt 9b. Natteravne Orientering fra elevrådet (O) Danmarksindsamling en stor succes ca ,- Skelgårdsskolens flotte resultat kan ses under linket Tak til virksomheder. Skolen er den højst placerede folkeskole i Danmark. Link: https://www.danmarksindsamling.dk/virksomheder/tak-tilvirksomheder/ Stor ros fra SB for afholdelse af Danmarksindsamlingen. Tovholder Ordstyrer Ordstyrer Eleverne/ v. Isabella Forberedelse

36 Fremadrettet sættes Danmarksindsamlingen tidligere i skolebestyrelsens årskalender, så pressen kan kontaktes tidligere Budget 2017 og budget 2016 (B) Gennemgang ved Marlene Helsholdt Endelig godkendelse af budget Skolebestyrelsen drøfter senere på året, om skolen fortsat skal være medlem af Skole og Forældre Gennemgang af budget 16/17. Gennemgang SB budget Orientering fra SFO (O) Herunder vision for SFOerne i Tårnby og det videre arbejde Orientering af LBJ. Vision for SFOérne i Tårnby kommune. Gennemgang af delmål. Der arbejdes fortsat med udmøntning af visionen i SFO-medarbejdergruppen. Der er fælles arbejdsdag på fredag for alle SFOerne Princip for kontaktforældre Status fra arbejdsgruppen og plan for den fortsatte proces Arbejdsgruppen arbejder videre med princip for kontaktforældre på Skelgårdsskolen ud fra drøftelserne. Udkast sendes til AB. Herefter sendes det til høring hos medarbejderne Timefordelingsplanen (B) og skoleårets planlægning (O) Endelig beslutning i forhold til oplægget fra januar, og orientering om ressourcegrundlaget hvis det er muligt Timefordelingsplan gennemgået og godkendt. Naturfag prioriteres fortsat, hvor det er muligt Trafikforholdene omkring skolen (O+D) Orientering om henvendelser, tiltag og drøftelse af situationen Orienteringspunkt omkring skolens trafikforhold Efter forældrehenvendelse vedr. trafikforhold på Solimanvej og Aladdinvej, retter skolens ledelse henvendelse til Teknisk Forvaltning vedr. indsatser i forhold til morgentrafikken i dette område. SFO Skelgården holder også øje med området og vil reagere fremadrettet. Yderligere henvises til at se opslag med Skelgårdsskolens trafikpolitik Dus med trafikken Dimissionsfest (B) Det forventes, at vi kan træffe en beslutning om formen og herunder økonomien Orientering endelig afklaring udskudt til næste møde. Marlene og Anette Lars Ordstyrer Anette Carsten Flemming 2 bilag. obs: regnearket har 3 sider Bilag læst Arbejdsgruppen bedes udsende eventuelle bilag. Bilag om Principper sendes ud Bilag fra januarmødet genudsendes Bilag - trafikpolitik

37 9a. 9b Lektier (D) Drøftelse af muligheder for at arbejde med emnet og eventuelt at udfærdige principper De kommunale principper og vejledningen fra UVM medsendes som bilag Punktet blev udsat til d Natteravne (ekstra punkt) SSP i Tårnby har forespurgt, om skolebestyrelsen vil tage initiativ til at undersøge / opfordre til, at der oprettes Natteravne i skoledistriktet. Baggrunden er en bekymring for, hvad der sker om aftenen i området. Det udgående team fra SSP kommer ikke herud, og man ved, at en del unge holder til forskellige steder, f.eks. i skolegården på Skelgårdsskolen, ved klubben og andre institutioner. Skolebestyrelsen besluttede at tage kontakt til Natteravnene i øst, og til at undersøge mulighederne og evt. tage initiativ til et møde for områdets forældre mhp at finde frivillige til opgaven. Formanden tager initiativ og kontakt. Bilag Meddelelser fra elever personale ledelse formand FRO kommunalbestyrelsesmedlem og andre (O) Ordstyrer Punkter til næste møde (B) Kontaktforældremøde Lektier Princip for kontaktforældre Dimissionsfest Natteravne Information om skoleårets planlægning Se årsplan, bilag Eventuelt Hvad udskød vi til senere møder: Udvalg / Arbejdsgrupper Arbejdsgruppe vedr. kontaktforældremøde Kunstudvalg Igangværende/kommende opgaver Bemærkninger Tovholder Milepæl Princip for kontaktforældre (SB) Kontaktforældre

38 TÅRNBY KOMMUNE Skelgårdsskolen Skolebestyrelsesmøde 3/ marts 2017 kl Skolens personalerum Ordstyrer: Kasper Schleisner-Meyer Til stede: Carsten Moberg, Maiken Andersen, Annemette Mehlsen, Flemming Larsen, Jørn Ankersen, Kasper Schleisner-Meyer, Allan Andersen, Anette Bekker Kjærgård, Kasper Nordborg Kiær, Lars Bjergstad Jørgensen, Marlene Helsholt (i stedet for Henrik Bunde), elevrådsrepræsentant Isabelle Juel Larsen Afbud: Henrik Bunde, Lisa Blinkenberg og Niels Green Dagsordenpunkter: Nr. Tid Punkt - Indhold og sagsbehandling (O)rientering, (D)røftelse og (B)eslutning Bemærkninger til sidste referat Underskrift og bemærkninger til referat af sidste møde (B) Ingen bemærkninger Kommentarer til dagsorden Gennemgang / godkendelse af dagsorden (B) Dagsorden godkendt 3a Natteravne Opfølgning på natteravne (O) CM har skrevet til Natteravnene i Kastrup. Punktet tages op på næste møde, når vi har fået et svar. 3b Henvendelse fra bekymrede forældre i Øst Skal der skrives et svar? Flemming Larsen skriver et svar til forældrene på baggrund af drøftelsen i SB Princip for kontaktforældre (O + D + G?) Tilbagemelding på høring af princip i medarbejdergruppen og plan for det videre forløb og eventuel godkendelse Tilfredshed på tilbagemeldingen vedr. princippet. Princippet er godkendt. Der vil blive printet eksemplarer af rincippet og lagt klar til kontaktforældremøde Dimissionsfest Orientering om dimissionsfest (O) Charlotte Galsgaard tilbyder at levere menuen, som tidligere. Prisen til arrangementet blev aftalt, og det bliver 125kr for forældre og 50kr for elever. Annemette vil gerne gennemse og komme med forslag til ændringer i invitationen Information om skoleårets planlægning Tilbagemelding og det videre arbejde (D) Der regnes på antal stillinger med opslag omkring påske og med samtaler i maj Anti-mobbestrategi Orientering om plan for anti-mobbestrategi (O) Der arbejdes på at skabe ejerskab blandt alle skolens parter. Der nedsættes en bred arbejdsgruppe for en to-årig periode, som skal stå i spidsen for at arbejde med at Tovholder Ordstyrer Ordstyrer CM CM Arbejdsgrupp en Flemming AB AB Forberedelse Bilag: Brev fra bekymrede forældre i Øst Foreløbig plan udsendes som bilag

39 revidere og implementere anti-moppestrategien. SB tilsluttede sig oplægget med et ønske om at tilføje en kontaktforælder til arbejdet Principper Drøftelse af de eksisterende principper og det videre arbejde med principper Der vedhæftes to oversigter, en over eksisterende og ophævede principper og en oversigt, der stammer fra HHH, og som sætter principper i relation til Folkeskolereformen. De fleste principper ligger på Skoleporten. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som kan gennemlæse de eksisterende principper. Arbejdsgruppen vurderer hvilke principper, der kan anvendes, og hvilke der skal arbejdes videre med. De eksisterende principper sendes ud til SB medlemmer Meddelelser fra Elever: toiletforhold, der mangler for ofte sæbe på R- gangen, der er problemer med vandautomaten på B- gangen, Personale: Ingen Ledelse: Erasmus i uge 13, Det pædagogisk vejlederkorps har fået opgaver på skolen Vi arbejder stadig med alvorlig langtidssygdom i medarbejdergruppen, selvom det går den rigtige vej. Ledelsen arbejder med Databaseret ledelse og opfølgning Der er fokus på skoleårets planlægning Der skal forespørge om konfirmationsforberedelse ud til 7. årgang Mini-K skal det kunne tilbydes gennem skolen? Der har været samarbejdsmøde med kirken i forbindelse med planlægning af konfirmationsforberedelsen. Skolen har opfordret kirken til at melde sig på SIV. 0. klasser er begyndt i SFO, halvdelen af pædagogerne er stadig i skolen, men fra maj og juni vil alle pædagoger være beskæftiget i SFO. Formand: ikke noget FRO: Ved næste kommunalbestyrelsesmøde vil der blive fremlagt en rapport som viser brugen af SIV. Der arbejdes på at få en kontaktperson på hver skole, som skaber omtale om egne tilbud i kommunen. Kommunalbestyrelsesmedlem: Der er ydet en ekstra bevilling på ,00 kr. i 2017 til SIV. Der er godkendt en ekstrabevilling på 3 mill. til renovering af toiletter og baderum, og 1 mill. til indkøb af nye stole. Pilegårdsskolen har søgt midler hos en fond til innovation, og har ændret den ene profillinje til innovation. Der er bevilget en ny bus til US- 10. Udskiftning af accespoint på alle skoler og SFO kommer også på. Udskiftning af lærer pc er er i gang. Legeplads på Løjtegårdsskolen meldt til Arbejdstilsynet og efterfølgende revet ned. Ny normeringsaftale, hvor der bliver kigget på opgaver i stedet for antal af børn. Effektmål, som viser stigning på bl.a. karakterer. Der er mange der søger om skoleudsættelse samt andre distrikter. CM Ordstyrer Bilag: 2 oversigter over principper 10 Ekstra punkt: Planlægning af kontaktforældremøde: der

40 Eventuelt blev drøftet forskellige temaer og modeller for mødet. Det blev aftalt, at skolelederen kommer med et kortere oplæg om, hvad skolen gør, der hvor det ser ud som om den ikke gør noget om trivselsindsatser og indsatser i forhold til elever, der udfordrer og som er udfodrede. Princippet for kontaktforældre skal præsenteres. Skolen inviterer alle til kontaktforældermøde den , kl Der bydes på kaffe og småkager. Tilmelding på doddle Hvad udskød vi til senere møder: Lektier og natteravne. Drøftelser vedr. lektier (D) - Bilag udsendt på sidste møde og det kan sættes ind, hvis det ønskes, men så kræver det ændring i dagsordenen Udvalg / Arbejdsgrupper Arbejdsgruppe vedr. kontaktforældremøde Kunstudvalg Igangværende/kommende opgaver Bemærkninger Tovholder Milepæl

41

42

43

44 Skolebestyrelsesmøde Pilegårdsskolen Referat Data om mødet: Ekstraordinært møde Dato: Onsdag den Tid: Sted: Personalerummet Forbered: Læs dagsorden og bilag Mødeleder: Dorit Ordstyrer: Tina Mødedeltagere: Dorit, Søren, Tina, Ken, Karen, Simone, Natascha, Jeppe, Christian og Mia Afbud fra: Heidi, Danielle, Katja og Karina Dagsorden: Bilag Referat 1. Løsning af problematik vedr. lokaler til håndværk og design i skoleåret 17/18 /KBH Ledelsen har haft møde med de involverede lærere på baggrund af oplægget (1a). Drøftelse og evt. ændring af timefordelingsplanen (1b) 2. Skolebestyrelsens mødeplan 17/18 /KBH Forslag udarbejdet af Tina og Karen. Drøftelse og godkendelse. 1a 1b 2a Drøftelse af ledelsens oplæg til løsning af problematikker af H/D. Skolebestyrelsen udtrykker ærgrelse over at skære ned på timerne i H/D, så undervisningen i H/D kan afholdes i lokaler der lever op til fagets krav. Skolebestyrelsen beslutter, at 5. kl. i skoleåret 17/18 har 2 lek. H/D og forøge timetallet i danske til 9 lek. Justering af mødeplan.

45 TÅRNBY KOMMUNE REFERAT MØDE I: Skolebestyrelsen på Skottegårdsskolen DATO: MØDESTED: Personalerummet KLOKKEN: EMNE: Skolebestyrelsesmøde SAGSNR.: 17/951 DELTAGERE: AFBUD: MØDENR.: Morten Jensen, Nellie Louv, Kasper damsen, Lene Borch, Charlotte Blomquist, Louis Hjelmsø, Rasmus Schlüter, Janika Esplago, Sasha Jensen, og Poul Erik Persson Kia Vilhelmsen og Vibeke Flemmer Afbud: Mette Lund, Morten Bjarvin ad 1) Godkendelse af referat nr Referat godkendt ad 2) Evaluering af årsberetningsmøde v/morten Jensen Den professionelle oplægsholder skulle have været et trækplaster, men der dukkede kun 10 forældre op. Der blev skitserede forskellige forklaringsmodeller: Når der afholdes forældrearrangementer, hvor børnene er en del af arrangementet, kommer forældrene, SB skal måske være mere tydelige på forældremøder, der dukkede ingen kontaktforældre op skyldes det, at der lige har været afholdt kontaktforældremøde? Det var et langt møde på 2 ¾ time, var det den rette form på mødet? Det rigtige tidspunkt? Årsberetningen kunne man læse i forvejen, var der så grund til at dukke op? Måske når SB bedre forældrene på årgangsmøder? Intra er en udfordring for mange forældre Er det et udtryk for, at forældrene er tilfredse med SB s arbejde, at de ikke dukker op? Forslag 1: Måske skulle man kombinere årsberetningsmødet med et emne, som SB har været optaget af? Forslag 2: Man kan undersøge, hvor mange forældre der kommer til årsberetningsmøderne på de andre skoler i kommunen. Konklusion: SB overvejer, hvordan de kan blive mere synlig. ad 3) Information om henvendelse fra forældre til 9. klasses elever Kastrupgårdskolen v/morten Jensen Forældre på Kastrupgårdsskolen har rundsendt en bekymringsskrivelse til politikerne og SB på alle skoler i kommunen vedr. uro omkring klubben i Kastruplundgade. Lne sender på vegne af SB en svarskrivelse. ad 4) Information fra FROmøde v/morten Jensen FRO kan mærke, at vi er i et valgår, hvor der er tilført ekstra ressourcer til skoleområdet: renovering af toiletter, nye skolemøbler og Chromebooks. 1

46 TÅRNBY KOMMUNE På mødet blev flg. punkter berørt: De trafikale forhold omkring kommunens skoler er en udfordring, det er svært at engagere forældrene, det er vanskeligt at rekruttere personale. Morten Jensen rejste på FROmødet problemstillingen, at skolens rygepolitik ikke bliver overholdt ved arrangementer for brugere udefra. FRO går videre med dette. Det blev besluttet, at Michael Tvede skal kontakte Morten Jensen med c.c. til Louis Hjelmsø, såfremt dette fortsætter. 1/ er der FROmøde, som er åbent for alle medlemmer af SB. Forslag til temaer mailes til Morten Jensen senest 31/ ad 5) Tekst til forældre kontrakt brev/mail v/morten Jensen Morten Jensen læste forslag til følgeskrivelse op. Morten Jensen sender den til SB Morten Jensen sender den til de forældrevalgte og elverne i SB. Deadline for kommentarer 23/ om aftenen. Forslag 1: Der indsættes et billede af SB på folderen Forslag 2: SB laver en plakat/planche til opsætning i klasserne ud fra flg. skabelon: Vi forventer.. ad 6) Skolens pædagogiske retningslinje v/morten Jensen Morten Jensen havde fået en henvendelse fra en forældre om skolens pædagogiske retning. Kia Juul Vilhelmsen refererede til skolens vision, som står i skolens principper og ligger på skoleporten. ad 7) Skolebestyrelsens tilsynspligt, kursus fra Skole & Forældre, er det noget vi skal deltage i? v/morten Jensen Morten Jensen undersøger, om kurset kan afholdes i samarbejde med en anden skole. SB var enige om, at kurset er relevant for den nye SB, som tiltræder i skoleåret 18/19. ad 8) Timefordelingsplan (bilag vedlagt indkaldelsen) v/kia Juul Vilhelmsen Kia Juul Vilhelmsen redegjorde for forslagene om at fjerne en idrætstime på 5. årgang, da det ikke er optimalt med 3 timers idræt. Minimumstimetallet overholdes, da der er en ekstra idrætstime på 4. årgang, hvor der 2 timer idræt og 2 timer svømning. Pga. den nye fælles naturfagsprøve tildeles 2

47 TÅRNBY KOMMUNE en ekstra geografitime på 8. og 9. årgang samt en ekstra time biologi på 9. årgang, således at fagene ligestilles. På 5. årgang tildeles tysk og fransk en ekstra time. Forslagene har været diskuteret i fagudvalgene, som bakker forslagene op. SB tilsluttede sig forslaget ad 9) Orientering fra: - Formanden havde intet at tilføje. - Ledelsen: Fagfordelingen er skudt i gang med samme proces som sidste år, hvor der er en tæt dialog med personalet. Afd.del.lederstillingen på SFO slås op. Personalemæssigt er vi fuldtallige, men der er 3 pensioneringer på vej. Der er fundet midler til mørklægningsgardiner til indskolingen. SFO år et nyt køkken. Præsten vil gerne byde ind og tage blokdage. Vi er overgået til MED-struktur, og 9 mennesker har været på kursus i 2 hele dage. - Medarbejdere: Rasmus Schlüter fortalte, at skole-hjem-samtalerne så småt er ved at gå i gang. Der er tværsuge i uge 16 med temaet lande, hvor der er åbent hus om torsdagen. Parkering bliver en udfordring for lærerne, når 2-timerszonen udvides. [ Louis Hjelmsø kunne berolige med, at den tidsbegrænsede zone ikke udvides] Poul Erik Persson fortalte, at pædagogerne havde et nyt forslag til teamsamarbejdet. SFO en deltager i tværsugen med værkstedet Spanien. SFO en er ved at færdiggøre et årshjul. Samfundsugen er gået godt. SFO en er ved at udarbejde en kanon for de timeløse fag. -Elever har været rundt i klasserne med oplæg om toiletforholdene på skolen. Planlægger opsætning af skilte, der viser hvordan toiletterne skal behandles. ER har planer om at indføre legepatruljer. ad 10) Emner til de næste bestyrelsesmøder? v/morten Jensen De forældrevalgte aftalte at mødes internt, hvor punktet diskuteres. ad 11) Eventuelt Referatet fra kontaktforældremødet er sendt via intra. En forældre rejste spørgsmål om fravær og valgfag. Skolen får besked ved fravær 3

48 Bilag: 2.2. Årshjul Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 04. maj Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 95789/17

49 Dagsorden for Børne- og Skoleudvalgets møder i januar kl Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Indstilling til udvalget om Specialundervisningsområdet (lukket) 4. Orientering om KL s nøgletal på Folkeskoleområdet 5. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 6. Orientering vedr. indskrivning til 0. klasse 2017/18 7. Skoleudsættelser 2017/ februar kl Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 4. Orientering om budget/regnskab Fordeling af uddannelsespulje 6. Fordeling af timer til sprogscreening 7. Fordeling af frugtpulje 8. Notat om Klubområdet 9. A&S, delrapportering af implementering af forebyggelsespakker 9. marts kl Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Præsentation af min uddannelse v/anja Ougaard 4. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 5. Inventarpulje, skole 6. Projekt viden i kroppen midler fra UVM 7. "Frigivelse af puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på skolerne Ankesag, frit skolevalg 6. april kl Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Præsentation af leder af Familieafdelingen 4. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 5. Budget Forslag til politiske servicemål til budgetforslag 2018 på Børne- og Skoleudvalgets område. 7. Partnerskabsaftale med Ungdomsskolen 8. Pladskapacitet på SFO-området. 9. Ansøgning om tilskud i forbindelse med 50 års jubilæum, Nordregårdsskolen 10. Anlægsbevilling til Skoleområdet, stole 11. Anlægsbevilling til Skoleområdet, renoveringspulje

50 4. maj 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Bedre veje til en ungdomsuddannelse v/anette Kjærager (ekspertgruppens anbefalinger) 4. Orientering om ordblindeindsats og Porten v/peter Hauch 5. Ydelseskatalog Familiehuset 6. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 7. Budget Inventarpuljen, skoleområdet 9. Antal klasser og skoledistrikter, skoleåret 2018/ Ferie/fridags plan 2018/ Kommunale sommerferieaktiviteter Forslag til politiske servicemål til budgetforslag 2018 på Børne- og Skoleudvalgets område. 13. Justering af pladskapaciteten på 0-5 års området 18. maj budgetmøde kl juni kl Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 4. Budget 2017, herunder forslag 5. Emneliste US10 6. Beskrivelse af valgfag 7. Sprogforskningsprojekt på daginstitutionsområdet 8. Tidlig indsats, dagtilbud 9. Overordnede effektmål 10. Tilgang/afgang af lærere på skoleområdet 11. Revideret overgangsplan 0-18 års området. 12. Planlægningsgrundlaget på skoleområdet 17. august kl Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 4. Budget Antal 0. Klasser og skoledistrikter skoleåret 2018/19 6. Justering af pladskapacitet på SFO- området 7. Effektmål for Børne og Kulturforvaltningen Opfølgning på DSA (dansk som andet sprog) 9. Status på konsulentområdet efter PUC s nedlæggelse (opgaver, fysisk placering) 7. september kl

51 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 4. Mødeplan for BSU næste år 5. Budget oktober kl Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 4. Budget UU - årsrapport målsætning november kl Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 4. Budget Handleplan for dansk som andetsprog 0-18 år i Tårnby Kommune Evaluering af Sommerferieaktiviteter 23. november kl Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 4. Budget Budgetudmøntning Ankesager (lukket punkt) 14. December kl Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 4. Budget 2017

52 Bilag: 3.1. Bedre veje til en ungdomsuddannelse Resume Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 04. maj Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

53 Børne- og Kulturforvaltningen Ungdommens Uddannelsesvejledning Kort resume af ekspertgruppens anbefalinger til regeringen. Baggrund for nedsættelse af ekspertgruppen: Der er i Danmark en restgruppe af unge, som på en eller anden måde farer vild i systemet med omvalg, frafald og nederlag. Var i 2015 på unge = 6% Syv år efter, at en årgang har afsluttet grundskolen har 20 % ikke opnået studie eller erhvervskompetence. 46,2 % af årige mænd m. ikke vestlig baggrund får ikke en ungdomsuddannelse. Anbefaling 1: Ny målsætning Målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang skal opnå en ungdomsuddannelse senest 25 år efter, at de har afsluttet grundskolen ændres til en 100 % målsætning 90 % der får en ungdomsuddannelse og 10 % opnår erhvervskompetence senest 8 år efter grundskolen. Anbefalingsområde 2: Indsats i udskolingen 2.1: Indsatsen samles i et karrierelæringsperspektiv 2.2: Udredning af omfanget af fravær og frafald 2.3: Systematiske indsatser mod frafald 2.4: UPVen gennemføres ressourceorienteret 2.5.: Intensive læringsforløb 2.6: Indsats omkring ordblindhed 2.7: eud 8 og eud 9 udbredes til generelt tilbud, hvis forsøg evalueres positivt 2.8: Mere data til rådighed til skolerne bl.a. om afgangselever Anbefalingsområde 3: En kommunal ungeindsats Ekspertgruppen anbefaler, at der på kommunalt niveau etableres en tværgående kommunal ungeindsats, der samler de funktioner, kompetencer og indsatser, der knytter sig til målgruppen på tværs af lovgivningen. Dette skal sikre, at de forskellige ekspertiser arbejder sammen med udgangspunkt i det samme mål for den enkelte unge. Dannelse af en kommunal ungeindsats vil samtidig give de unge oplevelsen af et system og en indgang for den støtte og vejledning mv., de har behov for, dvs. det vil udgøre det sted, hvor man som ung og forældre henvender sig, hvis man

54 Børne- og Kulturforvaltningen Ungdommens Uddannelsesvejledning har et behov eller er i tvivl om noget. Endelig vil det også udgøre et ressourcecenter for en række støttefunktioner. Ekspertudvalget anbefaler, at den kommunale ungeindsats overdrages funktionerne i Ungdommens Uddannelsesvejledning og får ansvar for de unges uddannelsesplan, tilrettelæggelse af afsøgningsforsøg, koordinering af kontaktpersoner samt etablering af en erhvervsbro. Det betyder at Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) nedlægges, idet den kommunale ungeindsats overtager funktionerne og her vil den vejledningsprofession, som gennem mange år er opbygget i UU, fortsat være den bærende enhed. Ekspertgruppen anbefaler endvidere, at støttefunktioner som SPS, SSP, læsevejledning, turboforløb, PPR, misbrugsindsats, kontaktpersoner og mentorer samles i den kommunale ungeindsats. Det anbefales desuden, at den kommunale ungeindsat udover de funktioner, der i dag hører under UU, også omfatter de vejledningsfunktioner, der varetages af jobcentrene. Anbefalingsområde 4: En gennemgående kontaktperson Unge, der af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere instanser tilknyttes en kontaktperson i forbindelse med deres vej fra grundskolen, på tværs af instanser, til optagelse på og afslutning af ungdomsuddannelse/forberedende Uddannelse. Anbefalingsområde 5: Klart ansvar i overgange - Sikre rammer for dataoverlevering og sikre faste - Enkle procedurer ved overgange - Afgivende institution skal aflevere unge, der falder fra Anbefalingsområde 6: Forberedende Uddannelse Der etableres en ny Forberedende Uddannelse, som integrerer og erstatter en række af de nuværende uddannelser og tilbud, herunder EGU og KUU. Uddannelsen får tre linjer med flere niveauer. - Almenlinjen (Faglig opkvalificering) - Produktionsskolelinjen (Forberede til erhvervsskole) - Erhvervslinjen (Give grundlag for beskæftigelse) Uddannelsen skal være fleksibel i sin opbygning og give den unge mulighed for et målrettet forløb med klar progression og med tilhørsforhold til et socialt og fagligt fællesskab. STUen vil fortsat bestå, men det forventes Forberedende Uddannelse vil kunne rumme nogle af de unge, der i dag får tilbudt en STU.

55 Bilag: 4.1. Notat om "Porten" v. Korsvejens Skole Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 04. maj Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

56 TÅRNBY KOMMUNE NOTAT DATO: SAGS NR.: 16/35227 DOK. NR.: /17 SAGSBEH.: Susi Mie Jensen VEDRØRENDE: Notat om "Porten" v. Korsvejens Skole Forvaltningen skal til det politiske niveau oplyse, at der på nuværende tidspunkt for skoleåret 2016/2017 er 2 klasser i kommunens ordblinde tilbud Porten. I skoleåret 2017/2018 er der 1 klasse. Der er således ikke visiteret nye børn til Porten de sidste to skoleår. Det skyldes, at forvaltningen v/rådgivning og Forebyggelse de senere år har oplevet et markant fald i forældres - og skolers ønsker om visitation til Porten. Der er til gengæld et stort ønske om hjælp og støtte til eleverne i dagligdagen på skolerne ved f.eks. brug af IT-teknologi og faglige indsatser. Der er 4 kriterier for at blive visiteret til Porten. 1. at eleven ikke har generelle/specifikke kognitive vanskeligheder og/eller adfærdsmæssige problematikker 2. at eleven ikke har generelle sproglige vanskeligheder 3. at eleven har et hjem, der kan støtte op om arbejdet i Port klasserne 4. at eleven er motiveret til at arbejde med de faglige emner. Ovennævnte kriterier er alle aspekter, der er grundelementer for, at inklusion i almenmiljøet kan lykkes, og derfor bør elever med ordblinde vanskeligheder være en elevgruppe, hvor inklusion med hjælpemidler er den bedste pædagogiske og faglige løsning. Tendensen på området: Fra skoleåret er det blevet et retskrav, at man kan få sit barn testet med den nationale ordblinde test. Det vil fremadrettet betyde, at flere elever kræver en fokuseret pædagogisk ordblinde tilgang, idet ordblindetesten i sig selv genererer større opmærksomhed på læseindsatserne i kommunen generelt. Elever, der er utrænede læsere, slår ud i testen og dette vil give et langt større antal af elever, der kræver en særlig fokuseret indsats. Samtidig er der stor søgning fra udskolingseleverne om tilskud til ordblinde efterskoler. Flere og flere forældre ønsker efterskoler, idet man her tilbyder et sammenhængende identitetsstøttende tilbud til elever med ordblinde problematikker, hvor både skolegang og fritid støtter op om det at leve med ordblindevanskeligheder. Alt i alt betyder det, at Rådgivning og Forebyggelse som samlet støttesystem skal målrette støtten til der, hvor eleverne går i skole og i øvrigt lever deres liv. Dette betyder i højere grad brug af fleksibel ressource allokering, der sikrer at flest mulige elever og familier får hjælp og støtte til at kompensere for ordblindheden. 1

57 TÅRNBY KOMMUNE Ressourcerne på området skal stadig målrettes elever med skriftsproglige vanskeligheder, men skal bruges til at imødekomme det store ønske om hjælp i hverdagen. Som oftest er der tale om elever, der har alle forudsætninger til stede for at forblive i almenmiljøet og lære at kompensere for deres ordblindhed. 2

58 Bilag: 5.1. Rådgivning og Forebyggelse - ydelseskatalog 2017 Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 04. maj Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 91896/17

59 TÅRNBY KOMMUNE YDELSESKATALOG 2017 RÅDGIVNING & FOREBYGGELSE/FAMILIEHUSET

60 2 1. FORORD Ydelseskataloget beskriver de specialiserede ydelser, som særligt sårbare børn, unge og familier kan behandles efter i Rådgivning & Forebyggelse, Familiehuset i Tårnby Kommune. Ydelseskataloget henvender sig til borgere i Tårnby Kommune, samarbejdspartnere og ansatte i Familieafdelingen, daginstitutions- og skoleafdelingen. Kataloget fungerer som et opslagsværk, som har til formål at give information om og et godt overblik over de ydelser, Rådgivning & Forebyggelse tilbyder. Ydelseskataloget er bygget kronologisk op efter lov bestemmelserne i Lov om Social Service samt Folkeskoleloven. Ydelseskataloget vil løbende blive fulgt op og revideret, således at ydelserne matcher det behov der er blandt kommunens børnefamilier. 2. PRÆSENTATION AF RÅDGIVNING & FOREBYGGELSE 2.1 VÆRDIER DER VÆGTES I ARBEJDET MED BØRN, UNGE OG FAMILIER Rådgivning og forebyggelse (R&F), herunder Familiehuset yder støtte og behandling til familier i Tårnby Kommune med børn i alderen 0-18 år, som står med aktuelle problemer. R&F lægger stor vægt på forebyggende indsatser og derfor kan familierne i mange tilfælde henvende sig uopfordret, mens enkelte tilbud kræver en henvisning fra en sagsbehandler i Familieafdelingen. Formålet med støtten er så vidt muligt at bevare familien sammen og på sigt give familien de redskaber, der skal til for at de kan klare sig selv. Støtten er mangeartet, da det er familiens behov, der bestemmer, hvordan støtten skal ydes. Der arbejdes ud fra en ressourceorienteret og anerkendende tilgang med fokus på borgeren som medskaber af egen velfærd, at fremme den enkeltes udvikling og at kunne mestre egen situation. Herudover har vi fokus på netværksskabelse og søger så vidt muligt at tilbyde forskellige gruppesammenhænge, hvor børn, unge og familier kan møde andre og dele de udfordringer, de står med. Vi arbejder ud fra et helhedsorienteret og positivt menneskesyn, hvor vi på en respektfuld måde møder mennesket, hvor det er og søger at etablere en fælles problemforståelse. Vi tager afsæt i - et åbent og respektfuldt samarbejde - barnets, den unges og familiens egne erfaringer og ressourcer - en forståelse for, indsigt i og respekt for barnets, den unges og familiens kultur - transparens, troværdighed og tydelighed

61 3 2.2 FAGPROFESSIONELLE I RÅDGIVNING & FOREBYGGELSE R&F s medarbejdere er tværfagligt sammensat og består af konsulenter, pædagoger, psykologer og lærere med relevant efteruddannelse inden for familieområdet. Alle medarbejdere er involveret i distriktsarbejdet med børn, skoler, institutioner og familieindsatser. 2.3 BELIGGENHED R&F arbejder med udgangspunkt i de kontekster, der giver mening for familierne og for samarbejdspartnere i forbindelse med opgaveløsning omkring en familie. Det vil sige at R&Fs medarbejdere har deres gang på alle kommunens skoler, i institutioner, i familiehuset og i familiernes eget hjem. Familiehuset har adresse på Amager Landevej 61. (Indsæt billede af huset) I Familiehuset er der kursus-, gruppe-, møde- og samtalerum samt køkkenfaciliteter, hvor der kan afholdes diverse aktiviteter. R&Fs administration er beliggende på Tårnby Rådhus, Amager Landevej YDELSER I det følgende beskrives de ydelser, som R&F tilbyder. Ydelserne præsenteres kronologisk efter bestemmelserne i serviceloven og dernæst efter folkeskoleloven. Nedenstående oversigt angiver rækkefølgen:

62 4 OVERSIGT Åben anonym rådgivning SEL, 11, stk. 2 Konsulentbistand/forebyggende forløb SEL, 11, stk. 3 Gruppe - for børn med handicappede søskende SEL, 11, stk. 3 Gruppe - for børn i skilsmissefamilier SEL, 11, stk. 3 Gruppe - for drenge med behov for socialfærdighedstræning SEL, 11, stk. 3 Gruppe - for piger med behov for socialfærdighedstræning SEL, 11, stk. 3 Gruppe - for sårbare møde SEL, 11, stk. 3 Forældrekursus - konflikthåndtering SEL, 11, stk. 3 Forældrekursus - for skilte forældre SEL, 11, stk. 3 Forældrekursus - for forældre til børn med diagnoserne ADHD/ASF SEL, 11, stk. 7 Praktisk pædagogisk støtte SEL, 52, stk. 3, nr. 2 Familiebehandling SEL, 52, stk. 3, nr. 3 Kontaktperson SEL, 52, stk. 3, nr. 6 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling eller praktisk, pædagogisk støtte SEL, 52, stk. 3, nr. 9 Støttet samvær SEL, 71, stk. 2 Overvåget samvær SEL, 71, stk. 3 Efterværn (kontaktperson) SEL, 76, stk. 2 Efterværn (kontaktperson i forlængelse af anbringelse) SEL, 76, stk. 3, nr. 2 Pædagogisk psykologisk vurdering Specialpædagogisk bistand Visitation til vidtgående specialundervisning

63 5 3.1 ÅBEN ANONYM RÅDGIVNING FORMÅL Formålet med indsatsen er at yde familieorienteret rådgivning til børn, unge og familier. Indsatsen skal medvirke til at løse og forebygge vanskeligheder i familien samt hjælpe med at få fokus på egne ressourcer. INDHOLD Åben anonym rådgivning er et gratis tilbud til børn, unge og familier i Tårnby Kommune Alle familier kan komme i en situation, hvor der er brug for hjælp og kan opleve familiære problemer i hjemmet. Problemer som man kan henvende sig i åben anonym rådgivning om kan fx være: Uoverensstemmelser mellem forældre i en grad, hvor det skaber bekymring for barnet/børnenes udvikling Uoverensstemmelser mellem forældre og barn Konflikter omkring skilsmisse, forældremyndighed og samvær og børns reaktion derpå Opdragelsesproblemer Bekymring for barnets/børnenes eller den unges trivsel At det kan være vanskeligt at få hverdagen til at fungere som sammenbragt familie Bekymring om misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer Åben anonym rådgivning har fokus på hjælp til selvhjælp og at man efter samtalen måske allerede her gøre noget anderledes derhjemme, som afhjælper situationen. Fokus vil være på at give forældre, barnet eller den unge værktøjer til at klare deres vanskeligheder ved egen hjælp, at give råd, så der opstår nye handlemuligheder samt at guide, så man som familie er i stand til at afhjælpe egne problemer eller søge hjælp relevante steder. MÅLGRUPPE Åben Rådgivning er et tilbud til børnefamilier i Tårnby Kommune. Tilbuddet er rettet mod børn og unge under 18 år og forældre med børn under 18 år eller andre der faktisk sørger for et barn eller en ung. VISITATION Åben anonym rådgivning kan benyttes uden forudgående aftale hver torsdag i tidsrummet , rådgivningen lukker kl VARIGHED/OMFANG Der tilbydes i udgangspunktet 1 samtale, men skønner rådgiveren at problemstillingen er konkret og afgrænset og kan afhjælpes indenfor rammerne af 11, stk 3, kan dette iværksættes uden yderligere visitation.

64 6 3.2 KORTERE FOREBYGGENDE FORLØB FORMÅL Formålet med indsatsen er at afhjælpe en afgrænset problemstilling hos et barn, en ung eller en familie. Indsatsen skal dels afhjælpe eksisterende problematikker og dels forebygge, at problemerne vokser sig større og medfører et behov for at mere indgribende foranstaltninger på sigt skal tages i anvendelse. INDHOLD Der kan ydes rådgivning om problemstillinger i familien, som har væsentlig betydning for barnet eller den unge. Det kan eksempelvis dreje sig om: dårlig eller konfliktfyldt kommunikation i familien uenighed om opdragelse uenigheder i forbindelse med skilsmisse, som påvirker barnet eller den unge konkrete kriseprægede hændelser, som påvirker barnets eller den unges trivsel MÅLGRUPPE Børn, unge under 18 år samt forældre med en afgrænset problemstilling, som forventes at kunne løses uden yderligere undersøgelse ( 50). VISITATION Socialrådgivere i familieafdelingen samt rådgivere i den åbne rådgivning kan visitere til ydelsen, jf. sagsgange udarbejdet i samarbejde med familieafdelingen. VARIGHED/OMFANG Der ydes max 5 samtaler. Intensitet og kontekst for samtalerne kan variere og fastsættes i samarbejde med familien og med udgangspunkt i, hvad der findes hensigtsmæssigt i relation til problemstillingen.

65 7 3.3 GRUPPE - FOR BØRN MED HANDICAPPEDE SØSKENDE FORMÅL Formålet er at bedre barnets trivsel samt at forebygge, at barnet udvikler et behov for mere indgribende foranstaltninger. Gruppedeltagerne skal opleve, at der bliver sat fokus på dem og deres behov. INDHOLD At være søskende til barn med en diagnose betyder ofte, at man går rundt med mange ubesvarede spørgsmål, fordi man ikke vil belaste sine forældre. Som søskende kan man også opleve at have forbudte tanker om ens bror eller søster eller opleve stor vrede, som er svær at få luft for, fordi der skal tages særligt hensyn til resten af familien. Andre oplever også at blive tilsidesat eller overset i familien. Mange børn kan have glæde af at mødes med andre i samme situation som dem selv og få talt om hvad der er svært. Gennem aktiviteter, lege og samtaler støttes børnene i at have opmærksomhed på, hvad de hver især er gode til og gør godt. Desuden er hensigten, at børnene vil finde inspiration hos hinanden til at tackle nogle af de svære situationer, som de oplever. Det bærende princip i netværket er børn hjælper børn. Barnet tilbydes et frirum, hvor det får mulighed for: - At møde ligestillede - At få tilført en øget viden om handicaps, diagnoser og sygdomme - At få hjælp til at imødegå og begå sig i en svær og uforudsigelig hverdag - At få hjælp til at bede om støtte fra omgivelserne, når der behov for det Der arbejdes med forskellige temaer: venskaber, mobning, ambivalente følelser, ansvar og pligter, bekymringer, ressourcer, netværk, drømme og meget andet. I enkelte tilfælde tilbydes forældre samtale undervejs i forløbet. Dette sker, hvis gruppelederne ud fra deres faglighed vurderer, at barnet vil profitere heraf. Gruppen ledes af 2 psykologer fra Familiehuset. Familien registreres ikke. Det vil sige, at der ikke oprettes en sag i familieafdelingen. MÅLGRUPPE Gruppen er et tilbud til børn, der har en bror eller søster med vanskeligheder af fysisk eller psykisk karakter, diagnosen er underordnet. Der skal være en bekymring og et behov for særlig opmærksomhed i forhold til det ikke-handicappede barns trivsel og udvikling. Af hensyn til en god gruppedynamik er gruppen afgrænset i alder og pt. for piger og drenge i kl. Gruppens sammensætning tager udgangpunkt i det løbende behov, der er i kommunen, og der er mulighed for at blive skrevet på en venteliste, så nye grupper kan sammensættes for andre aldersgrupper. VISITATION Det er et åbent, gratis tilbud til børn og unge med bopæl i kommunen. Forældre eller samarbejdspartnere kan rette direkte henvendelse til gruppelederne via kommunens hjemmeside for at få barnet skrevet op til børnegruppen. VARIGHED/OMFANG Forældre og barn kommer til forsamtale og tilbydes ligeledes en afsluttende samtale.

66 Gruppen mødes i familiehusets lokaler, en gang hveranden uge om eftermiddagen á ca. to timers varighed. Det er familien, der sørger for transport til og fra gruppen. 8

67 9 I3.4 GRUPPE - FOR BØRN I SKILSMISSEFAMILIER FORMÅL Der er mange forældre, der i dag af vidt forskellige grunde - bliver skilt. Men det gør det ikke nødvendigvis nemmere at være barn af skilsmisseforældre. Med skilsmissen følger ofte en masse forandringer i hverdagen og dermed også nye tanker og følelser. Børn reagerer meget forskelligt på deres forældres skilsmisse - nogle bliver måske overraskede og kan ikke forstå, hvorfor forældrene træffer det valg. Andre kan måske godt forstå det. Uanset hvad kan børn have brug for at tale med jævnaldrende, som har oplevet noget af det samme som dem selv. Brug for at høre andre tale om det, som de selv har oplevet eller oplever, og således kunne genkende sig selv i andre. Det kan være en lettelse at have et rum, hvor det er tilladt at tale om alt det, som man har på hjerte - og ikke skulle være bekymret for, om det man siger, kan gøre andre kede af det. Formålet med gruppen er således at give barnet et rum for at dele sine tanker og følelser med andre børn i samme situation. INDHOLD Gruppen vil bestå af ca. 6-8 børn og varetages af 2 gruppeledere, uddannede hhv. pædagog og psykolog og ansat i Tårnby Kommune. Tiden vil dels blive brugt på at tale sammen, lave øvelser og andre aktiviteter, lege og hygge med lidt let at spise og drikke. Da hver deltager i gruppen bliver vigtig for de andre gruppedeltagere, er det vigtigt, at barnet deltager hver gang og i den fulde tid. MÅLGRUPPE Familiehuset har en venteliste, og vil oprette en gruppe, når der er et tilstrækkeligt antal børn i en afgrænset aldersgruppe. Erfaringen er, at det hyppigst er børn i 3.-8.kl. der har deltaget i grupperne, dækkende 2-3 klassetrin ad gangen. Hvor lang tid der vil gå, fra henvendelse til der oprettes en gruppe for børn i en aldersgruppe uden for stor spændvidde, kan være svært helt at forudsige. VISITATION Tilbuddet er åbent og gratis for borgere i Tårnby Kommune. Forældre eller samarbejdspartnere kan rette direkte henvendelse til gruppelederne via kommunens hjemmeside for at få barnet skrevet op til børnegruppen. VARIGHED/OMFANG Forløbet løber over 8 gange - med en gensynsgang efter nogen tid. Endvidere vil der være en indledende og en afsluttende familiesamtale, med barn og forældre. Gruppen mødes en fast ugedag kl Barnet skal selv komme frem og tilbage, eller bringes og hentes af forældrene.

68 GRUPPE - FOR UNGE DRENGE MED BEHOV FOR SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING FORMÅL Formålet med gruppen er at tilbyde drengene et fællesskab, hvor de kan øve sig i tage kontakt til andre, bryde med isolation, tristhed og følelsen af anderledeshed samt få hjælp til at afkode socialt samspil. Der arbejdes desuden med at introducere de unge til etablerede sociale fællesskaber, således at indsatsen varer ved ud over deltagelsen i gruppen INDHOLD Tiden vil blive brugt på at lave indendørs- og udendørsaktiviteter i Familiehuset (brætspil, film, videospil osv.) eller i Tårnby omegn (ture i biograf, netcafé, klatrehallen, osv.), alt efter deltagernes interesser. Fokus er på at hygge os, lære hinanden at kende og snakke sammen om det, drengene har på hjertet. MÅLGRUPPE Gruppen består af op til 6-8 unge i alderen 13-17, bosat i Tårnby Kommune. Da hver deltager i gruppen bliver vigtig for de andre gruppedeltagere, er det vigtigt, at du deltager hver gang og i den fulde tid. VISITATION Gruppen er åben og gratis for borgere i Tårnby Kommune, og der er løbende optag. Forældre eller samarbejdspartnere kan rette direkte henvendelse til gruppelederne via kommunens hjemmeside for at få barnet skrevet op til børnegruppen. Deltagelsen kan også være en del af en støttekontaktpersonsordning. VARIGHED/OMFANG Gruppen mødes hver onsdag kl Som udgangspunkt starter og slutter vi altid i Familiehuset, Amager Landevej 61, afhængigt af de aktiviteter, der er planlagt for dagen.

69 GRUPPE - FOR UNGE PIGER MED BEHOV FOR SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING FORMÅL Formålet med pigegruppen er at styrke pigernes sociale kompetencer, herunder at bryde med social isolation og ensomhed, at blive bedre til at tage kontakt til andre samt få hjælp til at forstå det sociale samspil og kunne udtrykke egne behov og følelser. INDHOLD I gruppen laves praktiske aktiviteter og øvelser for at få positive erfaringer med socialt samvær i trygge rammer. Undervejs snakkes om dét, der fylder i hverdagen. Her vil alle i gruppen kunne byde ind med sine erfaringer og perspektiver. Gennem forløbet arbejdes med de temaer, som er relevante for deltagerne i gruppen. Aktiviteterne kan også ses som inspiration til, hvad man kan lave med andre jævnaldrende i sin fritid. Aktiviteterne vil dels foregå i Familiehuset, dels tages der på ture, f.eks. ud til kommunens klubber. MÅLGRUPPE Pigegruppen er et tilbud til piger i klasse med behov for at styrke deres sociale kompetencer sammen med andre, der har det på samme måde. Nogle af pigerne kan have en autisme diagnose eller noget andet, der gør det udfordrende dem i hverdagens omgang med andre mennesker. VISITATION Gruppen er åben og gratis for borgere i Tårnby Kommune, og der er løbende optag. Forældre eller samarbejdspartnere kan rette direkte henvendelse til gruppelederne via kommunens hjemmeside for at få barnet skrevet op til børnegruppen. Deltagelsen kan også være en del af en støttekontaktpersonsordning. VARIGHED/OMFANG Gruppen vil bestå af op til otte piger i klasse samt to gruppeledere. Et pigegruppeforløb består i udgangspunktet af 10 gange, samt en opstartende og afsluttende familiesamtale og løbende forældrekontakt. Gruppen mødes hver anden torsdag kl. 15:00-17:30. Der er sommerferie fra pigegruppen i skolernes sommerferie. Gruppen mødes i familiehuset, Amager Landevej 61, 2770 Kastrup, og der vil hver gang være forplejning med lidt at spise og drikke.

70 UDVIDET MØDREGRUPPE FORMÅL Formålet med gruppen er at give mødre i udsatte positioner et rum, hvor de kan tilegne sig viden og gøre sig nye erfaringer for bedre at kunne give deres børn/kommende børn omsorg og mulighed for udvikling og dermed styrke båndet mellem mor og barn. Herudover at støtte mødrene i forhold til netværk, at støtte mødrene i fastholdelse eller gennemførelse af en kompetencegivende uddannelse eller at de fastholder eller får erhvervsarbejde. I forløbet kan mødrene få kontakt med andre mødre, og opdage at de ikke er alene med vanskelighederne, de kan dele glæderne med andre, som står i samme situation som dem selv, og på den måde opnå en styrket moderrolle. INDHOLD I gruppen arbejdes der med: - Gruppeprocesser - Relationen mellem den enkelte mor og barn - Barnets bog barnets bog ses som et refleksionsværktøj. Temaer i bogen kan være: stamtræ, tanker om drømme og værdier for mit barn. Eventyr, egen barndom, tegn dit barn, skriv et brev til dit barn osv. Der vil være korte oplæg og øvelser, hvor fokus fx vil være på samspil og tilknytning mellem barn og voksen (den neuroaffektive udvikling). Ligeledes et oplevelsesorienteret fokus og et narrativt fokus. Eksempel på aktiviteter og indhold for gruppen: - Samspilslege som styrker den følelsesmæssige afstemning: 5 lege efterfulgt af fælles refleksion og mentalisering. - Fokus på familien og netværket. Øvelser i gruppen: egenskaber jeg har fået af min mor/far/onkel etc. Samspilsøvelser: fortæl dit barn om dengang det lige var blevet født, fortæl dit barn om, hvordan han/hun er, når han/hun er voksen, fortæl dit barn om dig selv eller det far/netværk. Lave stamtræ, genogram, livets træ. - Fokus på kroppen/hvordan kan jeg finde ro i mig og give ro til mit barn/balancering af nervesystem oplæg om hjernen, nervesystemet hos voksne og spædbørn. Øvelser mindfulness: fx sansefornemmelse af følelse af sikkerhed, bodyscanning, find dit anker. Fortæl dit barn om dets mest stressfulde oplevelse og hvad du gjorde for at reducere barnets stress, fortæl dit barn om en af de lykkelige stunder i har haft sammen. Babymassage. Der samarbejdes i forløbet med bl.a. familieafdelingen, musikskolen, tandplejen, biblioteket, sundhedskonsulent, netværkshuset i Kastruplundsgade og familiehuset. MÅLGRUPPE Mødre i udsatte positioner, som fx er enlige, har ustabilt parforhold, har et sparsomt eller intet netværk, er unge, med ringe erhvervstilknytning eller mødre der tidligere har haft problemer i den nærmeste familie. Mødregruppen er således et tilbud til de mødre, hvor det vurderes, at de vil have brug for et mere omfattende tilbud end det de selvkørende mødregrupper kan tilbyde. Mødrene skal kunne forstå og tale dansk VISITATION

71 13 Gruppen varetages af hhv. familiebehandler fra familiehuset og sundhedsplejerske fra Sundhedshuset. Visitation kan ske igennem: - at moderen tilmeldes kontanthjælp i kommunen - gennem jordemoder - gennem sundhedsplejerske - ifbm. en børnesag i familieafdelingen, hvor gruppen er en del af en foranstaltning efter 52, gennem skolemyndighederne/uddannelsesvejlederne - gennem Rådgivning og Forebyggelse - via egen læge. VARIGHED/OMFANG Der er løbende optag i gruppen og deltagelse strækker sig som oftest indtil barnet starter i institution. Gruppen mødes hver mandag i 2 timer, dog med undtagelse af juleferie, sommerferie og helligdage. Der serveres mad og drikke. I forløbet tilbydes en individuel samtale mellem deltagerne og en af projektmedarbejderne. Gruppen afholdes i Sundhedscentret, Kamillevej 4, 1. sal, 2770 Kastrup, primært i sundhedssalen, hvor barnevogne kan medtages.

72 FORÆLDREKURSUS - KONFLIKTHÅNDTERING FORMÅL Formålet med kurset er at tilbyde forældre, som oplever vanskeligheder i hverdagen i forhold til opdragelse og har brug for hjælp til nye konfliktløsningsstrategier Kurset er handlingsanvisende og har til formål at styrke forældre til at opnå et mere glædesfyldt samspil med deres børn og færre konflikter i fx kravsituationer. Et af de centrale temaer i kurset er at skærpe bevidstheden som forældre, og at opnå mere viden omkring relationens fundamentale betydning for barnets udvikling og trivsel. Gennem konkrete og lærerige øvelser får forældre hjælp til: At blive bevidste om egne ressourcer, at anvende disse i udviklingsstøttende relationer med jeres børn, og at udvikle redskaber til samværet med jeres børn. INDHOLD Kurset vil veksle mellem korte teoretiske oplæg, filmklip, øvelser med fokus på kontakt og samspil og fælles refleksion og diskussion. Der afholdes en indledende individuel samtale med forældre (efter aftale) Hver kursusgang har et tema, fordelt som følger: - Den følelsesmæssige dialog - Den meningsskabende dialog - Den regulerende og grænsesættende dialog - Fokus på samspil i de helt nære små situationer - Overførsel til hjemmet med erfaringer fra øvelser og teori MÅLGRUPPE Forældre som oplever vanskeligheder i hverdagens samspil og hvor der er behov for hjælp til konfliktløsning. Kurset har plads til 10 forældre par, og alene, bonus- og ekstra forældre er velkomne. VISITATION Kurset er åbent og gratis for borgere i Tårnby Kommune. Tilmelding sker ved kontakt til kursuslederne, hvis oplysninger findes på kommunens hjemmeside. VARIGHED/OMFANG Kurset afholdes i familiehuset, Amager Landevej 61, og løber over 5 gange i tidsrummet

73 FORÆLDREKURSUS - FRA KÆRESTE TIL KOLLEGA FOR - SKILTE FORÆLDRE I FÆLLES FORÆLDREANSVAR FORMÅL Fra Kærester til Kolleger er et kursustilbud til forældre, som gerne vil have hjælp til at håndtere skilsmissen så hensigtsmæssigt som muligt, både for sig selv og børnene. Når skilsmissen er en realitet, står man på tærsklen til et nyt og anderledes livskapitel. Skilsmisse er i dag en såkaldt almindelig begivenhed, men for den enkelte familie er det ikke almindeligt. Det kan være vanskeligt at skulle håndtere en lang række følelsesmæssige udfordringer samtidig med, at man skal tage hånd om sine børn, hvis verden er brudt op og forandret. Til tider kan det opleves uoverkommeligt. Undersøgelser har vist, at det er helt afgørende, for at børn kommer godt igennem en skilsmisse, at forældrene kan samarbejde og kommunikere respektfuldt og uden konflikter. Formålet med kurset Fra Kærester til Kolleger er styrke forældresamarbejdet, så børnenes trivsel sikres. INDHOLD På kurset præsenteres viden om børns reaktioner og behov, når livet forandres. Der vil være undervisning i kommunikation og samarbejde, samt viden om og hjælp til konfliktforståelse og konflikthåndtering. Kurset veksler mellem fælles undervisning for alle og kortere snakke mellem det skilte par. Kursuslederne vil gå rundt som vejledere ved samtalerne til de enkelte skilte par. Der vil ikke blive lagt op til fælles snak i plenum. MÅLGRUPPE Skilte forældre (deltagerne behøver ikke at have været gift) med udfordringer i samarbejdet omkring barnet/børnene. Begge forældre skal helst være indstillet på at deltage i kurset, men det er muligt at deltage i alene. De er plads til 5-7 par på kurset. VISITATION Kurset er åbent og gratis for borgere i Tårnby Kommune. Tilmelding sker direkte til kursuslederne, hvis oplysninger findes på kommunens hjemmeside. VARIGHED/OMFANG Der vil være opstart af kurset ca. 4 gange årligt og datoerne meldes løbende ud. Kurset afholdes over 3 gange som et fyraftenstilbud i tidsrummet kl , og finder sted i familiehuset, Amager Landevej 61.

74 FORÆLDREKURSUS - FOR FORÆLDRE TIL NYDIAGNOSTICEREDE BØRN FORMÅL Kursets formål er at give forældre, hvis barn/børn for relativt nylig har fået diagnoser inden for Autisme Spektrum Forstyrrelser (herunder bl.a. GUA og Aspergers syndrom) eller ADHD, hjælp/inspiration til hvordan de tackler det som familie. INDHOLD - Kurset består af i alt 6 kursusgange bygget op over oplæg, gruppearbejde og øvelser. - De første 5 kursusdage vil temaerne være: - Teorien bag diagnoserne - Sanseintegration - Specialpædagogiske redskaber og værktøjer x 2 dage - Konflikthåndtering Herudover vil der være en netværksdag hvor det familiære netværk (bedsteforældre, voksne søskende etc.) vil få formidlet et sammendrag af de 4 kursusgange (denne gang er uden forældre). Kurset slutter med en gruppevejledning for forældre, hvor der følges op på, hvordan det går i familierne, efter der har været tid til at implementere ny viden/værktøjer i dagligdagen. MÅLGRUPPE Kurset henvender sig til forældre, som har behov for en bedre forståelse af barnets diagnose og konsekvenserne for forældreskabet heraf. Deltagelse i kurset er gratis for borgere i Tårnby Kommune. Borgere med bopæl i anden kommune kan tilmeldes efter henvisning med betalingstilsagn fra sagsbehandler i bopælskommunen. VISITATION Tilmelding til kurset sker ved at udfylde oplysningsskemaet og sende det til kursuslederne, hvis oplysninger kan findes på kommunens hjemmeside. Sagsbehandler kan ligeledes henvise til kurset efter VARIGHED/OMFANG Kurset udbydes to gange årligt, hhv. forår og efterår, og løber over 6 gange. Kurset afholdes i familiehuset, Amager Landevej 61.

75 PRAKTISK PÆDAGOGISK STØTTE ELLER ANDEN STØTTE I HJEMMET FORMÅL Formålet med støtten er at hjælpe familien til at komme til at fungere bedst muligt i forhold til håndtering af hverdagslivets praktiske gøremål. INDHOLD Støtten tilrettelægges ud fra det, som forældrene i samarbejde med sagsbehandleren i Familieafdelingen har formuleret og beskrevet efter en børnefaglig undersøgelse. Et forløb starter normalt med et møde, hvor forældrene, evt. børnene og sagsbehandleren er til stede, og hvor der tales om hvilke ønsker og behov, der er for forandringer i familien. Indsatsen foregår som oftest i hjemmet, men det vurderes fra møde til møde, hvor det vil være mest hensigtsmæssigt at samarbejde med familien. Støtten kan således også foregå i Familiehuset, til barnets fritidsaktivitet, når der skal købes ind, afleveres eller hentes i institution, eller lignende. Nogle gange er der 2 behandlere på en familie, andre gange blot en. Der kan anvendes forskellige arbejdsmetoder: - Familie-, børne- eller forældresamtaler - Samtaler med udvalgte familiemedlemmer - Familieaktiviteter - Konkrete anvisninger med baggrund i observationer - Bidrage til struktur og rytme i dagligdagen - Rådgivning om opdragelse og samvær med børnene - Støtte forældrene i deres kontakt med skole og/eller daginstitutionen - Netværksmøder - Familieøvelser med videofeedback I nogle tilfælde definerer sagsbehandleren hvor tit kontakten skal være. Typisk mødes man oftere i starten og der vil være lidt længere intervaller mellem møderne hen imod afslutningen af forløbet. Der tales også med forældrene om, hvem det er relevant at invitere med til samtalerne eller aktiviteterne fra gang til gang. I nogle forløb kan det være godt at invitere andre relevante personer med til en eller flere samtaler, således at de kan bidrage til at støtte familien i at indarbejde de ændringer, de gerne vil opnå. Familiebehandleren laver en afsluttende statusskrivelse skrivelse til familien og den henvisende sagsbehandler. Skrivelsen gennemlæses af familien inden afsendelsen. I skrivelsen beskrives forløbet, samarbejdet med familien og de overordnede temaer, der har været arbejdet med, i relation til handleplanens målsætninger. MÅLGRUPPE Støtten kommer i betragtning, når forældre, daginstitutioner, skoler eller andre har givet udtryk for bekymring for barnets udvikling og trivsel, og en sagsbehandler er blevet inddraget. Forældrene har brug for konkret vejledning til at drage omsorg for deres barns udvikling og for familien generelt. VISITATION Visitation til praktisk pædagogisk støtte i hjemmet besluttes på baggrund af en børnefaglig undersøgelse ( 50) og iværksættes efter en handleplan udarbejdet af sagsbehandler i samarbejde med familien. VARIGHED/OMFANG

76 Foranstaltningen iværksættes typisk for et ½ år med opfølgning efter 3 måneder, men det kan variere efter konkret vurdering i den enkelte sag. 18

77 FAMILIEBEHANDLING FORMÅL Formålet med familiebehandlingen er at hjælpe familier med problemer til at komme til at fungere bedst muligt igen. Familiebehandling kommer på tale, når der er udtrykt bekymring for et barns trivsel og udvikling fra enten forældre, daginstitution, skole eller andre, og en sagsbehandler er blevet inddraget. INDHOLD Familiearbejdet tager udgangspunkt i det, som familien i samarbejde med sagsbehandleren i familieafdelingen har formuleret og beskrevet på baggrund af en børnefaglig undersøgelse. Et forløb starter normalt med et opstartsmøde, hvor den ene eller begge forældre, evt. børnene eller andre vigtige personer samt sagsbehandleren er til stede, og hvor der tales om, hvilke ønsker og behov, der er for forandringer i familien. Familiebehandlingen kan foregå i forskellige sammenhænge: - Samtaler med hele familien eller dele af familien - Individuelle samtaler - Udviklingsorienterede familieaktiviteter - Netværksmøder - Familieøvelser med videofeedback Det aftales med den enkelte familie, hvor ofte det giver mening at mødes og hvor. Typisk vil aktiviteterne være lidt hyppigere i starten af et forløb og der vil være lidt længere intervaller mellem møderne senere, således at familien selv kan øve sig i at indarbejde nye måder at være familie på. Der tales også med forældrene om, hvem det er relevant at invitere med til samtalerne fra gang til gang. I nogle forløb kan det være godt at invitere en pædagog eller skolelærer, en veninde, bedsteforældre eller andre relevante personer med til en eller flere samtaler. Familiebehandleren laver en afsluttende statusskrivelse til familien og den henvisende sagsbehandler. Familien tilbydes at gennemlæse skrivelsen inden afsendelsen. I skrivelsen beskrives forløbet, samarbejdet med familien og de overordnede temaer, der har været arbejdet med. MÅLGRUPPE Familiebehandling kommer på tale, når der er udtrykt bekymring for et barns trivsel og udvikling fra enten forældre, daginstitution, skole eller andre, og en sagsbehandler er blevet inddraget. VISITATION Visitation til familiebehandling besluttes på baggrund af en børnefaglig undersøgelse ( 50) og iværksættes efter en handleplan udarbejdet af sagsbehandler i samarbejde med familien. VARIGHED/OMFANG Foranstaltningen iværksættes typisk for et ½ år med opfølgning efter 3 måneder, men det kan variere efter konkret vurdering i den enkelte sag.

78 KONTAKTPERSON FORMÅL Kontaktpersonsordningen er et tilbud til barnet, den unge eller familien, der har brug for pædagogisk støtte samt vejledning/guidning inden for det kognitive, sociale og relationelle felt. Formålet med indsatsen kan eksempelvis være at: - Normløfte i forhold til at forebygge og adfærdskorrigere - Skabe bevidsthed omkring ansvar for eget liv - Opbygge selvtillid og selvværd - Udgøre en tryghedsperson, barnet kan dele bekymringer med og blive opmuntret af - Minimere tiltrækning til misbrugs- og kriminalitetsmiljø - Fastholde/udvikle et positivt samarbejde med og omkring familie, skole, job m.m. - Mobilisere netværk og ressourcer samt styrke sociale kompetencer - Støtte barnets/den unges relation i og med familien INDHOLD Der tages udgangspunkt i hverdagens konkrete vanskeligheder og problemer, hvilke fastsættes i en handleplan udarbejdet af sagsbehandler i samarbejde med barnet, den unge og familien. Indsatsens konkrete indhold bestemmes på baggrund heraf. Indsatsen kan eksempelvis omfatte det, at: - Give råd og vejledning - Give indsigt i egne problemstillinger - Give handlemuligheder/redskaber til at klare problemstillinger - Være med til at skabe struktur og rytme i hverdagen - Være bindeled mellem familie, skole, job m.m.. Ledsagelse til møder med efterfølgende samtaler herom Indsatsen anvender blandt andet følgende metoder: Reflekterende samtaler Familiesamtaler og netværkssamtaler Rollemodelindlæring Praktisk støtte og guidning MÅLGRUPPE Målgruppen er et barn, en ung eller en familie, der har brug for pædagogisk støtte samt vejledning/guidning inden for det kognitive, sociale og relationelle felt. Det er særligt vigtigt, at barnet/den unge, som indsatsen retter sig i mod, er motiveret for indsatsen. VISITATION Visitation til kontaktperson besluttes på baggrund af en børnefaglig undersøgelse ( 50) og iværksættes efter en handleplan udarbejdet af sagsbehandler i samarbejde med familien. VARIGHED/OMFANG Indsatsen kan variere individuelt i hyppighed, omfang og varighed. Udgangspunktet er en personlig kontakt på gennemsnitligt 2 timer pr. uge. Arbejdet kan foregå i hjemmet, i nærmiljøet eller i Familiehuset efter behov.

79 ANDEN HJÆLP DER HAR TIL FORMÅL AT YDE RÅDGIVNING, BEHANDLING OG PRAKTISK, PÆDAGOGISK STØTTE FORMÅL Formålet er: At yde kompenserende foranstaltninger, der hvor forældrene ikke magter forældrerollen i forhold til barnets behov for omsorg, udvikling, opdragelse og støtte. At sikre barnets sociale, følelsesmæssige og kognitive udvikling. At tilbyde børnene en indsats som støtter barnets trivsel og udvikling. At sikre barnet og den unges tilknytning til uddannelsessystemet. INDHOLD Behandlingen kan omhandle en lang række problemstillinger og afhænger af det faglige indhold af den rådgivning, behandling, praktiske eller pædagogiske støtte som den børnefaglige undersøgelse og handleplanen peger på. Indsatsen kan bl.a. være dagbehandlingsskole (DSI) eller psykologbehandling til barnet eller den unge. MÅLGRUPPE Målgruppen er sårbare eller truede børn og unge under 18 år nmed svære problemer eller funktionsnedsættelser. I forhold til psykologbehandling understreges det, at indsatsen er målrettet personer, der ikke opfylder henvisningskriterierne til behandling hos privatpraktiserende læge. VISITATION Visitation til 52,3.9 besluttes på baggrund af en børnefaglig undersøgelse ( 50) og iværksættes efter en handleplan udarbejdet af sagsbehandler i samarbejde med familien. VARIGHED/OMFANG Varierer afhængigt af den konkrete sag og indsatsens mål. I relation til psykologbehandling, laves aftaler individuelt efter barnets alder, modenhed, behov m.v. samt målet med behandlingen.

80 STØTTET SAMVÆR FORMÅL Formålet er at støtte forældrene og barnet, så de oplever tryghed i samværet og det bliver en positiv oplevelse for både forældre og barn at være sammen. INDHOLD Familiehusets medarbejder intervenerer efter aftale med forældrene, fx ved at støtte og vejlede undervejs eller ved at være aktiv deltagende eller igangsættende. I nogle tilfælde vil det være gavnligt med en afsluttende opsamling mellem forældrene og familiebehandleren. Støtten kan tilrettelægges, så den foregår før, under og efter samværet. Udgifter til samvær med barnet fx forplejning, entre og lign. er som udgangspunkt udgifter, som forældrene selv må afholde. Samværet kan foregå i Familiehuset eller på forældrenes bopæl. Rådgiver træffer afgørelse om dette. Det er problemstillingen i familien, der afgør, hvordan støtten tilrettelægges mest hensigtsmæssigt og det aftales med forældre i hvert enkelt tilfælde. Rådgiver kan anmode om statusopfølgning på støttet samvær for at vurdere støttebehovet. MÅLGRUPPE Målgruppen for indsatsen er familier, hvor barnet/den unge er anbragt uden for hjemmet. Indsatsen er primært rettet mod forældre, der har brug for råd og vejledning eller hvor barnet har brug for særlig tryghed i samværet. Støttet samvær er en frivillig foranstaltning, som forældrene kan vælge fra. VISITATION Visitation til støtten besluttes af sagsbehandler i familieafdelingen og iværksættes efter en handleplan udarbejdet af sagsbehandler i samarbejde med familien. VARIGHED/OMFANG Afgørelsen om støtten er bestemmende for omfanget af indsatsen. Det beror på en konkret vurdering at afgøre, hvornår formålet med indsatsen er opfyldt.

81 OVERVÅGET SAMVÆR FORMÅL Formålet er at sikre barnet/den unge under samværet med forælderen, enten fordi barnet har meget svært ved samværet eller fordi der er behov for at genetablere kontakten eller tilliden mellem barnet/den unge og forælderen. Indsatsen har endvidere til formål at forebygge, at der udvikles et fremtidigt behov for mere indgribende foranstaltninger. INDHOLD Det overvågede samvær kan eksempelvis bestå i: - Støtte og hjælp til barnet/den unge med at få gode oplevelser sammen med forældrene - Sikre barnet i samvær med forældrene - Observere på samværet mellem barnet/den unge og forældrene - Familiebehandleren afleverer et skriftligt notat for hvert overvåget samvær. MÅLGRUPPE Målgruppen for indsatsen er familier, hvor barnet/den unge er anbragt uden for hjemmet og der er en bekymring for, at barnets/den unges sikkerhed under samværet eller hvor barnet/den unge har meget svært ved samværet. VISITATION Afgørelse om overvåget samvær træffes i Børne- og ungeudvalget efter indstilling fra forvaltningen. Der må kun indstilles til overvåget samvær, såfremt formålet ikke kan opnås med mindre indgribende foranstaltninger. Det overvågede samvær iværksættes efter indstilling fra sagsbehandler til familiehuset eller aftales indbyrdes mellem de ansvarlige ledere på området. VARIGHED/OMFANG Afgørelsen om støtten er bestemmende for omfanget af indsatsen. Det beror på en konkret vurdering at afgøre, hvornår formålet med indsatsen er opfyldt.

82 EFTERVÆRN (KONTAKTPERSON) FORMÅL Formålet er at sikre, at de unge, der har haft iværksat kontaktperson forud for det 18. år, kan bibeholde støtten, frem til det fyldte 23. år, med henblik på at sikre en god overgang til en selvstændig tilværelse. INDHOLD Støtten omfatter en fast kontaktperson. Foranstaltningen skal bidrage til en god overgang til et selvstændigt voksenliv og herunder have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold, for eksempel anskaffelse af egen bolig. Der tages udgangspunkt i hverdagens konkrete vanskeligheder og problemer: - Give råd og vejledning - Give indsigt i egne problemstillinger - Give handlemuligheder/redskaber til at klare problemstillinger - Være med til at skabe struktur og rytme i hverdagen - Ledsage til møder med efterfølgende samtaler herom - Være bindeled mellem familie, skole, job m.m. - Reflekterende samtaler - Familiesamtaler, hvis den unge har givet samtykke hertil - Modelindlæring - Netværkssamtale MÅLGRUPPE Unge i alderen år, som har haft en kontaktperson forud for det fyldte 18. år. VISITATION Rådgiver i familieafdelingen visiterer til ydelsen i Familiehuset via bevillingsudvalget. VARIGHED/OMFANG Indsatsen kan variere individuelt i hyppighed, varighed samt omfang indtil det fyldte 23. år, eller når målet i handleplanen er opfyldt.

83 EFTERVÆRN (KONTAKTPERSON I FORLÆNGELSE AF ANBRINGELSE) FORMÅL Formålet er at sikre, at den unge, der er eller var anbragt uden for hjemmet forud for det 18. år, kan tildeles en fast kontaktperson frem til det fyldte 23. år, med henblik på at sikre en god overgang til et selvstændigt voksenliv. INDHOLD Støtten omfatter en fast kontaktperson. Foranstaltningen skal bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse og herunder have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold, for eksempel anskaffelse af selvstændig bolig. Der tages udgangspunkt i hverdagens konkrete vanskeligheder og problemer: - Give råd og vejledning - Give indsigt i egne problemstillinger - Give handlemuligheder/redskaber til at klare problemstillinger - Være med til at skabe struktur og rytme i hverdagen - Ledsage til møder med efterfølgende samtaler herom - Være bindeled mellem familie, skole, job m.m. - Reflekterende samtaler - Familiesamtaler, hvor den unge har givet samtykke hertil - Modelindlæring - Netværkssamtale MÅLGRUPPE Unge i alderen år, som har været anbragt uden for hjemmet forud for det fyldte 18. år. VISITATION Rådgiver i familieafdelingen visiterer til ydelsen i Familiehuset via bevillingsudvalget. VARIGHED/OMFANG Indsatsen kan variere individuelt i hyppighed, varighed samt omfang indtil det fyldte 23. år, eller når målet i handleplanen er opfyldt.

84 PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK VURDERING FORMÅL Formålet med en pædagogiskpsykologisk vurdering (PPV)er at indsamle viden der kan styrke pædagogisk personale og bidrage med en bredere forståelse af et barns vanskeligheder, således at et eventuelt støttebehov kan afklares. INDHOLD En PPV kan indbefatte samtaler med barnets nærmeste voksne, i institution og hjem, observationer, samtaler med barnet og eventuel testning med pædagogiske eller psykologiske testmaterialer. MÅLGRUPPE Børn i alderen 0-18 år som har indlæringsmæssige eller psykosociale udfordringer. VISITATION En PPV iværksættes efter indstilling til R&F via indstillingskema, hvor der redegøres for bekymringen samt hvordan den er søgt afhjulpet i et samarbejde mellem skole/institution og hjem VARIGHED/OMFANG PPV ens omfang og varighed varierer, da den tager afsæt i den konkrete problemstilling og vurderes ud fra denne SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND FORMÅL Specialpædagogisk bistand har til formål at bidrage til et barns trivsel og udvikling og styrke pædagogikken omkring barnet, så barnet kan deltage i fællesskabet. INDHOLD Specialpædagogisk bistand kan indeholde løbende observationer og sparring med relevante voksne, supervisionsforløb eller i enkelte tilfælde særlig træning med voksen og barn eller en mindre børnegruppe. Indsatsen kan også bestå i forløb med udgangspunkt i hele klassefællesskaber eller løbende netværksmøder, som kvalificerer dialogen og forståelsen af barnet og dermed den daglige tilgang til problemløsning. MÅLGRUPPE Børn med indlæringsmæssige, diagnoser eller psykosociale vanskeligheder. VISITATION Sker efter aftale med skoleleder eller daginstitutionsleder efter aftale med forældrene. VARIGHED/OMFANG Indsatsen varierer alt efter problemstillingen.

85 VISITATION TIL VIDTGÅENDE SPECIALUNDERVISNING FORMÅL MED VISITATION: Skoleleder, Institutionsleder og R&F skal sikre at visitationen til foranstaltninger og specialtilbud sker i overensstemmelse med inklusionspolitikken og det fælles værdigrundlag i Børne- og Kulturforvaltningen. Visitationsprocessen skal fremme en inkluderende, koordineret og helhedsorienteret indsats med fleksible løsningsmuligheder. Visitation sker kun i de tilfælde hvor skoleleder eller institutionsleder(førskolebørn), forældre og R&F er enig om, at inklusions tiltag i almenmiljøet, ikke længere er tilstrækkelige for at sikre barnets udvikling og læring. Der visiteres altid kun for en periode jf. Folkeskoleloven. VISITATION PROCEDURE: Skoleområdet Indledende drøftelse: Ved tanker om visitation til vidtgående specialundervisning for elever på almenskolerne, har skoleleder ansvaret for at drøfte og/eller indkalde R&F visitations ansvarlige Peter Hauch sammen med R&F distriktsmedarbejder til visitationsdrøftelse. Inden mødet skal nedenstående informationer været beskrevet og fremsendt til R&F. En beskrivelse af årsagen til, at der ønskes iværksat specialundervisning (udarbejdet i samråd med forældre og barn) Kronologisk gennemgang af hidtidige tiltag og effekterne af dem Beskrivelse af barnets og familiens perspektiv SMTTE planer eller andet relevant dokumentation for arbejdet med inkluderende forandringsprocesser i klasse- og læringsfællesskabet Der skal være foretaget observationer i miljøet, og det skal dokumenteres, at der er arbejdet med inkluderende tiltag på baggrund af observationerne Det videre forløb: Hvis det besluttes at der skal arbejdes videre med en visitation til vidtgående specialundervisning uden for skolens rammer, skal ovenstående dokumentation suppleres med følgende: En elevplan hvoraf det fremgår, hvilke konkrete mål, der skal nås, for at eleven kan vende tilbage til det almene system. Referater af møder mellem forældrene, skolen, kommunen m.fl. PPV og/eller SMTTE handleplan Evt. andre relevante sagkyndiges udtalelser om eleven En beskrivelse af den støtte/specialundervisning, som besluttes ud fra ovenstående I henhold til lovgivningen skal tidsperspektivet for visitation til specialundervisning være drøftet og dokumenteret. Visitation til specialundervisning er for en periode Der skal være opstillet forslag for at håndtere ventetiden En klagevejledning til forældrene I overensstemmelse med overgangsplanen til specialtilbud (er under udarbejdelse) udarbejdes en handleplan for overgangen til nyt skoletilbud. Herunder hvilke konkrete mål skal være nået for at eleven kan vende tilbage til det almene miljø. Rådgivning & Forebyggelse

86 28 4. KONTAKTOPLYSNINGER For spørgsmål vedrørende ydelser i Rådgivning og forebyggelse, herunder Familiehuset kan der rettes henvendelse til administrationen på rådhuset i rådhusets åbningstider på: tlf eller Alternativt kan ledelsen kontakte: Leder af Rådgivning og Forebyggelse, Chefpsykolog Peter Hauch Leder af Familiehuset, psykolog Cathrine Rasbøl Leder af Den Specialiserede Institution Dorthe Bøggild Post til Rådgivning og Forebyggelse modtages i adminstrationen på følgende adresse: Rådgivning og forebyggelse Tårnby Rådhus Amager Landevej Kastrup Familiehuset er åbent for henvendelse uden forudgående aftale torsdage i tidsrummet i forbindelse med åben rådgivning. Alle andre henvendelser sker efter aftale. 5. LINKS Tårnby Kommune Rådgivning og Forebyggelse Familieafdelingen SSP ssp.taarnby.dk

87 29 6. HENVISNINGSKRITERIER FOR PSYKOLOGSAMTALER GENNEN EGEN LÆGE Du kan med en henvisning fra din læge få tilskud til psykologbehandling, hvis du tilhører én af nedenstående grupper/personkredse: 1. røveri-, volds- og voldtægtsofre. 2. trafik- og ulykkesofre. 3. pårørende til alvorligt psykisk syge personer. 4. personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom. 5. pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom. 6. pårørende ved dødsfald. 7. personer, der har forsøgt selvmord. 8. kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. 9. personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb. 10. personer med let til moderat depression fra 18 år. 11. personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD mellem 18 og 38 år. HUSK HENVISNING FRA DIN LÆGE Du kan ikke automatisk få en henvisning, hvis du har været udsat for en eller flere af de anførte hændelser. Din læge skal skønne, at du befinder dig i en krise, som er udløst af det, du har været udsat for. Lægen kan som udgangspunkt henvise dig til psykologhjælp inden 6 måneder efter den begivenhed, der er grunden til, at du ønsker psykologhjælp. Henvisning kan dog også udstedes senere og skal i alle tilfælde udstedes senest 12 måneder efter den udløsende begivenhed. (Tidsbegrænsningen gælder ikke i forbindelse med incest/seksuelle overgreb eller depression.) Hvis du er udsat for flere hændelser, giver hver hændelse mulighed for tilskud til psykologbehandling efter samme retningslinjer. En henvisning giver ret til max. 12 samtaler, dog kan let til moderat depressive og angste opnå op til 2 x 12 samtaler efter henvisning fra egen læge. HVIS DU SKIFTER PSYKOLOG Henvisningen gælder stadig, selv om du skifter psykolog i forløbet. Fortæl blot den nye psykolog, at der er tale om et skift, så tager psykologen kontakt til regionen og får oplyst, hvor mange konsultationer, du har tilbage på henvisningen.

88 Bilag: 6.1. Oversigt over indmeldte børn for maj 2017 Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 04. maj Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

89 plus-tal = for mange indmeldte minus-tal = ledige pladser Manglende betaling Intgr. Institutioner Normering jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 I alt Takst Vægterparken 452 vg bh Nordmarksvej 26 vg bh (32.260) Syrefabriksvej 80 vg bh (56.455) Nordmarksvej vg bh (66.133) Gl. Kirkevej 128 vg bh (29.034) Vinkelhuse, Englandsvej 299 vg bh (40.325) Irlandsvej 131 vg (50.368) bh Tårnby Torv 40/Englandsvej 348 vg bh (38.712) Vester Bygade 31 vg bh Brønderslev Alle 1-3 vg bh (8.065) Elborg Alle, Strandgården vg bh Stavlundvej 29 vg bh Ugandavej 120, Tømmerup Haveby vg bh (8.065) Oliefabriksvej 249, Tømmergrunden vg (22.036) bh Tornholms Ager vg bh (6.452) Munkebjergvej 121 vg bh

90 Børnehaver Normering jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 I alt Takst Manglende betaling Alleen 119, Kastrupgård (27.421) Engmarken Klitrose Alle (1.613) Randkløve Alle 162, Tårnbyparken Gemmas Alle Løjtegårdsvej Oliefabriksvej 71, Vesterled (3.226) Oliefabriksvej 180, Ryumgård (27.421) Eskebøl Alle (40.325) Vuggestuer Normering jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 I alt Takst Manglende betaling Gl. Skovvej Kastrupvej Skottegården (3.148) Tårnbypark Alle 18, Tårnbyparken Corneliusmindevej Ugandavej Angolavej I alt manglende betaling på 0-5 års området (30.045) Plus er overskud/parentes er underskud

91 Bilag: 7.1. Bemærkninger B og S. budgetopfølgning pr. februar 2017 Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 04. maj Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 69692/17

92 Bemærkninger og grafer til det forventede regnskab pr. ult. Februar 2017 i forhold til det korrigerede budget i 2017 Børne- og Skoleudvalgets budgetområde. Børne- og Skoleudvalgets budget i 2017 udgør i alt netto kr. hertil er der pr. ult. Februar 2017 imødekommet tillægsbevillinger på i alt kr. hvorefter det korrigerede budget i alt udgør kr. Det forventede regnskab for 2017 er opgjort pr. ult. Februar og udviser en merudgift på kr. og en merindtægt på kr., således forventes en nettomerudgift på i alt kr. i forhold til det korrigerede budget. I det forventede regnskab for 2017 indgår opgørelser af driftsudgifter og indtægter. I 2017 er de største udfordringer under Børne- og Skoleudvalgets budget: Serviceområde Specialundervisning- og rådgivning, primært merudgifterne til kommunale specialskoler. Serviceområde Øvrig undervisning og faglige uddannelser, Særligt tilrettelagt undervisning (STU), modsvaret af mindreudgifter til EGU området. Serviceområde Daginstitutioner og klubber mindreudgifterne skyldes, puljen til Børne- og Skoleudvalget på kr., som ikke bruges på dette serviceområdet. Særligt udsatte børn og unge, merudgifterne fordeler sig på Opholdssteder og Plejefamilier. Serviceområdet Børnehandicap merudgifterne fordeler sig på Forebyggende foranstaltninger for børn og unge, Døgninstitutioner for børn og unge og modsvares af mindreudgifter på området vedr. Særlige dagtilbud og klubber. Efterfølgende vises grafer på udgifter og indtægter, først herunder samlet på hele udvalgets budgetområde og efterfølgende på de enkelte serviceområder, hvor også bemærkninger til væsentlige budgetafvigelser i forhold til korrigerede budget fremgår:

93 Serviceområdet Almindelig undervisning udviser en netto merudgift på i alt kr. Funktion Folkeskoler Funktionen udviser samlet en netto merudgift på kr. Udgifter: Der forventes en merudgift på kr. på kontoen for Undervisning af elever, betaling til andre kommuner. Der er flere elever end budgetlagt og højere takst. Der forventes en mindreudgifter på el, vand og varme på kr. Funktion Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Funktionen udviser ingen afvigelse. Udgifter: Der forventes en merudgift på kr., idet der er kommet penge fra ministeriet til Kompetencemidler for lærere og pædagoger. Indtægter: Der forventes en tilsvarende merindtægt på kr. til Kompetencemidler for lærere og pædagoger.

94 Serviceområde Specialundervisning og Rådgivning udviser en merudgift på i alt kr. Funktion , Befordring af elever Funktionen viser en mindreudgift på kr. Udgifter Befordringsområdet udviser en forventet mindreudgift på ca kr. vedrørende specialelever. Forudsætningen tager udgangspunkt i kørselsudgifter oktober, november og december Udgiften er faldende med baggrund i ophør af kørsel med Movia internt kommunen fra Tårnbygårdsskolen, ingen varslet prisstigning (var varslet primo 2016), samt mindre solokørsler. Funktion , Specialundervisning i regionale tilbud Funktionen viser en merudgift på kr. Udgifter Området udviser merudgifter på. med baggrund i køb af regionalt tilbud til 1 barn, der ikke var forudsat i budgettet. Funktion , Kommunale specialskoler Funktionen viser en nettomerudgift på kr. Udgifter Specialforanstaltninger udenfor kommunen viser merudgifter på kr. og fordeler sig således: ØKONOMIOVERS februar Sidst opdateret budget 2017 Forventede udgifter 2017 Afvigelser - = merudgift

95 Specialforanstaltninger udenfor kommunen Specialskoler Anbragte Dagtilbud Specialklasserække Alternative tilbud (skovhjælpere) Efterskole Samlet elever udenfor kommunen Den største afvigelse til udgifterne ses under Anbragte børn med kr., der skyldes en stigning i skoleudgifter i forbindelse med anbringelser, hvor Rådgivning og forebyggelse kun er sekundære og ikke har mandat til at sige nej til undervisningsudgifterne, da dette ofte vil medføre at anbringelsen ikke kan gennemføres. Indtægter Salg af pladser af specialforanstaltninger i Tårnby kommune udviser mindreindtægter på kr., der blandt andet skyldes, at de ekstra pladser der er fastholdt i forbindelse med oprettelsen af Tårnbygårdsskolen for at sikre en skole med en vis volumen og med mulighed for salg af pladser, er fyldt op af egne elever som almen skolerne ikke kan håndtere. Derudover er en opkrævning af kommunale udestående tilbagesendt til Tårnby kommune med baggrund i tilbagefaldsreglen. Serviceområde Serviceydelser til skoleområdet udviser ingen afvigelser. Serviceområde SFO udviser ingen afvigelser.

96 Serviceområde Øvrig undervisning og faglige uddannelser udviser en netto merudgift på i alt kr. Funktion Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Funktionen udviser en mindreudgift på kr. Ungdommens Uddannelsesvejledning forventer mindreudgifter på området, som skyldes et fald af antal elever samt at nogle af EGU forløbene er billigere end forventet. Funktion Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Funktionen udviser en merudgift på kr., hvilket primært skyldes en bestyrket forventning om en stigning i antallet af unge, der vælger at benytte deres retskrav om at gennemføre en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

97 Serviceområde Daginstitutioner og klubber udviser netto en mindreudgift på kr. Funktion Fælles formål Funktionen udviser netto mindreudgifter på kr. De forventede mindreudgifter skyldes, at der på funktionen er placeret en pulje til Børne- og Skoleudvalget på kr., som ikke bruges på dette serviceområde. Mindreudgiften modsvares af merudgifter, da flere børn benytter sig af privat institutioner. Funktion Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Funktionen udviser en netto mindreudgift på kr. De forventede mindreudgifter skyldes et mindre forbrug på el, vand og varme.

98 Serviceområde Særligt udsatte børn og unge udviser en netto merudgift på i alt kr. Afvigelserne fremkommer primært på nedenstående funktioner: Funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning Funktionen udviser en forventet merindtægt på i alt kr. Indtægten vedrører statsrefusion i særligt dyre enkeltsager 176a i lov om social service. Der forventes indtægter i 21 sager mod budgetteret 18. Funktion Opholdssteder mv. for børn og unge Funktionen udviser en forventet netto merudgift på i alt kr. Udgifter: Funktionen udviser en forventet merudgift på kr. Merudgiften skyldes hovedsageligt en stigning i antallet af børn og unge anbragt på opholdssteder samt en stigning i udgifterne til børn og unge anbragt i eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (dyrere anbringelser, primært 1 anbringelse, hvor barnet/den unge er anbragt i eget værelse med tilsyn). Merudgiften på funktionen modsvares af en mindreudgift til børn og unge anbragt på kost- og efterskoler, primært på grund af et fald i antallet af anbragte børn og unge. Indtægter: Funktionen udviser en forventet merindtægt på i alt kr. og vedrører refusion af udgifterne til flygtninge på funktionen med 100 pct. Der har været flere udgifter til flygtninge på funktionen end forudsat på budgetlægningstidspunktet, og som følge deraf flere indtægter. Derudover skyldes merindtægten hjemtagelse af 100 % statsrefusion af udgifterne i 2016 til flygtninge på funktionen. Merindtægten på funktionen modsvares af en mindreindtægt i de anbringelsessager hvor Tårnby Kommune er handlekommune og opkræver refusion fra anden kommune, hvilket hovedsageligt skyldes et fald i antallet af sager. Funktion Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Funktionen udviser en forventet netto mindreudgift på i alt kr. Udgifter: Merudgiften på kr. skyldes primært udgifter til familiebehandling, hvilket der ikke i Budget 2017 er afsat midler til, samt flere udgifter til dagbehandlingstilbud på grund af en stigning i antallet af børn og unge. Indtægter: Merindtægten på i alt kr. vedrører refusion af udgifterne til flygtninge på funktionen med 100 pct. refusion. Der har været flere udgifter til flygtninge på funktionen end forudsat på budgetlægningstidspunktet, og som følge deraf flere indtægter. Derudover skyldes merindtægten hjemtagelse af 100 % statsrefusion af udgifterne i 2016 til flygtninge på funktionen. Funktion Plejefamilier Funktionen udviser en forventet netto merudgift på i alt kr. Udgifter:

99 Merudgiften på kr. skyldes flere udgifter til vederlag og ekstraudgifter til plejefamilier på baggrund af en stigning i antallet af anbragte børn og unge. Funktion Døgninstitutioner for børn og unge Funktionen udviser en forventet netto merudgift på kr. Udgifter: Merudgiften på kr. forventes ud fra udgifterne til 2 børn/unge anbragt på døgninstitutioner. Merudgiften skyldes at anbringelserne i 2017 er dyrere end de anbringelser, som danner grundlag for Budget 2017, primært den ene af anbringelserne, hvortil der udover opholdsbetalingen er udgift til pædagogisk fuldtidsstøtte. Der er ikke afsat midler i Budget 2017 til pædagogisk fuldtidsstøtte. Serviceområde Børnehandicap udviser en netto merudgift på i alt kr. Funktion Indtægter fra den centrale refusionordning Funktionen viser merindtægter på kr. Indtægter Da antallet af anbragte er forhøjet primo 2017 med dertil væsentlig forhøjelse af udgifterne, har dette medført at indtægter i i forbindelse med særligt dyre enkeltsager tilsvarende er forhøjet med 0,9 mio.kr. Funktion Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Funktionen udviser merudgifter på kr. Udgifter Hovedsageligt er der stigende udgifter til anden hjælp med kr., der fordeler sig på 44/86 med en stigning i antallet af børn til børneterapien samt vedligeholdelsestræning samt på vedrørende børn på behandlingsskoler. Modsat er der mindreudgifter på rådgivning og afledte ydelser ( 11). Der er merudgifter på kr. vedrørende udgifter til aflastningsordninger 44/84 med baggrund i stigende priser samt flere børn i forhold til forventningen i forventede i budget 2017.

100 Der er stigende udgifter til børn med praktiske hjælpere, 44/83. Her er det udgifter til ekstra hjælp, flere børn samt stigende priser, der er årsagen til stigningen. Heri er tillige indregnet en tilbagebetaling fra regionen i forbindelse med kontraktgennemgang. Funktion Døgninstitutioner for børn og unge Funktionen viser merudgifter på kr. Udgifter Merudgiften skyldes, blandt andet 5 nye anbringelser. Funktion Særlige dagtilbud og klubber Funktionen viser mindreudgifter på kr. Udgifter Mindreudgiften skyldes hovedsageligt konsekvens af skolereformen samt færre børn visiteret til specialfritidsforanstaltninger.

101 Bilag: 8.1. Særligt. udsat. børn m.m. Forslag til Politiske servicemål Budget 2018 Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 04. maj Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 28756/17

102 Særligt udsatte børn. Formål og indhold. Det er Tårnby Kommunes overordnede målsætning, at støtten til særligt udsatte børn og unge samt børn med handicap ydes tidligt og sammenhængende, så begyndende problemer hos barnet/den unge så vidt muligt afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Støtten udformes på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barn/den unge og dennes families forhold og ydes med udgangspunkt i barnets/den unges trivsel. Indsatsen overfor særligt udsatte børn og unge dækker fx ydelser i forhold til: Råd og vejledning til børn og familier Børnefaglige undersøgelser Indsatser af forebyggende karakter i form af eksempelvis familiebehandling og kontaktperson Tilbud om plads i særlige daginstitutioner m.v. Døgnanbringelse af børn og unge i fx netværksfamilie, plejefamilie eller opholdsted. Handicapkompenserende ydelser Formålet med støtten er at understøtte, at der skabes de bedst mulige opvækstvilkår for børn og unge med særlige vanskeligheder, så at de kan opnå samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og udfoldelse som andre unge. Samt at de sikres et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Støtten skal sikre et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk. Støtten skal sikre barnet eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk og understøtte skolegang og mulighed for at gennemføre uddannelse. Barnet eller den unges sundhed og trivsel skal fremmes. Der arbejdes ud fra et princip om mindst mulig indgriben, hvilket betyder at kommunen hjælper og støtter børn og unge i deres eget miljø med inddragelse af de ressourcer, der er til stede i familie, i det øvrige private netværk og i det generelle forebyggende system. Er der i en periode behov for en anbringelse længere væk fra Tårnby Kommune, fordi der ikke på anbringelsestidspunktet findes et lokalt tilbud som matcher barnet eller den unges behov, vil der fortløbende være fokus på om barnet eller den unge har udviklet sig således, at det kan komme tilbage til Tårnby Kommune og genoptage sin tilknytning til lokalmiljøet. Barnet/den unges synspunkter skal altid inddrages og løsningen af vanskelighederne skal ske i samarbejde med familien og barnet/den unge. Det betyder, at borgerne skal være med til at tage ansvar for eget velfærd og være med til at finde de løsninger, som kan skabe en positiv udvikling i familien og i forhold til barnet/den unge. Der tages udgangspunkt i en anerkendende tilgang til familien og familiens ressourcer. Arbejdet med børn, unge og deres familier vil ske ud fra en helhedstænkning og inkluderende praksis. I Familieafdelingens arbejde med udsatte børn, unge og deres familier fokuseres på et tæt samarbejde med de øvrige fagpersoner, der er i kontakt med barnet, den unge og familien. En tidlig indsats over for sårbare børn og unge foregår således i et tværfagligt samarbejde Der følges op på målsætninger og resultatkrav med det politiske niveau halvårligt.

103 Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 1 Styrkelse af Målet er, at efterundersøgelsen viser, at børn børneinddragelsen i sagerne, således, at bliver bedre inddraget. børnene oplever sig som medskaber af egen velfærd. Afdelingen deltager i projektet med børns vilkår finansieret af Trygfonden, hvor medarbejder undervises i børnesamtalen og børneinddragelse samt får supervision på samtalerne. 2 At færre unge over 13 år anbringes udenfor hjemmet på opholdssteder og lignende, da undersøgelser viser, at det sjældent har en positiv effekt på den lange bane. Der skal sættes massivt ind i hjemmet og til den unge fra nærmiljøet og de professionelle. Skole/uddannelse eller job for den unge fastholdes. Anbringelse af de årige skal foregå i egen bolig med støtte fra netværk, nærmiljøet og de professionelle. Børns vilkår laver en før og efterundersøgelse om børnenes oplevelse af inddragelsen. Undersøgelsen forelægges Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget følger op på antallet af anbringelser af unge over 13 år efter 6 måneder med fokus på om de fastholdes i skole / job og undgår kriminalitet og misbrug. 3 Der skal ske omfordeling af opgaverne i Familieafdelingen, således at der sker en større specialisering. Der iværksættes et modtage og undersøgelsesteam, som alene skal varetage de børnefaglige undersøgelser samt de akutte sager. Der skal af afdelingslederen løbende undervises og guides i målbare handleplaner, så foranstaltningsindsat- At de børnefaglige undersøgelser bliver færdiggjort indenfor lovens krav om 4 måneder. Kortere indsatsperioder og dermed en reducering af den økonomiske udgift til forebyggende foranstaltninger og anbringelser. At flere anbragte børn hjemgives til forældrene. Børne- og Skoleudvalget følger op på antallet af færdiggjorte undersøgelser indenfor lovens bestemmelser.

104 Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning serne enten ophører eller ændres i tide. Der skal laves forældrehandleplaner og arbejdes på forældrekompetencerne under børns anbringelse.

105 Bilag: 8.2. Børnehandicap Forslag til Politiske servicemål Budget 2018 Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 04. maj Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 28762/17

106 Børnehandicap Formål og indhold. Det er Tårnby Kommunes overordnede målsætning, at støtten til særligt udsatte børn og unge samt børn med handicap ydes tidligt og sammenhængende, så begyndende problemer hos barnet/den unge så vidt muligt afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Støtten udformes på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barn/den unge og dennes families forhold og ydes med udgangspunkt i barnets/den unges trivsel. Indsatsen overfor særligt udsatte børn og unge dækker fx ydelser i forhold til: Råd og vejledning til børn og familier Børnefaglige undersøgelser Indsatser af forebyggende karakter i form af eksempelvis familiebehandling og kontaktperson Tilbud om plads i særlige daginstitutioner m.v. Døgnanbringelse af børn og unge i fx netværksfamilie, plejefamilie eller opholdsted. Handicapkompenserende ydelser Formålet med støtten er at understøtte, at der skabes de bedst mulige opvækstvilkår for børn og unge med særlige vanskeligheder, så at de kan opnå samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og udfoldelse som andre unge. Samt at de sikres et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Støtten skal sikre et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk. Støtten skal sikre barnet eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk og understøtte skolegang og mulighed for at gennemføre uddannelse. Barnet eller den unges sundhed og trivsel skal fremmes. Der arbejdes ud fra et princip om mindst mulig indgriben, hvilket betyder at kommunen hjælper og støtter børn og unge i deres eget miljø med inddragelse af de ressourcer, der er til stede i familie, i det øvrige private netværk og i det generelle forebyggende system. Er der i en periode behov for en anbringelse længere væk fra Tårnby Kommune, fordi der ikke på anbringelsestidspunktet findes et lokalt tilbud som matcher barnet eller den unges behov, vil der fortløbende være fokus på om barnet eller den unge har udviklet sig således, at det kan komme tilbage til Tårnby Kommune og genoptage sin tilknytning til lokalmiljøet. Barnet/den unges synspunkter skal altid inddrages og løsningen af vanskelighederne skal ske i samarbejde med familien og barnet/den unge. Det betyder, at borgerne skal være med til at tage ansvar for eget velfærd og være med til at finde de løsninger, som kan skabe en positiv udvikling i familien og i forhold til barnet/den unge. Der tages udgangspunkt i en anerkendende tilgang til familien og familiens ressourcer. Arbejdet med børn, unge og deres familier vil ske ud fra en helhedstænkning og inkluderende praksis. I Familieafdelingens arbejde med udsatte børn, unge og deres familier fokuseres på et tæt samarbejde med de øvrige fagpersoner, der er i kontakt med barnet, den unge og familien. En tidlig indsats over for sårbare børn og unge foregår således i et tværfagligt samarbejde Der følges op på målsætninger og resultatkrav med det politiske niveau halvårligt.

107 Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 1 Styrkelse af Målet er, at efterundersøgelsen viser, at børn børneinddragelsen i sagerne, således, at bliver bedre inddraget. børnene oplever sig som medskaber af egen velfærd. Afdelingen deltager i projektet med børns vilkår finansieret af Trygfonden, hvor medarbejder undervises i børnesamtalen og børneinddragelse samt får supervision på samtalerne. 2 At færre unge over 13 år anbringes udenfor hjemmet på opholdssteder og lignende, da undersøgelser viser, at det sjældent har en positiv effekt på den lange bane. Der skal sættes massivt ind i hjemmet og til den unge fra nærmiljøet og de professionelle. Skole/uddannelse eller job for den unge fastholdes. Anbringelse af de årige skal foregå i egen bolig med støtte fra netværk, nærmiljøet og de professionelle. Børns vilkår laver en før og efterundersøgelse om børnenes oplevelse af inddragelsen. Undersøgelsen forelægges Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget følger op på antallet af anbringelser af unge over 13 år efter 6 måneder med fokus på om de fastholdes i skole / job og undgår kriminalitet og misbrug. 3 Der skal ske omfordeling af opgaverne i Familieafdelingen, således at der sker en større specialisering. Der iværksættes et modtage og undersøgelsesteam, som alene skal varetage de børnefaglige undersøgelser samt de akutte sager. Der skal af afdelingslederen løbende undervises og guides i At de børnefaglige undersøgelser bliver færdiggjort indenfor lovens krav om 4 måneder. Kortere indsatsperioder og dermed en reducering af den økonomiske udgift til forebyggende foranstaltninger og anbringelser. At flere anbragte børn hjemgives til forældrene. Børne- og Skoleudvalget følger op på antallet af færdiggjorte undersøgelser indenfor lovens bestemmelser.

108 Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning målbare handleplaner, så foranstaltningsindsatserne enten ophører eller ændres i tide. Der skal laves forældrehandleplaner og arbejdes på forældrekompetencerne under børns anbringelse.

109 Bilag: 9.1. Ansøgning fra Pilegårdsskolen om dækning af inventar 2017 i.f.m. ændring af PLC. Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 04. maj Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 52401/17

110 Pilegårdsskolen den Børne- og skoleforvaltningen Att. Anja Ougaard Ansøgning om kr. til ændringer af skolens datalokale til klasselokale og nytænkning af PLC Pilegårdsskolen er i bekneb for klasselokaler, faglokaler og mødelokaler og kommer i det kommende skoleår 17/18 til at mangle et klasselokale samt faglokaler til Håndværk & Design samt Natur & Teknik. I vores søgen efter løsninger herpå, har vi fundet en mulig måde at sikre bedre kapacitetsudnyttelse ved en innovativ anvendelse af PLC, der muliggør frigivelse af et lokale til klasselokale. Dette er særligt væsentligt, fordi som det er forvaltningen bekendt - ligger det skolebestyrelsen meget på sinde, at alle skolens elever har klasselokaler på skolen. Nærværende forslag er en delløsning, der vil kunne sikre frigivelse af et ekstra klasselokale og udsætte den mest påtrængende problematik, men som skolebestyrelse må vi understrege, at det ikke løser skolens lokaleproblematik på sigt, og at denne løsning ikke giver svar på fag- og mødelokaleproblematikken, der allerede fra næste skoleår er voldsomt påtrængende, jf. vores tidligere redegørelse herom. Det ligger skolebestyrelsen på sinde, at forvaltningen indgår i dialog med os, om de udfordringer skolen har nu og her, og vi afventer fortsat, at forvaltningen som lovet snart træffer aftale om et mødetidspunkt med skolebestyrelsen. Forslag til innovativ anvendelse af PLC Ideen er, at PLCs rumlige funktioner ændres og gøres mere fleksible, hvilket muliggør bedre anvendelse af færre kvadratmeter. Derved bliver det muligt at skolens meget forældede data-lokale nedlægges og gøres til klasselokale. Funktionen af datalokalet kan dog ikke undværes, da det fortsat er nødvendigt at have et IT-udstyret lokale til rådighed, hvor der kan samles en klasse til nationale test og IT-undervisning (f.eks. kurser i AppWriter og Google Drev). PC erne i datalokalet er længe faldet for aldersgrænsen og bør kasseres, da de ikke længere serviceres fra IT-afdelingen. Skoleledelsen har derfor drøftet med PLC-teamet, hvordan PLC kan indrettes, så det skaber rum for alle læringsaktiviter, både de nødvendige IT-aktiviteter, når datalokalet forsvinder, og alle de andre læringsaktiviteter, der fortsat skal varetages og udvikles på PLC. Det foreslås, at den del af PLC (det nuværende fagbibliotek), der kan afskærmes via en foldedør, indrettes som et innovativt rum, der kan rumme: - nationale test og prøver - generel IT-undervisning - Åben skole - værksteder (f.eks. robot, 3D print) - gruppearbejde - faglig inklusion - litteraturarrangementer

111 - klassekurser - fremlæggelser - filmfremvisning - udstillinger - motion og bevægelse - etc. Det er derfor skolebestyrelsens ønske, at rummet på PLC indrettes fleksibelt og multifunktionelt, så det kan rumme alle disse typer aktiviteter. Selvom det samlet set betyder, at der er færre PLC-kvadratmeter uden datalokalet, kan løsningen på mange måde blive en gevinst, da skolen får frigjort et lokale til klasselokale, og der samtidig skabes nye muligheder for innovation og IT-baserede læringsaktiviteter, test m.v. Økonomien bag forslaget For at kunne gennemføre ændringerne skal lokalet forsynes med 30 chromebooks, et opbevarings- og ladeskab, en LED-skærm og møblement der er velegnet til formålet. De møbler, der pt. står i PLC s fagbibliotek kan flyttes til SFO-lokalet. Klassemøblerne fra SFO-lokalet flyttes til det nye klasselokale. Herved sparer vi indkøb af et klassemøblement. Udgifter kr 30 Chromebooks (med touch) à 2800 kr Installation af Chromebookskab (til opbevaring og opladning) LED-skærm (70 ) Klassesæt af fleksibelt møblement til PLC Uden moms Vi håber, at der er forståelse for og imødekommelse af dette forlag, og at vi snarest får lejlighed til at drøfte en langsigtet løsning på skolens lokaleudfordringer. Vh Skolebestyrelsen og ledelsen på Pilegårdsskolen

112 Bilag: 9.2. Tekst vedr. ansøgning fra Pilegårdsskolen om dækning af bøger og reoler som følge af vandskade ialt kr. Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 04. maj Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 52711/17

113 Ansøgning om dækning af undervisningsmaterialer samt reoler som følge af vandskade på Pilegårdsskolen. Der ansøges om kr. til undervisningsmaterialer (bøger), som skolen længe har savnet.. Samt om kr. til kælder, hvor alle de udsatte træreoler, er blevet smidt ud. Her ansøges om penge til at indkøbe stålreoler for. De kasserede reoler kom fra hovedbiblioteket, men der er ikke flere tilbage, og der er i den grad mangel på reolplads.

114 Bilag: 9.3. Ansøgning fra Nordregårdsskolen om ombygning og udvidelse af skolens kontor Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 04. maj Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 52406/17

115 Åbenhed og synlighed Ansøgning om ombygning/udvidelse af skolens kontor Vi ønsker at signalere åbenhed, synlighed og dialogvilje i forhold til forældre, elever, personale og øvrige samarbejdspartnere. På nuværende tidspunkt er adgangen til kontoret en anonym dør i hjørnet af centralrummet og selve kontorområdet fremstår lukket, utidssvarende og overfyldt. Kontorområdets funktioner er nu: To kontorer (ledelse og administration), mødefaciliteter, arbejdsstationer, gennemgangsrum, opholds- og venterum, modtagelse og ekspedition, toilet og garderobe samt depot og kopiering. Arbejdsmiljø og ressourceudnyttelse Vi har et stærkt og kompetent ledelses- og administrationsteam som vi ønsker at udvikle og styrke for at kunne i møde gå de mange opgaver der ligger i at drive og udvikle en velfungerende skole. Desværre er de fysiske rammer en hindring og en belastning for arbejdsmiljøet. Eksempler: Den ene må forlade kontoret når den anden skal holde møder eller omvendt. Det bevirker man til tider går rundt uden et sted at arbejde og spilder tiden. Det stresser at skulle forholde sig detailorienteret til sin kollegas kalender for at planlægge sin egen arbejdsdag. Sekretariatet må dagligt løse krævende administrative opgaver i et gennemgangsrum. Møder med medarbejdere, forældre og kommunale samarbejdspartnere bliver væsentlig besværliggjort. Kontor og klasselokale Vi har indtil nu været nødt til at anvende et klasselokale til kontor for ledelsesteamet. Fra og med skoleåret 17/18 vil vi have en klasse mere på skolen, og denne alternative (og utilfredsstillende) løsning vil ikke længere være mulig. Projektbeskrivelse For at øge tilgængeligheden, effektiviteten samt opnå større trivsel og forbedring af arbejdsmiljøet ønskes en mindre udvidelse af det administrative område på Nordregårdsskolen. Projektbeskrivelse n er fremlagt for ingeniør Isabel Løfstrøm fra Vej, park og ejendomme. Samlet pris (aktuel) : kr ,- Med venlig hilsen Niels Bahn Rasmussen Skoleleder

116 Bilag: 9.4. OmbygningSekretariatogLedelseNordregård.pdf Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 04. maj Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 53293/17

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127 Bilag: 9.5. Ansøgning om midler til anskaffelse af køretøj til ROF 2017 Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 04. maj Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 52413/17

128 Ansøgning om køretøj til Rådgivning og forebyggelse til transport af elever bevilget fra Puljen Fælles inventar Rådgivning og Forebyggelse har gennem de seneste budgetår fået til opgave at løse flere af de hjemtaget komplicerede specialpædagogiske og behandlingsmæssige opgaver, som kommunen tidligere har købt hos eksterne udbydere. Hjemtagelserne af opgaver har samtidig skabt et stort behov for øget fleksibilitet blandt andet på transportområdet, særligt i forhold til Den Specialiserede Institution, som er fordelt på 3 matrikler. Forvaltningen, Rådgivning og Forebyggelse søger på den baggrund om et køretøj til DSI/ROF. Der er tale om et køretøj til 8-9 personer i lighed med Klub Tårnbys køretøj til en anskaffelse af ca kr., hvoraf Rådgivning og Forebyggelse egenfinansierer kr, mens resten finansieres af inventarpuljen, skoleområdet. Køretøjet vil øge fleksibiliteten, kvaliteten og muligheder i forhold til det social-pædagogiske arbejde med udsatte børn og unge i Den Specialiserede Institution. Børne- og Kulturforvaltningen Morten Svan

129 Bilag: Statistik over antal fødte pr xlsx Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 04. maj Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 82527/17

130 Planlægningsgrundlag i forbindelse med skoleåret 2018/19 Statistik over antal fødte 1-6 årige fordelt på årgang/skoledistrikt Tabel 1 Årgang Tårnby Kommune I alt Korsvejens skole Løjtegårdsskolen Nordregårdsskolen 100% Skoleår Antal fødte Klasser Kvotient Fødte Klasser Kvotient Fødte Klasser Kvotient Fødte Klasser Kvotient / , , , / , , , , / , , , , / , , , , / , , , ,0 Tabel 1, fortsat Årgang Pilegårdsskolen Skelgårdsskolen Kastrupgårdsskolen Skottegårdsskolen 100% Skoleår Fødte klasser Kvotient Fødte klasser Kvotient Fødte klasser Kvotient Fødte klasser Kvotient / , , , / , , , , / , , , , / , , , , / , , , ,8 Pr (Kilde: KMD-Educa-elev) Tabel 1. Statistikken viser det faktiske antal børn, født i kommunen pr i de respektive årgange. Statistikken benyttes til at vurdere planlægningsgrundlag for kommende antal elever og 0. klasser for den kommende årgang, dog med en *reduktion til 97% af årgangen. Dette vises i tabel 2 herunder. *(Reduktion til 97% af en årgang er et parameter, der benyttes, idet der i en årgang typisk er omgængere og elever til privatskoler). dok. nr / Iro.uk

131 Planlægningsgrundlag i forbindelse med skoleåret 2018/19 Prognose over antal 1-6 årige fordelt på årgang/skoledistrikt efter justering til 97% af årgangen Tabel 2 2 sporet 3-4 sporet 2 sporet Årgang I alt Korsvejens skole Løjtegårdsskolen Nordregårdsskolen 97% Skoleår Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient / , , , , / , , , , / , , , , / , , , , / , , , , / , , , ,0 Tabel 2, fortsat 4-5 sporet 3-4 sporet 2-3 sporet 2-3 sporet Årgang Pilegårdsskolen Skelgårdsskolen Kastrupgårdsskolen Skottegårdsskolen 97% Skoleår Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient / , , , , / , , , , / , , , , / , , , , / , , , , / , , , ,0 Pr (Kilde: KMD-Educa-elev) Tabel 2 Blå markering viser årgang og skoleår, der skal planlægges. Det samlede antal elever i 2017/18 er 482 stk. 0. klasse elever. Dermed er der ifølge prognosen en forventet stigning med 27 elever til 509 elever i 2018/19. Det vil ikke være nødvendigt at øge det samlede antal 0. klasser og derfor vil klassekvotienten stige med 1,3 point fra 23,0 til 24,3. Af tabellen fremgår det, at Pilegårdsskolens og Skottegårdsskolens klassekvotint er hhv. 1,3 og 1,4 point højere end skolernes samlede klassekvotient. Pilegårdsskolens klassekvotient stiger med 1,8 fra 17/18 til 18/19. Skolens lokalemæssige udfordringer gør at der ikke anbefales 6 stk. 0. klasser. Der er generelt en stor søgning fra Skottegårdsskolen til Kastrupgårdsskolen, som dog med 2 klasser ikke vil kunne optage elever fra andre distrikter. dok. nr / Iro.uk

132 Planlægningsgrundlag i forbindelse med skoleåret 2018/19 Geografisk områdeopdeling Tabel 3 Tabel 3, fortsat 2 sporet 2 sporet Nord 3-4 sporet Midt Årgang Korsvejens skole Nordregårdsskolen samlet Årgang Løjtegårdsskolen 97% Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser 97% Elever Klasser Kvotient , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Tabel 3, fortsat 4-5 sporet 3-4 sporet Vest Årgang Pilegårdsskolen Skelgårdsskolen samlet 97% Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser , , , , , , , , , , , , Tabel 3, fortsat 2-3 sporet 2-3 sporet Øst Årgang Kastrupgårdsskolen Skottegårdsskolen samlet 97% Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser , , , , , , , , , , , , Pr (Kilde: KMD-Educa-elev) Skolerne inddelt geografisk i tabel 3 viser en jævn fordeling af klasser og således ikke umiddelbart grundlag for at ændre skoledistrikterne. dok. nr / Iro.uk

133 Planlægningsgrundlag i forbindelse med skoleåret 2018/19 Som tidligere nævnt vil Kastrupgårdsskolen ikke kunne optage fra andre distrikter og der vil derfor efter indskrivningen igen kunne tages stilling til om fordelingen af antal klasser skal ændres mellem Kastrupgårdsskolen og Skottegårdsskolen. dok. nr / Iro.uk

134 Bilag: Holdoversigt Sommersjov 2017 Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 04. maj Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 95889/17

135

136

137

138 Bilag: _v1_Ferie- og Fridagsplan høring.docx Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 04. maj Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 78291/17

139 TÅRNBY KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen FERIE- OG FRIDAGSPLAN FOR SKOLEÅRET 2018/2019 August 2018 September 2018 Oktober 2018 November 2018 December 2018 Januar 2019 O 1 31 L 1 M 1 40 T 1 L 1 T 1 Nytårsdag T 2 Sommerferie S 2 T 2 F 2 S 2 O 2 1 F 3 M 3 36 O 3 L 3 M 3 49 T 3 L 4 T 4 T 4 S 4 T 4 F 4 S 5 O 5 F 5 M 5 45 O 5 L 5 M 6 32 T 6 L 6 T 6 T 6 S 6 T 7 F 7 S 7 O 7 F 7 M 7 2 O 8 L 8 M 8 41 T 8 L 8 T 8 T 9 S 9 T 9 F 9 S 9 O 9 3 F 10 M O 10 L 10 M T 10 L 11 T 11 T 11 S 11 T 11 F 11 S 12 O 12 F 12 M O 12 L 12 M T 13 L 13 T 13 T 13 S 13 T 14 F 14 S 14 O 14 F 14 M 14 3 O 15 Skolestart L 15 M T 15 L 15 T 15 T 16 0.kl Skolestart S 16 T 16 F 16 S 16 O 16 F 17 M O 17 Efterårsferie L 17 M T 17 L 18 T 18 T 18 S 18 T 18 F 18 S 19 O 19 F 19 M O 19 L 19 M T 20 L 20 T 20 T 20 S 20 T 21 F 21 S 21 O 21 F 21 M 21 4 O 22 L 22 M T 22 L 22 Juleferie T 22 T 23 S 23 T 23 F 23 S 23 O 23 F 24 M O 24 L 24 M 24 Juleaften 52 T 24 L 25 T 25 T 25 S 25 T 25 Juledag F 25 S 26 O 26 F 26 M O juledag L 26 M T 27 L 27 T 27 T 27 S 27 T 28 F 28 S 28 O 28 F 28 M 28 5 O 29 L 29 M T 29 L 29 T 29 T 30 S 30 T 30 F 30 S 30 O 30 F 31 O 31 M 31 Nytårsaften 1 T 31 Side 1

140 TÅRNBY KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen FERIE- OG FRIDAGSPLAN FOR SKOLEÅRET 2018/2019 Februar 2019 Marts 2019 April 2019 Maj 2019 Juni 2019 Juli 2019 F 1 F 1 M 1 14 O 1 1.maj-fri L 1 M 1 27 L 2 L 2 T 2 T 2 S 2 T 2 S 3 S 3 O 3 F 3 M 3 23 O 3 M 4 6 M 4 10 T 4 L 4 T 4 T 4 T 5 T 5 F 5 S 5 O 5 Grundlovsdag F 5 O 6 O 6 L 6 M 6 19 T 6 L 6 T 7 T 7 S 7 T 7 F 7 S 7 F 8 F 8 M 8 15 O 8 L 8 M 8 28 L 9 L 9 T 9 T 9 S 9 Pinsedag T 9 S 10 S 10 O 10 F 10 M Pinsedag 24 O 10 M 11 7 M T 11 L 11 T 11 T 11 T 12 Vinterferie T 12 F 12 S 12 O 12 F 12 O 13 O 13 L 13 M T 13 L 13 T 14 T 14 S 14 T 14 F 14 S 14 F 15 F 15 M 15 Påskeferie 16 O 15 L 15 M L 16 L 16 T 16 T 16 S 16 T 16 S 17 S 17 O 17 F 17 Store Bededag M O 17 M 18 8 M T 18 Skærtorsdag L 18 T 18 T 18 T 19 T 19 F 19 Langfredag S 19 O 19 F 19 O 20 O 20 L 20 M T 20 L 20 T 21 T 21 S 21 Påskedag T 21 F 21 S 21 F 22 F 22 M 22 2.Påskedag 17 O 22 L 22 M L 23 L 23 T 23 T 23 S 23 T 23 S 24 S 24 O 24 F 24 M 24 Sankt Hans dag 26 O 24 M 25 9 M T 25 L 25 T 25 T 25 T 26 T 26 F 26 S 26 O 26 F 26 O 27 O 27 L 27 M T 27 L 27 T 28 T 28 S 28 T 28 F 28 Sidste skoledag S 28 F 29 M O 29 L 29 Sommerferie M L 30 T 30 T 30 Kr. Himmelfartsdag S 30 T 30 S 31 F 31 Indeklemt fridag O 31 I skoleåret 2019/20 er skolestart onsdag den I skoleåret 2019/20 starter 0. klasserne torsdag den Antal skoledage er opgjort til 199 med 166 fridage inkl. lør.- søn.- og helligdage Side 2

141 Bilag: _v1_Ferie- og Fridagsplan høring.docx Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 04. maj Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 94417/17

142 TÅRNBY KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen FERIE- OG FRIDAGSPLAN FOR SKOLEÅRET 2019/2020 August 2019 September 2019 Oktober 2019 November 2019 December 2019 Januar 2020 T 1 31 S 1 T 1 F 1 S 1 O 1 Nytårsdag 1 F 2 Sommerferie M 2 36 O 2 L 2 M 2 T 2 L 3 T 3 T 3 S 3 T 3 49 F 3 S 4 O 4 F 4 M 4 45 O 4 L 4 M 5 32 T 5 L 5 T 5 T 5 S 5 T 6 F 6 S 6 O 6 F 6 M 6 2 O 7 L 7 M 7 41 T 7 L 7 T 7 T 8 S 8 T 8 F 8 S 8 O 8 F 9 M 9 37 O 9 L 9 M 9 T 9 3 L 10 T 10 T 10 S 10 T F 10 S 11 O 11 F 11 M O 11 L 11 M T 12 L 12 T 12 T 12 S 12 T 13 F 13 S 13 O 13 F 13 M 13 3 O 14 Skolestart L 14 M 14 Efterårsferie 42 T 14 L 14 T 14 T 15 0.kl Skolestart S 15 T 15 F 15 S 15 O 15 F 16 M O 16 L 16 M 16 T 16 L 17 T 17 T 17 S 17 T F 17 S 18 O 18 F 18 M O 18 L 18 M T 19 L 19 T 19 T 19 S 19 T 20 F 20 S 20 O 20 F 20 M 20 4 O 21 L 21 M T 21 L 21 T 21 T 22 S 22 T 22 F 22 S 22 Juleferie O 22 F 23 M O 23 L 23 M 23 T 23 L 24 T 24 T 24 S 24 T 24 Juleaften 52 F 24 S 25 O 25 F 25 M O 25 Juledag L 25 M T 26 L 26 T 26 T juledag S 26 T 27 F 27 S 27 O 27 F 27 M 27 5 O 28 L 28 M T 28 L 28 T 28 T 29 S 29 T 29 F 29 S 29 O 29 F 30 M O 30 L 30 M 30 T 30 L 31 T 31 T 31 Nytårsaften 1 F 31 Side 1

143 TÅRNBY KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen FERIE- OG FRIDAGSPLAN FOR SKOLEÅRET 2019/2020 Februar 2020 Marts 2020 April 2020 Maj 2020 Juni 2020 Juli 2020 L 1 S 1 O 1 F 1 1.maj - Fri M 1 2. Pinsedag 23 O 1 S 2 M 2 10 T 2 L 2 T 2 T 2 M 3 6 T 3 F 3 S 3 O 3 F 3 T 4 O 4 L 4 M 4 19 T 4 L 4 O 5 T 5 S 5 T 5 F 5 Grundlovsdag S 5 T 6 F 6 M 6 Påskeferie 15 O 6 L 6 M 6 28 F 7 L 7 T 7 T 7 S 7 T 7 L 8 S 8 O 8 F 8 Store bededag M 8 24 O 8 S 9 M 9 11 T 9 Skærtorsdag L 9 T 9 T 9 M 10 Vinterferie 7 T 10 F 10 Langfredag S 10 O 10 F 10 T 11 O 11 L 11 M T 11 L 11 O 12 T 12 S 12 Påskedag T 12 F 12 S 12 T 13 F 13 M påskedag 16 O 13 L 13 M F 14 L 14 T 14 T 14 S 14 T 14 L 15 S 15 O 15 F 15 M O 15 S 16 M T 16 L 16 T 16 T 16 M 17 T 17 F 17 S 17 O 17 F 17 T 18 8 O 18 L 18 M T 18 L 18 O 19 T 19 S 19 T 19 F 19 S 19 T 20 F 20 M O 20 L 20 M F 21 L 21 T 21 T 21 Kr. Himmelfartsdag S 21 T 21 L 22 S 22 O 22 F 22 Indeklemt fridag M O 22 S 23 M T 23 L 23 T 23 T 23 M 24 T 24 F 24 S 24 O 24 Sankt Hans dag F 24 T 25 9 O 25 L 25 M T 25 L 25 O 26 T 26 S 26 T 26 F 26 Sidste skoledag S 26 T 27 F 27 M O 27 L 27 Sommerferie M F 28 L 28 T 28 T 28 S 28 T 28 L 29 S 29 O 29 F 29 M O 29 M T 30 L 30 T 30 T 30 T 31 S 31 Pinsedag F 31 I skoleåret 2020/21 er skolestart onsdag den I skoleåret 2020/21 starter 0. klasserne torsdag den Antal skoledage er opgjort til 198 med 168 fridage inkl. lør.- søn.- og helligdage. Side 2

144 Bilag: Gl. Skovvej 8 - Gl. Skovvej 8.pdf Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 04. maj Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 81811/17

145

146 Bilag: Saltværksvej 48.pdf Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 04. maj Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 82298/17

147

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. marts 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mødet holdes på Hovedbiblioteket Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 4. maj 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 8. september 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. maj 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. februar 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. november 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Dagsorden til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. marts 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE sp Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 3. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. januar 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Lokale 82 REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen. Mødedato og tid Tirsdag den 24. september 2013 kl. 19.00-21.30. Møde nr.

Lokale 82 REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen. Mødedato og tid Tirsdag den 24. september 2013 kl. 19.00-21.30. Møde nr. REFERAT Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen Mødedato og tid Tirsdag den 24. september 2013 kl. 19.00-21.30 Møde nr. 11 Mødelokale Lokale 82 Åbne sager Lukkede sager Forplejning Kaffe/te med kage. Bestyrelsen

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde torsdag d. 17/ kl ca på lærerværelset

Skolebestyrelsesmøde torsdag d. 17/ kl ca på lærerværelset A LHOLM REFERAT SKOLEN Skolebestyrelsesmøde torsdag d. 17/9 2009 kl. 17.00 ca. 21.30 på lærerværelset Til stede: Kim, Niels Jørgen, Michael, Susanne C., Susanne P., Jannick, Vagn, Ole, Vibeke og Martin

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. november 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN

SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN DAGSORDEN Onsdag den 26. september 2012 kl. 18.30 21.00 Afdeling Ullerslev Til stede: Lene Jørgensen, Helle Lorenzen, Michael Pedersen, Birgitte Bendt, Line Laugesen, Randi

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

Referat Ekstraordinært Skolebestyrelsesmøde nr. 4 A Mandag d , kl Kontoret Øst

Referat Ekstraordinært Skolebestyrelsesmøde nr. 4 A Mandag d , kl Kontoret Øst SKOLE, INSTITUTIONER & KULTUR Skovvejens Skole Referat Ekstraordinært Skolebestyrelsesmøde nr. 4 A Mandag d. 09.01.17, kl. 18.00-19.30 Kontoret Øst Dato: 13.12. 2016710.1.17 Sagsbehandler Distriktsskoleleder

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. marts 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Referat D. 02.03.2015 på Afd. Boesagerskolen Forum: Skolebestyrelsesmøde Afdeling: Boesagerskolen Møde nr.:4/2015 Mødedeltagere: Forældrevalgte: Martin Kaag, Jeppe Krag, Jens Skov, Hag, Peter Egemose Grib,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Efterår/ vinter Uge Sommer/ efterår Uge Vinter/ forår Uge 10-24

Efterår/ vinter Uge Sommer/ efterår Uge Vinter/ forår Uge 10-24 ÅRSHJUL FOR SKOLEBESTYRELSEN Baggrund Et årshjul kan være med til at give overblik over skolebestyrelsens arbejde både for skolebestyrelsen selv og også for de øvrige forældre, som kan få indblik i, hvornår

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Pilegårdsskolen

Skolebestyrelsesmøde Pilegårdsskolen Skolebestyrelsesmøde Pilegårdsskolen Referat Data om mødet: Møde nr. 03-2015 Dato: Onsdag den 18.03.2015 Tid: 17.00 21:00 Sted: Personalerummet NB: Mødeleder: Tina Ordstyrer: Tina Til stede: Ken, Peter,

Læs mere

Tirsdag d. 18. juni OBS: MØDESTART KL: 18. SPISNING EFTERFØLGENDE (fra ca.20)

Tirsdag d. 18. juni OBS: MØDESTART KL: 18. SPISNING EFTERFØLGENDE (fra ca.20) Referat af skolebestyrelses møde på Trørødskolen Sted: Deltagere Tirsdag d. 18. juni OBS: MØDESTART KL: 18. SPISNING EFTERFØLGENDE (fra ca.20) Kongressen Per Carøe, PC Flemming Dahl Weile FDW afbud Charlotte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Mødet ml. skole og menighedsråd er udsat. Punktet drøftes således ikke i dag.

Mødet ml. skole og menighedsråd er udsat. Punktet drøftes således ikke i dag. REFERAT Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Forventet sluttidspunkt kl. 15.9.2014 Personalerummet 18.00 21.00 Deltagere Skolebestyrelsen Evt. afbud bedes meddelt til Direkte

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Dagsorden til Skolebestyrelsesmøde på Bøgeskovskolen, den 14. april 2009, kl Referat

Dagsorden til Skolebestyrelsesmøde på Bøgeskovskolen, den 14. april 2009, kl Referat Dagsorden til Skolebestyrelsesmøde på Bøgeskovskolen, den 14. april 2009, kl. 19.00 Referat Tilstede: Ole Jepsen, Henrik Callesen, Lars Hansson, Søren Skovgaard, Dorthe Carlsen, Lis Sandberg, Sussie Lærke,

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 8. september 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Hovedbiblioteket, Mødelokale 4 Medlemmer: Afbud: Brian Franklin, Einer

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Referat af Skolebestyrelsesmøde d. 9.11.2016 på afd. Søagerskolen. Forum: Skolebestyrelsesmøde Afdeling: Afd. Søager Møde nr.:3/16-17 Gæster: Mødedeltagere: Forældrevalgte: Martin Kaag, Jeppe Krag (fra

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 28. februar 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder ordinært møde

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder ordinært møde Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder ordinært møde Mandag den 8. august 2016 kl. 17.00 19.00 på lærerværelset Referat Beslutningsprotokol Tilstede: Michael J., Michael H., John, Pia, Kia Afbud:

Læs mere

Dagsorden og referat af

Dagsorden og referat af Skole og Familie Birkerød Skole Dagsorden og referat af Skolebestyrelsesmøde Torsdag den 22. november 2012 kl. 19.00 21.30 Mødested: Lærerværelset, M2 Birkerød Parkvej 12 3460 Birkerød www.birkerødskole.dk

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. marts 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. august 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Mødt Afbud Fravær. Mødt Afbud Fravær. Anne Sejrskild x Rikke Munkholm x Anderson Christina Vestergard x Louise Mikkelsen x Themsen Mette Dietz x Agnes Bredberg

Læs mere

Lokale 82 REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen. Mødedato og tid Mandag den 26. august 2013 kl Møde nr. Mødelokale.

Lokale 82 REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen. Mødedato og tid Mandag den 26. august 2013 kl Møde nr. Mødelokale. REFERAT Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen Mødedato og tid Mandag den 26. august 2013 kl. 19.00-21.30 Møde nr. 10 Mødelokale Lokale 82 Åbne sager Lukkede sager Forplejning Kaffe/te med kage. Bestyrelsen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 2. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Bemærk! Mødet afholdes i mødelokalet ved Spisestedet Mosen, Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk. Mødelokale: Medlemmer:

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 PJ Deltagere: Peter, Kim, Maj-Britt, Vibeke, Dorte, Sanne, Lene & Malene Ledelse: Klaus og

Læs mere