Tax Matters Quarterly Update

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tax Matters Quarterly Update"

Transkript

1 Tax Matters Quarterly Update Q Sommerferien står for døren, og det er blevet tid til at gøre status over Q2 i Højesteret har afgjort, at lønomkostninger ved udvidelse af virksomhed ikke kunne fradrages, ligesom der heller ikke var tale om en praksisændring. Herved bliver Skatteministerens garanti om at ændre reglerne aktuel. Uanset en ændring består lige nu en stor usikkerhed om, hvordan SKAT vil agere i forhold til gamle år. Regeringen fremlagde sin nye 2025-plan "Vækst og velstand 2025", der bl.a. varsler reducerede erhvervs- og virksomhedsskatter. Konkrete skatteudspil er lovet til efteråret. Sverige har i mellemtiden bebudet en nedsættelse af selskabsskatten til 20 %. Følger Danmark med efter udtalelser herom fra Brian Mikkelsen? En gradvis nedsættelse af bo- og gaveafgiften fra 15 % til 5 % fra 2020 ved generationsskifte af familieejede erhvervsvirksomheder blev vedtaget. Et tiltag, som fjerner en række skattemæssige forhindringer for overdragelse til den næste generation. Der blev endvidere omsider fundet politisk flertal for en aftale, der skal skabe tryghed om fremtidens boligbeskatning. Selskabsskat Lovstof.....s. 3 Selskabsskat Domme...s. 5 Selskabsskat Andet..s.7 Personskat - Afgørelser.....s.10 Personskat - Andet....s.12 er...s.13 I EU-regi vedtog EU-Rådet formelt ATAD II direktivforslag, der indeholder regler til modvirkning af hybride mismatches mellem EU-medlemsstaterne og tredjelande, ligesom Rådet har vedtaget procedure, der forpligter medlemslandene til at løse dobbeltbeskatningskonflikter. EU-Kommissionen er kommet med forslag, hvor skatterådgivere (de såkaldte intermediaries) fra 1. januar 2019 skal rapportere til skattemyndighederne om aggressiv skatterådgivning om grænseoverskridende forhold. Virksomheder skal endvidere registrere oplysninger om deres reelle ejere med henblik på øget gennemsigtighed og for at modvirke skattesvig og hvidvask. Den danske regering har meddelt, at man vil komme med indlæg til EU-Domstolen i den verserende sag om de danske sambeskatningsregler og fradrag for udenlandske underskud. En principiel sag med stor betydning for selskaber med udenlandske aktiviteter. SKAT erstattes 1. juli 2018 af syv specialiserede styrelser, som får ansvar for hver sin kerneopgave. Den nye organisering er en afgørende del af regeringens planer for fremtidens nye og bedre skatteforvaltning. Regeringen har samtidigt meddelt, at man er klar med en ny model for udbyttebeskatning som følge af den såkaldte "udbyttesag", hvorefter udbytte vil blive beskattet endeligt, samtidig med at det udbetales. Og så har vi medtaget en række afgørelser, herunder to domme om ikkegodkendt tabsfradrag på valutaforretninger. God sommer! Peter Rose Bjare Ansvarshavende redaktør Partner, Financial Services Mobil Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name and logo are registered or trademarks of KPMG International. 1

2 Selskabsskat

3 Selskabsskat Lovstof Lovforslag L27 om ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke-almennyttige uddelinger blev vedtaget 9. maj 2017 I Tax Matters Q omtalte vi de nærmere elementer i forslaget. I forhold til vores omtale af forslaget er der sket følgende ændringer: Fristen er udskudt til 1. januar 2018 for anmodning om genoptagelse, hvorefter der gives fradrag for ikkealmennyttige uddelinger foretaget fra og med indkomståret 2004 og indtil 4. oktober 2016 til udenlandske modtagere, der ikke er skattepligtige til Danmark. Genoptagelse af skatteansættelsen for tidligere år vedrørende fradrag for ikke-almennyttige uddelinger påvirker ikke fondens mulighed for at anvende realisationsprincippet på børsnoterede porteføljeaktier. Fremadrettet består der en vigtig styrings- og compliance-opgave for fondene i forhold til en vurdering og opdeling på: Almennyttige og almenvelgørende uddelinger med adgang til fradrag, konsolideringsfradrag og hensættelser. Ikke-almennyttige eller almenvelgørende uddelinger uden fradrag. Indirekte uddelinger, hvor der stilles aktiver mv. til rådighed på favorable vilkår. Fradragsberettigede driftsomkostninger, der afholdes for at sikre eller muliggøre, at fonden kan varetage sine formål ifølge vedtægterne. Datterselskaber, der modtager ikke-almennyttige uddelinger fra moderfonde, vil være skattefrie af uddelingerne. Det er en forudsætning, at moderfonden og datterselskabet er koncernforbundne efter selskabsskattelovens 31 C, hvilket betyder, at fonden skal have bestemmende indflydelse i datterselskabet. Lovens ikrafttræden er udskudt til 1. juli Loven gælder dog for uddelinger foretaget fra og med den 5. oktober Uddelinger foretaget den 5. oktober 2016 eller senere i indkomståret 2016 kan dog fortsat fradrages, i det omfang de ikke-almennyttige uddelinger i indkomståret 2016 ikke overstiger de ikkealmennyttige uddelinger i indkomståret Peter Rose Bjare Mobil

4 Selskabsskat Lovstof Lovforslaget om nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder er nu vedtaget. I forrige udgave af Tax Matters blev lovforslaget L /17 om nedsættelse af bo- og arveafgiften omtalt, og sidenhen blev det vedtaget af Folketinget den 2. juni Justering af bo- og gaveafgift ved generationsskifte Lovforslagets vedtagelse medfører en gradvis nedsættelse af bo- og gaveafgiften med tilbagevirkende kraft fra 2016 og frem til Den gradvise nedsættelse fra de nuværende 15 % til 5 % sker over de kommende år således: : 13 % 2018: 7 % 2019: 6 % 2020 eller senere: 5 %. Betingelser Det vedtagne lovforslag fastsætter en række betingelser i forbindelse med nedsættelsen af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder, herunder følgende: 1. Nedsættelse af bo- og gaveafgiften gælder ved generationsskifte af familieejede virksomheder. 2. Overdrageren skal have ejet virksomheden mindst 1 år forud samt have deltaget aktivt i virksomhedens drift eller ledelse i mindst 1 år. 3. Erhververen skal opretholde ejerskabet til virksomheden i mindst 3 år efter overdragelsen. 4. Betingelserne for overdragelse med skattemæssig succession skal være opfyldt. Justering af pengetanksreglen Det fulgte af lovforslaget, at pengetanksreglen skulle justeres, herunder således at ejendomsprojekter og lignende anses for passiv kapitalanbringelse. Ydermere undtages finansielle virksomheder og virksomheder, der driver næring med køb og salg af værdipapirer. Frist for behandling af gaveanmeldelser For at sikre hurtig afklaring i forbindelse med værdiansættelse af virksomheden vil det fremadrettet gælde, at fristen for SKATs behandling af gaveanmeldelser på 6 måneder ikke kan forlænges, men kun suspenderes, hvis SKAT anmoder om yderligere oplysninger. Genoptagelse af skatteansættelsen for værdipapirer Der er foretaget ændringer af genoptagelsesreglerne for skatteansættelsen af værdipapirer mv. for indkomståret 2017 med henblik på, at reglerne ikke skal kunne resultere i dobbeltbeskatning eller dobbeltfradrag fremover. Ydermere er det fastsat som en betingelse, at toldog skatteforvaltningen har foretaget eller den skattepligtige har anmodet om en ændret ansættelse vedrørende værdipapiret mv. for indkomståret forud for Ikrafttræden Ændringen af genoptagelsesreglerne for værdipapirer træder i kraft for indkomståret Nedsættelsen af bo- og gaveafgiften gælder med tilbagevirkende kraft fra Øvrige ændringer i lovforslaget har virkning fra 1. januar Peter Rose Bjare Mobil

5 Selskabsskat Domme Ny byretsdom om tab på valutaterminsforretninger Byretten fandt, at selskaberne i en koncern ikke havde løftet bevisbyrden for, at indgåede valutaterminsforretninger var indgået med henblik på sikring af selskabernes driftsindtægter, hvorfor selskaberne i medfør af selskabsskattelovens 11 B, stk. 4, nr. 3, ikke havde fuldt tabsfradrag. Retten fandt ikke, at denne bevisbyrde var løftet, bl.a. under henvisning til at der i alt det væsentlige lå mere generelle og abstrakte forhold eller overvejelser bag indgåelsen af valutaterminskontrakterne, herunder nogle tids- og forretningsmæssigt uklare eller usikre planer om ekspansion og/eller produktion i to lande, til valutaterminskontrakternes størrelse i forhold til driftsindtægternes og driftsudgifternes størrelse og til tabets størrelse i forhold til selskabernes omsætning i fremmed valuta. Baggrund SKAT havde fundet, at to koncernforbundne selskaber efter selskabsskattelovens 11 B skulle rentefradragsbegrænses for et tab på ca. 280 mio. kr. i indkomståret 2008 oppebåret på valutaterminsforretninger. Selskaberne var ikke enige heri og mente, at valutaterminsforretningerne var indgået med henblik på sikring af selskabernes driftsindtægter, hvorfor der i medfør af selskabsskattelovens 11 B, stk. 4, nr. 3, var fuld ret til tabsfradrag. Byretten fastslog, at selskaberne bar bevisbyrden for at være berettiget til fuldt tabsfradrag efter selskabsskattelovens 11 B, stk. 4, nr. 3, og dermed for, at valutaterminsforretningerne var indgået med henblik på at sikre selskabernes driftsindtægter. Byretten fandt videre, at det forhold, at rentefradragsbegrænsningsreglen i selskabsskattelovens 11 B, stk. 4, nr. 3 ved lov nr. 254 af 30. marts 2011 blev ændret således, at der kunne opnås fuldt fradrag for tab på valutaterminskontrakter, der tjener til sikring af driftsindtægter, med tilbagevirkende kraft til indkomståret 2008, hvis skatteyderen ønskede dette, ikke hjemlede en lempeligere bevisbyrde for de to selskaber. Byretten fandt, at hvis tab på valutaterminskontrakter skulle være undtaget fra rentefradragsbegrænsningen, måtte dette forudsætte, at der i hvert fald overordnet set var en beviselig klar tids- og valutamæssig sammenhæng mellem disse og konkrete/konkretiserede driftsindtægter/-udgifter, der er forbundet med en valutarisiko, som virksomheden søger afdækket. Peter Rose Bjare Mobil

6 Selskabsskat Domme Ny Østre Landsrets dom om tilsidesættelse af konstrueret tab Østre Landsret nægtede tabsfradrag på indgåede valutaterminsforretninger, da dispositionernes eneste formål og eneste virkning var at skabe et fradragsberettiget tab for selskabet. Baggrund Et selskab ønskede at få tabsfradrag ved afståelse af aktier og anparter efter den dagældende aktieavancebeskatningslov, hvorefter tab ved afståelse af aktier eller anparter, der var ejet i mindre end 3 år, var fradragsberettigede. Selskabet lod derfor seks datterselskaber indgå kortfristede, modsatrettede valutaterminskontrakter med det formål at konstruere tab i tre af datterselskaberne. I de datterselskaber, som led tab på valutaterminskontrakterne, betalte selskabet banken for tabet og lod senere anpartskapitalen i to af datterselskaberne forhøje ved et kapitalindskud. For så vidt angik det sidste "taberselskab" havde datterselskabet tilstrækkelig kapital til at inddække tabet på valutaterminsforretningen. Selskabet solgte efterfølgende aktierne og anparterne i de tabslidende datterselskaber, hvorved der opstod et aktie- /anpartsavancetab. Ministeriet indbragte sagen vedrørende dette tab for domstolene. Sagen blev grundet sin principielle karakter henvist til landsretten i 1. instans. Landsretten gav ministeriet medhold. Østre Landsret fandt ud fra en helhedsvurdering, at selskabets tab ved afståelse af aktierne og anparterne i de tre datterselskaber skulle reduceres med det fulde tab, der var på valutaterminsforretningerne i de enkelte datterselskaber. Østre Landsret henviste til, at valutaterminsforretningerne i overensstemmelse med Højesterets dom af 11. juni 2014 (SKM HR) var uden nævneværdig økonomisk risiko og ikke havde nogen forretningsmæssig begrundelse. Dispositionernes eneste formål og eneste virkning var at skabe et fradragsberettiget tab for selskabet. Da selskabet ikke havde en retsbeskyttet forventning om, at fradragsreduktionen skulle ske på en bestemt måde, kunne SKAT opgøre tabet som gjort. SKAT nægtede fradrag, idet der efter SKATs opfattelse var tale om konstruerede tab i alle tre tilfælde. Landsskatteretten begrænsede fradraget, men ikke fuldt ud. Retten fandt, at Højesteret i SKM HR om et tilsvarende arrangement lavet af samme skatteyder havde fastslået, at fradragsbegrænsningen skulle opgøres på én bestemt måde, nemlig svarende til størrelsen af kapitalforhøjelsen. SKAT kunne derfor ikke reducere fradraget med tabet på valutaterminsforretningerne. Peter Rose Bjare Mobil

7 Selskabsskat Andet Ansvarlighed og skat seneste initiativ fra EU omkring obligatorisk indberetning for skatterådgivere Debatten omkring ansvarlighed og skat har pågået i flere år, men først inden for de seneste par år har debatten for alvor fået sat solide aftryk i lovgivningen. Der er ingen tvivl om, at det store antal sager om anvendelse af skattely og om aggressiv skatteplanlægning har været afgørende for, at ny lovgivning bliver vedtaget på dette område hurtigere end nogensinde før, og at der er pres på både myndigheder og på selskaber for at vise handling. Listen af initiativer er lang og indeholder blandt andet en øget allokering af ressourcer til myndighedskontrol, konkret forebyggelse ved lukning af skatteplanlægningsmuligheder i lovgivningen og indførelse af regler fokuseret på åbenhed og transparens, der har til formål at motivere virksomhederne til en mere ansvarlig ageren. Alt sammen initiativer, som bunder i en manglende tillid fra offentligheden til, at virksomhederne agerer ansvarligt på skatteområdet. Fra adskillige sider ses øget transparens som en afgørende forudsætning i genskabelsen af tilliden til de multinationale selskabers ageren på skatteområdet. Tesen er, at med øget transparens motiveres virksomhederne til at agere mere ansvarligt, og når denne ansvarlighed kan dokumenteres og måles, følger tilliden. Seneste initiativ har netop set dagens lys med udspillet fra EU-Kommissionen af 21. juni 2017, hvor skatterådgivere (de såkaldte intermediaries) fra 1. januar 2019 skal rapportere til skattemyndighederne om særligt udvalgte typer af skatterådgivning om grænseoverskridende forhold. En tilsvarende rapportering omkring skatterådgivning er allerede gældende i blandt andet England og i USA. Også partierne i Folketinget har givet udtryk for lignende planer i skattelypakken fra maj 2017, hvor det indledningsvist er blevet lagt op til Skattelovrådet at komme med konkrete anbefalinger til Folketinget. EU-Kommissionens udspil EU-Kommissionen har den 21. juni 2017 offentliggjort sit forslag til obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på skatteområdet i forhold til indberetningspligtige grænseoverskridende arrangementer ("Mandatory automatic exchange of information in the field of taxation in relation to reportable cross-border arrangements"). Forslaget fremlægges som en ændring i direktivet om administrativt samarbejde på beskatningsområdet (DAC) og introducerer en pligt for "intermediaries" til at oplyse om arrangementer, der indeholder potentiel aggressiv skatteplanlægning. Forslaget skal give skattemyndighederne mulighed for at foretage risikoansættelse og beskytte deres skatteprovenu. "Intermediaries" defineres som personer, som er etableret eller hjemmehørende i EU, og som er engageret af en skatteyder til at levere skatteydelser (herunder væsentlig bistand, assistance eller rådgivning), der vedrører udformning, markedsføring, organisering eller styring af implementeringen af de skattemæssige aspekter i et grænseoverskridende indberetningspligtigt arrangement. Forslaget indeholder ikke en egentlig definition af "arrangement". Som følge heraf er det ikke helt klart, om forslaget alene sigter mod generelle produkter, som kan tilbydes en bred vifte af virksomheder, eller om almindelig løbende skatterådgivning til enkeltvirksomheder ligeledes omfattes. Heller ikke begrebet "aggressiv skatteplanlægning" er defineret nærmere. I stedet har man valgt i et appendix at opliste et antal såkaldte "hallmarks", som vil indikere anvendelsen af aggressiv skatteplanlægning. Et grænseoverskridende arrangement bliver således rapporteringspligtigt, hvis det opfylder et eller flere af disse hallmarks. Hallmarks er opdelt i generelle og specifikke hallmarks. De generelle hallmarks tager sigte mod selve aftalen mellem skatterådgiver og skatteyder og handler eksempelvis om, hvorvidt honoraret for den leverede rådgivning beregnes på grundlag af den identificerede skattefordel. 7

8 Selskabsskat Andet De specifikke hallmarks refererer eksempelvis til anvendelse af underskud, konvertering af indkomst fra en højtbeskattet indkomsttype til en lavere beskattet indkomsttype, fradragsberettigede grænseoverskridende betalinger, der har en særlig fordelagtig beskatning hos modtager, transaktioner, der ikke opfylder armslængdeprincippet, eller hvor modtageren af en fradragsberettiget betaling er hjemmehørende i et land, hvor selskabsskatten er mere end halvdelen af gennemsnittet i EU. Indberetningspligten er begrænset til grænseoverskridende arrangementer og forudsætter således, at der er mere én medlemsstat involveret, eller at arrangementet sker mellem en medlemsstat og et tredjeland. Rapportering skal ske til de lokale skattemyndigheder og skal normalt foretages senest 5 dage, efter at rådgivning er givet til skatteyderen. Det vil blive overladt til medlemslandene at fastsætte sanktioner for manglende overholdelse af rapporteringsforpligtelserne. Afrunding Skatterådgivere spiller en central rolle i genopbygningen af tillid, og KPMG støtter initiativet fra EU-Kommissionen, og vi indgår aktivt i dialogen omkring de usikkerheder, det nuværende udkast indeholder. Vi har for nylig opdateret vores principper for ansvarlig skatterådgivning for at understøtte, at vi er vores ansvar bevidste i denne debat. En række øvrige EU-initiativer omkring transparens er allerede blevet introduceret, herunder regler, der implementerer en fælles indberetningsstandard (Common Reporting Standard CRS) i EU, den obligatoriske automatiske udveksling af oplysninger om forhåndsafgørelser vedrørende grænseoverskridende situationer og land for land-rapportering (CbCR) og direktivet om mekanismer til bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning (DTDRM) i EU. Ligeledes foreligger der et forslag fra EU-Kommissionen, der vil kræve, at multinationale selskaber skal indberette en land for land-rapportering om blandt andet selskabernes omsætning, ansatte, resultater og skattebetalinger, og forslaget forventes at blive drøftet på Europa-Parlamentets plenarmøde inden for den nærmeste fremtid, efter at det ikke er lykkedes de ansvarlige udvalg at opnå det påkrævede kvalificerede flertal til at kunne indgå forhandlinger med Rådet. Søren Dalby Mobil

9 Personskat

10 Personskat Afgørelser De danske grænsegængerregler i lyset af C-283/15 Den 9. februar i år afsagde EU-Domstolen dom i en sag om begrænset skattepligtige personers adgang til visse fradrag efter de hollandske regler. Dommen synes at sætte de danske grænsegængerregler i kildeskattelovens 5 A-5 D i et nyt lys ved at cementere endnu gunstigere forhold for ikkehjemmehørende skattepligtige personer. Samtidig kan afgørelsen muligvis også bane vej for kun at tillade grænsegængere et fradrag, der forholdsmæssigt svarer til indkomsten med kilde i Danmark. Vi har været i kontakt med Skatteministeriet, der fortsat overvejer, hvordan de skal forholde sig til dommen. Det må derfor forventes, at de danske grænsegængerregler i fremtiden kan blive udfordret på det nuværende 75 %-indkomstkrav i de tilfælde, hvor en person oppebærer en væsentlig del af dennes indkomst uden for bopælsstaten, samtidig med at vedkommende ikke har indkomst i bopælsstaten, der gør, at personen kan gøre brug af det pågældende fradrag dér. Samtidig kan afgørelsen bane vej for kun at tillade grænsegængere et fradrag, der forholdsmæssigt svarer til indkomsten med kilde i Danmark. Gennemgang af C-283/15 Det centrale i sagen er, at Domstolen synes at fravige deres eget princip om, at begrænset/ikkehjemmehørende skattepligtige personer kun bør have samme adgang til fradrag som fuldt skattepligtige, hvis de oppebærer mere end 75 % af deres samlede indkomst fra et andet land end bopælslandet. Sagen omhandlede en hollandsk statsborger, der var bosiddende i Spanien. Ud over sin spanske ejerbolig havde vedkommende indkomst fra to selskaber, hvori hvoraf det ene havde hjemsted i Holland. Indkomsten fra det hollandske selskab udgjorde 60 % af hans samlede indtægter. Personen havde ingen indkomster fra Spanien. I den pågældende sag nægtede de hollandske skattemyndigheder personen fradrag i Holland for renteudgifter vedrørende lån til vedkommendes ejerbolig beliggende i Spanien. Idet vedkommende ingen indtægter havde til beskatning i Spanien, kunne han ikke udnytte rentefradraget i Spanien. EU-Domstolen fastslog, at EU-rettens regler om fri bevægelighed er til hinder for regler som de hollandske, der nægter en ikke-hjemmehørende person adgang til fradrag for renteudgifter oppebåret i bopælsstaten, når personen oppebærer hovedparten af sin indkomst uden for bopælsstaten, og når det af hensyn til den skattepligtiges personlige og familiemæssige forhold i bopælsstaten ikke er muligt for vedkommende skattemæssigt at udnytte fradraget i bopælsstaten, Spanien. Pernille Paisen Director, Personskat Mobil Anne Varming Sr. Consultant, Personskat Mobil

11 Personskat Afgørelser Landsskatteretten underkender SKATs afgørelse om beskatning af personalelån Landsskatteretten fastslog i foråret i SKM LSR, at SKATs afgørelse om personalelån er i strid med SKATs eget cirkulære om værdiansættelse af visse personalegoder, når SKAT er af den opfattelse, at en ansat skal beskattes af en indkomst baseret på markedsrenten og ikke referencerenten. Sagen omhandlede lån til en ansat ydet af arbejdsgiver i forbindelse med den ansattes køb af sommerhus. Lånet var rente- og afdragsfrit. Den ansatte havde ingen bestemmende indflydelse i selskabet, hvori han var ansat, og der var ingen familiemæssige relationer mellem den ansatte og ejeren af selskabet. Lånet var alene ydet på baggrund af den ansattes mangeårige ansættelse i selskabet. SKATs afgørelse SKAT havde for en række tidligere indkomstår forhøjet den ansattes indkomst svarende til markedsrente på 4 %, fordi lånet var ydet på vilkår, der ikke kunne sidestilles med sædvanlige forretningsmæssige vilkår. SKAT afviste, at beskatningen skulle ske på baggrund af referencerenten alene under henvisning til, at lov om finansiel virksomhed kun finder anvendelse på finansielle virksomheder, og fordi arbejdsgiver/långiver ikke kunne defineres som værende finansiel virksomhed. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse Med baggrund i SKATs eget cirkulære om værdiansættelse af visse personalegoder underkendte Landsskatteretten SKATs afgørelse. I tråd med cirkulæret fastslog Landsskatteretten, at ansatte uden for den finansielle sektor som har optaget lån hos eller gennem arbejdsgiveren til en lavere rente end på almindelige markedsvilkår skal beskattes af den opnåede fordel, der opgøres som forskellen mellem den aftalte rente og den af Finanstilsynet fastsatte referencerente. Den af Finanstilsynet fastsatte referencerente var for de pågældende indkomstår henholdsvis 1 % og 0 %. Til orientering er referencerenten for første halvår 2017 også 0 %. Pernille Paisen Director, Personskat Mobil Anne Varming Sr. Consultant, Personskat Mobil

12 Personskat Andet Danmarks position ved tiltrædelse af OECD's multilaterale instrument 67 lande, inklusive Danmark, har den 7. juni 2017 underskrevet OECD's multilaterale instrument, der har til hensigt at simplificere implementeringen af OECD's Project Base Erosion and Profit Shifting ("BEPS"). Baggrunden er OECD's BEPS Actions Plan, som OECD i oktober 2015 præsenterede i samarbejde med G20- landene. Planen består af i alt 15 handleplaner, som har til formål at bekæmpe skatteunddragelse, der sker ved udhuling af skattegrundlaget og flytning af overskud til lande med lavere eller ingen beskatning. Det multilaterale instrument giver landene mulighed for hurtigt at implementere de relevante tiltag indeholdt i BEPS-planen i landenes eksisterende dobbeltbeskatningsoverenskomster ("DBO"). Underskrivere af det multilaterale instrument er tildelt en vis fleksibilitet i forhold til at vælge, hvilke eksisterende DBO'er der bliver ændret som følge af det multilaterale instrument. Det multilaterale instrument indeholder minimumsstandarder som angivet i BEPS, der vedrører forebyggelse af traktatmisbrug (BEPS Action 6) og forbedringer af tvistløsning (BEPS Action 14). Landene har alene mulighed for at fravælge de dele af det multilaterale instrument, der ikke afspejler minimumsstandarder, som angivet i BEPS. Særligt at bemærke herved er, at Danmark hermed ikke har tiltrådt bestemmelserne i det multilaterale instrument vedrørende ændringerne af definitionen af et skattemæssigt fast driftssted som angivet i BEPS Action 7. Hvis formuleringerne efterfølgende ønskes indført i de danske DBO'er, så vil dette betyde, at dette skal ske som en bilateral forhandling af de enkelte DBO'er og som udgangspunkt ved en samlet forhandling af den pågældende DBO. Dette har således en væsentligt længere tidshorisont end den mulighed, der er lagt op til ved brugen af det multilaterale instrument, såfremt formuleringer i overensstemmelse med BEPS Action 7s forslag til nye fast driftssted-formuleringer efterfølgende ønskes indført. Danmark er dog ikke det eneste land, der har taget forbehold for at tiltræde den nye definition af fast driftssted, der er indeholdt i det multilaterale instruments artikel 12, stk. 1. I alt har 40 jurisdiktioner af de 67 jurisdiktioner taget dette forbehold, der dog ikke nødvendigvis er af permanent karakter. Ikrafttræden OECD forventer, at de første ændringer til DBO'erne vil finde sted i starten af 2018, og forventer, at der i slutningen af 2017 vil være en database tilgængelig på OECD's hjemmeside, der skal hjælpe med overblikket til anvendelsen af det multilaterale instrument for henholdsvis skatteyder og skattemyndigheder. Indtil videre har landene listet DBO'er til at være omfattet af det multilaterale instrument, hvorved mere end DBO'er er matchet. De to parter (lande) i overenskomsten skal vælge samme forslag blandt de alternative formuleringer til tilføjelse, før de er et match. Det er endvidere forventet, at flere lande vil tiltræde senere, ligesom landene kan ændre deres positioner indtil ratifikation. Danmarks position Danmark har udvalgt 65 DBO'er til at være omfattet af det multilaterale instrument. Dog har Danmark for nuværende valgt ikke at tiltræde andet end minimumsbestemmelserne omkring traktatmisbrug og forbedringerne af tvistløsning. Pia Konnerup Partner, Personskat Mobil Thorbjørn Patscheider Assistant, Selskabsskat Mobil

13 Partnere Ria Falk /M&A Mobil Ole Schmidt Partner, International skat Mobil Susanne Dybdahl Mobil Flemming N. Mortensen Mobil Søren Dalby Mobil Martin Reng Partner, Financial Services Mobil Jacob Lie Partner, Financial Services Mobil Peter Rose Bjare Partner, Financial Services Mobil

14 Partnere Pia Konnerup Partner, Personskat Mobil Fredrik Lundgren Partner, Personskat Mobil Jesper Arnø Partner, Personskat Mobil Martin Nielsen Partner, Transfer Pricing Mobil Henrik Lund Partner, Transfer Pricing Mobil Simon Schaadt Partner, Transfer Pricing Mobil Claus Bohn Jespersen Partner, Moms Mobil Flemming Lind Johansen Partner, Moms Mobil Rune Grøndahl Sørensen Partner, Moms Mobil Martin Henri Leth With Partner, Moms Mobil

15 Tilmeld dig nyhedsbrevet Tax Matters Quarterly Update Tilmeld dig nyhedsbrevet, og få tilsendt nyheder og relevante artikler fra KPMG Acor Tax direkte til din . Du tilmelder dig ved at skrive til: Husk også at følge os på LinkedIn for updates på aktuelle emner: KPMG Acor Tax LinkedIn Se vores Tax Tubes, og følg os på vores Youtube-kanal: KPMG Acor TaxTube Informationen i dette nyhedsbrev er af generel karakter og kan ikke anses for eller sidestilles med rådgivning. Der bør således ikke disponeres på grundlag af dette nyhedsbrev. Vi anbefaler altid at søge professionel rådgivning i forhold til den konkrete situation. Ved tilmelding af KPMG's arrangementer eller nyhedsbreve beder vi om dine kontaktinformationer i form af navn, titel, virksomhed samt adresse. Vi indsamler og behandler oplysningerne for at kunne gennemføre arrangementer (f.eks. håndtering af tilmelding), og når vi udsender nyhedsbreve og invitationer til nye arrangementer, som du har skrevet dig op til. Du kan til enhver tid rette henvendelse til KPMG Acor Tax via og meddele, at du ikke fremover ønsker at modtage flere s eller andre oplysninger fra os. Vi anvender også oplysningerne til statistiske formål. Vi behandler altid oplysningerne fortroligt og videregiver dem ikke til eksterne samarbejdspartnere.

Tax Matters Udgave nr. 5 2. oktober 2015

Tax Matters Udgave nr. 5 2. oktober 2015 Tax Matters Udgave nr. 5 2. oktober 2015 Regeringen klar med skatte- og afgiftslettelser for 2,4 mia. kr. Regeringen fremlagde i denne uge sit udspil til finansloven for 2016 og heri afsættes der blandt

Læs mere

Tax Matters. Indhold. Udgave nr. 3, maj 2015. Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Øget krav til oplysninger om kontrollerede transaktioner

Tax Matters. Indhold. Udgave nr. 3, maj 2015. Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Øget krav til oplysninger om kontrollerede transaktioner Tax Matters Udgave nr. 3, maj 2015 Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Selskabernes selvangivelsessæson er i fuld gang, og det er nu muligt at indberette selskabsselvangivelsen for indkomståret 2014

Læs mere

Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015

Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015 Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015 Vigtig deadline Mulighed for tilbagebetaling af frivillig acontoskat uden negativ rente Anmodning herom skal indsendes senest 1. oktober 2015 Den 26. august

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

Kolding, august 2016 Skattenyheder fra Danmark Dansk-Svensk Skattenetværk

Kolding, august 2016 Skattenyheder fra Danmark Dansk-Svensk Skattenetværk Kolding, 25.-26 august 2016 Skattenyheder fra Danmark Dansk-Svensk Skattenetværk Peter Koerver Schmidt, ph.d. Adjunkt, Juridisk Institut, CBS Dagsorden Året i en skattemæssig kontekst Ny skattelovgivning

Læs mere

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Rentekildeskat - SKM2013.4.HR, jf. tidligere SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom ref. i SKM2013.4.HR, men med ændrede præmisser, at et dansk

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Regeringen ser det her som en international opgave, der skal løses internationalt. Og det arbejder regeringen benhårdt for.

Regeringen ser det her som en international opgave, der skal løses internationalt. Og det arbejder regeringen benhårdt for. Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 332 Offentligt 27. maj 2016 J.nr. 16-0661132 Selskab, Aktionær og Erhverv MAK Samrådsspørgsmål Y - Tale til besvarelse af spørgsmål Y den 2.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0138 (CNS) 10582/17 ADD 1 FISC 149 ECOFIN 572 IA 115 FORSLAG fra: modtaget: 22. juni 2017 til: Jordi AYET

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely - resumé

Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely - resumé Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely - resumé Rapport - resumé 6. november 2014 Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely - resumé Indhold 2 Indhold Resumé...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften

Læs mere

2. december 2016 HSH/LMM

2. december 2016 HSH/LMM Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K ADVOKATFIRMA WWW.PLESNER.COM AMERIKA PLADS 37 2100 KØBENHAVN Ø TLF +45 33 12 11 33 FAX +45 33 12 00 14 HSH@PLESNER.COM 9144119V4 2. december

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 Sag 176/2013 A (advokat Torben Bagge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) Appellanten, A, har under forberedelsen

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BENEFICIAL OWNERSHIP VEDRØREN- DE UDBYTTER FRA DANSK TARGETSELSKAB

LANDSRETSDOM OM BENEFICIAL OWNERSHIP VEDRØREN- DE UDBYTTER FRA DANSK TARGETSELSKAB 13. januar 2012 LANDSRETSDOM OM BENEFICIAL OWNERSHIP VEDRØREN- DE UDBYTTER FRA DANSK TARGETSELSKAB Det har hidtil været en almindeligt forekommende opkøbsstruktur hos udenlandske kapitalfonde, at danske

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Nyt om beskatning af fonde

Nyt om beskatning af fonde www.pwc.dk Nyt om beskatning af fonde Fondskonferencen 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Nyt om lovgivning om beskatning af fonde 2 3 4 Transaktioner med nærtstående parter Ledelsesvederlag Øvrige

Læs mere

Skatteministeriet har den 3. februar 2016 fremsendt ovennævnte forslag til direktiv til FSR- danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har den 3. februar 2016 fremsendt ovennævnte forslag til direktiv til FSR- danske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. marts 2016 Høring om forslag til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely

En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely - 1 En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk En ny skattely -pakke skal på forskellig måde

Læs mere

Transfer pricing-redegørelse 2015 Denne redegørelse beskriver SKATs transfer pricing-reguleringer i 2015.

Transfer pricing-redegørelse 2015 Denne redegørelse beskriver SKATs transfer pricing-reguleringer i 2015. Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 186 Offentligt Transfer pricing- redegørelse 2015 2. maj 2016 J.nr. 16-0095380 Transfer pricing-redegørelse 2015 Denne redegørelse beskriver SKATs transfer pricing-reguleringer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 Sag 278/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Topdanmark A/S og TD.0151 ApS (advokat Svend Erik Holm for

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

Foreløbigt grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Foreløbigt grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 243 Offentligt Notat 30. juni 2017 J.nr. 2017-3947 Kontor: Proces og Administration Foreløbigt grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Initialer: DB

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Offentligt tilgængelig land for landrapportering

Offentligt tilgængelig land for landrapportering Offentligt tilgængelig land for landrapportering Endnu mere gennemsigtighed om selskabers skattebetalinger på vej. August 2017 Artikel skrevet af Søren Dalby Seneste nyt om offentliggørelse af land for

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S).

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S). Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 427 Offentligt [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 21. april 2016 Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.19-22 af 25. oktober

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

International beskatning 2013

International beskatning 2013 International beskatning 2013 Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Kvalifikation af udenlandske enheder Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Nettoprincippet LL 33 F: Ved beregning

Læs mere

Hvad er skattemæssigt mest fordelagtigt: Overdragelse af aktier og ejendomme i levende live eller ved død?

Hvad er skattemæssigt mest fordelagtigt: Overdragelse af aktier og ejendomme i levende live eller ved død? - 1 Hvad er skattemæssigt mest fordelagtigt: Overdragelse af aktier og ejendomme i levende live eller ved død? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I foråret 2015 er der sket en markant forringelse

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2015-11 (20150310) Overførsler fra udlandet indkomstbeskatning eller gaveafgift ny påstand Overførsler fra udlandet - indkomstbeskatning eller gaveafgift - ny påstand - SKM2015.166.BR Af advokat

Læs mere

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II)

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II) Skattelovforslags-katalog fra regeringen Regeringen offentliggjorde i går sit lovprogram for det kommende folketingsår. Skatteministeren leverede 24 lovforslag til lovprogrammet. Fokus er ifølge skatteministeren

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter Nyhedsbrev Skatter og afgifter 07.02.2014 PRAKSISÆNDRING FOR MOMSFRI FORVALTNING AF INVESTERINGS- FORENINGER SKAT ændrer praksis for hvilke enheder, der er omfattet af momsfritagelsen for momsfri "forvaltning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 213 af 10. april /Ivar Nordland

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 213 af 10. april /Ivar Nordland Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 213 Offentligt J.nr. 2008-418-0046 Dato: 30. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 213 af 10. april

Læs mere

Voldgiftsdirektivet - forslag Dansk Forening for EU skatteret

Voldgiftsdirektivet - forslag Dansk Forening for EU skatteret Voldgiftsdirektivet - forslag Dansk Forening for EU skatteret København, 12. juni 2017 Direktivforslaget - indledning Fremsat af Kommissionen i oktober 2016 (COM (2016) 686 Final) Rådsformandskabets kompromistekst

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-31 Forlænget ligningsfrist fri bil 20140729 TC/BD Fri bil til ansat hovedanpartshaver - direktør- /arbejdsgiverforhold -kontrolleret transaktion - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 - forlænget

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 271 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 8. juli 2013 Proces og Administration Mhh GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset

Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset 1 Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Gennem de seneste mange år har det været muligt at sælge en ejerbolig skattefrit, hvis ejendommen har

Læs mere

Udokumenterede lønudgifter - fradrag i selskab og udbyttebeskatning af hovedaktionær - Østre Landsrets dom af 14/ , B

Udokumenterede lønudgifter - fradrag i selskab og udbyttebeskatning af hovedaktionær - Østre Landsrets dom af 14/ , B - 1 Udokumenterede lønudgifter - fradrag i selskab og udbyttebeskatning af hovedaktionær - Østre Landsrets dom af 14/11 2014, B-228-14. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I en sag om udlodningsbeskatning

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0189/101. Ændringsforslag. Pervenche Berès, Hugues Bayet for S&D-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0189/101. Ændringsforslag. Pervenche Berès, Hugues Bayet for S&D-Gruppen 1.6.2016 A8-0189/101 101 Betragtning 7 a (ny) (7a) Skatteordninger forbundet med intellektuel ejendomsret, patenter og forskning og udvikling anvendes i vidt omfang i hele Unionen. Indtil flere undersøgelser

Læs mere

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST.

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST. - 1 Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM2016.191.SANST. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteankestyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 Sag 273/2016 (1. afdeling) FGNT af 30.10.2012 ApS og FG af 30.10.2012 A/S (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsbidragsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsbidragsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven 1) 2015/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin. j.nr. 15-1342223 Fremsat den 10. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

EU-SKATTEPAKKE TÆT PÅ VEDTAGELSE

EU-SKATTEPAKKE TÆT PÅ VEDTAGELSE 16. februar 2006 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: EU-SKATTEPAKKE TÆT PÅ VEDTAGELSE Skattepakken, der ifølge en tidligere EU-beslutning skal vedtages samlet, omfatter tre bestanddele:

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Skats plan for kontrol i 2017

Skats plan for kontrol i 2017 - 1 Skats plan for kontrol i 2017 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skat udarbejder hvert år en oversigt over de kontrolaktiviteter, som Skat har planlagt at gennemføre i løbet af året. Aktivitetsplanen

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 119 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 119 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 119 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards talepapir Det talte ord gælder A1 Anledning: Samråd i SAU 6. november 2014

Læs mere

Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden

Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden - 1 Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Faldende boligpriser i et trængt ejendomsmarked har pirket til interessen for forældrekøb. Skattemæssigt

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Lovudkast om udvidelse af fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter m.v. fradragsret for lønudgifter til egne medarbejdere vedrørende arbejdsopgaver knyttet til indkomstgrundlaget Af advokat (L)

Læs mere

Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR

Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR - 1 Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Odense fandt ved en kendelse af 7/8 2013, ref.

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 134 Offentligt Notat J.nr. 2011-620-0024 17. februar 2011 Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10 Kommissionen

Læs mere

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 296 Offentligt 28. april 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 1. Økonomisk og finansiel situation - Udveksling af synspunkter 2. Kvalitet

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A Slide 1 Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A 1. November 2011 Introduktion Slide 2 Take away: Skat er vigtigt i enhver transaktion. Inddragelse af skattechef tidligst muligt. Kan spare tid og penge.

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 - 1 06.11.2014-13 (20140325) Henstand Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en dom af 19/3 2014, med ændrede

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

IBIS Analyse Juni 2013 Lars Koch & Julie Halding

IBIS Analyse Juni 2013 Lars Koch & Julie Halding En ny model for skat på selskaber til gavn for udviklingslande. OECD rapport anerkender, at systemet for skat på selskaber er forældet og brudt sammen. I februar 2013 offentliggjorde Organisationen for

Læs mere

ATAD II DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST. Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18.

ATAD II DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST. Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18. DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18. Maj 2017 BAGGRUND OG STATUS PÅ side 2 BAGGRUND Politisk agenda BEPS (Action 2)

Læs mere

Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016

Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 239 Offentligt Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016 5. februar 2016 F5 Jeg vil først orientere udvalget om de centrale skattesager

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. 19. oktober 2015

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. 19. oktober 2015 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 19. oktober 2015 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven (indførelse af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Vandselskaber og skat

Vandselskaber og skat Vandselskaber og skat DANVA-konference 24. august 2011 Vandselskaber og skat Emner Overordnet om skattepligten Status på de skattemæssige indgangsværdier Hvornår forventes selskaberne at blive skattebetalende?

Læs mere

Skatteretlige kandidatafhandlinger

Skatteretlige kandidatafhandlinger Skatteretlige kandidatafhandlinger Jakob Bundgaard, Lektor, Ph.D., partner, Deloitte Copenhagen Research Group on International Taxation (CORIT) Først lidt om juridisk forskning på CBS. Fokus på erhvervslivets

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Fremsat den 10. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag. til

Fremsat den 10. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag. til Lovforslag nr. L 46 Folketinget 2015-16 Fremsat den 10. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsbidragsloven, kildeskatteloven,

Læs mere

En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB

En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 198 Offentligt En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base) 27. april 2011 Hovedelementerne i forslaget Fælles: Et fælles regelsæt(skattebase)

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion

Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion - 1 Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af fri bil afføder fortsat mange skattesager. Med en dom af 5. december 2013 fra Vestre Landsret,

Læs mere