fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr Finansministeriets krav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2012. Finansministeriets krav"

Transkript

1 Nr fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere 2. Ophævelse af særregler om arbejdstid for ansatte, der er fyldt 60 år. II. Generelle krav 3. Ændring af perioden for optjening af tillæg mv. for arbejde på ubekvemme tidspunkter. 4. Ændring af normperioden. 5. Afskaffelse af begrænsninger i forbindelse med ansættelse på plustid. 6. Forenkling af samarbejdsaftalen. Finansministeriets krav I. Arbejdstid på undervisningsområdet 1. Ophævelse af a) bestemmelser, der regulerer anvendelsen af arbejdstiden, herunder bestemmelser om tilstedeværelse og antal arbejdsdage b) bestemmelser, hvorefter anvendelsen af arbejdstiden, herunder tilstede-værelse og antal arbejdsdage, reguleres ved lokal og/eller individuel aftale c) proces- og procedureforskrifter mv., der har sammenhæng med de under a) og b) nævnte bestemmelser d) lokale og individuelle aftaler indgået i henhold til de under b) nævnte bestemmelser. 7. Fremrykning af ikrafttrædelsestidspunktet for forhøjelse/ophævelse af pligtig afgangsalder i forsvaret og kriminalforsorgen. 8. Fremrykning af ikrafttrædelsestidspunktet for skærpelse af førtidspensionsfradraget. 9. Forhøjelse af ATP-sats F. 10. Ændringer i ydelsessammensætningsaftalen (depotsikring og delpension). 11. Forenkling af gruppelivsdækning af timelønnede med mindst 15 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse. 12. Øget fleksibilitet og forenkling af den lokale løndannelse. 13. Målrettet kompetenceudvikling. 1

2 14. Begrænsning af adgangen til at aftale fratrædelsesbeløb ved ansættelse på åremål, således at retten til fratrædelsesbeløb bortfalder, hvis den pågældende genansættes i åremålsstillingen. 15. Udvidelse af dækningsområdet for rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. 16. Afskaffelse af adgangen til åremålsansættelse efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. 17. Ændring af forhandlingsproceduren ved afsked/bortvisning af overenskomstansatte. 18. Afskaffelse af bestemmelser om, at fællesoverenskomsten og den relevante organisationsaftale skal oplyses ved stillingsopslag. 19. Indbetaling af pensionsbidrag for statsansatte på Færøerne. III. Specielle krav Fælles lederaftale 20. Fælles lederaftale på undervisnings- og uddannelsesområdet. Institutioner for erhvervsrettet uddannelse 21. Afskaffelse af 17-års-tillægget. 22. Afbureaukratisering af tillægsstrukturen. (Moderniseringsstyrelsen) Flere unge med særlige behov får ungdomsuddannelse 743 elever har fuldført ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov i Alle unge skal have en chance for at få en 2 ungdomsuddannelse, der kan give adgang til et job eller videreuddannelse og et selvstændigt og indholdsrigt voksenliv. Også selv om man er udviklingshæmmet, har psykiske problemer eller indlæringsvanskeligheder. 743 elever har fuldført ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU) i 2011, hvilket er mere end dobbelt så mange som i 2010, som var første år, hvor et fuldt treårigt STU-forløb kunne afsluttes. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov har det særlige kendetegn, at praktik og andre praktiske elementer indgår som en naturlig og integreret del af den unges uddannelsesplan. Et nyt notat om seneste opgørelse af aktiviteten beskriver STU fra uddannelsens start i 2007 til Et af de positive resultater er, at 17 procent af de 306, der i 2011 er faldet fra STU, til gengæld er kommet i gang med en anden ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Det er regeringens mål, at 95 procent af alle unge gennemfører mindst en ungdomsuddannelse. Det gælder også unge med særlige behov. Derfor glæder det mig, at flere fuldfører STU, så også denne gruppe af unge dermed får bedre muligheder for videre uddannelse og beskæftigelse samt et godt og rigt voksenliv, siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini. I 2007, hvor STU havde sit første optag, startede 736 unge på STU. Med udgangen af 2011 var unge i gang med en STU. I alt elever har fuldført en STU. Siden uddannelsens start i 2007 har 824 elever afbrudt uddannelsen. De væsentligste årsager til afbrud er personlige årsager, samt at eleven er begyndt på en anden uddannelse. Fakta om STU STU er rettet mod unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv

3 om der ydes specialpædagogisk støtte. Unge med særlige behov har et retskrav på et treårigt uddannelsesforløb - en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse - efter at have afsluttet grundskolen, uanset hvor i landet de bor. Formålet med uddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt videre uddannelse og beskæftigelse. De seneste tre år er omkring to tredjedele af de unge, som er i gang med en STU, henvist på grund af generelle indlæringsvanskeligheder. Lidt under en tredjedel af de unge er henvist grundet udviklingsforstyrrelser. Mere end en ud af tre unge, som er i gang med uddannelsen, er på førtidspension. Knap en ud af tre modtager kontanthjælp. Omkring hver tredje elev på STU kommer fra specialskoler for børn. (MBU) Den korrekte opsigelse af medarbejdere. Fra tid til anden kommer de fleste produktionsskoler ud for at skulle gennemføre personalereduktioner som følge af en presset økonomi, faldende elevtal mv. Der er i den forbindelse en række overvejelser, man som ledelse bør gøre sig, når opsigelser synes at være uundgåelige. En korrekt opsigelse er bedst for alle parter. De berørte medarbejdere såvel som de tilbageblivende medarbejdere kommer bedst igennem processen når den udføres korrekt. Desuden kan produktionsskolen undgå unødvendige omkostninger til 3 godtgørelse for usaglig afskedigelse eller krav om bod, fordi formalia ikke er overholdt. Planlægning Det er vigtigt, at produktionsskolen så tidligt som muligt forholder sig til, om personalereduktioner kan komme på tale og allerede her planlægger hvorledes, evt. personalereduktioner skal gennemføres. Produktionskolen skal forholde sig til, hvornår medarbejderne skal høres og evt. inddrages, hvorvidt opsigelserne skal gennemføres i flere faser samt hvilke kriterier, der skal lægges til grund for opsigelserne. Det er vigtigt, at produktionsskolen som arbejdsgiver ikke fra start lægger sig fast på, hvem der skal afskediges, idet dette ofte vil forhindre en saglig analyse baseret på de kriterier, der er lagt til grund. Personalereduktioner kunne forløbe som følger: 1. Bestyrelsen og skoleledelsen konkluderer, at personalereduktioner med stor sandsynlighed vil blive nødvendige. 2. Produktionsskolens budgetlægning danner grundlag for en vurdering af det forventede fremtidige aktivitetsomfang og niveauet af de nødvendige besparelser. 3. Baseret på produktionsskolens aktuelle såvel som fremtidige virke, vedtaget strategi m.v. opstilles kriterier for, hvilke kompetencer produktionsskolen fremadrettet har brug for, herunder hvilke kompetencer produktionsskolen under ingen omstændigheder kan undvære. 4. Ledelsen gennemfører en bedømmelse af hver enkelt ansat, herunder hvorledes den ansatte matcher de kriterier, der er fastsat. 5. Ledelsen orienterer de ansatte om, at personalereduktioner kan komme på tale, henholdsvis at personalereduktioner vil blive gennemført samt hvilke kriterier, der

4 vil blive lagt til grund ved udvælgelsen af de ansatte, der opsiges. 6. Ledelsen gennemfører samtaler med alle ansatte - alternativt kun de ansatte, der påtænkes opsagt - med henblik på at få klarlagt, om der er uenighed om den ansattes kompetencer i så fald i hvilket omfang, og om den ansattes profil passer ind i den fremtidige strategi. 7. Disse samtaler bør koordineres i samråd med tillidsrepræsentanten. Den ansatte har også mulighed for at medtage en bisidder(skal oplyses herom), såfremt man ønsker dette. 8. Når samtalerne er gennemført udarbejdes påtænkte opsigelser (sindetskrivelser) til de ansatte, der er udvalgt. De pågældende ansatte får herefter en frist på mindst 14 dage til at kommentere den påtænkte opsigelse. Kopi af den påtænkte opsigelse skal sendes til den forhandlingsberettigede organisation (Uddannelsesforbundet). 9. Evt. svar på de påtænkte opsigelser gennemgås og herefter fremsendes den endelige opsigelsesskrivelse. Der skal altid fremsendes kopi af den endelige opsigelsesskrivelse til den forhandlingsberettigede organisation. Såfremt der ikke fremsendes kopi idømmes skolen som udgangspunkt en bod. Hvem skal man vælge? Kriterier der skal lægges til grund for opsigelserne kan evt. prioriteres, så det står klart hvilke kriterier der prioriteres højest. Prioriteringen kan evt. aftales i produktionsskolens samarbejdsorgan. Uanset hvilke kriterier, der er lagt til grund ved udvælgelsen, vil produktionsskolen ofte opleve, at flere ansatte står meget lige. En ansat står fx stærkt i forhold til faglige kvalifikationer, mens en anden ansat står stærkt i forhold til elevkontakt. I sidste ende vil det være en subjektiv afgørelse, men blot der ikke er inddraget 4 usaglige hensyn, er det produktionsskolens suveræne valg, hvem der i den konkrete situation skal opsiges. Ansatte med særlig beskyttelse Der er efterhånden mange personalegrupper, der er omfattet af en form for særlig beskyttelse. Afskedigelsen af en tillidsrepræsentant eller en suppleant for tillidsrepræsentanten skal være begrundet i tvingende årsager. Det betyder, at der skal ganske meget til, før en sådan ansat kan afskediges, uanset hvilke kriterier produktionsskolen har opsat. En arbejdsmiljørepræsentant er beskyttet på samme måde som en tillidsmand, jf. Arbejdsmiljølovens 10, stk. 2. Her skal også foreligge tvingende omstændigheder. Mandlige såvel som kvindelige ansatte på barselsorlov eller barselsrelateret orlov, herunder ansatte, der er på vej på orlov eller for nylig er returneret fra orlov, er ligeledes beskyttede. Reglerne vedrørende sådanne ansatte findes i Ligebehandlingsloven. Før man afskediger den type ansatte, bør produktionsskolen nøje analysere, hvorvidt opsigelsen er uundgåelig. I forhold til de faglige organisationer, må man forvente at skulle kunne dokumentere, at opsigelsen på ingen måde er begrundet i barselsrelaterede forhold. Det er i denne situation ikke tilstrækkeligt at produktionsskolen dokumenterer, at der er behov for personalereduktioner. Man skal også dokumentere, hvorfor lige netop denne ansatte skal afskediges og ikke en kollega. Søg evt. juridisk rådgivning inden afsked af ansatte med særlig beskyttelse. Sygemeldte ansatte kan afskediges på samme måde som øvrige ansatte. Det forudsættes dog her, at opsigelsen af den sygemeldte ansatte er baseret på de af skolen opsatte kriterier og ikke isoleret pga. sygdommen. Hvis opsigelsen primært er begrundet i den ansattes sygdom/sygefravær, bør dette anføres i begrundelsen.

5 Hvis opsigelsen skal være saglig, skal følgende vurderes: hvor længe den ansatte har været syg, i hvilket omfang sygdommen belaster produktionsskolen, prognosen for arbejdets genoptagelse på fuld tid, samt hvilken risiko der er for tilbagefald. Der findes også en række ikke diskriminationslove, der beskytter folk med særlige handicap. Her skal produktionsskolen være påpasselig. Det er uafklaret, hvorvidt en ansat med kronisk sygdom kan betragtes som handicappet i lovens forstand. Usaglige hensyn Hvis en produktionsskole fx skal afskedige 5 ud af 15 ansatte, er det ikke unaturligt, at man gerne vil udvælge ansatte, der har givet anledning til samarbejdsvanskeligheder. Dette er ikke i sig selv usagligt, når blot samarbejdsevne i forhold til elever, kolleger og ledelse indgår som en del af de kriterier, der er opstillet i forbindelse med udvælgelsen. Udvælgelse begrundet i alder må efter gældende regler også betragtes som et usagligt kriterium. De fleste produktionsskoler finder det hensigtsmæssigt, at der blandt de ansatte er en fornuftig aldersspredning og en fornuftig fordeling mellem kønnene. Dette bør dog ikke indgå som et kriterium i udvælgelsen. Hvis en produktionsskole alene afskediger ældre medarbejdere eller en forholdsmæssig stor andel ældre medarbejdere, kan man risikere, at opsigelserne vil blive bedømt som usaglige ud fra reglerne om aldersdiskrimination. Forhold efter opsigelsen Når opsigelsen er afgivet, har den ansatte en forpligtelse til at arbejde som hidtil frem til opsigelsesperiodens udløb. Såfremt den ansatte ønsker at fratræde på et tidligere tidspunkt, må den ansatte afgive sin egen opsigelse (kontraopsigelse). Hvis den ansatte ubegrundet udebliver i opsigelsesperioden eller i øvrigt misligholder sit ansættelsesforhold, kan en ophævelse af ansættelsesforholdet komme på tale (bortvisning). 5 Da en bortvisning er ultimativ og således ikke som udgangspunkt kan trækkes tilbage, bør produktionsskolen altid være meget varsom, før man gennemfører en sådan. Hvis skolen ikke ønsker at gøre brug af den ansattes arbejdskraft i opsigelsesperioden, er der mulighed for, at fritstille den ansatte i hele opsigelsesperioden eller en del af denne. Overholdelse af formalia I forbindelse med opsigelser er der en række formalia, der skal overholdes. Hvis der opsiges 10 eller flere ansatte, kan opsigelserne være omfattet af Lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang. I denne lov indgår særlige regler vedrørende pligt til forhandling, varsling mv. skolen altid være Såfremt skolen er nået frem til, at en tillidsrepræsentant, -suppleant eller en arbejdsmiljørepræsentant skal afskediges, skal en sådan påtænkt opsigelse forhandles med den forhandlingsberettigede organisation (Uddannelsesforbundet), før afskedigelsen må gennemføres. Gode råd Hvis en påtænkt eller endelig opsigelse medfører en reaktion fra den ansattes fagforening, herunder en anmodning om et møde med produktionsskolen, bør produktionsskolen altid søge juridisk rådgivning, inden et sådant møde afholdes. Tilsvarende gælder, hvis den ansattes organisation anmoder om en uddybende redegørelse for opsigelsen. Uanset hvilken fremgangsmåde produktionsskolen anvender, vil det aldrig kunne undgås, at der stilles spørgsmål ved opsigelsens saglighed. Det er derfor vigtigt, at produktionsskolen ikke har berøringsangst i forhold til at afskedige ansatte, der i større eller mindre grad er beskyttede eller kunne være beskyttede. Hvis produktionsskolens fremtid står på spil, er det meget vigtigt, at ledelsen får opsagt de rette personer og i konsekvens heraf beholder de ansatte, der findes at

6 være centrale for produktionsskolens overlevelse og fortsatte udvikling. I planlægningsfasen kan det være en god ide at undersøge, om der er alternativer til opsigelserne. Er der eksempelvis ansatte, som vil gå på nedsat tid eller ansatte, der nærmer sig pensionsalderen, og som er interesserede i at indgå aftale om en retræteordning, i det omfang der efter gældende regler er mulighed herfor? Sådanne spørgsmål kan drøftes med de ansatte i forbindelse med de individuelle samtaler, der gennemføres. Age Langeland Formand LP KL vinder sag om barnets første sygedag Det var hovedpunkterne bag den afgørelse, som højesteretsdommer Poul Søgaard i sin egenskab af opmand traf den 9. november i en faglig voldgiftssag mellem KL og FOA. KL: Meget tilfredse med afgørelsen KL er ikke overraskende tilfreds med afgørelsen. Vi er meget tilfredse med afgørelsen, fordi den slår fast, at det er arbejdsgiveren, som vurderer, om medarbejderen kan få fri på barnets første sygedag. Vi er også meget tilfredse med, at det nu er slået fast, at barnets første sygedag er den dag, hvor barnet er blevet sygt og ikke den dag, hvor forældrene gerne vil passe barnet, siger konsulent i KL Anne Færge Bork. KL mener, at afgørelsen kan vise sig danne præcedens idet, den kan udstrækkes til at gælde for hele det kommunale arbejdsmarked. FOA er naturligvis ærgerlig over afgørelsen. Hvis en kommunalt ansat gerne vil holde sit barns første sygedag, så skal det være på den dag, hvor barnet bliver sygt. Foto: Colourbox.com KL har fået en højesteretsdommers ord for, at det kun er muligt at holde barnets første sygedag på den faktiske dag, hvor barnet er blevet sygt. Hvis en kommunalt ansat gerne vil holde sit barns første sygedag, så skal det være på den dag, hvor barnet bliver sygt. Undtagelsesvis kan der dog gives lov til at holde fri dagen efter, hvis barnet er blevet sygt meget sent på dagen. Tilmed giver reglerne om barns første sygedag heller ikke en ubetinget ret til at holde fri med løn i forbindelse med barnets sygdom. Fraværet skal være nødvendigt af hensyn til barnet og skal være efter aftale med arbejdspladsen. Vi tager selvfølgelig afgørelsen til efterretning, men samtidigt er der nogle gråzoner i dommen. Fx dem, som ikke har et 9-16 job. Samtidigt er det usikkert, hvor sent på dagen det skal være, før man må holde barnets første sygedag dagen efter, siger forhandlingschef i FOA Steen Parker Sørensen. Forsøgte at holde fri to dage senere Sagen startede, da en dagplejer ansat i Sønderborg Kommune en mandag morgen i 2008 ringede til det kommunale dagplejerkontor og ville benytte sig af sin overenskomstmæssige ret til barnets første sygedag. Hendes søn var lørdag eftermiddag blevet indlagt på Sønderborg Sygehus med feberkrampe. Han var dog blevet udskrevet syv timer senere med diagnosen halsbetændelse og væskemangel og med åben indlæggelse indtil mandag morgen. 6

7 Dagplejeren får besked på, at hun ikke kan holde barnets første sygedag den pågældende mandag, fordi hendes søn blev syg allerede om lørdagen. Dagplejeren holdt i stedet en omsorgsdag og kontaktede den lokale afdeling af FOA. FOA og Sønderborg Kommune kunne ikke blive enige på to mæglingsmøder, og sagen endte derfor som faglig voldgiftssag. Medlemmerne skal rette deres forskudsopgørelse Hvis medlemmerne af Lærernes Pension vil undgå at få mindre løn udbetalt i 2013, så skal de sørge for at rette deres forskudsopgørelse nu. Årsagen er, at kapitalpensionen afskaffes i B-skat på vej til medlemmerne Skattereformen fra september 2012 betyder, at kapitalpensionen er afskaffet fra 1. januar Derfor er der ikke længere fradrag for indbetaling til kapitalpensioner. Men SKAT forventer, at medlemmerne fortsætter med at indbetale til afløseren for kapitalpensionen, hvor indbetalingerne ikke trækkes fra i skat. Derfor har SKAT under rubrik 19 forskudsregisteret en b- skat, fordi indbetalingerne til afløseren af kapitalpensionen skal beskattes ved indbetaling, men er skattefri, når den kommer til udbetaling. Ret rubrik 19 For at undgå en b-skat kan medlemmerne erstatte beløbet under rubrik 19 i forskudsopgørelsen for 2013 med beløbet fra rubrik 19 i Er de i tvivl, kan de læse mere på SKAT's hjemmeside eller kontakte SKAT. De fleste medlemmer har en kapitalpension Langt de fleste medlemmer med en LærerPension indbetaler automatisk til en kapitalpension via deres arbejdsgiver. Det er ikke noget, medlemmerne selv har skullet opgive til SKAT, og derfor er det (KL) ikke sikkert, at de er opmærksomme på, at der er en b-skat på forskudsopgørelsen for Men også tjenestemænd med tillægspensioner og medlemmer med en PlusPension skal være opmærksomme, hvis de har en kapitalpension og ikke en ratepension. Ret forskudsopgørelsen og vent I første omgang skal medlemmerne rette deres forskudsopgørelse. Indtil videre tilbyder vi ikke afløseren for kapitalpensionen - også kaldet aldersforsikring. Lige nu er vi nemlig i gang med at analyser på forskellige muligheder. Vi sørger for at medlemmerne bliver informeret, hvis der er noget, de skal gøre eller tage stilling til. Hjælp os med at informere Da det er vigtigt, at vores medlemmer får rettet forskudsopgørelsen, håber vi, at I vil sørge for at videresende nyhedsbrevet eller gøre informationerne tilgængelige. (LP) LP får ny hjemmeside I LP har vi i den seneste tid arbejdet på at forny vores hjemmeside. Vi regner med at den er på plads fra starten af det nye år. Det er vores mål at hjemmesiden skal være mere funktionel og brugervenlig. Personalejura og generalforsamling I forbindelse med LP`s generalforsamling den 16/5-13 i Odense vil der være et forudgående arrangement omkring personalejura. Mere herom senere. LP ønsker hermed alle en glædelig jul og et godt nytår! 7

8 LP s bestyrelse: Aage Langeland, formand Gravlevvej 16 B, 9520 Skørping Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: Arne Pallisborg, kasserer Odense Produktionshøjskole Elsesminde Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: H.C. Mouritsen, næstformand Horsens Udviklings og Produktionshøjskole Tlf. direkte: (mobil) Mailadresse: Susanne Talbot Lille Vildmose Produktionsskole Tlf Mailadresse: Jesper Lübbert, sekretær Produktionsskole Nordsjællands Uddannelsescenter Tlf: Mailadresse: Tupaarnaq Lennert, suppleant Kalundborgegnens Produktionsskole Tlf.: Niels Brøgger Jensen, suppleant Solrød Produktionsskole Tlf. skole Mailadresse: Sundhedsforsikring LP har aftalt en billig sundhedsforsikring med Tryg Forsikring for foreningens medlemmer og deres familier. Al materiale herunder tilmeldelsesskemaer kan findes på LP`s hjemmeside: Løntjek og lønstatistik. Tilbuddet om et løn tjek står stadig ved magt. Ring til formanden for at lave en aftale om et besøg, eller en aftale om at få tilsendt foreningens lønstatistik. Møder: 7/2-13 Bestyrelsesmøde Odense 11/4-13 Bestyrelsesmøde Odense 16/5-13 Generalforsamling Odense 27/6-13 Bestyrelsesmøde Gravlev Faglig hjælp Medlemmer der har brug for hjælp i deres egenskab af arbejdsgiver, yder foreningen også en vis grad at service. Vi har i bestyrelsen besluttet at arbejde ud fra følgende procedure: 1. Henvendelse til foreningen, gerne i god tid, for at få de første råd. Henvendelsen skal ske til formand eller kasserer. 2. Henvendelse til Undervisningsministeriets Kontor for koncernjura. Her vil man ligeledes kunne få råd og vejledning 3. Henvendelse til advokatkontor, anbefalet af LP. LP har udvalgt 3 advokatkontorer, som vi kan anbefale skolerne at bruge, hvis sagen går i hårdknude. Se i øvrigt foreningens hjemmeside Administrativt Lederkursus Nyt forløb (hold III) er startet den 28/8-12 Også mulighed for at tilmelde sig enkeltmoduler. Tilmeldinger til hold IV, kan ske løbende. Starttidspunkt fastsættes når der er tilmeldte nok! Tilmelding på hjemmesiden Det får du som medlem i LP. Hjælp, råd og vejledning i forbindelse med dine løn- og ansættelsesforhold Vejledning og hjælp i lønforhandlinger Råd og vejledning i jobbet som arbejdsgiver(arbejdsgiverservicering) Kurser sammen med andre ledere Fællesskab med ca. 700 andre ledere på undervisningsområdet Administrativt fællesskab i Undervisningsledernes Hus Politisk indflydelse i samarbejde med andre undervisningsledere En organisation uden lærerindflydelse Adgang til en billig sundhedsforsikring Medlem af LP Ønsker du at blive medlem af LP, kan det ske ved at henvende sig til formanden eller ved at gå ind på foreningens hjemmeside, og der udfylde indmeldelsesblanketten. 8

9 Udklip. Kommune skifter kurs for skibsværft Nordvestnyt HOLBÆK: Nordvestsjællands Produktionsskole ( NV-Pro) har i halvandet år stået på kommandobroen i projektet med at få lavet det gamle skibsværft på havnen i Holbæk om til en ungdomsklubcafé uden rigtigt at komme nogle vegne.... Produktionsskolen er stadig med i projektet og skal være med til at drive den almindelige café for alle borgere, der fortsat er en del af planerne for værftet.... Nye og gamle søulkehos foreningen Holbæk Gl. Havns Beddinger, der bruger området omkring værftet og de to beddinger til at reparere skibe, ser man frem til, at alle aktørerne nu endelig får lavet en samlet plan, der får nye søulke til havneområdet, og de gamle til at blive der. Produktionsskoler uden Pandrup Nordjyske Stiftstidende BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND: Byrådet har godkendt nye vedtægter for produktionsskolerne. Årsagen er, at Produktionsskolerne Midtvendsyssels afdeling i Pandrup er udtrådt af fællesskabet. Fremover bliver det officielle navn derfor ProduktionsSkolerne Brønderslev & Dronninglund, og bestyrelsen kommer til at bestå af syv medlemmer: To udpeget af byrådet, to udpeget af LO, to arbejdsgiverrepræsentanter udpeget af hhv. Dansk Byggeri og Brønderslev Erhverv og Turisme og endelig et udpeget blandt medarbejderne på de to produktionsskoler. ikke rigtig havde troet, at jeg kunne, og jeg føler mig i dag meget bedre rustet til at tage en uddannelse, fortæller Nicklas Søvang. Forstander Gert Møller, mener, at de unge skal have langt flere succesoplevelser, og ser frem til at få afprøvet nye metoder og løsningsmodeller ved at deltage i Nye spor til teknik. Elever hjælper Futti på vej Lokalavisen Skanderborg SKANDERBORG JULER Når juletoget Futti kører op og ned af Adelgade lørdag 15. december, har eleverne fra Skanderborg Hørning Produktionsskole en finger med i julespillet.... Stoppestedet er bare et af mange projekter, som eleverne kan blive sat til, når de går på Skanderborg Hørning Produktionsskole.... Derfor har de en helt anden tilgang og kommer med nogle anderledes og utraditionelle løsninger," forklarer Thomas Hebsgaard, der er lærer på gra-fisk værksted på Skanderborg Hørning Produktionsskole.... De bliver taget alvorligt og får et ansvar. Aage Langeland Ny lokalplan skal redde Fabrikken Lokalavisen Hornsherred SKIBBY I april måned meddelte kulturforeningen Fabrikken, at alle aktiviteter blev lukket ned med øjeblikkelig virkning, da man fandt ud af, at den nuværende lokalplan for produktionsskolen i Skibby ikke tillod, at der blev afholdt offentlige arrangementer -eksempelvis koncerter -på stedet.... Den nye lokalplan sikrer, at det i fremtiden også vil være muligt at afholde koncerter, kulturelle arrangementer samt private fester i produktionsskolens lokaler.... " Det er ingen hemmelighed, at jeg ikke mener, det er nødvendigt at lave ny lokalplan for området, hvor produktionsskolen ligger.... Desuden er det naivt at tro, at man kan friholde områdets veje for parkerede biler med kun 18 parkeringspladser ved produktionsskolen. PRODUKTIONSSKOLEN: Vi motiverer de unge DI Business PRAKTISK UDDANNELSE På Korsør produktionshøjskole har 54 pct. af eleverne prøvet at droppe ud af en erhvervsuddannelse.... Efter at være startet på produktionsskolen, er jeg begyndt at lære en masse nyt, som jeg også kan bruge i mit daglige arbejde her på værkstedet. F. eks har jeg lært at svejse og bruge nogle maskiner, som jeg 9

Den gode opsigelse

Den gode opsigelse Den gode opsigelse I 2012 er en del frie skoler lukket. Der er endvidere en lang række skoler, der har overvejet eller gennemført personalereduktioner som følge af den pressede økonomi, faldende elevtal

Læs mere

Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013

Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013 Centralorganisationernes Fællesudvalg Sendt via e-mail til info@cfu-net.dk 17. december 2012 Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013 Danmark oplever økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige

Læs mere

Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013

Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013 AC Sendt via email til ac@ac.dk 17. december 2012 Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013 Danmark oplever økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Det indebærer, at statens overenskomster

Læs mere

Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013

Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013 IDA og DdL Sendt via e-mail til ida@ida.dk 17. december 2012 Cc: Lene Vibjerg, lvi@ida.dk Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013 Danmark oplever økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Nr. 9. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Lockouten er ophørt Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.2. 2009. Ny publikation om seniorbonus og seniorsamtale.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.2. 2009. Ny publikation om seniorbonus og seniorsamtale. Nr.2. 2009. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Fokus på sygefraværssamtaler Undersøgelser og erfaringer i både Danmark og andre lande viser, at en tæt kontakt med arbejdspladsen under sygdom

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: Hos formanden Gravlevvej 16B Gravlev 98 39 30 00 Tidspunkt: Mandag den 25. juni 2012, kl. 10.00 til 14.00 Til stede: Aage Langeland (AL) H.C. Mouritsen (HC) Jesper Lübbert

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Afskedigelser. September 2015. Lene Vibjerg SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Afskedigelser. September 2015. Lene Vibjerg SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Afskedigelser September 2015 Lene Vibjerg SIDE 1 Velkommen til 3. dagen 8.00-8.45: Morgensang. 09.00-10.00: Afskedigelse - områdeopdelt 12.30-12.45: Evaluering v. kursusleder Birgit

Læs mere

Afskedigelse. Produktionsskoler

Afskedigelse. Produktionsskoler Afskedigelse Produktionsskoler 1 Afskedigelse Erfaringer med afskedigelse TR s opgaver i forbindelse med afskedigelse Hvad siger reglerne? Hvilke værktøjer har du? Hvad siger personalepolitikken? Case

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at alle unge får en ungdoms uddannelse Et netop fremsat lovforslag vil indføre en ny vej

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: Odense ProduktionsHøjskole Tidspunkt: Tirsdag den 5. maj 2015, kl. 10.00 til 15.00 Til stede: Aage Langeland (AL) Niels Brøgger (NB) H.C. Mouritsen (HC) Jesper Lübbert

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Afskedigelse. Kommunalt

Afskedigelse. Kommunalt Afskedigelse Kommunalt 1 Afskedigelse INDHOLD Erfaringer med afskedigelse TR s opgaver i forbindelse med afskedigelse Hvad siger reglerne? Hvilke værktøjer har du? Hvad siger personalepolitikken? Case

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010 Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Maj 2010 Drøftet i Hovedudvalget 4. maj 2010 Dokumentnr.: 727-2010-58814 side 1 Baggrund. Med baggrund i byrådets forventede

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 15.09.2014 ARBEJDSGIVER SKULLE BETALE PENSIONSBIDRAG TO GANGE Arbejdsgivere risikerer at skulle betale pensionsbidrag to gange, hvis pensionsbidrag udbetales direkte

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon.

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon. Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE uden tilbagegangsret Denne standardkontrakt vedrører åremålsansættelse uden tilbagegangsret efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (for

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: Odense Produktions-Højskole Tidspunkt: Den 14. december 2011, kl. 10.00 til 15.00 Til stede: Aage Langeland (AL) Arne Pallisborg (AP) Niels Brøgger (NB) H.C. Mouritsen

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Når der ikke er arbejde nok til alle

Når der ikke er arbejde nok til alle Når der ikke er arbejde nok til alle Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Der kan være flere grunde til, at der skal skæres ned i antallet

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav 7. februar 2013 12-00432 MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler,

Læs mere

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr Cirkulære om Åremålsansættelse 2016 Cirkulære af 19. april 2016 Modst. nr. 022-16 J.nr. 2016-1718-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer ved OK15... 5 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Flygtningehjælp. Dansk Socialrådgiverforening

Overenskomst. mellem. Dansk Flygtningehjælp. Dansk Socialrådgiverforening Overenskomst mellem Dansk Flygtningehjælp Og Dansk Socialrådgiverforening 2014-2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Hvem er omfattet... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Kapitel 1 Løn, pension og arbejdstid...

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden.

Bestyrelsesmøde. Dagsorden. Bestyrelsesmøde. Sted: Odense ProduktionsHøjskole Tidspunkt: Tirsdag den 10. marts 2015, kl. 10.00 til 15.00 Fraværende: Dagsorden. Susanne Talbot Jesper Lübbert Leif Jeppesen 1. Orientering og meddelelser.

Læs mere

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger i vanskelige afskedigelsessager Maj 2011 1. Indledning... 3 2. Hvad er en vanskelig afskedigelsessag?... 3 3. Den økonomiske ramme

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Akademikere i introduktionsstillinger i staten

Akademikere i introduktionsstillinger i staten Cirkulære om ansættelsesvilkår for Akademikere i introduktionsstillinger i staten 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 019-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108,

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Ledelse og Udvikling i Praksis

Ledelse og Udvikling i Praksis Ledelse og Udvikling i Praksis Den gode arbejdsplads Personalejura og konflikter kursus,, den 23. marts 2010 Per Krøyer Alsbæk, PLA 1 Personalejura Kollektiv arbejdsret PLA har OK med DSR/Dbio Dbio og

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Afskedigelsesprocessen

Afskedigelsesprocessen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Afskedigelsesprocessen Hvad kan jeg forvente af UCL, og hvad er mine rettigheder og pligter? Ved besparelser, organisationsændringer og opgavebortfald HR og Kommunikation,

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2013.

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2013. Nr. 1. 2013. fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere OK13 hvis der bliver en konflikt Der har i den seneste tid været en del snak, om hvordan situationen vil være under en konflikt mellem staten

Læs mere

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde).

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Cirkulære om organisationsaftale for Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). 2008 Cirkulære af den 3. juli 2009 Perst. nr. 050-09 PKAT nr. 117 J.nr.

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til protokollatets enkelte bestemmelser...4 Ikrafttræden m.v...6

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til protokollatets enkelte bestemmelser...4 Ikrafttræden m.v...6 Cirkulære om Tillæg til adjunkter og lektorer m.v. omfattet af organisationsaftale for visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 4. 2013. Lockout fortsat. Hermed en kort opdatering med et par gode råd fra LP!

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 4. 2013. Lockout fortsat. Hermed en kort opdatering med et par gode råd fra LP! Nr. 4. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere eller finde en løsning hvis de ikke kan blive enige. Husk at I skal samarbejde ude på skolerne efter konflikten. Tilsyn med eleverne: Det er meget

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret

Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret Denne standardkontrakt vedrører åremålsansættelse med tilbagegangsret efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (for

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Håndtering af afskedigelser. Årsmøde i FADD 2011 Workshop Aksel Christensen

Håndtering af afskedigelser. Årsmøde i FADD 2011 Workshop Aksel Christensen Håndtering af afskedigelser Årsmøde i FADD 2011 Workshop Aksel Christensen Afskedigelsestyper Afsked begrundet i personrelaterede forhold. Afsked begrundet i nedskæringer. Afsked begrundet i personrelaterede

Læs mere

Højesterets dom af 21. januar 2015

Højesterets dom af 21. januar 2015 LPnyt nr. 2015:1 Administration i elevsager efter Højesterets dom af 21. januar 2015 Løn- og Personalenyt Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Indhold... 1 Hvordan skal der forholdes i aktuelle og fremtidige

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 Mellem Finansministeriet og AC er der enighed om fornyelse af aftaler og overenskomster mellem Finansministeriet og AC/AC s medlemsorganisationer

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Udarbejdet af Frie Skolers Lærerforening og Efterskoleforeningen Oktober 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Løn- og personalepolitik... 3 3. Forhandlingen...

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

tat meddelelse J. nr. 5.1./

tat meddelelse J. nr. 5.1./ tat meddelelse 15.06.04 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Teknisk vejledning om indgåelse af lokale aftaler på det statslige forhandlingsområde SKAF (Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab) har den

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet Cirkulære om organisationsaftale for Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 041-13 PKAT nr. 0058, 0246 J.nr. 12-333/09-15

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest NOTAT 7. april 2010 Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest J.nr. 3.kt./ssc/ath Baggrund Sygefravær har hvert år store omkostninger, både for det enkelte menneske og for samfundet.

Læs mere