SAMARBEJDSPLAN Midt- og Vestsjællands

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands"

Transkript

1 Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen 1

2 Indhold 2 FORORD 3 ORGANISERING AF LOKALSAMFUNDET 3 Kredsråd 3 Kontaktudvalg 4 Lokalråd 4 Andre lokale samarbejdsfora 5 Lokale samarbejdsfora 6 LOKALPOLITIETS ROLLE I SAMARBEJDET 7 INDSATSOMRÅDER I Strategisk kriminalpræventiv indsats overfor børn og unge i Midt- og Vestsjællands politikreds 7 Indsatsen mod indbrud i beboelse, fritidshuse og virksomheder 9 Indsatsen mod kriminelle bander 10 Indsatsen mod unges salg og brug af euforiserende stoffer 11 Beredskabssamarbejde mellem politi og kommuner 12 Indsatsen for forebyggelse af voldelig ekstremisme og radikalisering hos mennesker med psykiske problemer (udbygning af PSP-samarbejdet) 13 ORGANISATIONSOVERSIGT 14 POLITIKREDSEN I TAL BILAG 1

3 Forord For Midt- og Vestsjællands Politi er det afgørende at have et tæt, tillidsfuldt og udbytterigt samarbejde med lokalsamfundet for at kunne skabe tryghed og sikkerhed for borgerne i Midt- og Vestsjællands politikreds. Midt- og Vestsjællands Politi ønsker at styrke det tværfaglige samarbejde med kommuner, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer og foreninger om at forebygge og bekæmpe kriminalitet. Det er vores opfattelse, at samarbejdet med vores eksterne lokale samarbejdspartnere inspirerer os til at anskue kriminalitetsproblemerne fra nye vinkler, og til at kvalificere de tværfaglige løsninger, hvor alle bidrager til skabe det bedste udgangspunkt for at skabe tryghed og sikkerhed i lokalsamfundene. Særligt når kriminaliteten skal forebygges, er det afgørende, at politiet samarbejder med aktører fra lokalsamfundet, men de eksterne samarbejdspartnere kan også bidrage til politiets løsning af andre opgaver. Et frugtbart samarbejde kræver inddragelse, involvering og forpligtelse omkring fælles mål og indsatser for at løse de lokale kriminalitetsproblemer. Formålet med denne samarbejdsplan er netop at inddrage, involvere og forpligte de lokale samarbejdsparter i at finde løsninger på de tværfaglige udfordringer og kriminalitetsproblemer, som håndteres bedst i et samarbejde mellem politi og kommuner. Samarbejdsplanen er den strategiske ramme om lokalsamarbejdet og beskriver, hvilke særlige indsatsområder Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne og de relevante lokale samarbejdspartnere finder det væsentligt at samarbejde om i Derudover beskriver samarbejdsplanen, hvordan lokalsamarbejdet er organiseret i politikredsen i form af kredsråd, lokalråd og andre lokale samarbejdsfora samt hvilken rolle lokalpolitiet spiller i lokalsamarbejdet. RETSPLEJELOVENS 113: Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet mellem politiet og kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i politikredsen. Samarbejdsplanen offentliggøres af politidirektøren efter forudgående drøftelse i kredsrådet. 2

4 Organisering af lokalsamarbejdet KREDSRÅD Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestrene fra Stevns, Køge, Kalundborg, Holbæk, Odsherred, Ringsted, Greve, Solrød, Lejre og Roskilde. Kredsrådet sætter den strategiske retning for det lokale samarbejde på politiets område. Det indebærer bl.a., at kredsrådet årligt drøfter hvilke indsatsområder, Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne og relevante lokale samarbejdsparter skal samarbejde om det kommende år for at forebygge og bekæmpe kriminalitet. Kredsrådet drøfter derudover spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation, udviklingen i kriminaliteten og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet. Disse drøftelser vil ofte ske på baggrund af politiets analyser af karakteren, omfanget og udviklingen i kriminalitetsproblemerne i de forskellige dele af politikredsen. På den baggrund kan kredsrådet diskutere, om der er behov for at sætte ind overfor konkret opståede problemer eller på større indsatsområder, hvor der er et særligt behov for, at politiet og kommunerne koordinerer deres indsats. Dette kan munde ud i, at kredsrådet fastlægger strategier for områder, hvor der lokalt skal forebygges eller bekæmpes kriminalitet. RETSPLEJELOVENS 111: I hver politikreds oprettes et kredsråd vedrørende politiets virksomhed. KONTAKTUDVALG Kontaktudvalget har ansvaret for sekretariatsbetjeningen af kredsrådet og består af politikredsens sekretariatschef og linjechef for lokalpolitiet samt af borgmestersekretariatschefer eller lignende fra de enkelte kommuner. Kontaktudvalget medvirker til at planlægge og forberede kredsrådets møder og mødes før hvert kredsrådsmøde, hvor udvalget bl.a. gennemgår de enkelte dagsordenspunkter for det kommende møde i kredsrådet. Kontaktudvalget følger også op på kredsrådets initiativer og kan indkaldes ad hoc, hvis der er områder, hvor det er særligt vigtigt at koordinere mellem politiet og samtlige kommuner. 3

5 LOKALRÅD Lokalrådene udmønter den strategi for det lokale samarbejde, der er besluttet i kredsrådet. Der er et lokalråd i hver af politikredsens 10 kommuner, og her mødes det lokale politi med repræsentanter fra kommunen samt andre relevante aktører fra lokalsamfundet. Lokalrådene har til opgave at fremme det lokale samarbejde om håndteringen af lokale kriminalitetsproblemer. Derfor diskuterer lokalrådene de aktuelle kriminalitetsproblemer i lokalområdet samt hvordan lokalrådene kan bidrage til at forebygge og bekæmpe den lokale kriminalitet, hvilket skal koordineres bl.a. med indsatsen i SSP-samarbejdet. Lokalrådene fastlægger de aktiviteter, der er relevante at sætte i gang lokalt indenfor de indsatsområder, som kredsrådet har besluttet, at lokalrådene skal samarbejde om. På årets første møde tilrettelægger lokalrådene aktiviteterne for det kommende år og udarbejder handleplaner for de indsatsområder fra samarbejdsplanen, som det er relevant for. For at sikre at der er sammenhæng mellem det strategiske perspektiv i kredsrådet og den operationelle udmøntning i lokalrådene, orienterer lokalrådene løbende kredsrådet om status på de enkelte indsatsområder fra samarbejdsplanen. Midt- og Vestsjællands Politi har i 2013 i samarbejde med Rigspolitiet, Justitsministeriet og Det Kriminalpræventive Råd indgået i 3-årigt forskningssamarbejde med Roskilde Universitetscenter om udvikling af samarbejdet i lokalrådene bl.a. med det formål at styrke potentialet ved at inddrage repræsentanter fra civilsamfundet. En ph.d. studerende følger 3 af politikredsens lokalråd, og projektet indebærer bl.a., at lokalrådene skal deltage i nogle eksperimenter, hvor de afprøver nye måder at tilrettelægge samarbejdet på. Forskningsprojektet kører frem til slutningen af ANDRE LOKALE SAMARBEJDSFORA Midt- og Vestsjællands Politi indgår også i en lang række andre lokale samarbejdsfora med repræsentanter for kommuner, andre offentlige myndigheder og interesseorganisationer m.v., der beskæftiger sig med bestemte afgrænsede områder i relation til politiets arbejde. Det drejer sig fx om beredskab, dyreværn, trafiksikkerhed, illegalt arbejde, offerrådgivning, psykiatri og overgreb mod børn. I disse tværfaglige samarbejdsfora koordinerer deltagerne indsatserne på de enkelte områder, og udmønter i visse tilfælde også vedtagne strategier for at forebygge og bekæmpe kriminalitet. I bilag 1 findes en oversigt over de samarbejdsfora som Midt- og Vestsjællands Politi indgår i. 4

6 LOKALE SAMARBEJDSFORA Ungesamarbejdet Offerrådgivning Konfliktråd Kredsråd, kontaktudvalg og lokalråd er beskrevet særmere på side 3-4. Ungesamråd Banderåd Kriminalpræventivt samarbejde En nærmere beskrivelse af de andre lokale samarbejdsfora kan læses i bilag 1. Arresthusene 10 Lokalråd Koordinationsudvalg Statusmøder med kommunen Kriminalforsorgen Samarbejdsmøder Kontaktudvalg Kredsråd Afsoning Kriminalitetsforebyggelse Retterne Fødevareregionen Dyreværnsorganisationer Lokalsamfundet Dyreværn Fødevarer Miljø Miljømyndighederne Psykiatrien i Region Sj. PSPsamarbejde Det Koordinerende Råd Psykiatri Socialt udsatte Midt- og Vestsjællands POLITI Bevillinger Bevillingsnævn SKAT Grænsekontrol Havnemyndigheder Seksuelle krænkelser af børn og unge Samlivsrelaterede forbrydelser Trafiksikkerhed Vejcentre Illegalt arbejde Pressen Forebyggelse af jalousidrab og andre samlivsrelaterede forbrydelser Netværk Roskilde Lufthavns Sikkerhedskomité Region Sj. Sundhedsberedskab og Præhospitale Udvalg Strategisk Stab Øvelsesudvalg Beredskab Epidemikommissionen Beredskabskommissioner Beredskabsstaben Embedslægen Lokale trafiksikkerhed udvalg Rådet for Sikker Trafik Koordinationsudvalg Politi/Hjemme -værn Festivalledelser 5

7 Lokalpolitiets rolle i samarbejdet Det politimæssige omdrejningspunkt for det lokale samarbejde er lokalpolitiet. Lokalpolitiet er placeret på seks lokalpolitistationer fordelt i Holbæk (med nærpolitistation i Nykøbing Sjælland), Kalundborg, Karlslunde, Køge, Ringsted og Roskilde samt to politibutikker i henholdsvis Høng/Gørlev og Store Heddinge. Lokalpolitiet samarbejder med en lang række eksterne samarbejdsparter som kommuner, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. om at forebygge og bekæmpe kriminalitet i lokalsamfundet. Lokalpolitiet har løbende både formelle og uformelle kontakter med de enkelte kommuner og det øvrige lokalsamfund, og har bl.a. derigennem et indgående kendskab til, hvad der rører sig i lokalsamfundet. Lokalkendskabet har en stor betydning for lokalpolitiets indsats mod de kriminalitetsformer, der fylder mest i borgernes hverdag som fx indbrud, vold og hærværk. Lokalkendskabet er derudover centralt for den kriminalpræventive politiindsats, som lokalpolitiet også har ansvaret for. I den sammenhæng er det væsentligt, at lokalpolitiet jævnligt færdes i lokalmiljøet og har kendskab til forholdene i lokale bydele og landsbysamfund mv. Derfor er lokalpolitiets borgernære sektioner organiseret sådan, at medarbejderne har et særligt kendskab til bestemte dele af lokalpolitistationens lokalområder. Lederen af den enkelte lokalpolitistation er kommunernes kontaktperson i det daglige samarbejde bl.a. om det kriminalitetsforebyggende arbejde, og er også formand for lokalrådene i de enkelte kommuner. Nykøbing Sj. Kalundborg Holbæk Roskilde Høng/Gørlev Karlslunde Ringsted Køge Stevns 6

8 Indsatsområder i 2014 Nedenfor gennemgås de områder, der skal gøres til genstand for en særlig indsats i det kreds- og lokalrådsbaserede samarbejde mellem politi, kommuner og andre samarbejdspartnere i 2014: Strategisk kriminalpræventiv indsats overfor børn og unge i Midt- og Vestsjællands politikreds Planen skal sikre, at politi, kommuner og andre interessenter i Midt- og Vestsjællands politikreds helhedsorienteret, tværsektorielt og målrettet ved en tidlig indsats - kan forebygge kriminalitet og utryghedsskabende adfærd blandt børn og unge. BØRN & UNGE Som særligt fokusområde i forhold til børn og unge er valgt: Indsatsen overfor risikounge. Selvom ungdomskriminaliteten generelt er faldende, så bliver de tungeste ungdomskriminelle stadig mere aktive. Samtidig viser erfaringerne, at børn og unge, der udsættes for risikofaktorer som manglende succes i skolen, ringe forældretilsyn og en gadeorienteret livsstil, ofte udvikler kriminel eller utryghedsskabende adfærd. Lokalrådene følger op på de lokale indsatser, der sættes i gang af lokalråd, i SSP-regi og/ eller i det øvrige samarbejde mellem politi, kommuner og andre aktører overfor risikounge. Der afrapporteres om denne opfølgning til kredsrådets møde i 2. kvartal Indsatsområdet er en videreførelse af et indsatsområde i samarbejdsplanen for 2013 og bygger på politikredsens 3-årige strategiske kriminalpræventive plan for indsatsen overfor børn og unge ( ). Indsatsen mod indbrud i beboelse, fritidshuse og virksomheder Antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse faldt i 2010 og 2011 i Midt- og Vestsjællands politikreds efter at være steget fra Den positive tendens fortsatte i 2012 og foreløbig i Selvom antallet af indbrud er faldende, er det stadig et område, der prioriteres højt, da niveauet fortsat er relativt højt. Udviklingen i antallet af anmeldelser om indbrud i fritidshuse er også faldet. Efter at have nået sit højeste niveau i 2011, er antallet af anmeldte indbrud i fritidshuse faldet markant fra 2. halvår 2012 til 1. halvår Politikredsen har dog fortsat ganske mange anmeldelser om indbrud i fritidshuse, hvilket også skyldes et stort antal fritidshuse i det hele taget. 7

9 Udviklingen i antallet af anmeldelser om indbrud i virksomheder og erhvervsejendomme har ligget nogenlunde på samme niveau i 2011, 2012 og i 1. halvår af I enkelte kommuner har der dog været en stigning på området. Indbrud i private boliger er utryghedsskabende og meget generende for borgerne. Midtog Vestsjællands Politi gennemfører derfor løbende målrettede indsatser for at forebygge indbrud og for at opklare allerede begåede indbrud, som i vid udstrækning bygger på analyser af indbrudsmønstre mv. Midt- og Vestsjællands Politi nedsatte i 2010 en særlig indbrudsgruppe, som efterforsker indbrud i privat beboelse. Indbrudsgruppen dækker hele politikredsen og anvendes til at styrke indsatsen i de lokalområder, hvor der er behov for en skærpet indsats overfor indbrudskriminalitet. Indbrudsgruppen koordinerer i øvrigt sine aktiviteter med den tværgående sjællandske indbrudsenhed, der blev etableret i begyndelsen af 2012 under ledelse af Nordsjællands Politi. INDBRUD Et effektivt middel til at bekæmpe indbrud er, at borgerne sikrer deres boliger bedre, så det blive sværere for indbrudstyvene at skaffe sig adgang, og så risikoen for at blive opdaget bliver større. Politi, kommuner samt lokale organisationer og foreninger skal samarbejde om at forringe indbrudstyvenes arbejdsvilkår, som bl.a. indebærer, at borgerne bidrager til at forebygge og opklare indbrud. Borgerne skal i højere grad inddrages i at forebygge indbrud både i egen bolig og i nabolaget. Politikredsens forebyggelsesenhed spiller en væsentlig rolle i at understøtte det forebyggende arbejde med indbrud. Derudover skal samarbejdet forankres i lokalrådene, der samler de relevante interessenter og sikrer, at indsatsen bliver målrettet de konkrete forhold og behov i lokalområdet. Lokalrådenes arbejde med at bekæmpe indbrud i privat beboelse skal tage afsæt i en lokal handlingsplan, der retter sig mod de særlige lokale forhold, såsom kriminalitetsbilledet, bolig- og bebyggelsesmønstret (herunder antallet og beliggenheden af villaer, fritidshuse og virksomheder) samt interessen for området hos foreninger og borgere eller lignende. Lokalrådene prioriterer selv, hvor tyngden af deres indsats skal lægges ud fra de særlige lokale forhold, der gør sig gældende i den enkelte kommune. Lokalrådene afrapporterer om lokalrådenes arbejde med at bekæmpe indbrud til kredsrådets møde i 2. kvartal Indsatsområdet er en videreførelse af et indsatsområde i samarbejdsplanen for

10 Indsatsen mod kriminelle bander Bandeproblemstillinger fylder fortsat en del i Midt- og Vestsjællands politikreds. Personer med tilknytning til rocker/bandegrupperinger skaber utryghed i lokalsamfundet og er ofte involveret i forskellige former for kriminalitet, og Midt- og Vestsjællands politikreds har gennem de senere år haft et større antal rocker- eller banderelaterede personer med bopæl i kredsen. De åbne bandekonflikter er fortrinsvis foregået i og omkring København og er derudover dæmpet noget siden foråret 2013, bl.a. grundet politiets massive indsats, som resulterede i, at en række rocker-/bandemedlemmer kom i fængsel. Der er imidlertid fortsat en del aktivitet omkring rocker-/bandegrupperingerne. Regeringen fremsatte i efteråret 2013 et lovforslag med en række initiativer for at forstærke indsatsen på rocker- og bandeområdet, den såkaldte rocker/ bandepakke. Flere af initiativerne retter sig mod at styrke samarbejdet mellem myndighederne. Det drejer sig bl.a. om bedre muligheder for at udveksle personoplysninger mellem forskellige myndigheder, styrkelse af indsatsen med bekymringssamtaler og styrkelse af exitsamarbejdet mellem politi og kommuner og Kriminalforsorgen. KRIMINE BANDER Politiets indsats over for rocker-/bandegrupperingerne består af en række forskellige tilgange, der alle har til formål at mindske den kriminalitet og utryghed, der kan følge med rocker-/bandegrupperingerne. For det første følger politiet alle grupperinger tæt for at kunne gribe rettidigt ind og undgå, at konflikterne mellem de skiftende grupperinger udvikler sig til direkte konfrontationer. For det andet bruger politiet betydelige ressourcer på at efterforske de forskellige former for kriminalitet, som personer tilknyttet grupperingerne begår. For det tredje ligger der en stor opgave i at forebygge, at bandemiljøerne rekrutterer nye medlemmer og i at støtte tidligere medlemmer af rocker-/bandegrupperinger i at forlade grupperingerne. Der er et stort potentiale for samarbejde mellem politiet, kommunerne og lokale aktører om at mindske tilslutningen til rocker/bandegrupperinger, deres kriminalitet og den utryghed, de skaber i lokalområdet. På samme måde vil politi og kommuner kunne samarbejde om i højere grad at målrette den indsats og de virkemidler, som politi og kommuner hver især råder over, mod de personer, hvor den må forventes at være mest effektiv. Banderådene er et af de fora, hvor der samarbejdes på tværs for at udvikle indsatsen for at bryde rekrutteringen til banderne. Der er etableret banderåd i 5 af politikredsens kommuner, hvor repræsentanter fra politiet, kommunerne, lokale aktører og i visse tilfælde andre myndigheder som fx SKAT diskuterer lokale banderelaterede problemstillinger. Et vigtigt samarbejdsområde mellem politi og kommuner er de undersøgelser, som det i kredsrådet er aftalt, at kommunerne skal foretage i forhold til etablerede bandemedlemmer og -støtter med bopæl i kommunerne i politikredsen. Dette arbejde fortsættes og intensiveres yderligere i Et andet centralt samarbejdsområde mellem politi og kommuner er indsatsen i politikredsens særligt udsatte boligområder, hvor Midt- og Vestsjællands Politi netop har fået puljemidler fra Rigspolitiet til et 2-årigt projekt i 3 særligt udsatte boligområder i Greve 9

11 og Køge kommuner. Her samarbejder kommuner og politi om en række initiativer, der bl.a. har til hensigt at reducere rekrutteringen til bandemiljøerne, mindske kriminaliteten og øge trygheden i de socialt udsatte områder. Politiet har derudover et velfungerende samarbejde i regi af projekt natteliv med restauratørerne i 3 af politikredsens kommuner om at skabe tryghed i nattelivet ved at sætte ind overfor den utryghed, personer med rocker-/bandetilknytning skaber i nattelivet. Politikredsen fortsætter derudover sit samarbejde med kommunerne og Kriminalforsorgen om at skabe alternativer til tilværelsen som rocker-/bandemedlem. En indsats som bliver yderligere styrket med vedtagelsen af regeringens bandepakke. Koordineringen af exit-samarbejdet fra Midt- og Vestsjællands Politis side er forankret i politikredsens forebyggelsesenhed. Politikredsen vil løbende orientere om situationen på bandeområdet, og vil på kredsrådsmødet i 3. kvartal 2014 give en samlet afrapportering af arbejdet i banderådene, resultatet af samarbejdet om undersøgelserne af bandemedlemmer, status på det 2-årige projekt i SUB-områderne og resultaterne af exit-samarbejdet. Indsatsområdet er en videreførelse af et indsatsområde i samarbejdsplanen for Indsatsen mod unges salg og brug af euforiserende stoffer Midt- og Vestsjællands Politi modtager fra tid til anden henvendelser om unges salg og brug af euforiserende stoffer fra politikredsens lokalsamfund, som ofte er centreret omkring bestemte fysiske lokaliteter. Ikke mindst i politikredsens mindre bysamfund skaber unges brug af euforiserende stoffer utryghed i lokalsamfundet og frygt for, at der fx udvikles misbrugskulturer eller lignende. EUFORIS STOFFER Midt- og Vestsjællands Politi arbejder målrettet på at bekæmpe salg af euforiserende stoffer bl.a. ved, at specialpatruljerne lægger et kontinuerligt pres på de personer, der mistænkes for at sælge narkotika på gadeplan. I den sammenhæng er det væsentligt, at kommuner og lokale aktører anmelder hændelserne til politiet så detaljeret som muligt, når de konstaterer at der foregår salg af narkotika. Der er dog også potentiale for, at kommuner og lokale aktører kan bidrage yderligere til at afhjælpe problemerne med brug og salg af euforiserende stoffer. Dette skal forankres i lokalrådene. Når lokalrådene vurderer, at der i det enkelte lokalområde er problemer på området, kan lokalrådene afdække, hvordan de enkelte deltagere i lokalrådet kan bidrage til en fælles forebyggende indsats på området. Bidragene kan fx være initiativer i forhold til uddannelses- og sundhedspolitikkerne i de enkelte kommuner samt i forhold til indretning af byrummene, hvor ændringer i de fysiske forhold kan begrænse muligheden for brug og salg af narkotika. 10

12 Lokalrådene tager initiativ til at drøfte fælles forebyggende indsatser, hvis der vurderes at være et konkret behov i lokalområdet, og lokalrådene afrapporterer om resultatet af drøftelserne til kredsrådets møde i 4. kvartal Indsatsområdet er nyt i samarbejdsplansammenhæng. Beredskabssamarbejde mellem politi og kommuner Med baggrund i beslutningen om at indgå et forpligtende samarbejde mellem politiet og kommunerne om at afvikle beredskabsøvelser mellem kommuner og politi, aftales der løbende gennem det operative samarbejde afvikling af øvelser med forskellige scenarier og med deltagelse af andre myndigheder og virksomheder. Ikke mindst hændelserne i Norge den 22. juli 2011 og de som følge deraf udmeldte tiltag for danske myndigheder, aktualiserer nødvendigheden af, at myndighederne sikrer, at BEREDSKAB man gennem planlægning og gennemførelse af øvelser er klar til at imødegå eller sætte ind i sådanne situationer. Formålet med øvelserne er, at politiets beredskab sammen med kommunernes beredskabsmyndigheder og krisestyringsstabe afprøver om planlægningen af beredskabet fungerer efter hensigten, herunder om samarbejdet og koordinationen på de forskellige niveauer i kommunerne og politiet fungerer. I øvelserne indgår også håndteringen af krisekommunikation til borgere og presse. Politiet samarbejder med Beredskabsstyrelsens øvelsessekretariat om at planlægge og gennemføre øvelserne samt om den efterfølgende evaluering af øvelsesforløbet. I det omfang det findes hensigtsmæssigt, kan andre myndigheder eller virksomheder inviteres til at deltage i øvelserne. Midt- og Vestsjællands Politi har med udgangen af 2013 gennemført øvelser med 3 af politikredsens kommuner og vil i samarbejde med kommunernes beredskabskommissioner tage initiativ til, at der også i 2014 gennemføres relevante øvelser i politikredsens kommuner. Der forventes gennemført 7 øvelser i 2014 og Midt- og Vestsjællands Politi vil redegøre for forløbet af de gennemførte øvelser til kredsrådet på mødet i 4. kvartal Indsatsområdet er en videreførelse af et indsatsområde i samarbejdsplanen for

13 Indsatsen for forebyggelse af voldelig ekstremisme og radikalisering hos mennesker med psykiske problemer (udbygning af PSP-samarbejdet) Nationale og internationale erfaringer har vist, at en del af de personer, som er i risikogruppen for at blive radikaliseret lider af psykiske problemer og har været i kontakt med det psykiatriske behandlingssystem. Konkrete sagsgennemgange i det psykiatriske behandlingssystem har derudover vist, at der ofte har været synlige bekymringstegn hos de personer, der er i risiko for at blive radikaliseret, men at de færreste fagfolk har reageret på disse tegn. PSP aktiviteter, der skal bidrage til at kvalificere deltagerne i PSP-samarbejdet til at forebygge Socialministeriet nedsatte derfor i sommeren 2013 en arbejdsgruppe, der inden udgangen af 2013 skulle udarbejde en model for, hvordan der i PSP-samarbejdet kan sættes øget fokus på forebyggelse af voldelig ekstremisme og radikalisering. Arbejdsgruppens model skal efterfølgende rulles ud i de lokale PSP-strukturer i hele landet, herunder i Midt- og Vestsjællands politikreds. Politi, de sociale myndigheder og psykiatrien skal i 2014 arbejde med at implementere denne model. Midt- og Vestsjællands Politi vil tage initiativ til, at de nødvendige og håndtere radikalisering og ekstremisme blandt personer med psykiske problemer, sættes i gang i Midt- og Vestsjællands Politi vil orientere kredsrådet om arbejdet med implementeringen på mødet i 4. kvartal Indsatsområdet er nyt i samarbejdsplansammenhæng. 12

14 Organisationsoversigt MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITIKREDS Politidirektør Chefanklager Chefpolitiinspektør Stabschef Almene straffesager Specielle straffesager Kvalitet og udvikling Efterretnings- og analyseenhed HR-afdeling Ledelsessekretariat Økonomiafdeling Beredskab Efterforskning Lokalpoliti Jura og service Regnskab Vagtcentral Økonomisk Køge Drift Hundeafdeling Personfarlig Karlslunde Beredskabsplan. og uddannelse Organiseret Holbæk Færdselsafdeling Teknisk Ringsted TCØ Roskilde Kalundborg Kredsdækkende enhed 13

15 Politikredsen i tal STYRKETAL I MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI ER DER ANSAT IALT 768 MEDARBEJDERE FORDELT PÅ FØL- GENDE FAGGRUPPER: Polititjenestemænd 575 Jurister 30 Kontoransatte 107 Øvrige*) 56 *) Civilt ansatte, kontorelever, studentermedhjælpere, skånejob, akademikere og økonomer. (Kilde: MVSJ Politi pr ) AREAL OG BEFOLKNING MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI DÆKKER ET AREAL PÅ IALT 2858,8 KM 2 OG BETJENER IALT BORGERE FORDELT PÅ FØLGENDE 10 KOMMUNER: Stevns 250,1 km indbyggere Køge 256,5 km indbyggere Kalundborg 575,1 km indbyggere Holbæk 577,2 km indbyggere Odsherred 354,1 km indbyggere Ringsted 294,6 km indbyggere Greve 60,4 km indbyggere Solrød 40,1 km indbyggere Lejre 238,9 km indbyggere Roskilde 211,8 km indbyggere (Kilde: Danmarksstatistik 2013K4) 14

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2015 1 Indhold FORORD ORGANISERING AF LOKALSAMARBEJDET Kredsråd Kontaktudvalg Lokalråd Andre lokale samarbejdsfora Lokale samarbejdsfora 2 3 LOKALPOLITIETS ROLLE I

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1 Samarbejdsplan 2013 En

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN 2016 Samarbejdsplan 2016 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan for 007 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger i politikredsen

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet J.nr. 1200-10281-00009-10 Samarbejdsplan 2011 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Koordinering af arbejdet med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Odense kommune og Fyns politi har indgået en aftale om, at den fremtidige

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Bilag 1. OVERSIGT OVER SAMARBEJDSFORA, HVOR POLITIET DELTAGER 1. Kontakt med lokalsamfundet mv. Kredsrådet Almindelige spørgsmål vedrørende politiets virksomhed i politikredsen Lovgrl./komm. Retsplejelovens

Læs mere

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Bornholm, den 9. juni 2010 Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Forord Danmark er opdelt i 12 politikredse, hvoraf Bornholms Politi udgør én politikreds. Politikredsen består geografisk

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2017 Samarbejdsplan 2017 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, samt andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i Sydøstjylland.

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat fra møde nr. 1 i 2007 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mødet blev afholdt onsdag den 28. februar 2007 kl. 1000 i Holbæk 29. marts 2007 Referent: Karen Bak Aastrup

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan for 008 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger i politikredsen

Læs mere

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Ledelsesstøtte & Kommunikation Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1. INDLEDNING

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Bilag 1. OVERSIGT OVER SAMARBEJDSFORA, HVOR POLITIET DELTAGER 1. Kontakt med lokalsamfundet mv. Kredsrådet Almindelige spørgsmål vedrørende politiets virksomhed i politikredsen Lovgrl./komm. Retsplejelovens

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI

SYDØSTJYLLANDS POLITI SYDØSTJYLLANDS POLITI Organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde i Sydøstjyllands Politi Indledning Forebyggelse af kriminalitet og især forebyggelse af ungdomskriminalitet er en af de væsentligste

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2012 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2012 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2012 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1

Læs mere

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017 Frederikshavn Kommune KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Samarbejdet

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Forhandlingsreferat af møde nr. 2-2015 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mandag den 8. juni 2015 Deltagere: Medlemmer af Kredsrådet: Politidirektør Anders Linnet Borgmester

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 16.juni 2017 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Patruljecenter Midt Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2017 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2014 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen 1 Overgreb mod børn Sikker Trafik Indsats mod indbrud og hæleri Tidlig kriminalpræventiv indsats i

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 4-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag den 10. december 2013.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 4-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag den 10. december 2013. Beslutningsreferat af møde nr. 4-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag den 10. december 2013 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 16. december 2013 Jour.nr.: 1200-10219-00007-13

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere SAMARBEJDSPLAN 2013 Sammen kan vi mere Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet En sammenfatning af idékataloget til det lokale kriminalpræventive samarbejde Indhold Indledning 3 Helhedsorienteret samarbejde 4 Kredsrådets organisering

Læs mere

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2015 for SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune SAMARBEJDSPLAN 2015 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

Samarbejdsplanen for kredsrådet

Samarbejdsplanen for kredsrådet Kredsrådet Syd- og Sønderjylland Samarbejdsplanen for kredsrådet Indholdsfortegnelse 1. Organisering af samarbejdet mellem rne og politiet i Syd- og Sønderjylland... 2 1.1 Det strategiske niveau... 2 1.2

Læs mere

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Forord

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 12. marts 2012.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 12. marts 2012. Beslutningsreferat af møde nr. 1-2012 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 12. marts 2012 Deltagere: LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 19. april 2012 Jour.nr.: 1200-10219-00004-12

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 23. september 2013.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 23. september 2013. Beslutningsreferat af møde nr. 3-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 23. september 2013 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 18. oktober 2013 Jour.nr.: 1200-10219-00006-13

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Bornholms Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Bornholms Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Bornholms Politi. Planen træder i kraft den

Læs mere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere -Forebyggelse i strategier og planer -Forebyggelse på operativt niveau -Forebyggelse på projektniveau Maria Bislev, sociolog,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Beslutningsreferat af møde nr. 3-2009 i Kredsrådet for Midtog Vestsjællands Politi mandag den 5. oktober 2009. Deltagere: LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.:

Læs mere

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl.

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. Samarbejdsplan 2013 5. marts 2013 POLITIDIREKTØREN Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. i politikredsen Indledning

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Beslutningsreferat af møde nr. 3-2010 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 4. oktober 2010 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 26. oktober 2010

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Københavns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Københavns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Københavns Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 31. maj 2016 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Vejle Lokalpoliti Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2016 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl.

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. Samarbejdsplan 2012 24. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. i politikredsen

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2016 VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS TRYGHED, SIKKERHED, FRED OG ORDEN Nordsjællands Politis opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det sker gennem

Læs mere

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter Præsentation af Rigspolitiet Politiområdet Politidirektør Udviklingschef Chefpoliti inspektør Stabschef Efterforsknings

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Forord

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2013 for SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Midt- og Vestjyllands

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 2-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 10. juni 2013.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 2-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 10. juni 2013. Beslutningsreferat af møde nr. 2-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 10. juni 2013 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 1. juli 2013 Jour.nr.: 1200-10219-00004-13

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2017

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 17 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 3-2014 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 22. september 2014.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 3-2014 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 22. september 2014. Beslutningsreferat af møde nr. 3-2014 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 22. september 2014 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 1. oktober 2014 Jour.nr.: 1200-10219-00009-14

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER. Nordsjællands Politi

SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER. Nordsjællands Politi 2011 SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER Nordsjællands Politi 2 Indledning Det er afgørende for Nordsjællands Politi at have et tæt og frugtbart samarbejde med lokalsamfundet om de opgaver, der kun kan løses

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Sydøstjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Sydøstjyllands Politi. Planen træder

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 5. december 2011.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 5. december 2011. Beslutningsreferat af møde nr. 4-2011 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 5. december 2011 Deltagere: LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 2. februar 2012 Jour.nr.:

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 1 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør Claus Hilborg Borgmester Lars

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR KREDSRÅDET I ØSTJYLLANDS POLITIKREDS 2017

SAMARBEJDSPLAN FOR KREDSRÅDET I ØSTJYLLANDS POLITIKREDS 2017 SAMARBEJDSPLAN FOR KREDSRÅDET I ØSTJYLLANDS POLITIKREDS 2017 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Kredsrådets organisering og ansvar... 3 2. Lokalrådenes organisering og ansvar... 3 3. Øvrige råd og nævns

Læs mere

Handlingsplan for Lokalrådet i Skanderborg Kommune 2016.

Handlingsplan for Lokalrådet i Skanderborg Kommune 2016. Til Lokalrådets medlemmer 1. april 2016 Sagsbehandler: abh SYDØSTJYLLANDS POLITI Lokalpolitiet i Skanderborg Adelgade 38 8660 Skanderborg Tlf.: 7258 3505 (mobil) Mail.: abh001@politi.dk Handlingsplan for

Læs mere

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde BAGGRUND Denne handleplan er lavet med baggrund i samarbejdsplan 2012 og de forventede opgaver for 2013 for kredsrådet for Syd- og Sønderjylland. Denne samarbejdsplan indeholder en overordnet beskrivelse

Læs mere

KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11

KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11 KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11 POLITIDIREKTØREN (PD) OG BORGMESTRE POLITIETS VIRKSOMHED OG ORGANISATION KRIMINALITETSUDVIKLINGEN SAMARBEJDET MED LOKALSAMFUNDET LOKAL SAMARBEJDSPLAN ANTAL MØDER: MINDST

Læs mere

Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe

Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe 1. Indledning Københavns Vestegns Politi, Herlev Kommune, Ballerup Kommune og Gladsaxe Kommune indgår

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Rockere og bander 2009

Rockere og bander 2009 21. APRIL 2010 POLITISTABEN Efterforskning - og Beredskabskontoret Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 4515 0006 E-mail: Web: politiafd@politi.dk www.politi.dk Rockere og bander

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Sag 12/15137 Dok. 13499-15 Handlingsplan 2015 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Vold i det private og offentlige rum er i høj grad en forbrydelse, der påvirker borgerne.

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2014 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

SYDSJÆLLANDS- OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN

SYDSJÆLLANDS- OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN SYDSJÆLLANDS- OG LOLLAND-FALSTERS PO LOLLAND FALSTERS POLITI 2013 SAM ARBEJDS PLAN Indhold 2 side ForoRD 3 Mission, vision og mål 4 rammerne for samarbejdet 5 samarbejdsfora 6 sådan arbejder vi 7 Lokalpolitiet

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Beslutningsreferat af møde nr. 1/2009 i Kredsrådet for Midtog Vestsjællands Politi mandag den 23. februar 2009 Deltagere: 17. MARTS 2009 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Beslutningsreferat af møde nr. 4-2010 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 13. december 2010 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 11. januar

Læs mere

ØSTJYLLANDS. Randers. Århus. Grenaa

ØSTJYLLANDS. Randers. Århus. Grenaa ØSTJYLLANDS Grenaa Randers Århus Indhold Om politikredsen................................ side 4 Anklagemyndigheden............................ side 6 Politiets arbejde og personale.....................

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 Indledning Indledende beskrivelse af samarbejdsplanen Retsplejelovens 113 Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Beslutningsreferat af møde nr. 2-2010 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 28. juni 2010 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 27. juli 2010 Jour.nr.:

Læs mere

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 22. JUNI 2015 PÅ POLITIGÅRDEN

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 22. JUNI 2015 PÅ POLITIGÅRDEN 10. august 2015 J.nr. 0100-10279-00052-15 Sagsbehandler: JKO KØBENHAVNS POLITI Ledelsessekretariatet REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 22. JUNI 2015 PÅ POLITIGÅRDEN Dagsorden

Læs mere