Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Trankær Mosevej Tranbjerg J. er en af i alt 7 enheder under Forsogshjemmet Østervang. består af fire pladstyper: 11afrusningspladser (11), 4 14-dags pladser/ stabiliserende pladser og 5 plejepladser. Afrusningspladserne er en akut funktion til modtagelse af borgere med et længerevarende forbrug af Alkohol. De skal have et ønske om at stoppe deres alkoholindtag og i den forbindelse et formodet behov for medicinsk behandling mod abstinenser. Den gennemsnitlige indskrivningstid er 5 7 dage. Den lovmæssige ramme for afrusningspladserne er Servicelovens dagspladserne er til borgere, der eksempelvis udskrives fra et sygehus med et mindre plejebehov, og som derfor ikke umiddelbart kan tage ophold i egen bolig eller på en almindelig boformsplads. Plejebehovet skal være udredt inden forløbet begynder. Borgeren kan have misbrug men dennes adfærd skal kunne håndteres inden for den givne ramme. Pladserne er fysisk adskilt fra afrusningspladserne. På en 14-dags plads er varigheden af forløbet fra 1til14 dage. Den lovmæssige ramme for 14-dagspladserne er Servicelovens 110. Stabiliserende pladser er til borgere, der efter endt afrusning har behov for et længere forløb til at komme sig. Der er i forløbet blandt andet fokus på stabilisering i alkoholafholdenhed, styrkelse af ernæringstilstand, større grad af egenomsorg og etablering af en hensigtsmæssig døgnrytme. Den lovmæssige ramme for de stabiliserende pladser er Servicelovens 110 Plejepladserne findes i Søhuset, der er en selvstændig enhed under. Den består af 5 plejepladser. Målgruppen er hjemløse og socialt udsatte borgere, der efter et hårdt liv med misbrug har udviklet kroniske lidelser og som følge deraf har et dagligt pleje- omsorgsbehov. Der er tale om fysisk syge misbrugere, der ikke i tilstrækkelig grad er i stand til at varetage egenomsorg. Det er borgere, som ikke kan klare sig i egen bolig, bofællesskab og lignende med hjemmepleje eller anden støtte, og som på grund af afvigende adfærd ikke kan rummes i eksisterende plejeboliger. Den lovmæssige ramme for pladserne i Søhus er Servicelovens 110. er en enhed under. Forsorgshjemmet er en del af Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser, der hører under søjlen for. Søjlen for er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen er den ene af to forvaltninger under Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser lovmæssige ramme er Servicelovens voksenbestemmelser. Læs eventuelt mere på s hjemmeside: Side 1 af 9

2 Samarbejdsrelationer, herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle Optagelse på sker ved en borgers direkte personlig henvendelse det såkaldte Selvmøderprincip. Det kan også ske ved henvendelse fra offentlige myndigheder eller forvaltningsgrene herunder også andre tilsvarende boformer. De gælder også for boformer, der ligger uden for Aarhus Kommunes eller regionens geografiske område. Forsorgshjemmene og de øvrige boformer er ifølge Servicelovens 110 landsdækkende. Der er aktuelt 18 ansatte i. Medarbejderstaben er tværprofessionelt sammensat med hovedvægten på de sygeplejefaglige kompetencer. Faggrupperne er sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, socialrådgiver, sekretær og læge. modtager løbende studerende fra sygeplejerskeuddannelsen og elever fra social og sundhedsuddannelsen. samarbejder på mange forskellige niveauer med alle husets øvrige enheder. Der er samarbejde med Administrationsenheden om at finde metoder til at registrere og dokumentere de forskellige ydelser. Der er samarbejde med Beskæftigelsesenheden om aktivitetsdelen i forhold til, hvor en borger kan være beskæftiget under de længerevarende ophold. Der er samarbejde med Forsorgsenheden om den videre støtte og hjælp i forhold til den hjemløse borger, som efter endt afrusning vil kunne overflyttes hertil. Der er samarbejde med Østervangs psykiater i forbindelse med afklaring af psykiatriske problemstillinger. Eksterne samarbejdspartnere kan for eksempel være Alkoholrådgivningen, misbrugscentre, psykiatrisk hospital, somatisk hospital, privat praktiserende læger, borgerkonsulenter, forsorgsinstitutioner, bostøttemedsarbejdere og sagsbehandlere. Patientkategorier/borgerkategorier Borgergruppen på fordeler sig aldersmæssigt fra 18 år og opefter. Ca. 75 % af de indskrevne i s er mænd og ca. 25 % er kvinder. I er der gennemsnitligt ca. 700 indskrivninger årligt fordelt på ca. 385 personer. Hos mere end 50 % af de borgere, som er indskrevet i, ses psykisk komorbidiet. Det kan eksempelvis være depression, angsttilstande, psykoser, selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser. Indskrevne borgere har hyppigt andre typer af misbrug i kombination med alkoholmisbruget. Borgere, der visiteres til, er ofte plaget af andre somatiske lidelser og følgesygdomme efter et mange årigt alkoholmisbrug. Flere af de visiterede er kendt i enheden fra tidligere indlæggelser. Borgere i skal være selvhjulpne i forhold til personlig hygiejne og kunne færdes på egen hånd i huset. Side 2 af 9

3 Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger tilbyder differentierede afrusningsforløb, således at ydelser tilpasses borgernes individuelle behov. Målet med indsatsen er at øge den enkeltes mulighed for at klar sig i en mere selvstændig tilværelse og øge muligheden for en højere grad af social inklusion. Der arbejdes med at støtte og motivere borgeren til at stoppe sit misbrug eller støtte borgeren i at holde en kortere eller længere pause i sit misbrug. Herved får borgeren mulighed for at komme sig fysisk, psykisk og socialt. Målet er også, at borgeren får indsigt i egne mønstre i forhold til misbrug samt egne muligheder og begrænsninger. Af centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger: Problemstillinger knyttet til visitering af borgere med ønske om afrusning. Problemstillinger knyttet til etablering og vedligeholdelse af relationer med berusede og /eller abstinente borgere. Problemstillinger knyttet til den medicinske compliance og vedligeholdelse af behandlingen. Problemstillinger knyttet til følgesygdomme. Problemstillinger der udspringer af brugerens psykiatriske lidelser og de symptomer, der typisk er knyttet til denne. Problemstillinger knyttet til at få opfyldt fysiologiske behov ved abstinenstilstand. Problemstillinger knyttet til psykosociale og eksistentielle områder som eksempelvis kriser, ensomhed og sociale vilkår. Problemstilliner knyttet til mestring af sygdom, kontrol over behandling og handlingsstrategier i forhold til afholdenhed. Problemstillinger knyttet til administration af borgerens medicin. Problemstillinger knyttet til samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere. Typiske kliniske sygeplejeopgaver Typiske ydelser i s: Visitering af borgere med ønske om afrusning. Modtagelse af borgere til afrusning. Abstinensscoring ved hjælp af scoreskema. Medicinsk behandling af borgere med abstinenssymptomer. Behandling af følgesygdomme og andre sygdomme. Smertebehandling. Opbevaring og administration af borgerens medicin. Stuegang. Henvisning til psykiater. Visitering til stabiliserende ophold. Afklarende samtaler. Side 3 af 9

4 Støttende og vejledende samtaler. Vejledning og afklaring i forbindelse med boligløshed, Igangsætte trangdæmpende behandling. Grænsesætning i forhold til uhensigtsmæssig adfærd og misbrug. Elektronisk dokumentation af indsats og planer. Udarbejdelse af opholds- og handleplaner. Planlægge dagsprogram, fordele opgaver og fungere som kontaktpersoner. Prioritering af arbejdsopgaver. Typiske patientforløb/borgerforløb Det typiske forløb, når en borger visiteres til, kan opdeles i 3 faser. Alle visitationer varetages af selv. Nedenfor er faserne beskrevet for hver af de fire pladstyper. 1. Fase; Visitation til afrusning. Via en personlig visitation pr. telefon afklares det, om borgeren falder inden for målgruppen eller må henvises til andet behandlings tilbud. Samtalen gennemføres med brug af et visitationsskema. Gennem samtalen skal borgerens aktuelle problemområder knyttet til dennes fysiske, psykiske og sociale tilstand afklares. Ligeledes skal borgerens motivation for afrusning og evne til selv at varetage eventuel medicinsk behandling afklares. Visitationsproceduren skal sikre, at har et aktuelt og relevant indblik i borgerens misbrug og dets omfang. Som del af visitationen skal borgeren informeres om s ydelse og vilkår. Visitationen afsluttes med aftale om, hvor og hvornår borgeren skal komme. 2. Fase; Visitation til 14-dagsplads. Social- og sundhedsfaglige samarbejdspartnere henvender sig med ønsket om at benytte tilbuddet til en borger. De udfylder et visitationsskema til 14-dagsplads, som efterfølgende behandler i forhold til social- og sundhedsfaglige problematikker, inden der eventuelt gives tilsagn om pladsen. 3. Fase; Visitation til plejeplads i Søhuset. Rådgivere fra Center for Myndighed rejser en sag om en borgers visitation til Søhuset. Inden endelig beslutning om visitation til Søhuset afklares borgerens social- og sundhedsfaglige problemstillinger og borgerens fremtidig støtte- og plejebehov vurderes. Der udarbejdes en helhedsplan jævnfør 141, og afdelingslederen fra Søhuset deltager i et efterfølgende matchningsmøde. Herefter arrangeres 3 til 4 forbesøg i Søhuset. Ved første besøg bliver borgeren præsenteret for de fysiske rammer, husregler, målgruppe og borgeren møder personale. Ønsker borgeren herefter at flytte ind, kan den formelle visitation foretages. Andet besøg er ment som en mulighed for både borgeren og Søhuset til at stille uddybende og afklarende spørgsmål. Tredje besøg bruges blandt andet til opsamling i forhold til de to foregående besøg, og her underskrives kontrakter og aftaler. Et fjerde besøg kan komme på tale, hvis borgeren har brug for mere tid Side 4 af 9

5 til eftertanke, og eller hvis enkelte forhold skal yderligere belyses. 4. Fase; Modtagelse til afrusning. Straks efter at borgeren er modtaget i, vurderes graden af borgerens påvirkning af alkohol samt borgerens fysisk og psykisk sundhedstilstand og abstinensgrad. Dette sker via kliniske observationer og via et Abstinensscore-skema. Borgerens abstinensgrad afgør, hvornår den medicinske behandling af abstinenserne påbegyndes. Når borgeren score 4 i abstinensgrad påbegyndes PN- døgnet, og i det efterfølgende døgn behandles abstinenserne intensivt efter gældende retningslinjer. Sideløbende hermed behandles borgerens eventuelle andre sygdomme og symptomer. 5. Fase; Modtagelse til 14 dagsplads. Borgeren modtages i og indlogeres i sin lejlighed. Borgeren tildeles kontaktpersoner som udarbejder aftaler på baggrund af borgerens opholdsplan. 6. Fase; Modtagelse til plejeplads i Søhuset. Borgeren modtages i Søhuset og indlogeres i sin lejlighed. Borgeren præsenteres for sine kontaktpersoner. Når borgeren er faldet til og er motiveret, udarbejder de sammen en delplan for borgerens ophold. 7. Fase; Afrusningen afsluttes. Ved PN-døgnets afslutning begynder borgeren udtrapning af den medicinske abstinensbehandling. Det kaldes at gå på Kur og udtrapningen strækker sig over 5 7 dage. Borgeren observeres kuren ud for effekt og bivirkninger af behandlingen samt for sene abstinenser og fysiske og psykiske tilstand. Sideløbende motiveres borgeren for fortsat alkoholafholdenhed og opstart af antabusbehandling. der laves afklarende samtale, hvis formål det er bestemme, hvilke tiltag der kan sættes i gang i forhold til efterbehandling, eventuel boligløshed og andre problemstillinger. Senest på 7. dagen i kuren udskrives borgeren. Har borgeren et ønske om at blive visiteret til, eller vurdere personalet at borgeren kunne profitere af et stabiliserende ophold, afklares dette også under kuren. Borgeren motiveres til at nedskrive, hvad formålet med et sådant ophold eventuelt kan være. Hvis borgeren ønsker det kan kontaktpersonen støtte i formuleringen og i samarbejde kan visitationsskema til stabiliserende forløb udfyldes. Visitationsskemaet vurderes af s personale i forhold til målgruppe og pladssituationen. Gives der tilsagn om et stabiliserende ophold, overgår borgeren til denne ydelse ved kurens afslutning. Til sikring af kvaliteten i det stabiliserende ophold arbejdes der med opholds- og ugeplaner, som borgeren i samarbejde med sin kontaktperson udformer og evaluere under forløbet. Et stabiliserende ophold kan maximalt strække sig over 4 uger. 8. Fase; 14-dags pladsen afsluttes. Perioden igennem fastholdes og evalueres behandlingsplanen, og i samarbejde med samarbejdspartnere laves der aftaler om udskrivelse. Side 5 af 9

6 9. Fase; Etablering på plejepladsen i Søhuset. Lejlighederne i Søhuset er borgernes egen bolig. Der arbejdes efter borgerens handleplan ( 141). Som en naturlig følge af borgerens livssituation er nogle af de punkter handleplanen en afklaring af eksempelvis ønske om genoplivning og ønske til begravelse. Sygeplejemetoder For at sikre en korrekt visitation og efterfølgende opstart af behandlingen benyttes forskellige kvantitative redskaber f.eks. visitationsskema og abstinesscoreskema. Senere i behandlingsforløbet benyttes delhandleplan, opholdsplan og lignende redskaber til at sikre afslutningen af behandlingen eller afklare om en forlængelse af opholdet efter afrusningen er påkrævet. Dataindsamlingen knyttet til vurdering af borgernes tilstand forgår ud fra kliniske observationer, som tager udgangspunkt i forståelse af borgerens sygdom og et længerevarende misbrug af alkohol. Der udøves sygepleje med udgangspunkt i sygeplejeprocessen med anvendelse af jeg-styrkende principper og med inddragelse af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag. Forsøg på at opnå en stabil alliance til borgeren er en central metode overfor en ofte kaotisk borger. Det er en tilgang, der er præget af empatiske og indfølende aspekter. Borgerens egen oplevelse af deres misbrug danner grundlaget for den del af relationen, der omhandler realitetsorienterende og korrigerende vejledning. Borgerens parathed vurderes løbende, og vejledningen tager ofte afsæt i spontant opståede samtaler. Evalueringen af data forgår ved kollegial sparring og ved daglige samling. Supervision varetages af ekstern superviser. Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder I s Socialforvaltning arbejdes der i den psykosociale rehabiliteringsindsats ud fra en recovery-orienteret tilgang. Der arbejdes ud fra CARe metodologien (Comperehensive Approache to Rehabilitation) i den fælles tilgang til arbejdet i Socialpsykiatrien i. Omdrejningspunktet for den aktuelle implementering af en styrket recovery-orienteret praksis på er de 4 recoveryværdier, som også er det bærende element i den samlede socialpsykiatriske indsats i. De 4 recoveryværdier er: personorientering personinvolvering selvbestemmelse håb og potentiale for udvikling Målet for den rehabiliterende indsats er at øge den enkelte borgers muligheder for at klare sig mere selvstændigt i sin tilværelse. Indsatsen retter sig mod at øge borgerens mulighed for en højere grad af Side 6 af 9

7 mestring af sin livssituation og en højere grad af social inklusion. Via deres ansættelse på får fast personale og ledelse i mulighed for at gennemføre nedenstående uddannelser: CARe basisuddannelse Kognitiv forståelsesramme, som er en uddannelse i den kognitive forståelsesramme anvendt i arbejdet med socialt udsatte Kognitive metoder, som er en overbygningsuddannelse til den kognitive forståelsesramme Psykofysisk konflikthåndtering, som er et grundforløb med en årlig opfølgning Livreddende Førstehjælpskursus, som er et grundforløb med en årlig opfølgning Der arbejdes i konstant med at udvikle den sundhedsfaglige del af arbejdet. Der arbejdes konstant på at højne det faglige arbejde og løsning af arbejdsopgaverne. Målet med enhedens arbejde er at sikre en konsekvent sammenhæng med omverdenen herunder at producere nødvendige og saglige begrundede løsninger i forhold til målgruppens problemstillinger. Etablering af det nye tilbud Søhuset (åbnet maj 2012) er et eksempel på et nyt tiltag, som er oprettet i den optik og som stadig er under udvikling. Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud Undervisningen under det kliniske studieforløb tager udgangspunkt i Klinikhjulet, der er et samlet værk over praktikforløbet. Det er udfærdiget af personalet i. Klinikhjulet er en samlet præsentation over hele studieforløbet, hvor undervisningens organisering, rammer, formål og indhold præsenteres opdelt i ugeforløb. I Klinikhjulet er der også beskrevet rammen for og forventningerne til den studerende under hele studieforløbet. Undervisningen under det kliniske studieforløb vil således være med udgangspunkt i de i Klinikhjulet og de deri opstillede ramme, formål og mål. Den studerende vil før start på det kliniske studieforløbs å tilsendt en kopi af klinikhjulet sammen med velkomstbrev Ved siden af klinikhjulet tages der udgangspunkt i de undervisnings- og arbejdsformer der er beskrevet i modulbeskrivelsen for Modul 8. I løbet af de første par uger gennemføres en forventningssamtale, hvor forudsætninger og gensidige forventninger afklares. Forventningssamtalen vil danne grundlag for den studerendes individuelle kliniske studieplan. Heri beskrives de overordnede overvejelser om, hvordan de kliniske studier skal forløbe. Den individuelle kliniske studieplan evalueres og justeres løbende under hele studieforløbet og vil danne udgangspunkt for de ugentlige vejlednings- og evalueringssamtaler. I de første to uger af det kliniske studieforløb vil den studerende blive introduceret til afdelingen og Østervangs opgaver. Ligeledes vil der blive udformet en samlet plan for det kliniske studieforløb, som Side 7 af 9

8 nedfældes i form af en individuel klinisk studieplan. I det kliniske studieforløb afholdes ugentlige vejlednings- og evalueringssamtaler, hvor den individuelle kliniske studieplan evalueres og ajourføres. I den daglige vejledning vil de studerende modtage før-, under- og eftervejledning knyttet til de sygeplejefaglige opgaver. Under de kliniske studier arbejdes der med fastlagt studieaktivitet med fokus på kommunikativ aktivitet. Retningslinier herfor præsenteres for den studerende ved studiestart. Der gennemføres planlagt studieaktivitet i form af seminar. Forventninger til den studerende Det forventes, at den gennem det kliniske studieforløb: er undrende, opsøgende, undersøgende og ansvarlig for egen læring selv tager et aktivt medansvar for at for sit udbytte af forløbet selv tager et aktivt medansvar i at få spurgt efter faglig vejledning, da den enkelte medarbejder ellers kan have svært ved at vide, hvad den studerende har behov for tager aktiv del i faglige og praktiske opgaver søger sparring i personalegruppen og efterspørge hjælp, hvis den studerende føler sig utryg ved en given opgave er åben for faglig vejledning, sparring og refleksion udfordre egne grænser, kommunikativt og fagligt søger at få en dybere kontakt til brugerne arbejder på at få en større forståelse for egne personlige, faglige og professionelle handlinger fremlægger sygeplejefaglige problemstillinger, observationer, refleksioner både skriftligt og mundtligt i både monofaglige og tværfaglige samarbejdsfora begrunder valg af sygeplejeintervention på baggrund af faglig viden Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Vejleder er sygeplejefaglig uddannet, samt uddannet klinisk vejleder. Der kan være to vejledere tilknyttet en studerende, som deler vejlederopgaven mellem sig. Den ene er uddannet klinisk vejleder. Krav vedrørende klinisk pensum Pensum består af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden. En litteraturliste sendes sammen med velkomstbrev til den studerede før det kliniske studieforløbs opstart. Der opgives i alt siders pensum hvoraf den studerende opgiver selvvalgt litteratur svarende til sider, som den studerende dokumenterer i eportfolio. Den kliniske vejleder godkender den studerendes selvvalgte pensum. Side 8 af 9

9 Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser For at blive indstillet til den interne kliniske prøve, skal den studerende opfylde kravet om at være studieaktiv. Det er den kliniske vejleder der afgør, om den studerende har været studieaktiv. At være studieaktiv indbefatter, at den studerende: deltager aktivt i sygeplejeopgaver beskrevet i s generelle kliniske studieplan udarbejder individuel klinisk studieplan samt følger op på og ajourfører denne deltager aktivt i andre studieaktiviteter beskrevet i s generelle kliniske studieplan gennemfører fastlagt studieaktivitet, som retter sig mod kommunikativ aktivitet gennemfører planlagt studieaktivitet med fokus på modulets tema i form af seminardeltagelse opgiver og får godkendt selvvalgt litteratur, som er indskrevet i eportfolio anvender og ajourfører de relevante elementer i eportfolio Modulet afsluttes med en intern klinisk prøve, som jævnfør modulbeskrivelsen for Modul 8 består af to delprøver. Udarbejdet af: undervisningssted, dato og ledelsesansvarlig. Godkendt af sygeplejerskeuddannelsen:, november 2012 Side 9 af 9

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Stabiliserende Enhed (STE) er oprettet i januar 2013 og placeret på. Østervang er en del af Center for Forsorg og Specialiserede

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team.

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under driftsområdet for. Teamet er organiseret i Socialforvaltningen, som er en del af Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Botilbuddet Kragelund Aarhus Kommune 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et midlertidigt bo- og rehabiliteringstilbud i henhold til lov om social service 107. Det har eksisteret siden 1998.

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Boformen Aas er et 110-tilbud under Specialsektoren i Region Nordjylland. Som 110 er Boformen et tilbud til hele landet.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Botilbuddet Guldblommevej 14-16 Guldblommevej 14-16, 8800 Viborg Tlf: 87 87 69 82 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Spørgsmål og svar som praktikant i Forsorgsenheden, Forsorgshjemmet Østervang Revideret marts 2015

Spørgsmål og svar som praktikant i Forsorgsenheden, Forsorgshjemmet Østervang Revideret marts 2015 Spørgsmål: Hvor mange brugere kan være indskrevet på Østervang? Er der et introduktionsprogram? Svar: På Forsorgshjemmet Østervang kan der være i alt 137 brugere indskrevet. Modtagelsesenheden: 12 værelser

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafsnittet er organisatorisk set, en del af Sundhed og Omsorg i Struer kommune. Sundhed og Omsorg består desuden af

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Rusmiddelcenter Skive Resenvej 10 A 7800 Skive Hjemmeside: www.rusmiddelcenterskive.dk Rusmiddelcenteret er en del af

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et midlertidigt social-psykiatrisk botilbud, der har eksisteret siden foråret 1998. Beboerne er indskrevet og der er

Læs mere

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Småbørns- og Skolebørns afsnittene i Herning er en del af BUC, Region Midt. Vi er beliggende på Hospitalsenheden Vest,

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dragskilde er et midlertidigt døgndækket trænings- og bosted for yngre mennesker med en lidelse i sindet. Dragskilde er

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering De kliniske undervisningssteder hører under Psykiatri og Social området i Region Midtjylland, og er tilknyttet Århus Universitetshospital

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dragskilde er et midlertidigt døgndækket trænings- og bosted for yngre mennesker med en lidelse i sindet. Dragskilde er

Læs mere

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger.

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO)., dækker

Læs mere

Generel klinisk studieplan. Daghospitalet Viborg. Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Generel klinisk studieplan. Daghospitalet Viborg. Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Daghospitalet Viborg Søndersøparken 1, kld. Daghospitalet Skive Kompagnigade 11B 8800 Viborg 7800 Skive Daghospitalet

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Bostedet Algade er et døgndækket botilbud for mennesker med svære psykiske lidelser. Bostedet er en del af det socialpsykiatriske

Læs mere

Generel klinisk studieplan Specialiseret botilbud i Området Søndermarken, Viborg kommune Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted

Generel klinisk studieplan Specialiseret botilbud i Området Søndermarken, Viborg kommune Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Området Søndermarken er socialpsykiatrisk, kommunalt, døgndækket specialiseret botilbud, som yder støtte efter Servicelovens

Læs mere

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende.

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er at indsamle oplysninger om de uddannelsestilbud, du som sygeplejerstuderende

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt.

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt. Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hæmodialyseafdelingen på Hospitalsenheden Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plejeboligerne Bronzealdervej i Odder Kommune er en del af Odder Kommunes Ældreservice. Bronzealdervej er en plejeboligenhed

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering. Provstebakken er en del af Driftområdet for Socialpsykiatri og Udsatte voksne i Aarhus kommune. Provstebakken består

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sclerosehospitalet i Ry er 1 af 2 Sclerosehospitaler i Danmark. De har en fælles bestyrelse og samarbejder tæt sammen

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulet retter sig mod individuelle patientforløb og sygeplejevirksomhed af relationel, kommunikativ og vejledende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i Region Midtjylland kan findes på www.sundhed.dk.

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Aug. 2015 1

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper Organisatorisk placering Mailadr.:Soehuset@viborg.dk - tlf. 87 87 69 55 Botilbuddet Søhuset er et psykiatrisk basistilbud i Viborg kommunes socialpsykiatri. Der ydes bostøtte efter Servicelovens 85.Søhuset

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Fyrtårnet, afdeling for aktive misbrugere med et pleje- og omsorgsbehov, placeret på Fyrglimt, Thisted Kommunes ældrecenter

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien Viborg-Skive Sengeafsnit for intensiv behandling og observation Søndersøparken 1, 3 etage 8800 Viborg

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske metoder til observation

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrisk team Søndersøparken 1, 1 etage 8800 Viborg Tlf 7847 4297 Psykiatri og Social i Region Midtjylland varetager

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 6 Uddannelsessted: Bofællesskabet Malteriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk-kardiologisk afd. A består af sengeafsnit A220, akut hjerteafsnit AHA, medicinsk visitationsafsnit MVA, hjerte-

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Generel Klinisk Studieplan For modul nr. 8 For Afsnit U1 & U2 på Børnepsykiatrisk Afd. BUC Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune

Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdelingsledelsen i afdeling Q består af ledende overlæge Poul Erik Buchholtz og oversygeplejerske Asger Bjerre. Der er

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Sygeplejestuderende Center for Socialpsykiatri Døgnboligen, Grimstrupvej 101C, 4700 Næstved

Praktikstedsbeskrivelse Sygeplejestuderende Center for Socialpsykiatri Døgnboligen, Grimstrupvej 101C, 4700 Næstved Praktikstedsbeskrivelse Sygeplejestuderende Center for Socialpsykiatri Døgnboligen, Grimstrupvej 101C, 700 Næstved Faglig og Administrativ leder: Dorthe Olsen Telefon: 5588 1260 Mobil: 20 66 Mail: dorol@naestved.dk

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For ambulatorium for mave/tarmsygdomme, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering (SCH) er en del af Herning kommunes afdeling for Handicap og Psykiatri. Socialområdets vision er, at al indsats tager

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, ambulatorium for psykoser og personlighedsforstyrrelser Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej

Læs mere

Patienterne indlægges til udredning, behandling og planlægning af efterbehandling.

Patienterne indlægges til udredning, behandling og planlægning af efterbehandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering De kliniske undervisningssteder hører under Psykiatri og Social området i Region Midtjylland, og er tilknyttet Århus Universitetshospital

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, afsnit O2 Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Afsnit O2 Telefon: 78 47

Læs mere

Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs kommuner. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs kommuner. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Den kliniske undervisning foregår i sundhedsplejen i Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg eller Syddjurs kommuner.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Psykiatri og Social Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i: Affektiv Afdeling med sengeafsnittene

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode:

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode: Klinikmappe modul 6 Klinikperiode: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord....side 1 Modul 6 i Gentofte Kommune..side 2 Studieplan... side 3 Læringsudbytte.....side 4 Undervisningsplan...side 5 Forord Materialet

Læs mere

Generel klinisk studieplan - Modul 8 Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M, M-Ambulatoriet

Generel klinisk studieplan - Modul 8 Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M, M-Ambulatoriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling M, som er afdeling for organiske psykiske lidelser og akutmodtagelse.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Aarhus Universitetshospital Risskov hører under Psykiatri og Social Region Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Generel klinisk studieplan. på Hospitalsenheden Horsens. Afdeling; Hæmodialysen Modul 12

Generel klinisk studieplan. på Hospitalsenheden Horsens. Afdeling; Hæmodialysen Modul 12 Udfold dit talent VIA University College Dato: 12. februar 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Afdeling; Hæmodialysen Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Udviklingsplanen for Driftsområdet for Forsorg og misbrug, Socialforvaltningen, Østervangs egne analyser af interessenters behov med udgangspunkt

Udviklingsplanen for Driftsområdet for Forsorg og misbrug, Socialforvaltningen, Østervangs egne analyser af interessenters behov med udgangspunkt Emne Udviklingsplan for Århus kommunes forsorgshjem Østervang 2009 Østervang skal i henhold til Servicelovens 9 stk.3 lave en udviklingsplan som en del af den regionale rammeaftale. Udgangspunktet for

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering blev oprettet i 1999 som et amtskommunalt tilbud til uhelbredeligt syge i det daværende Århus Amt. Fra januar 2009 er

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 4

Modulbeskrivelse Modul 4 Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse Viborg/Aarhus Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed VIA University College Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Fenrishus er en specialpædagogisk døgninstitution under, beliggende Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Tlf.: 87 28 88 00. Der

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under, som er en af tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen er den ene af to forvaltninger under

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere