Evaluering af entreprenøraftaler Alkoholbehandlingen Version VII, 26. marts 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af entreprenøraftaler Alkoholbehandlingen Version VII, 26. marts 2007"

Transkript

1 Evaluering af entreprenøraftaler Alkoholbehandlingen Version VII, 26. marts 2007 A. Arbejdsgruppe Følgende personer deltager i arbejdsgruppens arbejde i forbindelse med evaluering af tilbud Anette Søgård Nielsen leder af Alkoholbehandlingen, Odense Anne Marie Berntsen leder af Alkoholbehandlingen, Svendborg Jesper Due Pedersen Svendborg Kommune Kristian Laurbjerg Odense kommune B. Konkretisering af evalueringernes indhold 1. Dokumentation af ydelser Beskrivelse af ydelserne Akut behandling Alkoholbehandlingen tilbyder ambulant afrusning (behandling af abstinenser). Der er her tale om en form for skadestue-funktion, hvor patienterne kan henvende sig uden tidsbestilling i den akutte åbningstid og få gennemført et afrusningsforløb, typisk af dages varighed. Akut behandling varetages af sundhedsfagligt personale. Når patienten er blevet ædru og abstinensfri, skal patienten tage stilling til, hvorvidt han ønsker egentlig behandling for alkoholmisbruget. Afklarende samtaler Hvis patienten ikke har behov for akut afrusning, kan patienten få en eller flere afklarende samtaler, hvor han kan få information om mulighederne for behandling, samt få afklaret evt. ambivalens i forhold til behandling. Kortlægning Alkoholbehandlingen har gennem de sidste mange år i samarbejde med Enheden for Klinisk Alkoholforskning, OUH, udvalgt en vifte af de allermest veldokumenterede behandlingsmetoder til behandling af alkoholmisbrug, samt udviklet en visitationsmetode til at kunne tilbyde den enkelte patient det mindst indgribende behandlingstilbud med den bedste prognose- i forhold til patientens individuelle belastnings- og ressourceprofil. Forudsætningen for at kunne tilbyde patienten det mindste indgribende og mest effektive behandlingstilbud, er en grundig kortlægning af patientens behov. Behandling indledes derfor med en grundig kortlægningssamtale. Kortlægningssamtalen er et længerevarende interview med patienten, hvor behandleren skaber sig et overblik over patientens situation. Interviewet er struktureret og baseret på interviewinstrumentet Addiction Severity Index (ASI). ASI er et spørgeskema, der stiller spørgsmål indenfor 7 hovedområder: Fysisk helbred, arbejdsmæssig fungeren, alkoholmisbrug, stofmisbrug, kriminalitet, social/familiemæssig fungeren og psykisk helbred. På hvert område undersøges, om der er problemer og såfremt der er problemer, Evaluering af entreprenøraftaler - Misbrugsbehandlingsområdet 1

2 vurderes alvorlighedsgraden og behandlingsbehovet af både patienten selv og den behandler, der interviewer patienten. Dele af ASI danner baggrund for Alkoholbehandlingens indberetning til det lovpligtige Nationale Alkoholbehandlingsregister. Visitationen Kortlægningen danner grundlaget for den interne visitation til de enkelte ambulante behandlingstilbud, som Alkoholbehandlingen råder over. Visitationen foregår på baggrund af den patient-profil, der tegner sig under kortlægningen, og visitationen er funderet på analyser af effekten af de patientforløb, der er indgået i forskningsprojekterne. Visitationsproceduren bygger således på den indsamlede viden om, at en patient med præcist den og den problemstilling i kombination, har den bedste prognose indenfor dette eller hint specifikke behandlingstilbud. Der er med andre ord tale om en visitationsmodel, der er udviklet på baggrund af analyser af statistiske data på, hvordan det går forskellige patienter, der er behandlet med forskellige behandlingsmetoder. Parathed til behandling Mange patienter er ambivalente i forhold til ændring af alkoholvaner og behandling i det hele taget. Ofte sker henvendelsen til Alkoholbehandlingen på grund af pres fra pårørende eller andre snarere end udfra et eget ønske. Derfor begynder et behandlingsforløb med et antal samtaler, der fokuserer på selve overvejelserne om at ændre alkoholvaner og beslutningen om at gå i behandling. Samtalerne har til hensigt at hjælpe patienten til at blive mere klar over, hvad han ønsker og regner med at få ud af behandling - og en hjælp til at se, at der ikke er andre end ham selv, der kan træffe de valg, der skal til. Behandlingstilbuddene Når patienten i løbet af disse samtaler bliver afklaret i forhold til, hvad han ønsker, og såfremt det ender med, at han ikke blot ønsker at ændre alkoholvaner, men også ønsker alkoholbehandlingens hjælp til dette, så påbegynder man det behandlingstilbud, man i henhold til visitationsmodellen finder har den bedste prognose. Det vil sige, at man går i gang med kognitiv adfærdsterapi, familieterapi, kontraktbehandling, støttende samtaler eller i samarbejde med primærkommunen henvises til anden behandling (såfremt patienten har en ringe prognose i det ambulante behandlingssystem). I fald primærkommunen følger anbefalingen om at visitere patienten til døgnbehandling, kan patienten fortsætte i ambulant alkoholbehandling i Alkoholbehandlingen efter endt døgnbehandling, enten på patientens eget initiativ, eller som led i en handleplan, udarbejdet i samarbejde med primærkommunen eller aftalt med patienten i forbindelse med kommunens visitation til døgnbehandling. Alle behandlingstilbuddene gives individuelt til den enkelte patient, evt. sammen med dennes familie (men ikke som gruppebehandling), og kan evt. gives som telebehandling. Varigheden af behandlingsforløbene aftales ligeledes individuelt med den enkelte patient. I gennemsnit varer et behandlingsforløb ca. 7 måneder, hvor patienten i begyndelsen af behandlingsforløbet møder til samtale hver uge eller hver fjortende dag. Der etableres samarbejde med andre relevante samarbejdspartnere hvor der er behov, i tæt samarbejde med patienten. Dette kan omfatte samarbejde med arbejdsgiver, sagsbehandler, pårørende, kriminalforsorg o.lign. Al psykosocial behandling er udvalgt blandt de evidensbaserede behandlingsmetoder, beskrevet i den medicinske teknologivurdering af alkoholbehandlingen, der blev gennemført i 2006 af Center for Medicinsk Teknologivurdering i Sundhedsstyrelsen. Evaluering af entreprenøraftaler - Misbrugsbehandlingsområdet 2

3 Farmakologisk behandling Efter behov iværksættes relevant farmakologisk behandling, herunder behandling med de nye evidensbaserede farmakologiske behandlingsregimer, beskrevet i den medicinske teknologivurdering af alkoholbehandlingen, gennemført af Center for Medicinsk Teknologivurdering i Sundhedsstyrelsen. Medicin, udleveret i Alkoholbehandlingen, er uden merudgift for patienten og køberkommunen. Ved behandling med de nyere farmakologiske behandlingsmetoder, påbegyndes behandlingen i Alkoholbehandlingen, og hvis patienten i løbet af nogle uger føler sig hjulpet heraf, udskrives recepter til patienten, som herefter betales og administreres af patienten selv. Alkoholbehandlingen kan være behjælpelig med at søge individuelt tilskud i Lægemiddelstyrelsen. Alkoholkonsulentfunktionen Samarbejdspartnere kan få hjælp, råd og vejledning, både generelt som undervisning og som supervision og rådgivning i individuelle sager af alkoholkonsulenterne. Konsulenterne er til rådighed for forvaltningerne i forhold til spørgsmål om alkoholmisbrug og hjælp til at få klienter i behandling. Børn i Alkoholfamilier (BiFA) Børn i Alkoholfamilier er et landsdækkende projekt, finansieret af Sundhedsstyrelsen til og med 31. juli Projektet er en videreførelse og udvidelse af det fynske modelprojekt Børn i Misbrugsfamilier, som blev gennemført i periode i samarbejde mellem Fyns Amt og 10 fynske kommuner. Projektet tilstræber at skabe fokus på børn i familier med alkoholmisbrug og sikre, at disse børn får den fornødne støtte. Grundtanken i projektet er, at alle de konkrete fagpersoner omkring barnet giver den relevante støtte, som de kan. Målet med projektet er således at opkvalificere pædagoger, lærere, dagplejere, børn- og unge-sagsbehandlere, sundhedsplejersker mv. så disse både ser og handler i relation til børnene og samtidig at børnenes forældre kommer i behandling. Som led i projektet har også Alkoholbehandlingens personale fået øget fokus på børnene i familierne, så Alkoholbehandlingen kan bidrage til at sikre, at børnene får den relevante støtte. Alkoholbehandlingen på Fyn har ansat to børnekonsulenter, finansieret af Sundhedsstyrelsen, som tilbyder undervisning, rådgivning, supervision og hjælp i enkeltsager, som involverer børn. Hvor Alkoholkonsulenterne nævnt ovenfor tilbyder rådgivning og vejledning i, hvorledes man håndterer forældres misbrug og motiverer forældrene til behandling, tilbyder børnekonsulenterne rådgivning og vejledning i, hvorledes man i dagligdagen støtter børnene. Børnekonsulenterne har i mange tilfælde udviklet handlevejledninger til frontpersonalet i samarbejde med kommunerne. Børnekonsulenterne er ansat i Alkoholbehandlingen i Odense, men servicerer hele Fyn. Pårørende Pårørende kan frit henvende sig til Alkoholbehandlingen for råd og vejledning. Kvalitetsarbejdet Alkoholbehandlingen på Fyn fik i 2005 årets Kvalitetspris fra Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren for sit mangeårige systematiske arbejde med udvikling af kvalitet i alkoholbehandlingen. Evaluering af entreprenøraftaler - Misbrugsbehandlingsområdet 3

4 Yderligere oplysninger Man kan læse mere om behandlingen i Alkoholbehandlingen på Man kan læse mere om BiFA på Man kan læse mere om evidensbaseret alkoholbehandling og mtv-rapporten på Man kan læse mere om kvalitetsprisen på Talmateriale: Oversigt over ydelser fordelt på kategori i perioden Det er af personalemæssige/tekniske årsager ikke muligt at få tallene før efter 2. april. Opgørelser til køberkommunerne Hvert kvartal vil kommunerne få tilsendt en opgørelser over: Hvor mange patienter fra kommunen, der har været i behandling i kvartalet Patienternes køn, gennemsnitsalder, civilstand samt erhvervstilknytning Hvor patienten evt. er henvist fra. Hvilken behandlingsform, patienten modtager/modtog i alkoholbehandlingen Hvert år i januar vil kommunerne få tilsendt en samlet opgørelse over: Patienternes gennemsnitlige udbytte af behandling det foregående år, målt på gennemførelse af behandling samt ændring i drikkemønster. Resultatet af foregående års patienttilfredshedsundersøgelser En kort beskrivelse af det samarbejde, der i det foregående år er foregået med den enkelte kommune vedr. koordination af indsats mellem kommune og alkoholbehandling. Hvis kommunerne ønsker det kan Alkoholbehandlingen muligvis på sigt udarbejde opgørelsen hvert halve år, det kræver nogle ændringer i de tekniske rutiner. 2. Vurdering af betalingsmodel Analyse af den aktuelle betalingsmodel med en oplistning af fordele og ulemper ved denne. På alkoholområdet har man valgt en abonnementsmodel som betalingsmodel. Abonnementets størrelse afgøres med udgangspunkt i befolkningsunderlaget. Fordele ved abonnementsmodellen er, at 1. den er administrativt enkel at håndtere 2. en relativt mindre del af betalingen går derfor til administration 3. den er upåvirkelig af, at borgerne i henhold til sundhedsloven har krav på at kunne komme anonymt i behandling. 4. den sikrer, at den meget store gruppe alkoholmisbrugende borgere, der er tilknyttet arbejdsmarkedet, ikke registreres som kommunale klienter. 5. den øger derved sandsynligheden for, at alkoholmisbrugere på arbejdsmarkedet, søger behandling relativt tidligere, dvs. før de mister arbejdet og bliver kommunale klienter. Der Evaluering af entreprenøraftaler - Misbrugsbehandlingsområdet 4

5 findes på landsplan alkoholafhængige og yderligere storforbrugere. Langt størsteparten af dem befinder sig på arbejdsmarkedet. 6. den kommunale udgift til alkoholbehandling er kendt, på trods af, at borgeren har krav på selv at kunne vælge at gå i ambulant behandling uden at en kommunal visitator har skullet bevilge behandling. Dette har især betydning, da mindre end en tiendedel af patienterne er henvist fra de kommunale forvaltninger. 7. kommunerne solidarisk finansierer et ensartet niveau i det afgrænsede område, som Fyn udgør, og dermed hver især er upåvirkede af, hvilken afdeling af alkoholbehandlingen borgeren benytter, når vedkommende går i behandling. 8. modellen øger den enkelte kommunes incitament til at motivere og henvise både medarbejdere og klienter med alkoholmisbrug til behandling. Ulemperne ved abonnementsmodellen er, at 1. man kan som kommune komme i tvivl om, om man får behandlet nok borgere for pengene. Eftersom den største andel af alkoholmisbrugere ikke findes blandt kontanthjælpsmodtagerne, men derimod i gruppen af borgere på arbejdsmarkedet, er det vanskeligt for en kommune umiddelbart at skønne, hvor mange alkoholmisbrugere, der ikke er i behandling, men som potentielt er målgruppe for behandling. 2. Det kan være vanskeligt at vurdere prisen på det enkelte behandlingstilbud, når abonnement dels giver mulighed for et åbent træk på behandlingskapaciteten, dels også omfatter konsulentfunktion til samarbejdspartnerne i kommunerne, rådgivning til pårørende mv. Operationalisering af en alternativ betalingsmodel, som tager udgangspunkt i mere markedslignende vilkår, herunder med en sammenligning af fordele og ulemper i forhold til den eksisterende betalingsmodel. Takst efter forbrug Et alternativ til den nuværende abonnementsmodel kunne være en takstmodel, hvor kommunerne afregner for deres faktiske forbrug. En sådan model indebærer at der beregnes én samlet dagstakst for alkoholbehandling, hvad enten borgeren er i familiebehandling, afrusning, almindelig behandling e. lign. Det vil ikke være hensigtsmæssigt at lave differentierede takster for hvert af Alkoholbehandlingens forskellige tilbud, da det vil være alt for besværligt at administrere. Differentierede takster vil således medføre forøget arbejdsbyrde for medarbejderne, hvilket dermed vil medføre øgede omkostninger. For at udregne en samlet dagstakst for ex 2008 tager man budgettet 2008 og dividerer det med det samlede antal behandlingsdage 1 i Ved en takstmodel modtager kommunerne hvert kvartal en opgørelse over, hvor mange behandlingsdage kommunen har haft og dette antal dage ganges så med den fastsatte dagstakst. Man kan så vælge at efterregulere med køberkommunerne efter årets udgang, når man har det endelige regnskab og det samlede antal behandlingsdage. En anden mulighed er at indregne et evt. under- eller overskud i det efterfølgende års takster. 1 Såfremt borgeren ex er indskrevet 1. marts 2008 og afslutter behandlingen 30. juni 2008 er antallet af behandlingsdage 122. Evaluering af entreprenøraftaler - Misbrugsbehandlingsområdet 5

6 Udgifterne for de anonyme patienter vil blive finansieret af samtlige fynske kommuner. Alkoholbehandlingen vil så vidt muligt forsøge at få lokaliseret, hvilken kommune de anonyme patienter kommer fra, ex ved at bede om patienternes postnummer/bopælskommune. Såfremt Alkoholbehandlingen får oplyst den anonyme patients postnummer/bopælskommune, vil man kunne sende regningen for patientens behandling til den pågældende kommune. Abonnement baseret på kommunens tidligere forbrug En anden betalingsmodel kunne være at man bibeholdte den nuværende abonnementsmodel, men i stedet for at udregne kommunernes udgifter til alkoholbehandling ud fra befolkningstallet, udregnes abonnementsprisen på baggrund af kommunernes forbrug de foregående år. Har Nyborg Kommune ex forbrugt 10 % af det samlede antal behandlingsdage i 2006, bliver deres abonnementspris i 2008 således 10 % af budgettet for alkoholbehandling i Økonomisk konsekvens ved indførelse af ny betalingsmodel For at få et indblik i de økonomiske konsekvenser ved at skifte fra den nuværende betalingsmodel, der er baseret på befolkningstal til en model, der baseres på kommunernes tidligere forbrug, henvises der til bilag 2. Det skal dog i den forbindelse understreges at kommunernes forbrug ændrer sig fra år til år er første år, hvor Alkoholbehandlingen måler specifikt på antallet af behandlingsdage og ikke som tidligere år udelukkende på antallet af behandlingsforløb. Derfor har det ikke været muligt at sammenligne antallet af behandlingsdage i 2006 med tidligere års forbrug. Det må dog forventes at opgørelsen over kommunernes forbrug i 2006 giver et godt pejlemærke for, hvorledes fordelingen mellem de fynske kommuner vil være i Vurdering af muligheder for justering af serviceniveauet for 2008 Beskrivende gennemgang af det aktuelle serviceniveau i tilbuddet med fokus på behandlingselementer, fysisk- /geografiske vilkår og personalets faglighed Behandlingen i Alkoholbehandlingen er beskrevet under punkt 1. Behandlingen omfatter som nævnt dels akutbehandling af abstinenser, dels psykosocial behandling af selve misbruget, evt. suppleret med farmakologisk behandling. Det aktuelle serviceniveau i forhold til Behandlingselementer Akutbehandling: Den akutte behandling varetages gennem en skadestue-funktion, hvor der er åbent for akut henvendelse uden tidsbestilling 2-4 formiddage om ugen. Her kan alkoholmisbrugeren få behandlet abstinenser og på denne måde få hjælp til at blive ædru på betryggende vis. Behandlingen varetages af sygeplejersker og læger, og består i vurdering, farmakologisk behandling og opfølgning med få dages mellemrum i en fjortendages periode. Alkoholbehandlingen kan på denne måde behandle mere 90 % af henvendelserne ambulant, og indlægger kun patienten, hvis der er risiko for udvikling af kramper, delirium tremens eller hvis patienten er selvmordstruet. I tilfælde af indlæggelse, kombineres indlæggelsen ofte med ambulant afrusning. Afklarende samtaler: Senest 5 hverdage efter henvendelsen, tilbydes patienten en afklarende samtale med henblik på information om tilbuddet, samt styrkelse af motivation i forhold til behandling. Evaluering af entreprenøraftaler - Misbrugsbehandlingsområdet 6

7 Kortlægningssamtale: Indenfor 14 dage efter at patienten har besluttet sig for at gå i behandling, tilbydes patienten en kortlægningssamtale. Såfremt patienten gentagne gange er blevet kortlagt uden derefter at deltage i behandling, tilbydes alternativt et længere motiverende forløb forud for kortlægningssamtalen. Intern visitation: Når kortlægningssamtalen er gennemført, tilbydes patienten det behandlingstilbud, hvori han har den bedste prognose. Behandlingsintensitet: Al behandling er individuel, evt. sammen med familien. Behandler og patient aftaler indbyrdes, hvorledes behandling tilrettelægges. Det tilstræbes, at patienten de første uger møder til samtale hver uge. Derefter kan aftaltes, at intervallet mellem samtalerne øges. Behandling varer gennemsnitligt ca. 7 måneder. I slutningen af behandling er der typisk 1 måned mellem samtalerne. En samtale varer typisk 3 kvarter, en familiesession dog længere. Der er hjemmearbejde mellem samtalerne. Farmakologisk behandling: der iværksættes farmakologisk behandling, når patienten ønsker det og Alkoholbehandlingens læger samtidig vurderer det relevant. Sikring af behandlingsfokus: Der er ugentlige behandlingskonferencer med deltagelse af læge. Hver 3. måned i behandlingsforløbet gennemføres desuden i samarbejde med patienten en struktureret status på patientens tilstand og behandlingsbehov. Alle patientforløb behandles på behandlingskonference mindst hver tredje måned i forbindelse med denne status. Samarbejde: Såfremt patienten samtykker, kan der etableres samarbejde med relevante samarbejdspartnere, fx kommunale myndigheder, arbejdspladser, kriminalforsorg, psykiatriske hospitalsafdelinger, somatiske hospitalsafdelinger o. lign. Børn: Hvis patienten har hjemmeboende børn under 18 år, spørges til børnenes trivsel og tilbydes hjælp til etablering af eventuel støtte til børnene. Der foretages underretning hvor det skønnes nødvendigt. Det aktuelle serviceniveau i forhold til fysisk- /geografiske vilkår Alkoholbehandlingen har afdelinger i Svendborg, Odense, Middelfart, Nyborg samt en mindre satellit i Assens. Åbningstid: Svendborg Individuel samtalebehandling: Efter aftale. Familiebehandling: Visiterede patienter behandles i Odenseafdelingen efter aftale. Akut behandling: mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl Odense Individuel samtalebehandling: Efter aftale. Familiebehandling: Efter aftale. Akut behandling: mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl Middelfart Evaluering af entreprenøraftaler - Misbrugsbehandlingsområdet 7

8 Individuel samtalebehandling: Efter aftale. Familiebehandling: Visiterede patienter behandles i Odenseafdelingen efter aftale Akut behandling: mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl Nyborg Individuel samtalebehandling: Efter aftale. Familiebehandling: Visiterede patienter behandles i Odenseafdelingen efter aftale Akut behandling: mandag og torsdag kl Assens Individuel samtalebehandling: Efter aftale. Al individuel samtalebehandling kan foregå som telebehandling via sundhedsdatanettet, såfremt der etableres telebehandlingsudstyr i de enkelte kommuner. Dette har de senere år været praktiseret på Ærø og Langeland med stor tilfredshed til følge. Det aktuelle serviceniveau i forhold til personalets faglighed Der er i alt 61 medarbejdere fordelt som følger: Middelfart: 3 sygeplejersker (heraf 1 afdelingsleder), 1 socialrådgiver, 3 FOA, 1 lægesekretærer, 1 rengøringsassistent. 1 af sygeplejerskerne arbejder delvist som familiebehandling i Odense. Svendborg: 4 sygeplejersker, 4 socialrådgivere (heraf 1 leder), 2 lægesekretærer. 1 af socialrådgiverne arbejder delvist som familiebehandler i Odense. Nyborg: 1 sygeplejerske, 1 socialrådgiver, 1 lægesekretær. Odense: 12 sygeplejersker (heraf 1 leder), 10 socialrådgivere, 3 læger, 6 sekretærer (heraf en administrativ medarbejder), 1 FOA (IT- og kvalitetsudviklingsmedarbejder), 1 socialpædagog, 3 læger, 1 AC er (leder). De tre læger erlægger arbejdsdage i alle afdelingerne. IT- og kvalitetsudviklingsmedarbejderen erlægger arbejdstid i alle afdelingerne. Alle sygeplejersker har psykiatrisk erfaring. Flere er uddannet psykiatriske sygeplejersker. Lægegruppen omfatter en speciallæge i psykiatri, en speciallæge i social medicin og en speciallæge i almen medicin. De sidstnævnte har endvidere psykiatrisk erfaring. Al det social- og sundhedsfaglige personale er efteruddannet i kognitiv behandling, familiebehandling, motivationsskabende samtaleteknik samt misbrugsspecifik specialviden. Nyansat personale gennemgår et 2 måneders introduktionsforløb, suppleret med motivationsskabende og kognitiv efteruddannelse indenfor det første år efter ansættelsen. Der ydes ekstern supervision af erfarne psykologer/psykiatere indenfor de relevante behandlingsmetoder (kognitiv terapi og familiebehandling). Der gennemføres kollegial supervision. Ca. hvert 3. år etableres overbygningskurser (arbejdspladskurser) indenfor de anvendte behandlingsmetoder med henblik på sikring af den konstante anvendelse af evidensbaseret praksis. Enkelte medarbejdere er uddannet i dels tegnsprog, dels etnicitet. Evaluering af entreprenøraftaler - Misbrugsbehandlingsområdet 8

9 Benchmarking af institution med min. 2 andre leverandører på ovenstående 3 fokuspunkter. Denne gennemgang skal desuden indeholde en sammenligning på pris. I evalueringens benchmarking har vi valgt at benytte os af rapporten: Alkoholbehandlingsindsatsen i Danmark - sammenlignet med Sverige fra Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet og Center for Alkoholforskning, Statens Institut for Folkesundhed (2004), hvori der foretages en komparativ analyse af de alkoholbehandlingsinstitutioner, der på daværende tidspunkt hørte under de danske amter. Vi vil desuden kort nævne en randomiseret undersøgelse af Minnesotadagbehandling og den offentlige ambulante behandling på Fyn, som blev offentliggjort januar Det er vurderingen, at de fleste institutioner, der er beskrevet i Alkoholbehandlingsindsatsen i Danmark sammenlignet med Sverige ikke har ændret sig betydeligt, hverken fagligt eller budgetmæssigt siden rapporten blev udarbejdet, om end det naturligvis er muligt, at nogle behandlingsinstitutioner i forbindelse med kommunalreformen er blevet opdelt. Arbejdsgruppen har således vurderet, at man på nuværende tidspunkt ikke kan benytte data fra disse nye institutioner i en komparativ analyse, idet konsekvenserne af de evt. faglige og budgetmæssige ændringer endnu ikke er fuldt klarlagte. Af rapporten fremgår det at Fyns Amt i 2003 i gennemsnit brugte kr. pr. patient, hvilket er lidt mere end landsgennemsnittet på kr. (se bilag 1). Dette skyldes hovedsageligt at Alkoholbehandlingen på Fyn generelt har ansat mere højtuddannet personale (læger, socialrådgivere og sygeplejersker). Hertil skal det dog pointeres at Fyns Amt adskiller sig fra de øvrige amter ved at have en relativ høj dækning af formodede alkoholafhængige (antal borgere i behandling i forhold til det formodede antal afhængige i det pågældende amt) og samtidig ligge i den mellemste tredjedel, hvad angår behandlerkontakt (antal patienter pr. behandler) (se bilag 1). Generelt fremhæves Fyns Amts alkoholbehandling som et godt og effektivt behandlingstilbud med et relativt lavt omkostningsniveau: Der er Odense-modellen, som klart har vist, at man til rimelige penge kan nå mange med en høj behandlingsintensitet. Samtidig er det en producerende model (højt klient-flow), som tillige er velbeskrevet, og som anvender metoder, for hvilke der er evidens. Modellen indikerer altså høj effekt (side 79) I rapportens hovedkonklusion fremgår det blandt andet at: Én af de modeller, man bl.a. fra ministeriets side har været interesseret i at få vurderet, har været Fyns-(eller Odense-)modellen. Det er tidligere vist, at Fyns Amt nåede 18,7 % af det skønnede antal afhængige på Fyn, hvilket placerede dem på en tredjeplads kun overgået af Viborg og Vestsjælland. Samtidig har man på Fyn indført følgende: a) en form for behandling, som må betragtes som struktureret, evidens-baseret og velbeskrevet (se Odense-modellen 2001), hvilket indikerer en god effekt, b) en model, som har en relativ lav klient-behandler ratio på 28 klienter pr. behandler. Også dette indikerer god effekt/høj intensitet. Antallet af klienter pr. behandler pr. år stiger dog markant fordi c) der er tale om en behandlingsmodel med et stort flow og dermed en høj grad af produktion. (side 70) Evaluering af entreprenøraftaler - Misbrugsbehandlingsområdet 9

10 Hvis man ønsker at læse mere om den komparative analyse kan rapporten hentes via følgende link: Den randomiserede undersøgelse A randomized controlled trial of Minnesota day Clinic udarbejdet af Morten Grønbæk & Bent Nielsen beskriver resultaterne af behandling af 148 patienter, der blev randomiseret til henholdsvis Minnesota-dagbehandling i 6-8 uger med efterfølgende efterbehandling i selvhjælpsgrupper og til ambulant, offentlig behandling på Fyn, som den er beskrevet ovenfor. Alle patienterne blev efter-undersøgt ét år efter behandlingsstart, og man fandt ikke signifikant forskel på effekt af behandling, men fandt blot, at behandling i Minnesota-dagbehandling var 2,5 gange dyrere end den offentlige behandling. Det beskrives samtidig i artiklen, at ud af 502 konsekutive patienter, der blev spurgt om de ville være med i undersøgelsen, afviste 157 af være med, fordi Minnesota dagbehandling indebar sygemelding fra arbejdet, og yderligere 179 afviste deltagelse, fordi de ikke ville risikere at trække Minnesotabehandlingen. Deltagerne i undersøgelsen var således relativt mere belastede end den behandlingsgruppe, der samlet set behandles i den offentlige behandling, idet patienter på kontakthjælp/pension var overrepræsenterede i undersøgelsen. Forslag til hvilke parametre kvalitets- og serviceniveau kan fastsættes/måles ud fra. Kvalitets-parametre 1. Patienttilfredshed (målt i patienttilfredshedsundersøgelser 2 ) 2. patient-inddragelse i behandlingstilrettelæggelse (målt i patienttilfredshedsundersøgel-ser) 3. gennemførelse af behandling (målt i patientjournalen) 4. effekt af behandling (opnået afholdenhed eller nedsat alkoholforbrug til under sundhedsstyrelsens anbefalede genstandsgrænser ved afslutning af behandling, målt ved statusskemaer)) Service-parametre 1. tilgængelig af behandling (ventetid på afklarende samtaler) 2. tilgængelighed af ambulant afrusning i regelmæssige tidsrum uden tidsbestilling En operationalisering af hvilke parametre der kan benyttes i forhold til at justere service, med en faglig diskussion af hvad konsekvensen vil være på kort og på længere sigt. Servicen kan justeres gennem nedskæring på: 1. Antallet af behandlere. Dette vil medføre mindre intensiv eller korterevarende behandling, eller alternativ ventetid på behandling (manglende overholdelse af behandlingsgarantien). Hvor man tidligere så de samme patienter gå i behandling igen og igen, færdigbehandles patienterne nu i langt højere grad, så over halvdelen af patienterne i dag er nye patienter, der kommer i behandling for første gang (om end de har været alkoholafhængige i år ved påbegyndelse af behandlingen). Dette skyldes fokus på behandlingsintensiteten, nedskæring af ventelister og systematisk efteruddannelse (se senere). 2 Den seneste undersøgelse fra uge kan ses vi følgende link: Evaluering af entreprenøraftaler - Misbrugsbehandlingsområdet 10

11 2. Midler til efteruddannelse: Dette vil medføre ringere behandling. Alkoholbehandlingen har gennem forskningsprojekter (se vist, at gennem efter- /videreuddannelse af personalet og systematisk supervision i evidensbaserede behandlingsmetoder, øges effekten af behandling fra godt 30 % til godt 60 %. 3. antallet af læger: en af Alkoholbehandlingens styrker er tilbuddet om ambulant afrusning. Dette kan kun gennemføres, hvis man har læger og sygeplejersker ansat. Den ambulante afrusning i Alkoholbehandlingens regi sparer mange indlæggelser på psykiatrisk afdeling, samt øger sandsynligheden for, at patienten fortsætter i egentlig behandling for alkoholmisbruget efter endt afrusning. Psykiske lidelser som angst, depression og personlighedsforstyrrelser er hyppigt forekommende blandt alkoholmisbrugere, og relevant behandling for disse, hvor det er påkrævet, øger behandlingseffekten for misbruget. Udarbejdelse af forslag til model for fremtidig evaluering af tilbuddene på både kort og langt sigt, herunder hvordan brugersynspunkter kan indgå i evalueringen. Det foreslås, at Alkoholbehandlingen stiller information om antal patienter i behandling, patienternes demografiske profiler, patienternes belastningsgrad, patienternes gennemførelse af behandlingsforløbene og ændring i alkoholvaner til rådighed. Herudover stilles resultaterne af Alkoholbehandlingens halvårlige patienttilfredsundersøgelse til rådighed for evaluering af behandlingstilbuddet. Der vil desuden være mulighed for gennemførelse af tilsyn, fx gennem anvendelse af bikvametoden (bruger inddragelse i kvalitetsudvikling), jf. hidtidige tilsyn gennemført af Fyns Amt. 4. Forslag til faglig udvikling af tilbud på sigt og tilpasning i forhold til eventuelle ændringer i lovgivning Faglige udviklingsperspektiver for tilbuddene Der er et udviklingsperspektiv i øget samarbejde mellem jobcentrene og alkoholbehandlingen med henblik på at bedre klienternes jobchancer gennem behandling af deres alkoholmisbrug. Der er ligeledes et udviklingsperspektiv i at udvikle behandlingstilbud for udsatte alkoholmisbrugere. Der tænkes her især på alkoholmisbrugere, som har vanskeligt ved at profitere af ambulant behandling, og hvor problemerne ikke er løst gennem gennemførelsen af et døgnbehandlingsophold, og hvor behandlingsmulighederne endnu ikke er udtømte. Her kan formentlig etableres et konstruktivt samarbejde mellem Alkoholbehandlingen og SKP-ordningerne, evt. gennem mere intensiv ambulant behandling. Nye lovgivningskrav og deres konsekvenser for området Der er umiddelbart ingen nye lovforslag på vej. Kommende lovgivning og krav til tilbud fra statslig side Sundhedsstyrelsen er i gang med at beskrive kvalitetsstandarder på Alkoholområdet. Disse standarder vil relatere sig til MTV-rapporten for behandling for alkoholmisbrug, som udkom i Evaluering af entreprenøraftaler - Misbrugsbehandlingsområdet 11

12 efteråret Alkoholbehandlingen på Fyn opfylder de nationale kvalitetskrav, som de nu foreligger i skitseform. Den Danske Kvalitetsmodel er et lovkrav for udbydere af sundhedsydelser, herunder i nær fremtid kommunerne. Alkoholbehandlingen på Fyn har i en årrække arbejdet med kvalitetsudvikling indenfor rammerne af Den Danske KvalitetsModel, og kan derfor umiddelbart leve op til de kommende krav på dette område. 5. Forlag til integration af entreprenørtilbuddene i forhold til kommunernes øvrige tilbud på sigt Diskussion af tilbuddets målgruppe herunder med fokus på sammenhængende klientforløb for køberkommunerne. Alkoholbehandlingens konsulentbistand til kommunerne, samt individuelle behandlingstilrettelæggelse er yderst fleksibelt i relation til at skabe sammenhængende klientforløb. Alkoholbehandlingen har taget initiativ til at etablere lokale samarbejdsfora mellem de enkelte køber-kommuner og Alkoholbehandlingen (lokale afdelingsleder og lokale konsulent). Der vil især være fokus på samspil mellem behandling for alkoholmisbrug og aktivering af borgeren. I disse netværk kan kommunerne og Alkoholbehandlingen i dialog, drøfte hvorvidt der er yderligere mulighed for en integration af entreprenørtilbuddene i forhold til kommunernes øvrige tilbud. Eventuelle forslag til sådanne tiltag kan så tages op til drøftelse på de fastlagte kommunemøder. Børnekonsulenternes bistand til frontpersonalet på børneområdet (dagplejere, sundhedsplejersker, pædagoger, skolelærere) øger sandsynligheden for etablering af støtte til børnene, givet af frontpersonalet selv, uden at det behøver at ende med en underretning til forvaltningen. Den koordinerede indsats mellem børnekonsulenterne og alkoholkonsulenterne øger sandsynligheden for at de misbrugende forældre kommer i behandling. Vurdering af hvilke justeringer af målgruppen der kan påtænkes fremadrettet. Umiddelbart ingen. Alkoholbehandlingen behandler i princippet alle alkoholmisbrugere, der ikke i forvejen er eller burde være tilknyttet et primær-system. I de tilfælde, hvor alkoholmisbrugere er i behandling andetsteds på grund af en primær-lidelse (fx skizofreni eller udviklingshæmning), tilbydes primærbehandlingssystemet konsulentbistand på alkoholbehandlingsdelen. Evaluering af entreprenøraftaler - Misbrugsbehandlingsområdet 12

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling December 2015 Udarbejdet af: Tone Dato: Nov. 2015 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven

Læs mere

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug A F T AL E mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug 1 Formål I medfør af Sundhedslovens 141, stk. 3, hvorefter kommunalbestyrelsen

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen, Alkoholbehandlingen Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling September 2017 Udarbejdet af: Susanne Buch Dato: September 2017 Sagsid.: Version nr.: 1 Side 2 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag

Læs mere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug - Aftalen omfatter alle driftsopgaver vedrørende ambulant behandling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

1.1 Opgaver Fyns Amt skal tilbyde behandling og rådgivning til enkeltpersoner og konsulentbistand til kommuner mv.

1.1 Opgaver Fyns Amt skal tilbyde behandling og rådgivning til enkeltpersoner og konsulentbistand til kommuner mv. Årsrapport2004 Alkoholbehandlingen 2004 i overskrifter: I år 2004 blev kvalitetsudviklingsprojektet afsluttet og overgik til daglig drift. Projektet blev udført i samarbejde med Enheden for Klinisk Alkoholforskning.

Læs mere

Årsrapport for Alkoholbehandlingen i Odense

Årsrapport for Alkoholbehandlingen i Odense Årsrapport for Alkoholbehandlingen i Odense Centerleder Anette Søgaard Nielsen Alkoholbehandlingen Bjergegade 15 C 5000 Odense C 1. Årsrapport 2006 for Alkoholbehandlingen. Årsrapporten for Alkoholbehandlingen

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune Torsdag den 11. december 2008 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Odense Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Notat. Redegørelse på alkoholområdet

Notat. Redegørelse på alkoholområdet Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Redegørelse på alkoholområdet Bilag: - Redegørelse på alkoholområdet I relation til den nye sundhedsprofil for Hørsholm følger herved en redegørelse for,

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Årsrapport 2005 - Alkoholbehandlingen. 2005 i overskrifter:

Årsrapport 2005 - Alkoholbehandlingen. 2005 i overskrifter: Årsrapport 2005 - Alkoholbehandlingen 2005 i overskrifter: 2005 blev det første år med kvalitetsudvikling som en del af almindelig drift. AlkoholBehandlingsCentret fik i januar 2005 Dansk Selskab for Kvalitet

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Status for alkoholbehandlingen i Danmark

Status for alkoholbehandlingen i Danmark Status for alkoholbehandlingen i Danmark Dansk Selskab for Addiktiv Medicin 120912 Ulrik Becker Adj. Professor, Statens Institut for Folkesundhed, SDU Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Distrikts og lokalpsykiatrien

Distrikts og lokalpsykiatrien Distrikts og lokalpsykiatrien Et øjebliksbillede af psykiatrien på baggrund af 53 interview I denne folder præsenteres uddrag fra et speciale udarbejdet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Følgende

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Fra 1. juli bliver det muligt for langt flere at få en henvisning til psykologbehandling

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund og formål Frederikssund Kommune ønsker at misbrugsbehandlingen,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011 ALKOHOL TEMAMØDE Mandag d. 26. september 2011 CMU Bjørn Hogreffe, Centerleder Svenstrupgård Forsorgshjem Misbrugsafsnittet Behandling Brobyggerselskabet & Bo- og gadeteam ALKOHOL TEMAMØDE en lille præcisering

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse Vingsted, 11. maj 2016 Lektor og projektdirektør Anette Søgaard Nielsen Enheden for Klinisk

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2)

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Kvalitetsudvikling i alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingslederkursus d april 2012

Kvalitetsudvikling i alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingslederkursus d april 2012 Kvalitetsudvikling i alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingslederkursus d. 24.- 27. april 2012 Anette Søgård Nielsen, områdechef, Behandlingscenter Odense Hvad er kvalitet i alkoholbehandlingen? Videnskabelig

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for alkoholbehandling Baggrund og formål Ca. 140.000 personer i Danmark er alkoholafhængige, hvoraf hovedparten vurderes at ville have gavn

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: -

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Udgifterne på misbrugsområdet er stærkt stigende. I forbindelse

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Lektor og projektdirektør Anette Søgaard Nielsen Enheden for Klinisk Alkoholforskning. Formand for arbejdsgruppen bag NKR en

Lektor og projektdirektør Anette Søgaard Nielsen Enheden for Klinisk Alkoholforskning. Formand for arbejdsgruppen bag NKR en Baggrunden for de Nationale Kliniske Retningslinjer for behandling af alkoholafhængighed - og for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse Hvad anbefaler man i dag og

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Årsrapport for 2009 Alkoholbehandlingen i Odense

Årsrapport for 2009 Alkoholbehandlingen i Odense Årsrapport for 2009 Alkoholbehandlingen i Odense 1. Indledning. Årsrapporten for Alkoholbehandlingen i Odense beskriver udviklingen i institutionen i løbet af 2009. Først henvises til lovgrundlaget for

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Satspuljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Entreprenøraftale mellem de fynske kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark om drift af Klinik for selvmordstruede børn og unge under 18 år

Entreprenøraftale mellem de fynske kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark om drift af Klinik for selvmordstruede børn og unge under 18 år Entreprenøraftale mellem de fynske kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark om drift af Klinik for selvmordstruede børn og unge under 18 år Aftale Om benyttelse af ydelser fra Klinik for selvmordstruede

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, kommunens

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Alkoholbehandlingen Ved Alkoholkonsulent/Familieterapeut Carina Myrup Brix og Alkoholkonsulent/Familieterapeut Helle Olsen

Alkoholbehandlingen Ved Alkoholkonsulent/Familieterapeut Carina Myrup Brix og Alkoholkonsulent/Familieterapeut Helle Olsen Rusmiddelcenter Viborg Alkoholbehandlingen Ved Alkoholkonsulent/Familieterapeut Carina Myrup Brix og Alkoholkonsulent/Familieterapeut Helle Olsen Alkoholforbrug er ofte tabu i Danmark Alkoholoverforbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling September 2014

Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling September 2014 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling September 2014 Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af stofmisbrugsbehandling Ydelsens lovgrundlag

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere