BERIGELSESFORBRYDELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERIGELSESFORBRYDELSER"

Transkript

1 BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83), røveri ( 88), smugleri ( 89) og hæleri ( 9). Mange af disse berigelsesforbrydelser er opdelt i underkategorier efter gerningssted, forbrydelsens grovhed m.v., således at undersøgelsen omfatter i alt 8 kategorier af berigelsesforbrydelser. Disse 8 forbrydelseskategorier omhandler i alt 13.8 afgørelser, hvilket svarer til % af samtlige afgørelser i denne undersøgelse. Den største kategori er butikstyveri, som 7% af afgørelserne for berigelse vedrører, og de fleste af de øvrige berigelsesforbrydelser angår også forskellige former for tyveri. Langt hovedparten (89%) af alle afgørelser på dette område vedrører personer på 18 år og derover. Det er desuden karakteristisk, at afgørelserne typisk kun omfatter én forbrydelse (73% af afgørelserne), og kun godt en femtedel (%) inkluderer andre berigelsesforbrydelser. Ved nogle af underkategorierne til berigelsesforbrydelser er personen dog typisk aktuelt dømt for flere ligeartede forhold. Dette gælder f indbrud. Med hensyn til tidligere kriminalitet er knap en fjerdedel (%) tidligere straffet for ligeartet kriminalitet, men hovedparten af afgørelserne (%) vedrører dog tidligere ustraffede personer. Generelt om strafudmåling i sager om berigelsesforbrydelser Størstedelen af sagerne om berigelsesforbrydelser er afgjort med en bødestraf (%), mens 17% af sagerne er endt med en betinget dom. Ubetingede domme og tiltalefrafald er anvendt i henholdsvis 13 og % af sagerne. Af samtlige fastsatte frihedsstraffe overstiger knap en fjerdedel (3%) ikke 3, og 81% overstiger ikke mdr. Af alene de ubetingede frihedsstraffe er halvdelen på højst 3 mdr., og 88% er på højst 1 år. Generelt om udviklingen i strafniveauet Med meget få undtagelser er der ikke tegn på ændringer i strafudmålingen i perioden fra 199 til. For enkelte kategorier af indbrudstyveri ses dog en tendens til at idømme flere ubetingede frihedsstraffe, mens der er tendens til mildere straffe for gaderøveri. Da tendensen til strafskærpelse ikke omfatter alle former for indbrudstyveri, og da tendensen til mildere straffe for gaderøveri ikke afspejler sig systematisk i de forskellige sagstyper, kan der være tale om midlertidige fluktuationer i strafudmålingen eller om ændringer, der er betinget af forandringer i sagernes grovhed frem for i strafniveauet. Sammenligning af strafniveauet Der er foretaget en sammenligning af strafudmålingen for de forskellige former for berigelsesforbrydelser. Sammenligningen er foretaget inden for samme sagstype, og den omfatter kun forbrydelser med mindst afgørelser inden for sagstypen. Kombinationsdomme indgår under ubetingede straffe og samfundstjeneste under betingede straffe. Resultatet af sammenligningen fremgår af nedenstående figurer. Fra sammenligningen kan følgende fremdrages: De berigelsesforbrydelser, der straffes med de mildeste sanktioner vurderet ud fra straffens art og længden af de idømte ubetingede frihedsstraffe er butikstyverier. Afstanden er dog ikke altid særlig stor til andre former for berigelsesforbrydelser som f ulovlig omgang med hittegods, socialbedrageri, checkbedrageri og checkmandatsvig.

2 Også de forskellige former for indbrud straffes gennemgående med forholdsvis milde sanktioner, mens mandatsvig (ud over checkmandatsvig), skyldnersvig, pengeskabstyveri og tasketyveri typisk straffes noget hårdere. Som det tydeligt fremgår af nedenstående figurer er der herfra et ganske stort spring til den følgende gruppe af forbrydelser, røverier og groft smugleri, som er de berigelsesforbrydelser, der straffes hårdest. Dels medfører de meget hyppigt ubetingede frihedsstraffe, og dels er de ubetingede frihedsstraffe også ganske langvarige. Ét forhold; 18 år; ikke tidligere straffet Median for ubet. straflængde Butikstyveri Tyveri fra arb.plads 3 3 Checkmandatsvig Andre tyverier 3 Ulovlig omg. m. hittegods 1 Indbrud i forretning 3 Socialbedrageri 3 mdr. Indbrud i fabrik Tyveri fra bil 3 Underslæb mdr. Indbrud i privat bolig 3 mdr. Indbrud i fritidshus Hæleri Checkbedrageri 3 Indbrud i off. bygning 3 Bedrageri i øvrigt 3 Skyldnersvig mdr. Mandatsvig i øvrigt 3 år Tasketyveri år Gaderøveri Røveri mod forretning 9 mdr. Groft smugleri 9 mdr. Bankrøveri 8 mdr. % % % % 8% 1 år mdr. 1% Ubetinget straf Betinget straf Tiltalefrafald Bøde

3 Ét forhold; 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet Butikstyveri Checkbedrageri Ulovlig omg. m. hittegods Underslæb Tyveri fra bil Hæleri Bedrageri i øvrigt Andre tyverier Socialbedrageri Tyveri fra arb.plads Indbrud i fritidshus Tasketyveri Indbrud i fabrik Indbrud i off. bygning Indbrud i forretning Indbrud i privat bolig Indbrud i apotek Gaderøveri Røveri mod forretning Bankrøveri Median for ubet. straflængde 3 mdr. 3 mdr. mdr. 3 mdr. 3 mdr. mdr. mdr. mdr. mdr. 1 år 1 år år % % % % 8% 1% Ubetinget straf Betinget straf Tiltalefrafald Bøde

4 Flere ligeartede forhold; 18 år; ikke tidligere straffet Tyveri fra arb.plads Socialbedrageri Checkbedrageri Underslæb Indbrud i off. bygning Andre tyverier Butikstyveri Checkmandatsvig Indbrud i fabrik Indbrud i fritidshus Indbrud i privat bolig Tyveri fra bil Indbrud i forretning Indbrud i apotek Hæleri Ulovlig omg. m. hittegods Bedrageri i øvrigt Mandatsvig i øvrigt Tasketyveri Skyldnersvig Pengeskabstyveri Røveri mod forretning Gaderøveri Bankrøveri Groft smugleri Median for ubet. straflængde 1 år 8 mdr. mdr. 8 mdr. 1 år mdr. 3 mdr. mdr. mdr. mdr. mdr. mdr. mdr. 3 1 år 8 mdr. 3 år 1 år mdr. 1 år mdr. 1 år 3 år 1 år % % % % 8% 1% Ubetinget straf Betinget straf Tiltalefrafald Bøde

5 Flere ligeartede forhold; 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet Tyveri fra arb.plads Socialbedrageri Butikstyveri Ulovlig omg. m. hittegods Hæleri Checkbedrageri Bedrageri i øvrigt Andre tyverier Tyveri fra bil Pengeskabstyveri Indbrud i fritidshus Indbrud i off. bygning Indbrud i fabrik Tasketyveri Indbrud i forretning Indbrud i apotek Indbrud i privat bolig Gaderøveri Røveri mod forretning % % % % 8% 1% Median for ubet. straflængde 1 mdr. mdr. mdr. 3 mdr. 3 mdr. mdr. mdr. 3 mdr. 3 mdr. mdr. mdr. mdr. mdr. 3 mdr. mdr. mdr. mdr. 1 år mdr. år Ubetinget straf Betinget straf Tiltalefrafald Bøde

6 TYVERI ( 7) 7 er den straffelovsparagraf, der hyppigst anmeldes overtrådt. Det er antagelig derfor, at politiet registrerer tyveri i en lang række underkategorier, der oplyser om såvel den anvendte fremgangsmåde som gerningsstedets karakter. Tyveri er således underopdelt i ikke mindre end 133 typer i politiets journalplan. I denne undersøgelse er de fleste af disse typer samlet i større enheder, dog er særlige og sjældent anvendte typer udeladt af analysen. Undersøgelsen beskriver domspraksis for i alt 1 kategorier af tyveri, nemlig 7 former for indbrudstyveri (indbrud i offentlig bygning, i forretning, i fabrik, i apotek, i pengeskab, i privat bolig og i fritidshus) og former for tyveri i øvrigt (tyveri fra bil, butikstyveri, tasketyveri, tyveri på arbejdsplads og andre tyverier). Samlet vedrører undersøgelsen afgørelser for tyveri. Det betyder, at mere end halvdelen af alle de afgørelser, der er omfattet af den samlede undersøgelse, angår tyveri. I det følgende redegøres der først for en sammenligning af domspraksis for de forskellige former for indbrud, og dernæst følger en beskrivelse af strafpraksis for de enkelte typer af indbrud. Efterfølgende er der en sammenligning af de forskellige former for øvrige tyverier og en beskrivelse af strafpraksis på området.

7 Indbrudstyveri Undersøgelsen omfatter i alt 1.71 afgørelser om indbrud. Af de 7 former for tyveri ved indbrud (indbrud i offentlig bygning, i forretning, i fabrik, i apotek, i pengeskab, i privat bolig og i fritidshus), som afgørelserne er opdelt i, angår den største andel indbrud i private boliger (37%) og den næststørste indbrud i forretning (7%). let af afgørelser vedrørende indbrud i pengeskabe, i apoteker og i fritidshuse er derimod forholdsvis ringe (henholdsvis 1, 3 og % af indbrudstyverierne). Den hyppigste sagstype inden for indbrudstyverierne omfatter mere end ét tyveri og vedrører personer på 18 år eller derover, som også tidligere er straffet for tyveri (3% af sagerne). Generelt omfatter en væsentlig del af sagerne mere end ét tyveri (%), og hovedparten af sagerne angår recidivister (8%). Typisk indgår der endvidere ganske mange biforhold i disse sager, især for så vidt angår ligeartet kriminalitet. Det er på denne baggrund ikke overraskende, at de strengeste straffe for indbrudstyveri typisk er givet til personer på 18 år og derover, som tidligere er straffet for tyveri og aktuelt straffes for flere tilfælde af tyveri. Generelt om strafudmåling i sager om indbrudstyveri De andele af sager, der er afgjort med henholdsvis en ubetinget og en betinget dom, er næsten lige store, nemlig på 3 og %. Af de resterende sager er 1% afgjort med tiltalefrafald og 3% med bøder. Ud af samtlige frihedsstraffe overstiger % ikke 3 mdr. og 97% overstiger ikke et år. Af alene de ubetingede frihedsstraffe er knap halvdelen (%) på højst 3 mdr. og 9% er på højst 1 år. Sammenligning af strafniveauet Nedenstående figurer, der kun omfatter sagstyper med mindst afgørelser, viser strafudmålingen for de forskellige former for indbrud inden for samme sagstype. Kombinationsdomme er inkluderet i kategorien ubetinget straf og samfundstjeneste i kategorien betinget straf. Inden for hver sagstype er de forskellige former for indbrud rangordnet efter andelen af ubetingede domme, således at indbrudstypen med den mindste andel ubetingede domme er nævnt først. Det mest iøjnefaldende ved sammenligningerne af strafudmålingsniveauet for indbrud er, at der er en betydelig variation fra sagstype til sagstype med hensyn til indbrudstyveriernes rangorden. Med undtagelse af indbrud i apotek, der i de få tilfælde, denne form for indbrud er omfattet af sammenligningen altid er mødt med den største eller næststørste andel ubetingede frihedsstraffe, varierer placeringen for alle andre former for indbrud. Der er dog en klar tendens til, at indbrud i privat bolig straffes noget strengere end f indbrud i fritidshuse eller i fabrik. Det skal i øvrigt bemærkes, at forskellene i strafudmålingsniveauet mellem de forskellige former for indbrud i de fleste sagstyper er ganske begrænset, både for så vidt angår straffens art og dens længde. Den væsentligste variation med hensyn til straffens strenghed er ikke betinget af indbrudstyveriets art, men derimod af sagstypen. Der ses således en betydelig forskel i strafudmålingen mellem sagstyper med og uden tidligere straffede og med eller uden flere forhold.

8 Indbrud i off. bygning Indbrud i fabrik Indbrud i forretning Indbrud i privat bolig Ét forhold; < 18 år; ikke tidligere straffet % % % % 8% 1% Ubetinget straf Betinget straf Tiltalefrafald Bøde Indbrud i forretning Indbrud i fabrik Indbrud i privat bolig Indbrud i fritidshus Indbrud i off. bygning Ét forhold; 18 år; ikke tidligere straffet Median for ubet. straflængde 3 3 mdr. 3 % % % % 8% 1% Ubetinget straf Betinget straf Tiltalefrafald Bøde Ét forhold; 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet Median for ubet. straflængde Indbrud i fritidshus Indbrud i fabrik Indbrud i off. bygning Indbrud i forretning Indbrud i privat bolig Indbrud i apotek mdr. mdr. mdr. mdr. mdr. % % % % 8% 1% Ubetinget straf Betinget straf Tiltalefrafald Bøde Ét forhold; 18 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet Indbrud i off. bygning Indbrud i privat bolig Indbrud i fabrik Indbrud i forretning Indbrud i fritidshus Median for ubet. straflængde 3 mdr. 3 mdr. 3 3 % % % % 8% 1% Ubetinget straf Betinget straf Tiltalefrafald Bøde

9 Indbrud i fabrik Indbrud i fritidshus Indbrud i off. bygning Indbrud i forretning Indbrud i privat bolig Flere ligeartede forhold; < 18 år; ikke tidligere straffet Median for ubet. straflængde 3 3 mdr. % % % % 8% 1% Ubetinget straf Betinget straf Tiltalefrafald Bøde Flere ligeartede forhold; < 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet Indbrud i privat bolig Indbrud i off. bygning Indbrud i forretning Indbrud i fabrik Median for ubet. straflængde 3 mdr. mdr. mdr. mdr. % % % % 8% 1% Ubetinget straf Betinget straf Tiltalefrafald Bøde Flere ligeartede forhold; < 18 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet Indbrud i off. bygning Indbrud i forretning Indbrud i privat bolig Median for ubet. straflængde mdr. mdr. % % % % 8% 1% Ubetinget straf Betinget straf Tiltalefrafald Bøde Indbrud i off. bygning Indbrud i fabrik Indbrud i fritidshus Indbrud i privat bolig Indbrud i forretning Indbrud i apotek Flere ligeartede forhold; 18 år; ikke tidligere straffet Median for ubet. straflængde 1 år mdr. mdr. mdr. % % % % 8% 1% Ubetinget straf Betinget straf Tiltalefrafald Bøde

10 Flere ligeartede forhold; 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet Indbrud i fritidshus Indbrud i off. bygning Indbrud i fabrik Indbrud i forretning Indbrud i apotek Indbrud i privat bolig Median for ubet. straflængde mdr. mdr. mdr. mdr. mdr. mdr. % % % % 8% 1% Ubetinget straf Betinget straf Tiltalefrafald Bøde Flere ligeartede forhold; 18 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet Indbrud i fritidshus Indbrud i off. bygning Indbrud i fabrik Indbrud i privat bolig Indbrud i forretning Indbrud i apotek Median for ubet. straflængde mdr. mdr. mdr. mdr. 3 mdr. mdr. % % % % 8% 1% Ubetinget straf Betinget straf Tiltalefrafald Bøde Flere uligeartede forhold; < 18 år; ikke tidligere straffet Indbrud i forretning Indbrud i privat bolig Indbrud i off. bygning % % % % 8% 1% Ubetinget straf Betinget straf Tiltalefrafald Bøde

11 Indbrud i off. bygning Indbrud i privat bolig Indbrud i forretning Indbrud i fabrik Flere uligeartede forhold; 18 år; ikke tidligere straffet Median for ubet. straflængde 3 mdr. 3 mdr. % % % % 8% 1% Ubetinget straf Betinget straf Tiltalefrafald Bøde Flere uligeartede forhold; 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet Indbrud i fritidshus Indbrud i off. bygning Indbrud i fabrik Indbrud i forretning Indbrud i privat bolig Indbrud i apotek % % % % 8% 1% Ubetinget straf Betinget straf Tiltalefrafald Bøde Median for ubet. straflængde 3 mdr. mdr. mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. Flere uligeartede forhold; 18 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet Indbrud i off. bygning Indbrud i fabrik Indbrud i forretning Indbrud i privat bolig % % % % 8% 1% Ubetinget straf Betinget straf Tiltalefrafald Bøde Median for ubet. straflængde mdr. 3 mdr. 3 mdr. mdr.

12 Indbrud i offentlig bygning ( 7) Omfatter Indbrud i bibliotek, kirke/museum, børnehave/vuggestue/fritidshjem, skole, svømmehal/idrætsanlæg, institution/plejehjem samt offentlige kontorer og bygninger i øvrigt. Ligeartet kriminalitet 7. Generelle forhold Sagernes art 8% af de i alt 1.99 afgørelser om indbrud i offentlig bygning omfatter flere forhold, som regel flere tilfælde af tyveri. Godt halvdelen af sagerne (%) vedrører tidligere straffede personer, og i de fleste tilfælde er de tidligere straffet for tyveri. Forholdsvis mange afgørelser angår unge lovovertrædere, idet % af sagerne vedrører personer under 18 år. Strafudmåling Halvdelen af afgørelserne for indbrud i offentlig bygning er betingede frihedsstraffe, heraf er 93% på højst måneder. De ubetingede frihedsstraffe udgør 8% af afgørelserne. Ubetingede straffe idømmes hyppigst i sager vedrørende personer på 18 år og derover, der tidligere er straffet for tyveri og aktuelt dømt for flere tyverier (7% ubetingede frihedsstraffe). De ubetingede frihedsstraffe spænder fra 1 til ½ år, og halvdelen er på højst 3 måneder. % af sagerne er afgjort med bøde. Straflængder for betingede og ubetingede domme for indbrud i offentlig bygning. Kumuleret. Betinget dom Ubetinget dom I alt Højst 3 7,% 1,1%,7% Højst 3,3% 33,1% 3,% Højst 3 mdr. 71,%,% 1,1% Højst mdr. 81,1% 3,% 7,% Højst mdr. 93,% 81,% 87,3% Højst 1 år 99,% 9,8% 98,1% Udvikling Der ses en svag tendens til hyppigere anvendelse af ubetingede frihedsstraffe, især i visse sagstyper med ældre lovovertrædere, der tidligere er straffet for tyveri. Samlet vurderet øger andelen af ubetingede straffe fra 7% til 31% i perioden, mens den gennemsnitlige straflængde er konstant. Betydningen af alder Andelen af ubetingede frihedsstraffe for personer under 18 år er på % mod 3% for personer på 18 år og derover. Betydningen af antal og art af aktuelle forhold Ubetingede domme udgør 13% af afgørelserne i sager med ét forhold. Til sammenligning er andelen af ubetingede domme i sager med flere uligeartede forhold på 7% og på 37% i sager med flere ligeartede forhold.

13 Betydningen af tidligere kriminalitet I sager, der vedrører tidligere ustraffede personer, er andelen af ubetingede frihedsstraffe på 3%, mens den for personer, der tidligere er straffet for uligeartet kriminalitet, er på % og for personer, der tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet, på %. Der synes imidlertid ikke at være nogen klar sammenhæng mellem straffens længde og eventuel tidligere kriminalitet. Det skal dog her bemærkes, at flere sagstyper er tomme. Domspraksis i forskellige sagstyper 1) Aktuelt dømt for ét forhold, tidligere ustraffet: Gerningsperson < 18 år: 7% af i alt 17 afgørelser er tiltalefrafald, 13 % er bødestraffe og 1 % er betingede frihedsstraffe. Der er ingen ubetingede frihedsstraffe. Gerningsperson 18 år: 8% af i alt 11 afgørelser er betingede frihedsstraffe, langt hovedparten dog uden straffastsættelse. ) Aktuelt dømt for ét forhold, tidligere straffet for ligeartet kriminalitet: Gerningsperson < 18 år: 1 afgørelser: tiltalefrafald, betingede domme uden straffastsættelse og 3 betingede fængselsstraffe på henholdsvis 3, og år. Gerningsperson 18 år: 39 % af de i alt 17 afgørelser er betingede frihedsstraffe, og 38% er ubetingede frihedsstraffe; begge med typiske straflængder på 3 til 3 mdr. (median: 3 for de betingede domme og for de ubetingede domme). 3) Aktuelt dømt for flere ligeartede forhold, tidligere ustraffet: Gerningsperson < 18 år: % af i alt afgørelser er tiltalefrafald, og 3% er betingede frihedsstraffe hovedparten dog uden straffastsættelse. Gerningsperson 18 år: 9% af de i alt 1 afgørelser er betingede frihedsstraffe hovedparten dom uden straffastsættelse. ) Aktuelt dømt for flere ligeartede forhold, tidligere straffet for ligeartet kriminalitet: Gerningsperson < 18 år: Af afgørelser er betingede frihedsstraffe, og 1 er ubetingede frihedsstraffe (heraf er 7 kombinationsdomme). Gerningsperson 18 år: 7% af i alt 11 afgørelser er ubetingede fængselsstraffe, typisk med en straflængde fra til 8 mdr. (median mdr.).

14 Indbrud i offentlig bygning ( 7) Sagskategori Bøde Tiltalefrafald Bet. dom u. straffast sæt. Bet. hæftestraf Bet. fængselsstraf Samfundstjeneste Kombinationsdom Ubet. hæftestraf I alt Gennemsnitlig straflængde Bet. Ubet. dom dom Ubet. fængselsstraf Gennemsnitligt antal biforhold Ligeartede Uligeartede dg. 13% 7% 11% 1% 1% dg. % 33% % 1% dg. % 1% % 1% 1% % % % 19% 1% 3% 1% 1% dg. 3 dg % 19% 9% 1% 7% % % % 3% 1% dg. dg % % 3% % 1% % 9% 1% dg. 3 dg dg. % % % % 11% 1% % % 1% 3 dg.,9 1, dg. 1 dg. % 1% 1% 39% % 1% 11% 1%,1 3, dg. % 13% % % 3% % 9% 1% 11,8, % 1% % 1% 37% 7% % % 1% 91 dg. 3 dg.,9, dg. 1 dg. % % % 1% 1% 3% 7% % % 1%,1, dg. 19 dg. % % 19% 1% 3% 1% 1% % 1%,7 3, % % 1% % 1% dg. 1, % 38% 38% 13% 1% 83 dg. 1 dg., 1 1 % % 1% 3, % % % % % % % 1% 7 dg., % 1% % % % 1% % 1% 9% 1% 71 dg. 9 dg. 1, % % 19% 1% 3% 11% 3% 1% 1% 3 dg. 8 dg.,1 I alt % 19% 3% 1% 3% 3% % % 3% 1% 9 dg. 137 dg. : ikke tidligere straffet; y: tidligere straffet for ligeartet kriminalitet; z: tidligere straffet for uligeartet kriminalitet. Ét forhold < 18 år y z 18 år y z Flere ligeartede forhold 18 år < 18 år y z y z Flere uligeartede forhold 18 år < 18 år y z y z

15 Straflængder for indbrud i offentlig bygning Ét forhold; < 18 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet I alt Gnms. 1 Ét forhold; 18 år; ikke tidligere straffet Betinget straflængde i Gennemsnit: ; median: Ét forhold; 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet 1 1 Betinget straflængde i Gennemsnit: ; median: Ubetinget straflængde i Gennemsnit: ; median: Ét forhold; 18 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet Betinget straflængde i Gennemsnit: ; median: Ubet. straflængde I alt Gnms. 3

16 Flere ligeartede forhold; < 18 år; ikke tidligere straffet 3 1 Betinget straflængde i Gennemsnit: 17 ; median: Flere ligeartede forhold; < 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet Ubet. straflængde I alt 17 Gnms Flere ligeartede forhold; < 18 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet I alt 11 Gnms. 1 Flere ligeartede forhold; 18 år; ikke tidligere straffet Betinget straflængde i Gennemsnit: 91 ; median: Ubet. straflængde I alt Gnms. 3

17 Flere ligeartede forhold; 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet Betinget straflængde i Gennemsnit: 11 ; median: Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 1 ; median: Flere ligeartede forhold; 18 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet Betinget straflængde i Gennemsnit: 1 ; median: Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 19 ; median: Flere uligeartede forhold; 18 år; ikke tidligere straffet I alt 1 Gnms. 7 Flere uligeartede forhold; 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet Betinget straflængde i Gennemsnit: 71 ; median: Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 9 ; median:

18 Flere uligeartede forhold; 18 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet Ubet. straflængde I alt 1 7 Gnms. 3 8

19 Indbrud i forretning ( 7) Omfatter Indbrud i beklædnings-/skind-/fodtøjsforretning, sportsforretning, optiker, urmager/guldsmed, radio-/fotoforretning, edb-forretning, købmand/supermarked/mejeri, kiosk/vinhandel, cafeteria/restaurant, hotel/motel samt forretninger i øvrigt. Ligeartet kriminalitet 7. Generelle forhold Sagernes art 8% af i alt 3.39 afgørelser om indbrud i forretning vedrører tidligere straffede personer, og % af sagerne omfatter flere forhold. Andelen af sager med personer under 18 år er på 1%. Den dominerende sagstype vedrører personer på 18 år og derover, der tidligere er dømt for tyveri og aktuelt dømt for flere tyverier, idet den angår 31% af i samtlige afgørelser om indbrud i forretning. Strafudmåling De betingede og de ubetingede frihedsstraffe forekommer stort set lige hyppigt. 3% af afgørelserne er betingede frihedsstraffe, mens % af afgørelserne er ubetingede frihedsstraffe. % af afgørelserne er bøder, hvor både de indenretslige og de udenretslige bøder er på højst 3. kr. Straflængderne for de ubetingede frihedsstraffe spænder fra 1 til år og 3 mdr.; halvdelen er dog på højst 3 mdr. og 9% på højst 1 år. Den længste betingede dom er på 1 år og mdr. Straflængder for betingede og ubetingede domme for indbrud i forretning. Kumuleret. Betinget dom Ubetinget dom I alt Højst 3 8,3% 11,7% 17,9% Højst 9,% 3,3% 3,8% Højst 3 mdr. 7,8%,% 9,3% Højst mdr. 8,3%,9% 1,7% Højst mdr. 93,% 77,% 83,% Højst 1 år 99,% 9,% 9,3% Højst år 1,% 99,1% 99,% Udvikling Andelen af ubetingede domme øger en lille smule i perioden, fra 1 til %, mens den gennemsnitlige straflængde for de ubetingede straffe med undtagelse af år, hvor den er noget højere end de foregående år er nogenlunde konstant. Betydningen af alder Andelen af ubetingede frihedsstraffe for personer under 18 år er på 7%, mens den for personer på 18 år og derover er på 8%. Tilsvarende mønster ses for straffens længde, men dog ikke så markant, jf. oversigtsskema.

20 Betydningen af antal og art af aktuelle forhold Andelen af ubetingede frihedsstraffe i sager med ét forhold er på 3%, mens den i sager med flere uligeartede forhold er på %, og i sager med flere ligeartede forhold er på %. Betydningen af tidligere kriminalitet Andelen af ubetingede frihedsstraffe for tidligere ustraffede personer er på %, mens den for personer, der tidligere er straffet for uligeartet kriminalitet, er på 3% og for personer, der tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet, på %. Dette mønster gør sig også gældende for straffens længde, om end noget svagere. Domspraksis i forskellige sagstyper 1) Aktuelt dømt for ét forhold, tidligere ustraffet: Gerningsperson < 18 år: 7% af de i alt 19 afgørelser er tiltalefrafald, mens 13% er bøder, og % er betingede frihedsstraffe (heraf er langt størstedelen dog uden straffastsættelse). Gerningsperson 18 år: 8% af i alt 3 afgørelser er betingede frihedsstraffe, heraf er langt de fleste dog uden straffastsættelse. ) Aktuelt dømt for ét forhold, tidligere straffet for ligeartet kriminalitet: Gerningsperson < 18 år: 7 afgørelser: 11 tiltalefrafald, 1 betingede frihedsstraffe, ubetingede frihedsstraffe og 1 bøde. Gerningsperson 18 år: % af de i alt 3 afgørelser er ubetingede frihedsstraffe, typisk med en længde fra 3 til 3 mdr. (median ). 33% af afgørelserne er betingede frihedsstraffe. 3) Aktuelt dømt for flere ligeartede forhold, tidligere ustraffet: Gerningsperson < 18 år: 7% af i alt 1 afgørelser er tiltalefrafald, mens i alt 3% er betingede frihedsstraffe hovedparten dog uden straffastsættelse. Gerningsperson 18 år: 8% af de i alt 9 afgørelser er betingede frihedsstraffe, de fleste dog uden straffastsættelse. 13% er ubetingede frihedsstraffe med straflængder fra 3 til 1½ år (median mdr.). ) Aktuelt dømt for flere ligeartede forhold, tidligere straffet for ligeartet kriminalitet: Gerningsperson < 18 år: Af de 7 afgørelser er 33 betingede frihedsstraffe, og 18 er ubetingede frihedsstraffe(median 1 ), hvoraf 8 er kombinationsdomme. Gerningsperson 18 år: 7% af de i alt 19 afgørelser er ubetingede frihedsstraffe, typisk med en straflængde på til 1 år (median 1 ). % af afgørelserne er betingede frihedsstraffe.

21 Indbrud i forretning ( 7) Sagskategori Bøde Tiltalefrafald Bet. dom u. straffast sæt. Bet. hæftestraf Bet. fængselsstraf Samfundstjeneste Kombinationsdom Ubet. hæftestraf I alt Gennemsnitlig straflængde Bet. Ubet. dom dom Ubet. fængselsstraf Gennemsnitligt antal biforhold Ligeartede Uligeartede % 7% 17% 1% % 1% dg % 1% % 11% % 11% 1% 97 dg. 3 dg % 3% 1% 9% 3% % 9% 1% dg % 1% % 1% 1% % % 1% 1% 1% 1 dg. 3 dg % 1% % 1% % % % 1% 7% 1% 7 dg. 8 dg % 1% % 1% 38% % 3% 1% 1% 1% dg. 1 dg % 7% 1% 1% 1% 1% % 1% 1% 9 dg. 3 dg. 3,8 1, dg. 1 dg. 11% 1% % 39% % 1% % 1% 1%,1 3, dg. 1% 3% 38% % 8% 1% dg. 3,9, % 1% % 1% 3% % % 7% 1% 87 dg. 8 dg.,9, dg. 178 dg. % 3% 1% % 18% 3% 9% % % 1%, 3, % 1% 1% 1% 31% % 11% 1% 38% 1% 99 dg. 18 dg.,1 3, dg. 11% % 3% % % 1% 1, % % % % 1% 3 dg. dg. 1, % 38% 13% % 13% 1% 3 dg. 1 dg. 1, % 9% 3% % 1% % 1% % 1% dg. dg., % % % 1% 1% % 8% 3% 9% 1% 7 dg. 13 dg. 1, % 1% 3% 3% % % 3% 9% 1% 9 dg. 13 dg. 1,9 I alt % 11% 18% 1% 1% 3% % 1% 3% 1% 83 dg. 1 dg. : ikke tidligere straffet; y: tidligere straffet for ligeartet kriminalitet; z: tidligere straffet for uligeartet kriminalitet. Derudover er domme udstået ved varetægt. Ét forhold < 18 år y z 18 år y z Flere ligeartede forhold 18 år < 18 år y z y z Flere uligeartede forhold 18 år < 18 år y z y z

22 Straflængder for indbrud i forretning Ét forhold; < 18 år; ikke tidligere straffet I alt Gnms. Ét forhold; < 18 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet I alt 1 Gnms. Ét forhold; 18 år; ikke tidligere straffet Betinget straflængde i Gennemsnit: 1 ; median: Ubet. straflængde I alt Gnms. 3 Ét forhold; 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet 3 1 Betinget straflængde i Gennemsnit: 7 ; median: Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 8 ; median:

23 Ét forhold; 18 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet 3 Betinget straflængde i Gennemsnit: ; median:. 1 Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 1 ; median: Flere ligeartede forhold; < 18 år; ikke tidligere straffet I alt 1 Gnms. 9 Flere ligeartede forhold; < 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet Betinget straflængde i Gennemsnit: 1 ; median: Ubet. straflængde I alt 1 Gnms. 1 Flere ligeartede forhold; < 18 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet I alt 1 Gnms. 1 3

24 Flere ligeartede forhold; 18 år; ikke tidligere straffet Betinget straflængde i Gennemsnit: 87 ; median: Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 8 ; median: Flere ligeartede forhold; 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet Betinget straflængde i Gennemsnit: 111 ; median: Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 178 ; median: Flere ligeartede forhold; 18 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet Betinget straflængde i Gennemsnit: 99 ; median: 9. Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 18 ; median:

25 Flere uligeartede forhold; 18 år; ikke tidligere straffet Ubet. straflængde I alt 19 Gnms. Flere uligeartede forhold; 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet Betinget straflængde i Gennemsnit: 7 ; median: Flere uligeartede forhold; 18 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 13 ; median: Betinget straflængde i Gennemsnit: 9 ; median: , 3, 3, 1, 1, 3 Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 13 ; median:

26 Indbrud i fabrik ( 7) Omfatter Indbrud i fabrik, lager, værksted, tømmerhandel/byggemarked, edb-virksomhed samt virksomheder i øvrigt. Ligeartet kriminalitet 7. Generelle forhold Sagernes art 7% af i alt 1.1 afgørelser om indbrud i fabrik omfatter flere forhold, og i langt de fleste tilfælde drejer det sig om flere tyverier. Knap to tredjedele (%) af sagerne vedrører tidligere straffede personer, hvoraf størstedelen tidligere er straffet for tyveri. 1% af sagerne angår unge lovovertrædere. 9% af samtlige afgørelser vedrører personer på 18 år og derover, der tidligere er dømt for tyveri, og som aktuelt er dømt for flere tyverier. Strafudmåling Ubetingede frihedsstraffe udgør 9% af afgørelserne i ovennævnte sagstype, mens den gennemsnitlige andel ubetingede frihedsstraffe er på 3%. Bøder forekommer i % af afgørelserne. Længden af de ubetingede frihedsstraffe spænder fra 1 til år og 3 mdr., heraf er % på højst mdr. og 9% på højst 1 år. Knap halvdelen (8%) af afgørelserne er betingede frihedsstraffe, og den længste betingede straf er på 1½ år. Straflængder for betingede og ubetingede domme for indbrud i fabrik. Kumuleret. Betinget dom Ubetinget dom I alt Højst 3,1% 9,% 1,% Højst 1,% 31,%,% Højst 3 mdr. 8,1%,3%,1% Højst mdr. 77,1%,8%,8% Højst mdr. 9,8% 73,% 8,8% Højst 1 år 99,7% 93,% 9,% Højst år 1,% 99,8% 99,9% Udvikling Der er nogen variation årene imellem med hensyn til andel ubetingede straffe, idet der i er idømt forholdsvis mange frihedsstraffe (knap %), mens der i 199 og i er idømt forholdsvis få (omkring 3%). Den gennemsnitlige længde af de ubetingede frihedsstraffe er også kortest i 199 og og noget højere de mellemliggende år. Betydningen af alder Andelen af ubetingede frihedsstraffe for personer under 18 år er på %, mens den for personer på 18 år og derover er på %.

27 Betydningen af antal og art af aktuelle forhold Andelen af ubetingede frihedsstraffe i sager med ét forhold er 1%, mens den i sager med flere uligeartede forhold er 3% og i sager med flere ligeartede forhold %. let af aktuelle forhold influerer endvidere på straffens længde, men der ikke er en entydig tendens mht. betydningen af arten af biforhold for straffens længde. Betydningen af tidligere kriminalitet Mens andelen af ubetingede frihedsstraffe for ustraffede personer er på %, er den for personer, der tidligere er straffet for uligeartet kriminalitet, på 3%, og for personer tidligere straffet for ligeartet kriminalitet på 8%. Domspraksis i forskellige sagstyper 1) Aktuelt dømt for ét forhold, tidligere ustraffet: Gerningsperson < 18 år: 8 afgørelser: tiltalefrafald, bøder og 11 betingede domme uden straffastsættelse. Gerningsperson 18 år: 77% af de 1 afgørelser er betingede frihedsstraffe, heraf er langt de fleste uden straffastsættelse. ) Aktuelt dømt for ét forhold, tidligere straffet for ligeartet kriminalitet: Gerningsperson < 18 år: 13 afgørelser: 8 betingede frihedsstraffe, 3 tiltalefrafald og bøder. Gerningsperson 18 år: 37% af de 17 afgørelser er ubetingede frihedsstraffe, typisk med en straflængde på 3 og mdr. (median ). 3% af afgørelserne er betingede frihedsstraffe. 3) Aktuelt dømt for flere ligeartede forhold, tidligere ustraffet: Gerningsperson < 18 år: 1 af 89 afgørelser er tiltalefrafald, og 3 er betingede frihedsstraffe, hvoraf hovedparten er uden straffastsættelse. Gerningsperson 18 år: 89% af 193 afgørelser er betingede frihedsstraffe, næsten halvdelen dog uden straffastsættelse. 9% er ubetingede frihedsstraffe, hvoraf størstedelen er kombinationsdomme. ) Aktuelt dømt for flere ligeartede forhold, tidligere straffet for ligeartet kriminalitet: Gerningsperson < 18 år: afgørelser, heraf 1 tiltalefrafald, 1 betingede frihedsstraffe og 8 ubetingede frihedsstraffe fra 3 til 9 mdr. Gerningsperson 18 år: 9% af i alt afgørelser er ubetingede frihedsstraffe, typisk med straflængder på til 9 mdr. (median mdr.). 9% af afgørelserne er betingede frihedsstraffe. 7

28 Indbrud i fabrik ( 7) Sagskategori Bøde Tiltalefrafald Bet. dom u. straffast sæt. Bet. hæftestraf Bet. fængselsstraf Samfundstjeneste Kombinationsdom Ubet. hæftestraf I alt Gennemsnitlig straflængde Bet. Ubet. dom dom Ubet. fængselsstraf Gennemsnitligt antal biforhold Ligeartede Uligeartede % 3% 19% 1% dg. 1% 3% 38% 3% 1% dg. 1% 9% 9% 9% 1% % 1% 1% 13% 3% % 1% 1 dg % % % % % 3% % % 31% 1% dg. 78 dg % 1% % % 9% 9% 9% 1% 8 dg. 8 dg dg. % 7% % 1% 1% 1% 1% dg. 3,8, dg. 18 dg. % 3% % 8% 1% % 1%,, dg. % % 11% 11% 1% 9 dg.,, dg. 171 dg. % 1% 38% 1% 3% 1% % 1% 3% 1%,1, dg. 17 dg. % 3% 3% 1% % % 1% 9% 1%, 3, % % % 31% 1% 11% 1% 3% 1% 89 dg. 183 dg.,8 3, % % 18% 1% 1% 7 dg. 1, dg. % % % 1%, dg. dg. 33% 33% 33% 1%, % % 31% % 9% % % 1% 8 dg. 8 dg., % % 3% % % 1% 1% 1% 1% 8 dg. 1 dg., % 3% 19% % 31% 3% % % 1% 1 dg. 19 dg. 1,7 I alt % 11% % 1% % % % 1% 8% 1% 91 dg. 1 dg. : ikke tidligere straffet; y: tidligere straffet for ligeartet kriminalitet; z: tidligere straffet for uligeartet kriminalitet. Ét forhold < 18 år y z 18 år y z Flere ligeartede forhold 18 år < 18 år y z y z Flere uligeartede forhold 18 år < 18 år y z y z 8

29 Straflængder for indbrud i fabrik Ét forhold; 18 år; ikke tidligere straffet Betinget straflængde i Gennemsnit: 1 ; median: Ét forhold; 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet Betinget straflængde i Gennemsnit: ; median: Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 78 ; median: Ét forhold; 18 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet I alt 1 Gnms. 8 Flere ligeartede forhold; < 18 år; ikke tidligere straffet I alt 11 Gnms. 18 9

30 Flere ligeartede forhold; < 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet Ubet. straflængde I alt 8 Gnms Flere ligeartede forhold; < 18 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet I alt Gnms. 1 Flere ligeartede forhold; 18 år; ikke tidligere straffet Betinget straflængde i Gennemsnit: 1 ; median: Ubet. straflængde I alt 7 Gnms. 171 Flere ligeartede forhold; 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet Betinget straflængde i Gennemsnit: 1 ; median: Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 17 ; median:

31 Flere ligeartede forhold; 18 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet 1 Betinget straflængde i Gennemsnit: 89 ; median:. 1 Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 183 ; median: Flere uligeartede forhold; 18 år; ikke tidligere straffet I alt 17 Gnms. 8 Flere uligeartede forhold; 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet I alt 19 Gnms Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 1 ; median:

32 Flere uligeartede forhold; 18 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet Ubet. straflængde I alt 1 8 Gnms

33 Indbrud i apotek ( 7) Omfatter Indbrud i apotek, hospital og lægekonsultation. Ligeartet kriminalitet 7 Generelle forhold Sagernes art Størstedelen (89%) af de i alt 393 sager om indbrud i apotek angår tidligere straffede personer, og 8% omfatter flere forhold. Kun % af afgørelserne vedrører unge lovovertrædere. Strafudmåling Ubetingede frihedsstraffe udgør generelt en stor del af afgørelserne (%), hvilket kan skyldes, at en relativ lille del af sagerne omhandler tidligere ustraffede personer. Straflængden for de ubetingede frihedsstraffe varierer fra til 1½ år, idet langt størstedelen (98%) er på højst 1 år. De betingede frihedsstraffe udgør 8% af afgørelserne. Udvikling Der er ingen klare udviklingstendenser i strafudmålingen. Betydningen af antal og art af aktuelle forhold Andelen af ubetingede frihedsstraffe er i sager med ét forhold på % og i sager med flere ligeartede forhold på 71%. Betydningen af tidligere kriminalitet Andelen af ubetingede frihedsstraffe for tidligere ustraffede personer er på 9% og dermed markant lavere end for personer, der tidligere er straffet for uligeartet kriminalitet (8%) eller ligeartet kriminalitet (77%). Domspraksis i forskellige sagstyper 1) Aktuelt dømt for ét forhold, tidligere ustraffet: Gerningsperson < 18 år: Der er kun afgørelser i denne persongruppe, begge bøder. Gerningsperson 18 år: Af i alt 1 afgørelser er 7 betingede domme uden straffastsættelse, er betingede fængselsstraffe på 3 til, og 1 er ubetinget fængselsstraf på 3. ) Aktuelt dømt for ét forhold, tidligere straffet for ligeartet kriminalitet: Gerningsperson 18 år: 9 af 9 afgørelser er ubetingede fængselsstraffe, typisk med en længde på mellem 3 og 3 mdr. (median ). 1 afgørelser er betingede fængselsstraffe, typisk med en straflængde mellem 3 og 3 mdr. 3) Aktuelt dømt for flere ligeartede forhold, tidligere ustraffet: Gerningsperson < 18 år: sager: begge betingede domme uden straffastsættelse. Gerningsperson 18 år: 1 af de afgørelser er betingede domme uden straffastsættelse. 9 afgørelser er betingede frihedsstraffe, typisk med en straflængde mellem 3 og mdr., og er ubetingede fængselsstraffe på henholdsvis 3 og måneder. 33

34 ) Aktuelt dømt for flere ligeartede forhold, tidligere straffet for ligeartet kriminalitet: Gerningsperson < 18 år: 1 kombinationsdom og 1 ubetinget fængselsstraf på 3 mdr. Gerningsperson 18 år: 8% af 19 afgørelser er ubetingede fængselsstraffe, typisk med en straflængde på mellem og mdr. (median mdr.). 1% af afgørelserne er betingede frihedsstraffe. 3

35 Indbrud i apotek ( 7) Sagskategori Bøde Tiltalefrafald Bet. dom u. straffast sæt. Bet. hæftestraf Bet. fængselsstraf Samfundstjeneste Kombinationsdom Ubet. hæftestraf 1% 1% I alt Gennemsnitlig straflængde Bet. Ubet. dom dom Ubet. fængselsstraf Gennemsnitligt antal biforhold Ligeartede Uligeartede Ét forhold z 18 år y z < 18 år y Flere ligeartede forhold 18 år < 18 år y z y z Flere uligeartede forhold 18 år < 18 år y z y % 33% 8% 1% % % % 9% % 9% 1% % 33% % 11% 1% 1% 1% 1 1 % % 1% dg. 3 dg. 8 dg. 7 dg. dg. 3 dg., 3, 9 dg.,, dg. % % 3% % 9% 1% 7 dg.,7 1, dg. 11 dg. % % 1% % % 7% 1%,, % 9% 3% 9% 9% 7% 1% 99 dg. 1 dg. 3,,9 1 1 % % 1% dg. 1, 3 % % 1% dg. 1, % 3% 13% 81% 1% 98 dg. 117 dg. 1, % 7% 1% 11 dg.,3 I alt % % 8% 1% 19% % % % 1% 1% 91 dg. 18 dg. : ikke tidligere straffet; y: tidligere straffet for ligeartet kriminalitet; z: tidligere straffet for uligeartet kriminalitet. z 3

36 Straflængder for indbrud i apotek Ét forhold; 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet I alt 1 Gnms Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 7 ; median: Flere ligeartede forhold; 18 år; ikke tidligere straffet I alt 9 Gnms. 1 Flere ligeartede forhold; 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet Betinget straflængde i Gennemsnit: 11 ; median: Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 11 ; median:

37 Flere ligeartede forhold; 18 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet Ubet. straflængde I alt 11 1 Gnms Flere uligeartede forhold; 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet 1 Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 117 ; median:

38 Pengeskabstyveri ( 7) Omfatter Pengeskabstyveri med skærebrænder, sprængstof, vinkelsliber eller andre remedier. Ligeartet kriminalitet 7. Generelle forhold Sagernes art Godt tre fjerdedele (77%) af de i alt 18 afgørelser om pengeskabstyveri omfatter flere forhold, og to tredjedele sagerne angår tidligere straffede personer. 1% af afgørelserne vedrører unge lovovertrædere. Strafudmåling 9% af samtlige afgørelser for pengeskabstyveri er betingede frihedsstraffe, mens 39% er ubetingede frihedsstraffe. Kun én sag er afgjort med bøde. Straflængderne for de ubetingede domme varierer fra 3 til 3½ år, idet hovedparten (8%) er på højst 1 år. De betingede frihedsstraffe varierer fra 3 til 1 år; størstedelen (71%) er på højst 3 måneder. Udvikling Der er ingen tydelige udviklingstendenser i strafudmålingen i perioden 199 til. Betydningen af alder Gerningspersonens alder har betydning for straffens art, idet kun 3 af de afgørelser vedrørende personer under 18 år er en ubetinget frihedsstraf, mens andelen af ubetingede frihedsstraffe er 3% for ældre lovovertrædere. Betydningen af antal og art af aktuelle forhold Andelen af ubetingede frihedsstraffe i sager med ét forhold er på 1%, mens den i sager med flere forhold er på 8%. Arten af de eventuelt flere forhold kan derimod ikke klart ses at have betydning for strafudmålingen. Betydningen af tidligere kriminalitet Andelen af ubetingede frihedsstraffe for tidligere ustraffede personer er på 1%, mens den for dem, der tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet, er på %. Forekomsten af tidligere kriminalitet synes ikke at influere på straffens længde, jf. oversigtskema. Det skal dog her bemærkes, at flere sagstyper kun omfatter meget få eller ingen afgørelser. Domspraksis i forskellige sagstyper 1) Aktuelt dømt for ét forhold, tidligere ustraffet: Gerningsperson < 18 år: tiltalefrafald Gerningsperson 18 år: 1 afgørelser: 1 tiltalefrafald, betingede domme uden straffastsættelse, 3 betingede domme med samfundstjeneste og betingede fængselsstraffe, med straflængder mellem 3 og 3 måneder. 38

39 ) Aktuelt dømt for ét forhold, tidligere straffet for ligeartet kriminalitet: Gerningsperson < 18 år: betingede fængselsstraffe på henholdsvis og måneder. Gerningsperson 18 år: 1 afgørelser, heraf 9 betingede domme og ubetingede fængselsstraffe, henholdsvis 1 på 3 og 3 på 3 måneder. 3) Aktuelt dømt for flere ligeartede forhold, tidligere ustraffet: Gerningsperson < 18 år: Af i alt afgørelser er der tiltalefrafald, 1 betinget dom uden straffastsættelse og 1 betinget fængselsstraf på 1 år. Gerningsperson 18 år: 8 afgørelser i denne gruppe, heraf betingede frihedsstraffe, heraf med vilkår om samfundstjeneste, kombinationsdomme og ubetingede fængselsstraffe, henholdsvis 1 på 3, 1 på mdr. og på 1½ år. ) Aktuelt dømt for flere ligeartede forhold, tidligere straffet for ligeartet kriminalitet: Gerningsperson < 18 år: afgørelser: 1 tiltalefrafald, 1 betinget fængselsstraf, 1 betinget dom med samfundstjeneste, 1 kombinationsdom og 1 ubetinget fængselsstraf på måneder. Gerningsperson 18 år: 3 af de 3 afgørelser er ubetingede frihedsstraffe, typisk med en straflængde på mellem 3 mdr. og 1 år (median mdr.). 1 af afgørelserne er betingede frihedsstraffe. 39

40 Pengeskabstyveri ( 7) Sagskategori Ét forhold < 18 år y z 18 år y z Flere ligeartede forhold 18 år < 18 år y z y z Bøde Tiltalefrafald Bet. dom u. straffast sæt. Bet. hæftestraf Bet. fængselsstraf Samfundstjeneste Kombinationsdom Ubet. hæftestraf 1% 1% 1% 1% 1 1 1% 1% % 33% % % 1% % 1% 3% 7% 9% 1% 1 3 7% 33% 1% 1 1 7% 17% 17% 1% % % % % % 1% 1 1 1% 1% % 3% 18% 1% 1% 1% % % % 17% 8% 13% 3% 1% 1 9 8% 17% % 8% % 38% 1% I alt Gennemsnitlig straflængde Bet. Ubet. dom dom 9 dg. 1 dg. 3 dg. 8 dg. 7 dg. 9 dg. Ubet. fængselsstraf Gennemsnitligt antal biforhold Ligeartede Uligeartede 3 dg.,8 1, 3 dg. 18 dg.,,, 3, 1 dg. 31 dg.,8,1 137 dg. 7 dg. 7,, 11 dg. 37 dg.,3 3, Flere uligeartede forhold 18 år < 18 år z y z y dg. 1, 1% 1% dg. 1 dg., dg. 1,7 9 dg., I alt 113 dg. 8 dg. 1% 11% 11% 7% 11% 9% 3% 1% : ikke tidligere straffet; y: tidligere straffet for ligeartet kriminalitet; z: tidligere straffet for uligeartet kriminalitet % 17% 33% % 33% 33% 1% % 33% 1% 1%

41 Straflængder for pengeskabstyveri Ét forhold; 18 år; ikke tidligere straffet I alt Gnms. 3 Ét forhold; 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet I alt Gnms. 8 Flere ligeartede forhold; 18 år; ikke tidligere straffet I alt 1 Gnms. 1 Flere ligeartede forhold; 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet I alt 9 Gnms Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 7 ; median:

42 Flere ligeartede forhold; 18 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet Ubet. straflængde I alt 9 Gnms

43 Indbrud i privat bolig ( 7) Omfatter Indbrud i villa/parcelhus, landejendom, lejlighed og værelse. Ligeartet kriminalitet 7. Generelle forhold Sagernes art 7% af i alt.9 afgørelser om indbrud i privat bolig angår tidligere straffede personer, og ligeledes 7% af sagerne omfatter flere forhold. 1% af afgørelserne vedrører personer under 18 år. Den største sagstyper (% af samtlige afgørelser) angår personer på 18 år og derover, der tidligere er dømt for tyveri og aktuelt dømt for flere tyverier. Strafudmåling Ubetingede frihedsstraffe udgør godt halvdelen (%) af afgørelserne. Den korteste ubetingede dom er på 1, mens den længste dom er på 8 år (i sidstnævnte tilfælde er dommen formodentlig en fællesstraf eller omfatter en reststraf). 3% af de ubetingede frihedsstraffe er fastsat til højst 3 mdr., og 9% er på højst 1 år. De betingede frihedsstraffe udgør 3% af afgørelserne. De fleste betingede domme med straffastsættelser er fastsat til højst mdr., de længste til 1½ år. % af sagerne er afgjort med bøde. Både de inden- og udenretslige bøder er på op til. kr. Straflængder for betingede og ubetingede domme for samtlige frihedsstraffe for indbrud i privat bolig. Kumuleret. Betinget dom Ubetinget dom I alt Højst 3,9%,8% 11,7% Højst 8,1%,9% 3,7% Højst 3 mdr.,7% 3,%,% Højst mdr. 78,7%,% 3,3% Højst mdr. 9,% 7,7% 8,9% Højst 1 år 99,7% 9,% 9,% Højst år 1,% 99,% 99,7% Højst 3 år 1,% 99,8% 99,8% Udvikling Andelen af ubetingede domme er lidt mindre i slutningen end i begyndelsen af perioden. Til gengæld er længden af de ubetingede domme vokset. Vurderet ud fra straffemassen pr. afgørelse er der ikke klare tegn på ændringer i strafudmålingen i perioden. Betydningen af alder Af de afgørelser, der vedrører personer under 18 år, er der kun 1 ubetingede frihedsstraffe (8%), mens 9% af de øvrige afgørelser er det. 3

44 Betydningen af antal og art af aktuelle forhold Ubetingede domme er idømt i 8% af sagerne med ét forhold. Til sammenligning er andelen af ubetingede domme i sager med flere uligeartede forhold på % og i sager med flere ligeartede forhold på %. let og arten af aktuelle forhold synes også at influere på straffens længde. Betydningen af tidligere kriminalitet % af de afgørelser, der vedrører ustraffede personer, er ubetingede frihedsstraffe, mens de ubetingede frihedsstraffe udgør 73% af afgørelserne i sager, der vedrører personer, der tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet. Der er en tendens til, at forekomsten, men ikke arten, af tidligere kriminalitet influerer på straffens længde. Domspraksis i forskellige sagstyper 1) Aktuelt dømt for ét forhold, tidligere ustraffet: Gerningsperson < 18 år: 9% af i alt 17 afgørelser er tiltalefrafald, mens % er betingede frihedsstraffe, hvoraf kun 1 dom er med straffastsættelse. Resten af afgørelserne er bøder. Gerningsperson 18 år: 83% af de i alt afgørelser er betingede frihedsstraffe, hovedparten uden straffastsættelse. 1% af afgørelserne er bøder. Der er ubetingede domme:1 på 3, 1 på og på 3 mdr. ) Aktuelt dømt for ét forhold, tidligere straffet for ligeartet kriminalitet: Gerningsperson < 18 år: 8 afgørelser: 1 tiltalefrafald, 1 bøde samt 9 betingede - og 3 ubetingede frihedsstraffe. Gerningsperson 18 år: 3% af i alt afgørelser er ubetingede frihedsstraffe med straflængder på typisk fra 3 til mdr. (median ) % af afgørelserne er betingede frihedsstraffe. 3) Aktuelt dømt for flere ligeartede forhold, tidligere ustraffet: Gerningsperson < 18 år: Af i alt 9 afgørelser er 9% tiltalefrafald og % betingede frihedsstraffe, hvoraf halvdelen er uden straffastsættelse. Gerningsperson 18 år: 8% af 3 afgørelser er betingede frihedsstraffe, og 1% er ubetingede frihedsstraffe. Knap /3 af de ubetingede frihedsstraffe er kombinationsdomme, mens resten er fra til års ubetinget fængsel, heraf er hovedparten fra 3 til. ) Aktuelt dømt for flere ligeartede forhold, tidligere straffet for ligeartet kriminalitet: Gerningsperson < 18 år: Af i alt 7 afgørelser er betingede frihedsstraffe, mens 19 er ubetingede frihedsstraffe, heraf en tredjedel kombinationsdomme og resten hovedsageligt med straflængder på 3 til måneder. Gerningsperson 18 år: Af 1 afgørelser er 81% ubetingede fængselsstraffe, typisk med straflængder på til 1 år (median mdr.).

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER Af de forbrdelser, der henhører under denne overskrift, omfatter undersøgelsen alene bestemmelsen om trusler på livet ( ) og om racediskrimination ( b). TRUSSEL PÅ LIVET ( ) Ligeartet

Læs mere

FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE

FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE Undersøgelsen omfatter i alt.9 afgørelser om dokumentfalsk ved brug af betalingsmidler ( 171), dokumentfalsk i øvrigt ( 171), personelt falsk ( 17) og pengefalsk

Læs mere

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V.

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. Afgørelser vedrørende vold, trusler m.v. mod offentlig mndighed ( 9) er omtalt i forbindelse med øvrige voldsforbrdelser. Dette afsnit omfatter alene trusler

Læs mere

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME I dette afsnit omtales manddrab ( 237), forsøg på manddrab ( 237, jf. 21), uagtsomt manddrab ( 241), uagtsom, betdelig legemsbeskadigelse ( 249) og fareforvoldelse

Læs mere

FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD

FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD Undersøgelsen omfatter i alt 155 afgørelser om incest m.v. ( 210; 223, stk. 1; 224, jf. 223, stk. 1) og om unddragelse af forældremndighed m.v. ( 215). INCEST M.V. ( 210;

Læs mere

BRANDSTIFTELSE KVALIFICERET BRANDSTIFTELSE ( 180)

BRANDSTIFTELSE KVALIFICERET BRANDSTIFTELSE ( 180) BRANDSTIFTELSE Undersøgelsen omfatter i alt 515 afgørelser om henholdsvis kvalificeret brandstiftelse ( 180) og forsætlig brandstiftelse ( 181), hvoraf sidstnævnte angår 97% af afgørelserne. KVALIFICERET

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Materiale og begreber Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Materiale og begreber Fejl! Bogmærke er ikke defineret. INDLEDNING Til brug ved Straffelovrådets drøftelser af strafferammer m.v. er der gennemført en undersøgelse af domspraksis på straffelovens område. Undersøgelsen sigter primært på en statistisk kortlægning

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere 1. Materiale Undersøgelsen er baseret på alle de personer, der

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

ANDRE FORMUEFORBRYDELSER

ANDRE FORMUEFORBRYDELSER ANDRE FORMUEFORBRYDELSER Denne del af undersøgelsen omfatter i alt 5.611 afgørelser, der vedrører hærværk ( 91, stk. 1-3), brugstyveri af bil m.v. ( 93, stk. 1), brugstyveri af knallert ( 93, stk. 1) og

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr.

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr. Afgørelser 65 Tabel 3.13 Ubetingede fængselsstraffe fordelt efter overtrædelsens art og længden af den idømte straf 2000 Unsuspended prison sentences by type of offence and length of sentence 2000 Overtrædelsens

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Strafferetlige afgørelser

Strafferetlige afgørelser Strafferetlige afgørelser 58 Afgørelser Strafferetlige afgørelser Afsnittet indeholder følgende tabeller om strafferetlige afgørelser, hvor en afgørelser kan bestå af ét eller flere forhold (lovovertrædelser):

Læs mere

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Samfundstjeneste-21 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;unge, straf og andre retsfølger Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Historisk Udskrevet: 3.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2007-2012 Januar 2013 INDHOLD Anmeldelser 2007-2012 Sigtelser 2007-2012 Side 2-8 Side 9-15 Januar 2013 Anmeldelser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Straffeloven

Læs mere

Kriminalstatistik 2006

Kriminalstatistik 2006 Kriminalstatistik 2007:2 Kriminalstatistik 2006 Side 2 Kriminalstatistik 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Sammenfatning... 5 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1997-2006 5 Tabel

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 732 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. april 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Samfundstjeneste Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Samfundstjeneste Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Samfundstjeneste Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod personer i offentlig tjeneste;vidnetrusler;falsk forklaring og anklage;udvisning, EU-borgere - narkotika;børnepornografi;voldtægt;vold (liv

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2010 Langvarige varetægtsfængslinger 2009 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger. Det vil sige

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retsvæsen - A.7 106 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Centrale nøgletal. Danmark i alt. Anmeldelser og sigtelser. 1. halvår 2015

Centrale nøgletal. Danmark i alt. Anmeldelser og sigtelser. 1. halvår 2015 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 1. halvår 2015 Danmark i alt For definitionerne af de forskellige kriminalitetsarter se http://politistatistik.dk/definitioner.htm August 2015 INDHOLD Anmeldelser

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden

1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden Kriminalitetsudviklingen - 11 1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden 1991-2001 1.1 Anmeldelser 1.1.1 Anmeldte straffelovsovertrædelser Fald i antallet af straffelovsanmeldelser Straffeloven Oversigtstabel

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2010 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2005 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Kriminalstatistik 2003:1 Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Oversigt 1. Antal personer, sager og forhold med en afgørelse, 1992-2001 Personer Sager

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retsvæsen - A.7 118 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2011 Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet Pr. 1. juli 2010 blev den kriminelle lavalder sænket til fra 15 til 14 år. Det er derfor af særlig interesse

Læs mere

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen November 2009 Resume

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

Kriminalstatistik for Grønland

Kriminalstatistik for Grønland Kriminalstatistik 2003:2 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Sammenfatning... 4 Tabel 1. Antal personer,

Læs mere

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 JUSTITSMINISTERIET FORSKNINGSENHEDEN August 2006 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt RIGSADVOKATEN Juni 2006 J.nr. 2005-120-0019 Straffene i voldssager efter ændringen af straffelovens 244 246 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002

Læs mere

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-07-5 FORORD Flere nuværende og tidligere

Læs mere

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2008:2 4. april 2008 Anmeldelser og sigtelser for lovovertrædelser 2007 Resumé: I 2007 var der i alt 445.300 anmeldte overtrædelser af straffeloven,

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens tabel

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fængslinger mv Fængslinger

Fængslinger mv Fængslinger Fængslinger 108 - Fængslinger Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister,

Læs mere

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. december 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte - Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Lene Mosegaard Søbjerg Februar 2010 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.01 og 6.02 samt 6.04 og 6.05 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens

Læs mere

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1.

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1. BILAG A JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2015 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Selvstændig

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brugstyveri; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 26.6.2002 Status: Gældende Udskrevet: 31.12.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. juli 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. juli 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. juli 2015 Sag 52/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Jeppe Søndergaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Nykøbing Falster

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Kriminalitet Denne udgivelse behandler følgende områder: Anmeldelsesstatistik o o

Kriminalitet Denne udgivelse behandler følgende områder: Anmeldelsesstatistik o o Kriminalitet Kriminalitet 2011-2015 Indledning Grønlands Statistik genopstarter nu statistik over kriminalitet. Dette gøres med denne udgivelse, der beskriver udviklingen af kriminalitet i tidsperioden

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen

RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0015 Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven,

Læs mere

Fængslinger mv. 100 Fængslinger

Fængslinger mv. 100 Fængslinger Fængslinger 100 Fængslinger Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 5.1 og 5.2 samt 5.4 og 5.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister,

Læs mere

7. Fra barn til voksen

7. Fra barn til voksen Fra barn til voksen 137 7. Fra barn til voksen Unge mennesker træder ind i de voksnes rækker med små skridt over en lang periode og i forskellige tempi. De fleste unge flytter hjemmefra, når de er mellem

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Lovændringen trådte i kraft den 8. juni 2002 og har virkning for forhold, der begås efter dette tidspunkt.

Lovændringen trådte i kraft den 8. juni 2002 og har virkning for forhold, der begås efter dette tidspunkt. RIGSADVOKATEN J.nr. 2003-120-0005 Januar 2004 Straffene i voldssager efter ændringen af straffelovens 244 246 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 286 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. januar 2013 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011

Klientundersøgelsen 2011 Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om unge klienter Af Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund for rapporten...

Læs mere

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009.

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009. Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte og registrerede

Læs mere

Rigsadvokaten: Hårde straffe for hjemmerøveri

Rigsadvokaten: Hårde straffe for hjemmerøveri Pressemeddelelse Den 20. november 2009 Rigsadvokaten: Hårde straffe for hjemmerøveri Hjemmerøverier bliver straffet hårdt, og domstolene ser det som en klart skærpende omstændighed, når kriminelle trænger

Læs mere

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2017

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2017 Rigsadvokaten, 23. januar 2017 2 Det er vigtigt, at anklagemyndigheden i sit arbejde med konkrete straffesager også bidrager aktivt til gennem retspraksis at få afklaret spørgsmål af mere generel karakter

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Lovforslag nr. L 50 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Lovforslag nr. L 50 Folketinget Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2014-15 Fremsat den 5. november 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Samfundstjeneste

Læs mere

Straffelovrådets betænkning om samfundstjeneste mv.

Straffelovrådets betænkning om samfundstjeneste mv. Straffelovrådets betænkning om samfundstjeneste mv. Betænkning nr. 1545 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2010 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 154 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset

Læs mere

Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen

Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Center for Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Tlf.: 8728 5003 NOTAT Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen vedrørende

Læs mere

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold.

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold. Social arv 163 8. Social arv nes sociale forhold nedarves til deres børn Seks områder undersøges Der er en klar tendens til, at forældrenes sociale forhold "nedarves" til deres børn. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Centre for Economic and Business Research 2016 Opgaven CEBR har i efteråret 2015/foråret 2016 udført

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 Sag 119/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steffen Lausteen Andersen, beskikket) og T2 (advokat Jan Aarup, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Forholdet mellem straffe for personfarlige forbrydelser og for formueforbrydelser

Forholdet mellem straffe for personfarlige forbrydelser og for formueforbrydelser Juristen nr. 5/2003 Danmarks Jurist- og Økonomforbund Forholdet mellem straffe for personfarlige forbrydelser og for formueforbrydelser Forskningschef, dr.jur. Britta Kyvsgaard 1. Indledning I en tale

Læs mere

3.2. Forhøjede strafminima

3.2. Forhøjede strafminima Normalstrafferammen giver derimod ikke i sig selv nogen vejledning med hensyn til, hvad udgangspunktet for strafudmålingen skal være i normaltilfælde. Det er et generelt anerkendt princip, at strafmaksimum

Læs mere

Cirkulære om dansk indfødsret ved naturalisation

Cirkulære om dansk indfødsret ved naturalisation Page 1 of 7 CIR nr 90 af 16/06/1999 Historisk Offentliggørelsesdato: 08-07-1999 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Senere ændringer til forskriften CIS nr 55 af 12/06/2002 Oversigt

Læs mere