ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?"

Transkript

1 ORIENTERING om franske forhold December 2009 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Der har i den seneste tid været en del skriverier om, hvor længe man må opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig, uden at man også bliver skattepligtig i Danmark. Og de oplysninger, der er kommet frem, har ikke alle været lige rigtige. I Danmark havde Skat i 2008 på sin indsatsplan at finde frem til personer, som reelt boede i Danmark, men som ikke var skattepligtige der, og det er antagelig dette forhold, som har affødt den forøgede interesse for reglerne. Jeg har anmodet Skat om et bindende svar om reglerne og har i denne forbindelse stillet nogle tillægsspørgsmål, og på denne baggrund kan jeg hermed give en oversigt over reglerne. Denne beskrivelse af reglerne forudsætter overalt, at der er tale om en person, som er fast bosiddende i Frankrig, og for hvem en eventuel tidligere fuld skattepligt til Danmark er ophørt. Det forudsættes endvidere, at opholdet i Danmark ikke sker til varetagelse af indtægtsgivende erhverv eller lignende. Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at der gælder andre og væsentligt strengere regler for ophold i Danmark, såfremt det sker til varetagelse af indtægtsgivende erhverv eller lignende, og at selv betydeligt kortere ophold i Danmark i denne situation vil kunne begrunde skattepligt til Danmark, samt at skattepligten til Danmark vil kunne indtræde allerede ved opholdets begyndelse. Påtænkes et ophold i Danmark i forbindelse med udøvelse af erhverv tilrådes det at tage spørgsmålet konkret op med Skat eller at anmode om bindende svar for at undgå at man kommer ud for overraskelser. Jeg skal endelig gøre opmærksom på, at der er tale om fortolkning af reglerne i kildeskatteloven, og det tilrådes at administrere reglerne med omtanke og ikke gå ud til den yderste kant af reglerne. Gør man dette, eventuelt gentagne gange, vil det kunne betyde, at Skat konstaterer omgåelse af reglerne og statuerer skattepligt til Danmark til trods for at man formelt har holdt sig lige indenfor rammerne af reglerne, idet der er tale om en konkret vurdering i hvert tilfælde af den enkelte persons forhold og tilknytning til Danmark. Reglerne om skattepligt til Danmark fremgår af kildeskattelovens 1 og 7, og den praksis, som knytter sig dertil, fremgår af ligningsvejledningerne. Man skal i den forbindelse gøre sig klart, at de to bestemmelser beskriver to forskellige situationer, og at der gælder væsentligt forskellige regler,

2 såfremt man disponerer over en helårsbolig i Danmark ( 7) i forhold til den situation, hvor man ikke disponerer over en helårsbolig i Danmark ( 1). Hovedreglen fremgår af kildeskattelovens 1. Ifølge denne bestemmelse bliver man skattepligtig til Danmark, når man ikke har bopæl i Danmark (se nærmere herom nedenfor), såfremt man opholder sig i Danmark i et tidsrum af mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende. Man har altså ret til at opholde sig i Danmark i en uafbrudt periode på lige under 6 måneder, og disponerer man over et sommerhus i Danmark, der ikke har helårsstatus, har man altså ret til at opholde sig i dette i en uafbrudt periode på lige under 6 måneder. Rejser man fra Danmark til udlandet på et kortvarigt ophold på ferie eller lignende, skal dette ophold regnes med til opholdet i Danmark, såfremt både udrejsen og indrejsen sker i Danmark. Som kortvarigt ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende anses ophold på indtil tre måneder. Sker opholdet i udlandet til andet end ferieformål og lignende, f. eks. til varetagelse af erhverv, skal dette ophold ikke regnes med til opholdet i Danmark, og et sådant ophold i udlandet vil afbryde opholdet i Danmark selv hvis det er af en varighed af nogle få dage. Det samme gælder, såfremt man rejser fra et ophold i Danmark tilbage til sin faste bolig i Frankrig, selvom der er tale om et ophold der af nogle få dages varighed, og man kan dernæst indlede et nyt ophold i Danmark. Det tilrådes dog, at man er varsom med meget lange ophold i Danmark og især med ophold på samlet over 6 måneder, idet konkrete omstændigheder kan føre til, at man anses for at have tage bopæl i Danmark, selvom man bebor et sommerhus uden helårsstatus, og derved bliver fuldt skattepligtig til Danmark allerede fra opholdets/opholdenes start. Ved afgørelsen heraf lægges der vægt på, om man ved at etablere husstand, erhverve sig bolig eller ved andre foranstaltninger viser, at man har til hensigt at have hjemsted i Danmark. Grænsen for hvornår disse betingelser er opfyldt, ligger ikke helt fast. Som en undtagelse hertil gælder reglen i kildeskattelovens 7. Den omhandler de situationer, hvor man disponerer over en helårsbolig i Danmark, og i denne situation gælder der noget strengere regler. Det gælder dels, når man har en helårsbolig (hus, ejerlejlighed eller lejet lejlighed) i Danmark, men også når man som efterlønsmodtager eller pensionist ejer et sommerhus i Danmark, som man har haft i 8 år, idet man så efter planloven har en personlig ret til sammen med sin familie at bebo huset hele året, således at dette får karakter af helårsbolig (helårsstatus). Tager man ophold i en sådan bolig, bliver man fuldt skattepligtig til Danmark, med mindre der er tale om kortvarigt ophold i Danmark på grund af ferie eller lignende. Ophold i Danmark af en varighed på mere end tre måneder, eller ophold på i alt mere end 180 dage indenfor et tidsrum af 12 måneder, anses ikke for kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende. Der er her tale om et maksimum, men dette maksimum accepteres i almindelighed, når der er tale om personer, hvis ophold har et (overvejende) feriemæssigt præg. Disponerer man over en helårsbolig, må et uafbrudt ophold i Danmark altså være på højst 3 måneder mod ellers lige under 6 måneder. På den anden side skal ferierejser og lignende i udlandet ikke regnes med, og man har derfor mulighed for at afbryde tre måneders opholdet ved et ophold af nogle ganske få dages varighed udenfor Danmark, selv i Sverige eller Tyskland. Derefter kan man indlede et nyt ophold i Danmark forudsat at de samlede ophold indenfor løbende 12 måneders perioder ikke overstiger 180 dage.

3 Overskrider man imidlertid reglerne, skal man være opmærksom på, at man bliver fuldt skattepligtig til Danmark, og det vil kunne komme til at betyde, at man bliver nødsaget til at sælge sin bolig i Danmark for at det skal blive muligt at få skattepligten ophævet på ny. Skyldes overskridelsen ukendskab til reglerne, f. eks. at man ikke er opmærksom på, at man som efterlønsmodtager eller pensionist efter 8 års ejerskab af et sommerhus nu ikke længere må bebo dette i en uafbrudt periode på lige under 6 måneder, men nu kun i en uafbrudt periode på længst 3 måneder, er det muligt, at man kan nå frem til en mindelig ordning med Skat, men man kan ikke være sikker på at opnå noget sådant. Er man som bosiddende i Frankrig omfattet af overgangsordningerne i opsigelsesloven, vil man også miste de særlige fordele med hensyn til beskatning af sin pension, som disse overgangsordninger indebærer. Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine kollektive pensionsordninger. Det politiske forlig, som i sommeren 2007 åbnede op for, at regeringen kunne opsige dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien, har også ført noget godt med sig. I samme forbindelse blev skatten af pensionsafkast i Danmark (PAL-skat) nemlig overført fra institutniveau til individniveau. Det betyder, at afkastskatten med virkning fra den 1. januar 2010 ikke længere betales før afkastet tilskrives pensionsordningen men overflyttes til den enkelte pensionsberettigede. Og det bevirker, at man har mulighed for med virkning fra den 1. januar 2010 at blive fritaget for betaling af PAL-skatten, såfremt man bor i udlandet og ikke er fuldt skattepligtig til Danmark. Det er dog en forudsætning, at man har sin pensionsopsparing som en KOLLEKTIV ordning, det vil sige i en pensionskasse, i et pensionsforsikringsselskab eller som en puljeordning i et pengeinstitut. Derved undgår man, at pensionsinstituttet tilbageholder 15 % af det årlige afkast af ens pensionsordninger og betaler det til Skat. Fritagelsen får tidligst virkning for den PAL-skat for året 2010, som skal indbetales i januar 2011, men det anbefales at ansøge om fritagelse allerede nu. For at opnå dette skal man ansøge Skat i Danmark om skattefritagelse, og man skal ansøge om skattefritagelse for hvert enkelt pensionsinstitut, hvor man har pensionsopsparing. Man skal ansøge om skattefritagelse for PAL-skatten selvom man allerede har skattefritagelse vedrørende andet fra Skat. Man skal ansøge om skattefritagelse på en særlig blanket ved navn Pensionsberettiget Ansøgning om, at mit penge- og/eller pensionsinstitut fritages for at indeholde og indbetale pensionsskat. Den har nummer og kan rekvireres på Skats hjemmeside søg under borger/formularer. Blanketten skal udfyldes med oplysninger om de danske penge- og pensionsinstitutter, hvor man har pensionsordninger, og skal sendes til Skattecenter Maribo, Postboks 129, 4930 Maribo, som står for udstedelse af skattefritagelseserklæringerne.

4 Ofte vil skattecenteret anmode om også at få tilsendt en attestation af bopæls- og skatteforhold. Den har nummer , og den kan ligeledes rekvireres på Erklæringen skal afgives af det skattecenter i Frankrig, som man er tilknyttet. Når man har modtaget skattefritagelseserklæringen, skal den sendes til hvert af de danske pengeog pensionsinstitutter, hvor man har pensionsordninger. Har man sin pensionsopsparing som en INDIVIDUEL ordning i et pengeinstitut, har man hidtil kunnet få en del af den indbetalte PAL-skat tilbage fra Skat. Men det kan man ikke længere fra og med den 1. januar 2009, såfremt man bor i Frankrig, idet dette forudsætter, at Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med det pågældende land. Hvis man søger inden den 1. maj 2010, kan man dog få PAL-skatten af renter og udbytter, men ikke af kapitalgevinster tilbagebetalt for de seneste 3 år fra Skat, det vil sige for tidsrummene 1/ til 30/ , 1/ til 30/ og 1/ til 30/ Man skal anvende formularen , Ansøgning om tilbagebetaling af pensionsafkastskat, som kan rekvireres på Skats hjemmeside og denne ansøgning skal også sendes til Skattecenter Maribo. Flere danske pengeinstitutter er begyndt at orientere deres udenlandske kunder om, at der vil blive opkrævet udbytteskat af aktierne i et individuelt pensionsdepot, såfremt man fritages for betaling af PAL-skat. Dette er imidlertid ikke rigtigt. Der har været uenighed mellem Skat (skattevæsenet) og Skatteministeriet om fortolkning af reglerne, men Skatteministeriet har nu resolveret, at der ikke er hjemmel til at opkræve udbytteskatten. Derfor skulle pengeinstitutterne ikke opkræve udbytteskat af aktier i pensionsdepoter. Skulle det alligevel ske, bør man reagere og kræve den tilbagebetalt. Nye regler på vej i Frankrig om ophævelse af dobbeltbeskatning af indtægter fra Danmark. I oktobernummeret af ORIENTERING oplyste jeg om, at man i Finansministeriet i Paris forbereder indførelse af midlertidige regler i Frankrig, så længe som der ikke eksisterer en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Frankrig og Danmark, således at man som skattepligtig i Frankrig undgår at blive dobbeltbeskattet af sine indtægter fra Danmark. Det væsentligste område, hvor der ellers ville ske dobbeltbeskatning, er danske pensioner, såfremt man ikke er omfattet af overgangsbestemmelserne i opsigelsesloven. Jeg har tidligere fået stillet i udsigt, at disse nye regler ville blive offentliggjort i midten af november måned 2009, men denne forudsigelse holdt ikke stik. Efter de seneste oplysninger vil de nye regler først blive offentliggjort efter nytår. Jeg er dog blevet forsikret om, at reglerne vil komme, og at de vil få virkning fra den 1. januar 2009, den dato hvor dobbeltbeskatningsoverenskomsten ophørte med at være gældende. Jeg har personligt i nogle breve til Finansministeriet henledt opmærksomheden på nogle fortolkningsproblemer, som kan opstå ved fortolkningen af de nye regler, og man overvejer i øjeblikket i ministeriet hvilken løsning man skal finde på disse spørgsmål. Blandt de spørgsmål, som jeg har rejst overfor ministeriet kan nævnes beskatningen i Frankrig af udbetalinger fra SPordningen og fra LD-ordningen, samt hvorvidt man som formueskattepligtig i Frankrig kan

5 fratrække den danske ejendomsværdiskat i den franske formueskat, da den første betragtes som en partiel formueskat. Endvidere har jeg i ministeriet fået oplyst, at udbetaling af kapitalpension ikke er skattepligtig i Frankrig, hvilket jeg har anmodet om at få bekræftet skriftligt. Udover et antal mere tekniske spørgsmål har jeg endelig henledt ministeriets opmærksomhed på særlige grupper, som er blevet særligt alvorligt ramt af, at dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Frankrig, henholdsvis Spanien er bortfaldet. Det drejer sig eksempelvist om ansatte indenfor dansk luftfart, som er bosatte i Frankrig og Spanien. Disse var under dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Danmark kun skattepligtige i Frankrig, henholdsvis Spanien, men er nu tillige skattepligtige af deres indkomst i Danmark. I Finansministeriet undersøger man nu, hvilke muligheder man har for at kunne komme de pågældende til hjælp. Jeg regner med, når de nye regler bliver offentliggjort, at fremkomme med en orientering om, hvilken betydning dette vil have for skattepligtige i Frankrig, der har indtægter fra Danmark. Beslutningsforslag i Folketinget om en overgangsordning, der fritager visse personer i Frankrig og Spanien for dansk beskatning Niels Helveg Petersen, der er formand for Folketingets Skatteudvalg, har den 11. december 2009 har som repræsentant for Det radikale Venstre i Folketinget fremsat et forslag til folketingsbeslutning, hvorefter Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte et lovforslag om en overgangsordning, der forhindrer dansk beskatning af personer, der var bosiddende i Frankrig og Spanien forud for skatteministerens opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med de to lande, og som i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med de to lande havde fritagelse for betaling af skat til Danmark af løn og andet vederlag for personligt arbejde. Beslutningsforslaget skal afhjælpe situationen for ansatte indenfor dansk luftfart, som er bosiddende i Frankrig, henholdsvis Spanien. I den forbindelse henvises til debatten under første behandlingen af lovforslaget til bemyndigelsesloven, hvor de politiske ordførere gav tilsagn om at ville arbejde for, at personer, som allerede var bosiddende i Frankrig og Spanien, ikke skulle kunne komme i klemme som følge af opsigelsen. Beslutningsforslaget kan ses på Folketingets hjemmeside under beslutningsforslag B 91 af indeværende samling. Refusion af udbytteskat af danske aktier og investeringsbeviser I November-nummeret af ORIENTERING gav jeg en redegørelse for, hvorledes man skal bære sig ad med at få den danske udbytteskat på 28 % af udbytter af danske aktier og investeringsbeviser delvist tilbagebetalt. I den forbindelse gjorde jeg opmærksom på, at Skat havde omarbejdet den formular, som skal anvendes, og at teksten i den nye formular ikke er særlig hensigtsmæssig, og i særdeleshed ikke, når man er bosat i Frankrig eller i Spanien.

6 Jeg har henstillet til Skat at omredigere denne formular på ny og har foreløbigt modtaget en tilkendegivelse om, at man vil se på spørgsmålet. Jeg er dog ikke overbevist om, at det er tilstrækkeligt blot at se på spørgsmålet. Det er fortsat muligt at anvende den tidligere formular. Den kan ikke længere findes på Skats hjemmeside, men den kan hentes på dette link: I stedet for det udbetalende pengeinstituts erklæring på forsiden om, at udbyttet er betalt er det tilstrækkeligt, at man vedlægger en fotokopi af udbetalingsnotaen vedrørende udbyttet. Nye regler på vej indenfor europæisk sygesikring Den 1. maj 2010 træder der nye EU-regler i kraft for så vidt angår sygesikringen i EU-landene, og det kommer til at betyde nogle forandringer for danskere med bopæl i Frankrig, der oppebærer pension eller efterløn fra Danmark. Hidtil har man, såfremt man var tilsluttet det franske sygesikringssystem Sécurité Sociale og var i besiddelse af det franske sygesikringskort carte vitale, ydermere kunnet få et fransk blåt internationalt sygesikringsbevis, som dækkede ved pludseligt opstået sygdom under ophold udenfor Frankrig men indenfor EU-landene. Har man ikke fået udstedt en erklæring E 121, som betyder, at man kan blive tilsluttet Sécuritè Sociale uden egenbetaling, er dette fortsat gældende. Men fra den 1. maj 2010 er det det land, der har udstedt en E 121-erklæring, som skal udstede det blå internationale sygesikringsbevis. Det vil altså sige, at man såfremt man har en E 121-erklæring fra Danmark, skal have det blå internationale sygesikringsbevis udstedt fra Danmark, og det vil sige fra Pensionsstyrelsen (den institution, der tidligere hed Den sociale Sikringsstyrelse). Skal man have et blåt internationalt sygesikringsbevis fra Danmark, kan man tidligst ansøge derom den 1. april Har man været modtager af dansk efterløn, har dette ikke hidtil berettiget til optagelse i det franske sygesikringssystem Sécurité Sociale. Men på dette punkt sker der også en forandring, idet det er muligt fra den 1. maj 2010 som efterlønsmodtager at modtage en E 121-ereklæring fra Pensionsstyrelsen, som skulle berettige til optagelse i det franske sygesikringssystem uden egenbetaling. De hidtidige E-erklæringer, herunder E 121-erklæringen, som har været anvendt indenfor europæisk sygesikring, vil i øvrigt også skifte karakter, idet de gradvist vil overgå til EDB og blive afløst af nye Strukturerede Elektroniske Dokumenter (SED-dokumenter). Beskatning af fast ejendom i Frankrig tilhørende personer bosat i Danmark Fra og med den 1. januar 2009 skal man betale dansk ejendomsværdiskat af fast ejendom beliggende i Frankrig, hvis man er bosat i Danmark. Dog er man undtaget fra betaling af ejendomsværdiskat, såfremt ejendommen er erhvervet senest den 28. november 2007.

7 Ifølge ejendomsværdiskattelovens 12 er det dog muligt at fradrage skatter betalt i udlandet, som er beregnet med henvisning til værdien af ejendommen, i den danske ejendomsværdiskat. Der skal dog være tale om periodiske skatter. Grundskatter, betaling for tjenesteydelser som f. eks. renovationsafgifter samt tinglysningsafgifter og andre skatter og afgifter i forbindelse med overdragelse, belåning eller anden disposition over fast ejendom kan ikke fradrages. Årsagen til at man har muligheden for fradrag for udenlandske skatter er, at der findes nogle regler indenfor EU, som begrænser muligheden for at flere EU-lande kan beskatte den samme indtægt og pålægger medlemslandene at søge at undgå dobbeltbeskatning, og det er årsagen til at man giver fradrag for betalte udenlandske skatter, således at dobbeltbeskatning undgås. Ejendomsværdiskatten omfatter dog ikke grundskatter, betaling for tjenesteydelser og skatter og afgifter i forbindelse med overdragelse, belåning og anden disposition over ejendommen, og dette er årsagen til, at disse poster ikke kan fradrages, da der ikke vil ske dobbeltbeskatning. Spørgsmålet er her, om de franske skatter taxe foncière og taxe d habitation opfylder kriterierne i ejendomsværdiskattelovens 12, således at det berettiger til fradrag i den danske ejendomsværdiskat. På nuværende tidspunkt har Skat alene godkendt, at den svenske ejendomsskat fastighetsavgiften kan fradrages i ejendomsværdiskatten, og retter man henvendelse til Skat med forespørgsel, om skatter i andre lande kan fratrækkes, vil man få det svar, at Skat ikke har taget stilling til eller godkendt fradrag af skatter i andre lande, og så længe dette ikke er tilfældet, kan de ikke fradrages. Det er dog ikke nogen særligt tilfredsstillende begrundelse for ikke at tillade fradrag for udenlandske skatter, at Skat ikke har taget stilling til spørgsmålet, når der trods alt findes en hjemmel til at fradrage skatter betalt i udlandet, og jeg har på denne baggrund rettet henvendelse til Skat og anmodet om en principiel stillingtagen til, om de franske skatter taxe foncière og taxe d habitation kan fradrages i den danske ejendomsværdiskat. Denne henvendelse har resulteret i, at Skat har taget spørgsmålet principielt op og nu foretager en undersøgelse af, om man kan fratrække de lokale ejendomsskatter i landene Frankrig, Spanien og Tyrkiet, som er de lande, hvor der udover Sverige er flest danskere, som har fast ejendom. Om man vil komme frem til, at de franske ejendomsskatter opfylder kravet for at kunne fradrages i de danske ejendomsskatter, er tvivlsomt. Væsentlige dele af skatterne går til dækning af tjenesteydelser, og det er ikke sikkert, at man kan tale om at skatterne er fastsat med henvisning til værdien af ejendommen. Man har i Frankrig noget, som hedder valeur cadastrale og valeur locative", men om nogen ejendomsvurdering i traditionel dansk forstand er der ikke tale. Og for at man skal kunne tale om dobbeltbeskatning, skal der være tale om to identiske skatter, og dette er næppe tilfældet. Men så opnår man i hvert fald i stedet, at Skat har taget stilling til spørgsmålet, og det er en mere tilfredsstillende situation end den nuværende, hvor der gives afslag med den begrundelse at Skat ikke har taget stilling til spørgsmålet.

8 Hermed vil jeg gerne ønske mine læsere en glædelig jul og et godt nytår Med venlig hilsen Klaus Vilner Orientering om franske forhold er et uafhængigt informationsbrev, som udsendes efter behov. Jeg vil deri forsøge at belyse emner, som kan have generel interesse for danskere, der bor i Frankrig. Informationsbrevet sendes gratis som til enhver, der fremsætter anmodning derom på Desuden offentliggøres det på Danskere i Toulouse s hjemmeside Ønsker man at afmelde informationsbrevet, bedes dette meddelt på samme adresse. Indholdet må ikke betragtes som individuel rådgivning, og selvom det tilstræbes at oplysningerne er rigtige, påtager jeg mig intet ansvar for urigtige, ufuldstændige eller manglende oplysninger. Enhver, der modtager orienteringen, er velkommen til at komme med supplerende oplysninger, med synspunkter eller med kommentarer til de emner, der behandles i informationsbrevet, eller med ønsker om emner, som ønskes belyst.

ORIENTERING. om franske forhold. Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger

ORIENTERING. om franske forhold. Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger ORIENTERING om franske forhold November 2009 Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger Det politiske forlig, som i sommeren 2007 åbnede op for, at regeringen kunne

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Januar 2010 Hvad er udsigterne til at der kan indgås nye dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og Frankrig henholdsvis Spanien? Den 10. juni 2008 opsagde den danske

Læs mere

Nye regler på vej i Frankrig til ophævelse af dobbeltbeskatning af indtægter fra Danmark

Nye regler på vej i Frankrig til ophævelse af dobbeltbeskatning af indtægter fra Danmark ORIENTERING om franske forhold Oktober 2009 Velkomst og præsentation Hermed vil jeg gerne byde nye læsere velkommen som abonnenter på ORIENTERING om franske forhold. Denne orientering er et uafhængigt

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave November 2011 Den ny forskudsopgørelse er udsendt fra Skat i Danmark Skat i Danmark har for nylig udsendt den ny forskudsopgørelse for året 2012 til de skatteydere,

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold November 2010 Kære Læsere, Selvom det ikke er ret lang tid siden jeg udsendte det seneste nummer af ORIENTERING om franske forhold for oktober måned 2010, har jeg besluttet

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave Marts 2012 Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 Det danske skattevæsen offentliggjorde mandag den 5. marts i år årsopgørelserne

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold Marts 2011 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Jeg har modtaget en del forskellige forespørgsler fra mine læsere om reglerne for hvor længe og

Læs mere

Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse

Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse - 1 Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med virkning fra 15. juni 2017 har pensionister ret til at anvende sommerhuse i Danmark som helårsbolig

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Klaus Vilner telefon nummer : +33 5 65 99 38 21 Pallies le Bourg telefax nummer : +33 5 65 99 38 21 F-12540 Le Clapier e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr France

Læs mere

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt.

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. - 1 Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et flertal i Folketinget er parat til at give pensionister mulighed for at benytte et sommerhus

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1227 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0295976 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1126 af 10/10/2014 Lov

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede ORIENTERING om franske forhold April 2010 De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede I marts-nummeret af ORIENTERING om franske forhold oplyste jeg, at de nye regler, som

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en overgangsordning, der forhindrer dansk beskatning af visse personer bosiddende i Frankrig og Spanien

Forslag til folketingsbeslutning om en overgangsordning, der forhindrer dansk beskatning af visse personer bosiddende i Frankrig og Spanien Beslutningsforslag nr. B 91 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. december 2009 af Niels Helveg Petersen (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til folketingsbeslutning om en overgangsordning,

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold Januar 2014 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Som led i sin indsatsplan for at få personer, der har en bopæl i udlandet, men som reelt bor

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39)

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39) J.nr. 2007-611-0004 Dato: 20. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13- Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig

Læs mere

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Beskatningen af de danske pensioner Det danske pensionssystem består af tre søjler: 1. Folkepensionen finansieret via skatteindtægter

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juni 2012 Dobbeltbeskatningssituationen mellem Danmark og Frankrig Forhandlingssituationen mellem Danmark og Frankrig om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst er efterhånden

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juni 2010 Den franske formueskat Medens formueskatten er ophævet i Danmark, har man fortsat formueskat i Frankrig. Den har den optimistiske betegnelse Impôt de la Solidarité

Læs mere

L 187 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven

L 187 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven Skatteudvalget (2. samling) L 187 - Svar på Spørgsmål 10 Offentligt j.nr. 08-118489 Dato : 22. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg L 187 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 125 Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 125 Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 125 Bilag 55 Offentligt REDAN ESPAÑA Sendt pr. e-mail Folketingets Skatteudvalg Liza.Christensen@ft.dk Christiansborg 7. april 2009 Vedr. lovforslag L-125 om ændring af lov L 85

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Folketingets Skatteudvalg. /. Vedlagt fremsendes besvarelse af spørgsmål nr. 306, (Alm. del), som Folketingets Skatteudvalg har stillet til

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 2.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 2. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 2. Juni 2012 Jeg har tidligere i mine nyhedsbreve ORIENTERING om franske forhold beskrevet hvorledes

Læs mere

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2007 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1332 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-611-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1227 af 18/12/2012

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 3.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 3. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 3. Alle mine læsere ønskes hermed en Glædelig Jul og et Godt Nytår December 2012 Kære Læsere Fredag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsender jeg januarnummeret af ORIENTERING om franske forhold.

ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsender jeg januarnummeret af ORIENTERING om franske forhold. ORIENTERING om franske forhold Januar 2011 Kære læsere. Hermed udsender jeg januarnummeret af ORIENTERING om franske forhold. Jeg får stadig mange tilmeldinger til mit nyhedsbrev fra interesserede overalt

Læs mere

Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM SR

Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM SR - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2013.76.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådets fandt ved

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Beskatning af børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte fremkommer der spørgsmål om, hvilke konsekvenser, der udløses som følge af overdragelse af aktiver til børn, herunder penge. Spørgsmålene

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til Lovforslag nr. L 6 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Udlandsdanskere i Danmark

Udlandsdanskere i Danmark - 1 Udlandsdanskere i Danmark Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet har den 26. april 2011 truffet afgørelse i en sag om skattepligt til Danmark for en udlandsdansker med nær familie

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2010 Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse er nu udsendt til skatteyderne, og den skal afleveres på papir i

Læs mere

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del).

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del). Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren 16. marts 2009 Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del). Spørgsmål: Ministeren bedes fremsende et notat,

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

REDAN ESPAÑA Nyhedsbrev nr. 10 December 2010

REDAN ESPAÑA Nyhedsbrev nr. 10 December 2010 REDAN ESPAÑA Nyhedsbrev nr. 10 December 2010 Referat af generalforsamlingen 2010, konstituerende møde og seneste nyt På Redans generalforsamling var der fremmødt ca. 100 heraf var seks repræsenteret ved

Læs mere

Til formanden for Folketingets skatteudvalg Niels Helveg Petersen, MF cc: udvalgssekretæren

Til formanden for Folketingets skatteudvalg Niels Helveg Petersen, MF cc: udvalgssekretæren Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 3 Offentligt Fra: Brückner [mailto:peter.buller@wanadoo.fr] Sendt: 31. januar 2011 13:38 Til: Niels Helveg Petersen Cc: Liza Christensen Emne: Dansk-franske skatterelationer:

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 196 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0026 Dato: 22. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 10. april 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Orientering

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat. 24/5 2016 FM 2016/21 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat Fremsat til 3. behandlingen af Naalakkersuisut. Til 2 1. I 2 indsættes

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Oktober 2010 ORIENTERING om franske forhold har et års jubilæum ORIENTERING om franske forhold har nu eksisteret i et år, idet jeg i oktober 2009 omdannede et tidligere privat

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold September 2012 Kære Læsere Jeg plejer hver sommer at holde lidt ferie med hensyn til udgivelsen af mit orienteringsbrev, således at det ikke udkommer i en af sommermånederne.

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 391 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0014 Udkast (1) 17. august 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 134 Offentligt Notat J.nr. 2011-620-0024 17. februar 2011 Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10 Kommissionen

Læs mere

Redan i Spanien. Nyhedsbrev nr. 11 - April 2011. Referat af generalforsamlingen 2011 og konstituerende møde

Redan i Spanien. Nyhedsbrev nr. 11 - April 2011. Referat af generalforsamlingen 2011 og konstituerende møde Nyhedsbrev nr. 11 - April 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 og konstituerende møde På Redans generalforsamling 25. marts. 2011 var der fremmødt 51, heraf var 7 repræsenteret ved fuldmagt. Formanden

Læs mere

Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand?

Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand? - 1 Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vi har købt hus i Thailand, og vi har fået at vide, at der skal betales

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsender jeg februarnummeret af ORIENTERING om franske forhold.

ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsender jeg februarnummeret af ORIENTERING om franske forhold. ORIENTERING om franske forhold Februar 2011 Kære læsere, Hermed udsender jeg februarnummeret af ORIENTERING om franske forhold. Nyhedsbrevet udsendes nu til over et tusinde abonnenter hovedsageligt i Frankrig,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Notat. Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune

Notat. Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune Notat Emne: Besvarelse af spørgsmål stillet på byrådsmødet d. 8. maj 2013 Til: Magistraten Den 30. september 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2012 Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse er udsendt til skatteyderne i begyndelsen af maj måned, og den skal

Læs mere

3. De enkelte registreringspligtige hverv og økonomiske interesser

3. De enkelte registreringspligtige hverv og økonomiske interesser VEJLEDNING om registrering af folketingsmedlemmernes hverv og økonomiske interesser (Udstedt af Præsidiet den 22. juni 1994 med ændringer besluttet af Præsidiet den 6. december 2001, den 2. marts 2005,

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. De skattepolitiske ordføreres svar på min henvendelse om dobbeltbeskatning

ORIENTERING. om franske forhold. De skattepolitiske ordføreres svar på min henvendelse om dobbeltbeskatning ORIENTERING om franske forhold September 2011 De skattepolitiske ordføreres svar på min henvendelse om dobbeltbeskatning Der har hidtil været fuld enighed mellem de politiske partier i Folketinget om den

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 8. Maj 2014 Kære læsere I tidligere numre af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i Département

Læs mere

Le Clapier, den 26. marts Hr. chefkonsulent Sven Ulstrup, Skatteministeriet, Nicolai Eigtveds Gade 28, DK 1402 København K. Kære Sven Ulstrup.

Le Clapier, den 26. marts Hr. chefkonsulent Sven Ulstrup, Skatteministeriet, Nicolai Eigtveds Gade 28, DK 1402 København K. Kære Sven Ulstrup. Klaus Vilner telefon nummer : +33 5 65 99 38 21 Pallies le Bourg telefax nummer : +33 5 65 99 38 21 F-12540 Le Clapier e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr France Le Clapier, den 26. marts 2012. Hr. chefkonsulent

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension 2015-16 Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension En mand klagede til ombudsmanden over, at skattemyndighederne havde afvist at tilbagebetale

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Kildeskattelovens 7 indtræden af skattepligt ved tilflytning

Kildeskattelovens 7 indtræden af skattepligt ved tilflytning - 1 Kildeskattelovens 7 indtræden af skattepligt ved tilflytning SKM2011. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i SKM2011.673.SKAT offentliggjort en kommentar til Skatterådets

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven 2007/2 BTL 10 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 5. december 2007 Betænkning over Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark

Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark - 1 Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Pensionister, der er emigreret til sydlige himmelstrøg, og

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juli 2013 Fornyet opfordring til Skatteminister Holger K. Nielsen om at indlede forhandlinger med Frankrig og med Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster På femårsdagen

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Skat i Danmark offentliggør årsopgørelserne for skatteåret 2013 den 10. marts

ORIENTERING. om franske forhold. Skat i Danmark offentliggør årsopgørelserne for skatteåret 2013 den 10. marts ORIENTERING om franske forhold Februar 2014 Skat i Danmark offentliggør årsopgørelserne for skatteåret 2013 den 10. marts Det danske skattevæsen offentliggør mandag den 10. marts i år årsopgørelserne for

Læs mere

L 122 Forslag til lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien.

L 122 Forslag til lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien. Page 1 of 8 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 122 Forslag til lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Skattefælden klapper for pensionister med bopæl i udlandet og sommerhus i Danmark.

Skattefælden klapper for pensionister med bopæl i udlandet og sommerhus i Danmark. - 1 Skattefælden klapper for pensionister med bopæl i udlandet og sommerhus i Danmark. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Udlandsdanskere med helårsbolig eller sommerhus i Danmark har gennem

Læs mere