Snekkerup Vandværk Indvindingstilladelse til m 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Snekkerup Vandværk Indvindingstilladelse til m 3"

Transkript

1 Snekkerup Vandværk Indvindingstilladelse til m 3 1

2 Indhold Datablad... 4 Afgørelse... 4 Klagevejledning... 5 Erstatningsregler... 6 Ibrugtagning... 6 Offentliggørelse... 6 Vilkår... 7 Gyldighed... 7 Formål... 7 Indvindingens omfang... 7 Boringer... 7 Måling af vandmængder... 7 Pejling... 8 Drikkevandskvalitet og analyser... 8 Indretning af boringer... 8 Anlæggets indretning... 9 Egenkontrol... 9 Beskyttelseszoner og fredningsbælte... 9 Andre Vilkår... 9 Baggrund for tilladelse Baggrund Planforhold Vandbehov Indvinding Geologi og grundvandsbeskyttelse Hydrogeologi Modelresultater Beskyttelseszone Råvandskvalitet Indvindingens påvirkning af naturområder Konsekvensvurdering i henhold til Habitatbekendtgørelsen Samlet vurdering

3 Tilsynsmyndighed Vurdering i forhold til VVM regler Partshøring Bilag Bilag 1. Placering af anlæg og boring Bilag 2 - Vandværksbeskrivelse Bilag meters beskyttelseszone

4 Datablad Emne: Vandværk: Vandindvindings- og anlægstilladelse Snekkerup Vandværk Jupiter-BoringsID: , Jupiter-AnlægsID: CVR nr.: Beliggende for vandværk: Snekkerupvej 74B, 4140 Borup Indvindingsboringer: 2 DGU nr.: og Indvindingsmængde: Hjemmeside: m³/år Kontaktoplysninger: Bent Risom, mobil Tilsynsmyndighed: Ringsted Kommune Gyldighedsperiode: Tilladelsen meddeles for en periode af 30 år og er gyldig fra 15. februar 2017 Afgørelse Ringsted Kommune giver hermed Snekkerup Vandværk med Jupiter Id: og tilladelse til oppumpning af m³ grundvand pr. år til almen drikkevandsforsyning indenfor vandværkets forsyningsområde fra vandværkets tilknyttede vandindvindingsboring. Grundvandet indvindes fra boringerne DGU nr og Derudover meddelelse der anlægstilladelse til indvindings- og behandlingsanlæggets indretning. Ovenstående tilladelser gives i henhold til 20 og 21 i Vandforsyningsloven 1 samt 22 og 24 Miljøbeskyttelsesloven 2. Vilkårene for tilladelsen er beskrevet nedenfor. Denne tilladelse erstatter vandværkets tidligere tilladelse til at indvinde grundvand givet af Landvæsenskommissionen den 10. juli 1967 samt alle senere ændringer heraf. Vandindvindingsanlægget må ikke på væsentlig måde udbedres eller ændres uden tilladelse fra Ringsted Kommune. Nærværende tilladelse er tidsbegrænset og er således gyldig i perioden 15. februar 2017 til 15. februar 2047 jf. Vandforsyningslovens 22. Vilkårene for tilladelsen kan inden tilladelsens udløb ændres i skærpende 1 Lov nr. 299 af om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr om vandforsyning af 30. september 2013 med senere ændringer 2 Lov nr. 358 af om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer 4

5 retning uden erstatning, hvis tilpasningen af indvindingens omfang eller art til nye miljømål i henhold til Miljømålsloven nødvendiggør dette jf. Vandforsyningslovens 32, stk. 3. Såfremt boringen skal sløjfes, skal sløjfningen foretages af uddannet brøndborer 3 og anmeldes til Ringsted Kommune senest 2 uger før arbejdets udførelse. Klagevejledning Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til vandforsyningsloven kan påklages inden 4 uger efter afgørelsens annoncering det vil sige at klagefristen udløber den 15. marts Klageberettiget er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen. Klageberettigede er orienteret ved annonce på kommunens hjemmeside Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder via dette link Klageportalen ligger også på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagens sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, som privat person skal du betale et gebyr på kr. 900 og som virksomhed eller organisation skal du betale kr.. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Hvis Klagenævnet giver dig medhold i din klage, får du tilbagebetalt dit gebyr. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klagen skal være godkendt i klageportalen og gebyret betalt, eller en faktura bestilt, inden midnat på fristdagen for at være rettidig. Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger. Afgørelser efter Miljøbeskyttelsesloven kan påklages af landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. Miljøbeskyttelseslovens 99 og 100, og af lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt kommunen, at de ønsker underretning om afgørelsen. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt. Vedrørende klagebestemmelser i øvrigt henvises til Vandforsyningslovens kapitel 13, jf. Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, kapitel 7 og til Miljøbeskyttelseslovens kapitel Jf. 4 i bekendtgørelse nr af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land (Brøndborerbekendtgørelsen) med senere ændringer 5

6 Erstatningsregler Hvis vandværkets indvinding af vand volder skade i bestående forhold, er vandværket erstatningspligtig efter reglerne i vandforsyningslovens 23. Det betyder, at vandværkets indvinding ikke må sænke grundvandet, så områdets øvrige indvindinger får problemer med at indvinde vand, eller med at kvaliteten af vandet forringes væsentligt. Andre indvindere kan i det tilfælde kræve erstatning. Hvis der opstår uenighed om erstatningen, afgøres spørgsmålet af en taksationsmyndighed. Det er den der søger erstatning som skal indbringe sagen for taksationsmyndigheden. Kommunen dækker i første omgang udgifterne til taksationsmyndigheden bortset fra vederlag til formand og sekretær. Taksationsmyndigheden kan dog pålægge parterne helt eller delvist at refundere kommunens udgifter. Endvidere må vandværkets indvinding ikke i væsentligt omfang sænke vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer og moser, herunder vådområder omfattet af 3 i naturbeskyttelsesloven. Hvis det sker, vil vandværket blive pålagt at medvirke til at forbedre sommervandføringen eller -vandstanden efter nærmere retningslinjer fra kommunen. Ibrugtagning Da der i forbindelse med denne tilladelse ikke er tale om bygge- og anlægsarbejde kan tilladelsen udnyttes med det samme, jf. Vandforsyningslovens 78, stk. 3. Offentliggørelse Denne afgørelse vil blive offentliggjort den 15. februar 2017 på kommunens hjemmeside Med venlig hilsen Pernille Crone Miljøsagsbehandler 6

7 Vilkår Gyldighed 1. Nærværende tilladelse er tidsbegrænset og er således gyldig i perioden 15, februar 2017 til 15. februar jf. Vandforsyningslovens 22. Vilkårene for tilladelsen kan inden tilladelsens udløb ændres i skærpende retning uden erstatning, hvis tilpasningen af indvindingens omfang eller art til nye miljømål i henhold til Miljømålsloven nødvendiggør dette, jf. Vandforsyningslovens 32, stk. 3. Formål 2. Indvinding af vand til almen vandforsyning indenfor det forsyningsområde, der er fastlagt i den til en hver tid gældende vandforsyningsplan. Nugældende vandforsyningsplan er Ringsted Kommunes Vandforsyningsplan Uoverensstemmelser om forsyningsområde kan indbringes for Miljøministeren. Indvindingens omfang 3. Der må der højest Indvindes m³ fra boringerne med DGU nr og pr. kalenderår. Indvindingen fra hver boring skal i så grad som muligt ske jævnt over døgnet og skal tilrettelægges, så der sker så små udsving i grundvandsspejlet som overhovedet muligt. 4. Der må højst indvindes 14 m³/t fra hver boring. 5. Indvindingsanlæggets pumpekapacitet mv. må kun ændres efter forudgående godkendelse fra Ringsted Kommune. 6. Såfremt grundvandet sænkes væsentligt, eller der på anden måde opstår risiko for skade på naturbeskyttelsesinteresser, kan kommunen trække tilladelsen tilbage eller fastsætte ændrede grænser for de mængder, der oppumpes. 7. Indvindingen må ikke medføre, at grundvandsspejlet er permanent faldende over en 5-årige periode, dokumenteret via beregninger af løbende gennemsnit over perioden. Såfremt grundvandsspejlet er permanent faldende skal vandværket fremsende forslag til afhjælpende tiltag og hvert år fremsende redegørelse for variationer i grundvandsspejlet til Tilsynsmyndigheden. Boringer 8. Tilladelsen gives til indvinding fra følgende boringer: Boring DGU nr og , boringernes placering fremgår af bilag 1. Måling af vandmængder 9. Den oppumpede vandmængde skal registreres med måler på boringsniveau. Bestemmelserne om registrering kan til enhver tid ændres af Kommunalbestyrelsen. Jf. Vandforsyningslovens 58, stk Den anvendte vandmængde (afgang vandværk til forbrug, filterskylning, import og eksport) skal registreres med måler. 7

8 11. Vandmålere på vandværket/boringer skal kontrolleres minimum én gang årligt. Vandmåleren renses og justeres efter behov, dog mindst hvert 6. år. Hvis måleren er udskiftet i årets løb, skal det fremgå af årsrapporteringen se vilkår 26. Bestemmelserne om målemetoden kan til enhver tid ændres af tilladelsesmyndigheden. Pejling 12. Indvindingsboringerne skal pejles i ro og i drift i henhold til et aftalt pejlepunkt mellem vandværk og tilsynsmyndighed mindst 4 gange om året. I januar, april, juli og oktober. Ved ro forstås: pumpen har ikke været i drift i min. 4 timer. Ved drift forstås: pumpen er i drift og har været det kontinuert i længere tid. 13. Pejledata skal opbevares af vandværket i minimum 10 år. 14. Pejleresultaterne i forhold til vilkår 12 noteres og indsendes til Ringsted Kommune inden den 1. februar det efterfølgende år sammen med oppumpede vandmængde. 15. Vandspejlet i indvindingsboringerne, der er tilsluttet SRO-anlæg, skal pejles kontinuerligt. Sænkninger af vandspejlet målt med den kontinuerlige metode skal kontrolleres mindst hvert kvartal ved manuel pejling af indvindingsboringernes vandspejl jf. vilkår 12. Drikkevandskvalitet og analyser 16. Kontrol af råvand og drikkevand skal udføres efter til enhver tid gældende regler i Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 17. Analysefrekvens og omfang bestemmes i den til enhver tid gældende prøvetagningsplan godkendt af tilsynsmyndigheden. Indretning af boringer 18. Boringerne skal være markeret med synlig angivelse af borearkiv-nr. (DGU-nr.), koordinat- og kotesætning af den enkelte boring og tilhørende pejlepunkt. 19. Vandværkets indvindingsboringer skal være indrettet i overensstemmelse med kravene i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, nr af 28. oktober Boringernes overbygning skal være indrettet i overensstemmelse med kravene i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land nr af 28. oktober Boringerne skal sikres imod indbrud i form af en automatisk indbrudssikring. Der skal være installeret en prøvehane til udtagning af råvandsprøver fra hver boring. Hanen skal være af en type, der ikke indeholder smøre- eller silikonefedt for ikke at forurene vandet. Hanen skal placeres, så det er muligt at tage prøver, dvs. med en fri afstand på min. 0,5 meter under denne. 8

9 Anlæggets indretning 22. Rå- og vandbehandlingsanlægget skal være indrettet som beskrevet i afsnittet om vandbehandlingsanlæg. Væsentlige ændringer i forhold til det godkendte skal godkendes af tilsynsmyndigheden. 23. Vandværkets grund skal være indhegnet og vandværket skal holdes aflåst. 24. Rentvandstank skal være aflåst. 25. Vandforsyningens vandforsyningsledninger skal være kortlagt og registreret i LER senest den 1. januar Kort over placering af ledningsnettet skal være tilgængeligt ved forespørgsel herom i LER. Egenkontrol 26. Vandværkets skal hvert år inden den 1. februar indsende årsrapport indeholdende nedstående til tilsynsmyndigheden: Pejleresultater jf. vilkår 14. Pejledata skal opbevares i mindst 10 år. Jf. Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 24. Registrering af den årlige vandindvinding på boringsniveau og vandværksniveau, herunder afledt mængde af filterskyllevand, Jf. vilkår 9,10 og 11 samtvandforsyningslovens 58, stk. 3. Udskiftning af måler på vandværk/boring jf. vilkår 11. Beskyttelseszoner og fredningsbælte 27. Omkring indvindingsboringerne er der fortsat fastlagt et beskyttelsesområde på 300 meter, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 22. Inden for dette område må der som udgangspunkt ikke etableres nye nedsivningsanlæg eller andre af de i Miljøbeskyttelseslovens 19 nævnte forhold. 28. I medfør af Miljøbeskyttelseslovens 24, etableres der omkring boringerne et fredningsbælte med en radius på 10 meter. Inden for fredningsbæltet må der ikke gødes, anvendes bekæmpelsesmidler eller i det hele taget anbringes eller anvendes stoffer på en sådan måde at grundvandet udsættes for forurening. 29. Inden for en afstand af 10 til 25 meter fra indvindingsboringen skal der etableres en beskyttelseszone, hvor det ikke er tilladt for offentlige instanser eller erhverv at anvende pesticider. Dyrkning og gødskning af arealerne i forbindelse med erhvervsmæssige og offentlige aktiviteter er ikke tilladt i beskyttelseszonen jf. Miljøbeskyttelseslovens 21b. Andre Vilkår 30. Som alment vandværk forpligter vandværket sig til at indgå i et vandsamarbejde med henblik på at gennemføre indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. I tilfælde af mangel på enighed om finansieringen af grundvandsbeskyttelsen, forpligter vandværket sig til at betale den takst pr. kubikmeter, som kommunalbestyrelsen om nødvendigt fastsætter for at opnå en tilstrækkelig indsats for forbedring og beskyttelse af grundvandets kvalitet og kvantitet. 9

10 31. Vandværket forpligter sig (også økonomisk) til at medvirke til, at de til en hver tid gældende vandområdeplaner og deres målsætninger kan opfyldes. Den økonomiske andel beregnes som udgangspunkt ud fra den forholdsmæssige andel, som vandværket belaster oplandet med. 32. Overtrædelse af de stillede vilkår kan medføre, at vandindvindingstilladelsen tilbagekaldes uden erstatning. Jævnfør Vandforsyningslovens Vandværket skal have en plan for retningslinjer ved beredskabssituationer. 10

11 Baggrund for tilladelse Baggrund Snekkerup Vandværk har den 15. oktober 2015 ansøgt Ringsted Kommune om tilladelse til indvinding af m³ grundvand årligt. Vandværket ansøger om tilladelse til at indvinde grundvand fra boring med DGU nr beliggende på matrikel nr. 2a Snekkerup By, Vigersted og boring med DGU nr matrikel nr. 3a o 29a Snekkerup By, Vigersted. Ansøgningen er indsendt af Bent Risom, Snekkerup Vandværk. Placering af boring og anlæg er vist i bilag 1. Planforhold Der vurderes ikke at være forhold i forbindelse med tilladelsen til fortsat indvinding af grundvand der strider imod retningslinjer i Vandforsyningsplan, Kommuneplan, Råstofplan og Vandplan/Vandområdeplan. Vandforsyningsplan: Forlængelse af tilladelsen sker i overensstemmelse med Ringsted Kommunes Vandforsyningsplan Den statslige grundvandskortlægning: I statens grundvandskortlægning fra 2014 er indvindingsoplandet til Snekkerup Kildeplads udlagt som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Dele af indvindingsoplandet er udpeget som nitratsårbart indvindingsområde (NFI) og indsatsområde (IO), hvor Kommunen skal udarbejde indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet. Vandområdeplaner: Vandområdeplanerne ( ) er offentliggjort den 27. juni 2016 og afløser hermed de tidligere gældende vandplaner ( ). I henhold til vandområdeplanerne er det generelle miljømål for grundvand at opnå en god tilstand. Dette mål er nået, når både den kvantitative tilstand og den kemiske tilstand af grundvandsforekomsterne er god. Desuden må indvinding af grundvand ikke være til hinder for opfyldelse af vandområdeplanernes målsætninger i vandløb, søer, grundvandsforekomster, kystvande og terrestriske naturtyper. Grundvandsforekomsterne hvorfra der indvindes i Ringsted Kommune er indeholdt i Vandområdeplanen for vanddistrikt Sjælland og er omfattet af hovedoplandene: Smålandsfarvandet, Kalundborg, Isefjord og Roskilde Fjord og Køge Bugt. Grundvandsforekomsterne i Ringsted Kommune har generelt en god kemisk tilstand men er i risiko for at opnå en ringe kvantitativ tilstand, idet grundvandsressourcen er maksimalt udnyttet. Der er for vandområdedistrikt Sjælland ikke sat krav til konkrete indsatser for grundvandsforekomsterne i planperioden Til at belyse mulige påvirkninger af grundvandsforekomsterne, vandløb, søer og terrestrisk natur i forhold til Snekkerup Vandværks ansøgte indvindingsmængde har Ringsted Kommune anvendt en opdateret udgave af den statslige grundvandsmodel Ringsted/Suså modellen. For nærmere beskrivelse se afsnittet Indvindingens påvirkning af overfladevand og natur. 11

12 Indvindingsmængde (m3) Vandbehov Snekkerup Vandværk leverer til m 3 /år husholdningerne og 5000 m 3 /år til erhverv, hvilket giver et samlet forbrug på m 3 /år. Snekkerup Vandværk søger om tilladelse til at indvinde maximalt m 3 /år. Snekkerup Vandværk indvandt i 1985 ca m 3 grundvand, og indvindingsmængden lå stabilt på dette niveau i slutningen af 1980 erne. Siden da er indvindingsmængden generelt faldet, og i 2014 blev der indvundet m 3, se fig. 1 nedenfor. Indvindingsmængde Årstal Indvindingsmængde Fig. 1 viser udvikling i vandforbruget fra 1985 til 2014 Indvinding Snekkerup Vandværk indvinder grundvand fra to boringer med DGU nr og Boringerne indvinder fra kalken i en dybde af ca. 50 m.u.t. Vandtypen er stærkt reduceret. DGU nr Etableringsår Boringsdybde m ,5 Terrænkote m 62,9 61,7 Filterinterval (m.u.t) 48, ,9-91,5 Vandførende lag Kalkmagasin Kalkmagasin Magasintype Spændt Spændt Dæklagstykkelse (terræn til magasin top) 63,4 66,6 Andel af ler af dæklag [m] 34,4 31,1 Vandtype Vandtype D: Stærkt reduceret, uden nitrat og med et moderat klorid- og sulfatindhold. Ydelse m³/t Sænkning m 0,5 1,5 Tabel 1 viser data på aktive indvindingsboringer Vandtype D: Stærkt reduceret, uden nitrat og med et moderat klorid- og sulfatindhold. 12

13 Geologi og grundvandsbeskyttelse Snekkerup Vandværk er beliggende indenfor OSD, hvor der skal ske en særlig beskyttelse af grundvandet. Den geologiske lagdeling er kortlagt i den statslige grundvandskortlægning. Figur 2 viser et repræsentativt nord-syd gående profil gennem indvindingsoplandet til boring Potentiale i Sand 2 Potentiale i kalk Fig. 2. N/S gående profil gennem Snekkerup Vv s indvindingsopland til boring DGU nr Det fremgår af profilet, at lerdæklagstykkelsen og hermed beskyttelsen over indvindingsmagasinet generelt er god med en tykkelse på ca. 40 meter ved boringerne og ca. 60 meter i selve oplandet (fig.3). Der er i den sydlige del af oplandet udpeget mindre nitratfølsomme områder (fig.3). Udpegningen skyldes at det øvre sandlag (S2) udgør et potentielt indvindingsmagasin i området og med en lerdæklagstykkelse på mindre end 15 meter over sandlaget, er disse områder udpeget som værende potentielt nitratfølsomme indvindingsområder(nfi). 13

14 Fig. 3. Lerdæklagstykkelse, indvindings/grundvandsdannende oplande, potentialer, NFI for Snekkerup Vv. Hydrogeologi Snekkerup Vandværk indvinder fra det primære kalkmagasin. Potentialet ligger ved boring i kote ca. +25,6 m og ved boring i kote ca. +23,6 m (fig. 2). Potentialet i kalken viser en strømningsretning fra nord mod syd i retning af boringerne (fig.3). Snekkerup Vandværk får deres vand fra et spændt magasin, hvor trykniveauet i boringerne overstiger toppen af kalkmagasinet. Potentialet i det øvre sandmagasin (S2) er beliggende i kote ca.+45 m (fig. 2). Den markante potentialeforskel mellem det øvre sandmagasin og det nedre kalkmagasin indikerer, at der ikke er direkte hydraulisk kontakt mellem magasinerne og at indvindingen sandsynligvis ikke påvirker grundvandsspejlet i de overfladenære recipienter. Modelresultater Ringsted Kommune har for at undersøge om vandindvindingen påvirker den omgivende natur, fået Rådgiver til at opdatere den statslige Ringsted/Suså model som er opstillet i forbindelse med grundvandskortlægningen. Resultater fra modellen fremgår af vandværksbeskrivelsen, bilag 2. For at undersøge effekten af Snekkerup Vandværks indvinding på de overfladenære recipienter er kørt et scenarie, hvor den maksimale påvirkning vurderes ved at ændre indvindingen fra aktuel til ansøgt indvindingsmængde for alle indvindinger i Ringsted kommune. 14

15 En eventuel påvirkning beskrives i forhold til om der sker ændringer i det terrænære grundvandspejl, dybden til det øverste vandspejl, magasinforhold, strømningsforhold og medianminimum i vandløb (bilag 2,WOCA.4, WOCA.6, WOCA.12, WOCA.16, WOCA.19). Vandværksbeskrivelsen for Snekkerup Vandværk konkluderer, at de små ændringer der ses i terrænnært grundvandsspejl og på gradientretninger ikke skyldes forøgelsen i indvindingen ved Snekkerup Vandværk, men skyldes den samlede indvinding fra alle vandindvindingsanlæg i Ringsted Kommune, hvis alle indvinder med fuld tilladelsesmængde. Vurderingen af hvilke påvirkninger der er kritiske for naturen afhænger af de enkelte naturområders (vandløb, søer og moser) tilstand og deres sårbarhed over for påvirkning af ændringer i det overfladenære vandspejl. Denne vurdering er foretaget i afsnit om vandløb og våd natur. Nærliggende vandindvindinger Forøgelsen i indvindingen for alle indvindere fra aktuelle indvindingsmængder til tilladelsesmængder, sænker ikke grundvandspotentialet i kalken særligt omkring Snekkerup Vandværks kildeplads (bilag 2, WOCA.6). Det er snarere de større indvindere i området, der sænker potentialet i kalken. Indvindingen ved Snekkerup Vandværk skaber ingen frie magasinforhold i kalkmagasinet (bilag 2, WOCA.12) og forventes derfor ikke at skabe ændringer af grundvandskvaliteten som følge af frit magasin. Forureningsricisi Indenfor Snekkerup Vandværks indvindingsopland er der forureningskortlagt to grunde. De forurenende stoffer er i begge tilfælde olie, tungmetaller og tjærestoffer. Tungmetaller og tjærestoffer er immobile stoffer og vurderes ikke for at være grundvandstruende. Oliestoffer kan i høje koncentrationer være grundvandstruende. Forureningerne indenfor Snekkerup vandværks indvindingsopland vurderes ikke at udgøre en risiko for grundvandsressourcen i kalkmagasinet. De forurenede aktiviteter blev på begge lokaliteter indstillet for mange år siden, og der er ikke fundet overskridelser af grænseværdien for de forurenende stoffer i grundvandet i det primære kalkmagasin. Det vurderes, at de kortlagte grunde ikke udgør en risiko for den indvinding til Snekkerup vandværk. Beskyttelseszone Inden for en radius af 300 meter til vandværkets boringer må der ikke etableres nedsivningsanlæg, se bilag 3. Råvandskvalitet Råvandet i boringerne er stærkt reduceret, uden nitrat. Kloridindholdet i boring er lavt med maksimum i perioden 1988 til 2014 på 20 mg/l. I boring er kloridindholdet væsentlig højere med et max på 87 mg/l, men dog langt fra grænseværdien. Sulfatindholdet er i begge boringer lavt med en klar faldende tendens. I 2014 var sulfatindholdet i boring ,6 mg/l og indholdet i var 2,4 mg/l målt i Vandet i begge boringer har et moderat indhold af flourid med max værdier på 0,71 og 0,93 mg/l for henholdsvis boring og Natriumindholdet i boring er rimelig højt med 120 mg/l. Grænseværdien for natrium i drikkevand er 175 mg/l. 15

16 Råvand med lavt chloridindhold er ikke påvirket af saltvandsindtrængning og et lavt sulfatindhold indikerer, at grundvandet er velbeskyttet overfor påvirkninger fra terræn. Forurening med miljøfremmede stoffer, organiske mikroforureninger, uorganiske sporstoffer og boringskontrol Den sidste boringskontrol blev udført i 2014 for boring og i 2013 for Den udførte boringskontrol viser, at der ikke er konstateret forurening med pesticider eller nedbrydningsprodukter heraf, organiske mirkoforureninger eller uorganiske sporstoffer i vandværkets råvand. Behandlingsparametre, mikrobiologi og vandbehandlingsanlæg Vandbehandlingen af det oppumpede grundvand omfatter iltning, forfiltrering og efterfiltrering. Iltningen foregår ved kompressoriltning i toppen af trykfilteranlægget. Efter iltning ledes vandet gennem 2 parallelle efterfiltrer. Filtrene renses ved at blæse luft gennem dem og skylle vand retur gennem dem. Skyllevandet fra filterskylning ledes til markdræn efter behandling i bundfældningsbassin på 16 m 3. Der udledes årligt 150 m 3 og Snekkerup Vandværk har en udledningstilladelse til udledning af filterskyllevand fra Efter vandbehandlingen ledes vandet til rentvandsbeholderen hvorfra det pumpes ud i forsyningsledningsnettet. Rentvandsbeholderen har et volumen på 8 m³ og er placeret indvendigt i vandværket. Udpumpningen af rentvand varetages af 2 identiske frekvensstyrede pumper. Den udpumpede vandmængde måles med elektronisk vandmåler. Snekkerup Vandværk er i gang med at installere et SRO-anlæg til styring af vandværket. Ved den seneste drikkevandskontrol i juni 2016 blev der konstateret overskridelser af ammonium og nitrit, se tabellen nedenfor. Grænseværdi Målt i rentvand mg/l Råvand i DGU Råvand i DGU Parameter , , 2013 Ammonium 0,05 mg/l 0,15 mg/l 0,63 mg/l 0,76 mg/l Nitrit 0,01 mg/l 0,036 mg/l <0,005 mg/l <0,005 mg/l Jern 0,1 mg/l 0,06 mg/l 0,28 mg/l 0,34 mg/l Mangan 0,02 mg/l 0,005 mg/l 0,012 mg/l 0,007 mg/l Tabel 2 viser de målte værdier i drikkevandskontrol på vandværket samt råvand fra boringskontrol i henholdsvis 2014 og 2013 Overskridelsen af ammoniak- og ammoniumindholdet i 2016 ikke er et enkeltstående tilfælde. Frem til 2006 virker ammoniumindholdet til at være under kontrol med værdier væsentlig under kvalitetskriteriet. Efter 2006 udviser ammoniumindholdet væsentlig større ustabilitet med voldsomme overskridelser af grænseværdien, den kraftigste i med 0,22 mg/l i 2009, hvilket er en overskridelse på mere end 4 gang grænseværdien. Snekkerup vandværk har også i en årrække haft problemer med nitrit i deres rentvand. I 2007 forekom den første mindre overskridelse af grænseværdien. I 2009 blev den første alvorlige overskridelse af grænseværdien målt, og i perioden 2009 til 2012 blev der målt voldsomme overskridelser. I 2013 blev der målt et nitritindhold, der kun var lidt over grænseværdien, og frem til 2016 var overskridelserne mindre dramatiske. De gentagene overskridelser af grænseværdierne for ammonium og nitrit, tyder på problemer med behandlingen af vandet på vandbehandlingsanlægget. Vandværket skal have fokus på driften af filteranlægget og sikre at omsætningen af ammonium til nitrit og videre til nitrat sker tilfredsstillende i filteranlægget. 16

17 Vandværkets hygiejniske standard er tilfredsstillende, da de mikrobiologiske analyser overholder gældende bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Indvindingens påvirkning af vandløb Vurderingen af indvindingens påvirkning på vandløb er omfattet af både naturbeskyttelseslovens 3 og vandplanernes målsætninger. 3-beskyttelsen af vandløb som naturtype omhandler især dets flora og fauna og den generelle tilstand. Vandplanerne opstiller mål og virkemidler for opfyldelse af god tilstand på baggrund af biologiske, og kemisk-fysiske kvalitetselementer. Disse kvalitetselementer suppleres med vurderinger af ændringer i vandføringen. Inden for vandværkets indvindingsopland findes en strækning af et målsat vandløb, Tokkerup å som er beliggende i den nordlige del af indvindingsområdet til boring nr I Vandområdeplanen er vandløbet målsat til god økologisk tilstand, mens den nuværende tilstand er vurderet til moderat økologisk tilstand. Målsatte og naturbeskyttede vandløb er vist på kortet herunder med angivelse af Snekkerup vandværks indvindingsopland. Resultater og vurderinger Effekten på de biologiske parametre er beregnet for det scenarie, hvor alle indvindere indvinder med fuld tilladelse, og viser, at der ikke sker ændringer. For vandløbene nær Snekkerup vandværk ses en reduceret medianminimumsvandføring med 5-10 % i dele af Ålbækken-Mølleåen og Ågerupgrøften- Stængebækken og 0-5 % i dele af Ågerupgrøften-Stængebækken og Ålbækken-Mølleåen (bilag 2,WOCA.19). Den observerede ændring skyldes den samlede indvinding fra alle anlæg i området, hvis de alle indvinder med fuld tilladelsesmængde, og ikke forøgelsen i indvinding ved Snekkerup Vandværk i sig selv. Da forskellen mellem aktuel og ansøgt indvindingsmængde er tæt på uændret (122 m 3 /år) ved Snekkerup vandværk, er det kommunens vurdering at effekten fra Snekkerup vandværk ikke vil medføre nogen væsentlig påvirkning af vandføring og vandstand i de nærliggende vandløb, herunder det målsatte vandløb, Tokkerup Å. Den observerede påvirkning anses at skyldes indvinding fra nærliggende større kildepladser. 17

18 Fig. 4. Kort med angivelse af Snekkerup vandværks indvindingsopland og de målsatte samt beskyttede vandløb i området. Indvindingens påvirkning af naturområder I indvindingsoplandet for Snekkerup kildeplads, findes en del beskyttede naturområder. I det nordligste af indvindingsområdet findes et sø og moseområde. Mosen er besigtiget i 2008, området rummer ikke særligt sjældne arter, men floraen er ret artsrig og sammensætningen indikerer varierede fugtigheds- og ph-forhold, forekomsten af arter som grøn eremitmos og sideskærm antyder desuden, at der muligvis er mindre forekomster af væld. På den baggrund vurderes det, at mosen er sårbar overfor vandstandsændringer. I indvindingsoplandet findes desuden to mindre moser og ca. 10 vandhuller og en mindre sø. Naturområderne er besigtiget i september Områderne er næringsrige og er dannet ved tilstrømning af overfladevand. Naturområderne indeholder ingen særlig sjældne eller sårbare arter. Se efterfølgende kort, fig

19 Figur 5. Kort med angivelse af indvindingsopland samt beskyttede naturområder. Modelsimuleringerne (bilag 2, WOCA.4) viser i nogle mindre områder ca. 1,3-2 km syd for Snekkerup Vandværk, at den generelle forøgelse i indvinding fra aktuel til tilladt indvinding, for alle indvindere i hele Ringsted Kommune, bevirker en ændring i middelpotentialet i det øverste modellag (0 til 3 meter under terræn) på op til -0,1 meter. Området hvor påvirkningen på -0,1 m ses, ligger ca. 750 meter øst for Ringsted Vand s og Vigersted Kildeplads. Den observerede påvirkning er lille og skyldes sandsynligvis først og fremmest den samlede indvinding ved HOFOR Vigersted og Ringsted Vand Vigersted kildepladserne. Grundet potentialeforholdene, nedadrettet gradient og en samlet dæklagstykkelse på ca. 60 meter mellem indvindingsmagasinet og terræn vurderes der ikke, at være tale om direkte hydraulisk kontakt mellem kalken hvorfra der indvindes og de overfladenære recipienter. I indvindingsoplandet til Snekkerup Kildeplads har modesimuleringer dermed ikke indikeret sænkninger, der kan påvirke områder med beskyttet natur og Ringsted kommune har derfor ikke stillet vilkår om dette. Konsekvensvurdering i henhold til Habitatbekendtgørelsen Ansøgningen er desuden konsekvensvurderet efter Habitatbekendtgørelsen (BEK nr af 16.december 2015) til ikke at medføre nogen væsentlig påvirkning af arter og naturtyper som er udpegningsgrundlag i nærmeste Natura2000-område nr. 146 Hejede Overdrev, Valborup skov og Valsølille Sø. 19

20 Derudover er det vurderet, at ansøgningen ikke vil påvirke de arter, som er omfattet af habitatbekendtgørelsen 11, bilag IV. Det kan i det pågældende område være spidssnudet frø og stor vandsalamander. Samlet vurdering På baggrund af ovenstående vurderer Ringsted Kommune at der kan meddeles indvindingstilladelse til Snekkerup Vandværk på m³/år, og at der med de fastsatte vilkår ikke vil ske væsentlig påvirkning af natur og miljø. Tilsynsmyndighed Ringsted Kommune fører tilsyn med vilkårene i denne tilladelse, indretning og driften af vandforsyningsanlægget, samt med de indvundne vandmængder. Vurdering i forhold til VVM regler Der henvises til afgørelse af 24. januar 2017 om VVM-screening. Projektet er vurderet til ikke at være VVMpligtigt. Partshøring Lodsejere, der bor inden for 300 meters beskyttelseszone og som ikke er fælles kloakkeret, er underrettet ved brev af 24. januar 2017 om denne beskyttelseszone. Der har ikke indkommet bemærkninger fra lodsejerne i den forbindelse. Partshøring er foretaget af Snekkerup vandværk i forhold til Vandforsyningsloven. Vandværket er ikke indkommet med bemærkninger Kopi af denne tilladelse er sendt til: Sundhedsstyrelsen, mail Naturfredningsforeningen, mail Naturfredningsforeningen, mail Danmarks Sportsfiskerforbund, mail Forbrugerrådet, mail Region Sjælland, mail Naboer indenfor beskyttelseszonen: Stine Sander Nygaard, Snekkerupvej 78, 4140 Borup Jesper Michel Boeskov, Snekkerupvej 78, 4140 Borup Ib Ejler Ejlev, Nørrebrogade 7,4. th, 2200 København N Michael Gaudio Rosendahl Rosenmark, Snekkerupvej 58, 4140 Borup 20

21 Annette Sabrina Rosenmark, Snekkerupvej 58, 4140 Borup Bilag Bilag 1 - Placering af boringer Bilag 2 Vandværksbeskrivelse Bilag meters beskyttelseszone 21

22 Bilag 1. Placering af anlæg og boring Placeringen af boringer med DGU nr og samt vandværkets placering. De aktuelle boringer er markeret med en cirkel. 22

23 Bilag 2 - Vandværksbeskrivelse Se vedhæftede fil. 23

24 Bilag meters beskyttelseszone 300 meters zone boring alle ejendomme er tilsluttet fælles kloak 24

25 330 meters beskyttelseszone dgu nr flere ejendomme ikke tilsluttet kloak 25

Ørslev Vandværk Indvindingstilladelse til m 3

Ørslev Vandværk Indvindingstilladelse til m 3 Ørslev Vandværk Indvindingstilladelse til 60.000 m 3 1 Indhold Datablad... 4 Afgørelse... 4 Klagevejledning... 5 Erstatningsregler... 6 Ibrugtagning... 6 Offentliggørelse... 6 Vilkår... 7 Gyldighed...

Læs mere

Afgørelse Norddjurs Kommune giver hermed tilladelse til at forøge den årligt indvundne vandmængde til 8500 m 3. 1 Øvrige vilkår er uændrede.

Afgørelse Norddjurs Kommune giver hermed tilladelse til at forøge den årligt indvundne vandmængde til 8500 m 3. 1 Øvrige vilkår er uændrede. Søby Vandværk v. Mogens Junker Larsen Søbyvej 41 8570 Trustrup Byg og Miljø Dato: 6. maj 2015 Reference: Peter Thastum Direkte telefon: 89 59 40 06 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 12/5464 Tilladelse

Læs mere

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk Dørken Vandværk Givevej 20 7323 Give V/ Arne Larsen Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk Ansøgning Vejle Kommune har 23. februar 2017 modtaget ansøgning om fornyet tilladelse til

Læs mere

VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGSTILLADELSE TIL. Birkerød Vandforsyning

VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGSTILLADELSE TIL. Birkerød Vandforsyning 24. februar 2017 VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGSTILLADELSE TIL Birkerød Vandforsyning Emne: Vandværk: Vandindvindings- og anlægstilladelse. Birkerød Vandværk, Birkerød Vandværk a.m.b.a. Jupiter-ID: 83122 Beliggenhed

Læs mere

Endelig tilladelse til indvinding af grundvand til vandingsformål på matrikel 380, Uge, Uge ejerlav. Sønderjyllands Golfklub.

Endelig tilladelse til indvinding af grundvand til vandingsformål på matrikel 380, Uge, Uge ejerlav. Sønderjyllands Golfklub. Sønderjyllands Golfklub Golfbanevej 3 6360 Tinglev Kultur, Miljø & Erhverv Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 28-10-2015 Sagsnr.: 13/42141 Dok. løbenr.: 293288/15 Kontakt: Lars Øvig.

Læs mere

Snogekærvej 39, 4400 Kalundborg. Tilladelse til indvinding af grundvand

Snogekærvej 39, 4400 Kalundborg. Tilladelse til indvinding af grundvand Snogekærvej 39 4400 Kalundborg Snogekærvej 39, 4400 Kalundborg Tilladelse til indvinding af grundvand 1 Datablad Snogekærvej 39, Bruno Hansen Tilladt indvindingsmængde Formål 1000 m 3 per år Landbrugsdrift

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand til drift af gartneri

Tilladelse til indvinding af grundvand til drift af gartneri GARTNER FINN VANG KNUDSEN Ebeltoftvej 28 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1644 jan.hansen@randers.dk www.randers.dk 27-08-2015 /

Læs mere

1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21.

1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21. Mathias Robert Bech Jessen Lovtrup Vestermark 25 6360 Tinglev Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 20-04-2015 Sagsnr.: 14/36635 Dok.løbenr.: 36055/15 Kontakt: Gitte Bojesen Lund Direkte

Læs mere

AnlægsID: 779-V

AnlægsID: 779-V Steen Sørensen Majgårdvej 7 Majgårde 7840 Højslev 11. juli 2016 Majgårdvej 7, Majgård, 7840 Højslev - TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND TIL MARKVANDING AnlægsID: 779-V40-62625 AFGØRELSE Skive Kommune

Læs mere

Fornyet tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding på Enggårdsvej 35, Sørup,

Fornyet tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding på Enggårdsvej 35, Sørup, Center Natur og Miljø Jørgen Wittrup Enggårdsvej 35, Sørup 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-K08-78-13 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

#split# Tilladelse til etablering af boring og endelig vandindvindingstilladelse til markvanding på Hvilshøjvej 294, 9700 Brønderslev.

#split# Tilladelse til etablering af boring og endelig vandindvindingstilladelse til markvanding på Hvilshøjvej 294, 9700 Brønderslev. #split# PROPRIETÆR NIELS P ANDERSEN Sindholtvej 55 9381 Sulsted Plan og Miljø Dato: 13-05-2015 Sags. nr.: 13.02.01-P19-15-15 Sagsbeh.: Anja K Gunvald Lokaltlf.: +4599455501 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

#split# Tilladelse til etablering af to boringer samt ren-/prøvepumpning og nedsivning af grundvand

#split# Tilladelse til etablering af to boringer samt ren-/prøvepumpning og nedsivning af grundvand #split# BRØNDERSLEV VAND A/S Virksomhedsvej 20 9700 Brønderslev Att.: Henrik Kirkegaard Plan og Miljø Dato: 08-05-2015 Sags. nr.: 13.02.01-P19-60-14 Sagsbeh.: Maj-Britt Grønlund Larsen Lokaltlf.: +4599455521

Læs mere

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2 STÆRMOSE VANDVÆRK Grevegården 15 5690 Tommerup 9. februar 2016 Sags id: 16/1878 Kontrolprogram for Stærmose Vandværk (cvr. nr. 68795419) I henhold til vandforsyningslovens 1 65 og tilhørende bekendtgørelse

Læs mere

IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Europavej Ikast 31. maj 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand fra DGU-nr. 86.

IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Europavej Ikast 31. maj 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand fra DGU-nr. 86. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Europavej 2 7430 Ikast 31. maj 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand fra DGU-nr. 86.2145 Ansøger har søgt om en tilladelse

Læs mere

Steen Skov Aggersundvej 17, Store Binderup 9600 Aars

Steen Skov Aggersundvej 17, Store Binderup 9600 Aars Center Natur og Miljø Steen Skov Aggersundvej 17, Store Binderup 9600 Aars Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-17-14 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej Bramming Sendt via

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej Bramming Sendt via Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej 5 6740 Bramming Sendt via e-mail post@kajlykkegolfklub.dk Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 13-07-2015 Sagsbehandler Jakob Top Jørgensen Telefon direkte 76 16 51 32 E-mail

Læs mere

VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGSTILLADELSE TIL. Rudersdal Forsyning

VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGSTILLADELSE TIL. Rudersdal Forsyning 27. februar 2017 VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGSTILLADELSE TIL Rudersdal Forsyning Emne: Vandforsyning: Vandindvindings- og anlægstilladelse. Holte Vandværk, Nærum Vandværk og Trørød Vandværk. Alle under Rudersdal

Læs mere

Indvindingstilladelser så let kan det gøres

Indvindingstilladelser så let kan det gøres Indvindingstilladelser så let kan det gøres Så enkelt kan en vandindvindingstilladelse til enkeltindvinder laves! Hvem behøver tilladelse? Hvor få vilkår er nok? Område Enkeltindvinding = En brønd eller

Læs mere

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt Hjørring Kommune Arne Larsen Melbækvej 90 9870 Sindal Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 05-12-2016

Læs mere

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring.

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Dato: 6. marts 2015 Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Du har den 15. januar 2015, indsendt ansøgning om tilladelse til etablering af boring og indvinding af grundvand til drikkevandsboring

Læs mere

Rebild Kommune giver hermed tilladelse til at indvinde grundvand til forsyning af husholdninger og husdyrbrug fra boring med DGU nr

Rebild Kommune giver hermed tilladelse til at indvinde grundvand til forsyning af husholdninger og husdyrbrug fra boring med DGU nr Center Natur og Miljø Mogens Mosegaard Hansen Mejlbyvej 148, Skårup 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.02-P19-1-15 Ref.: Grethe

Læs mere

TILLADELSE Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Lundøvej 115, Svenstrup, 7840 Højslev.

TILLADELSE Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Lundøvej 115, Svenstrup, 7840 Højslev. Jan Lundsby Lundøvej 115 Svenstrup 7840 Højslev 26. oktober 2015 TILLADELSE Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Lundøvej 115, Svenstrup, 7840 Højslev. AnlægsID:

Læs mere

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt Hjørring Kommune Klaus Poulsen Løkkensvej 440 9800 Hjørring Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den

Læs mere

I/S GYRSTINGE VANDVÆRK c/o Kasserer Sigrid Pedersen Alstedvej Fjenneslev. Sendt på mail

I/S GYRSTINGE VANDVÆRK c/o Kasserer Sigrid Pedersen Alstedvej Fjenneslev. Sendt på mail I/S GYRSTINGE VANDVÆRK c/o Kasserer Sigrid Pedersen Alstedvej 80 4173 Fjenneslev Sendt på mail gyrstinge.vand@gmail.com Dato: 30. marts 2017 Tilladelse til etablering af nyt behandlingsanlæg på Gyrstinge

Læs mere

Det vandede areal udgør ca. 57 ha. boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen.

Det vandede areal udgør ca. 57 ha. boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Jens K S Andersen Sandfeldvej 19 7330 Brande 5. februar 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 95.2429 Boringens beliggenhed Sandfeldvej 19, 7330 Brande (Se bilag 2) Koordinater

Læs mere

DGU nr.: meter vest for vestligste bygning på ejendommen. 3p Sønderlandet, Sdr. Felding X: Y: udløber den 15.

DGU nr.: meter vest for vestligste bygning på ejendommen. 3p Sønderlandet, Sdr. Felding X: Y: udløber den 15. TEKNIK OG MILJØ Pension Lyng Timlundvej 44 7270 Stakroge Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8101 bjgtj@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 13.02.01-P19-24-15

Læs mere

Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54, 7330 Brande 11. august 2016

Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54, 7330 Brande 11. august 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54 7330 Brande 11. august 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 104.2951 Ansøger har

Læs mere

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Nr. Vilstrup Vandværk

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Nr. Vilstrup Vandværk Nr. Vilstrup Vandværk Brunhøj 17 7100 Vejle V/ Lars Ravn Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Nr. Vilstrup Vandværk Ansøgning Vejle Kommune har 3. marts 2017 modtaget ansøgning om fornyet tilladelse

Læs mere

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt,

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Anders A Svendsen Brandevej 35 7361 Ejstrupholm 10. juli 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU. Nr. 96.2090 Boringens beliggenhed

Læs mere

Langeland Kommune giver hermed tilladelse til at øge eksisterende indvindingstilladelse på m 3 /år til at indvinde op til m 3 /år.

Langeland Kommune giver hermed tilladelse til at øge eksisterende indvindingstilladelse på m 3 /år til at indvinde op til m 3 /år. Flemming Smidt Schou Kassebøllevej 13 Kassebølle 5900 Rudkøbing Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Fornyelse af endelig tilladelse til indvinding af grundvand til Lindenborg Huse Vandværk samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Fornyelse af endelig tilladelse til indvinding af grundvand til Lindenborg Huse Vandværk samt afgørelse om ikke VVM-pligt Center Natur og Miljø Lindenborg Huse Vandværk Lindenborgvej 17 9260 Gistrup Sendt til formanden på e-mail kimalbrecht@mail.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde. Tilladelse til erstatningsboring.

Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde. Tilladelse til erstatningsboring. Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 52548 JUP Tilladelse til erstatningsboring. Varde Kommune giver tilladelse til etablering af en ny markvandingsboring

Læs mere

#split# Matr. nr. 1l, Stubdrup By, Ø. Brønderslev. Etablering af en vandforsyningsboring til husholdningsbrug. Bilag B: Oversigtskort 1 : 25.

#split# Matr. nr. 1l, Stubdrup By, Ø. Brønderslev. Etablering af en vandforsyningsboring til husholdningsbrug. Bilag B: Oversigtskort 1 : 25. #split# Tommy Peter Larsen Stubdrupvej 63 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 30-04-2015 Sags. nr.: 13.02.01-P19-4-15 Sagsbeh.: Maj-Britt Grønlund Larsen Lokaltlf.: +4599455521 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ PRO-GLUE A/S Naurbjergvej 1 4623 Ll. Skensved Att.: Jørgen Thaulov jt@proglue.dk Den 31. januar 2017 J.nr. 13.02.01-P19-K08-6-16 Ref. skkj Direkte telefon: 56182225 Tilladelse

Læs mere

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 15 m³/time

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 15 m³/time Esther Søgaard Søndre Storetoft 5 6720 Fanø Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. august 2016 Sagsbehandler Bodil Sejer Telefon direkte 76 16 51 37 Sagsid 16/7128 Reg. nr. 563-40-5004-00 Endelig tilladelse

Læs mere

J.E.L. EJSTRUPHOLM ApS Holmevej Ejstrupholm 14. juni 2016

J.E.L. EJSTRUPHOLM ApS Holmevej Ejstrupholm 14. juni 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande J.E.L. EJSTRUPHOLM ApS Holmevej 3 7361 Ejstrupholm 14. juni 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand til havevanding fra DGU-nr. 96.2376 Ansøger har

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Ibrugtagningstilladelse til boring DGU-nr. 222.657 til Orup Vandværk Orbicon har på vegne af Orup Vandværk med ansøgning af 16. oktober 2013 søgt om endelig indvindingstilladelse

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Enhver ændring af boring, dens overbygning, formål og tilladelsens størrelse kræver en tilladelse fra kommunen.

Enhver ændring af boring, dens overbygning, formål og tilladelsens størrelse kræver en tilladelse fra kommunen. DE JYDSKE KULTØRVFABRIKKER A/S Mosevej 13 Blåhøj 7330 Brande 3. august 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 104.2090 Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse til

Læs mere

Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til vask af sand-, sten- og grusmaterialer

Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til vask af sand-, sten- og grusmaterialer Hans Martin Risgaard Højmark Skovbrynet 1 C 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Miljø Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1644 jan.hansen@randers.dk www.randers.dk 05-08-2015 / 13.02.01-K08-3-15

Læs mere

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 38 m³/time

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 38 m³/time Torvegade 74, 6700 Esbjerg Benny Skovgaard Hansen Obbekjærvej 119 6760 Ribe Do 1. august 2016 Sagsbehandler Ek Obel Sørensen E-mail eksre@esbjergkommune.dk Sagsid 13/27433 Reg. nr. 571-40-5345-00 Endelig

Læs mere

Efter 16 skal følgende punkter behandles 1) Indvindingens formål. Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag

Efter 16 skal følgende punkter behandles 1) Indvindingens formål. Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag Gundersgårdens Vandværk v/hans Christensen Emmerbøllevej 6 5953 Tranekær Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax: mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Dato:2. marts 2009

Læs mere

Carsten Sangild Nielsen Ruskærvej Bording 17. maj 2016

Carsten Sangild Nielsen Ruskærvej Bording 17. maj 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Carsten Sangild Nielsen Ruskærvej 20 7441 Bording 17. maj 2016 Tilladelse til oppumpning af grundvand til markvanding fra DGU. Nr. 75.1189 Ikast-Brande

Læs mere

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt,

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Martin Alstrup Jensen Toftlundvej 11 7430 Ikast 17. august 2015 Tilladelse til oppumpning af grundvand til markvanding fra DGU. Nr. 95.2573 Boringens beliggenhed

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til markvanding på Langelund Skolevej 7,

Fornyelse af tilladelse til markvanding på Langelund Skolevej 7, Kirsten Skov Johansen Langelund Skolevej 7 Langelund 7323 Give Sendt på mail: skovjohansen@hotmail.com 14-06-2017 Fornyelse af tilladelse til markvanding på Langelund Skolevej 7, 7323 Give Vejle Kommune

Læs mere

Martin Arvad Nielsen Hygildvej 28 Harrild 7361 Ejstrupholm 21. juni 2016

Martin Arvad Nielsen Hygildvej 28 Harrild 7361 Ejstrupholm 21. juni 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Martin Arvad Nielsen Hygildvej 28 Harrild 7361 Ejstrupholm 21. juni 2016 Tilladelse til oppumpning af grundvand til markvanding fra DGU. Nr. 96.1668 Ikast-Brande

Læs mere

Indvindingstilladelse

Indvindingstilladelse Per Nielsen Søndervej 63 5672 Broby Teknik - Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Indvindingstilladelse Indvinding

Læs mere

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 2 m³/time

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 2 m³/time A/S FANØ VESTERHAVSBAD Att.: Steffen Lassen Golfvejen 5 6720 Fanø Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 23. august 2016 Sagsbehandler Bodil Sejer Telefon direkte 76 16 51 37 Sagsid 11/19587 Reg. nr. 563-41-0001-01

Læs mere

Tilladelse til etablering af. samt. Ansøgning. Afgørelse. Kaj D. Bugge. Bærsholmvej 23 Bærsholm. 7800 Skive. 26. maj 2015

Tilladelse til etablering af. samt. Ansøgning. Afgørelse. Kaj D. Bugge. Bærsholmvej 23 Bærsholm. 7800 Skive. 26. maj 2015 Kaj D. Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive 26. maj 2015 Bærsholmvej 23 - Foreløbig tilladelse til vandindvinding Foreløbig tilladelse til etablering af 1 boring til vanding og foreløbig tilladelse

Læs mere

Sdr. Omme handels- og transportselskab Aps Skolegyden 18 7200 Grindsted

Sdr. Omme handels- og transportselskab Aps Skolegyden 18 7200 Grindsted Sdr. Omme handels- og transportselskab Aps Skolegyden 18 7200 Grindsted Tilladelse til grundvandssænkning i forbindelse med råstofindvinding under grundvandsspejlet Billund Kommune meddeler hermed Sdr.

Læs mere

Indvindingstilladelse til HOFOR Vand København A/S Vedrørende Kilde VI.

Indvindingstilladelse til HOFOR Vand København A/S Vedrørende Kilde VI. HOFOR København A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S BY, ERHVERV OG MILJØ Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 29.november 2016 Tlf. dir.: 41750133 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Legalisering af tilladelse til at indvinde grundvand til husholdning og husdyrbrug på Gammelholmvej 8, Sønderup, 9541 Suldrup

Legalisering af tilladelse til at indvinde grundvand til husholdning og husdyrbrug på Gammelholmvej 8, Sønderup, 9541 Suldrup Center Natur og Miljø Per Møller Kristiansen Gammelholmvej 8 Sønderup 9541 Suldrup Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-14182-10 Ref.: Grethe

Læs mere

Indvindingstilladelse til HOFOR Vand København A/S Vedrørende Kilde III

Indvindingstilladelse til HOFOR Vand København A/S Vedrørende Kilde III HOFOR København A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S BY, ERHVERV OG MILJØ Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 29. november 2016 Tlf. dir.: 41750133 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Fornyelse af indvindingstilladelse til Vand Ballerup A/S Måløv Vandværk, Engtoften 44, 2760 Måløv

Fornyelse af indvindingstilladelse til Vand Ballerup A/S Måløv Vandværk, Engtoften 44, 2760 Måløv Vand Ballerup A/S Ågerupvej 82-84 2750 Ballerup BY, ERHVERV OG MILJØ Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato:21.november 2016 Tlf. dir.: 41750133 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand Miljø og Natur Olav Jensen V Åbøllingvej 12 6780 Skærbæk Direkte tlf.: +4574929203 Mail: nib@toender.dk Sags id.: 13.02.01-P19-37-17 02-08-2017 Tilladelse til indvinding af grundvand Landbrugsdrift Tilladelsen

Læs mere

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg.

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg. Dato: 23-11-2015 Sagsnr.: 09/21960 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Skodborg Vandværk Gejlager 6A 6630 Rødding Sendt pr. mail til: post@skodborgvandvaerk.dk Regulering af vandindvindingstilladelse

Læs mere

Indvindingstilladelse til HOFOR Vand København A/S Vedrørende Kilde XI.

Indvindingstilladelse til HOFOR Vand København A/S Vedrørende Kilde XI. HOFOR København A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S BY, ERHVERV OG MILJØ Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 29. november 2016 Tlf. dir.: 41750133 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

skal tilbagepejles flere gange de første 10 minutter og herefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet er genetableret.

skal tilbagepejles flere gange de første 10 minutter og herefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet er genetableret. Louise Theilgaard Nikolajsen Ny Sandfeldvej 106 7330 Brande 23. juni 2015 Tilladelse til at etablere og prøvepumpning ny boring Ny Sandfeldtvej 106, 7330 Brande Boringens beliggenhed Ny Sandfeldtvej 106,

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 7. august 2015

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 7. august 2015 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 7. august 2015 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 16.000 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Givskud Vandværk

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Givskud Vandværk Givskud Vandværk Anlægsstien 6 7323 Give V/Claus Skovbjerg Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Givskud Vandværk Ansøgning Vejle Kommune har 3. marts 2017 modtaget ansøgning om fornyet tilladelse

Læs mere

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Vonge Vandværk A.m.b.a.

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Vonge Vandværk A.m.b.a. Vonge Vandværk A.m.b.a. Vonge Skovvej 11 7173 Vonge V/ Arne Koch Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Vonge Vandværk A.m.b.a. Ansøgning Vejle Kommune har 4. marts 2017 modtaget ansøgning om fornyet

Læs mere

skal tilbagepejles efter pumpestart, flere gange de første 10 minutter og derefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet

skal tilbagepejles efter pumpestart, flere gange de første 10 minutter og derefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54 7330 Brande 1. april 2014 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring - Vejlevej 54, Brande Boringens beliggenhed

Læs mere

1. Boringen må placeres på matr. nr. 1 Eldrup, Gjesing, jævnfør ansøgningsmateriale. Se kortbilag 1.

1. Boringen må placeres på matr. nr. 1 Eldrup, Gjesing, jævnfør ansøgningsmateriale. Se kortbilag 1. Løvenholmfonden l Løvenholmvej 66, Gjesing 8963 Auning Byg og Miljø Dato: 22. november 2013 Reference: Per V. Misser Direkte telefon: 89 59 40 20 E-mail: pvm@norddjurs.dk Sagsnr.: 13/18760 Boretilladelse

Læs mere

Indvindingstilladelse Langeland Forsyning A/S

Indvindingstilladelse Langeland Forsyning A/S Langeland Forsyning A/S Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Markvanding. 12d. Varde Kommune.

Markvanding. 12d. Varde Kommune. Jens H. Thomsen Gammelgårdevej 41 6855 Ovtrup Naturcenteret Jord & Grundvand Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79 94 68 00 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Fornyelse af markvandingstilladelse. Ansøgers

Læs mere

AnlægsID: 779-V

AnlægsID: 779-V Rasmus Boudigaard Nielsen Hejlskovvej 14 Ørslevkloster 7840 Højslev 22. november 2016 Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Hejlskovvej 14, Ørslevkloster, 7840

Læs mere

Tilladelsen gælder for 1 år og meddeles i medfør af vandforsyningslovens 20, 21 og 22 1.

Tilladelsen gælder for 1 år og meddeles i medfør af vandforsyningslovens 20, 21 og 22 1. TEKNIK & MILJØ Vandmiljø - Grundvand Dato: 3. januar 2018 Sagsnr.: 18/148 Gamst Landbrug I/S v/vagn Rasmussen og Kaj Rasmussen Grønnevej 2, Gamst 6600 Vejen E-mail: vk@gamstmaskinstation.dk CPR/CVR-nr.:

Læs mere

Torben Kragh Over Fiddevej Henne. Fornyelse af markvandingstilladelse.

Torben Kragh Over Fiddevej Henne. Fornyelse af markvandingstilladelse. Torben Kragh Over Fiddevej 33 Naturcenteret Jord & Grundvand Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79 94 68 00 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Fornyelse af markvandingstilladelse. Ansøgers navn og adresse:

Læs mere

samt afgørelse om ingen VVM-pligt. Kodallundvej

samt afgørelse om ingen VVM-pligt. Kodallundvej Verner Sørensen Kodallundvej 6 8763 Rask Mølle Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-14 3.7.2014

Læs mere

Tilladelse til at indvinde grundvand til forsyning af husholdning og husdyrbrug på Røde Møllevej 18, Oplev, 9520 Skørping

Tilladelse til at indvinde grundvand til forsyning af husholdning og husdyrbrug på Røde Møllevej 18, Oplev, 9520 Skørping Center Natur og Miljø Niels Moes Røde Møllevej 18,st., Oplev 9520 Skørping Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-K08-51-14 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til markvanding på Jelling Skovvej 2, 7300 Jelling

Fornyelse af tilladelse til markvanding på Jelling Skovvej 2, 7300 Jelling JELLING GOLFKLUB Jelling Skovvej 2 7300 Jelling Sendt på mail: mail@jellinggk.dk 8. september 2017 Fornyelse af tilladelse til markvanding på Jelling Skovvej 2, 7300 Jelling Vejle Kommune giver dig hermed

Læs mere

2. Den indvundne vandmængde må kun anvendes som ansøgt til vanding af afgrøder, eller tilsvarende afgrøder med samme berettiget vandingsbehov.

2. Den indvundne vandmængde må kun anvendes som ansøgt til vanding af afgrøder, eller tilsvarende afgrøder med samme berettiget vandingsbehov. Torben Nielsen Femhøjvej 62, 1 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 011088-2013 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 192.1064 beliggende matr. nr. 2a Landerslev

Læs mere

Endelig tilladelse til indvinding af grundvand til drikkevand til Melholt Vandværk

Endelig tilladelse til indvinding af grundvand til drikkevand til Melholt Vandværk #split# MELHOLT VANDVÆRK I/S Hjørringvej 442 9750 Østervrå Plan og Miljø Dato: 06-11-2014 Sags. nr.: 13.02.01-P19-62-14 Sagsbeh.: Kimmie K K Christensen Lokaltlf.: +4599454622 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

fornyet indvindingstilladelse fra anlæg beliggende Kastbjergvej 9A

fornyet indvindingstilladelse fra anlæg beliggende Kastbjergvej 9A Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 23-05-2016 Reference: Peter Thastum Tlf.: 41815608 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 13/6263 fornyet indvindingstilladelse

Læs mere

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt,

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Steen Bak Tøttrup Buelundvej 37 Blåhøj 7330 Brande 28. maj 2015 Tilladelse til oppumpning af grundevand til markvanding fra DGU. Nr. 104.1402. Boringens

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand Holger Toft Nielsens Planteskole Tevringvej 22 6780 Skærbæk Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929203 Mail: nib@toender.dk Sags id.: 13.02.01-P19-48-14 Ks: LBK 08-07-2015 Tilladelse til indvinding af grundvand

Læs mere

Jørn Neigaard Pedersen Agerskovvej 3, 7441 Bording 4. april 2014

Jørn Neigaard Pedersen Agerskovvej 3, 7441 Bording 4. april 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jørn Neigaard Pedersen Agerskovvej 3 7441 Bording 4. april 2014 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra DGU-nr. 76.1224 Beliggenhed Agerskovvej

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand, til fødevarevirksomhed, af drikkevandskvalitet

Tilladelse til indvinding af grundvand, til fødevarevirksomhed, af drikkevandskvalitet Tilladelse til indvinding af grundvand, til fødevarevirksomhed, af drikkevandskvalitet Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 25.000 m³ grundvand pr. år til

Læs mere

Tilladelsen er givet i henhold til 20 i Vandforsyningsloven og 24 i Miljøbeskyttelsesloven.

Tilladelsen er givet i henhold til 20 i Vandforsyningsloven og 24 i Miljøbeskyttelsesloven. Center Natur og Miljø Søren Mølgaard Haverslevvej 26, Oplev 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-15-16 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding. 18. november 2014

INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding. 18. november 2014 INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding Tilladelse i henhold til Vandforsyningslovens 26 og Miljøbeskyttelseslovens 19 til midlertidig grundvandssænkning med oppumpning og efterfølgende

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til markvanding på Egtvedvej 6, 6040 Egtved

Fornyelse af tilladelse til markvanding på Egtvedvej 6, 6040 Egtved Holger Bøgebjerg Sørensen Baskærvej 7 6040 Egtved Sendt på mail: holger@porc-ex.dk 28-11-2017 Fornyelse af tilladelse til markvanding på Egtvedvej 6, 6040 Egtved Vejle Kommune giver dig hermed tilladelse

Læs mere

Tilladelse til etablering af markboring, samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand.

Tilladelse til etablering af markboring, samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 30. januar 2014 Tilladelse til etablering af markboring, samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand. Du har den 20. januar 2014, ansøgt om tilladelse til etablering af markboring, samt

Læs mere

Tilladelse til etablering af erstatningsboring for gammel vandboring, samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til etablering af erstatningsboring for gammel vandboring, samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand TEKNIK & MILJØ Vandmiljø - Grundvand Dato: 15. februar 2017 Sagsnr.: 17/3226 Lars Poulsen Otte Skodborg Vamdrupvej 19 6630 Rødding E-mail: otte@otte1.dk CPR/CVR-nr.: 25547225 Kontaktperson: Bodil Petersen

Læs mere

Melvin Kroes Smedebækvej 9 Gludsted 7361 Ejstrupholm 4. februar 2016

Melvin Kroes Smedebækvej 9 Gludsted 7361 Ejstrupholm 4. februar 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Melvin Kroes Smedebækvej 9 Gludsted 7361 Ejstrupholm 4. februar 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 96.1518 Ansøger

Læs mere

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en VVM-proces.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en VVM-proces. Teknik og Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 ENERGI VIBORG VAND A/S Bøssemagervej 8 8800 Viborg dek@viborg.dk Foreløbig tilladelse til overboring af indvindingsboring B6

Læs mere

Fornyet tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Rougsøvej 186, 8950 Ørsted

Fornyet tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Rougsøvej 186, 8950 Ørsted Lone Foged Bertelsen Rougsøvej 186 8950 Ørsted Byg & Miljø Dato: 15.01.2015 Reference: Mai Hansen Direkte telefon: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 07/21230 Fornyet tilladelse til vanding

Læs mere

Tilladelse til installering af lukkede filtre på Undløse Vandværk

Tilladelse til installering af lukkede filtre på Undløse Vandværk Tilladelse til installering af lukkede filtre på Undløse Vandværk Holbæk Kommune giver tilladelse til, at Undløse Vandværk, Jupiter id 00103518, anlægs id 321.20.0011.00, ombygger vandværkets åbne filtre

Læs mere

Jørgen Andreasen Råbjergvej Grindsted. 5. august Fornyelse af markvandingstilladelse.

Jørgen Andreasen Råbjergvej Grindsted. 5. august Fornyelse af markvandingstilladelse. Jørgen Andreasen Råbjergvej 10 7200 Grindsted Naturcenteret Jord & Grundvand Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79 94 68 00 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Fornyelse af markvandingstilladelse. Ansøgers

Læs mere

Rita Østergaard Skyggevej Engesvang 6. april 2016

Rita Østergaard Skyggevej Engesvang 6. april 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Rita Østergaard Skyggevej 58 7442 Engesvang 6. april 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU. Nr. 86.1494 Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Indvindingstilladelse til oppumpning af grundvand til markvanding fra boring DGU. Nr

Indvindingstilladelse til oppumpning af grundvand til markvanding fra boring DGU. Nr Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Bent Wadum Bøgebjergvej 13 8740 Brædstrup Jord og Grundvand Sagsbehandler: Ulla Nygård Hansen Direkte: 76292526 www.horsens.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-6-16 Dato:

Læs mere

Maria Kronborg Kramer Sørensen Linnebjergvej 1, 7430 Ikast 4. august 2016

Maria Kronborg Kramer Sørensen Linnebjergvej 1, 7430 Ikast 4. august 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Maria Kronborg Kramer Sørensen Linnebjergvej 1 7430 Ikast 4. august 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 85.1432 Ansøger

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Lovliggørelse af etablering af boring og tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af dyrehold

Lovliggørelse af etablering af boring og tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af dyrehold Lovliggørelse af etablering af boring og tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af dyrehold Tilladelse og vilkår Billund Kommune lovliggør hermed etablering af boringen, DGU nr. 123.1553 og

Læs mere

AXEL MÅNSSON EJENDOMME ApS Grarupvej Brande 12. januar 2016

AXEL MÅNSSON EJENDOMME ApS Grarupvej Brande 12. januar 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande AXEL MÅNSSON EJENDOMME ApS Grarupvej 15 7330 Brande 12. januar 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 96.2350 Ikast-Brande

Læs mere

Jonas Tang Meineche Granbakken Brande 3. maj 2016

Jonas Tang Meineche Granbakken Brande 3. maj 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jonas Tang Meineche Granbakken 10 7330 Brande 3. maj 2016 Tilladelse til at etablere og prøvepumpning ny boring Fyrrevænget 39, 7330 Brande Ikast-Brande

Læs mere

Egemarke Gods. Tilladelse til at udføre en boring til indvinding af grundvand

Egemarke Gods. Tilladelse til at udføre en boring til indvinding af grundvand Tilladelse til at udføre en boring til indvinding af grundvand (Boretilladelse / foreløbig indvindingstilladelse) 1/16 Datablad Egemarke Gods Tilladt indvindingsmængde Forventet: 50.000 m 3 per år Formål

Læs mere

Peter Bjerregård Jørgensen Bogholdervej 13 6623 Vorbasse. Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 8. juli 2014

Peter Bjerregård Jørgensen Bogholdervej 13 6623 Vorbasse. Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 8. juli 2014 Peter Bjerregård Jørgensen Bogholdervej 13 6623 Vorbasse Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 8. juli 2014 Tilladelse og vilkår. Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Halsnæs Kommune. Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a, Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested

Halsnæs Kommune. Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a, Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Forlængelse af tilladelse til indvinding af grundvand på 640.000 m 3 /år til almen vandforsyning. Der indvindes fra 16 eksisterende boringer.

Læs mere