Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Trankær Mosevej Tranbjerg J. er en af i alt 7 enheder under Forsogshjemmet Østervang. består af fire pladstyper: 11afrusningspladser (11), 4 14-dags pladser/ stabiliserende pladser og 5 plejepladser. Afrusningspladserne er en akut funktion til modtagelse af borgere med et længerevarende forbrug af Alkohol. De skal have et ønske om at stoppe deres alkoholindtag og i den forbindelse et formodet behov for medicinsk behandling mod abstinenser. Den gennemsnitlige indskrivningstid er 5 7 dage. Den lovmæssige ramme for afrusningspladserne er Servicelovens dagspladserne er til borgere, der eksempelvis udskrives fra et sygehus med et mindre plejebehov, og som derfor ikke umiddelbart kan tage ophold i egen bolig eller på en almindelig boformsplads. Plejebehovet skal være udredt inden forløbet begynder. Borgeren kan have misbrug men dennes adfærd skal kunne håndteres inden for den givne ramme. Pladserne er fysisk adskilt fra afrusningspladserne. På en 14-dags plads er varigheden af forløbet fra 1til14 dage. Den lovmæssige ramme for 14-dagspladserne er Servicelovens 110. Stabiliserende pladser er til borgere, der efter endt afrusning har behov for et længere forløb til at komme sig. Der er i forløbet blandt andet fokus på stabilisering i alkoholafholdenhed, styrkelse af ernæringstilstand, større grad af egenomsorg og etablering af en hensigtsmæssig døgnrytme. Den lovmæssige ramme for de stabiliserende pladser er Servicelovens 110 Plejepladserne findes i Søhuset, der er en selvstændig enhed under. Den består af 5 plejepladser. Målgruppen er hjemløse og socialt udsatte borgere, der efter et hårdt liv med misbrug har udviklet kroniske lidelser og som følge deraf har et dagligt pleje- omsorgsbehov. Der er tale om fysisk syge misbrugere, der ikke i tilstrækkelig grad er i stand til at varetage egenomsorg. Det er borgere, som ikke kan klare sig i egen bolig, bofællesskab og lignende med hjemmepleje eller anden støtte, og som på grund af afvigende adfærd ikke kan rummes i eksisterende plejeboliger. Den lovmæssige ramme for pladserne i Søhus er Servicelovens 110. er en enhed under. Forsorgshjemmet er en del af Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser, der hører under søjlen for. Søjlen for er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen er den ene af to forvaltninger under Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser lovmæssige ramme er Servicelovens voksenbestemmelser. Læs eventuelt mere på s hjemmeside: Side 1 af 9

2 Samarbejdsrelationer, herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle Optagelse på sker ved en borgers direkte personlig henvendelse det såkaldte Selvmøderprincip. Det kan også ske ved henvendelse fra offentlige myndigheder eller forvaltningsgrene herunder også andre tilsvarende boformer. De gælder også for boformer, der ligger uden for Aarhus Kommunes eller regionens geografiske område. Forsorgshjemmene og de øvrige boformer er ifølge Servicelovens 110 landsdækkende. Der er aktuelt 18 ansatte i. Medarbejderstaben er tværprofessionelt sammensat med hovedvægten på de sygeplejefaglige kompetencer. Faggrupperne er sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, socialrådgiver, sekretær og læge. modtager løbende studerende fra sygeplejerskeuddannelsen og elever fra social og sundhedsuddannelsen. samarbejder på mange forskellige niveauer med alle husets øvrige enheder. Der er samarbejde med Administrationsenheden om at finde metoder til at registrere og dokumentere de forskellige ydelser. Der er samarbejde med Beskæftigelsesenheden om aktivitetsdelen i forhold til, hvor en borger kan være beskæftiget under de længerevarende ophold. Der er samarbejde med Forsorgsenheden om den videre støtte og hjælp i forhold til den hjemløse borger, som efter endt afrusning vil kunne overflyttes hertil. Der er samarbejde med Østervangs psykiater i forbindelse med afklaring af psykiatriske problemstillinger. Eksterne samarbejdspartnere kan for eksempel være Alkoholrådgivningen, misbrugscentre, psykiatrisk hospital, somatisk hospital, privat praktiserende læger, borgerkonsulenter, forsorgsinstitutioner, bostøttemedsarbejdere og sagsbehandlere. Patientkategorier/borgerkategorier Borgergruppen på fordeler sig aldersmæssigt fra 18 år og opefter. Ca. 75 % af de indskrevne i s er mænd og ca. 25 % er kvinder. I er der gennemsnitligt ca. 700 indskrivninger årligt fordelt på ca. 385 personer. Hos mere end 50 % af de borgere, som er indskrevet i, ses psykisk komorbidiet. Det kan eksempelvis være depression, angsttilstande, psykoser, selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser. Indskrevne borgere har hyppigt andre typer af misbrug i kombination med alkoholmisbruget. Borgere, der visiteres til, er ofte plaget af andre somatiske lidelser og følgesygdomme efter et mange årigt alkoholmisbrug. Flere af de visiterede er kendt i enheden fra tidligere indlæggelser. Borgere i skal være selvhjulpne i forhold til personlig hygiejne og kunne færdes på egen hånd i huset. Side 2 af 9

3 Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger tilbyder differentierede afrusningsforløb, således at ydelser tilpasses borgernes individuelle behov. Målet med indsatsen er at øge den enkeltes mulighed for at klar sig i en mere selvstændig tilværelse og øge muligheden for en højere grad af social inklusion. Der arbejdes med at støtte og motivere borgeren til at stoppe sit misbrug eller støtte borgeren i at holde en kortere eller længere pause i sit misbrug. Herved får borgeren mulighed for at komme sig fysisk, psykisk og socialt. Målet er også, at borgeren får indsigt i egne mønstre i forhold til misbrug samt egne muligheder og begrænsninger. Af centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger: Problemstillinger knyttet til visitering af borgere med ønske om afrusning. Problemstillinger knyttet til etablering og vedligeholdelse af relationer med berusede og /eller abstinente borgere. Problemstillinger knyttet til den medicinske compliance og vedligeholdelse af behandlingen. Problemstillinger knyttet til følgesygdomme. Problemstillinger der udspringer af brugerens psykiatriske lidelser og de symptomer, der typisk er knyttet til denne. Problemstillinger knyttet til at få opfyldt fysiologiske behov ved abstinenstilstand. Problemstillinger knyttet til psykosociale og eksistentielle områder som eksempelvis kriser, ensomhed og sociale vilkår. Problemstilliner knyttet til mestring af sygdom, kontrol over behandling og handlingsstrategier i forhold til afholdenhed. Problemstillinger knyttet til administration af borgerens medicin. Problemstillinger knyttet til samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere. Typiske kliniske sygeplejeopgaver Typiske ydelser i s: Visitering af borgere med ønske om afrusning. Modtagelse af borgere til afrusning. Abstinensscoring ved hjælp af scoreskema. Medicinsk behandling af borgere med abstinenssymptomer. Behandling af følgesygdomme og andre sygdomme. Smertebehandling. Opbevaring og administration af borgerens medicin. Stuegang. Henvisning til psykiater. Visitering til stabiliserende ophold. Afklarende samtaler. Side 3 af 9

4 Støttende og vejledende samtaler. Vejledning og afklaring i forbindelse med boligløshed, Igangsætte trangdæmpende behandling. Grænsesætning i forhold til uhensigtsmæssig adfærd og misbrug. Elektronisk dokumentation af indsats og planer. Udarbejdelse af opholds- og handleplaner. Planlægge dagsprogram, fordele opgaver og fungere som kontaktpersoner. Prioritering af arbejdsopgaver. Typiske patientforløb/borgerforløb Det typiske forløb, når en borger visiteres til, kan opdeles i 3 faser. Alle visitationer varetages af selv. Nedenfor er faserne beskrevet for hver af de fire pladstyper. 1. Fase; Visitation til afrusning. Via en personlig visitation pr. telefon afklares det, om borgeren falder inden for målgruppen eller må henvises til andet behandlings tilbud. Samtalen gennemføres med brug af et visitationsskema. Gennem samtalen skal borgerens aktuelle problemområder knyttet til dennes fysiske, psykiske og sociale tilstand afklares. Ligeledes skal borgerens motivation for afrusning og evne til selv at varetage eventuel medicinsk behandling afklares. Visitationsproceduren skal sikre, at har et aktuelt og relevant indblik i borgerens misbrug og dets omfang. Som del af visitationen skal borgeren informeres om s ydelse og vilkår. Visitationen afsluttes med aftale om, hvor og hvornår borgeren skal komme. 2. Fase; Visitation til 14-dagsplads. Social- og sundhedsfaglige samarbejdspartnere henvender sig med ønsket om at benytte tilbuddet til en borger. De udfylder et visitationsskema til 14-dagsplads, som efterfølgende behandler i forhold til social- og sundhedsfaglige problematikker, inden der eventuelt gives tilsagn om pladsen. 3. Fase; Visitation til plejeplads i Søhuset. Rådgivere fra Center for Myndighed rejser en sag om en borgers visitation til Søhuset. Inden endelig beslutning om visitation til Søhuset afklares borgerens social- og sundhedsfaglige problemstillinger og borgerens fremtidig støtte- og plejebehov vurderes. Der udarbejdes en helhedsplan jævnfør 141, og afdelingslederen fra Søhuset deltager i et efterfølgende matchningsmøde. Herefter arrangeres 3 til 4 forbesøg i Søhuset. Ved første besøg bliver borgeren præsenteret for de fysiske rammer, husregler, målgruppe og borgeren møder personale. Ønsker borgeren herefter at flytte ind, kan den formelle visitation foretages. Andet besøg er ment som en mulighed for både borgeren og Søhuset til at stille uddybende og afklarende spørgsmål. Tredje besøg bruges blandt andet til opsamling i forhold til de to foregående besøg, og her underskrives kontrakter og aftaler. Et fjerde besøg kan komme på tale, hvis borgeren har brug for mere tid Side 4 af 9

5 til eftertanke, og eller hvis enkelte forhold skal yderligere belyses. 4. Fase; Modtagelse til afrusning. Straks efter at borgeren er modtaget i, vurderes graden af borgerens påvirkning af alkohol samt borgerens fysisk og psykisk sundhedstilstand og abstinensgrad. Dette sker via kliniske observationer og via et Abstinensscore-skema. Borgerens abstinensgrad afgør, hvornår den medicinske behandling af abstinenserne påbegyndes. Når borgeren score 4 i abstinensgrad påbegyndes PN- døgnet, og i det efterfølgende døgn behandles abstinenserne intensivt efter gældende retningslinjer. Sideløbende hermed behandles borgerens eventuelle andre sygdomme og symptomer. 5. Fase; Modtagelse til 14 dagsplads. Borgeren modtages i og indlogeres i sin lejlighed. Borgeren tildeles kontaktpersoner som udarbejder aftaler på baggrund af borgerens opholdsplan. 6. Fase; Modtagelse til plejeplads i Søhuset. Borgeren modtages i Søhuset og indlogeres i sin lejlighed. Borgeren præsenteres for sine kontaktpersoner. Når borgeren er faldet til og er motiveret, udarbejder de sammen en delplan for borgerens ophold. 7. Fase; Afrusningen afsluttes. Ved PN-døgnets afslutning begynder borgeren udtrapning af den medicinske abstinensbehandling. Det kaldes at gå på Kur og udtrapningen strækker sig over 5 7 dage. Borgeren observeres kuren ud for effekt og bivirkninger af behandlingen samt for sene abstinenser og fysiske og psykiske tilstand. Sideløbende motiveres borgeren for fortsat alkoholafholdenhed og opstart af antabusbehandling. der laves afklarende samtale, hvis formål det er bestemme, hvilke tiltag der kan sættes i gang i forhold til efterbehandling, eventuel boligløshed og andre problemstillinger. Senest på 7. dagen i kuren udskrives borgeren. Har borgeren et ønske om at blive visiteret til, eller vurdere personalet at borgeren kunne profitere af et stabiliserende ophold, afklares dette også under kuren. Borgeren motiveres til at nedskrive, hvad formålet med et sådant ophold eventuelt kan være. Hvis borgeren ønsker det kan kontaktpersonen støtte i formuleringen og i samarbejde kan visitationsskema til stabiliserende forløb udfyldes. Visitationsskemaet vurderes af s personale i forhold til målgruppe og pladssituationen. Gives der tilsagn om et stabiliserende ophold, overgår borgeren til denne ydelse ved kurens afslutning. Til sikring af kvaliteten i det stabiliserende ophold arbejdes der med opholds- og ugeplaner, som borgeren i samarbejde med sin kontaktperson udformer og evaluere under forløbet. Et stabiliserende ophold kan maximalt strække sig over 4 uger. 8. Fase; 14-dags pladsen afsluttes. Perioden igennem fastholdes og evalueres behandlingsplanen, og i samarbejde med samarbejdspartnere laves der aftaler om udskrivelse. Side 5 af 9

6 9. Fase; Etablering på plejepladsen i Søhuset. Lejlighederne i Søhuset er borgernes egen bolig. Der arbejdes efter borgerens handleplan ( 141). Som en naturlig følge af borgerens livssituation er nogle af de punkter handleplanen en afklaring af eksempelvis ønske om genoplivning og ønske til begravelse. Sygeplejemetoder For at sikre en korrekt visitation og efterfølgende opstart af behandlingen benyttes forskellige kvantitative redskaber f.eks. visitationsskema og abstinesscoreskema. Senere i behandlingsforløbet benyttes delhandleplan, opholdsplan og lignende redskaber til at sikre afslutningen af behandlingen eller afklare om en forlængelse af opholdet efter afrusningen er påkrævet. Dataindsamlingen knyttet til vurdering af borgernes tilstand forgår ud fra kliniske observationer, som tager udgangspunkt i forståelse af borgerens sygdom og et længerevarende misbrug af alkohol. Der udøves sygepleje med udgangspunkt i sygeplejeprocessen med anvendelse af jeg-styrkende principper og med inddragelse af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag. Forsøg på at opnå en stabil alliance til borgeren er en central metode overfor en ofte kaotisk borger. Det er en tilgang, der er præget af empatiske og indfølende aspekter. Borgerens egen oplevelse af deres misbrug danner grundlaget for den del af relationen, der omhandler realitetsorienterende og korrigerende vejledning. Borgerens parathed vurderes løbende, og vejledningen tager ofte afsæt i spontant opståede samtaler. Evalueringen af data forgår ved kollegial sparring og ved daglige samling. Supervision varetages af ekstern superviser. Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder I s Socialforvaltning arbejdes der i den psykosociale rehabiliteringsindsats ud fra en recovery-orienteret tilgang. Der arbejdes ud fra CARe metodologien (Comperehensive Approache to Rehabilitation) i den fælles tilgang til arbejdet i Socialpsykiatrien i. Omdrejningspunktet for den aktuelle implementering af en styrket recovery-orienteret praksis på er de 4 recoveryværdier, som også er det bærende element i den samlede socialpsykiatriske indsats i. De 4 recoveryværdier er: personorientering personinvolvering selvbestemmelse håb og potentiale for udvikling Målet for den rehabiliterende indsats er at øge den enkelte borgers muligheder for at klare sig mere selvstændigt i sin tilværelse. Indsatsen retter sig mod at øge borgerens mulighed for en højere grad af Side 6 af 9

7 mestring af sin livssituation og en højere grad af social inklusion. Via deres ansættelse på får fast personale og ledelse i mulighed for at gennemføre nedenstående uddannelser: CARe basisuddannelse Kognitiv forståelsesramme, som er en uddannelse i den kognitive forståelsesramme anvendt i arbejdet med socialt udsatte Kognitive metoder, som er en overbygningsuddannelse til den kognitive forståelsesramme Psykofysisk konflikthåndtering, som er et grundforløb med en årlig opfølgning Livreddende Førstehjælpskursus, som er et grundforløb med en årlig opfølgning Der arbejdes i konstant med at udvikle den sundhedsfaglige del af arbejdet. Der arbejdes konstant på at højne det faglige arbejde og løsning af arbejdsopgaverne. Målet med enhedens arbejde er at sikre en konsekvent sammenhæng med omverdenen herunder at producere nødvendige og saglige begrundede løsninger i forhold til målgruppens problemstillinger. Etablering af det nye tilbud Søhuset (åbnet maj 2012) er et eksempel på et nyt tiltag, som er oprettet i den optik og som stadig er under udvikling. Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud Undervisningen under det kliniske studieforløb tager udgangspunkt i Klinikhjulet, der er et samlet værk over praktikforløbet. Det er udfærdiget af personalet i. Klinikhjulet er en samlet præsentation over hele studieforløbet, hvor undervisningens organisering, rammer, formål og indhold præsenteres opdelt i ugeforløb. I Klinikhjulet er der også beskrevet rammen for og forventningerne til den studerende under hele studieforløbet. Undervisningen under det kliniske studieforløb vil således være med udgangspunkt i de i Klinikhjulet og de deri opstillede ramme, formål og mål. Den studerende vil før start på det kliniske studieforløbs å tilsendt en kopi af klinikhjulet sammen med velkomstbrev Ved siden af klinikhjulet tages der udgangspunkt i de undervisnings- og arbejdsformer der er beskrevet i modulbeskrivelsen for Modul 8. I løbet af de første par uger gennemføres en forventningssamtale, hvor forudsætninger og gensidige forventninger afklares. Forventningssamtalen vil danne grundlag for den studerendes individuelle kliniske studieplan. Heri beskrives de overordnede overvejelser om, hvordan de kliniske studier skal forløbe. Den individuelle kliniske studieplan evalueres og justeres løbende under hele studieforløbet og vil danne udgangspunkt for de ugentlige vejlednings- og evalueringssamtaler. I de første to uger af det kliniske studieforløb vil den studerende blive introduceret til afdelingen og Østervangs opgaver. Ligeledes vil der blive udformet en samlet plan for det kliniske studieforløb, som Side 7 af 9

8 nedfældes i form af en individuel klinisk studieplan. I det kliniske studieforløb afholdes ugentlige vejlednings- og evalueringssamtaler, hvor den individuelle kliniske studieplan evalueres og ajourføres. I den daglige vejledning vil de studerende modtage før-, under- og eftervejledning knyttet til de sygeplejefaglige opgaver. Under de kliniske studier arbejdes der med fastlagt studieaktivitet med fokus på kommunikativ aktivitet. Retningslinier herfor præsenteres for den studerende ved studiestart. Der gennemføres planlagt studieaktivitet i form af seminar. Forventninger til den studerende Det forventes, at den gennem det kliniske studieforløb: er undrende, opsøgende, undersøgende og ansvarlig for egen læring selv tager et aktivt medansvar for at for sit udbytte af forløbet selv tager et aktivt medansvar i at få spurgt efter faglig vejledning, da den enkelte medarbejder ellers kan have svært ved at vide, hvad den studerende har behov for tager aktiv del i faglige og praktiske opgaver søger sparring i personalegruppen og efterspørge hjælp, hvis den studerende føler sig utryg ved en given opgave er åben for faglig vejledning, sparring og refleksion udfordre egne grænser, kommunikativt og fagligt søger at få en dybere kontakt til brugerne arbejder på at få en større forståelse for egne personlige, faglige og professionelle handlinger fremlægger sygeplejefaglige problemstillinger, observationer, refleksioner både skriftligt og mundtligt i både monofaglige og tværfaglige samarbejdsfora begrunder valg af sygeplejeintervention på baggrund af faglig viden Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Vejleder er sygeplejefaglig uddannet, samt uddannet klinisk vejleder. Der kan være to vejledere tilknyttet en studerende, som deler vejlederopgaven mellem sig. Den ene er uddannet klinisk vejleder. Krav vedrørende klinisk pensum Pensum består af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden. En litteraturliste sendes sammen med velkomstbrev til den studerede før det kliniske studieforløbs opstart. Der opgives i alt siders pensum hvoraf den studerende opgiver selvvalgt litteratur svarende til sider, som den studerende dokumenterer i eportfolio. Den kliniske vejleder godkender den studerendes selvvalgte pensum. Side 8 af 9

9 Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser For at blive indstillet til den interne kliniske prøve, skal den studerende opfylde kravet om at være studieaktiv. Det er den kliniske vejleder der afgør, om den studerende har været studieaktiv. At være studieaktiv indbefatter, at den studerende: deltager aktivt i sygeplejeopgaver beskrevet i s generelle kliniske studieplan udarbejder individuel klinisk studieplan samt følger op på og ajourfører denne deltager aktivt i andre studieaktiviteter beskrevet i s generelle kliniske studieplan gennemfører fastlagt studieaktivitet, som retter sig mod kommunikativ aktivitet gennemfører planlagt studieaktivitet med fokus på modulets tema i form af seminardeltagelse opgiver og får godkendt selvvalgt litteratur, som er indskrevet i eportfolio anvender og ajourfører de relevante elementer i eportfolio Modulet afsluttes med en intern klinisk prøve, som jævnfør modulbeskrivelsen for Modul 8 består af to delprøver. Udarbejdet af: undervisningssted, dato og ledelsesansvarlig. Godkendt af sygeplejerskeuddannelsen:, november 2012 Side 9 af 9

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Stabiliserende Enhed (STE) er oprettet i januar 2013 og placeret på. Østervang er en del af Center for Forsorg og Specialiserede

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et midlertidigt bo- og rehabiliteringstilbud i henhold til lov om social service 107. Det har eksisteret siden 1998.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Rusmiddelcenter Skive Resenvej 10 A 7800 Skive Hjemmeside: www.rusmiddelcenterskive.dk Rusmiddelcenteret er en del af

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling M, som er afdeling for organiske psykiske lidelser og akutmodtagelse.

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ambulatorium for Mani og Depression er tilknyttet afdeling Q, Århus Universitetshospital, Risskov og hører ind under,

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Disposition: Socialsygeplejersken historie Formål Arbejdsform Netværk Case 1 Case 2 Case 3 Socialsygeplejerskens historie Region

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen.

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen. Organisatorisk placering Gynækologisk/obstetrisk afsnit er organisatorisk placeret som en del af klinik kirurgi på Sygehus Thy-Mors i Region Nordjylland. Til afsnittet er endvidere tilknyttet fødeafdeling

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer:

Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer: GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår,

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Forsorgshjemmet Skovvang, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Social og arbejdsmarked er organiseret på følgende måde:

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8 Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune. Akut Døgntilbud. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akut Døgntilbud er beliggende

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin MIDDELFART Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin Misbrugsbehandlingens årtier Opiat Overlevelse Stabilisering Kronicitet Livskvalitet Årti 1970 erne 1980 erne 1990 erne 00 erne 10 erne

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter..

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Formålet med samarbejdsaftalen er en sikring af de faglige kvalitetskrav - og forventninger som Rusmiddelcenter Viborg ønsker

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 6. april 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Medicinsk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde

Læs mere

Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse

Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse - ifølge Metodehæftet udgivet af VFC Socialt Udsatte og med eksempler fra forskellige kommuner Indledning 3 Den organisatoriske

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted

Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted Adresse: Byparkvej 87, 2600 Glostrup Kommune Telefonnr. til afd./stedet: 45117065 Telefaxnr.:

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere