Budgetoverførsler 2011 til 2012 og følgende budgetår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetoverførsler 2011 til 2012 og følgende budgetår"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Analyse og Finans Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel overførsler til 2012 og følgende budgetår Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING...2 Side PRINCIPPER REGLERNE FOR OVERFØRSLER MELLEM BUDGET OG FØLGENDE BUDGETÅR OVERBLIK DRIFTSOVERFØRSLER OVERFØRSLER FOR ANLÆG OG AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER SUNDHEDSOMRÅDET - DRIFT SOMATISKE HOSPITALER PRÆHOSPITALET PSYKIATRI FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER PRAKSISSEKTOREN TILSKUDSMEDICIN SUNDHEDSADMINISTRATIONEN SOCIALOMRÅDET - DRIFT REGIONAL UDVIKLING FÆLLES FORMÅL - DRIFT SUNDHEDSOMRÅDET - ANLÆG HOSPITALERNE FÆLLES BEVILLINGER OG RESERVEN KVALITETSFONDSPROJEKTERNE - ANLÆG SOCIALOMRÅDET ANLÆG FÆLLES FORMÅL - ANLÆG FINANSIELLE POSTER... 56

2 0. Indledning Der er i dette notat, ikke taget højde for konsekvenserne af den nye budgetlov, som forventes at medføre årlige udgiftslofter for henholdsvis sundhedsområdets nettodriftsudgifter og regional udvikling. Notatet er udarbejdet på baggrund af Region Midtjyllands egne regler for overførsler, som fastsættes af regionsrådet hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen. 0.1 Principper Principperne for udarbejdelsen af notatet om budgetoverførslerne til 2012 tager udgangspunkt i følgende: at overførselssagen for sundhedsområdet, Regional Udvikling og Fælles formål tager udgangspunkt i de afgivne udgifts- og indtægtsbevillinger for. at overførselssagen for socialområdet, tager udgangspunkt i regnskabsresultatet, således at mer-/mindreindtægter fra kommunale takstbetalinger i forhold til de faktiske omkostninger overføres. at alle overførsler begrundes jf. reglerne for overførsler. De overordnede principper for udarbejdelsen af overførselssagen er beskrevet i dette afsnit. Sidst i afsnittet er reglerne for overførsler fra til 2012 gengivet. Drift Der er to typer overførsler for driftsmidlerne: Særlige overførsler: Der er her tale om særlige betingelser af kontraktlig eller overenskomstmæssig art eller indtægtsdækket virksomhed, hvor indtægter vil skulle returneres til f.eks. staten, hvis de ikke anvendes efter dens formål. Ved forsinkelser på sådanne områder vil der ske overførsel af budgetbeløb uafhængigt af regnskabsresultatet på det pågældende område i øvrigt. Der er i de enkelte tilfælde en beskrivelse af overførslen. Almindelige overførsler: Mer- og mindreforbrug overføres som udgangspunkt fuldt ud. I overførselsreglerne står der, at overførslen skal ske til et acceptabelt formål og at driftsforudsætningerne i skal vurderes, herunder aktivitet og servicemål (se reglerne for overførsler, de sidste to punkter under drift). Anlæg Almindelige overførsler: Mer- og mindreforbrug af rådighedsbeløb overføres som udgangspunkt fuldt ud. Der sker en regulering af overførslerne i henhold til forskellen i de to års byggeomkostningsindekset, idet forskellen mellem de to indeks er større end +/- 0,5 % = 126,0 og indeks 2012 = 125,0). Reguleringen foretages for projekter med en anlægsbevilling på 10 mio. kr. eller derover jf. reglerne for regulering af byggeomkostningsindekset. Side 2

3 0.2 Reglerne for overførsler mellem budget og følgende budgetår 1 Overførselsadgang af mer-/mindreforbrug mellem årene skal sikre, at den decentrale administration af afgivne bevillinger i videst muligt omfang understøtter brugerorientering og omkostningsbevidsthed. Erfaringer viser, at manglende mulighed for at overføre mindreforbrug mellem budgetår kan føre til en uhensigtsmæssig anvendelse af afgivne bevillinger, idet en sådan budgetspilleregel ansporer til ekstraordinære forbrug op mod budgetårets udløb. Med overførselsprincipperne for Region Midtjylland tilstræbes det, at decentrale bevillingshavere kan spare op til mindre, relevante anskaffelser i det enkelte budgetår med en begrundet forventning om, at uforbrugte midler som hovedregel vil blive overført til det kommende budgetår. Tilsvarende skal principperne om overførselsadgang sikre, at der decentralt er det størst mulige incitament til ikke at overskride de tildelte bevillinger, idet merforbrug i indeværende år som udgangspunkt overføres til efterfølgende år med henblik på afvikling. Overførsler mellem budgetår reguleres i forhold til nedenstående principper: Drift: Driftsbevillinger er etårige. Ikke forbrugte bevillinger bortfalder derfor ved regnskabsårets udløb, hvor en ny etårig bevilling træder i kraft Ordningen er som udgangspunkt baseret på, at budgetterne overholdes Mer- og mindreforbrug overføres som udgangspunkt fuldt ud til næste års bevilling Mer- og mindreforbrug opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen, og de resulterende forslag til tillægsbevillinger forelægges regionsrådet til godkendelse Overførslerne sker under forudsætning af, at institutionernes driftsforudsætninger har været normale, herunder at aktivitets- og serviceniveau har været i overensstemmelse med budgetforudsætningerne Formålet skal kunne accepteres. Dvs. formålet skal være rimeligt i forhold til institutionens opgaver, planer med institutionen og lignende. For aktiviteter under hovedkontiene for Social og specialundervisning samt Regional Udvikling vil overførsler skulle gennemføres inden for de lov- og bekendtgørelsesbestemmelser, som er regulerende for området, herunder at områderne er selvfinansierende. Anlæg: Anlægsbevillinger er som hovedregel flerårige og kan omfatte anlægsudgifter/-indtægter og lån. Rådighedsbeløb tildeles som etårige bevillinger. Ikke forbrugte bevillinger bortfalder derfor ved regnskabsårets udløb, hvor en ny etårig bevilling af rådighedsbeløb træder i kraft. Afsluttede anlægsarbejder: Anlægsarbejder, der afsluttes med et merforbrug i forhold til de af regionsrådet afgivne bevillinger, vil få merforbruget overført til bevillingshaverens driftsbudget. 1 Fra bemærkningerne, bind II, vedtaget på Regionsrådsmødet september Side 3

4 1. Overblik 1.1 Driftsoverførsler Nedenstående tabel giver et overblik over driftsoverførslerne. Fra driften i, overføres der i henhold til de gældende overførselsregler til driften i 2012 og 2013 og til anlægsrammen i Oversigt: Driftsoverførsler fra til 2012 og frem Korrigeret * Drift 2012 Anlæg 2012 Drift 2013 Bevillingsafvigelse Overførsler i alt kr. +=udgifter/-=indtægter +=overskud +=udgifter/ -=indtægter i Sundhedsområdet Hospitaler Præhospitalet Psykiatri Fælles udgifter og indtægter Medicintilskud Praksissektoren Adm., Sundhed Andel fælles formål Sundhedsområdet i alt Socialområdet Resultat Andel fælles formål Socialområdet i alt Regional Udvikling Omkostninger ekskl. fælles formål Andel fælles formål Regional Udvikling i alt * Inkl. bevillingsændringer for hospitaler / fællesudgifter og -indtægter Sundhedsområdet Somatiske hospitaler Det korrigerede budget afspejler de styringsmæssige forudsætninger for hospitalerne. Idet der er sket en endelig afregning af tildelte midler til hjemtrækningsprojekter, nye behandlinger og ny dyr medicin m.v., hvilket er en væsentlig materiel forudsætning for at sikre sammenhæng mellem økonomi og aktivitet. 5 af 6 hospitaler får deres mer-/mindreforbrug overført fuldt ud. For Hospitalsenheden Midt indstilles mindreforbruget overført til henholdsvis 2012 og 2013 til afvikling af gæld vedrørende 2009 og Ordningerne er nærmere beskrevet i afsnittet om hospitalernes overførsler i afsnit 2.1. Friklinikken Brædstrup blev lukket pr. 30. september. Friklinikkens mindreforbrug overføres derfor ikke til Præhospitalet Præhospitalet søger om overførsel af det bevillingsmæssige mindreforbrug på i alt 22,9 mio. kr. til anlægsområdet til finansiering af det landsdækkende P-VIT projekt (Projekt Vagtcentral- IT). Side 4

5 Psykiatrien Psykiatrien har søgt om overførsel af 37,6 mio. kr. af det bevillingsmæssige mindreforbrug på i alt 39,2 mio. kr. Psykiatrien har i ikke opnået den forudsatte aktivitet, hvorfor der sker en regulering i overførslen. Fællesudgifter og -indtægter For fællesudgifter og indtægter udgør overførslerne i alt 79,9 mio. kr., hvoraf 62,8 mio. kr. er særlige overførsler vedr. trepartsmidler og eksternt finansierede beløb. Praksissektoren og Tilskudsmedicin Der er et mindreforbrug vedr. tilskudsmedicin på 53,6 mio. kr. og et merforbrug vedr. praksissketoren på 21,9 mio. kr. Af det samlede mindreforbruget på i alt 31,7 mio. kr. søges der overført uforbrugte midler for i alt 20,6 mio. kr. til en række puljer og projekter med eksterne samarbejdspartnere og til anlægsområdet til finansieringen af lægehuse. Sundhedsadministrationen Af mindreforbruget på 5,7 mio. kr. søges der overført uforbrugte midler for i alt 4,4 mio. kr. Socialområdet Socialområdet er selvfinansierende i henhold til betingelserne i takstaftalen. Socialområdets overførselssag er en opgørelse af det akkumulerede regnskabsresultat for årene frem til. Der skal over en periode være balance mellem driftsomkostninger og takstbetalinger. Overførslen til centrenes forbrug i 2012 udgør 24,8 mio. kr. Regional Udvikling Regional Udvikling er selvfinansierende, idet bloktilskud og kommunale bidrag til Regional Udvikling udelukkende kan anvendes på dette område. Derfor overføres den bevillingsmæssige afvigelse for området fuldt ud. Fælles formål Samlet set overføres 10,7 mio. kr. fra, heraf udgør It-området et merforbrug på 20,6 mio. kr. Der er særlige overførsler for i alt 14,7 mio. kr. bl.a. vedr. HR-puljer. 1.2 Overførsler for anlæg og afsluttede anlægsarbejder Overførslerne af afvigelserne på anlægsområdet indstilles efter de gældende regler om: fuld overførsel af mer-/mindreforbrug af rådighedsbeløb på igangværende projekter, overførsel til driften af merforbrug på afsluttede anlægsregnskaber. De forskellige overførselstyper fremgår af oversigten nedenfor. Reglerne for reguleringen af byggeomkostningsindekset og for de afsluttede anlægsregnskaber er nærmere beskrevet nedenfor. Regulering af anlægsoverførsel I tillæg til overførselssagen skal der gennemføres en regulering af anlægsoverførslerne fra indeks 126,0 til indeks 125,0, idet forskellen mellem de to indeks er større end +/- 0,5 %. Side 5

6 Anlægsbudgettet, er som et generelt princip tilknyttet byggeomkostningsindekset for boliger, 2. kvartal, der udarbejdes af Danmarks Statistik. Danmarks Statistik offentliggør i september byggeomkostningsindekset for 2. kvartal Der vil blive gennemført en efterregulering i efteråret 2012, hvis afvigelsen mellem budgetskønnet på 125,0 og det faktisk udmeldte indeks for 2. kvartal afviger med mere end +/- 0,5 %. Oversigt: Anlægsoverførsler fra til 2012 Korrigeret 126,0) Overførsel til drift Anlægsoverførsel 125,0) Rådighedsbeløb, kr. +=udgifter/-=indtægter +=overskud +=udgifter/-=indtægter i 2012 Sundhedsområdet RH Horsens RH Randers HE Vest HE Midt AUH Præhospitalet Psykiatri Sundhed - øvrige projekter Medicoteknik Finanslovspuljeprojekter Andel fælles formål Fælles puljer Reserven Sundhedsområdet i alt Socialområdet Socialområdet i alt Kvalitetsfondsprojekter Udgifter Indtægter Deponeringskonti Kvalitetsfondsprojekter i alt Afsluttede anlægsregnskaber I henhold til Bevillings- og kompetencereglerne skal merforbrug på afsluttede anlægsarbejder overføres til bevillingshaverens driftsbudget. Mindreforbrug føres tilbage til reserven. Kvalitetsfondsprojekterne Kvalitetsfondsprojekterne ikke har ingen likvid påvirkning, idet disse finansieres fuldt ud via deponeringskonti af regionens egenfinansiering og kvalitetsfondsindtægter (dvs. inden for rammen for kvalitetsfondsprojektet). Overførslerne vedr. kvalitetsfondsprojekterne er nærmere beskrevet i afsnit 7. Låneoptag på socialområdet På baggrund af de indstillede overførsler af rådighedsbeløb søges der om tillægsbevillinger til lånebevillingerne til anlægsprojekterne på socialområdet. Det øgede låneoptag på 50,196 mio. kr. til socialområdet vil ved hjemtagelse af lånet have en positiv effekt på likviditeten i Side 6

7 2. Sundhedsområdet - DRIFT De samlede overførsler fremgår af oversigterne. Overførslerne består af 2 typer: Særlige overførsler Der er her tale om særlige betingelser af kontraktlig eller overenskomstmæssig art eller indtægtsdækket virksomhed, hvor indtægter vil skulle returneres til f.eks. staten, hvis de ikke anvendes efter dens formål. Ved forsinkelser på sådanne områder vil der ske overførsel af budgetbeløb uafhængigt af regnskabsresultatet på det pågældende område i øvrigt. Der er i de enkelte tilfælde en beskrivelse af overførslen. Almindelige overførsler Disse overførsler følger den generelle regel, hvor mer- og mindreforbrug som udgangspunkt overføres fuldt ud til næste års bevilling. Betingelserne for at anvende den generelle regel er, at institutionernes driftsforudsætninger har været normale, herunder at aktivitets- og serviceniveau har været i overensstemmelse med budgetforudsætningerne. Begrundelserne for de enkelte overførsler fremgår af de efterfølgende afsnit. 2.1 Somatiske hospitaler Oversigt: Bevilling, kr. Nettodriftsudgifter Korr. +=udgifter/-=indtægter Bev. ændr. (KB-R+B) +=overskud/ -=underskud Alm. overførsler Overførsler i alt +=udgifter/-=indtægter i Hospitaler RH Horsens RH Randers HE Vest HE Midt AUH Friklinik Brædstrup Total På de 6 hospitaler under ét har der været en mindreudgift på 324,442 mio. kr. (=korrigeret budget regnskab ). Hertil kommer en række korrektioner som følge af hjemtrækningsprojekter, ny dyr medicin og nye behandlinger, strålebehandling mv., idet hospitalernes faktiske aktivitet og hjemtrækninger har været anderledes end forudsat ved fordelingen af budgetmidler, svarende til en budgettilførsel på netto 12,254 mio. kr. Disse korrektioner indstilles gennemført i overførselssagen. Korrigeret herfor er mindreudgifterne på hospitalerne 336,696 mio. kr. De indstillede bevillingsændringer vedrørende sker for at afspejle de styringsmæssige forudsætninger for hospitalerne. Der er løbende fulgt op på økonomistyringsmodellerne i i kvartalsrapporterne. Den endelige opfølgning på økonomistyringsmodellerne for, sker i sagen om på regionsrådsmødet 30. maj Side 7

8 Bevillingsændringerne, der foreslås gennemført i overførselssagen i medfør af økonomistyringsmodellerne, er uddybet i tabellen nedenfor. Oversigt: Endelig afregning af hjemtrækningsprojekter, ny dyr medicin m.v. RH Horsens RH Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenhed Midt I alt Aarhus Universitetshospital Fællesudgifter og - indtægter Bevilling, kr. Nettodriftsudgifter +=udgifter/-=indtægter Ny dyr medicin Nye behandlinger Aktivitetspuljen 1) Hjemtrækningsprojekter Udgifter til EVC (Vicitationscenter) Klinisk studenterundervisning i Lærings- og mesteringsprojektet AER-kompensation Puljen for særlige aktivitetsbaserede projekter Medicinske behandlingsforløb og fedmeoperationer Strålebehandling Overførsel til andre hospitaler vedr. urologi Hjemtrækninger, urologi, omstillingsplan Operativ behandling af endometriecancer Bevillingsændringer i alt Note 1: Hospitalsenhed Midt får udbetalt den sidste del af deres andel af aktivitetspuljen på 12,9 mio. kr. I forbindelse med indførelsen af CoE (Center of Excellence) og omlægning af patientforløbene, er der givet en korrektion for mistet DRG-værdi. Korrektionen har betydning i forhold til, at Hospitalsenhed Midt når aktivitetskravet og dermed den fulde udbetaling fra aktivitetspuljen. Der arbejdes fortsat på at kvalificere korrektionen, som derfor ikke er endelig afklaret. Almindelige overførsler Det indstilles, at der overføres 321,949 mio. kr. af hospitalernes samlede mindreforbrug. Hospitalsenhed Midt ønsker jf. nedenstående afsnit at 25,629 mio. kr. af mindreforbruget på 77,603 mio. kr. overføres til 2013 til afvikling af gæld fra 2009 og Det resterende beløb overføres til Friklinikken Brædstrup blev lukket pr. 30. september. Mindreforbruget på 14,747 mio. kr. overføres derfor ikke til Side 8

9 Afdragsordninger Tre hospitaler har aftaler om gældsafvikling. Aftalerne gennemgås i det følgende. Afdragsordningen for 2008 I regnskab 2008 kom 3 hospitaler ud med merforbrug. Afdragsordningen derfra bestod af en kombination mellem en økonomisk tilbagebetaling og et øget aktivitetskrav. Der er stadig et enkelt aktivitetsudestående vedr. Regionshospitalet Randers, som skylder 17,1 mio. kr. i aktivitetsværdi. Den økonomiske tilbagebetaling er indregnet i de efterfølgende regnskabsår og vedtagne afdragsprofiler. I de næste afsnit redegøres der så for de økonomiske afdragsprofiler. Afdragsordning for 2009 og kr. (2012 P/L) Tilbagebetaling i Tilbagebetaling i 2012 Tilbagebetaling i 2013 Tilbagebetaling i 2014 I alt RH Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenhed Midt De 3 hospitaler i alt I forbindelse med overførselssagen fra 2010 til godkendte Regionsrådet i, at Regionshospitalet Randers, Hospitalsenheden Vest og Hospitalsenhed Midt afdrager deres merforbrug i 2009 og 2010 på i alt 200,934 mio. kr. i perioden til 2014, hvilket medfører at budgetrammerne i perioden reduceres med et tilsvarende beløb jf. tabellen ovenfor. Afdragsordningen for Hospitalsenhed Midt har et mindreforbrug i på 77,603 mio. kr. og har anmodet om, at den almindelige overførsel fordeles på 2012 og 2013 med henblik på nedbringelse af gæld fra 2009 og Hospitalsenhed Midt. Overførsel af mindreforbrug fra regnskab kr I alt Hospitalsenhed Midt Efter indarbejdelse af overførslen i budgetrammerne vil Hospitalsenhed Midts tilbagebetaling af gæld fra 2009 og 2010 være reduceret til 22,210 mio. kr. (2012 P/L) i årene 2013 og Hospitalsenhed Midt. Ny afdragsprofil for gæld fra 2009 og kr. (2012 P/L) Tilbagebetaling i 2013 Tilbagebetaling i 2014 I alt Hospitalsenhed Midt Den nye afdragsprofil for 2013 og 2014 fremgår af ovenstående skema. Side 9

10 2.2 Præhospitalet Oversigt: Bevilling, kr. Nettodriftsudgifter Korrigeret +=udgifter/-=indtægter +=overskud/ -=underskud Særlige overførsler Alm. Overførsler, drift Særl. Overførsler, anlæg +=udgifter/-=indtægter i 2012 Overførsler i alt Præhospitalet Drift Total Præhospitalet har haft et mindreforbrug i regnskab på 22,937 mio. kr. I regnskabsresultatet er indeholdt en betalingsforskydning på 10,6 mio. kr., som vedrører positivlistemoms for akutbiler/akutlægebiler fra tidligere år. Særlige overførsler - anlæg Det fremgår af kvartalsrapporteringen i, at der var forventet merudgifter til P-VIT projektet (Projekt Vagtcentral-IT), og at mindreforbruget på Præhospitalets driftsbudget indstilles overført til dækning af disse. Præhospitalets samlede mindreforbrug i regnskab på 22,937 mio. kr. indstilles derfor overført til anlæg til finansiering af det landsdækkende P-VIT projekt (Projekt Vagtcentral-IT). Rådighedsbeløbet afsættes på Puljen til Sundhedshuse, lægehuse og Præhospital indsats. Der afgives ikke anlægsbevilling til puljen, da et projektforslag vil blive forelagt regionsrådet, som en særskilt sag. 2.3 Psykiatri Oversigt, SATS-pulje projekter: Bevilling, kr. Nettodriftsudgifter Korrigeret * +=udgifter/-=indtægter +=overskud/ -=underskud Særlige overførsler Alm. Overførsler, drift Alm. Overførsler, anlæg +=udgifter/-=indtægter i 2012 Overførsler i alt Psykiatri og Social SATS-projekter Total * Hertil kommer kommunal medfinansiering vedr. SATS-pulje projekter på -4,5 mio. kr. Over-/underskud på SATS-pulje projekter samles på statuskonti, således at projekterne i løbet af projektforløbet går i 0. Der skal således ikke ske en overførsel af eventuelle over- /underskud. Den kommunale medfinansiering på -4,5 mio. kr. placeres regnskabsteknisk ikke i psykiatrien, og tages således ikke med i regnskabsresultatet, inklusiv kommunal medfinansiering er der således et overskud på SATS-pulje projekter på 0,752 mio. kr. Side 10

11 Oversigt, Primær drift: Bevilling, kr. Nettodriftsudgifter Korrigeret +=udgifter/-=indtægter +=overskud/ -=underskud Særlige overførsler Alm. Overførsler, drift Alm. Overførsler, anlæg +=udgifter/-=indtægter i 2012 Overførsler i alt Psykiatri og Social Psykiatri Total Særlige overførsler Der er her tale om særlige betingelser af kontraktlig eller overenskomstmæssig art eller indtægtsdækket virksomhed, hvor indtægter vil skulle returneres til f.eks. staten, hvis de ikke anvendes efter dens formål. Ved forsinkelser på sådanne områder vil der ske overførsel af budgetbeløb uafhængigt af regnskabsresultatet på det pågældende område i øvrigt. Der er i de enkelte tilfælde en beskrivelse af overførslen nedenfor: Uforbrugte statslige forskningsmidler og satspuljeprojekter De særlige overførsler omfatter: Uforbrugte statslige forskningsmidler på 2,132 mio. kr., som vil skulle tilbagebetales til staten, såfremt de ikke anvendes. Almindelige overførsler Disse overførsler følger den generelle regel, hvor mer- og mindreforbrug som udgangspunkt overføres fuldt ud til næste års bevilling. Det totale årsresultat for psykiatrien i udgør 40,863 mio. kr. ekskl. statslige forskningsprojekter og satspuljeprojekter. Almindelige overførsler - drift Det indstilles, at der overføres 20,863 mio. kr. til psykiatriens fællespuljer og de psykiatriske afdelinger, heraf 10,812 mio. kr. til driften af de psykiatriske afdelinger. 10,051 mio. kr. til teknologiske udviklingstiltag, fællesmidler samt forskning indenfor retspsykiatrien, hvor der i den forbindelse er tale om éngangsmidler fra permanentgjorte satspuljeprojekter indenfor retspsykiatrien. Almindelige overførsler - anlæg Inden for psykiatriområdet har ophobet sig et stort behov for gennemførelse af flere større ombygnings- og renoveringsprojekter samt større anskaffelser. Det samlede anlægsbehov er opgjort til 43,4 mio. kr., hvoraf 9,8 mio. kr. finansieres af den afsatte anlægsvedligeholdelsespulje til psykiatrien på 9,8 mio. kr. Det foreslås, at der overføres 14,636 mio. kr. fra driften til rammebevillingen under anlæg til bygningsvedligeholdelse og at anlægsbevillingen øges tilsvarende. Bemærkning Overførslen reduceres såfremt aktivitetsomfanget har været lavere i i forhold til det forudsatte i budget. Psykiatrien har i ikke opnået den forudsatte aktivitet, hvorfor der sker en regulering i overførslen på 5,3 mio. kr., som ikke overføres til Side 11

12 2.4 Fælles udgifter og indtægter Overblik: Bevilling, kr. Nettodriftsudgifter Korr. +=udgifter/-=indtægter Bev. ændr. (KB-R+B) +=overskud/ -=underskud Særlige overførsler Alm. Overførsler Overførsler i alt +=udgifter/-=indtægter i 2012 Fælles udgifter/indtægter Fokusområder Fællespuljer til udmøntning Øvrige fællesområder Hospice og palliativ indsats Servicefunktioner Fælles udg/indt i alt Fælles udgifter og indtægter består af 5 delområder. Overførslerne for de enkelte delområder gennemgås i det følgende. FOKUSOMRÅDER Oversigt: Bevilling, kr. Nettodriftsudgifter Korr. +=udgifter/-=indtægter Bev. ændr. (KB-R+B) +=overskud/ -=underskud Særlige overførsler Alm. Overførsler Overførsler i alt +=udgifter/-=indtægter i 2012 Fælles udg./indt. - fokusområder Behandling over regionsgrænser Behandling på privathospitaler Fællespulje til nye behandlinger Pulje til ny dyr medicin Medicin til særlige patientgrupper Bløderpatienter Respiratorbehandling i eget hjem Patientforsikring Puljen for særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker Reservepulje til ny dyr medicin og nye behandlinger Fælles udg/indt - fokusområder i alt Der indstilles ikke overførsler inden for fokusområderne. Side 12

13 FÆLLESPULJER TIL UDMØNTNING Oversigt: Bevilling, kr. Nettodriftsudgifter Korr. +=udgifter/-=indtægter Bev. ændr. (KB-R+B) +=overskud/ -=underskud Særlige overførsler Alm. Overførsler Overførsler i alt +=udgifter/-=indtægter i 2012 Fælles udg./indt. - fællespuljer til udmøntning Takststyringspulje Pulje til strålebehandling Pulje/reservation til det præ-hospitale område Uudmøntet spareramme vedr. transport- og logistikområdet jf. budgetforliget Uudmøntet sparepulje - indtægtsdækket virksomhed Styrkelse af palliative teams - omsorg for døende Projektpulje vedr. bedre ledelse og arbejdsgange Pulje til kørselsudgifter Fælles udg/indt - fællespuljer til udmøntning i alt Særlige overførsler Der er her tale om særlige betingelser af kontraktlig eller overenskomstmæssig art eller indtægtsdækket virksomhed, hvor indtægter vil skulle returneres til f.eks. staten, hvis de ikke anvendes efter dens formål. Ved forsinkelser på sådanne områder vil der ske overførsel af budgetbeløb uafhængigt af regnskabsresultatet på det pågældende område i øvrigt. Der er i de enkelte tilfælde en beskrivelse af overførslen nedenfor: Pulje til strålebehandling Der var i et oprindeligt budget på 9,200 mio. kr. inden for puljen til strålebehandling, mens der fordeltes budgetmidler for 9,100 mio. kr. til hospitalerne. Der var dermed et mindreforbrug på 0,100 mio. kr. i. I forbindelse med den endelige opfølgning på regnskabet for er tilbageført 5,900 mio. kr. til puljen, hvorfor det endelige mindreforbrug i bliver 6,000 mio. kr. Ved tilrettelæggelsen af indsatsen i 2012 er forudsat overførsel af 0,100 mio.kr. til budget 2012, som indstilles overført med henblik på den fortsatte udrulning af Region Midtjyllands stråleplan. Styrkelse af palliative teams omsorg for døende I puljen til styrkelse af palliative teams omsorg for døende var der i afsat 2,000 mio.kr. Ved regnskabsafslutningen var der forbrugt 0,420 mio.kr. Forbruget på 0,420 mio.kr. hidrører fra etableringen af et palliativt team ved Regionshospitalet Horsens med virkning fra den 1. juli. Forbruget af puljen været mindre end forventet på grund af udsættelse af den politiske behandling af forslag til Projekt Daghospice på Hospice Djursland. Side 13

14 I forslag til Palliationsplan II, som forelægges Regionsrådet i juni 2012, vil de resterende 1,580 mio.kr. i mindreforbrug i være disponeret til øvrige projekter til styrkelse af den palliative indsats i overensstemmelse med Kræftplan III. Det ikke-forbrugte beløb på 1,580 mio. kr. indstilles derfor overført til 2012 til imødegåelse af udgifter til imødegåelse af udgifter forbundet med realisering af forpligtelser på det palliative område i Kræftplan III, udmøntet i den kommende Palliationsplan II for Region Midtjylland. Projektpulje vedr. bedre ledelse og arbejdsgange Der var i det korrigerede budget for afsat 0,799 mio.kr. i Projektpulje vedr. bedre ledelse og arbejdsgange. På grund af arbejdet med omstillingsplanen har der ikke været afholdt forbrug i. Midlerne fra puljen er imidlertid disponeret til projekter i 2012 i henhold til puljens formål. Mindreforbruget i indstilles på den baggrund overført til Side 14

15 ØVRIGE FÆLLESOMRÅDER, Oversigt: Bevilling, kr. Nettodriftsudgifter Korr. +=udgifter/-=indtægter Bev. ændr. (KB-R+B) +=overskud/ -=underskud Særlige overførsler Alm. Overførsler Overførsler i alt +=udgifter/-=indtægter i 2012 Fælles udg./indt. - øvrige fællesområder Centrale leasingudgifter Arbejdsskadeforsikring og aes Kommunal indtægt for ambulant genoptræning Betalinger fra kommuner for færdigbehandlede patienter Fælles implementeringstiltag it mv Pulje til administrative itsystemer Lægernes kliniske videreuddannelse Ophør af amanuensispulje Sosu assistentelevers praktikperiode Barselspulje, sosu.ass.elever Uddannelsesinitiativer for akut medicin Uddannelse af øvrige personalegrupper Kvalitetsreform: uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer Kvalitetsreform: seniorbonus og kompetenceudvikling Sundhedsvidenskabelig forskningsfond Nettoudgifter på tværs af regionsgrænser Personalepolitiske puljer Akutpuljen Akutlægehelikopter, drift Akutlægehelikopt. adm.udg Akutlægehelikopt. adm.indt Ambulanceberedskab, Struer Firstresponder, Nordvest Fællesproj u danske regioner Fællesproj/aftal m kommuner Sundhedsvæs. reserv. midler Tilskud - projekter i regionen Tilskud til patientforeninger Konsulentbistand, informationsindsats Patentområdet Kommunikation om akutberedskabet Videnskabsetiske komiteer Uforudsete udgifter Amgros - afregning af overskud for fællesindkøb af lægemidler Indt. region. specialtandpleje Specialpsykologuddannelsen AUH - fælles formidlingsaktiv Folkesundhed i midten Rygestopkurser Kronikerpuljer Videncenter f velfærdsledelse Barselspulje, fællesområdet Fælles udg/indt - øvrige fællesområder i alt Note: Fælles udg/indt. - øvrige er opgjort eksklusiv den ufordelte rest af puljen til driftsanskaffelser, som udlignes af en tilsvarende pulje på anlæg. De to puljer overføres ikke til Side 15

16 Særlige overførsler Der er her tale om særlige betingelser af kontraktlig eller overenskomstmæssig art eller indtægtsdækket virksomhed, hvor indtægter vil skulle returneres til f.eks. staten, hvis de ikke anvendes efter dens formål. Ved forsinkelser på sådanne områder vil der ske overførsel af budgetbeløb uafhængigt af regnskabsresultatet på det pågældende område i øvrigt. Der er i de enkelte tilfælde en beskrivelse af overførslen nedenfor: Fælles implementeringstiltag it Af det korrigerede budget på 56,709 mio.kr. har i været et mindreforbrug på 5,802 mio.kr. i puljen til fælles implementeringstiltag inden for it-området. Dette mindreforbrug er dog i realiteten allerede disponeret til projektet vedr. fælles medicinkort (FMK), hvorfor mindreforbruget i indstilles overført til Pulje til administrative it-systemer Der har i været et korrigeret budget på 5,000 mio.kr. i puljen til administrative itsystemer, og der har været afholdt 4,168 mio.kr., hvorfor der er et mindreforbrug på 0,832 mio.kr. Dette mindreforbrug er i realiteten disponeret, idet styregruppen for fælles it har godkendt 3 projekter, som ikke er afsluttet i. Mindreforbruget indstilles derfor overført til 2012 til færdiggørelse af disse projekter. Kvalitetsreform: Uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer tet vedrører midler til finansiering af initiativer i trepartsaftalerne i perioden 2008 til, herunder initiativer aftalt i overenskomsterne. tet finansierer udgifter til voksenelever på social- og sundhedsassistentelevområdet, øget optag af social- og sundhedsassistentelever, specialuddannelse i kræftsygepleje og uddannelse af ledere på hospitalerne m.v. Puljens korrigerede budget for på 53,372 mio.kr. indeholdt uforbrugte midler i regnskab 2010 på 20,064 mio. kr., som blev overført til budget. Der er i forbrugt 17,989 mio.kr., hvorfor der i regnskabet for har været et mindreforbrug på 35,383 mio.kr. Der er flere årsager til mindreforbruget. For det første har udgifterne til voksenelever inden for social- og sundhedshjælpere været væsentligt lavere end forudsat. Der har været færre voksenelever end forventet i budgettet, hvilket har medført at udgiften er mindre end det budgetterede. For det andet har omstillingsplanen i medført, at aktiviteter vedrørende lederuddannelse ikke har haft det omfang, der var forventet i budgettet. For det tredje blev specialuddannelsen i kræftsygepleje først afsluttet i slutningen af, hvorfor midlerne først udmøntes 1. kvartal Prioriteringen af midler til lønkompensation i forbindelse med specialuddannelsen fortsættes og videreføres i De uforbrugte midler indstilles derfor overført til budget Kvalitetsreform: Seniorbonus og kompetenceudvikling Puljen administrerer midler til finansiering af udgifter til seniorbonus og seniortimer. Uforbrugte midler i regnskab 2010 på 16,065 mio. kr. blev overført til budget. I Side 16

17 forbindelse med 3. kvartalsrapport i blev der fordelt tillægsbevillinger på 12,394 mio. kr. til hospitaler mv. De 13,344 mio. kr. i forbrug i regnskab vedrører fordelte midler til kompetenceudvikling som aftalt mellem de af Region Midtjylland nedsatte beslutningsfora. Midlerne er oprindeligt afsat som trepartsmidler i forbindelse med OK08, og de uforbrugte midler på 0,372 mio. kr. indstilles derfor overført til budget Den sundhedsvidenskabelige forskningsfond I udgjorde Forskningsfondens oprindelige budget 27,284 mio.kr. I løbet af blev budgettet forøget med 2,476 mio.kr. på grund af overførsel af mindreforbrug i 2010, således at Forskningsfondens endelige budget i blev på 29,760 mio.kr. I har Forskningsfonden haft nettoudgifter på i alt 27,809 mio.kr. og der har derfor været et mindreforbrug på 1,951 mio.kr. Dette beløb indstilles overført til 2012, da mindreforbruget skyldes betalingsforskydninger mellem år på aftalte forskningsprojekter. Akutpuljerne Akutpuljerne inkl. projekterne for Akutlægehelikopter, Ambulanceberedskab og Firstresponder er fuldt eksternt finansierede. Projektet for akutlægehelikopteren søger samlet om overførsel af udgiftsbevillinger på 33,559 mio. kr. og tilsvarende 33,559 mio. kr. For projekterne Ambulanceberedskab og Firstresponder er indtægterne blevet udbetalt, før den fulde udgift er afholdt. Der søges derfor alene om overførsel af udgiftsbevillinger på henholdsvis 0,096 mio. kr. og 0,179 mio. kr. for disse to projekter. Netto indstilles 0,275 mio. kr. overført til 2012 for akutpuljerne. Fællesprojekter/-aftaler med kommunerne Der er i puljen et endeligt mindreforbrug på 4,077 mio.kr. Af disse midler indstilles 1,537 mio.kr. overført til at dække udgifter, der er disponeret i vedr. : - Projekt vedr. psykiatrien - Projekt læring og mestring - Samarbejdsprojekt med Marselisborgcentret Kommunikation om akutberedskab Det har ikke været muligt at implementere den påregnede kampagne i, hvorfor der i ikke har været afholdt midler fra puljen. Det planlægges dog, at det afsatte beløb anvendes i henhold til hensigten til kommunikation om akutberedskab i efteråret Det ikke forbrugte beløb på 1,000 mio.kr. indstilles derfor overført til Folkesundhed i midten Samarbejdskonstruktionen Folkesundhed i Midten yder økonomisk støtte til forsknings- og udviklingsaktiviteter til parterne i samarbejdskonstruktionen. Folkesundhed i Midten finansieres i fællesskab mellem Region Midtjylland og de 19 deltagende kommuner. Således har kommunerne indbetalt 1,261 mio.kr. for. Da årshjulet for Folkesundhed i Midten er skævt ift. regnskabsåret, uddeles og udbetales -midlerne først i 2012 (ansøgningsfrist 30. september uddeling februar 2012). Side 17

18 -midlerne på 3,807 mio.kr. indstilles derfor overført til budget 2012 med henblik på udbetaling i Kronikerpuljen Kronikerpuljen er oprettet i henhold til de midler, der er disponeret i Indenrigs- og sundhedsministeriets pulje Forstærket indsats til patienter med kronisk sygdom. Der har i været et mindreforbrug på 0,880 mio.kr. Dette mindreforbrug indstilles overført fra til 2012 til endnu ikke igangsatte aktiviteter, der forventes iværksat i Videncenter for velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 millioner kroner til et Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem Danske Regioner, Personalestyrelsen og KL, og formålet er at indsamle, opbygge og formidle viden om velfærdsledelse i praksis ved at igangsætte og følge konkrete projekter om god ledelse på væsentlige velfærdsområder. Der har i været afholdt 0,922 mio.kr. i udgifter inden for denne pulje, men midlerne udbetales først i Merforbruget på 0,922 mio.kr. indstilles derfor overført til Almindelige overførsler Disse overførsler følger den generelle regel, hvor mer- og mindreforbrug som udgangspunkt overføres fuldt ud til næste års bevilling. SOSU-assistentelevers praktikperiode Der har i været et korrigeret budget på 39,390 mio.kr. til SOSU-assistentelevers praktikperiode / udgifter til ansatte SOSU-elever. Forbruget var 32,853 mio.kr., hvorfor årsresultatet blev et mindreforbrug på 6,537 mio.kr. n skyldes primært ekstra indtægter som følge af, at der ud over den ordinære AER tilskudsordning (AER: Arbejdsgivernes Elevrefusion) er udbetalt ekstra præmie og bonus for social- og sundhedsassistentelever. Denne ekstra ordning blev gældende fra januar 2010, og i blev præmier og bonus forhøjet. Det fulde mindreforbrug på 6,537 mio.kr. indstilles overført fra til 2012, idet forventningen er, at der i 2012 bliver en tidsforskudt merudgift til øget AER bidrag fra 2010 og, som først får effekt i Uddannelse af øvrige personalegrupper Der har i været et korrigeret budget på 5,029 mio.kr. til uddannelse af øvrige personalegrupper, mens det endelige forbrug var 1,984 mio.kr. Forbruget har primært vedrørt: Udgifter til bioanalytikere efteruddannelse, aftale mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland Udgifter til koordinater for bioanalytikeruddannelsen Udgifter til koordinator for lægesekretæruddannelsen Simulatorinstruktørkurser for sygeplejersker Projekt Laparoskopisk colonkirurgi Der har i alt været et mindreforbrug på 3,045 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der er uforbrugte midler vedrørende tværfaglige uddannelsesaktiviteter for sundhedspersonale, bl.a. vedr. en efteruddannelse på lungecancer-området. Side 18

19 Pga. omstillingsplanen her det ikke været muligt at igangsætte det planlagt projekt vedr. efteruddannelse på lungecancerområdet, og derudover er der et udestående vedr. indtægter fra AER m.v. for tidligere år, som først bliver afregnet internt i regionen i Det indstilles derfor, at der overføres 2,000 mio.kr. fra mindreforbruget i til budget HOSPICE Oversigt: Bevilling, kr. Nettodriftsudgifter Korr. +=udgifter/-=indtægter Bev. ændr. (KB-R+B) +=overskud/ -=underskud Særlige overførsler Alm. Overførsler Overførsler i alt +=udgifter/-=indtægter i 2012 Fælles udg./indt. - hospice Hospice og palliativ indsats Fælles udg/indt - hospice i alt Almindelige overførsler Disse overførsler følger den generelle regel, hvor mer- og mindreforbrug som udgangspunkt overføres fuldt ud til næste års bevilling. Hospice og palliativ indsats Der er i regnskabet for et samlet mindreforbrug på 6,214 mio. kr. inden for hospice og palliativ indsats. Det fulde mindreforbrug indstilles overført. Denne overførselsanmodning fordeler sig med 3,203 mio. kr. vedr. ikke-forbrugte donationsmidler (jf. pkt. A nedenfor) samt 3,011 mio.kr. inden for hospicernes almindelige driftsbudgetter (jf. pkt. B nedenfor). A. Ikke-forbrugte donationsmidler på hospiceområdet indstilles overført : Hospice Hospice Djursland 0,069 Anker Fjord Hospice 1,866 Hospice Søholm 1,268 Hospice Limfjord *) 0,0 I alt overførsel donationer 3,203 *) HospiceLimfjordens donationskonto indgår ikke i Region Midtjyllands regnskabssystem. B. Fra hospicernes driftsbudgetter indstilles følgende overført (mio. kr.): Hospice Belægning (inkl. budgetændringer i løbet af året) Difference Ønske Indstilling Djursland 85, ,701 0,700 0,700 Anker Fjord 98, , ,081 Limfjord* ,151 4,151 1,786 Søholm 88, ,606 0,606 0,606 6,377 5,404 3,011 *) Det har været muligt for HospiceLimfjorden at afholde ekstraordinære udgifter til forbedringer af hospice samtidig med, at overskuddet fortsat udgør godt 4 mio. kr. Som følge af dette forhold sammenholdt med det samlede overskud på Hospice og Palliativ Indsats indstilles det, at 1,8 mio. kr. af årets overskud overføres til kr. Side 19

20 SERVICEFUNKTIONER Oversigt: Bevilling, kr. Korr. Bev. ændr. (KB-R+B) Særlige overførsler Alm. Overførsler Overførsler i alt Nettodriftsudgifter +=udgifter/-=indtægter +=overskud/ -=underskud +=udgifter/-=indtægter i 2012 Fælles udg./indt. - servicefunktioner Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Indkøb og Medicoteknik It-Sundhed RKKP - det nationale sekretariat for regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram Fælles udg/indt - servicefunktioner i alt Særlige overførsler Der er her tale om særlige betingelser af kontraktlig eller overenskomstmæssig art eller indtægtsdækket virksomhed, hvor indtægter vil skulle returneres til f.eks. staten, hvis de ikke anvendes efter dens formål. Ved forsinkelser på sådanne områder vil der ske overførsel af budgetbeløb uafhængigt af regnskabsresultatet på det pågældende område i øvrigt. Der er i de enkelte tilfælde en beskrivelse af overførslen nedenfor: Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dansk Kvalitetsmodel på det Sociale Område Regionerne og Kommunerne 1,275 mio. kr. ønskes overført til Folkesundhed og Kvalitetsudvikling er udpeget til at være sekretariat for Dansk Kvalitetsmodel på det Sociale Område, der aflægges regnskab overfor en styregruppe bestående af socialdirektørerne fra henholdsvis Regionerne og Kommunerne, og uforbrugte midler reserveres til anvendelse det efterfølgende regnskabsår. JYFE Jysk socialforsknings- og evalueringssamarbejde 4,824 mio. kr. ønskes overført til JYFE har sin egen bestyrelse, og er støttet af Socialog Integrationsministeriet. Der aflægges revisorpåtegnet regnskab til ministeriet for hvert regnskabsår, og de uforbrugte midler overføres som udgangspunkt til aktiviteter i det efterfølgende regnskabsår, hvis ministeriet godkender dette eller alternativt skal der ske en tilbagebetaling til ministeriet af de uforbrugte midler. Center for Innovation og Metodeudvikling - Metodecentret 1,408 mio. kr. ønskes overført til anvendelse til aktiviteter i Metodecentret er en selvejende institution, og der aflægges revisorpåtegnet årsregnskab overfor bestyrelsen, og de uforbrugte midler overføres til aktiviteter i det efterfølgende regnskabsår. MarselisborgCentrets Ejerforening 1,059 mio. kr. ønskes overført til anvendelse i MarselisborgCentrets Ejerforening har Aarhus Kommune og Region Midtjylland som medlemmer. Side 20

21 Eksternt finansierede forskningsprojekter o.lign. 0,867 mio. kr. ønskes overført til anvendelse i 2012 fra forskellige eksternt finansierede projekter, hvor der foreligger tilsagn om tilskud til forskning m.v., og hvor et mindreforbrug kan betyde en tilbagebetaling til tilskudsgiveren. Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram Det indstilles, at der overføres 0,875 mio. kr. Den ønskede overførsel svarer til overskuddet der skyldes, at RKKP har fået projektmidler fra hhv. Dansk Fysioterapiforening og daværende Sundheds- og Indenrigsministerium for 2 projekter, der løber ind i 2012 og hvor alle udgifter dermed ikke er afholdt endnu. Midlerne er udenfor Region Midtjyllands driftsfinansiering. Almindelige overførsler Disse overførsler følger den generelle regel, hvor mer- og mindreforbrug som udgangspunkt overføres fuldt ud til næste års bevilling. Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Det indstilles, at der overføres 4,782 mio. kr. Centret forventer i 2012 en omsætning på mio. kr., hvoraf ca. 2/3 består af indtægtsdækket virksomhed samt af eksterne tilskud til forskning mv. Der sker løbende udsving i efterspørgslen efter Centrets ydelser, og pga. opsigelsesvarsler mv. og ved kapacitetstilpasning har Centret behov for et reservebeløb. Centret har ligeledes behov for et reservebeløb i de tilfælde hvor det er en betingelse for at modtage tilskud til forskning, at Centret selv bidrager med medfinansiering. Cirka 2,0 mio. kr. forventes anvendt til særlige engangsudgifter i Det drejer sig bl.a. om særlige udgifter i forbindelse med sammenlægning af det tidligere Center for Folkesundhed og det tidligere Center for Kvalitetsudvikling. Ligeledes forventes en del af restbeløbet anvendt til lønudgifter i opsigelsesperioden til opsagte medarbejdere. Indkøb og Medico Der ønskes overført 0,600 mio. kr. til Grundet fusionen i har det været nødvendigt for Indkøb & Medicoteknik (I&M) at tænke langsigtet og dermed planlægge ud fra de midler, der er til rådighed i både og I blev der sparet ekstra meget på f.eks. kursus kontoen. Derudover skylder I&M hospitalerne kr. i forbindelse med Olympus driftssikringsaftalen for. Grunden til dette er at hospitalerne er opkrævet flere penge end hvad fakturaerne til Olympus lød på. Disse midler skal derfor tilbageføres til hospitalerne. Mindreforbruget fra, skal således være med til at dække et forventede merforbrug i 2012 samt betalingerne til hospitalerne vedr. Olympus driftssikringsaftalen. Det vil resultere i at og 2012 samlet set vil balancere. It-Sundhed Det indstilles, at der overføres -3,923 mio. kr. Resultatet for It-Sundhed er en del af det samlede resultat for It-afdelingen på 24,5 mio. kr. It-afdelingen havde med Direktionen aftalt et samlet merforbrug i på 26 mio. kr. Side 21

22 2.5 Praksissektoren Oversigt: Bevilling, kr. Nettodriftsudgifter Korrigeret +=udgifter/-=indtægter +=overskud/ -=underskud Særlige overførsler Alm. Overførsler, drift Alm. Overførsler, anlæg +=udgifter/-=indtægter i 2012 Overførsler i alt Nære Sundhedstilbud Praksissektoren Total Særlige overførsler Der er her tale om særlige betingelser af kontraktlig eller overenskomstmæssig art eller indtægtsdækket virksomhed, hvor indtægter vil skulle returneres til f.eks. staten, hvis de ikke anvendes efter dens formål. Ved forsinkelser på sådanne områder vil der ske overførsel af budgetbeløb uafhængigt af regnskabsresultatet på det pågældende område i øvrigt. Der er i de enkelte tilfælde en beskrivelse af overførslen nedenfor: Praksissektoren søger i alt 14,131 mio. kr. overført, der fordeler sig således: Kvalitetsudviklingsudvalget Der er tale om overenskomstmæssigt afsatte midler til lokal anvendelse til kvalitetsudvikling og uddannelse af praktiserende læger. Der er uforbrugte midler på 7,030 mio. kr., der søges overført. Den Regionale Efteruddannelsespulje Puljens midler er overenskomstmæssigt afsat til efteruddannelse af praktiserende læger. Der er uforbrugte midler på 2,301 mio. kr., der søges overført. Primær Sundheds cancermidler Der søges overført 0,180 mio. kr. Der er tale om DUT-midler fra økonomiaftalen for 2009 (pakkeforløb på kræftområdet), der endnu ikke er anvendt. Pulje til kronikerprojektet Puljens midler er tildelt af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til kronikerprojekter. Der er uforbrugte midler på 3,538 mio. kr. i, der søges overført. Puljemidler efteruddannelse praktiserende læger Der er uforbrugte midler på 0,746 mio. kr., der søges overført. Puljens midler er tildelt af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til efteruddannelse af praktiserende læger (vedr. opsporing, behandling og fastholdelse på arbejdsmarkedet for patienter med stress, depression eller angst). Efteruddannelse almen læger LUP-kursus Der søges overført uforbrugte midler på 0,336 mio. kr. fra kurser afholdt for praktiserende læger, kurserne er finansieret af lægerne. Almindelige overførsler - drift Disse overførsler følger den generelle regel, hvor mer- og mindreforbrug som udgangspunkt overføres fuldt ud til næste års bevilling. Side 22

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 31. august 2014 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Udgifter til nye behandlinger... 4 Skema 2: Udmøntning

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Sundhedsområdets driftsøkonomi Region Midtjylland

Sundhedsområdets driftsøkonomi Region Midtjylland Økonomirapporten pr. 31. oktober 2012 Sundhedsområdets driftsøkonomi Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 3 1.1 Somatiske hospitaler... 4 1.2 Præhospitalet... 6 1.3 Psykiatri...

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Indledning Overførselssagen består af to dele: 1) Den første del gennemgår, hvilke perspektiver der ligger til grund

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Notat vedrørende regulering af budgetrammer 2016 som følge af DUT

Notat vedrørende regulering af budgetrammer 2016 som følge af DUT shuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat vedrørende regulering af budgetrammer 2016 som følge af DUT 1. Indledning I forlængelse

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Regionsoverblik. pr. 31. marts Bevillingsændringer. Region Midtjylland

Regionsoverblik. pr. 31. marts Bevillingsændringer. Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 31. marts 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Budgetregulering på sundhedsområdet... 4 Skema 2: Udmøntning

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Aftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service

Aftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service Aftale 2009 Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX Om: Udviklingsplaner Økonomi og aktivitet Kvalitet og service Indledning Denne aftale er indgået mellem Sygehusledelsen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning

Standardiseret økonomiopfølgning Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2015 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Social- og Indenrigsministeriet...

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Økonomi og aktivitet Region Midtjylland

Økonomi og aktivitet Region Midtjylland Kvartalsrapporten pr. 30. september 2012 Økonomi og aktivitet Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 4 Finansieringskredsløbet for sundhed...4 Finansieringskredsløbet for socialområdet...6

Læs mere

1.0 Regelsæt for overførsler I Regionens bevillingsregler indgår følgende generelle principper for overførsel af mer/mindreforbrug mellem budgetår.

1.0 Regelsæt for overførsler I Regionens bevillingsregler indgår følgende generelle principper for overførsel af mer/mindreforbrug mellem budgetår. Overførsler af mer/mindreforbrug fra 2015 til 2016 I dette notat redegøres for Administrationens forslag til overførsler fra 2015 til 2016. Det gælder såvel ansøgte og automatiske overførsler. 1.0 Regelsæt

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forslag til investeringsplan på socialområdet 2017-2026 1. Indledning Investeringsplanen

Læs mere

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned. N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau. NOTAT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Sekretariat & Budget Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 87 28 50 00 www.regionmidtjylland.dk Regionale nøgletal Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger

Læs mere

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Dette notat søger

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september 2015 Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi-

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2017 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2017 sammenholdt med

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

På det administrative område og indenfor psykiatrien er taget udgangspunkt i de faktiske omkostninger, og disse områder indgår ikke i dette notat.

På det administrative område og indenfor psykiatrien er taget udgangspunkt i de faktiske omkostninger, og disse områder indgår ikke i dette notat. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi DRG -kontoret Bilag 2.5 Beskrivelse af økonomiske og aktivitetsmæssige forhold Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Omstillingen

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Forslag til ændringer i økonomi- og aktivitetsstyringen i psykiatrien Det faktiske mindreforbrug i afdelinger kendes for sent.

Forslag til ændringer i økonomi- og aktivitetsstyringen i psykiatrien Det faktiske mindreforbrug i afdelinger kendes for sent. Bilag 2: Forslag til ændringer i økonomi- og aktivitetsstyringen i psykiatrien 2016 1. Formål I 2014 og 2015 har de psykiatriske afdelinger haft et betydeligt mindreforbrug, som har været med til at generere

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr.

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016

Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016 Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016 tillægsbevillinger MSO 2016 1. Resume Forventet årsresultat på det decentraliserede

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi NOTAT Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi 07-07-2017 EMN-2017-03127 1070218 Sanne Nørgaard Laursen Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 6. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5 Region Midtjylland Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Bilag til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Punkt nr. 5 Region Midtjylland under dannelse Forberedelsesudvalgets Regnskab 2006 8. maj 2007

Læs mere

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget.

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. oktober 2015 regnskab 2015 og tillægsbevillinger - BA 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det

Læs mere

Resultatet af økonomiaftalen 2010.

Resultatet af økonomiaftalen 2010. Resultatet af økonomiaftalen 2010. Bo Johansen www.regionmidtjylland.dk Økonomiaftalen 2010 Driftsbudget 2010: Regulering 2009 forudsætninger RM Realvækst 2010 forudsætninger RM Sammenfatning 2010 og handlemuligheder.

Læs mere

Aktivitetspuljen 2018

Aktivitetspuljen 2018 NOTAT Aktivitetspuljen 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060187 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Principperne

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger sbemærkninger Indledning Region Midtjyllands årsregnskab er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner og Ministeriets regler for udarbejdelse af regnskaber i Budget- og ssystem for Regioner. Regionernes

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 483.401-52.622 430.779 Forbrug

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 4. november 2016 Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger 1. Resume Der forventes samlet set et overskud i Børn og Unge på ca. 61

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere