UCN Studiekontor. Eksamensregler ved UCN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UCN Studiekontor. Eksamensregler ved UCN"

Transkript

1 UCN Studiekontor Eksamensregler ved UCN Gældende fra 1. februar 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde Anvendelsesområde Formålet med prøver Adgang til prøver og beståelsesfrister Generelle beståelsesfrister på erhvervsakademi-, professionsbachelor- samt diplomuddannelser Regler om bestemte beståede prøver inden den afsluttende prøve Regler om at afslutte uddannelsen inden et bestemt tidsrum De ordinære uddannelser Regler om at afslutte uddannelsen inden et bestemt tidsrum Efter- og videreuddannelser Ordinær prøve Omprøver Omprøve, fordi prøven ikke tidligere er bestået Omprøve i forbindelse med en klage over en prøve eller anke Omprøve pga. væsentlige fejl og mangler Omprøve som følge af fejl og mangler af særlig grov karakter Omprøve i forbindelse med delprøver Sygeprøve Afmelding fra sygeprøve Prøveforsøg Mulighed for at følge et semester/et modul to gange Udeblivelse fra en prøve Regler for afmelding Prøveformer og prøvers tilrettelæggelse Prøveoversigter og offentliggørelse af prøvekarakterer Prøveformer Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve Gruppeprøve Deltagelses-og mødepligt i de ordinære uddannelser Deltagelses- hhv. mødepligt som forudsætningskrav for at gå til prøve Formelle krav til skriftlige opgaver Indholdskrav til skriftlige opgaver Ikke overholdelse af indholdskrav Registrering i UC Viden Tilrettelæggelse af prøver i forbindelse med klinisk undervisning University College Nordjylland 2

3 4. Prøveafholdelse Offentlige prøver Individuel prøve på baggrund af en gruppefremstillet opgave Mundtlige prøver som videokonference el. lign Hjælpemidler mv Skriftlige prøver For sen ankomst til skriftlig stedprøve Skriftlig bekræftelse på ikke at have snydt/plagieret Mundtlige prøver Prøvens afvikling For sen ankomst til prøver med mundtlig besvarelse Kombination af mundtlige og skriftlige prøver Særligt om omprøve med mundtlig besvarelse på grundlag af en skriftlig gruppeopgave Eksamenssprog Særlige prøvevilkår Retningslinjer for afholdelse af prøver i udlandet Bedømmelse Offentliggørelse af prøvekarakterer Bedømmelsen er fortrolig Intern/ekstern bedømmelse Begreberne eksaminationsgrundlag/prøvegrundlaget hhv. bedømmelsesgrundlag Bedømmelsesgrundlaget To bedømmelsesvarianter Selvstændig bedømmelse ud fra et skriftligt gruppeprojekt Ikke selvstændig karakter på baggrund af et gruppeprojekt Bedømmelse og karaktergivning Bedømmelse og bedømmernes notatpligt Uenighed om bedømmelsen Formulerings- og staveevne Aktindsigt Aktindsigt for den studerende Aktindsigt for andre end den studerende Dispensationer Klager og anke Klager omfattet af eksamensbekendtgørelsen Klage over prøveforløb, som ikke er omfattet af eksamensbekendtgørelsen Klage over vejledning i forbindelse med en skriftlig opgave, som skal udgøre eksaminations- og/eller bedømmelsesgrundlag Klage over undervisningen University College Nordjylland 3

4 8.3 Klage over forhold reguleret af eksamensbekendtgørelse og andre klager i samme henvendelse Eksamenssnyd og plagiering samt forstyrrende adfærd ved afvikling af prøver Bevaring af eksamensopgaver og opgavebesvarelser Bevaring af skriftlige opgaver og prøvebesvarelser Udstedelse af eksamensbevis Ansøgning om autorisation efter bestået sundhedsfaglig uddannelse Kompetence til at træffe afgørelser i henhold til Eksamensregler ved UCN ved studielederens fravær Ophavsret Ikrafttrædelse University College Nordjylland 4

5 1. Formål og anvendelsesområde 1.1 Anvendelsesområde Eksamensregler ved UCN er en samling af de generelle regler for afvikling af prøver, som ikke efter eksamensbekendtgørelsen skal fastsættes i studieordningen. Afvikling af prøver såvel i de ordinære uddannelser (grunduddannelser) som ved åben uddannelse ved University College Nordjylland (UCN) er reguleret ved Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser, BEK nr. 714 af 27/06/ Reglerne om karakterskala og anden bedømmelse er reguleret ved BEK nr. 262 af 20/03/2007. En del forhold er reguleret udtømmende i bekendtgørelser. På andre områder gives en institution hjemmel til at fastsætte egne regler. Endvidere kan UCN for at få den daglige drift til at fungere fastsætte regler herfor. Eksamensbekendtgørelsen bestemmer, at visse forhold omkring en prøve, skal fastsættes i studieordningen. 2 Her fastlægges mål/læringsudbytte og krav for de enkelte prøver, ligesom eksamensbekendtgørelsen bestemmer, at visse formelle krav til prøverne skal være beskrevet i studieordningerne. Der kan i bekendtgørelsen for de enkelte uddannelser være bestemmelser om indholdet i studieordningen, som går forud for reglerne i eksamensbekendtgørelsen. Studieordningerne findes på Når der henvises til de formelle krav til prøverne, vil der i Eksamensregler for UCN alene blive henvist til studieordningen. Sammen med studieordningerne og de praktiske/administrative rammer, som er fastlagt for uddannelserne udgør Eksamensregler ved UCN en orientering til UCN s studerende, ansatte samt øvrige medvirkende ved prøverne om de prøveregler, som gælder for den enkelte uddannelse. UCN anbefaler studerende at søge vejledning hos en studievejleder til uddybning og fortolkning af eksamensreglerne, herunder korrekt brug af procedurereglerne i forbindelse med overvejelser om klage. 1.2 Formålet med prøver Formålet med prøver er at bedømme i hvilken grad den enkelte studerende har nået det mål/læringsudbytte, der jf. studieordningen er fastsat for den enkelte prøve. Eksamensregler ved UCN skal medvirke til at sikre, at prøver afvikles, så den enkelte studerendes præstation vurderes så præcist og retfærdigt som muligt. Alle prøver tilrettelægges, så der kan foretages en individuel bedømmelse. 1 Der sondres i bekendtgørelsen mellem prøve og eksamen. Prøve dækker de begivenheder, hvor den studerende i løbet af studiet skal dokumetere konkrete faglige læringsudbytter. Eksamen er det samlede resultat af den studerendes studieforløb dokumenteret ved eksamensbevis. Denne sondring gælder også for Eksamensregler for UCN. 2. Se eksamensbekendtgørelsens 4, stk. 2. University College Nordjylland 5

6 Resultatet fra prøver udgør grundlaget for at udstede bevis for afsluttet uddannelse. 2. Adgang til prøver og beståelsesfrister 2.1 Generelle beståelsesfrister på erhvervsakademi-, professionsbachelor- samt diplomuddannelser Den studerende skal for at kunne fortsætte uddannelsen på en erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelse: inden udgangen af det 1. studieår efter studiestart deltage i de prøver, der jf. studieordningen afvikles i første studieår. 3 Tilmeldingen foretages af studieadministrationen, og den studerende kan ikke framelde sig/kan ikke frameldes disse prøver, med mindre der foreligger dokumenteret sygdom. Ved udeblivelse registreres et prøveforsøg. inden udgangen af 2. studieår efter studiestart have bestået de prøver, der jf. studieordningen afvikles i første studieår Regler om bestemte beståede prøver inden den afsluttende prøve I de enkelte uddannelsesbekendtgørelser hhv. bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og bekendtgørelse om diplomuddannelser er der bestemmelser om, at den studerende skal have bestået bestemte prøver, der er placeret inden den afsluttende prøve (bachelorprojektet, afsluttende eksamensprojekt og afgangsprojekt) før den studerende kan gå til den afsluttende prøve. Der henvises til disse bekendtgørelser Regler om at afslutte uddannelsen inden et bestemt tidsrum De ordinære uddannelser Der er regler for, hvornår en ordinær uddannelse senest skal være afsluttet. Det bestemmes i de generelle regler 5 at uddannelser, der har en normeret varighed på op til 120 ECTS-point, skal senest være afsluttet inden for et antal år, der svarer til det dobbelte af den normerede uddannelsestid øvrige uddannelser skal senest være afsluttet inden for et antal år, der svarer til normeret uddannelsestid plus 2 år Dog kan der i bekendtgørelserne for de enkelte uddannelser være fastsat specielle regler for afslutning af netop de uddannelser. 3 Jf. Eksamensbekendtgørelsens 8, stk Jf. Eksamensbekendtgørelsens 8, stk Jf. LEP-bekendtgørelsen, 5, stk. 2. University College Nordjylland 6

7 Institutionen kan for den enkelte studerende dispensere fra seneste afslutningstidspunkt, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Den skriftlige og begrundede ansøgning herom indgives til studielederen. Tidsfristerne gælder fra det tidspunkt, hvor den studerende er påbegyndt uddannelsen. Forsinkelse i uddannelsen f.eks. begrundet i at en studerende går et semester/et modul om tæller med. Dog tæller orlov begrundet i barsel, adoption, militærtjeneste samt FN-tjeneste m.v. ikke med Regler om at afslutte uddannelsen inden et bestemt tidsrum Efter- og videreuddannelser Der er regler for, hvornår en efter- og videreuddannelse senest skal være afsluttet. Det bestemmes i de generelle regler at En akademiuddannelse skal være afsluttet senest 6 år efter, at den studerende er begyndt på uddannelsen. Institutionen kan i særlige tilfælde dispensere herfra 6 En diplomuddannelse skal være afsluttet senest 6 år efter, at den studerende er begyndt på uddannelsen. Institutionen kan i særlige tilfælde dispensere herfra Ordinær prøve Et uddannelseselement (fx et semester, modul, fag eller forløb) afsluttes med en prøve, der ligger i forlængelse af elementet og betegnes ordinær prøve. Studerende tilmeldes automatisk til den ordinære prøve, som afslutter det forudgående uddannelseselement, 8 og den studerende skal således ikke selv tilmelde sig. På de ordinære uddannelser sker tilmelding dog ikke, hvis den studerende har orlov eller har haft orlov i løbet af semestret/modulet. 9 En studerende på barselsorlov kan dog indstille sig til og deltage i prøve. Frist for tilmelding aftales med uddannelsen. Afmelding foretages efter de regler, som gælder for den uddannelse, den studerende er indskrevet på. Foreligger rettidig afmelding ikke, betragtes prøven med hensyn til antallet af prøveforsøg som påbegyndt. Vær opmærksom på at afmelding ikke kan foretages fsva prøverne, som ligger på første studieår, se afsnittet herom. 2.3 Omprøver Neden for beskrives 5 variationer af omprøve: Jf. Bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser (Akademiuddannelser), BEK nr. 536 af 27/05/2013 4, stk. 6. Jf. Bekendtgørelse om diplomuddannelser, BEK nr. 768 af 02/07/2012, 6, stk Jf. Eksamensbekendtgørelsens 5 9 Jf. Adgangsbekendtgørelsens 38, stk. 2. University College Nordjylland 7

8 2.3.1 Omprøve, fordi prøven ikke tidligere er bestået Den automatiske tilmelding gælder fortsat for prøver, som ikke er bestået, 10, herunder også ikke beståelse på baggrund af et ikke mødt Omprøve i forbindelse med en klage over en prøve 11 eller anke 12 UCN kan i forbindelse med en studerendes klage over en prøve (prøvegrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen) træffe afgørelse om tilbud om omprøve. Et ankenævn kan ligeledes træffe afgørelse om tilbud om omprøve. Omprøve kan i de to nævnte tilfælde resultere i en lavere karakter, idet den tidligere prøve annulleres og herunder også den givne karakter. En sådan omprøve tæller ikke som et prøveforsøg. 13 Accepteres tilbud om omprøve som resultat af klage- eller ankebehandlingen, og bevis er udstedt, inddrages beviset, indtil prøven er gennemført. Der udstedes et nyt bevis, hvis karakteren ændres ved omprøven. Den studerende, som ikke bestod ved den prøve, som vedkommende klager over, har ret til/kan selv vælge at deltage i en omprøve, som udbydes, inden klagesagen er afgjort. Den studerende er automatisk tilmeldt den førstkommende omprøve hvis vedkommende aktivt afmelder sig prøven. Eventuel afmelding foretages af den studerende, som beskrevet under afsnit 2.7. Hvis den studerende ikke får medhold i sin klage, er det den bedømmelse, som blev opnået ved omprøven, som den studerende selv valgte at gå til, der er gældende. Hvis den studerende afmelder sig prøven og afventer klagesagens resultat foreligger to scenarier: Hvis den studerende ikke får medhold i sin klage, er vedkommende automatisk tilmeldt næste omprøve, med mindre alle prøveforsøg er opbrugt. Den studerende tilbydes omprøve, og resultatet af denne er gældende Omprøve pga. væsentlige fejl og mangler 14 Bliver UCN i forbindelse med en prøve opmærksom på fejl og mangler, der kan udbedres fx at der er udleveret en forkert opgave træffer UCN, evt. efter aftale med bedømmerne eller opgavestillerne, afgørelse om, hvordan udbedringen skal ske. Ved væsentlige fejl og mangler, dvs. fejlen og manglerne kan have påvirket eksaminandernes præstation, kan de tilbydes ombedømmelse eller omprøve. Tilbuddet gælder for alle de eksami- 10 Jf. Eksamensbekendtgørelsens 6, stk Jf. Eksamensbekendtgørelsen 43, stk Jf. Eksamensbekendtgørelsen 48, stk Jf. Eksamensbekendtgørelsen 6, stk Jf. Eksamensbekendtgørelsen 37, stk. 2 University College Nordjylland 8

9 nander, hvis prøve lider af samme fejl og mangler. De studerende kan ikke i denne situation få en lavere karakter ved hverken ombedømmelsen eller omprøven og kan således vælge den bedste karakter. En sådan omprøve tæller ikke som et prøveforsøg Omprøve som følge af fejl og mangler af særlig grov karakter 16 Ved fejl og mangler af særlig grov karakter, dvs. at fejlen og manglerne er af en sådan karakter, at den har påvirket bedømmelsen, kan UCN træffe afgørelse om at annullere allerede afholdt prøve og foranstalte en omprøve. Omprøve, der skyldes annullering af den oprindelige prøve, kan resultere i en lavere karakter 17. En sådan omprøve tæller ikke som et prøveforsøg Omprøve i forbindelse med delprøver En prøve kan bestå af flere dele, hvis det fremgår af studieordningen. Der gives karakter for hver del. De enkelte prøver kan være vægtet, fx i deres indbyrdes forhold. Delprøver, hvor der ikke er opnået bestået karakter, kan ikke tages om, når den samlede prøve er bestået, medmindre andet er bestemt i bekendtgørelsen eller studieordningen for uddannelsen. 19 De enkelte karakterer regnes sammen til én karakter for den samlede prøve. 20 Karakteren er gennemsnittet af delkaraktererne afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt i mellem to karakterer. Ved beregningen af gennemsnit medtages én decimal. 21 I beregningen af gennemsnit indgår ikke prøver, hvor der er anvendt bedømmelsen Bestået/Ikke bestået. Ved det vægtede gennemsnit forstås summen af de enkelte karakterer, hver multipliceret med karakterens vægt, divideret med summen af vægtene. Ved offentliggørelse af karakteren for prøven oplyses samtidigt om karakteren(erne) for de(n) enkelte delprøve(r). 15 Jf. Eksamensbekendtgørelsen 6, stk Jf. Eksamensbekendtgørelsen 37, stk Jf. Eksamensbekendtgørelsen Jf. Eksamensbekendtgørelsen 6, stk Jf. Eksamensbekendtgørelsen 6, stk.1 20 Jf. Karakterbekendtgørelsen Jf. Karakterbekendtgørelsen 18, stk. 2 University College Nordjylland 9

10 2.4 Sygeprøve En sygeprøve er en prøve, som UCN planlægger snarest muligt efter en prøve for de studerende, som var forhindret i at gennemføre prøven på grund af sygdom. 22 Tidsmæssigt kan denne prøve falde sammen med uddannelsens næste ordinære udbudte prøve. Er det en prøve, som er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, skal den studerende have mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller umiddelbart forlængelse heraf. 23 Studerende, som ikke har bestået prøven, kan tilmelde sig sygeprøven. Der henvises til uddannelsen for oplysning om afholdelse af sygeprøver. Sygdom skal dokumenteres ved lægeerklæring. UCN skal modtage lægeerklæring inden for en vis frist efter prøvens afholdelse. Der henvises til uddannelsens studieordning for nærmere oplysning herom. Studerende, der bliver akut syge under en prøves afvikling, skal dokumentere, at vedkommende har været syg på den pågældende dag. Dokumenteres sygdom ikke efter ovenstående regler, har den studerende brugt et prøveforsøg. Den studerende skal selv afholde udgiften til lægeerklæring Afmelding fra sygeprøve Studerende kan aktivt afmelde sig prøven. Der henvises til uddannelsens studieordning for næremere oplysninger. UCN kan, hvor der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra den fastsatte tidsfrist. 24 Den skriftlige og begrundede ansøgning om dispensation skal indgives til uddannelsen. 2.5 Prøveforsøg En bestået prøve kan ikke tages om. 25 En studerende kan deltage 3 gange i samme prøve. Deltagelse i yderligere prøveforsøg kan tillades, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. Ansøgning skal indgives til uddannelsen. I vurderingen af, om der foreligger usædvanlige forhold, kan spørgsmålet om studieegnethed ikke indgå. 26 Når der på en efter-og videreuddannelse gives dispensation til prøveforsøg ud over de 3 kan det ske mod betaling. 22 Jf. Eksamensbekendtgørelsen 7, stk.1 23 Jf. Eksamensbekendtgørelsen 7, stk.1 24 Jf. Eksamensbekendtgørelsen 5, stk Jf. Eksamensbekendtgørelsen 6, stk Jf. Eksamensbekendtgørelsen 6, stk. 3 University College Nordjylland 10/26

11 2.5.1 Mulighed for at følge et semester/et modul to gange Studerende på ordinære uddannelser har som hovedregel ikke ret til at være tilmeldt/følge samme semester/samme modul i uddannelsesforløbet to gange. En studerende, der har deltaget i ordinær prøve og 1. omprøve uden at have bestået, kan dog søge om at følge et semester/modul på ny forud for indstilling til 2. omprøve. Allerede beståede prøver på semestret/modulet kan ikke tages om. Ansøgningen skal indgives til uddannelsen. UCN kan, hvor der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra ovennævnte regel. Studerende på efter-og videreuddannelse kan mod betalig deltage i samme semester/samme forløb flere gange. 2.6 Udeblivelse fra en prøve Hvis en studerende uden gyldig grund ikke møder til en prøve, som vedkommende er tilmeldt, registreres den studerende som ikke mødt. Dette tæller som et prøveforsøg. Den studerende er automatisk tilmeldt prøven, næste gang den afvikles, med mindre der foreligger rettidig afmelding. Som gyldige grunde for udeblivelse anses dokumenteret sygdom samt gyldig afmelding. Ved for sen ankomst forholdes der som angivet under afsnit og Regler for afmelding Afmelding fra en prøve fremgår af studieordningen for den enkelte uddannelse. Bemærk, at afmelding ikke kan ske for de ordinære prøver, som efter studieordningen ligger på uddannelsens 1. år. 27 Afmelding kan dog ske for om-og sygeprøverne på 1. studieår. Foreligger rettidig afmelding ikke, betragtes prøven med hensyn til antallet af prøveforsøg som påbegyndt. 28 Dette gælder dog ikke, hvor den studerende bliver forhindret i at deltage på grund af sygdom. 29 Uddannelsen kan, hvor der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra den fastsatte tidsfrist 30. Den skriftlige og begrundede ansøgning om dispensation skal indgives til uddannelsen. 27 Jf. Eksamensbekendtgørelsen 8, stk Jf. Eksamensbekendtgørelsen 5, stk. 3,jf Jf. Eksamensbekendtgørelsen 5, stk. 3, jf Jf. Eksamensbekendtgørelsen 5, stk. 4 University College Nordjylland 11

12 3. Prøveformer og prøvers tilrettelæggelse 3.1 Prøveoversigter og offentliggørelse af prøvekarakterer Der udarbejdes en prøveoversigt for hver uddannelse. Den studerende er selv ansvarlig for at opsøge informationer om dato, tid og sted for prøvernes afvikling. 3.2 Prøveformer Prøven kan have følgende form: Skriftlig Mundtlig Praktisk/klinisk Projektorienteret forløb Elektronisk Andet Kombination af de forskellige former. 31 Det er fastsat i studieordningen for hver enkelt uddannelse, hvilken prøveform, der skal anvendes ved den enkelte prøve. Eventuelle indholdskrav og formkrav er også fastsat i studieordningen. 3.3 Individuel eller gruppeprøve En prøve tilrettelægges enten som en individuel eller som en gruppeprøve. Fastlæggelse af prøveform fremgår af studieordningen Individuel prøve En individuel prøve er defineret som en eksamination af en enkelt eksaminand eksaminanden går alene til eksamensbordet med efterfølgende bedømmelse/karaktergivning. Ved individuelle prøver på baggrund af et skriftligt gruppearbejde må de øvrige medlemmer af gruppen ikke være til stede i lokalet, før de selv er eksamineret. 31 Jf. Eksamensbekendtgørelsen Jf. Eksamensbekendtgørelsen 10,stk. 1 University College Nordjylland 12

13 3.3.2 Gruppeprøve En gruppeprøve er defineret som en eksamination af hele gruppen på samme tid alle gruppens medlemmer går sammen til eksamensbordet med efterfølgende bedømmelse/karaktergivning af hver enkelt. Når en prøve tilrettelægges som en gruppeprøve, er det samtidigt i studieordningen fastsat, hvor mange studerende der højst kan deltage i den enkelte gruppeprøve og om den studerende i stedet kan vælge en individuel prøve. Ved såvel en individuel prøve som en gruppeprøve skal der foretages en individuel bedømmelse af de studerendes præstationer Deltagelses-og mødepligt i de ordinære uddannelser Definition af deltagelsespligt og mødepligt Den studerende har deltagelsespligt i de ordinære uddannelser. Deltagelsespligt omfatter pligt til at deltage i enhver form for aktivitet, der indgår som en del af uddannelsen - eksempelvis deltage i gruppearbejder og fællesprojekter. Deltagelsespligt anses ikke som identisk med mødepligt, idet deltagelsespligten også kan omfatte pligt til at deltage i fjernundervisning og pligt til at aflevere opgaver og rapporter. Deltagelsespligt anses på denne baggrund som et videre begreb end mødepligt. Mødepligt er defineret som fysisk tilstedeværelse. 3.5 Deltagelses- hhv. mødepligt som forudsætningskrav for at gå til prøve I studieordningen for den enkelte prøve vil det fremgå, hvorledes den studerende skal deltage i form af aflevering af opgaver, rapporter eller lignende samt i hvilket omfang der er mødepligt. Det vil også fremgå i hvilket omfang deltagelses- hhv. mødepligten er en forudsætning for at kunne gå til prøven. Hvis det af studieordningen fremgår, at der er pligt til at møde til en studieaktivitet som forudsætning for at gå til prøven, skal den studerende møde i det omfang, som det fremgår af studieordningen for den enkelte prøve. Ikke korrekt overholdelse af deltagelses- og eller mødepligt betyder, at den studerende ikke kan gå til prøven. Ikke opfyldelse af deltagelses- hhv. mødepligt ligestilles med udeblivelse fra en prøve, og forholdet registreres på samme måde. Det vil sige, det tæller som et prøveforsøg, medmindre der er foretaget rettidig afmelding (1. årsstuderende kan ikke framelde sig/frameldes, jf. afsnit 2.1.) den studerende kan dokumentere sygdom 33 Jf. Eksamensbekendtgørelsen 10, stk. 2 University College Nordjylland 13

14 der er eller kan opnås dispensation Ikke deltagelse hhv. fremmøde hvor det er krævet som forudsætning for at gå til prøve registreres af uddannelsen som manglende studieaktivitet og vil løbende indgå i vurderingen af, om den studerende er studieaktiv i relation til både fortsat at modtage SU (hvis det er bevilget), og udmeldelse. Se kravene til studieaktivitet i forhold til udmeldelse i studieordningen. 3.6 Formelle krav til skriftlige opgaver Formkrav kan stilles til såvel skriftlige opgaver, som skal indgå direkte i bedømmelse af en prøve, som til skriftlige opgaver, som skal indgå indirekte i en prøve, og som dermed udgør et forudsætningskrav til prøven. Ikke rettidig og korrekt overholdelse af formelle krav vil, når aktiviteterne er forudsætningskrav til prøven ligestilles med udeblivelse fra prøven, og den studerende har brugt et prøveforsøg. Overskridelse af en fastsat afleveringsfrist tæller som nævnt ovenfor som et prøveforsøg, medmindre der er foretaget rettidig afmelding den studerende kan dokumentere sygdom der er eller kan opnås dispensation Dog kan 1. årsstuderende ikke framelde sig/frameldes, jf. afsnit Indholdskrav til skriftlige opgaver Når der i studieordningen er fastsat krav til indholdet af en skriftlig opgave, og opgaven samtidig udgør et forudsætningskrav for at gå til prøven, forventes det, at den studerende gør sig umage med opgaven, idet undervisningen og den studerendes udbytte af arbejde med opgaven er tilrettelagt med henblik at den studerende opnår maksimal læring. Som minimum skal indholdet være redeligt. Redelighed skal her opfattes som ordentligt i betydningen reel. Det skal fremgå, at de(n) studerende har gjort et hæderligt forsøg på at skrive opgaven. Der må ikke snydes eller stjæles. Hvis den afleverede opgave ikke er redelig, herunder er (delvis) plagieret kan opgaven afvises Ikke overholdelse af indholdskrav: Hvis en skriftlig opgave ikke er udarbejdet med et redeligt indhold, eller hvis den indeholder fx tekst, figurer, tabeller, skabeloner, som andre har ophavsret til (plagiat) uden henvisning, vil den blive afvist. Deltagelsespligten og dermed det indholdsmæssige forudsætningskrav er ikke opfyldt og ligestilles dermed som udeblivelse fra prøven. Den studerende har herved brugt et prøveforsøg. En afvisning af opgaven samt ikke overholdelse af formelle krav vil tillige blive noteret som en ikke opfyldelse af studieaktivitet, set i relation til udmeldelse og modtagelse af SU. University College Nordjylland 14

15 Uddannelsen kan så tidligt som muligt være behjælpelig med vejledning, hvis en studerende ikke kan overholde sin deltagelsespligt. 3.8 Registrering i UC Viden Den studerende skal i forbindelse med aflevering af afsluttende eksamensprojekt, professionsbachelorprojekt, eller afgangsprojekt registrere dette i UC Viden. Registeringen er en forudsætning for at kunne aflevere de nævnte projekter. Yderligere information fås her: https://www.ucnbib.dk/da/registrer-afgangsprojekt 3.9 Tilrettelæggelse af prøver i forbindelse med klinisk undervisning For de sundhedsfaglige uddannelser gælder, at tilrettelæggelse af tidspunkt for afvikling af en klinisk prøve, finder sted når den studerende påbegynder et klinisk undervisningsforløb. 4. Prøveafholdelse 4.1 Offentlige prøver Prøver med mundtlig og praktisk/klinisk besvarelse er offentlige. 34 Dog er kliniske prøver med patientdeltagelse ikke offentlige. 35 UCN kan begrænse adgangen til eksamenslokalet af pladsmæssige grunde og enkeltpersoner kan nægtes adgang eller bortvises, hvis dette findes nødvendigt for at sikre den fornødne ro og orden. Prøven er heller ikke offentlig, hvis der er indgået aftale om tavshedspligt, hvor prøveforløbet inddrager en part udenfor UCN. UCN kan fravige reglen om offentlig adgang til mundtlige prøver, hvis der foreligger særlige omstændigheder, samt at hensynet til den studerende taler herfor. 4.2 Individuel prøve på baggrund af en gruppefremstillet opgave Ved en individuel mundtlig prøve på grundlag af en gruppefremstillet skriftlig opgave, som skal indgå i bedømmelsesgrundlaget, må de øvrige medlemmer af gruppen ikke være til stede i prøvelokalet, før de selv er eksamineret Jf. Eksamensbekendtgørelsen 12, stk Jf. Eksamensbekendtgørelsen 12, stk Jf. Eksamensbekendtgørelsen 12, stk. 4 University College Nordjylland 15

16 4.3 Mundtlige prøver som videokonference el. lign. Mundtlige prøver kan afholdes som videokonference eller ved hjælp af andre tekniske foranstaltninger mellem eksaminand, eksaminator og censor. Uddannelsen udpeger og godkender en tilsynsførende, der skal være hos eksaminanden under prøven. Eksaminator og censor skal give karakterer efter bekendtgørelsen i øvrigt Hjælpemidler mv. Der er forskellige regler for hvilke hjælpemidler, der må medbringes til de enkelte skriftlige og mundtlige prøver. Disse regler fremgår af studieordningen for de enkelte prøver. 4.5 Skriftlige prøver Det vil fremgå af studieordningen, hvorledes prøven tilrettelægges. Uddannelsen instruerer om de praktiske forhold ved prøven. Er der tale om en stedprøve (prøven afvikles fysisk på UCN), er prøven begyndt, når uddelingen af opgaverne, forberedelsesmateriale eller opgavetitel er udleveret til den studerende, eller når den studerende er blevet bekendt med prøvespørgsmålet eller lignende Ved skriftlige stedprøver må de studerende ikke kommunikere utilsigtet med hinanden eller med personer udenfor prøvelokalet. 38 Prøver, som ikke er stedprøver, er begyndt ved udlevering af en af uddannelsen formuleret caseopgave/konkret opgaveformulering. Ved andre skiftelige opgave, som ikke er stedprøver, ved udløbet af afleveringsfristen. Efter aflevering af opgaven kan ændring i opgaveteksten ikke finde sted, ligesom undersøgelse af og afgørelse om mulig eksamenssnyd finder sted fra dette tidspunkt For sen ankomst til skriftlig stedprøve Hvis en studerende kommer for sent til en skriftlig stedprøve, vil der i hvert enkelt tilfælde blive taget stilling til, om den studerende kan lukkes ind. Det skal anses for udelukket, at den pågældende kan have modtaget oplysninger om opgaven. Endvidere vurderes begrundelsen for forsinkelsen. ½ time efter prøvens begyndelse vil der aldrig blive lukket studerende ind i prøvelokalet. Der gives kun i usædvanlige tilfælde forlænget prøvetid til opgavebesvarelsen ved for sen ankomst. 39 Det er studielederen af uddannelsen, der træffer afgørelsen. Af hensyn til eventuelt for sent ankomne studerende må studerende, der ikke ønsker at besvare opgaven, først forlade eksamenslokalet ½ time efter prøven er begyndt. Dette gælder dog ikke, hvis alle tilmeldte studerende er mødt. 37 Jf. Eksamensbekendtgørelsen 13, stk Jf. Eksamensbekendtgørelsen Jf. Eksamensbekendtgørelsen 15, stk. 2 University College Nordjylland 16

17 4.5.2 Skriftlig bekræftelse på ikke at have snydt/plagieret UCN sikrer, at den studerende for så vidt angår skriftlige besvarelser bekræfter med sin underskrift, der kan være digital, at besvarelsen er udfærdiget uden uretmæssig hjælp Mundtlige prøver Prøvens afvikling Eksaminator leder prøven. Er der flere eksaminatorer, beslutter de i fællesskab, hvem der leder prøven. De udpegede censorer kan medvirke aktivt under prøven, fx ved at deltage i en eventuel samtale, fremkomme med kommentarer og stille spørgsmål. Kun eksaminanden og de udpegede bedømmere må medvirke aktivt i eksaminationen. Kun bedømmerne ((eksaminator(er) og censor(er)) må være til stede under voteringen. UCN kan bestemme, at kommende eksaminatorer kan overvære en votering. 41 Mundtlige prøver er begyndt, når forberedelsesmateriale eller opgavetitel er udleveret til eksaminanden, eller når eksaminanden er blevet bekendt med prøvespørgsmålet eller lignende. 42 For at minimere risikoen for fejl skriver eksaminator karakteren ind på karakterlisten ved eksterne prøver, hvorefter såvel eksaminator og censor/medbedømmer underskriver karakterlisten For sen ankomst til prøver med mundtlig besvarelse Studerende, der kommer for sent til en prøve med mundtlig besvarelse, kan få tilbud om at blive eksamineret på et senere tidspunkt, hvis UCN vurderer, at forsinkelsen er rimeligt begrundet. 43 Det er studielederen, der træffer afgørelsen. 4.7 Kombination af mundtlige og skriftlige prøver Når en kombination af en mundtlig og skriftlig prøve tilrettelægges som en gruppeprøve, er det samtidigt fastsat, hvor mange studerende der højst kan deltage i den enkelte gruppeprøve. Hvis den studerende i stedet kan vælge en individuel prøve, vil det fremgå af studieordningen. 44 Ved en gruppeprøve skal der foretages en individuel bedømmelse af de studerendes præstationer Jf. Eksamensbekendtgørelsen 18, stk Jf. Eksamensbekendtgørelsen Jf. Eksamensbekendtgørelsen 15, stk Jf. Eksamensbekendtgørelsen 15, stk Jf. Eksamensbekendtgørelsen 10,stk. 1 University College Nordjylland 17

18 Når prøven er en kombination af en mundtlig og en skriftlig opgave, er prøven begyndt ved udløbet af afleveringsfristen. Herefter kan ændring i teksten ikke finde sted, ligesom undersøgelse af og afgørelse om mulig eksamenssnyd finder sted fra dette tidspunkt. 4.8 Særligt om omprøve med mundtlig besvarelse på grundlag af en skriftlig gruppeopgave Studerende, der går til omprøve på grundlag af en gruppefremstillet skriftligt opgave, må ikke rette i den opgave, der er afleveret til den ordinære prøve. En evt. styrkelse af den skriftlige opgave i forbindelse med en omprøve, skal afleveres som et tillæg til opgaven med en tydelig angivelse af, hvem der har udarbejdet tillægget, og hvilken opgave tillægget refererer til. 4.9 Eksamenssprog I uddannelser, der udbydes på dansk, aflægges prøverne på dansk. 46 I uddannelser eller enkeltfag, der udbydes på engelsk eller et andet fremmedsprog, aflægges prøverne på dette sprog, medmindre det er en del af den enkelte prøves formål at dokumentere den studerendes færdigheder i et andet sprog Særlige prøvevilkår Studerende kan, hvor det er begrundet i helbredsmæssige forhold eller relevant specifik funktionsnedsættelse, søge om særlige prøvevilkår. Der henvises til uddannelsens studieordning for nærmere oplysninger Retningslinjer for afholdelse af prøver i udlandet UCN kan afholde prøver på en dansk repræsentation i udlandet eller andre steder i udlandet, 49 når den studerende og vedkommende repræsentation er indforstået hermed, og når det er begrundet i, at den studerende af praktiske eller økonomiske grunde ikke kan deltage i prøver i Danmark. Regler om eksamen, herunder eksamensbekendtgørelsens regler gælder i øvrigt. En prøve kan afholdes i udlandet som videokonference, såfremt sikkerhedsforanstaltningerne i forbindelse med prøvens afholdelse svarer til, hvad der gælder ved afvikling af prøver i Danmark. Herved gælder særligt, at bedømmerne kan opholde sig andre steder, men skal eksaminere og give karakterer efter eksamensbekendtgørelsen og reglerne for prøven i øvrigt Medmindre UCN har fastsat andre regler, skal den studerende betale for de merudgifter, der er forbundet med prøvens afholdelse i udlandet. I den forbindelse sikres, at den studerende forud 45 Jf. Eksamensbekendtgørelsen 10, stk Jf. Eksamensbekendtgørelsen 16, stk.1 47 Jf. Eksamensbekendtgørelsen 16, stk.2 48 Jf. Eksamensbekendtgørelsen Jf. Eksamensbekendtgørelsen 19 og 20. University College Nordjylland 18

19 skriftligt har erklæret sig villig til at betale de pågældende udgifter på grundlag af et af studielederen meddelt skøn over beløbets forventede størrelse. Studielederen kan betinge prøvens afholdelse af, at beløbet forudbetales. 5. Bedømmelse 5.1 Offentliggørelse af prøvekarakterer Uddannelserne informerer om, hvor offentliggørelse sker samt om tidspunkterne Bedømmelsen er fortrolig Bedømmelsen betragtes som en fortrolig oplysning. Offentliggørelse af bedømmelserne skal formidles på en sådan måde, at alene vedkommende studerende kan læse/kende koden (fx studienummer eller eksamensnummer) for bedømmelsen. Ved en prøve med mundtlig besvarelse skal den studerende have meddelt en bedømmelse af sin præstation i enerum. Dog kan studerende ved gruppeprøver samtykke til, at offentliggørelse sker i overværelse af hele gruppen. 5.2 Intern/ekstern bedømmelse Prøverne har enten intern eller ekstern bedømmelse. Ved interne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere undervisere udpeget af UCN (eksaminator(er)). Ved kliniske prøver på de sundhedsfaglige uddannelser udpeges en eksaminator af praktikstedet. Ved eksterne prøver foretages bedømmelsen af eksaminator og en eller flere censorer, der er beskikket af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Begreberne eksaminationsgrundlag/prøvegrundlaget hhv. bedømmelsesgrundlag Eksaminationsgrundlaget/prøvegrundlaget er det samlede stof, der ved en given prøve kan eksamineres i. Bedømmelsesgrundlaget er den studerendes individuelle præstation ved prøven. 5.4 Bedømmelsesgrundlaget Bedømmelsesgrundlaget er den studerendes individuelle præstation. Bedømmelsen sker efter reglerne i karakterskalabekendtgørelsen. 50 Eksamensbekendtgørelsen 32 University College Nordjylland 19

20 5.5 To bedømmelsesvarianter Eksamensbekendtgørelsen skelner mellem, om der skal gives en Selvstændig bedømmelse, som er en bedømmelse/karakter af fx både den mundtlige og skriftlige præstation Ikke selvstændig bedømmelse, som er en samlet bedømmelse af fx den mundtlige og skriftlige præstation Om der skal gives en selvstændig/ikke selvstændig bedømmelse (karakter) fremgår af studieordningen, uanset om en prøve er defineret som en individuel prøve eller som en gruppeprøve Selvstændig bedømmelse ud fra et skriftligt gruppeprojekt Når en skriftlig gruppeopgave indgår i bedømmelsen, kan der kun gives en selvstændig bedømmelse (karakter), hvis den enkeltes bidrag kan konstateres, hvorfor studieordningen vil stille krav om individualisering af opgaven sammen med beskrivelsen af de øvrige krav, der stilles til opgaven. 51 Når der i en prøve indgår et skriftligt gruppearbejde, skal det fastlægges i studieordningen, om der skal foretages en selvstændig bedømmelse af det skriftlige arbejde. Ved fastlæggelse af selvstændig bedømmelse, skal der ske individualisering af det skriftlige gruppearbejde, når prøven er en ren skriftlig gruppearbejde prøven er en mundtlig gruppeprøve på baggrund af et skriftligt gruppearbejde, der skal bedømmes særskilt prøven er mundtlig individuel prøve på baggrund af et skriftligt gruppearbejde Ikke selvstændig karakter på baggrund af et gruppeprojekt Når der skal gives en samlet bedømmelse (karakter) af den skriftlige og mundtlige præstation, vil det være fastlagt i uddannelsesbekendtgørelsen (fx om afsluttende eksamensprojekt, professionsbachelorprojekt, eller afgangsprojekt) eller i den enkelte studieordning. Hvis der er tale om en mundtlig gruppeprøve på baggrund af skriftligt gruppeprojekt, og der ikke skal gives en selvstændig karakter, er der ikke krav om individualisering, og hele gruppeprojektet indgår i bedømmelsen af den enkelte studerende. 51. Jf. Eksamensbekendtgørelsens 12, stk. 3. University College Nordjylland 20/26

21 5.6 Bedømmelse og karaktergivning Bedømmelse og bedømmernes notatpligt Hvor en censor eller eksaminator medvirker, fastsætter denne karakteren. Hvor der ved bedømmelsen medvirker flere eksaminatorer (interne prøver) eller både censor og eksaminator (eksterne prøver), fastsættes karakteren efter drøftelse i mellem dem. 52 Censor og eksaminator skal gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til personligt brug ved udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i mindst et år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet. 53 Notaterne er ikke omfattet af en eventuel aktindsigtsbegæring og kan således ikke udleveres til fx en studerende. Når en prøve er påbegyndt, skal der gives en bedømmelse, medmindre prøven afbrydes på grund af bortvisning eller på grund af sygdom, som berettiger til sygeeksamen. 54 For at bestå en prøve kræves at der opnås mindst karakteren 02 eller bedømmelsen "Bestået" Uenighed om bedømmelsen a) Uenighed ved afgivelse af karakter efter 7-trins-skalaen Hvis eksaminatorerne (intern prøve) ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er et gennemsnit af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis censor og eksaminator (ekstern prøve) ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er et gennemsnit af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers den nærmeste lavere karakter. 55 b) Uenighed ved afgivelse af bedømmelsen Bestået eller Ikke bestået Medvirker én eksaminator og én censor ved bedømmelsen (ekstern prøve), og er der uenighed om, hvorvidt præstationen skal bedømmes til "Bestået" eller "Ikke bestået", er censors bedømmelse afgørende. 52 Jf. Karakterbekendtgørelsen, BEK. Nr. 262 af 20/03/2007, 14, stk Jf. Eksamensbekendtgørelsen Jf. Karakterbekendtgørelsen, BEK. Nr. 262 af 20/03/2007, Jf. Karakterbekendtgørelsen, BEK. Nr. 262 af 20/03/2007, 14, stk. 2. University College Nordjylland 21

22 5.7 Formulerings- og staveevne Ved bedømmelsen af afsluttende eksamensprojekt, professionsbachelorprojekt eller afgangsprojekt skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på den studerendes formulerings- og staveevne. UCN kan dispensere herfra for studerende, der dokumenterer en relevant specifik funktionsnedsættelse. Det fastsættes i studieordningen, hvorledes formulerings- og staveevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, idet det faglige indhold dog skal vægtes tungest. Formulerings- og staveevne kan indgå i bedømmelsen af andre prøver. De nærmere regler for hvorledes formulerings- og staveevne indgår, kan ses i studieordningerne, idet det faglige indhold dog skal vægtes tungest Aktindsigt 6.1 Aktindsigt for den studerende Den studerende har mulighed for at se de dokumenter (aktindsigt), som vedrører ham/hende om fx egen prøve eller klage over en prøve. Undtaget herfra er fx interne papirer, så længe der ikke er truffet en afgørelse i en verserende (klage)sag, og personlige notater udarbejdet af bedømmerne under voteringen. 57 UCN kan opkræve gebyr for kopier fra den studerendes sag. Den studerende kan, hvis han/hun anmoder herom, endvidere få oplyst, i hvilket omfang der behandles oplysninger om prøven i relation til ham/hende på edb (indsigtsret). UCN vil herefter orientere om, hvilke oplysninger der behandles, hvad formålet er, kategorier af modtagere inden for og uden for UCN og de oplysninger UCN måtte ligge inde med, og om hvorfra oplysningerne kommer Aktindsigt for andre end den studerende Forhold vedrørende en studerendes prøve er ikke omfattet af aktindsigt for andre, hvorfor fx de ikke kan få oplysning om fx karakterer og prøvebesvarelser. Undtaget herfra er fx oplysning om, hvorvidt en bestemt studerende er dimitteret fra UCN med en gennemført uddannelse. Det er således et krav, at spørgeren kan identificere den/de, der ønskes oplysning om. Det er ikke et krav, at spørgeren identificerer sig eller begrunder sin anmodning. 56 Jf. Eksamensbekendtgørelsen 33, stk Jf. Forvaltningslovens 5 og Offentlighedslovens Jf. Persondatalovens 31, lov. nr. 429 af University College Nordjylland 22

23 Alle oplysninger kan videregives, såfremt den studerende giver sit skriftlige samtykke hertil. Fx hvis en kommende arbejdsgiver anmoder om at få bekræftet opnåede karakterer. 7. Dispensationer Der kan, efter forudgående skriftlig og begrundet ansøgning fra den studerende, dispenseres fra eksamensreglerne i det omfang, reglen er fastsat af UCN, når der foreligger usædvanlige forhold, og det ikke strider mod eller er udelukket ved bekendtgørelse. Hvis andet ikke fremgår, er studielederen tillagt dispensationskompetencen. Der skal søges dispensation til hver enkelt prøve dog ikke ved om- og sygeprøver også selv om anledningen til en ansøgning om dispensation er identisk for flere prøver. 8. Klager og anke UCN anbefaler, at eksaminanden søger vejledning hos studievejleder ifm. klageprocedure og udarbejdelse af klage. 8.1 Klager omfattet af eksamensbekendtgørelsen Reglerne om klage og anke er beskrevet i studieordningerne for de enkelte uddannelser, hvorfor der henvises hertil. Bemærk dog, at fristen for indgivelse af klage er 2 (kalender)uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde klagen skal være skriftlig og begrundet Reglerne om klager over eksamen fremgår af kapitel 10 og 11 i eksamensbekendtgørelsen. I eksamensbekendtgørelsen skelnes mellem klager over prøvegrundlaget mv., prøveforløbet og/eller bedømmelsen og klager over retlige forhold. Klagerne behandles forskelligt. 8.2 Klage over prøveforløb, som ikke er omfattet af eksamensbekendtgørelsen Klage over vejledning i forbindelse med en skriftlig opgave, som skal udgøre eksaminationsog/eller bedømmelsesgrundlag Klage over vejledning i forbindelse med et skriftligt arbejde, som skal udgøre eksaminationsog/eller bedømmelsesgrundlag, indsendes til uddannelsen. University College Nordjylland 23

24 8.2.2 Klage over undervisningen Ved klager over undervisningen vil studielederen være ansvarlig sagsbehandler af klagen; herunder have kompetence til at træffe afgørelse i sagen. 8.3 Klage over forhold reguleret af eksamensbekendtgørelse og andre klager i samme henvendelse Hvis den studerende i samme henvendelse klager over forhold, som er reguleret i eksamensbekendtgørelsen og forhold, som ikke er reguleret der, fx klage over vejledning, vil henvendelsen blive behandlet som to selvstændige klager, da behandlingen heraf følger to forskellige regelsæt med forskellige procedurer og retsfølger. 9. Eksamenssnyd og plagiering samt forstyrrende adfærd ved afvikling af prøver Reglerne om eksamenssnyd og plagiering er beskrevet i studieordningerne for de enkelte uddannelser, hvorfor der henvises hertil. 10. Bevaring af eksamensopgaver og opgavebesvarelser 10.1 Bevaring af skriftlige opgaver og prøvebesvarelser UCN bevarer prøvespørgsmål (opgaveformuleringer) i mindst ét år. Skriftlige arbejder, som er bedømt og/eller har udgjort eksaminationsgrundlag/prøvegrundlag, opbevares i mindst ét år og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet. 11. Udstedelse af eksamensbevis UCN udsteder eksamensbevis 59, når alle prøverne ifølge studieordningen er bestået. Eksamensbeviset udstedes på både dansk og engelsk. Der udstedes en forside til eksamensbeviset indeholdende: Identifikation af den studerende (navn og cpr.nr.) Den betegnelse uddannelsen giver ret til på dansk og engelsk Samtidigt udstedes et Diploma Supplement. Der udstedes kun ét originalt bevis. Såfremt beviset bortkommer, vil dimittenden kunne få en attesteret kopi af beviset. 59 Jf. Eksamensbekendtgørelsen 35 University College Nordjylland 24

25 12. Ansøgning om autorisation efter bestået sundhedsfaglig uddannelse I forbindelse med, at en studerende er ved at afslutte Ergoterapeutuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Jordemoderuddannelsen Radiografuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen kan vedkommende ansøge Sundhedsstyrelsen om autorisation. Der søges elektronisk via Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Betalingen for autorisationsbeviset skal ske direkte til Sundhedsstyrelsen og kan foretages med kreditkort over nettet. Ansøgning om autorisation bør foretages i god tid før uddannelsens afslutning. UCN fremsender indstillingslister til Sundhedsstyrelsen snarest efter, at den sidste studerende på holdet har været til den afsluttende bachelorprojektprøve. Autorisationen kan først udstedes, når ansøgningen, betalingen og uddannelsesinstitutionens indstilling er modtaget i Sundhedsstyrelsen. Autorisationsdagen er dimissionsdatoen under forudsætning af, at ansøgning er sendt og betaling har fundet sted. Yderligere information kan fås i studieadministrationen. 13. Kompetence til at træffe afgørelser i henhold til Eksamensregler ved UCN ved studielederens fravær Ved studielederens fravær kan kompetencen delegeres til en navngiven person. 14. Ophavsret Den studerende har ophavsretten til produkter, der fremkommer som resultat af en prøve. 60 Den studerende har således eneretten til selv at bestemme hvordan, hvornår, af hvem og på hvilke vilkår udnyttelse af produktet må finde sted. Hvis en part uden for UCN har været inddraget i prøveforløbet, aftales det forudgående mellem institutionen, den studerende og tredjeparten, i hvilket omfang de under respekt af gældende ophavsretlige regler er berettiget til at anvende de resultater, der fremkommer som et led i prø- 60 Jf. Ophavsretsloven, LBK nr. 202 af 27/02/2010 og Cirkulære nr. 169 af 16/07/1973 samt Eksamensbekendtgørelsen 51. University College Nordjylland 25

26 veforløbet, herunder om eventuelle oplysninger vedrørende tredjeparts forhold, der forekommer i opgaveløsningerne, må offentliggøres. Offentliggørelse må ikke finde sted, hvis produktet indeholder fortrolige oplysninger. Den studerende kan ikke give sit samtykke hertil. Udlån af eksamensbesvarelser til andre kræver skriftligt samtykke fra forfatteren. Hvis eksamensbesvarelsen indeholder fortrolige oplysninger, må den ikke udlånes til andre, heller ikke med forfatterens samtykke. Den studerende har tillige ejendomsretten til disse produkter mod betaling af eventuelle udgifter til materialer, som er anvendt til prøven. Hvis den studerende ikke gør ejendomsretten gældende indenfor 2 måneder, efter at resultatet af bedømmelsen er meddelt, overgår ejendomsretten til institutionen. 15. Ikrafttrædelse Eksamensregler for UCN fra ophæves. Nærværende Eksamensregler for UCN træder i kraft og har virkning for prøver påbegyndt eller senere. University College Nordjylland 26

UCN Studiekontor. Eksamensregler ved UCN

UCN Studiekontor. Eksamensregler ved UCN UCN Studiekontor Eksamensregler ved UCN Gældende fra 1. februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde... 5 1.1 Anvendelsesområde... 5 1.2 Formålet med prøver... 5 2. Adgang til prøver

Læs mere

UCN Studiekontor. Eksamensregler UCNs Grunduddannelser

UCN Studiekontor. Eksamensregler UCNs Grunduddannelser UCN Studiekontor Eksamensregler UCNs Grunduddannelser Gældende fra 1. februar -2017 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Formål og anvendelsesområde... 6 2.1 Formål... 6 2.2 Anvendelsesområde...

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for fuldtidsuddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse 1. september 2016 Indhold Generelt... 3 Adgang til prøve... 3 Sygdom... 3 Prøveafholdelse... 4 Prøvedeltagelse...

Læs mere

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne (jf. Eksamensbekendtgørelsen - BEK nr 1046 af 30/06/2016) Prøver og bedømmelse Alle moduler i en diplomuddannelse afsluttes med en prøve med individuel

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere.

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Prøvereglement UCSJ Campus Roskilde og Campus Næstved Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Indhold Prøvereglement UCSJ, Campus Roskilde og Campus Næstved... 3 Gældende rammer for

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Prøveregler Professionshøjskolen Absalon

Prøveregler Professionshøjskolen Absalon Prøveregler Professionshøjskolen Absalon Opdateret august 2017 Indholdsfortegnelse Prøveregler... 1 Professionshøjskolen Absalon... 1 1. Forord... 1 2. Generelt - Formål og anvendelsesområde... 1 2.1.

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Prøvereglement ved UCL - for de 5 Sundhedsuddannelser for Studieordningerne fra 2008 og frem

Prøvereglement ved UCL - for de 5 Sundhedsuddannelser for Studieordningerne fra 2008 og frem VERSION 1.0 Prøvereglement ved UCL - for de 5 Sundhedsuddannelser for Studieordningerne fra 2008 og frem Prøvereglement 2016 Tekst rettet: 08.12.2016 Layout rettet: 07.12.2016 December 2016 Indhold 1.

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver i de maritime uddannelser 1)

Bekendtgørelse om prøver i de maritime uddannelser 1) BEK nr 1585 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015 GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 11-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Kommunomuddannelsen... 3

Læs mere

Prøver ved Fysioterapeutuddannelsen UCN

Prøver ved Fysioterapeutuddannelsen UCN Fysioterapeutuddannelsen UCN Prøver ved Fysioterapeutuddannelsen UCN Beskrivelse af indhold, form og afvikling af modulprøver september 2014 Tillæg til National Studieordning for Fysioterapeutuddannelsen,

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr 1519 af 16/12/2013 Gældende (Eksamensbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 19-12-2013 M inisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ændrer i/ophæver BEK nr 714 af 27/06/2012

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede prøver og bedømmelse Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne i Silkeborg

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne i Silkeborg Eksamensreglement for Akademiuddannelserne i Silkeborg Generelle regler Du skal medbringe billedlegitimation, som skal forevises på forlangende. Du skal møde senest 15 min før prøvens begyndelse ved skriftlige

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Retningslinier for prøver og eksaminer For studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense

Retningslinier for prøver og eksaminer For studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Fysioterapeutuddannelsen Retningslinier for prøver og eksaminer For studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense Modulordning Indholdsfortegnelse Formål med retningslinjerne...

Læs mere

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt.

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse Indhold 1. GE"ERELT... 2 2. I"DSTILLI"G TIL PRØVER... 3 3. MØDETID...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 2 2. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen... 2 2.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2.2 Prøveformer i studieordningens fællesdel... 2 2.3. Individuel

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8 og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28.

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2016

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2016 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2016 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1526. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr 1046 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Gældende fra februar 2012 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til eksamen... 3 2.1 Ordinære eksamener... 3 2.2 Reeksamination/sygeeksamen... 3 2.3

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ EKSAMENSREGLEMENT Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ Uddannelsesspecifikke eksamensreglementer er indskrevet i studieordningerne Indhold Eksamensregler

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Eksamensregler - en del af Tillæg til Studieordningen 1 Indhold 3 Eksamensregler... 3 3.1 Prøver i sygeplejerskeuddannelsen:... 3 3.2 Indstilling til prøver:... 3

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013 Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Dette dokument er gyldigt i læseåret 2012-2013 Ældre udgaver er ikke gældende. Eksamen er en vigtig begivenhed, som

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Generel vejledning til prøver ved Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Retningslinjer for prøver

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

Indledning Censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser:

Indledning Censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser: Rammer for gruppeeksamen Indledning har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser: 1. BEK nr 714 af 27/06/2012 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 41 af 16/01/2014 Oversigt (indholdsfortegnelse)

retsinformation.dk - BEK nr 41 af 16/01/2014 Oversigt (indholdsfortegnelse) Side 1 af 8 BEK nr 41 af 16/01/2014 Gældende (Erhvervsrettet eksamensbekendtgørelse) Offentliggørelsesdato: 21-01-2014 Undervisningsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 863 af 16/08/2012 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

BEK nr 1526 af 16/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017

BEK nr 1526 af 16/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 BEK nr 1526 af 16/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR VIA University College Dato: 12. november 2014 Journalnr.: U0272-7-01-1-13 Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR - Gældende for studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Læs mere

Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag

Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag August 2016 Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag Prøvens lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelsen om den pædagogiske assistentuddannelse

Læs mere

Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby

Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Version 1.1 Side 0 af 10 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel...1

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag August 2015

Ramme for prøve i grundfag August 2015 Ramme for prøve i grundfag August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1009 af 22/09/2014 bekendtgørelse om grundfag,

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser BEK nr 41 af 16/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 034.31P.271 Senere ændringer

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Juli 2016 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensinformation skoleåret 12/13

Eksamensinformation skoleåret 12/13 Eksamensinformation skoleåret 12/13 Der er kommet ny eksamensbekendtgørelse, der trådte i kraft 1. september 2012 og har virkning for eksamener efter denne dato. Dette skriv indeholder to dele; en del

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Eksamensreglement. Indhold

Eksamensreglement. Indhold Eksamensreglement Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksaminer på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på TECHCOLLEGE. Det påhviler de enkelte afdelinger ved uddannelsens start

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Eksamensregler - en del af Tillæg til Studieordningen 1 Indhold 3 Eksamensregler... 3 3.1 Prøver i sygeplejerskeuddannelsen:... 3 3.2 Indstilling til prøver:... 3

Læs mere

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2 Grundfagsprøve i naturfag E-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Første del af Grundforløbet

Første del af Grundforløbet Dato: 18.10.2016 Prøvevejledning Grundfagsprøve i Dansk F,- E-, D- og C-niveau Første del af Grundforløbet Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være tilstede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være tilstede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start,

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Bekendtgørelse 1016 af 24. august 2010 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde Kapitel 2 Tilrettelæggelse og planlægning Kapitel 3 Adgang til prøve Kapitel 4 Prøveformer Kapitel

Læs mere

Eksamensregler for VIA UC Psykomotorikuddannelsen bilag til studieordning

Eksamensregler for VIA UC Psykomotorikuddannelsen bilag til studieordning Eksamensreglerne for Psykomotorikuddannelsen i VIA er udarbejdet som en hjælp til studerende for at give et overblik over relevante regler og informationer om eksamener i løbet af studiet. Eksamensreglementet

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Rammer og kriterier for modulprøver på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP)

Rammer og kriterier for modulprøver på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP) Rammer og kriterier for modulprøver på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP) Gældende fra januar 2016 Rammer og kriterier for modulprøver Indhold Generelt om modulprøver 3 Prøveformer 3 Skriftlige

Læs mere

Læreruddannelsen - Studieordningens fællesdel, gældende fra den Indholdsfortegnelse

Læreruddannelsen - Studieordningens fællesdel, gældende fra den Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen... 3 2. Prøver i læreruddannelsen... 3 2.1. Regelgrundlag... 3 2.2. Usædvanlige forhold... 3 2.3. Oversigt over bedømmelser i uddannelsen...

Læs mere

Notat om bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser

Notat om bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser N O T A T Notat om bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser (gældende for diplomuddannelse herunder HD) Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens Eksamensreglement Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens 20. marts 2014 Indhold Indledning... 3 Tilmelding til ordinære prøver... 3 Tilmelding til reeksamination/sygeeksamen... 3 Framelding til prøver/eksamen...

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 18. marts 2015 om eksamener ved erhvervsuddannelserne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 18. marts 2015 om eksamener ved erhvervsuddannelserne Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 18. marts 2015 om eksamener ved erhvervsuddannelserne I medfør af 22, 27, stk. 4 og 5 og 63, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 erhvervsuddannelser og kurser

Læs mere

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende VERSION 1.2 Procedure for klagevejledning studerende December 2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan kan jeg klage?... 3 1.2 Hvad kan der klages over?... 3 1.3 Hvad sker der med min klage?... 3 1.4

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Bek. 620 af 22/06/2005 Bekendtgørelse om

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=166631

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=166631 Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 1601 af 17/12/2014 Gældende (Karakterbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 09-01-2015 Uddannelses- og Forskningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse.

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk C-niveau

Grundfagsprøve i Dansk C-niveau Grundfagsprøve i Dansk C-niveau Pædagogisk assistent Formål Prøven har til formål at give mulighed for at dokumentere og vurdere elevens tilegnelse af de faglige mål, som er fastsat for grundfaget. Prøvens

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Prøveformer Kapitel 3 Afholdelse af prøver m.v. Kapitel 4 Bedømmelsen m.v. Kapitel 5 Krav til studieordningen Kapitel 6 Eksamensbevis m.v. Kapitel

Læs mere

Eksamensregler for VIA UC Psykomotorikuddannelsen bilag til studieordning

Eksamensregler for VIA UC Psykomotorikuddannelsen bilag til studieordning Eksamensreglerne for Psykomotorikuddannelsen i VIA er udarbejdet som en hjælp til studerende for at give et overblik over relevante regler og informationer omkring eksamener i løbet af studiet. Eksamensreglementet

Læs mere