Misbrugsplan (høringsudkast)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Misbrugsplan (høringsudkast)"

Transkript

1 Misbrugsplan (høringsudkast) Københavns Kommune, Indhold s. 3 Pejlemærker s. 5 Fokusområder s Tidlig indsats s Unge s Borgere med langvarigt misbrug og afhængighed s Familier med misbrug s Mindske gener for omgivelserne S. 12 Implementering 1

2 Københavns Kommunes Socialforvaltning har ansvaret for af alkohol- og stofmisbrug. Opgaven løftes af en række borgerrettede tilbud, som er organiseret i centre: Socialudvalg Direktion, MR-Voksne, DU-Udsatte og psykisk syge, Rådgivningscenter København Rådgivningscenter Københavns enheder Private spladser Center for Misbrugs Center for Specialinstitution -er Center for Opsøgende arbejde Center for Unge og Misbrug Til sammen yder tilbudene til årligt ca borger med stofmisbrug og godt borgere med alkoholmisbrug. Det samlede kommunale budget til misbrugs er på 203 mill. kr. fordelt på 165 mill. på stofmisbrug og 38 mill. på alkoholmisbrug. Som landets største by og med storbyens tiltrækning af udsatte har København den største sopgave i landet og dertil det største sapparat. Det giver mulighed for at differentiere tilbudene, så de retter sig mod forskellige målgrupper: Alkohol/stofmisbrug, unge, syge, familier og hjemløse. Mange af tilbudene er målrettet Socialforvaltningens klassiske målgrupper, men der er en generel forpligtelse til at hjælpe alle byens borgere som søger hjælp for et misbrug. Denne forpligtelse kræver øget opmærksomhed i takt med et øget misbrug af hash og kokain og med ansvaret for alkoholen, som kommunen overtog med kommunalreformen i Her er en række borgere med et misbrug men uden en social sag. Der er også andre forhold, der ændrer sig: Alkohol er fortsat en udfordrer af folkesundheden, den åbne stofscene på Vesterbro har påkaldt sig meget opmærksomhed, kokainmisbrug er fortsat på vej frem, stofindtagelsesrum er på dagsordenen, de ældre misbrugere lever længere og bliver mere syge, er blot nogle af disse ændrede betingelser for misbrugs. De fortsat ændrede betingelser kræver en grundig udredning, for at en kan tilpasse sig vilkårene. Forvaltningen har foretaget en sådan udredning i 2010: Udredning af misbrugsområdet og i tilgift hertil foretaget evalueringer af henholdsvis stof- og alkoholområdet. Konklusionen er, at sapparatet - på de overordnede linjer - er tilfredsstillende: Der er, en stor vifte af tilbud og kompetencer, der afspejler de forskellige sbehov, sgarantien bliver opfyldt, og resultaterne af en er langt hen ad vejen tilfredsstillende. Det er dog en fortsat opgave at optimere sapparatet, så det er tidssvarende og effektivt. Med hjælp fra medarbejdere, ledere, forskning, brugere og samarbejdspartnere er der i Udredningen indkredset 5 fokusområder, hvor der kan ske optimering: Fokusområder Tidlig indsats Unge Borgere med langvarigt misbrug og afhængighed 2

3 Familier med misbrug Mindske gener for omgivelserne I udredningen er der forslag til aktiviteter, der kan udvikle og/eller effektivisere en. Misbrugsplanen følger op på aktiviteterne i de fem fokusområder. Hvor Udredningen var en bred analyse og et idékatalog, er Misbrugsplanen en operationel sammenfatning. Her lægges op til prioritering og implementering af aktiviteter i forlængelse af de politiske pejlemærker. Pejlemærker for Misbrugsplanen Aktiviteter og prioriteringer skal understøtte de overordnede mål for området. Her er Socialudvalgets pejlemærker centrale: Flere borgere med misbrug kommer i Flere borgere med misbrug får en tidlig indsats Pejlemærkerne afspejler to overordnede strategiske udfordringer: Der er en stor gruppe af borgere med misbrug, der ikke er i. Under halvdelen af de formodede borgere med et stofmisbrug er årligt i, og kun godt 1 ud af 10 af borgerne med alkoholmisbrug er årligt i. Pejlemærket skal målrette aktiviteterne, så en større del af borgerne med misbrug får hjælp til stoffrihed / afholdenhed. De borgere som går i har som regel haft et misbrug i mange år. Der går ofte år fra et misbrug er etableret, til borgeren søger. I det tidsrum er misbruget cementeret ved afhængighed, netværk og social deroute. Pejlemærket skal målrette aktiviteterne, så flere borgere søger og får hjælp til stoffrihed / afholdenhed. Som det også fremgår ovenfor, skal pejlemærkerne sikre, at flest mulig københavnere med et misbrug bliver afholdende / stoffrie. Da det ikke er realistisk for alle, sigter nogle aktiviteter mod at understøtte Udredningens supplerende målsætninger om mindskede gener for den enkelte, pårørende og/eller omgivelserne. 3

4 De strategiske udfordringer og pejlemærkerne illustreres i pyramidefiguren nedenfor i relation til målgrupperne for Misbrugsplanen. I figuren er målgruppen øverst i pyramiden den kvantitativt mindste, men den mest belastede med de mest komplekse sbehov. Omvendt er de nederste lag i pyramiden mindre belastede til gengæld er grupperne kvantitativt større. Den helt store gruppe af overforbrugere det nederste lag i figuren - er ikke Strategisk udfordring: Gener for brugere og omgivelser Borgere med misbrug og kaotisk, selvskadende adfærd Pejlemærke: Flere i (+færre gener for brugere og omgivelser) Strategisk udfordring: For få i Borgere med et afhængighedsfor hold af alkohol og/eller stoffer Pejlemærke: Flere i (+ kvalitet i ) Strategisk udfordring: For sent i Borgere med et korterevarende misbrug Pejlemærke: Tidligere i Socialforvaltningens ansvarsområde Sundhedsforvaltningens ansvarsområde Borgere med et overforbrug af alkohol og/eller stoffer Socialforvaltningens målgruppe, mens de øvrige grupper enten er i eller kunne potentielt være det. De strategiske udfordringer er forskellige for de forskellige grupper. For de allermest belastede (øverst) kan det være et ambitiøst mål overhovedet at komme i kontakt med dem, hjælpe dem og mindske deres skader. For borgere med et mindre omfattende misbrug (næstnederst) er ambitionen, at de opnår afholdenhed / stoffrihed. Aktiviteter og pejlemærker Sammenhængen mellem aktiviteter og pejlemærker (og øvrige målsætninger) kan illustreres i en forandringsteori. Det vil sige en skematisk sammenkædning af årsag / virkning mellem aktiviteterne og de ønskede resultater. Sammenkædningerne bygger på viden i form af evidens og/eller erfaring fra praksis. Den overordnede forandringsteori for Misbrugsplanen gengives umiddelbart nedenfor. Under de enkelte fokusområder er der mere specifikke forandringsteorier, hvor aktiviteterne indgår, og til sidst er en samlet oversigt. 4

5 Fokusområder i Misbrugsplanen Virkning kort sigt Virkning lang sigt - Pejlemærker og øvrige målsætninger 1. Tidlig indsats 2. Unge 3. Borgere med langvarigt misbrug og afhængighed Motivation af borgere som ikke er i Mere flow i en Lavere tærskel til hjælp Inddragelse af pårørende Flere i Færre gener for omgivelserne Færre gener for brugeren 4. Familier med misbrug Flere spladser Tidligere i 5. Mindske gener for omgivelser Nye smetoder Bedre kvalitet i en Færre gener for pårørende Fokusområder Fokusområde 1: Tidlig indsats Behandlingsapparatet er til for at hjælpe dem, der aktivt søger hjælp for deres misbrug. Men der er mange med misbrugsproblemer der ikke søger hjælp, fordi den enkeltes forhold til rusmidlet er ambivalent: På den ene side, er misbruget et problem, men på den anden side, er rusmidlet med til at løse problemerne. Faktum er, at der som regel går mange år 5, 10, 15 år - med et aktivt misbrug, før borgeren søger hjælp. Forskning peger på, at resultater med rådgivning og er lettere at opnå, des tidligere man kommer ind i misbrugsforløbet. Samtidig er tidlig indsats ikke et vidundermiddel, for dels er der mange, der stopper misbruget selv uden hjælp og dels kan det være ressourcekrævende at nå i en smæssig kontakt med målgruppe. Med Socialudvalgets pejlemærke: Tidlig indsats, er den store potentielle målgruppe for og rådgivning kommet i fokus. Nedenfor er de aktiviteter, som Udredningen er nået frem til, giver bedst mening og effekt. 5

6 Aktiviteter Resultater Virkning Anonym Mindre stigmatiserende at søge Kort intervention Arbejdsmarked og rusmidler Behandling rammer vindue for motivation Flere i Netbaseret intervention Øget tilgængelighed til rådgivning / Tidligere i Udbygge skapacitet Øget variation i tilbudene Aktiviteter Anonym. Undersøgelser har vist, at bekymring for registrering og angst for stigmatisering er væsentlige hindringer for at søge. Anonym er en måde at omgå disse barrierer. Rådgivningscenter København har primo 2011 startet et projekt med anonym. Projektet er finansieret af Servicestyrelsen. Kort intervention. Forskning viser gode resultater med at ændre forbruget af rusmidler ved brug af korte interventioner, når borgeren ikke har for lang en misbrugshistorie. Forvaltningen arbejder i forvejen målrettet med at afpasse intensiteten i en, og korte interventioner vil være et nyt, lavintensivt tilbud. Arbejdsmarked og rusmidler. Motivation for ændring af misbrugsadfærd kommer ofte i forbindelse med risiko for tab af enten partner eller arbejde. En indsats der målrettes borgere, som er i farezonen for at miste arbejdet vil både være et plus for den enkelte og for arbejdspladserne. Indsatsen skal målrettes personer, der skal til at modtage syge-dagpenge og medarbejdere, der er ved at blive fyret fra deres arbejdsplads. Netbaseret intervention. På nettet er det muligt at udvikle værktøjer, hvor borgeren kan teste sig selv for misbrugets sværhedsgrad og søge selvhjælp. Der er en del erfaringer både nationalt og internationalt, mens der kun er begrænset evidens for effekten. Dansk forskning peger på, at der er effekt af den netbaserede intervention, når den kombineres med en opfølgningssamtale. Udbygget skapacitet. En af de simpleste måder at øge antallet af borgere i er at øge tilgængeligheden til. Erfaringen viser, at der er en stærekasse-effekt. Særligt alkoholområdets store gruppe uden for kræver øget kapacitet. For at man skal kunne tale om tidlig indsats, skal udbyggelsen kombineres med tiltag, der sænker tærsklen for de yngre. 6

7 Fokusområde 2: Unge Københavns Kommune er lykkedes med at rådgive og behandle unge med et misbrug. Center for Unge og Misbrug har således etableret en reel tidlig indsats, hvor man når de unge, inden de har gået alt for mange år med et misbrug. I Udredningen er det nærmere beskrevet, hvilke udfordringer ungeområdet står overfor. I nedenstående forandringsteori er de mest lovende udviklingsaktiviteter samlet. Handlemuligheder Aktiviteter Effekt Resultater kort sigt Virkning Unge på institutioner Etniske unge Unge og kriminalitet Kapacitetsudvidelse Udsatte unge stopper med misbrug Flere i med anden etnisk baggrund Plads til flere i Udsatte unge får muligheder i lighed med andre * Tidligere i * Mål for Børne- og Ungeområdet. Aktiviteter Unge på institutioner. En undersøgelse har vist, hvad der i forvejen var en begrundet hypotese omkring: At de unge på Socialforvaltningens bosteder har - eller har risiko for at udvikle - et misbrug. Kompetencen i misbrugsen kan her komme i spil og understøtte det arbejde, der i øvrigt foregår i forhold til de unge. Rådgivning af de unge, supervision af medarbejdere og bidrag til udvikling af rusmiddelpolitik er de konkrete aktiviteter. Etniske unge. Unge med anden etnisk baggrund er overrepræsenteret, hvad angår sociale problemer, men der er relativt få af dem i misbrugs. Det giver anledning til hypoteser om ssystemets manglende evner til at komme i dialog med denne gruppe. Aktiviteten vil være en fremskudt indsats i de miljøer, hvor målgruppen befinder sig. Aktiviteten vil være kombineret med grundig evaluering, så metodeudviklingen kan systematiseres. Unge og kriminalitet. Misbrug og kriminalitet er afvigende adfærd, som gensidigt betinger og forstærker hinanden. Fokus på unge og kriminalitet i +18 indsatser, bør følges op af fokus på de kriminelle unges misbrug. Aktiviteten bør være en fremskudt indsats i samspil med andre indsatser målrettet gruppen af kriminelle unge. Kapacitetsudvidelse. Succesen med at få de unge i rådgivning og har betydet, at kapaciteten er udnyttet. En kapacitetsudvidelse vil bygge videre på en eksisterende velfungerende praksis og vil kunne følge op på de ovenstående indsatser, som må formodes at rekruttere flere til rådgivning og. 7

8 Fokusområde 3: Borgere med langvarigt misbrug og afhængighed Gennemsnitsalderen for brugere i substitutions (metadon m.m.) er 47 år. Næsten 50 % af alkoholmisbrugerne er over 50 år gamle. Disse grupper har som regel ikke blot et langt misbrugsforløb bag sig, men også et langt sforløb. Udfordringen for ssystemet bliver at håndtere det øgede antal følgelidelser herunder at håndtere misbrugere som også har psykiske lidelser. Samtidig er udfordringen også at understøtte motivationen for afholdenhed/kontrol, når der ind i mellem er et vindue for forandring. Handlemuligheder Aktiviteter Effekt Resultater kort sigt Virkning Samarbejde med BIF Psykiater Skærmning af demens Udbud eller akkreditering Opsøgende indsats på SOFbosteder Øget flow Bedre sresultater Bedre udredning Flere i aktivering Bedre ressourceudnyttelse Færre gener for brugeren Flere i Aktiviteter Samarbejde med BIF. Som led i BIF-SOF samarbejdet om de fælles målgrupper, skal det fremskudte og koordinerende arbejde med de mest udsatte borger med et stofmisbrug, styrkes. Det indebærer fremskudt BIF-indsats i SOF-regi: Kontaktsamtaler og fastholdelse af kontanthjælp i fx herberger; og fremskudt SOF-indsats i BIF-regi: De eksisterende misbrugsaktiviter i BIF udvikles af SOF-kompetencer, ligesom SOF kan bidrage til at styrke smotivationen for borgere i BIF-regi. Indsatsen skal suppleres med kan en særlig indsats i forhold til fællesborgere med misbrug udmøntes. Psykiater. Ansættelse af minimum en psykiater vil kunne give et løft til udredningen og en af de mange med et misbrug, som også har psykiske lidelser. Der er allerede ansat en psykiater i alkoholen, og erfaringerne herfra taler for, at der også bliver ansat en i stofmisbrugsen. Opgaverne vil være at systematisere udredningen til også at omfatte psykiske lidelser, supervision af behandlere og brobygning til spsykiatrien. Skærmning af demens. En mindre del af borgerne i har demens eller er på anden måde særligt sårbare. Der er brug for en særlig indsats, der skærmer dem og sikrer, at de nødvendige hensyn bliver taget, og de nødvendige indsatser bliver givet. 8

9 Udbud eller akkreditering. Der kan med fordel blive set på, hvordan man bedre kan udnytte pladskøb hos private sinstitutioner. Klarere definitioner af formål (omsorg eller ) og døgnens rolle i det samlede sforløb kan skærpes gennem udbud eller akkreditering af området. Et udbud kræver, at forvaltningen bliver undtaget det frie valg, som gælder på sområdet. Forvaltningen vil foreslå at indsende en ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en sådan undtagelse ( Udfordringsretten ). Med et udbud vil forvaltningen mere systematisk kunne konkretisere kravene til de eksterne stilbud. Hvis Ministeriet ikke giver en undtagelse, vil de samme intentioner kanaliseres over i en akkreditering af de eksterne stilbud, som kan formås at indgå i en sådan. Opsøgende indsats på SOF-bosteder. Der er massive misbrugsproblemer på bostederne, og selvom der er tilknyttet spsykiatri, er der brug for kompetencerne fra misbrugsområdet. Fokusområde 4: Familier med misbrug En stor gruppe børn, unge og andre pårørende i misbrugsfamilier er indirekte belastet af et familiemedlems misbrug. En belastning der ofte står på i årevis. Behovet for rådgivning af pårørende er massivt og imødekommes i et vist omfang af ssystemet men også af private tilbud. Kerneydelsen for ssystemet er af borgeren med misbrug. I forhold til pårørende betyder det, at det er de pårørende til borgere i, man yder rådgivning. Det styrker også effekten af en. En øget indsats overfor pårørende kræver nye aktiviteter finansieret enten ved nye midler eller ved en ændring af prioriteringen. Det skal nævnes, at rådgivning til pårørende bredt, kan være en indirekte måde at rekruttere til en og dermed være en aktivitet, der har som afledt effekt at få flere i. Handlemuligheder Aktiviteter Resultater Virkning Opsporing af familier Inddragelse af pårørende Flere pårørende bliver hjulpet Motivation af familiemedlemmer med misbrug Færre gener for pårørende Udvikle børne/familieindsatsen Forebyggelse af social arv Flere i Aktiviteter Opsporing af familier. En form for tidlig indsats er at hjælpe børn og unge i familier med misbrug. En offensiv kommunikationsindsats målrettet forældre, skal motivere denne gruppe til at søge. Et samarbejde med Børne- og ungdomsforvaltningen, Sundhedsforvaltningen og de praktiserende læger skal være en del af denne indsats. 9

10 Inddragelse af pårørende. Allerede nu tilbydes pårørende - til borgere i - ofte rådgivning. Dette tilbud skal systematiseres og erfaring mellem de forskellige ssteder skal deles og kombineres med andres erfaring og forskning. Udvikle børne/familieindsatsen. Samarbejdet mellem alkoholen og børnefamilieteams ne skal styrkes ved muligheden for alkoholbehandleres ad-hoc rådgivning af sagsbehandlere og ved alkoholbehandleres deltagelse i 50 møder (udredning af børnesager i Socialforvaltningens regi). Fokusområde 5: Mindske gener for omgivelserne Dette fokusområde er aktualiseret af den åbne stofscene på Vesterbro, hvor lokalområdet har været generet af åbenlyst stofindtag, stofsalg, affald med mere. Fokusområdet er samtidig et kerneområde i den forstand, at meget altid har den afledte effekt, at gener for omgivelserne mindskes. Det gælder mindre kriminalitet, færre indlæggelser på sygehus og forbedret tilknytning til arbejdsmarkedet. Situationen på Vesterbro har imidlertid afkrævet Socialforvaltningen nogle nye initiativer, der kan dæmme op for problemerne. Initiativerne er beskrevet i en særskilt Samlet plan for Vesterbro. Denne plan har et stort overlap med aktiviteterne i dette fokusområde. Hjemløsestrategien har ligeledes et vist overlap med dette fokusområde. I nedenstående reviderede oversigt over aktiviteter er det hovedsageligt de misbrugsspecifikke aktiviteter, som er beskrevet. Der er dog stadig et overlap med både Vesterbroplanen og Hjemløsestrategien, hvilket ikke er så mærkeligt, når man tænker på målgruppens flerdimensionelle problemer. Det skal understreges, at nedenstående aktiviteter har en særlig aktualitet i forhold til Vesterbro, men det er alene fordi det er her den åbne stofscene er i dag. I det omfang problematikken flytter eller opstår i andre bydele, vil indsatserne selvfølgelig skulle tilbydes der. Faktisk vil nogle af tilbudene skulle tilbydes andre steder for overhovedet at mindske koncentrationen af problemer på Vesterbro. Handlemuligheder Aktiviteter Effekt Resultater kort sigt Virkning Stofindtagelsesrum Behovsanslyse: stofindtag. Behandling ved belønning Fremskudt Behandling af prostituerede Stabiliseringspladser Behandlingspraktik Flere smuligheder Lavere tærskel til Øget tilgængelighed til Lavere tærskel til skadesreduktion Færre gener for omgivelserne Færre gener for den enkelte Flere i Misbrugs Hot Spot 10

11 Aktiviteter Stofindtagelsesrum. Der er aktuelt ikke lovgivningsmæssig mulighed for at oprette stofindtagelsesrum, men internationalt har det vist sig at være et vigtigt instrument blandt flere til at nå resultater med denne svære målgruppe. Resultater i form af mindsket sygelighed og overdødelighed og resultater i forhold til mindskede gener for lokalområdet. Stofindtagelsesrum i en københavnsk udgave vil have integreret rådgivning, stabilisering og sambitioner. At reducerer sygelighed og give øget værdighed er værdifulde mål, men tilbudet må ikke reduceres til det alene. Derfor vil der altid være kontaktskabelse, forsøg på motivation og tilbud om rådgivning så der kan blive fulgt op på selv det mindste ønske om forandring hos brugeren af stofindtagelsesrummet. Behovsanalyse. Der bør være en behovsanalyse + konceptudvikling forud for projektering af stofindtagelsesrum, så kapacitet og indretning er bedst muligt forudset. Behandling ved belønning. Et tiltag i forhold til de mest kaotiske blandingsmisbrugere kunne være metodeudvikling i form af et belønningsforsøg. Det går i al sin enkelhed ud på at belønne deltagerne for hver dag, de er stoffri. Belønningen kan være i form af for eksempel et mindre gavekort. Det virker kontroversielt at bruge belønning her, men internationale erfaringer peger på, at det kan være en af de få effektive måder at behandle denne svære målgruppe. Fremskudt. En måde at øge tilgængeligheden til en på er at lade behandlere virke opsøgende i de miljøer, hvor borgerne med misbrug befinder sig. Der er erfaringer med at gøre det, og en inddragelse af herberger og opsøgende medarbejdere kunne være en måde at målrette en fortsat fremskudt indsats. Behandling af prostituerede. Der er bevilliget statslige projektmidler til oprettelse af et kombineret være-, og overnatningssted for prostituerede med sbehov. Stabiliseringspladser. Der har gennem længere tid været projekteret med et sted, hvor de mest udsatte fra blandt andet Vesterbro kunne komme hen og overnatte, falde ned og blive stabiliseret. Projektet har i en periode gået under det foreløbige navn Mandely, men da det også er rettet til kvinder, hedder det nu Hellestedet. Der er aktuelt forhandlinger i gang med Socialministeriet om at kanalisere midler til dette projekt. Behandlingspraktik. Mange af de mest udsatte har svært ved at gøre sig gældende i forhold til døgn. Det kræver motivation i form af fremmøde og deltagelse i udredning og visitation. Man kan sænke tærsklen til ved hurtigere at kunne visitere til ganske korte døgnophold, der kan afgøre, om denne sform reelt er en mulighed for borgeren. Misbrugs-Hot Spot indsats. En målrettet, håndholdt, vedholdende og opfølgende indsats i forhold til den enkelte udsatte. En indsats der giver overblik over individerne i gruppen, og arbejder for, at hver enkelt kommer videre (i, på herberg, til 11

12 hjemkommune, til hjemland ). Misbrugs-hot spotten er placeret, hvor problemerne er koncentreret og kan flytte sig rundt, hvis problemerne flytter sig. Implementering Nederst er et overblik over aktiviteterne fra fokusområderne. I figuren er supplerende informationer, der synliggør hvad der skal til for at implementere aktiviteten. Nogle aktiviteter er lettere at implementere end andre. Farvekoden grøn, gul og rød angiver hvor i implementeringen, aktiviteten befinder sig. Grøn betyder, at aktiviteten er i gang eller er lige ved, og alle forudsætninger er så godt som på plads. Gul betyder, at aktiviteten kræver mere forberedelse at implementere. Aktiviteten kan fortsat kræve planlægning, interne ressourcer, samarbejdspartnere og/eller en politisk beslutning. Aktiviteter, der umiddelbart kan klares med interne omlægninger/omprioriteringer, er et eksempel på gule aktiviteter. Rød betyder, at der mangler væsentlige forudsætninger for at aktiviteten igangsættes. Det er typisk manglende finansiering, men kan også være fravær af lovhjemmel (jævnfør stofindtagelsesrum) eller mangel på egnede lokaliteter. Prioritering Farvekoderne angiver alene, hvor umiddelbart aktiviteten er på at kunne implementeres. Farvekoden angiver ikke hvor vigtig den er at implementere. I prioriteringen af aktiviteter er Socialudvalgets pejlemærker afgørende. Det betyder, at forvaltningen særligt vil fremme aktiviteter, der understøtter pejlemærkerne. Det gælder særligt initiativer som budgetforslag, spare/investeringsforslag og ansøgning om puljemidler. Udover pejlemærkerne lægger forvaltningen - i prioriteringen til grund, at alkoholområdet er underfinansieret i forhold til stofområdet. En mere ligelig finansiering er meningsfuld i forhold til både en rimelighedsbetragtning og en effekttankegang. Det er rimeligt, at borgere med et alkoholmisbrug får samme service, som borgere med et stofmisbrug. Dertil er den ambulante alkohol relativt billig, og der er potentielt mange borgere, der vil kunne profitere af en. Omlægninger Forvaltningen vil ikke forlade sig på, at der kommer nye midler til de prioriterede områder. Med planens vedtagelse, vil forvaltningen se på mulighederne for omlægninger, der understøtter prioriteterne. Da alkoholområdet skal opprioriteres vil det hovedsageligt være stofområdet, der er i fokus for effektivisering. Afsættet for effektiviseringer vil blandt andet være analyser af belægning og effekt på tilbudene til de ældre stofmisbrugere, analyser af flow på tilbud til stofmisbrugere og analyser af samspillet mellem myndighedsarbejde og. 12

13 Styring og opfølgning Forvaltningen har nedsat en styregruppe, der varetager implementeringen. Styregruppen vil igangsætte analyser, igangsætte omlægninger og fremme projektforslag. Mere omfattende initiativer vil blive fremlagt for Socialudvalget. Vedtagne aktiviteter vil styregruppen følge op på og sikre fremdrift for. Da implementeringen af Misbrugsplanen er tæt knyttet til pejlemærkerne, får Socialudvalget status for planen i takt med Socialudvalgets temadrøftelser om pejlemærkerne (eller den frekvens, der i øvrigt måtte vedtages for rapportering fra forvaltningens strategier). Fokusområde Problem Aktivitet Årlige udgifter (mill.) Finansiering Forventet effekt Antal borgere omfattet af indsatsen* Etablering Implementeringsforudsætninger Anbefalet start Tidlig indsats Borgere med misbrug kommer for sent i med risiko for øget afhængighed og social deroute Anonym 3 2 Sats-pulje midler Mindsket misbrug / flere i 70 Tilbudet er startet primo Kort intervention 1,6 0 Budgettilførsel Arbejdsmarked 1,1 0 Budgettilførsel og rusmidler Effektive indsatser, flere i 400 Fastholdelse på arb. marked og forebyg. af social deroute Metodeudvikling og budgettilførsel Samarbejde med BIF og virksomheder + budgettilførsel 13

14 Netbaseret intervention 0,6 0,4 Budgettilførsel Borgere kommer tidligere i 200 Budgettilførsel / omlægning Udbygge kapacitet - Alkohol 10 3,5 Budgettilførsel Flere borgere øger kontrollen med misbrug 750 Egnede lokaliteter + budgettilførsel / omlægning Unge Forskellige ungegrupper har misbrugsproblemer, men får ikke hjælp Unge på institutioner 1 0 Budgettilførsel Understøttelse af målene for de unge på bostederne 30 Samarbejde med bosteder + budgettilførsel / omlægning Etniske Unge 1,7 0 Budgettilførsel Motiviation for, udvikling af en 30 Samarbejde med opsøgende ungemedarbejdere + budgettilførsel Unge og kriminalitet 1 0,2 Budgettilførsel Forbedre exit fra kriminalitet 30 Samarbejde med opsøgende ungemedarbejdere + budgettilførsel 2013 Udvidet kapacitet på U-turn 1 0,2 Budgettilførsel Flere øger kontrollen med deres misbrug 15 Lokaliteter i U-turn + budgettilførsel /omlægning Fokusområde Problem Aktivitet Årlige udgifter (mill.) Finansiering Forventet effekt Antal borgere omfattet af indsatsen* Etablering Implementeringsforudsætninger Anbefalet start Borgere med langvarigt misbrug og afhængighed Målgruppen bliver svagere og mere syg; de bliver ikke motiveret for selvhjulpenhed Samarbejde med BIF 2 0 Budgettilførsel Flere i og færre sociale derouter Budgettilførsel 2013 Psykiater 1,1 0 Omlægninger inden for rammen Bedre udredning, mere flow, bedre sresultater Rekruttering af psykiater med relevante kompetencer er en udfordring

15 Skærmning af demens 0,3 0 Omlægninger inden for rammen Færre gener for den enkelte svage misbruger 10 Prioritering, omlægning og metodeudvikling 2013 Udbud eller akkreditering 0,6 0 Budgettilførsel (1 år) Bedre kvalitet / flere ophører med at misbruge Kommunen skal med udfordringsretten få lov til at udbyde på trods af frit valg Opsøgende indsats på SOF bosteder 1 0 Omlægninger inden for rammen Øget kontrol med misbrug og bedre resultater på bosteder 50 Prioritering, omlægning og metodeudvikling Familier med misbrug Pårørende - herunder børn - lider under misbruget Opsporing af familier 0,5 0 Budgettilførsel Forebygge i en tidlig alder, flere i Prioritering, omlægning og metodeudvikling 2014 Inddragelse af pårørende 1 0 Budgettilførsel Øget livskvalitet og flere i 100 Budgettilførsel 2014 Udvikle børnefamilie indsatsen 1 0 Budgettilførsel Forebygge i en tidlig alder Budgettilførsel 2014 Fokusområde Problem Aktivitet Årlige udgifter (mill.) Finansiering Forventet effekt Antal borgere omfattet af indsatsen* Etablering Implementeringsforudsætninger Anbefalet start Mindske gener for omgivelserne De mest udsatte og kaotiske borgere med misbrug skader sig selv og omgivelserne 3 Stofindtagelsesrum BudgettilførselBudgettilførsel Reduceret sygeligehed, øget værdighed, færre gener for omgivelser 500 Egnede lokaliteter + budgettilføsel + lovgivning + inddragelse af lokalområde

16 Behovs-analyse 1 0 Tilvejebringes midler Viden om kapacitetsbehov til brug for planlægning Budgettilførsel / omlægning Behandling ved belønning 2,5 0,5 BudgettilførselBudgettilførsel En kaotisk gruppe får effektiv 50 Budgettilførsel / omlægning 2013 Fremskudt 1 0 Budgettilførsel En kaotisk gruppe får effektiv 100 Budgettilførsel / omlægning 2014 Behandling af prostituerede Sats-pulje midler En ny gruppe får 8,6 3 Stabiliseringspladser 8,4 0,5 Sats-pulje midler En kaotisk gruppe får færre gener 40 Praktiske spørgsmål 100 Afklaring om satspuljemidler og praktisk implementering 2011 Behandlings-praktik 1 0 Budgettilførsel Meget udsatte borgere behandles og får kontrol med misbrug Hot Spot 4,5 0,5 Budgettilførsel Meget udsatte borgere bliver bragt videre 96, Udvikle koncept for visitation + evt. budgettilførsel 150 Udvikle koncept for visitation + evt. * Antal borgere omfattet af indsatsen er anslåede tal med varierende usikkerhed. 16

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Misbrugspolitik i Rebild Kommune

Misbrugspolitik i Rebild Kommune i Rebild Kommune FORMÅL... 2 LOVGRUNDLAG... 2 DEFINITION AF MISBRUG OG RUSAFHÆNGIGHED... 2 MÅLGRUPPER... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 3 KVALITETSMÅL... 3 GENNEMFØRELSE OG OPFØLGNING PÅ POLITIKKEN... 4 IKRAFTTRÆDELSE...

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret Henrik Appel Esbensen MB Rådhuset, 1599 Kbh. V Dato: 16.6.2010 Sagsnr.: 2010-86079 Dok.nr.: 2010-392372 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 8. juni 2010, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Birgitte Tylstrup (2012). God social misbrugsbehandling hvad virker og hvad kan der gøres. Udarbejdet for KL.

Birgitte Tylstrup (2012). God social misbrugsbehandling hvad virker og hvad kan der gøres. Udarbejdet for KL. Udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere: Overordnet modelbeskrivelse som ramme for indsatsen I det følgende præsenteres den overordnede ramme for modellen for

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1 Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1. Indledning Kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrugere fra amtet efter kommunalreformen 1/1 2007. I Ringkøbing

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Susan Fiil Præstegaard Socialforvaltningen Københavns Kommune 18. april 2013 Socialforvaltningen www.kk.dk Side 1 Status 2010 stigende antal udsættelser 900 Udsættelser

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Strategi for alkoholbehandling

Strategi for alkoholbehandling 1 Strategi for alkoholbehandling Socialforvaltningen overtog pr. 1.1.2007 ansvaret for alkoholbehandlingen. Ansvaret er indtil videre varetaget ud fra forskellige retningslinier og med løbende ad-hoc løsninger.

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11.06.2013 Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra 2014 1. Resume Aarhus Byråd traf ved Byrådsmødet d. 20. februar

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin MIDDELFART Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin Misbrugsbehandlingens årtier Opiat Overlevelse Stabilisering Kronicitet Livskvalitet Årti 1970 erne 1980 erne 1990 erne 00 erne 10 erne

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed.

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. 01. december 2011 Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. På socialudvalgets temamøde med Misbrugsnetværket vedr. udsatteområdet i april 2011 blev temaet ulighed i sundhed sat på dagsordenen. Eet af

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK 1 Indledning Medarbejdernes sundhed er ikke kun en privat sag. Odsherred Kommune har i sin Sundhedspolitik besluttet, at der bl.a. skal sættes fokus på alkohol- og misbrugsproblemer

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Rådet for Socialt Udsattes. anbefalinger. til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet

Rådet for Socialt Udsattes. anbefalinger. til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet Rådet for Socialt Udsattes anbefalinger til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet Rådets anbefalinger til: Nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Workshop 3. Hjælp i tide. - kompetenceudvikling af lærerne til at spotte elever der mistrives og udgående ungerådgivning

Workshop 3. Hjælp i tide. - kompetenceudvikling af lærerne til at spotte elever der mistrives og udgående ungerådgivning Workshop 3 Hjælp i tide - kompetenceudvikling af lærerne til at spotte elever der mistrives og udgående ungerådgivning Film Hjælp i tide udgående ungerådgivning og kompetenceudvikling af lærerne til at

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Forebyggende indsatser mod æresrelaterede vold/konflikter

Forebyggende indsatser mod æresrelaterede vold/konflikter Lokalt eller nationalt? Hvorfor? Hvem? Hvordan? Fordele og ulemper? Erfaringer fra Danmark Hvad kendetegner æresrelaterede konflikter? Komplicerede og indviklede Berører hele familien Kan udvikle sig voldsomt,

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde:

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde: TilmeldingNNS Status Aktiv Dokument-id 014.38M.512 Afsluttet den Sagsnummer 003.21M.511 Sagsbehandler Morten Outzen Larsen Sagstitel Den kommunale Dagpleje - Org.nr. 37100, Ministeriets journalnr. 8261-0066

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Den socialfaglige værktøjskasse

Den socialfaglige værktøjskasse Den socialfaglige værktøjskasse Et dialog- og styringskoncept, der sikrer sammenhæng og understøtter kvaliteten af den faglige praksis på voksen-/handicapområdet i dialogbaseret BUM Den Socialfaglige værktøjskasse

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere