Ændringsforslag. over. Forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringsforslag. over. Forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger"

Transkript

1 Ændringsforslag over Forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger (Modernisering af planloven, bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet) Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) [KUN VEDR PRODUKTIONSERHVERV] 1) I den foreslåede nr. 30 affattes nr. 8 således: Til 1»8) sikring af, at arealer der er belastet af lugt, støv og anden luftforurening, ikke udlægges til forureningsfølsom anvendelse,«2) Nr. 34 affattes således:»34. I 11 a, stk. 1, indsættes som nr : 23) beliggenheden af erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder og friholdes for anden anvendelse uden tilknytning til produktionsvirksomheder, 24) beliggenheden af konsekvensområder omkring erhvervsområder til produktionsvirksomheder, jf. nr. 23, og sikring af, at etablering af ny støjfølsom eller anden forureningsfølsom anvendelse i disse områder ikke medfører, at vilkår for produktionsvirksomheder beliggende i et erhvervsområde, jf. nr. 23, skærpes, som følge af regler eller afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven, 25) beliggenheden af transformationsområder indenfor konsekvensområder, jf. nr. 24, som er arealer, der er belastet af støj fra eksisterende produktionsvirksomheder og er centralt beliggende i byen, og hvor der er særlige byudviklingsinteresser, og 26) beliggenheden af konsekvensområder omkring tekniske anlæg, vindmøller og støjende fritidsanlæg m.v. i landzone, som skal friholdes for ny støjfølsom eller anden forureningsfølsom anvendelse.««[ændring som følge af forslag fra udvalget for revision af regler vedrørende virksomheders miljøpåvirkninger] 5) Nr. 41 affattes således:»41. I 11 b, stk. 1, indsættes som nr. 14 og 15: 15) konsekvensområder omkring erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder og transformationsområder indenfor konsekvensområder.««6) I den foreslåede nr. 50 affattes nr. 14 således:

2 »14) krav om mekanisk ventilation, hvor luftindtag skal placeres i en højde, hvor de vejledende grænseværdier for lugt, støv og anden luftforurening er overholdt ved opførelse af ny kontorbebyggelse og ved ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse til kontorformål,«. 7) Efter nr. 52 indsættes som nyt nummer:»02. I 15 a, indsættes efter stk. 2, som nye stykker:»stk. 3. Lokalplaner, der tilvejebringes for arealer i et område, som i kommuneplanen er fastlagt som et transformationsområde, kan uanset stk. 1 udlægge arealer, som er belastet af støj fra eksisterende produktionsvirksomheder til boligformål, hvis 1) arealet er beliggende i første række mod produktionsvirksomheden, 2) støjen på arealet ikke overskrider gældende vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj med mere end 5 db på den facade og udendørs opholdsarealer, der vender ud mod virksomheden, 3) lokalplanen fastsætter krav om isolering mod støj, der sikrer, at de gældende vejledende grænseværdier for støj indendørs med åbne vinduer er overholdt, 4) der i umiddelbar tilknytning til boligbebyggelsen er adgang til udendørs opholdsarealer, hvor vejledende grænseværdier for støj er overholdt, 5) de vejledende grænseværdier for støj er overholdt for bagvedliggende boliger og udendørs opholdsarealer. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal på ejendomme, der er omfattet af en lokalplans arealudlæg til boligformål, jf. stk. 3, lade tinglyse, at de gældende grænseværdier for virksomhedsstøj kan overskrides med op til 5 db, jf. stk. 3, nr. 2.««Stk. 3 og 4 bliver herefter til stk. 5 og 6. 8) Efter nr. 52 indsættes som nyt nummer:»03. I 15 a, indsættes efter stk. 3, der bliver stk. 4, som nyt stykke:»stk. 5) I forbindelse med planlægning for ferie- og fritidsanlæg med et særligt oplevelsesøkonomisk potentiale, og som ligger inden for støjkonsekvensområdet omkring Forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesområder, kan erhvervsministeren i helt særlige tilfælde og efter indhentet tilsagn fra Forsvarsministeriet tillade fravigelser af stk. 1, hvor støjbelastningen ikke overstiger LC, DEN 65 db.««stk. 5 bliver herefter til stk. 6. 9) Nr. 53 affattes således:»53. Efter 15 a indsættes:» 15 b. En lokalplan må kun udlægge arealer belastet af lugt, støv eller anden luftforurening til forureningsfølsom anvendelse, hvis lokalplanen indeholder bestemmelser om bebyggelsens højde og placering, der sikrer, overholdelse af de vejledende grænseværdier for lugt, støv og anden luftforurening. Stk. 2. En lokalplan kan uanset stk. 1 udlægge arealer, der er belastet af lugt, støv eller anden luftforurening til kontorformål, hvis planen ved bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger, jf. 15, stk. 2, nr. 14, kan sikre, at vejledende grænseværdier for lugt, støv og anden luftforurening overholdes indendørs og på udendørs opholdsarealer.««

3 10) Efter nr. 53 indsættes som nyt nummer:»04. I 16 indsættes efter stk. 7 som stk. 8 og stk. 9:»Stk. 8. I redegørelsen til lokalplanforslag indenfor et konsekvensområde, jf. 11 a, stk. 1, nr. 24, skal der gøres rede for, hvordan planen sikrer, at vilkårene for produktionsvirksomheder indenfor erhvervsområdet ikke skærpes, som følge af regler eller afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven. Redegørelsen skal så vidt muligt være tilvejebragt i dialog med produktionsvirksomhederne. Stk. 9. Redegørelsen til lokalplanforslag for et transformationsområde, jf. 11 a, stk. 25, skal indeholde de i stk. 8, nævnte forhold, samt oplysninger om de særlige støjvilkår i transformationsområdet.««13) Nr. 97 affattes således:»97. I 37 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. Andre overflødiggjorte bygninger end de i stk. 1 nævnte, kan uden tilladelse efter 35, stk. 1, tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål og en bolig, jf. dog stk. 4, samt lager- og kontorformål m.v. hvis, 1)virksomheden eller boligen etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang, 2) bygningen ikke er opført inden for de seneste 5 år, 3) bygningen ikke er beliggende inden for klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen eller i kystnærhedszonen uden for udviklingsområder, og 4) en bolig ikke etableres indenfor konsekvensområder for husdyrbrug, jf. 37, stk. 7.«Stk. 2-4 bliver herefter stk ) Efter nr. 99 indsættes som nye nummer:»05. I 37 indsættes efter stk. 4, der bliver til stk. 5, som nye stykker:»stk. 6. Der kræves dog tilladelse efter 35, stk. 1, til ændret anvendelse af bygninger som omhandlet i stk. 1 og 2 i følgende områder 1) udpegede statslige og kommunale støjkonsekvensområder omkring flyvepladser godkendt efter luftfartslovens 55, lægehelikopterflyvepladser, forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesområder og vindmøller, 2) de af kommunalbestyrelsen udpegede konsekvensområder omkring tekniske anlæg, vindmøller og støjende fritidsanlæg m.v., jf. 11 a, stk. 1, nr. 24. Stk. 7. Erhvervsministeren fastsætter efter forhandling med miljø- og fødevareministeren regler om konsekvensområder omkring husdyrbrug.««

4 Bemærkninger Til 1 Til nr. 1 I forlængelse af aftalen Danmark i bedre balance Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet blev der igangsat et tværministerielt udvalgsarbejde med henblik på at revidere regler vedrørende virksomheders miljøpåvirkning og undersøge muligheden for at indføre den såkaldte Hamborg-model med henblik på at f.eks. placering af nye boliger på støjbelastede arealer i nærheden af eksisterende virksomheder ikke medfører en indskrænkning af virksomhedernes aktiviteter. Den foreslåede ændring i 11 a, stk. 1, nr. 8, er fremsat bl.a. på baggrund af udvalgets rapport fra marts Udvalget har undersøgt, hvordan aktiviteter fra eksisterende produktionsvirksomheder ikke bliver begrænset, som følge af kommunalbestyrelsens planlægning. Der henvises i øvrigt til ændringsforslagets 1, nr. 2, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14. der også omhandler ændringer som følge af anbefalinger f fra udvalget. Det foreslås i nr. 8, at indføre et krav om, at kommunalbestyrelsen som led i kommuneplanlægningen udarbejder retningslinjer der sikrer, at der ikke kan planlægges for forureningsfølsom anvendelse herunder boliger, institutioner mv. på arealer og i højder, hvor Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for lugt, støv og anden luftforurening ikke kan overholdes. Med forureningsfølsom anvendelse forstås således planlægning for, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier ikke kan overholdes ved etablering af boliger, institutioner, kontorer m.v. For lugt afhænger de vejledende grænseværdier af anvendelsen, mens de for støv og anden luftforurening er uafhængige af anvendelsen af arealer, det vurderes bl.a. på grundlag af Vejledning nr. xx. Ændringen medfører, at de miljøhensyn som kommunalbestyrelsen varetager i planlægningen, udvides fra alene at omhandle støj til også at omfatte lugt, støv og anden luftforurening. I praksis betyder det, at planlægningen skal sikre, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for lugt, støv og anden luftforurening kan overholdes for anvendelsen, i den højde og den placering på de arealer, der planlægges for. Bestemmelsen i nr. 8 indebærer, at de vejledende grænseværdier skal være overholdt såvel på udendørs opholdsarealer, på facaden, som i luften indendørs. Bestemmelsen skal således sikre, at fremtidige beboere kan åbne vinduerne i deres boliger, uden at de udsættes for lugt, støv eller anden luftforurening over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Endvidere skal bestemmelsen sikre at produktionsvirksomheder ikke bliver mødt af skærpede krav som følge af planlægning for boliger, institutioner og anden forureningsfølsom anvendelse på omkringliggende arealer. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for lugt, støv og anden luftforurening er fastsat som udendørs værdier, der typisk skal være overholdt i 1½ meters højde. Hvis mennesker opholder sig i højere bygninger, gælder grænseværdien i den højde, hvor mennesker kan blive udsat for den forurenende luft. Det vil sige, at der kan være grunde tæt på en virksomhed, hvor grænseværdierne er overholdt i 1½ meters højde, men hvor grænseværdierne ikke nødvendigvis er overholdt, hvis der bygges i større højde. Bestemmelsen sikrer, at der på disse arealer ikke vil kunne bygges boliger, institutioner og anden forureningsfølsom anvendelse. I modsætning til regulering af støj, hvor de vejledende grænseværdier er differentieret efter anvendelsen af arealerne, er grænseværdierne for støv og anden luftforurening (bværdien) uafhængig af arealanvendelsen. Dog foreslås det i 1 nr. 6, at der som undtagelse til hovedreglen kan planlægges for etablering af kontorbyggeri indenfor konsekvenszoner om erhvervsområder til produktionsvirksomheder med afskærm-

5 ningsforanstaltninger i form af kontorbygninger med mekanisk ventilation og kontrolleret luftindtag, hvor bygningens luftindtag er placeret i en højde, hvor de vejledende grænseværdier er overholdt, og hvor de vejledende grænseværdier er overholdt på alle udendørs opholdsarealer. Med den nævnte form for afskærmningsforanstaltning vil vinduerne i disse kontorbygninger ikke kunne åbnes, og personer der opholder sig i bygningerne vil derfor ikke kunne udsættes for lugt, støv og anden luftforurening over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Denne form for afskærmningsforanstaltning vil dog alene kunne anvendes for kontorbyggeri og ikke boliger, plejehjem, institutioner mv. Til nr. 2 Den foreslåede 11 a, stk. 1, nr. 22 indeholder ingen materielle ændringer i forhold til lovforslagets 1, nr. 34, der henvises derfor til bemærkningerne i lovforslag 2017/1 LSF 121. Den foreslåede nr. 23 indebærer, at kommunalbestyrelsen som led i kommuneplanlægningen skal udarbejde retningslinjer for beliggenheden af erhvervsområder, der skal forbeholdes produktionsvirksomheder. Med produktionsvirksomheder forstås virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen, maskinværkstedsbekendtgørelsen og virksomheder anført på brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, dog ikke husdyrbrug. Definitionen af produktionsvirksomheder indebærer, at de erhvervsområder, der kan udpeges til produktionsvirksomheder, skal forbeholdes virksomheder med en vis miljøbelastning og f.eks. med investeringer knyttet til deres beliggenhed og som derfor ikke kan flyttes uden væsentlige omkostninger eller med en vigtig funktion så som en containerterminal. Udpegningen kan således ikke omfatte områder til virksomheder som pizzeriaer, cafeer, restauranter m.v., der kan indpasses i de øvrige byområder. I mange erhvervsområder sker der over tid en ændring af sammensætningen af virksomheder, hvor mere kontorlignende arbejdspladser erstatter de produktionsvirksomheder, som områderne oprindeligt blev udpeget til. Derfor kan det i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt at afgrænse udpegningen til de dele af erhvervsområdet, hvor der reelt stadigt er eksisterende produktionsvirksomheder, som har behov for beskyttelse mod miljøkonflikter. Ved udpegningen af arealer til produktionsvirksomheder skal hensynet til adgangen til og fra den overordnende infrastruktur herunder havne også inddrages. Den foreslåede nr. 24 indebærer, at kommunalbestyrelsen som led i kommuneplanlægningen skal udpege retningslinjer for konsekvensområder omkring erhvervsområder for produktionsvirksomheder, hvor det i forbindelse med planlægning for boliger og anden støj- eller forureningsfølsom anvendelse skal sikres, at planlægningen for ændret anvendelse inden for konsekvensområdet ikke medfører skærpede miljøkrav for produktionsvirksomheder i erhvervsområdet, og at virksomhedernes udviklingsmuligheder ikke begrænses. Kommunalbestyrelsen kan afgrænse konsekvensområder som en fast grænse på mindst 500 meter omkring de udpegede erhvervsområder for produktionsvirksomheder. Denne grænse svarer til den afstand, der normalt anvendes i planlægningen for særligt forurenende virksomheder (miljøklasse 7) og for planlægningen omkring risikovirksomheder. Inden for denne afstand, skal der i forbindelse med planlægning inden for disse områder fastsættes krav til afstand, placering af bygninger, bygningshøjde, anvendelse m.v., der sikrer, at virksomhedernes miljøvilkår ikke skærpes som følge af planlægningen. Kommunalbestyrelsen kan også afgrænse konsekvensområder ud fra en konkret vurdering af, hvilken forureningsbelastning de pågældende virksomheder har og virksomhedernes udviklingsbehov. I praksis kan der tages udgangspunkt i virksomhedernes gældende miljøvilkår som følge af miljøgodkendelser

6 m.v. og på den baggrund fastlægges mere præcise krav til afstand, placering af bygninger, bygningshøjde, anvendelse m.v., der sikrer, at virksomhedernes miljøvilkår ikke skærpes som følge af planlægningen. I denne proces bør kommunerne inddrage virksomhedernes synspunkter. For produktionsvirksomheder med stor miljøbelastning kan der være behov for et større konsekvensområde for at virksomhedernes drift- og udviklingsmuligheder. Uanset hvilken metode der benyttes, vil det være et krav, at der ikke planlægges for støj- og anden forureningsfølsom anvendelse i områder eller i de højder, hvor Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj, lugt, støv eller anden luftforurening ikke kan overholdes. Den foreslåede bestemmelse i nr. 25, indebærer, at kommunalbestyrelsen kan udpege såkaldte transformationsområder indenfor konsekvensområder omkring erhvervsområder udpeget til produktionsvirksomheder. Den eksisterende bestemmelse i Planloven 15 a, stk. 2, nr., giver mulighed for at udpege såkaldte i omdannelsesområder, hvor der tillades at planlægning for støjfølsom anvendelse, selvom støjen er 5 db over de vejledende grænseværdier, så længe der er sikkerhed for at støjen bliver nedbragt indenfor en 8 års periode. Flere kommuner kan imidlertid ønsker om, at kunne planlægge for støjfølsom anvendelse på særlige attraktive og centralt beliggende arealer i byerne f.eks. i havneområder, hvor støjen er over de vejledende grænseværdier og hvor der fortsat er velfungerende virksomheder, som ikke forventes at flytte, og hvor støjen derfor ikke kan nedbringes indenfor en 8 års periode. Det foreslås derfor i nr. 25, at der indføres en undtagelsesbestemmelse i forhold til planlægning for støjfølsom anvendelse på støjbelastede arealer indenfor såkaldte transformationsområder. Efter bestemmelsen i nr. 25, kan kommunalbestyrelsen som led i kommuneplanlægningen udpege retningslinjer for transformationsområder på støjbelastede arealer indenfor konsekvensområder omkring udpegede produktionsvirksomheder, hvor der er særlige interesser for at udnytte arealerne til byformål dvs. på områder hvor der efter den gældende planlov ikke er muligt at opføre boliger. Transformationsområder vil typisk omfatte ældre erhvervsområder i de centrale dele af byerne. Det kan f.eks. være havneområder eller nedlagte slagterier og kraftværker. Transformationsområderne er desuden karakteriseret ved at være områder af byen, hvor der er særlig efterspørgsel efter attraktivt beliggende arealer og dermed stærke økonomiske incitamenter for grundejere, herunder kommuner og bygherrer, til at skabe blandede byudviklingsområder med høj tæthed, men hvor nærheden til blivende produktionsvirksomheder medfører mindre overskridelser af de vejledende grænseværdier for støj. Transformationsområderne ikke mindst havnene vil samtidig være kendetegnet ved at rumme velfungerende virksomheder, hvor placeringen i havnen er central i forhold til transport af varer til og fra Danmark samt for fiskerierhvervet. For at udpege transformationsområder skal der være en særligtbyudviklingsinteresse knyttet til områder. Det kan fx være havneområder, hvor nærheden til vandet er attraktiv i forhold til etablering af boliger fremfor kontorer Et område vil kun kunne udpeges som transformationsområde, hvis området støder op til produktionsvirksomheder, dvs. ligger i 1. række mellem det udpegede område til produktionsvirksomheder og bagvedliggende byområder. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for lugt, støv og anden luftforurening skal være overholdt indenfor transformationsområder og ved fremtidig anvendelse indenfor transformationsområder. Den foreslåede nr. 26 vil give kommunalbestyrelsen mulighed for at udpege konsekvensområder omkring anlæg i landzone, som ønskes beskyttet mod miljøkonflikter som følge af støj- eller forurenings-

7 følsom anvendelse på naboområderne. Det er beskyttelseshensynet, der vil afgøre, om der vil kunne udpeges konsekvensområder. Konsekvensområder vil f.eks. kunne udpeges omkring biogasanlæg, private flyvepladser eller eksisterende vindmøller, i det omfang udpegningen kan begrundes i hensynet til at sikre anlægget eller virksomheder mod miljøkonflikter. Bestemmelsen i nr. 26 åbner endvidere for at kommunalbestyrelsen kan udpege konsekvensområder omkring eksisterende vindmøller, hvor der ikke tidligere har været udpeget konsekvensområder. Udpegningen af konsekvensområderne foretages i kommuneplanen vil være bindende i forhold til kommunalbestyrelsens egne dispositioner. De umiddelbare rettigheder til anvendelsen af overflødiggjorte bygninger ( 37 stk.1 og 2, som ændret ved lovforslagets 1, nr. 97) vil ikke finde anvendelse inden for de udpegede konsekvensområder. Ved kommunalbestyrelsens vurdering af, om der vil kunne gives landzonetilladelse, skal der lægges vægt på at undgå miljøkonflikter i forhold til de anlæg, som er udgangspunktet for konsekvensområdet. Til nr. 5 Den foreslåede 11 b, stk. 1, nr. 14 indeholder ingen materielle ændringer i forhold til lovforslagets 1, nr. 41, der henvises derfor til bemærkningerne i lovforslag 2017/1 LSF 121. Der foreslås indsat et nyt nummer i 11 b, stk. 1, som fastsætter rammebestemmelser over de emner, der skal behandles i kommuneplanens rammer for indholdet af lokalplaner, hvis der skal kunne tilvejebringes lokalplaner herom. Den foreslåede nr. 15 fastsætter, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte rammer for lokalplanlægningen, inden for konsekvensområder omkring produktionsvirksomheder samt for transformationsområder. Hvis udpegningen af konsekvensområder, jf. den foreslåede 11 a, stk. 1, nr. 24, er foretaget som en 500 meter afgrænsning uden nogen nærmere vurdering af miljøforholdene, skal retningslinjerne fastlægge et krav om, at der skal foretages en vurdering af, hvilke effekter den planlagte anvendelse i konsekvensområdet eller transformationsområdet, jf. den foreslåede 11 a, stk. 1, nr. 25,vil have for produktionsvirksomhedernes gældende og fremtidige miljøvilkår. Er afgrænsningen af konsekvensområder foretaget ud fra en konkret vurdering af produktionsvirksomhedernes miljøvilkår, skal rammerne fastlægge de begrænsninger for byggeriets udformning (f.eks. højde), placering på grunden (afstand) mv. og for støj, herunder de evt. afskærmningsforanstaltninger jf. 15 a, stk. 1m.v., som sikrer, at lokalplanen ikke medfører skærpede miljøvilkår for produktionsvirksomheder på kort eller længere sigt og dermed begrænser produktionsvirksomheders drift- og udviklingsmuligheder.

8 Til nr. 6 Den foreslåede 15, stk. 2, nr. 14 fastsætter, at der i lokalplaner kan optages bestemmelser om afskærmningsforanstaltninger for støv, lugt og anden luftforurening ved planlægning for kontorbyggeri i form af mekanisk ventilation, hvor luftindtaget placeres i en højde, hvor Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier er overholdt. Dette vil indebære at vinduerne i bygningen ikke vil kunne åbnes, så personer der opholder sig i bygningen ikke udsættes for uforsvarlig støv, lugt og anden luftforurening over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. For alle udendørsopholdsarealer vil grænseværdierne skulle overholdes.nr. 14 gælder alene ved opførelse af ny kontorbebyggelse og ved ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse til kontorformål. Bestemmelsen vil således ikke kunne anvendes for boliger, institutioner m.v. Det henvises i øvrigt til bemærkningerne i ændringsforslagets 1, nr. 9, hvor afskærmningsforanstaltninger for støv, lugt og anden luftforurening også behandles. Til nr. 7 Det foreslås i 15 a, stk. 3, at kommunalbestyrelsen i et transformationsområde kan udarbejde lokalplaner, der udlægger støjbelastede arealer til boliger. Den foreslåede ændring i stk. 3 indebærer, at kommunalbestyrelsen kan fravige planlovens 15 a, stk. 1 om, at kommunalbestyrelsen ikke må udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, medmindre der foretages afskærmningsforanstaltninger. Bestemmelsen vil give mulighed for at bygge nye boliger i første række mod en produktionsvirksomhed, på varigt støjbelastede områder indenfor særligt udpegede transformationsområder, hvor støjen kan være op til 5 db over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj. Bestemmelsen vil alene gælde bygninger i første række mod produktionsvirksomheder, og hvor overskridelsen er begrænset til boligbyggeriets facade der vender mod virksomhederne, jf. den foreslåede stk. 3, nr. 1 og nr. 2. Bygninger, der etableres bag ved 1.række skal leve op til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj. Bestemmelsen skal således muliggøre, at der kan etableres én række af nye boliger f.eks. på et havneområde, der med støjisolering kan fungere som en støjskærm for de øvrige bagvedliggende boliger og opholdsarealer i området. Det vil være en forudsætning at støjisolere boligen, så det sikres, at et nærmere fastsat indendørs støjkrav er overholdt med åbne vinduer, jf. nr. 3 Der gives mulighed for, at de vejledende grænseværdier for støj kan overskrides på udvalgte udendørs opholdsarealer, f.eks. på altaner vendt mod virksomhederne, med på op til 5 db over de vejledende grænseværdier for støj, under forudsætning af, at der fortsat er adgang til andre udendørs opholdsarealer, f.eks. gårdrum, hvor de vejledende grænseværdier er overholdt, jf. nr. 4 I stk. 4 foreslås det, at kommunalbestyrelsen forpligtes til at lade det tinglyse på de ejendomme, der i en lokalplan for et transformationsområde med hjemmel i stk. 3 udlægges til boligformål, at vejledende grænseværdier for støj er overskredet med op til 5 db. Baggrunden for bestemmelsen er, at købere og andre rettighedshavere skal gøres særligt opmærksomme på, at ejendommen er beliggende i et støjbelastet område, hvor støjen kan være op til 5 db over gældende grænseværdier. Ligeledes bør ejere, der lejer ud oplyse lejerne om de særlige støjregler. Kommunalbestyrelsen skal efter planlovens 54 b indberette forslag til, og endeligt vedtagne lokalplaner til PlansystemDK, bl.a. for at offentligheden kan

9 gøre sig bekendt med oplysninger i en plan. Der er ikke krav om, at lokalplaner skal tinglyses på de ejendomme, der er omfattet af planen. Stk. 4 er således en yderligere forpligtelse for kommunen. Tinglysningen tjener et informativt formål og er ikke en gyldighedsbetingelse i forhold til lokalplanen og dens indhold Som følge af stk. 3, vil der ske en supplering af anvisningerne i et tillæg til Miljøstyrelsens vejledning om støj fra virksomheder, herunder fastsættelse af grænseværdier for støj, som skal være overholdt indendørs med åbne vinduer. Til nr. 8 Det foreslås i 15 a, stk. 5, at erhvervsministeren i helt særlige tilfælde kan meddele tilladelse til, at der i områder med et særligt oplevelsesøkonomisk turismepotentiale, som er beliggende nær Forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesområder, gives mulighed for at fravige de vejledende grænseværdier for støj for at opføre ferie- og fritidsanlæg. Det er en forudsætning for anvendelse af bestemmelsen, at erhvervsministeren har indhentet tilsagn fra Forsvarsministeriet. Dette fordi det er en væsentlig national interesse at sikre, at byudvikling omkring Forsvarets arealer ikke medfører begrænsninger af Forsvarets øvelsesaktiviteter på kort eller lang sigt. Baggrunden for stk. 5 er, at Forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesområder ofte ligger i kystnære områder med særlige herlighedsværdier. I disse områder kan muligheden for at etablere turismefaciliteter være af væsentlig betydning for den lokale beskæftigelse i turismeindustrien. Med stk. 5 foreslås det derfor, at der åbnes op for at tillade etablering af f.eks. et hotel eller lignende overnatningsmuligheder. Konkret foreslås det, at erhvervsministeren i helt særlige tilfælde kan meddele tilladelse til planlægning for denne type ferie- og fritidsanlæg i områder, hvor støjbelastningen ikke overstiger LC,DEN = 65 db. Med særligt oplevelsesøkonomisk turismepotentiale skal forstås hoteller mv., som understøtter den lokale turisme og giver et væsentligt bidrag til et områdes samlede turismeudbud. Bestemmelsen giver ikke mulighed for etablering af sommerhuse, institutioner, boliger, mv. og ej heller tilladelse til helårsanvendelse af sådanne. Til nr. 9 Den foreslåede 15 b, stk. 1 skal sikre, at der ikke opføres boliger, institutioner og anden forureningsfølsom anvendelse i områder og i højder, som er belastet af lugt, støv og anden luftforurening, hvor Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støv, lugt og anden luftforurening ikke er overholdt. I stk. 2, foreslås det, at en lokalplan kan udlægge arealer belastet af lugt, støv og anden luftforurening til forureningsfølsom anvendelse til kontorforhold, hvis planen med bestemmelser om etablering af afværgeforanstaltninger, jf. den foreslåede 15, stk. 2, nr. 14, kan sikre den fremtidige anvendelse mod forureningsbelastning. Stk. 2 vil alene omfatte udlæg af arealer til kontorformål i konsekvensområder omkring eksisterende produktionsvirksomheder, og ikke boliger, institutioner og anden forureningsfølsom anvendelse. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for lugt, støv og anden luftforurening er fastsat som udendørs værdier, der typisk skal være overholdt i 1½ meters højde. Hvis mennesker opholder sig i højere bygninger, gælder grænseværdien i den højde, hvor mennesker kan blive udsat for den forurenende luft.

10 Det vil sige, at der kan være arealer tæt på en virksomhed, hvor grænseværdierne er overholdt i 1½ meters højde, men hvor grænseværdierne ikke nødvendigvis er overholdt, hvis der bygges i større højde. Afskærmningsforanstaltning for kontorbygninger i form af luftindtag er placeret i en højde, hvor de vejledende grænseværdier er overholdt kan sikre, at ventilationsluften i bygningen ikke er forurenet med støv, lugt eller anden luftforurening. Det vil dog fortsat være et krav, at de vejledende grænseværdier for støv, lugt og anden luftforurening er overholdt på alle udendørs opholdsarealer, herunder altaner. Afskærmning af bygninger ved kontrolleret luftindtag betyder, at det ikke vil være muligt at åbne vinduerne. Med henblik på at sikre, at beboerne kan åbne vinduerne i deres boliger, uden at de udsættes for lugt, støv eller anden luftforurening over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier foreslås det, at stk. 2 ikke finder anvendelse for boliger, institutioner og anden forureningsfølsom anvendelse, men alene begrænses til kontorbyggeri. De nævnte afskærmningsforanstaltninger vil alene kunne anvendes til kontorbyggeri i konsekvensområder omkring produktionsvirksomheder i erhvervsområder, hvor der er særligt pres på arealerne og kommunalt ønske om byudvikling i form af kontorbyggeri. Til nr. 10 Den foreslåede 16, stk. 8, fastsætter, at redegørelsen til et lokalplanforslag for et konsekvensområde skal indeholde oplysninger om, hvordan det sikres, at miljøvilkår for produktionsvirksomheder i erhvervsområdet ikke skærpes som følge af lokalplanen. Det kan f.eks. være oplysninger om hvordan etablering af støjafskærmninger, som gør at virksomhederne ikke får skærpede miljøkrav. Redegørelsen skal ligeledes indeholde en vurdering af, hvordan lokalplanen sikrer virksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder. Redegørelsen skal udarbejdes af kommunalbestyrelsen, men det vil være mest hensigtsmæssigt, at berørte produktionsvirksomheder inddrages i arbejdet, hvis de er villige til at medvirke, eller som minimum at de berørte produktionsvirksomhedere forelægges et udkast i god tid inden den offentliggøres. Den foreslåede stk. 8, fastsætter, at redegørelsen til et lokalplanforslag for et transformationsområde skal indeholde de samme oplysninger som den foreslåede stk. 9, samt redegøre for oplysninger om støjforhold og støjkilder i et transformationsområde. Det kan. være oplysninger om, hvordan støjen påvirker boligerne i transformationsområdet. Til nr. 13 I 37, stk. 2, foreslås der indsat et nyt nr. 4 om husdyrbrug idet udvidelsen af de umiddelbare rettigheder specielt etablering af boliger kan give miljøkonflikter som medfører manglende udviklingsmuligheder for husdyrbrugene. For at undgå, at de nye umiddelbare rettigheder påvirker husdyrbrugenes vækst- og udviklingsmuligheder negativt, foreslås det i nr. 4, at de nye umiddelbare rettigheder til at ændre anvendelsen af overflødiggjorte bygninger til boligformål, herunder ferieboliger, ikke skal gælde inden for en nærmere bestemt afstand fra husdyrbrug af en vis størrelse. Det foreslås i 1, nr. 14, at erhvervsministeren efter forhandling med Miljø- og fødevareministeren vil fastsætte konsekvensområder for husdyrbrug. Nr. 4 vil betyde, at borgere skal søge om landzonetilladelse, før de kan tage overflødiggjorte bygninger i brug til ny bolig, indenfor en række fastsatte afstandskrav. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse

11 med behandling af ansøgningen vurdere potentielle miljøkonflikter mellem husdyrbrug og en ny bolig, og herved tage højde for husdyrbruget og dets eventuelle planer om udvidelse Til nr. 14 Der er i dag udpeget støjkonsekvensområder omkring anlæg af national interesse, hvor der er fastsat særlige regler, der skal sikre, at opførelsen af støjfølsom anvendelse så som boliger mv. ikke betyder indskrænkning i disse anlægs anvendelsesmuligheder. Det gælder f.eks. støjkonsekvensområder omkring større lufthavne f.eks. Københavns Lufthavn og Forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesområder. De umiddelbare rettigheder i landzonen efter planlovens 37, stk. 1, og de foreslåede umiddelbare rettigheder i 37, stk. 2, jf. ændringsforslagets nr. 13, kan imidlertid betyde, at der f.eks. kan etableres boliger tæt på Forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesområder, hvilket kan medføre indskrænkninger i de støjende aktiviteter, der kan foregå i området. Efter forslagets 37, stk. 6, vil den umiddelbare ret til ændret anvendelse af bygninger derfor ikke gælde for de i nr. 1 og nr. 2 nævnte områder. Kommunalbestyrelsen vil kunne meddele en landzonetilladelse efter planlovens 35, stk. 1, til ændret anvendelse af bygningerne. Landzonetilladelsen må dog ikke medføre, at udviklingsmuligheder eller særlige regler for de i nr. 1 og nr. 2 nævnte virksomheder m.v. skærpes. Med den foreslåede bestemmelse i stk. 7 bemyndiges erhvervsministeren efter forhandling med miljøog fødevareministeren til at fastsætte regler om konsekvensområder omkring husdyrbrug, hvor inden for de umiddelbare rettigheder til at etablere en bolig i henhold til den foreslåede 37, stk. 2 ikke finder anvendelse. Formålet med denne mulighed er at undgå miljøkonflikter, der kan begrænse udviklingsmulighederne for husdyrbrug som produktionserhverv. Når et husdyrbrug ønsket udvidet eller ændret, kræves der en miljøgodkendelse eller tilladelse efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lov om husdyrbrug). For at kunne opnå miljøgodkendelsen eller tilladelsen skal bl.a. en række genekriterier for lugt ved boliger på andre ejendomme overholdes. Overholdelsen af lugtgenekravene sikres ved, at der på grundlag af modelberegninger af den ønskede dyreproduktion fastlægges forskellige geneafstande til både enkeltbolig i landzone og til boligområder. Disse geneafstande skal være overholdt. Lugtgenekravene gælder også i forhold til fritidsboliger. Etablering af en ny bolig eller fritidsbolig i nærheden af et husdyrbrug kan således begrænse muligheden for at udvide produktionen. Den beregnede geneafstand øges med dyreholdets størrelse. Det foreslås, at ministeren i henhold til den foreslåede bestemmelse fastlægger konsekvensområder omkring husdyrbrug af en størrelse, som må antages at drives som fuldtidsbeskæftigelse med en produktion af et vist omfang. For at gøre dette håndterbart i praksis foreslås det, at den nedre grænse for hvilke husdyrbrug, der får fastlagt et konsekvensområde, følger grænsen for godkendelsespligt af mellemstore husdyrbrug efter husdyrbruglovens regler. Det vil efter de nuværende regler betyde, at den nedre grænse bliver 75 dyreenheder (dog 25 dyreenheder for kødædende pelsdyr). For husdyrbrug der omfattes af ændringerne i husdyrbrugloven vedrørende pligt til godkendelse og tilladelse, som træder i kraft 1. august 2017, vil den nedre grænse for fastlæggelse af konsekvensområder være af tilsvarende størrelse, hvilket med de nuværende regler vil svare til grænsen i husdyrbruglovens 27, stk. 2. Det foreslås, at konsekvensområdernes omfang skal bygge på husdyrbruglovens lugtgenegrænser for enkeltbolig i landzone, og at der ved fastlæggelsen af konsekvensområderne som udgangspunkt gives plads til en produktionsudvidelse til cirka dobbelt størrelse. Med henblik på at gøre bestemmelsen enkel at håndtere i praksis foreslås, at ministeren kan fastsætte konsekvensområder for husdyrbrug inden for

12 bestemte størrelsesintervaller, således at der ikke fastsættes et individuelt konsekvensområde for hvert enkelt husdyrbrug. Da der imidlertid ikke er fastlagt en øvre grænse for, hvor stort et husdyrbrug må blive, når blot kravene i lov for husdyrbrug opfyldes, og da lugtgeneafstanden stiger med husdyrbrugets størrelse, er det hensigtsmæssigt at fastsætte en øvre grænse for konsekvensområdets omfang. Det foreslås derfor, at der for alle husdyrbrug af en størrelse svarende til 500 dyreenheder (DE), beregnet efter de nuværende regler, og derover, indtil videre fastlægges et konsekvensområde svarende til en produktionsudvidelse til 1000 DE, uanset husdyrbrugets aktuelle størrelse. Ministeren vil imidlertid kunne ændre denne øvre grænse som tilpasning til landbrugserhvervets strukturudvikling. Ministeren vil ligeledes efter principperne beskrevet ovenfor kunne justere størrelsen af fastsatte konsekvensområder, så de tilpasses eventuelle ændringer af regler om lugtgenekrav i medfør af husdyrbrugloven. Hvis det i henhold til den foreslåede stk. 2 ønskes at ændre anvendelsen af en overflødiggjort bygning til bolig eller fritidsbolig inden for konsekvensområdet vil det kræve landzonetilladelse. Ved behandling af ansøgningen om landzonetilladelse vil kommunen bl.a. kunne lægge vægt på, om lugtgeneafstandene i det konkrete tilfælde er kortere end forudsat ved det fastlagte konsekvensområde. Kommunen vil f.eks. også kunne lægge vægt på, om etablering af den nye bolig vil medføre, at der etableres en såkaldt samlet bebyggelse i husdyrbruglovens forstand, hvilket i givet fald ville medføre betydelig skærpede lugtgenekrav, hvis husdyrbruget ønskes udvidet eller ændret.

Produktionsvirksomheder i kommune- og lokalplanlægningen

Produktionsvirksomheder i kommune- og lokalplanlægningen Produktionsvirksomheder i kommune- og lokalplanlægningen Sophie Rex Hultquist, COWI 1 Nye bestemmelser og hensyn i planloven Lovændring til planloven trådte i kraft den 15. juni 2017 Vejledning om produktionsvirksomheder

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 121 Bilag 38 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 121 Bilag 38 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 121 Bilag 38 Offentligt Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 121 Bilag 29 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 121 Bilag 29 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 121 Bilag 29 Offentligt 1 Indhold Indledning... 3 Udvalgets hovedkonklusioner... 5 Forureningskilder... 8 Byudvikling og virksomhedernes miljøvilkår... 9

Læs mere

Vejledning om produktionsvirksomheder i kommune- og lokalplanlægningen

Vejledning om produktionsvirksomheder i kommune- og lokalplanlægningen Vejledning om produktionsvirksomheder i kommune- og lokalplanlægningen Planlægning og Byudvikling INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Produktionsvirksomheder introduktion og definition 1.1 Definition af produktionsvirksomheder

Læs mere

KL høringssvar til ændring af lov om planlægning vedr. produktionserhverv

KL høringssvar til ændring af lov om planlægning vedr. produktionserhverv Høringssvar KL høringssvar til ændring af lov om planlægning vedr. produktionserhverv KL takker for muligheden for at komme med bemærkninger til ændringsforslagene vedr. produktionserhverv til forslag

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Landbrug & Fødevarers bemærkninger til ændringsforslag til L 121 om modernisering af planloven.

Landbrug & Fødevarers bemærkninger til ændringsforslag til L 121 om modernisering af planloven. Dato 27. april 2017 Side 1 af 5 Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø erst@erst.dk Landbrug & Fødevarers bemærkninger til ændringsforslag til L 121 om modernisering af planloven. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 18. maj 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Modernisering af planloven Juni 2017

Modernisering af planloven Juni 2017 Modernisering af planloven Juni 2017 Baggrund Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016: Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder

Læs mere

Modernisering af planloven Juni 2017

Modernisering af planloven Juni 2017 Modernisering af planloven Juni 2017 Baggrund Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016: Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder

Læs mere

Nye muligheder i landzonen

Nye muligheder i landzonen Nye muligheder i landzonen Advokat, Mark Christian Walters 53 Kort om zoneinddelingen Planlovens 34, stk. 1: Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner. De overordnede retningslinjer

Læs mere

Nye regler i planloven

Nye regler i planloven Side 1 Nye regler i planloven Advokat Josephine Fie Legarth Aggesen Advokat Britta Moll Bown Tirsdag den 4. april 2017 Side 2 Program L 121 baggrund og overblik L 121 formål L 121 produktionserhverv L

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

Nye regler i planloven af betydning for landbruget

Nye regler i planloven af betydning for landbruget Side 1 Nye regler i planloven af betydning for landbruget Advokat Josephine Fie Legarth Aggesen Tirsdag den 26. september 2017 Side 2 Program Indledende om lov nr. 668 om ændring af bl.a. planloven Ændret

Læs mere

Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI

Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI Natur og Miljø konferencen, 7. - 8. juni Støjens udfordringer og muligheder i planlægningsarbejdet Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI 1 Natur og Miljø konferencen, 7. - 8.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen, Planlægning og Byudvikling Ny regering (VLAK) Ny minister (Brian Mikkelsen) Vi

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

DEN NYE PLANLOV - SET FRA LANDZONEN. Vestjysk Landboforening

DEN NYE PLANLOV - SET FRA LANDZONEN. Vestjysk Landboforening DEN NYE PLANLOV - SET FRA LANDZONEN Vestjysk Landboforening 09.05.2017 AGENDA Baggrunden for moderniseringen af planloven Planlovens nye formålsbestemmelse Planlægning af byvækst Nye udviklingsmuligheder

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen,

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Et oplæg om lovforslaget Politisk aftale Status for proces Hovedindhold i lovforslaget formålsbestemmelse

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Holger Bisgaard, Planlægning og Byudvikling, maj 2017 Status Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016.

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Nyt fra Erhvervsstyrelsen Hvad er på dagsordenen i ERST? Baggrund for lovforslaget om

Læs mere

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg ENKELTOMRÅDE 06.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om planlægning

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om planlægning KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen ERHVERVSSTYRELSEN Langelinie Allé 17 2100 KØBENHAVN Ø Sendt pr. mail til: hoeringplan@erst.dk Sagsnr. 2016-0330799 Dokumentnr. 2016-0330799-10 Høringssvar til forslag

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen

Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen Generelt Lovændringen har til formål at modernisere planloven med henblik på at give kommuner, virksomheder og borgere mere frihed til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan nr Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej

Lokalplan nr Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej Lokalplan nr. 01-100-0004 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej juni 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Sekretariatschef Kåre Albrechtsen Vindmøllesekretariatet September 2011 1 De grundlæggende regelsæt: Byggelovgivningen

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

HISTORISK INDLEDNING

HISTORISK INDLEDNING HISTORISK INDLEDNING Den der i begrundet god tro indretter sig en havebolig på et grundstykke, bør ikke være udsat for, at (... ) der på en nabogrund indrettes et maskinværksted. Bemærkninger til byplanloven,

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

Tillæg nr. 56 til Kommuneplan

Tillæg nr. 56 til Kommuneplan Tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2013-2025 Rammebestemmelser for Falkevej Rammeområde VIBM.C1.19_T56, VIBM.C1.21_T56 og VIBM.C1.22_T56 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 56 Tillæg nr. 56 KOMMUNEPLANTILLÆG

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering

Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering Navn på plan: Kommuneplantematillæg for Byudvikling og Fritidsformål Sagsbehandler: Randi Vuust Skall og Casper

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Planlov erhvervsområder. og transformationsområder

Planlov erhvervsområder. og transformationsområder Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 121 Bilag 35 Offentligt Planlov erhvervsområder og transformationsområder Danske Havne v/anders Vangsbjerg Sørensen, direktør Kolding Havn & Kasper Ullum,

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 004

Kommuneplantillæg nr. 004 Kommuneplantillæg nr. 004 Cleantech Erhvervsområde Ny By (etape 1 - syd for Strandvangen) Vedtaget af Frederikssund Byråd den xx. xxxx 2011 Tillæg til Kommuneplan 2009-2021 Redegørelse Kommuneplantillæggets

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

NOTAT. Den nye planlov

NOTAT. Den nye planlov NOTAT Dato: 29. juni 2017 Den nye planlov Folketinget har vedtaget en ny planlov, og den trådte i kraft den 15. juni 2017. Ændringerne omfatter følgende emner, som har betydning for Ringsted Kommune: Planlovens

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Ved større projekter skal der efter planlovens

Ved større projekter skal der efter planlovens Eksempelsamling for ændringsforslag af planloven (Opfølgning på Danmark i Balance) Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker Ændringer gældende for kommuner i yderområder: Erhverv

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej

Lokalplan nr Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej Lokalplan nr. 01-100-0006 Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej J Januar 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Notat vedr. Planlovs-aftale, juni 2016

Notat vedr. Planlovs-aftale, juni 2016 Returadresse: Køge Kommune, Planafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Notat vedr. Planlovs-aftale, juni 2016 Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Planafdelingen Hovedelementerne i aftalen om tilpasning af Planloven:

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8.

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8. Paradigme 018 Håndværksområde ved Skuldelev Status Plannavn VVM offentliggørelse af forslag Vedtaget Håndværksområde ved Skuldelev Kommuneplantillæg uden VVM 8. maj 2015 Høring start 8. maj 2015 Høring

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C Miljøstyrelsen aar@mst.dk Side 1 af 5 Foreløbigt høringssvar vedrørende Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder

Vejledning om udviklingsområder Vejledning om udviklingsområder ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Indledning Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder.

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra d. 4. juli 2012 til d. 29. august 2012 TILLÆG 29

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra d. 4. juli 2012 til d. 29. august 2012 TILLÆG 29 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra d. 4. juli 2012 til d. 29. august 2012 TILLÆG 29 Silkeborg Kommune offentliggør hermed forslag til tillæg nr.29 til Kommuneplan 2009-2020, rammeområde 10-C-15 Karré

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen Vækst og udvikling i hele Danmark - Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag 1021

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe Åben sag Resumé Der er vedtaget en Lov om flexboliger. Der skal tages stilling til, 1. om Stevns Kommune ønsker at benytte

Læs mere

Kommuneplantillæg. Kommuneplantillæg nr 5 til Sønderborg Kommuneplan

Kommuneplantillæg. Kommuneplantillæg nr 5 til Sønderborg Kommuneplan Kommuneplantillæg nr 5 til Sønderborg Kommuneplan 01305 Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at muliggøre en ændring af de bestående rammer, 4.1.00E, 4.1.003E, 4.1.004E i Plandistrikt 4.1 Ragebøl.

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 20. december 2017 Høringsperiode start: 20. december 2017 Høringsperiode slut: 28. februar

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B

Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B FORSLAG December 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg 3 Kommuneplantillæg nr. 17 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 26. MARTS 2014 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE: Ændring af: - etablering af et nyt rammeområde 12.E.03 omfattende erhvervsejendomme

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning 1. Baggrund

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

Bilag 4 N O T A T. 15. kontor. J.nr. D 022-0092 Ref. MET Den 17. december 2003. Gældende regler i planloven

Bilag 4 N O T A T. 15. kontor. J.nr. D 022-0092 Ref. MET Den 17. december 2003. Gældende regler i planloven N O T A T Bilag 4 til Redegørelse fra Udvalget om nabogener SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELINGEN 15. kontor Gældende regler i planloven J.nr. D 022-0092 Ref. MET Den 17. december 2003 Planloven

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Forslag til Tillæg nr. 43 til, for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 16. august 2016 1 Forord Kommuneplantillægget

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere