Ministry of Foreign Affairs File No.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministry of Foreign Affairs File No.:"

Transkript

1 Ministry of Foreign Affairs File No.: Cover Note - Council for Development Policy Agenda item 3 1. Overall purpose: For discussion 2. Title: Evaluation of development cooperation: Draft Evaluation Programme 3. Presentation for Programme Committee: N/A 4. Executive Summary: The purpose of evaluations in the context of Danish development assistance is to document results and ensure learning to improve outcomes and impacts of aid. Seven evaluations have been completed in 2014 as well as a couple of other studies. The work on enhancing evaluability through introduction of theories of change coupled with results frameworks and monitoring system in programming is going ahead. The same is real-time evaluations where the first pilot for a Country Programme is now being implemented in Kenya. Over time this should greatly enhance capturing of results from development cooperation as well as promote learning with a view to having even better development cooperation in the future. The Evaluation-meetings chaired by the State Secretary for Development Cooperation is going ahead. It has been helpful in giving more attention to evaluation and follow-up. The new Policy for Evaluation of Development Cooperation has been finalized and is awaiting the final approval before it is forwarded to the Parliament. 5. Strategic questions for the Council for Development Policy: 1. The Council for Development Policy is asked to comment on the proposed Evaluation Programme. 1

2 Evaluations 2015 Seven evaluations have been published since October last. The Evaluation of the Business to Business Programme; The Evaluation of the Business Sector Advocacy Challenge Fund, Ghana. The Evaluation of the Humanitarian Strategy The Evaluation of the Danish Engagement in Palestine Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Evaluation of Denmark s Climate Change Funding to Developing Countries Evaluation of the Danish Arab-Partnership Programme In addition, a number of evaluation studies have been carried out including a study on Synergies between Danish Development Cooperation and Commercial Activities in Vietnam; a study of Fair Trade Mark Denmark, and a study on Lessons learned from Danish and other international efforts on Countering Violent Extremism (CVE) in development contexts. Enhancing evaluability The renewed focus on results, that has been under way for some time in the MFA, is also expected to have a positive impact on evaluability and hence documenting the results as well as ensuring learning from the interventions which Danida funds. The Evaluation Department is working closely with the Departments for Quality Assurance and Technical Advisory Services in this area. The more systematic use of theories of change to describe the intervention logic of programmes, coupled to results framework and risk matrices, and a monitoring system are being implemented. Over time, it is expected to lead to enhanced monitoring and capturing of results in programmes as they are being implemented also with a view to changing course if needed to reach the outcomes and impact that the programme was designed to reach. Eventually, this should allow for useful evaluations that can tell us more about results at outcome and impact levels, and provide better evidence for what works and what does not work which can then again be fed into new programming. The first real-time evaluation of Country Programmes has now been initiated in relation to the Country Programme for Kenya which starts early

3 Draft Evaluation Programme To address evidence gaps, promote learning and ensure accountability, the following criteria guide the establishment of the evaluation programme: Coverage: Broad coverage is essential for reasons of accountability and for learning. Over a period the programme must demonstrate wide coverage of the total development cooperation portfolio both in terms of themes and countries. Innovation and learning from new approaches: The evaluation programme should contain evaluations of innovative and/or risky programmes, new approaches or modalities to ensure quick learning and - if possible and feasible - replicability and scaling-up. Timeliness: in order to ensure that evaluation results are available at the right time to inform decision-making. Based on the above criteria, and requests for evaluations, the following evaluations are now underway or being planned for 2016 and The evaluation programme is presented in Danish as the programme will go to the Parliament for final approval. Oversigt over evalueringer Evaluering af støtte til værdikæder Evaluering af resultaterne af Afrikakommissionen Evaluering af miljøbistand til Sydøstasien Evaluering af samarbejdet med Vietnam Lessons learned ligestilling, rettigheder og diversitet Naboskabsprogrammet Menneskerettigheder Ghana landeevaluering Fælles evaluering af budgetstøtte til Ghana Samarbejdet med Bolivia Samarbejdet med Nepal Samarbejdet med Mozambique Risikostyring Real-Time Evaluation of the Country Programme, Kenya Real-Time Evaluation of the Country Programme, Mali Real-Time Evaluation of part of the Country Programme, Myanmar

4 Igangværende evalueringer, som vil blive færdiggjort i Evaluering af støtte til værdikæder Værdikædetilgangen er i de senere år blevet anvendt i en lang række programmer indenfor vækst og beskæftigelse. Evalueringen har til formål at bidrage til design og implementering af fremtidige indsatser ved at dokumentere resultater og erfaringer indenfor udvalgte programindsatser primært i Afrika og Østeuropa. Evalueringen skal blandt andet vurdere, hvad værdikædetilgangen har bidraget med og komme med anbefalinger om, hvordan hensyn til grøn vækst bedst integreres i værdikædeindsatser. Evalueringen er iværksat ultimo 2014 og afsluttes primo Evalueringen gennemføres af Orbicon i samarbejde med Wageningen UR. 2. Evaluering af resultaterne af Afrikakommissionen I 2009 lancerede den daværende regering rapporten Realising the potential of Africa s Youth som dels indeholdt policy anbefalinger dels 5 konkrete initiativer. Rapporten var resultatet af regeringens Afrikakommission, som havde samlet regeringschefer, og repræsentanter fra multilaterale organisationer, forskere, NGOere og den private sektor for at drøfte og komme med anbefalinger til Afrikas fortsatte udvikling og bistandens rolle. Der er nu iværksat en evaluering med det formål at dokumentere og vurdere resultaterne af Afrikakommissionens arbejde både mht. policy effekt og effekterne af de 5 initiativer. Evalueringen iværksættes i november 2015 og ventes afsluttet i april Evaluering af miljøbistand til Sydøstasien I 2005 blev et miljøsamarbejde med Indonesien etableret. Formålet er at evaluere Danmarks samarbejde med Indonesien på særligt energiområdet. Et vigtigt aspekt af evalueringen er brugen af danske kompetencer og engagement af den private sektor, samt hvordan bistanden kan understøtte transformation af en samarbejde baseret på bistand til kommercielt samarbejde. Erfaringerne fra de tidligere miljøsamarbejder med Malaysia og Thailand vil blive inddraget. Evalueringen er iværksat oktober 2015 og ventes afsluttet maj Evaluering af samarbejdet med Vietnam Vietnam ophører med at være prioritetsland i En omlægning af samarbejdet har været undervejs i mange år. Målet med evalueringen af Vietnam er dobbelt. For det første at dokumentere resultaterne og erfaringerne med det meget omfattende samarbejde dækkende næsten alle aspekter af Vietnams udviklingsproces og for det andet at lære af den planlagte omlægningsproces, herunder omstilling af samarbejdet fra et bistandssamarbejde til et kommercielt samarbejde og anvendelse af bistanden i den forbindelse. Evalueringen iværksættes i december 2015 og ventes afsluttet sommeren Lessons learned ligestilling, rettigheder og diversitet Udenrigsministeriet udgav i 2014 et strategisk rammeværk om fremme af ligestilling, rettigheder og diversitet i dansk bistandssamarbejde. For at inspirere gennemførelsen af indsatser på området gennemføres en erfaringsopsamling med fokus på læring fra forskellige tiltag som har virket, med 4

5 særlig vægt på initiativer der har haft en vidtrækkende effekt i form af ændringer af love, og måder institutioner arbejder på, og/eller normer og værdier. Evalueringen iværksættes i december 2015 og afsluttes i april Evalueringer som ventes påbegyndt i Naboskabsprogrammet Naboskabsprogrammet har til formål at bidrage til et fredeligt og stabilt Europa med frihed og fremgang ved at understøtte udviklingen af demokratiske samfund med ansvarlige myndigheder, aktive civilsamfund og velfungerende markeder. Programmet var forudset at beløbe sig til 1 mia. kr. fordelt med 200 mio. kr. om året. En ny strategiproces ventes iværksat i slutningen af Evalueringen skal se på resultaterne af indsatserne til nu samt informere den kommende strategiproces. Evalueringen ventes igangsat i februar 2016 og afsluttes i oktober Menneskerettigheder Fremme af menneskerettigheder er en topprioritet i dansk udenrigs- og udviklingspolitik. Evalueringen vil give et overblik over den samlede danske indsats på området samt evaluere udvalgte områder for at uddrage erfaringer med at fremme menneskerettigheder gennem en flerstrenget indsats gennem både politiske tiltag, samt støtte til multilaterale og bilaterale initiativer. Områderne er endnu ikke fastlagt men forventes at omfatte støtte til højprofilerede områder som støtte til nationale menneskerettighedsinstitutter og bekæmpelse af tortur. Evalueringen ventes iværksat i januar 2016 og afsluttet ultimo Ghanas evaluering af den danske indsats i landet Indenfor rammerne af DAC/OECD Eval-netværk har Danmark været engageret i et arbejde for at styrke kapaciteten af partnerlandenes evalueringsfunktion, således at de kan evaluere donorernes indsats. Danmark havde i forbindelse med landeevalueringen af Ghanaprogrammet i 2007 et tæt samarbejde med de ghanesiske myndigheder. Det skal der nu bygges videre på i form af en evaluering, hvor Ghana leder evalueringen, mens Danmark er en aktiv partner. Den endelige aftale med de ghanesiske myndigheder er endnu ikke på plads. Evalueringen ventes at starte i 2016 og afsluttes i Fælles evaluering af budgetstøtte til Ghana Danmark vil deltage i den fælles evaluering af budgetstøtte i Ghana under ledelse af EUkommissionen. Evalueringen foretages desuden i samarbejde med Verdensbankens evalueringsenhed, IEG. Evalueringen vil omfatte generel budgetstøtte og sektorbudgetstøtte i perioden fra Evalueringen iværksættes i 2016 og afsluttes i Samarbejdet med Bolivia Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia udfases i 2017/18. Danmark har været en meget aktiv udviklingspartner i Bolivia og dybt engageret i den økonomiske og politiske udvikling landet har været igennem. Evalueringen vil dokumentere det brede danske engagement med henblik på kommunikation af resultaterne og de forandringer som Danmark har bidraget til i både Danmark 5

6 og Bolivia samt bæredygtigheden heraf. Evalueringen ventes påbegyndt ultimo 2016 eller primo 2017og afsluttes i Samarbejde med Nepal Danmarks bistandssamarbejde med Nepal udfases i Danmark har været en meget aktiv udviklingspartner i Nepal med et bredt sammensat udviklingssamarbejde og en stærk politisk profil. Evalueringen vil dokumentere det brede danske engagement og de forandringer Danmark med henblik på kommunikation af disse resultater og de forandringer, som Danmark har bidraget til samt deres bæredygtighed. Evalueringen ventes påbegyndt ultimo 2016 eller primo 2017 og afsluttes i Evalueringer som ventes igangsat i Samarbejdet med Mozambique Danmarks bistandssamarbejde med Mozambique udfases i Danmark har været en meget aktiv udviklingspartner i Mozambique med et bredt sammensat udviklingssamarbejde og en aktiv politisk profil. Evalueringen vil dokumentere det brede danske engagement og de forandringer Danmark har bidraget til samt deres bæredygtighed. Evalueringen ventes påbegyndt i 2017 og afsluttes i Risikostyring Risikostyring er iboende i udviklingssamarbejdet. Danida har været i front med at formulere et svar på udfordringerne med retningslinjer for håndtering af risici. Evalueringen vil samle op på de erfaringer, der er gjort med at bruge risikostyring i praksis. Hvilke overvejelser gøres der i designfasen, hvor risici bliver formuleret og beskrevet? Anvendes de foreliggende matricer i det daglige arbejde? Hvad sker der konkret, når konteksten bryder sammen som f.eks. i Mali, eller man står over for korruption i et sektorprogram (Mozambique) eller freden lader vente på sig som i Sydsudan? Igangsættes 2017 og afsluttes i Real-time Evalueringer Den første real-time evaluering der omfatter Kenyaprogrammet iværksættes sammen med landeprogrammet for Kenya i januar Et eksternt evalueringsteam vil følge fremdriften i det 5-årige landeprogram og løbende evaluere programmets forudsætninger, risici og ikke mindst udviklingsresultater. Resultater af evalueringen vil løbende blive indarbejdet i programmet med det formål at styrke udviklingsresultater og evidens-baserede justeringer af programmet. Konceptet for real-time evalueringer vil løbende blive finjusteret og udover den årlige rapportering af evalueringsarbejdet til programmets ledelse og nationale stakeholders vil Evalueringskontoret årligt udarbejde en status på tværs af igangværende real-time evalueringer. Første gang vil være i Real-time evalueringen af landeprogrammet i Kenya vil have fokus på indsatser indenfor god regeringsførelse og decentralisering, grøn vækst og sociale services. Kontrakten er indgået med ITAD, UK, og forberedelsen er i gang. 6

7 Den anden følgeevaluering af et landeprogram ventes at rette sig mod at understøtte Danida s engagement i Mali, hvor et nyt landeprogram forventes bevilliget i Igangsættes i 2016 og løber frem til landeprogrammets afslutning. Real-time-evaluering af Naboskabsprogrammet. I opfølgning af ovenstående evaluering af Naboskabsprogrammet ventes iværksat en real-time evaluering, som vil følge programmets næste fase fra 2017-og frem. Evalueringen ventes iværksat i 2017 og løbe samtidig med næste fase af naboskabsprogrammet. Derudover ventes en Real-Time evaluering iværksat af dele af landeprogrammet i Myanmar Igangsættes i 2016 og løber frem til landeprogrammets afslutning. Opfølgningsevalueringer. EVAL har i de seneste år gennemført flere evalueringer af strategier. Evalueringerne har alle påpeget vanskelighederne ved at vurdere om indsatserne samlet set har bidraget til det/de overordnede målsætninger. Der er mange delresultater som hovedregel på output niveau, men det er vanskeligt at vurdere outcome og effekt. For at bidrage til at effekten af fremtidige indsatser kan vurderes på det strategiske niveau er der som led i opfølgningen af flere af disse evalueringer iværksat opfølgningsevalueringer, der først og fremmest fokuserer på at styrke evaluerbarheden. Der er således iværksat opfølgningsevaluering af Evalueringen af Dansk Støtte til Civilsamfundet, af Evalueringen af Klimapuljen og af Evalueringen af den Humanitære Strategi. Opfølgningsevalueringen af Civilsamfundsstrategien søger baseret på den forandringsteori som er fastlagt i den nye Civilsamfundspolitik at fastlægge dokumentation for resultater, således at det er muligt ved strategiens udløb at vurdere effekten af strategien. Derudover omfatter opfølgningen dokumentation af tilgangen til og effekten af projekter iværksat under innovationspuljen for danske NGOer i Opfølgningsevalueringen knyttet til Klimapuljen omfatter dels facilitering af arbejdet med en forandringsteori samt dertil knyttet resultatrammeværk for Klimapuljen Derudover omfatter opfølgningen et studie af mainstreaming af klimaaktiviteter i udviklingssamarbejdet og en vurdering af hvordan dette kan forbedres samt en opfølgende evaluering i 2016 vedrørende Kenya og Vietnam. Opfølgningsevalueringen knyttet til Evalueringen af den Humanitære Strategi ventes at fokusere på forslag til internationalt anerkendte målsætninger, som de implementerende partnere vil blive bedt om at vurdere deres indsats i forhold til. Arbejdet er et led i et bredere arbejde med at sikre større målbarhed af humanitære interventioner. Endvidere vil opfølgningen komme med forslag til yderligere evalueringer på det humanitære område som kan understøtte og dokumentere effekten af den humanitære indsats. Et særligt område vil her være styrkelse af sammenhængen mellem humanitære og mere langsigtede udviklingsindsatser. 7

8 Evalueringsstudier som ventes påbegyndt i 2016 og afsluttes i 2016 Politik og ikke bare penge: Optimering af Danmarks indflydelse i multilaterale organisationer: Studiet vil se på erfaringer med at søge indflydelse i multilaterale institutioner danske såvel som andre udviklingspartneres, også i lyset af reducerede bidrag. Fremme af demokratiseringsprocesser i svage stater: Afholdelse af valg er ofte en del af det internationale samfunds svar på løsning af konflikter og ustabilitet i svage stater. Studiet er et syntesestudie, som vil søge at sammenfatte eksisterende viden om støtte til afholdelse af valg og andre demokratiseringstiltag i svage stater også når forudsætningerne ikke er til stede og diskutere alternativer. Erfaringer med brug af forandringsteorier: Brugen af forandringsteorier i design af danske bistandsinterventioner tog for alvor fart i løbet af Enkelte programmer har dog brugt metoden som grundlag for design fra Studiet vil se på erfaringerne med gennemførelsen af programmerne, herunder særligt om en forandringsteoretisk tilgang har bidraget til en bedre gennemførelse med større fokus på tilpasning af interventionen til forandringer i kontekst og større fokus på monitorering. Peer-review af multilaterale organisationers evalueringskapacitet Danmark deltager i 2016 i peer-review panelet for UNODC med det formål at bidrage til at styrke evalueringskapaciteten her. 8

Evalueringsprogram

Evalueringsprogram Evalueringsprogram 2016 2017 Formålet med evalueringer er dels at dokumentere resultater af bistanden dels af sikre læring, således at fremtidige bistandsindsatser kan forbedres. Langt de fleste evalueringer

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments. 3 Budget 2013 15.15 16.00 03 Will be forwarded Friday 7 th. 16.00 18.00 Strategic discussion/ Decision

Agenda Subject Time Status Annex Comments. 3 Budget 2013 15.15 16.00 03 Will be forwarded Friday 7 th. 16.00 18.00 Strategic discussion/ Decision Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, December 12 th From 15.00 to 20.00 20.00: Dinner together with participants in LRP workshop Agenda 1, Annex 1 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

PROMIS a short introduction. Morten Kvistgaard, international consultant

PROMIS a short introduction. Morten Kvistgaard, international consultant PROMIS a short introduction Morten Kvistgaard, international consultant mkv@evaluators.eu PROMIS P = PROJECT R = RESULT O = ORIENTED M = MANAGEMENT I = INFORMATION S = SYSTEM WHAT IS PROMIS? An effective

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

The Arctic Dimension, Horizon 2020

The Arctic Dimension, Horizon 2020 Strategisk satsning Aktiviteter Det skal du være klar til at give Tid Det vigtigste parameter for at lykkes med en satsning er at der afsættes tid og ressourcer til at planlægge og afvikle de ønskede aktiviteter.

Læs mere

Evaluering i en kompleks humanitær kontekst

Evaluering i en kompleks humanitær kontekst Mikkel Nedergaard, Evalueringsrådgiver, Dansk Flygtningehjælp Page 1 Dansk Evalueringsselskabs Årskonference 2016 Evaluering i en kompleks humanitær kontekst Mikkel Nedergaard, Evalueringsrådgiver Page

Læs mere

GUIDE TO PROGRAMME CYCLE MANAGEMENT IN CKU

GUIDE TO PROGRAMME CYCLE MANAGEMENT IN CKU GUIDE TO PROGRAMME CYCLE MANAGEMENT IN CKU Guide to Programme Cycle Management in CKU STAGE ACTION RESPONSIBLE FORMAT OUTPUT 1. GO/NO GO Request Embassy Request form Request Go/No go CKU/MFA Meeting Conclusion

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene. Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning

Læs mere

Potentielle udviklingspolitiske udfordringer ved indgåelse af DBOer med lav-og mellemindkomstlande

Potentielle udviklingspolitiske udfordringer ved indgåelse af DBOer med lav-og mellemindkomstlande Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 155 Offentligt Potentielle udviklingspolitiske udfordringer ved indgåelse af DBOer med lav-og mellemindkomstlande Hannah Brejnholt Tranberg Politisk rådgiver, Mellemfolkeligt

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Policy Advice Maj 2015 Hvis meningsmålingerne holder, vil der efter folketingsvalget være et politisk flertal - bestående af Venstre, Liberal Alliance og Dansk

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Danish National Birth Cohort (DNBC)

Danish National Birth Cohort (DNBC) Danish National Birth Cohort (DNBC) Application form for access to data and biological samples ref. 2011-32 Project title: Applicant: Betydning af feber under graviditeten for barnets motoriske udvikling

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Verdens bæredygtige udviklingsmål Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Oplægget Målenes historie og udformning 2015-målene Processen Fordele og ulemper Hvorfor er målene vigtige? Mål 10: Ulighed De globale

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Morten Skovgaard Olsen Gennemsnitstemperatur i Arktis Alle dele af kryosfæren påvirkes Havis Havis Økosystemer Feedbacks Katey Walter Anthony, UAF Muligheder og udfordringer

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN

Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN Læs vejledningen først 1. Personoplysninger / personal information Navn / name: Gade, husnummer, postnummer

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Den innovative kvindeprojektpulje September 2008 Maj 2010

Den innovative kvindeprojektpulje September 2008 Maj 2010 Den innovative kvindeprojektpulje September 2008 Maj 2010 Erfaringsopsamlingsseminar 2.juni 2010 Bente Topsøe-Jensen Ekstern konsulent 1 Dagens program 09.00 09.30 Velkomst 09.30 10.15 Erfaringer fra puljen

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Solvency II Clarification of current regulations

Solvency II Clarification of current regulations www.pwc.dk Clarification of current regulations SIX Financial Information 24th of Jette Lunding Sandqvist, Actuary, Director Revision. Skat. Rådgivning. Agenda What s in focus? A view from an actuary What

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. no 2015-24 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: Are prenatal maternal stress associated

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Klinisk retningslinje for anvendelse af kold fugtet kontra

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Håndtering af gods Transportører Let båndtransportør for pulvermaterialer

Håndtering af gods Transportører Let båndtransportør for pulvermaterialer Dansk standard DS/ISO 2109:1976 1. udgave 1976-01-01 Håndtering af gods Transportører Let båndtransportør for pulvermaterialer Continuous mechanical handling equipment Light duty DS/ISO 2109:1976 København

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Succesfuld Problem management. 2. December 2015 Laurine Halkjær

Succesfuld Problem management. 2. December 2015 Laurine Halkjær Succesfuld Problem management 2. December 2015 Laurine Halkjær 1 TDC s IT organisation Sidst opdateret 1. dec 2015 NB. TDC Servicedesk er organiseret i Channels divisionen for at være tæt på forretningen.

Læs mere

Dansk Change Management Konference

Dansk Change Management Konference Dansk Change Management Konference 6. april 2017 Side 1 Hvem er vi? Vi tror At god og dygtig ledelse gør hele forskellen Lone Thornberg Direktør, Cand.psych.aut. Karsten Søderberg Administrerende direktør,

Læs mere

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG Jeg håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Evaluering af udviklingsbistanden: Redegørelse for gennemførte aktiviteter i 2008 og Evalueringsprogrammet for

Evaluering af udviklingsbistanden: Redegørelse for gennemførte aktiviteter i 2008 og Evalueringsprogrammet for UDENRIGSMINISTERIET Sydgruppen Evaluering af Udviklingsbistand J.nr. 104.a.1.e.5 Styrelsens møde Den 4. februar 2009 Dagsordenens pkt. 5 Evaluering af udviklingsbistanden: Redegørelse for gennemførte aktiviteter

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Danish National Birth Cohort (DNBC)

Danish National Birth Cohort (DNBC) Danish National Birth Cohort (DNBC) Application form for access to data and biological samples ref. no 2014-19 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses:

Læs mere

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ordinær generalforsamling 2013 Re. Annual General Meeting 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Azanta A/S ( Selskabet

Læs mere

Glasset halvfyldt eller halvtomt?

Glasset halvfyldt eller halvtomt? Glasset halvfyldt eller halvtomt? V/ Tine Choi, Chefstrateg 8. marts 2017 10.000.000,0 1.000.000,0 100.000,0 10.000,0 1.000,0 100,0 10,0 1,0 0,1 $ Tænk langsigtet Reale afkast (USA) 1802-2014 0,0 1800

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2016 Marking Scheme Danish Higher Level Note to teachers and students on the use of published marking schemes Marking schemes

Læs mere

KUNDE-WEBPORTAL KOM GODT I GANG

KUNDE-WEBPORTAL KOM GODT I GANG Specialtrykkeriet Arco KUNDE-WEBPORTAL KOM GODT I GANG Vi håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 EA evaluering af DANAK Maj 2016 Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 1 Omfang af peer evaluering for laboratorieområdet - 2 prøvningslaboratorier (1 aflyst pga. sygdom) - 2 kalibreringslaboratorier - 1

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Evaluering af udviklingsbistanden: Redegørelse for gennemførte aktiviteter i 2012

Evaluering af udviklingsbistanden: Redegørelse for gennemførte aktiviteter i 2012 Evaluering af udviklingsbistanden: Redegørelse for gennemførte aktiviteter i 2012 1. Indledning Dette dokument indeholder en redegørelse for Danidas evalueringsvirksomhed i 2012. Udkast til evalueringsprogrammet

Læs mere

Likviditeten i det danske obligationsmarked

Likviditeten i det danske obligationsmarked Likviditeten i det danske obligationsmarked Jens Dick Nielsen Copenhagen Business School 1 Baggrundslitteratur Liquidity in Government versus Covered Bond Markets, 2012, Dick Nielsen, Gyntelberg and Sangill,

Læs mere

Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014

Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014 Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014 What do we do to promote more international cooperation in Europe? Public R&D Actors needs to support Industry and in particular SMEs in this Challenge, but 89% of the

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere