Koordinerende indsatsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koordinerende indsatsplan"

Transkript

1 Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr. nr. Adresse Telefon Grundlag for indsatsplan Der skal min. være én afkrydsning i den øverste del. Borgeren er patient i den ambulante psykiatri, har en psykiatrisk diagnose eller er i udredning herfor. Borgeren er i stof- og/eller alkoholbehandling eller er henvist hertil Borgeren vurderes at have behov for psykiatrisk behandling, men er aktuelt ikke patient eller under udredning. Borgeren vurderes at have behov for stof- og/eller alkoholbehandling, men er aktuelt ikke i behandling eller henvist hertil. Samtykkeerklæring Borgeren har underskrevet samtykkeerklæring, som giver tilladelse til at indhente og udveksle informationer samt udarbejde en indsatsplan. Ja (underskrevet samtykkeerklæring vedhæftes) Koordinerende behandler Deltagere i koordinationsmødet Dato for koordinationsmødet plan er godkendt af borger Nej [Den koordinerende behandlers navn, stilling, organisation og kontaktoplysninger angives her] [De inddragede parters navn, stilling, organisation og kontaktoplysninger angives her] Ja Nej Hvis borgeren ikke er i psykiatrisk behandling, kan psykiatrien ikke inddrages i forhold til den konkrete person. Psykiatrien kan have en rådgivnings-/sparringsfunktion ift. at tilrettelægge den øvrige indsats bedst muligt og arbejde hen mod en psykiatrisk udredning. Samme forhold vil gøre sig gældende, hvis borgeren ikke aktuelt er i stof- eller alkoholbehandling, men vurderes at have behov herfor. 1

2 2. Afdækning af status, mål og indsatser i eksisterende planer Information hertil indhentes inden koordinationsmødet og udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler Behandlingsplan(er) for stofmisbrug (Serviceloven 141, sundhedsloven 142) Bilag 1 Behandlingsplan for alkoholafhængighed Psykiatrisk behandlingsplan (Psykiatriloven 3 stk 3) Udskrivningsaftale eller koordinationsplan (Psykiatriloven ( 13 a-b) Social handleplan (Serviceloven 141) Uddannelsesplan eller jobplan Andet 2

3 Bilag 1 3. Identifikation af primære og/eller akutte udfordringer Udarbejdes på det koordinerende møde Med udgangspunkt i borgerens aktuelle status foretages en vurdering af, hvad der aktuelt er de primære eller akutte udfordringer. Det kan fx være, om borgeren følger den psykiatriske behandling eller stof-/alkoholbehandlingen, om der er behov for yderligere udredning, økonomiske forhold, sociale forhold som fx ensomhed, bolig, beskæftigelse eller uddannelse. Det er væsentligt, at borgeren selv er inddraget i forhold til identifikationen. Primære eller akutte udfordringer i prioriteret rækkefølge: 1. Udfordring: 2. Udfordring : Identifikationen af de primære eller akutte udfordringer er de som der fælles arbejdes videre med. Andre indsatser inden for de eksisterende planer gennemføres som planlagt, forudsat det er foreneligt med konklusionerne i forhold til identifikationen af de primære eller akutte udfordringer. 3

4 Bilag 1 4. Fælles mål og prioritering Udarbejdes på det koordinerende møde 1 [Beskriv mål fx deltagelse i misbrugsbehandling eller fastholdelse i psykiatrisk behandling] er eller opgaver Succeskriterier Rollefordeling Hvem har ansvaret for indsatsen, herunder borgerens ansvar? Tidsplan for indsatser (Overvej om indsatser skal være parallelle eller sekventielle indsatser) 2 [Beskriv mål fx deltagelse i misbrugsbehandling eller fastholdelse i psykiatrisk behandling] er eller opgaver Succeskriterier Rollefordeling Hvem har ansvaret for indsatsen, herunder borgerens ansvar? Tidsplan for indsatser) (Overvej om indsatser skal være parallelle eller sekventielle indsatser) 3 [Beskriv mål fx deltagelse i misbrugsbehandling eller fastholdelse i psykiatrisk behandling] er eller opgaver Succeskriterier Rollefordeling Hvem har ansvaret for indsatsen, herunder borgerens ansvar? Tidsplan for indsatser (Overvej om indsatser skal være parallelle eller sekventielle indsatser) Husk at borgeren skal inddrages i forhold til fælles mål og prioritering. Inddragelsen kan enten ske gennem deltagelse i mødet, gennem forudgående samtale eller lign. Den konkrete inddragelse afpasses borgerens ønsker, behov og præferencer. Det kan aftales med borgeren, hvordan behandlere skal reagere i tilfælde, hvor borgeren udebliver fra en aftalt behandling. 4

5 Bilag 1 5. Opfølgning Dato for opfølgning Her skal evalueres i forhold til punkt 4, og foretages nødvendige ændringer Opfølgende møde afholdes den 20 (max 6 mdr. efter udarbejdelsen af indsatsplanen) De koordinerende parter, der deltager i indsatsplanen, skal minimum mødes en gang halvårligt til et fælles møde. Opfølgningsdatoen skal tilpasses borgerens individuelle forløb og behov. Ved ændringer i borgerens situation (fx hvis borgeren afbryder en behandling) kan mødet fremrykkes, såfremt borgeren fortsat ønsker en koordinerende indsatsplan. Den koordinerende indsatsplan skal vedlægges som bilag til behandlingsplan, handleplan mv, og beslutninger skal indskrives i eksisterende planer. 5

6 Bilag 2 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn xxxxxx Cpr. nr. Adresse Telefon Grundlag for indsatsplan Der skal min. være én afkrydsning i den øverste del. xxxxxx xxxxxx xxxxxx X Borgeren er patient i den ambulante psykiatri, har en psykiatrisk diagnose eller er i udredning herfor. Borgeren er i stof- og/eller alkoholbehandling eller er henvist hertil Borgeren vurderes at have behov for psykiatrisk behandling, men er aktuelt ikke patient eller under udredning. X Borgeren vurderes at have behov for stof- og/eller alkoholbehandling, men er aktuelt ikke i behandling eller henvist hertil. Samtykkeerklæring Borgeren har underskrevet samtykkeerklæring, som giver tilladelse til at indhente og udveksle informationer samt udarbejde en indsatsplan. X Ja (underskrevet samtykkeerklæring vedhæftes) Nej Koordinerende behandler Deltagere i koordinationsmødet Dato for koordinationsmødet plan er godkendt af borger [Den koordinerende behandlers navn, stilling, organisation og kontaktoplysninger angives her] xxxxxx [De inddragede parters navn, stilling, organisation og kontaktoplysninger angives her] xxxxxx X Ja Nej Hvis borgeren ikke er i psykiatrisk behandling kan psykiatrien ikke inddrages i forhold til den konkrete person. Psykiatrien kan have en rådgivnings/sparringsfunktion i forhold til at tilrettelægge den øvrige indsats bedst muligt, og arbejde hen mod en psykiatrisk udredning. Samme forhold vil gøre sig gældende, hvis borgeren ikke aktuelt er i stof- eller alkoholbehandling, men vurderes at have behov herfor. 1

7 2. Afdækning af status, mål og indsatser i eksisterende planer Information hertil indhentes inden koordinationsmødet og udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler Behandlingsplan(er) for stofmisbrug (Serviceloven 141, sundhedsloven 142) Ikke aktuelt Bilag 2 Behandlingsplan for alkoholafhængighed Psykiatrisk behandlingsplan (Psykiatriloven 3 stk 3) Forefindes ikke Behandlingsplan Psykiatrisk aktionsdiagnose og følgende bidiagnoser: /DF40.01 agorafobi med panikangst/ /DF10.2 alkoholafhængighedssyndrom/ Psykiatrisk status: 40-årig mand, kendt med svær angstproblematik i form af agorafobi samt mangeårigt alkoholafhængighedssyndrom. Opvokset i en familie med en alkoholiseret mor. Borgeren har gennem sin barndom været udsat for mange skoleskift, seksuelt misbrug og overgreb. Gik i almindelig folkeskole, som 16-årig kom pt. på behandlingshjem, blev her kriminel og kom ud i stof- og alkoholmisbrug. Tog ingen uddannelse, har aldrig haft et arbejde. Misbrugsstatus: Har siden 13 års alderen drukket alkohol dagligt, i perioder antabusbehandlet, har de seneste 5 mdr. drukket ca. 25 øl dagligt. Har siden 13 års alderen røget hash dagligt, ophørte med dette for ca. 5 år siden, men genoptog misbruget for ca. 1 år siden. Borgeren har tidligere haft et blandingsmisbrug af speed, ecstasy, mm., som han angiveligt ophørte med for ca. 7 år siden. Har røget cigaretter siden 13 års alderen. Somatisk status: Mor havde angiveligt et alkoholmisbrug under graviditeten, hvorfor føtalt alkoholsyndrom må mistænkes. Henvist til obs. for colitis ulcerosa pga. mavesmerter, blodig diarre og 2

8 Bilag 2 vægttab. Social status: Ud af en søskendeflok på fire børn. Har kontakt til sine søskende. Moderen har gennem hele borgerens liv haft et alkoholmisbrug. Meget belastet barndom. Flere institutionsskift. Får kontanthjælp. Har en støttekontaktperson. Bor i lejet lejlighed. Meget sparsomt netværk, venner primært også med et alkoholmisbrug. Ingen kæreste/ægtefælle. Borgeren har ingen børn. Skønnet varighed af udrednings-/behandlingsforløbet: Mdr. til år. 1) Stabilisere den psykiatriske lidelse ved at tilbyde borgerens hjælp til behandling af angstlidelse, fx i form af terapiforløb. 2) Justere i den medicinske behandling af borgerens angst. Der kan eks. være tale om op- og nedjusteringer, supplerende medicin eller introduktion af nye præparater. 3) Hjælpe borgeren til at komme ud af alkoholmisbruget, fx via et alkoholambulatorium. 1) Motivere borgeren til at komme kontinuerligt i DP. 2) Samtaler hver 14. dag i forhold til angstlidelse. 3) Psykoedukere om angstlidelse, udfærdige en kriseplan mhp. kritiske situationer og evt. senere forebygge tilbagefald ift. misbrug. 4) Støtte til at borger kommer mere ud af isolation og støtte til borgeren mhp. på sigt at komme i gang med uddannelse/erhverv. Udskrivningsaftale eller koordinationsplan (Psykiatriloven ( 13 a-b) Social handleplan (Serviceloven 141) Ikke relevant Psykisk helbredstilstand: Borgeren lider af social angst. Er tilknyttet DP og er i gang med medicinsk justering. Fysisk helbredstilstand: Har voldsomme mavesmerter og taber sig. Er pt. under udredning. 3

9 Bilag 2 Rusmidler: Borgeren har en alkoholafhængighedsproblematik. Har i perioder været tilknyttet et alkoholambulatorium, men ikke aktuelt. Arbejdsmarkedet: Borgeren har kontakt til jobcentret, men der foreligger ingen plan for, hvordan han kan komme på arbejdsmarkedet. Økonomi: Borgeren er på kontanthjælp. Afdrager på gæld. Bolig: Bor alene i lejelejlighed. Socialt netværk: Har søskende og få venner. Fritidsaktiviteter: Vil gerne være mere social. Formål med indsats på kort sigt: At borgeren får en overskuelig hverdag. på kort sigt: 1: At få et kontinuerligt forløb hos DP uden afbrydelser. 2: At få et forløb i et alkoholambulatorium, således at han kan styrkes i sit ønske om ikke at drikke og hjælpes til at nedtrappe/stoppe. Formål med indsatsen på langt sigt: At borgerens angst kommer til at fylde mindre i hverdagen. på langt sigt: At borgeren selvstændigt formår at gå ud, fx handle, og derved ikke er så afhængig af andre. på kort sigt: Det vurderes at opstart hos DP og alkoholambulatorium kan sættes i gang inden for 2 måneder. på lang sigt: en er langsigtet. Uddannelsesplan eller jobplan Bør udarbejdes. 4

10 Bilag 2 Andet 5

11 Bilag 2 3. Identifikation af primære og/eller akutte udfordringer Udarbejdes på det koordinerende møde Med udgangspunkt i borgerens aktuelle status foretages en vurdering af, hvad der aktuelt er de primære eller akutte udfordringer. Det kan fx være, om borgeren følger den psykiatriske behandling eller stof-/alkoholbehandlingen, om der er behov for yderligere udredning, økonomiske forhold, sociale forhold som fx ensomhed, bolig, beskæftigelse eller uddannelse. Det er væsentligt, at borgeren selv er inddraget i forhold til identifikationen. Primære eller akutte udfordringer i prioriteret rækkefølge: 1. Støtte til stabilt fremmøde i den ambulante psykiatri. 2. Behandling for angstlidelse, støtte borger til at komme ud af sin isolation og gradvist kunne genoptage sociale kontakter og aktiviteter i hverdagen. Motivere til tilknytning til misbrugsbehandling og støtte til fastholdelse af dette. 3. Beskæftigelsesplan der tager hensyn til borgerens angstlidelse og en trinvis plan, der koordinerer psykiatri, misbrugsbehandling og evt. egen læge. Identifikationen af de primære eller akutte udfordringer er de som der fælles arbejdes videre med. Andre indsatser inden for de eksisterende planer gennemføres som planlagt, forudsat det er foreneligt med konklusionerne i forhold til identifikationen af de primære eller akutte udfordringer. 6

12 Bilag 2 4. Fælles mål og prioritering Udarbejdes på det koordinerende møde 1: Fastholdelse i psykiatrisk behandling er eller opgaver Succeskriterier Rollefordeling Hvem har ansvaret for indsatsen, herunder borgerens ansvar? Fastholdelse i psykiatrisk behandling Angstlidelse minimeres og borger opnår at komme ud af hjemmet og deltage i aktiviteter i nærmiljøet Den ambulante psykiatri har ansvaret for behandlingen. Efter borgerens ønske følger støttekontaktpersonen til behandling og deltager under samtalen, således at der kan støttes op om behandlingen i det daglige. Tidsplan for indsatser (Overvej om indsatser skal være parallelle eller sekventielle indsatser) Arbejdet er påbegyndt, skal følges op på det næste koordinerende møde d : Motivere til misbrugsbehandling er eller opgaver Succeskriterier Rollefordeling Hvem har ansvaret for indsatsen, herunder borgerens ansvar? Motivere til misbrugsbehandling At borger opnår en viden om sammenhæng mellem angst og misbrug og påbegynder antabusbehandling. Distriktpsykiatrisk Center samt støttekontaktperson motiverer og psykoedukerer om sammenhængen mellem forværring af angst og misbrug. Tidsplan for indsatser) (Overvej om indsatser skal være parallelle eller sekventielle indsatser) Ved samtale hver 14 dag i DP suppleret med kontakt med støttekontaktperson løbende 3: Kontakt til Jobcenter er eller opgaver Succeskriterier Rollefordeling Hvem har ansvaret for indsatsen, herunder borgerens ansvar? Kontakt til jobcenter mhp. at jobplan udarbejdes under hensyn til borgerens psykiske lidelse og misbrug. Borgeren skal være tryg ved forløbet. At borger oplever succes ved de små skridt i jobaktiviteter, således at borger selv kan være med til at skabe mål for Koordinerende sagsbehandler i jobcentret samarbejder med borger, medarbejder fra DP, Tidsplan for indsatser (Overvej om indsatser skal være parallelle eller sekventielle indsatser) Koordinerende sagsbehandler deltager i netværksmøde d med henblik på at lave en 7

13 fremtidig beskæftigelse. støttekontaktperson og inddrager deres (faglige) viden i jobplanen. koordineret jobplan. Bilag 2 Husk at borgeren skal inddrages i forhold til fælles mål og prioritering. Inddragelsen kan enten ske gennem deltagelse i mødet, gennem forudgående samtale eller lign. Den konkrete inddragelse afpasses borgerens ønsker, behov og præferencer. Det kan aftales med borgeren, hvordan behandlere skal reagere i tilfælde, hvor borgeren udebliver fra en aftalt behandling. 5. Opfølgning Dato for opfølgning Her skal evalueres i forhold til punkt 4, og foretages nødvendige ændringer Opfølgende møde afholdes den _ (max 6 mdr. efter udarbejdelsen af indsatsplanen) De koordinerende parter, der deltager i indsatsplanen, skal minimum mødes en gang halvårligt til et fælles møde. Opfølgningsdatoen skal tilpasses borgerens individuelle forløb og behov. Ved ændringer i borgerens situation (fx hvis borgeren afbryder en behandling) kan mødet fremrykkes, såfremt borgeren fortsat ønsker en koordinerende indsatsplan. Den koordinerende indsatsplan skal vedlægges som bilag til behandlingsplan, handleplan mv, og beslutninger skal indskrives i eksisterende planer. 8

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Kompetenceudvikling Intensive Case Management (ICM)

Kompetenceudvikling Intensive Case Management (ICM) Kompetenceudvikling Intensive Case Management (ICM) Marts 2015 Udredning Sparringspartner og katalysator Planlægning Social og praktisk støtte Koordinering 1 Kompetenceudvikling ICM Program: Program: Ankomst

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt EN NY START EN NY START Januar 2014-december 2015 Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Målgruppebeskrivelse... 4 2.1 Definition af gruppen... 4 2.2 Statistik... 5 2.3 Fiktive cases... 8 2. 4 Opsamling... 9 3. Projektets formål og interventionslogik... 10 3.1

Læs mere

Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Casesamling Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12

EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12 EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12 Parkvej 12 et nyt bo og akuttilbud Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Konklusion Side 3-4 Anbefalinger konkretiseret Side 4 Historik Side 5 Arbejdsmål på Parkvej 12 Side

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

Social Medicin og Rehabilitering

Social Medicin og Rehabilitering Social Medicin og Rehabilitering Af Asma Bashir Pensum: SLIDES fra forelæsninger Noter fra klinik Sociale Ydelser 2011 Lægehåndbogen.dk Socialmedicin Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, der

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S Kildeangivelse: Marianne Hvid, August G. Wang. Modelprojekt nr. 48 er finansieret af Socialministeriet, efter indstilling fra Referencegruppen til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Kontakt:

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse Høringsudkast til DAK 15. januar 2014 På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse 1 1. Forord It-strategien til understøttelse

Læs mere