Misbrugsplan (høringsudkast)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Misbrugsplan (høringsudkast)"

Transkript

1 Misbrugsplan (høringsudkast) Københavns Kommune, Indhold s. 3 Pejlemærker s. 5 Fokusområder s Tidlig indsats s Unge s Borgere med langvarigt misbrug og afhængighed s Familier med misbrug s Mindske gener for omgivelserne S. 12 Implementering 1

2 Københavns Kommunes Socialforvaltning har ansvaret for af alkohol- og stofmisbrug. Opgaven løftes af en række borgerrettede tilbud, som er organiseret i centre: Socialudvalg Direktion, MR-Voksne, DU-Udsatte og psykisk syge, Rådgivningscenter København Rådgivningscenter Københavns enheder Private spladser Center for Misbrugs Center for Specialinstitution -er Center for Opsøgende arbejde Center for Unge og Misbrug Til sammen yder tilbudene til årligt ca borger med stofmisbrug og godt borgere med alkoholmisbrug. Det samlede kommunale budget til misbrugs er på 203 mill. kr. fordelt på 165 mill. på stofmisbrug og 38 mill. på alkoholmisbrug. Som landets største by og med storbyens tiltrækning af udsatte har København den største sopgave i landet og dertil det største sapparat. Det giver mulighed for at differentiere tilbudene, så de retter sig mod forskellige målgrupper: Alkohol/stofmisbrug, unge, syge, familier og hjemløse. Mange af tilbudene er målrettet Socialforvaltningens klassiske målgrupper, men der er en generel forpligtelse til at hjælpe alle byens borgere som søger hjælp for et misbrug. Denne forpligtelse kræver øget opmærksomhed i takt med et øget misbrug af hash og kokain og med ansvaret for alkoholen, som kommunen overtog med kommunalreformen i Her er en række borgere med et misbrug men uden en social sag. Der er også andre forhold, der ændrer sig: Alkohol er fortsat en udfordrer af folkesundheden, den åbne stofscene på Vesterbro har påkaldt sig meget opmærksomhed, kokainmisbrug er fortsat på vej frem, stofindtagelsesrum er på dagsordenen, de ældre misbrugere lever længere og bliver mere syge, er blot nogle af disse ændrede betingelser for misbrugs. De fortsat ændrede betingelser kræver en grundig udredning, for at en kan tilpasse sig vilkårene. Forvaltningen har foretaget en sådan udredning i 2010: Udredning af misbrugsområdet og i tilgift hertil foretaget evalueringer af henholdsvis stof- og alkoholområdet. Konklusionen er, at sapparatet - på de overordnede linjer - er tilfredsstillende: Der er, en stor vifte af tilbud og kompetencer, der afspejler de forskellige sbehov, sgarantien bliver opfyldt, og resultaterne af en er langt hen ad vejen tilfredsstillende. Det er dog en fortsat opgave at optimere sapparatet, så det er tidssvarende og effektivt. Med hjælp fra medarbejdere, ledere, forskning, brugere og samarbejdspartnere er der i Udredningen indkredset 5 fokusområder, hvor der kan ske optimering: Fokusområder Tidlig indsats Unge Borgere med langvarigt misbrug og afhængighed 2

3 Familier med misbrug Mindske gener for omgivelserne I udredningen er der forslag til aktiviteter, der kan udvikle og/eller effektivisere en. Misbrugsplanen følger op på aktiviteterne i de fem fokusområder. Hvor Udredningen var en bred analyse og et idékatalog, er Misbrugsplanen en operationel sammenfatning. Her lægges op til prioritering og implementering af aktiviteter i forlængelse af de politiske pejlemærker. Pejlemærker for Misbrugsplanen Aktiviteter og prioriteringer skal understøtte de overordnede mål for området. Her er Socialudvalgets pejlemærker centrale: Flere borgere med misbrug kommer i Flere borgere med misbrug får en tidlig indsats Pejlemærkerne afspejler to overordnede strategiske udfordringer: Der er en stor gruppe af borgere med misbrug, der ikke er i. Under halvdelen af de formodede borgere med et stofmisbrug er årligt i, og kun godt 1 ud af 10 af borgerne med alkoholmisbrug er årligt i. Pejlemærket skal målrette aktiviteterne, så en større del af borgerne med misbrug får hjælp til stoffrihed / afholdenhed. De borgere som går i har som regel haft et misbrug i mange år. Der går ofte år fra et misbrug er etableret, til borgeren søger. I det tidsrum er misbruget cementeret ved afhængighed, netværk og social deroute. Pejlemærket skal målrette aktiviteterne, så flere borgere søger og får hjælp til stoffrihed / afholdenhed. Som det også fremgår ovenfor, skal pejlemærkerne sikre, at flest mulig københavnere med et misbrug bliver afholdende / stoffrie. Da det ikke er realistisk for alle, sigter nogle aktiviteter mod at understøtte Udredningens supplerende målsætninger om mindskede gener for den enkelte, pårørende og/eller omgivelserne. 3

4 De strategiske udfordringer og pejlemærkerne illustreres i pyramidefiguren nedenfor i relation til målgrupperne for Misbrugsplanen. I figuren er målgruppen øverst i pyramiden den kvantitativt mindste, men den mest belastede med de mest komplekse sbehov. Omvendt er de nederste lag i pyramiden mindre belastede til gengæld er grupperne kvantitativt større. Den helt store gruppe af overforbrugere det nederste lag i figuren - er ikke Strategisk udfordring: Gener for brugere og omgivelser Borgere med misbrug og kaotisk, selvskadende adfærd Pejlemærke: Flere i (+færre gener for brugere og omgivelser) Strategisk udfordring: For få i Borgere med et afhængighedsfor hold af alkohol og/eller stoffer Pejlemærke: Flere i (+ kvalitet i ) Strategisk udfordring: For sent i Borgere med et korterevarende misbrug Pejlemærke: Tidligere i Socialforvaltningens ansvarsområde Sundhedsforvaltningens ansvarsområde Borgere med et overforbrug af alkohol og/eller stoffer Socialforvaltningens målgruppe, mens de øvrige grupper enten er i eller kunne potentielt være det. De strategiske udfordringer er forskellige for de forskellige grupper. For de allermest belastede (øverst) kan det være et ambitiøst mål overhovedet at komme i kontakt med dem, hjælpe dem og mindske deres skader. For borgere med et mindre omfattende misbrug (næstnederst) er ambitionen, at de opnår afholdenhed / stoffrihed. Aktiviteter og pejlemærker Sammenhængen mellem aktiviteter og pejlemærker (og øvrige målsætninger) kan illustreres i en forandringsteori. Det vil sige en skematisk sammenkædning af årsag / virkning mellem aktiviteterne og de ønskede resultater. Sammenkædningerne bygger på viden i form af evidens og/eller erfaring fra praksis. Den overordnede forandringsteori for Misbrugsplanen gengives umiddelbart nedenfor. Under de enkelte fokusområder er der mere specifikke forandringsteorier, hvor aktiviteterne indgår, og til sidst er en samlet oversigt. 4

5 Fokusområder i Misbrugsplanen Virkning kort sigt Virkning lang sigt - Pejlemærker og øvrige målsætninger 1. Tidlig indsats 2. Unge 3. Borgere med langvarigt misbrug og afhængighed Motivation af borgere som ikke er i Mere flow i en Lavere tærskel til hjælp Inddragelse af pårørende Flere i Færre gener for omgivelserne Færre gener for brugeren 4. Familier med misbrug Flere spladser Tidligere i 5. Mindske gener for omgivelser Nye smetoder Bedre kvalitet i en Færre gener for pårørende Fokusområder Fokusområde 1: Tidlig indsats Behandlingsapparatet er til for at hjælpe dem, der aktivt søger hjælp for deres misbrug. Men der er mange med misbrugsproblemer der ikke søger hjælp, fordi den enkeltes forhold til rusmidlet er ambivalent: På den ene side, er misbruget et problem, men på den anden side, er rusmidlet med til at løse problemerne. Faktum er, at der som regel går mange år 5, 10, 15 år - med et aktivt misbrug, før borgeren søger hjælp. Forskning peger på, at resultater med rådgivning og er lettere at opnå, des tidligere man kommer ind i misbrugsforløbet. Samtidig er tidlig indsats ikke et vidundermiddel, for dels er der mange, der stopper misbruget selv uden hjælp og dels kan det være ressourcekrævende at nå i en smæssig kontakt med målgruppe. Med Socialudvalgets pejlemærke: Tidlig indsats, er den store potentielle målgruppe for og rådgivning kommet i fokus. Nedenfor er de aktiviteter, som Udredningen er nået frem til, giver bedst mening og effekt. 5

6 Aktiviteter Resultater Virkning Anonym Mindre stigmatiserende at søge Kort intervention Arbejdsmarked og rusmidler Behandling rammer vindue for motivation Flere i Netbaseret intervention Øget tilgængelighed til rådgivning / Tidligere i Udbygge skapacitet Øget variation i tilbudene Aktiviteter Anonym. Undersøgelser har vist, at bekymring for registrering og angst for stigmatisering er væsentlige hindringer for at søge. Anonym er en måde at omgå disse barrierer. Rådgivningscenter København har primo 2011 startet et projekt med anonym. Projektet er finansieret af Servicestyrelsen. Kort intervention. Forskning viser gode resultater med at ændre forbruget af rusmidler ved brug af korte interventioner, når borgeren ikke har for lang en misbrugshistorie. Forvaltningen arbejder i forvejen målrettet med at afpasse intensiteten i en, og korte interventioner vil være et nyt, lavintensivt tilbud. Arbejdsmarked og rusmidler. Motivation for ændring af misbrugsadfærd kommer ofte i forbindelse med risiko for tab af enten partner eller arbejde. En indsats der målrettes borgere, som er i farezonen for at miste arbejdet vil både være et plus for den enkelte og for arbejdspladserne. Indsatsen skal målrettes personer, der skal til at modtage syge-dagpenge og medarbejdere, der er ved at blive fyret fra deres arbejdsplads. Netbaseret intervention. På nettet er det muligt at udvikle værktøjer, hvor borgeren kan teste sig selv for misbrugets sværhedsgrad og søge selvhjælp. Der er en del erfaringer både nationalt og internationalt, mens der kun er begrænset evidens for effekten. Dansk forskning peger på, at der er effekt af den netbaserede intervention, når den kombineres med en opfølgningssamtale. Udbygget skapacitet. En af de simpleste måder at øge antallet af borgere i er at øge tilgængeligheden til. Erfaringen viser, at der er en stærekasse-effekt. Særligt alkoholområdets store gruppe uden for kræver øget kapacitet. For at man skal kunne tale om tidlig indsats, skal udbyggelsen kombineres med tiltag, der sænker tærsklen for de yngre. 6

7 Fokusområde 2: Unge Københavns Kommune er lykkedes med at rådgive og behandle unge med et misbrug. Center for Unge og Misbrug har således etableret en reel tidlig indsats, hvor man når de unge, inden de har gået alt for mange år med et misbrug. I Udredningen er det nærmere beskrevet, hvilke udfordringer ungeområdet står overfor. I nedenstående forandringsteori er de mest lovende udviklingsaktiviteter samlet. Handlemuligheder Aktiviteter Effekt Resultater kort sigt Virkning Unge på institutioner Etniske unge Unge og kriminalitet Kapacitetsudvidelse Udsatte unge stopper med misbrug Flere i med anden etnisk baggrund Plads til flere i Udsatte unge får muligheder i lighed med andre * Tidligere i * Mål for Børne- og Ungeområdet. Aktiviteter Unge på institutioner. En undersøgelse har vist, hvad der i forvejen var en begrundet hypotese omkring: At de unge på Socialforvaltningens bosteder har - eller har risiko for at udvikle - et misbrug. Kompetencen i misbrugsen kan her komme i spil og understøtte det arbejde, der i øvrigt foregår i forhold til de unge. Rådgivning af de unge, supervision af medarbejdere og bidrag til udvikling af rusmiddelpolitik er de konkrete aktiviteter. Etniske unge. Unge med anden etnisk baggrund er overrepræsenteret, hvad angår sociale problemer, men der er relativt få af dem i misbrugs. Det giver anledning til hypoteser om ssystemets manglende evner til at komme i dialog med denne gruppe. Aktiviteten vil være en fremskudt indsats i de miljøer, hvor målgruppen befinder sig. Aktiviteten vil være kombineret med grundig evaluering, så metodeudviklingen kan systematiseres. Unge og kriminalitet. Misbrug og kriminalitet er afvigende adfærd, som gensidigt betinger og forstærker hinanden. Fokus på unge og kriminalitet i +18 indsatser, bør følges op af fokus på de kriminelle unges misbrug. Aktiviteten bør være en fremskudt indsats i samspil med andre indsatser målrettet gruppen af kriminelle unge. Kapacitetsudvidelse. Succesen med at få de unge i rådgivning og har betydet, at kapaciteten er udnyttet. En kapacitetsudvidelse vil bygge videre på en eksisterende velfungerende praksis og vil kunne følge op på de ovenstående indsatser, som må formodes at rekruttere flere til rådgivning og. 7

8 Fokusområde 3: Borgere med langvarigt misbrug og afhængighed Gennemsnitsalderen for brugere i substitutions (metadon m.m.) er 47 år. Næsten 50 % af alkoholmisbrugerne er over 50 år gamle. Disse grupper har som regel ikke blot et langt misbrugsforløb bag sig, men også et langt sforløb. Udfordringen for ssystemet bliver at håndtere det øgede antal følgelidelser herunder at håndtere misbrugere som også har psykiske lidelser. Samtidig er udfordringen også at understøtte motivationen for afholdenhed/kontrol, når der ind i mellem er et vindue for forandring. Handlemuligheder Aktiviteter Effekt Resultater kort sigt Virkning Samarbejde med BIF Psykiater Skærmning af demens Udbud eller akkreditering Opsøgende indsats på SOFbosteder Øget flow Bedre sresultater Bedre udredning Flere i aktivering Bedre ressourceudnyttelse Færre gener for brugeren Flere i Aktiviteter Samarbejde med BIF. Som led i BIF-SOF samarbejdet om de fælles målgrupper, skal det fremskudte og koordinerende arbejde med de mest udsatte borger med et stofmisbrug, styrkes. Det indebærer fremskudt BIF-indsats i SOF-regi: Kontaktsamtaler og fastholdelse af kontanthjælp i fx herberger; og fremskudt SOF-indsats i BIF-regi: De eksisterende misbrugsaktiviter i BIF udvikles af SOF-kompetencer, ligesom SOF kan bidrage til at styrke smotivationen for borgere i BIF-regi. Indsatsen skal suppleres med kan en særlig indsats i forhold til fællesborgere med misbrug udmøntes. Psykiater. Ansættelse af minimum en psykiater vil kunne give et løft til udredningen og en af de mange med et misbrug, som også har psykiske lidelser. Der er allerede ansat en psykiater i alkoholen, og erfaringerne herfra taler for, at der også bliver ansat en i stofmisbrugsen. Opgaverne vil være at systematisere udredningen til også at omfatte psykiske lidelser, supervision af behandlere og brobygning til spsykiatrien. Skærmning af demens. En mindre del af borgerne i har demens eller er på anden måde særligt sårbare. Der er brug for en særlig indsats, der skærmer dem og sikrer, at de nødvendige hensyn bliver taget, og de nødvendige indsatser bliver givet. 8

9 Udbud eller akkreditering. Der kan med fordel blive set på, hvordan man bedre kan udnytte pladskøb hos private sinstitutioner. Klarere definitioner af formål (omsorg eller ) og døgnens rolle i det samlede sforløb kan skærpes gennem udbud eller akkreditering af området. Et udbud kræver, at forvaltningen bliver undtaget det frie valg, som gælder på sområdet. Forvaltningen vil foreslå at indsende en ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en sådan undtagelse ( Udfordringsretten ). Med et udbud vil forvaltningen mere systematisk kunne konkretisere kravene til de eksterne stilbud. Hvis Ministeriet ikke giver en undtagelse, vil de samme intentioner kanaliseres over i en akkreditering af de eksterne stilbud, som kan formås at indgå i en sådan. Opsøgende indsats på SOF-bosteder. Der er massive misbrugsproblemer på bostederne, og selvom der er tilknyttet spsykiatri, er der brug for kompetencerne fra misbrugsområdet. Fokusområde 4: Familier med misbrug En stor gruppe børn, unge og andre pårørende i misbrugsfamilier er indirekte belastet af et familiemedlems misbrug. En belastning der ofte står på i årevis. Behovet for rådgivning af pårørende er massivt og imødekommes i et vist omfang af ssystemet men også af private tilbud. Kerneydelsen for ssystemet er af borgeren med misbrug. I forhold til pårørende betyder det, at det er de pårørende til borgere i, man yder rådgivning. Det styrker også effekten af en. En øget indsats overfor pårørende kræver nye aktiviteter finansieret enten ved nye midler eller ved en ændring af prioriteringen. Det skal nævnes, at rådgivning til pårørende bredt, kan være en indirekte måde at rekruttere til en og dermed være en aktivitet, der har som afledt effekt at få flere i. Handlemuligheder Aktiviteter Resultater Virkning Opsporing af familier Inddragelse af pårørende Flere pårørende bliver hjulpet Motivation af familiemedlemmer med misbrug Færre gener for pårørende Udvikle børne/familieindsatsen Forebyggelse af social arv Flere i Aktiviteter Opsporing af familier. En form for tidlig indsats er at hjælpe børn og unge i familier med misbrug. En offensiv kommunikationsindsats målrettet forældre, skal motivere denne gruppe til at søge. Et samarbejde med Børne- og ungdomsforvaltningen, Sundhedsforvaltningen og de praktiserende læger skal være en del af denne indsats. 9

10 Inddragelse af pårørende. Allerede nu tilbydes pårørende - til borgere i - ofte rådgivning. Dette tilbud skal systematiseres og erfaring mellem de forskellige ssteder skal deles og kombineres med andres erfaring og forskning. Udvikle børne/familieindsatsen. Samarbejdet mellem alkoholen og børnefamilieteams ne skal styrkes ved muligheden for alkoholbehandleres ad-hoc rådgivning af sagsbehandlere og ved alkoholbehandleres deltagelse i 50 møder (udredning af børnesager i Socialforvaltningens regi). Fokusområde 5: Mindske gener for omgivelserne Dette fokusområde er aktualiseret af den åbne stofscene på Vesterbro, hvor lokalområdet har været generet af åbenlyst stofindtag, stofsalg, affald med mere. Fokusområdet er samtidig et kerneområde i den forstand, at meget altid har den afledte effekt, at gener for omgivelserne mindskes. Det gælder mindre kriminalitet, færre indlæggelser på sygehus og forbedret tilknytning til arbejdsmarkedet. Situationen på Vesterbro har imidlertid afkrævet Socialforvaltningen nogle nye initiativer, der kan dæmme op for problemerne. Initiativerne er beskrevet i en særskilt Samlet plan for Vesterbro. Denne plan har et stort overlap med aktiviteterne i dette fokusområde. Hjemløsestrategien har ligeledes et vist overlap med dette fokusområde. I nedenstående reviderede oversigt over aktiviteter er det hovedsageligt de misbrugsspecifikke aktiviteter, som er beskrevet. Der er dog stadig et overlap med både Vesterbroplanen og Hjemløsestrategien, hvilket ikke er så mærkeligt, når man tænker på målgruppens flerdimensionelle problemer. Det skal understreges, at nedenstående aktiviteter har en særlig aktualitet i forhold til Vesterbro, men det er alene fordi det er her den åbne stofscene er i dag. I det omfang problematikken flytter eller opstår i andre bydele, vil indsatserne selvfølgelig skulle tilbydes der. Faktisk vil nogle af tilbudene skulle tilbydes andre steder for overhovedet at mindske koncentrationen af problemer på Vesterbro. Handlemuligheder Aktiviteter Effekt Resultater kort sigt Virkning Stofindtagelsesrum Behovsanslyse: stofindtag. Behandling ved belønning Fremskudt Behandling af prostituerede Stabiliseringspladser Behandlingspraktik Flere smuligheder Lavere tærskel til Øget tilgængelighed til Lavere tærskel til skadesreduktion Færre gener for omgivelserne Færre gener for den enkelte Flere i Misbrugs Hot Spot 10

11 Aktiviteter Stofindtagelsesrum. Der er aktuelt ikke lovgivningsmæssig mulighed for at oprette stofindtagelsesrum, men internationalt har det vist sig at være et vigtigt instrument blandt flere til at nå resultater med denne svære målgruppe. Resultater i form af mindsket sygelighed og overdødelighed og resultater i forhold til mindskede gener for lokalområdet. Stofindtagelsesrum i en københavnsk udgave vil have integreret rådgivning, stabilisering og sambitioner. At reducerer sygelighed og give øget værdighed er værdifulde mål, men tilbudet må ikke reduceres til det alene. Derfor vil der altid være kontaktskabelse, forsøg på motivation og tilbud om rådgivning så der kan blive fulgt op på selv det mindste ønske om forandring hos brugeren af stofindtagelsesrummet. Behovsanalyse. Der bør være en behovsanalyse + konceptudvikling forud for projektering af stofindtagelsesrum, så kapacitet og indretning er bedst muligt forudset. Behandling ved belønning. Et tiltag i forhold til de mest kaotiske blandingsmisbrugere kunne være metodeudvikling i form af et belønningsforsøg. Det går i al sin enkelhed ud på at belønne deltagerne for hver dag, de er stoffri. Belønningen kan være i form af for eksempel et mindre gavekort. Det virker kontroversielt at bruge belønning her, men internationale erfaringer peger på, at det kan være en af de få effektive måder at behandle denne svære målgruppe. Fremskudt. En måde at øge tilgængeligheden til en på er at lade behandlere virke opsøgende i de miljøer, hvor borgerne med misbrug befinder sig. Der er erfaringer med at gøre det, og en inddragelse af herberger og opsøgende medarbejdere kunne være en måde at målrette en fortsat fremskudt indsats. Behandling af prostituerede. Der er bevilliget statslige projektmidler til oprettelse af et kombineret være-, og overnatningssted for prostituerede med sbehov. Stabiliseringspladser. Der har gennem længere tid været projekteret med et sted, hvor de mest udsatte fra blandt andet Vesterbro kunne komme hen og overnatte, falde ned og blive stabiliseret. Projektet har i en periode gået under det foreløbige navn Mandely, men da det også er rettet til kvinder, hedder det nu Hellestedet. Der er aktuelt forhandlinger i gang med Socialministeriet om at kanalisere midler til dette projekt. Behandlingspraktik. Mange af de mest udsatte har svært ved at gøre sig gældende i forhold til døgn. Det kræver motivation i form af fremmøde og deltagelse i udredning og visitation. Man kan sænke tærsklen til ved hurtigere at kunne visitere til ganske korte døgnophold, der kan afgøre, om denne sform reelt er en mulighed for borgeren. Misbrugs-Hot Spot indsats. En målrettet, håndholdt, vedholdende og opfølgende indsats i forhold til den enkelte udsatte. En indsats der giver overblik over individerne i gruppen, og arbejder for, at hver enkelt kommer videre (i, på herberg, til 11

12 hjemkommune, til hjemland ). Misbrugs-hot spotten er placeret, hvor problemerne er koncentreret og kan flytte sig rundt, hvis problemerne flytter sig. Implementering Nederst er et overblik over aktiviteterne fra fokusområderne. I figuren er supplerende informationer, der synliggør hvad der skal til for at implementere aktiviteten. Nogle aktiviteter er lettere at implementere end andre. Farvekoden grøn, gul og rød angiver hvor i implementeringen, aktiviteten befinder sig. Grøn betyder, at aktiviteten er i gang eller er lige ved, og alle forudsætninger er så godt som på plads. Gul betyder, at aktiviteten kræver mere forberedelse at implementere. Aktiviteten kan fortsat kræve planlægning, interne ressourcer, samarbejdspartnere og/eller en politisk beslutning. Aktiviteter, der umiddelbart kan klares med interne omlægninger/omprioriteringer, er et eksempel på gule aktiviteter. Rød betyder, at der mangler væsentlige forudsætninger for at aktiviteten igangsættes. Det er typisk manglende finansiering, men kan også være fravær af lovhjemmel (jævnfør stofindtagelsesrum) eller mangel på egnede lokaliteter. Prioritering Farvekoderne angiver alene, hvor umiddelbart aktiviteten er på at kunne implementeres. Farvekoden angiver ikke hvor vigtig den er at implementere. I prioriteringen af aktiviteter er Socialudvalgets pejlemærker afgørende. Det betyder, at forvaltningen særligt vil fremme aktiviteter, der understøtter pejlemærkerne. Det gælder særligt initiativer som budgetforslag, spare/investeringsforslag og ansøgning om puljemidler. Udover pejlemærkerne lægger forvaltningen - i prioriteringen til grund, at alkoholområdet er underfinansieret i forhold til stofområdet. En mere ligelig finansiering er meningsfuld i forhold til både en rimelighedsbetragtning og en effekttankegang. Det er rimeligt, at borgere med et alkoholmisbrug får samme service, som borgere med et stofmisbrug. Dertil er den ambulante alkohol relativt billig, og der er potentielt mange borgere, der vil kunne profitere af en. Omlægninger Forvaltningen vil ikke forlade sig på, at der kommer nye midler til de prioriterede områder. Med planens vedtagelse, vil forvaltningen se på mulighederne for omlægninger, der understøtter prioriteterne. Da alkoholområdet skal opprioriteres vil det hovedsageligt være stofområdet, der er i fokus for effektivisering. Afsættet for effektiviseringer vil blandt andet være analyser af belægning og effekt på tilbudene til de ældre stofmisbrugere, analyser af flow på tilbud til stofmisbrugere og analyser af samspillet mellem myndighedsarbejde og. 12

13 Styring og opfølgning Forvaltningen har nedsat en styregruppe, der varetager implementeringen. Styregruppen vil igangsætte analyser, igangsætte omlægninger og fremme projektforslag. Mere omfattende initiativer vil blive fremlagt for Socialudvalget. Vedtagne aktiviteter vil styregruppen følge op på og sikre fremdrift for. Da implementeringen af Misbrugsplanen er tæt knyttet til pejlemærkerne, får Socialudvalget status for planen i takt med Socialudvalgets temadrøftelser om pejlemærkerne (eller den frekvens, der i øvrigt måtte vedtages for rapportering fra forvaltningens strategier). Fokusområde Problem Aktivitet Årlige udgifter (mill.) Finansiering Forventet effekt Antal borgere omfattet af indsatsen* Etablering Implementeringsforudsætninger Anbefalet start Tidlig indsats Borgere med misbrug kommer for sent i med risiko for øget afhængighed og social deroute Anonym 3 2 Sats-pulje midler Mindsket misbrug / flere i 70 Tilbudet er startet primo Kort intervention 1,6 0 Budgettilførsel Arbejdsmarked 1,1 0 Budgettilførsel og rusmidler Effektive indsatser, flere i 400 Fastholdelse på arb. marked og forebyg. af social deroute Metodeudvikling og budgettilførsel Samarbejde med BIF og virksomheder + budgettilførsel 13

14 Netbaseret intervention 0,6 0,4 Budgettilførsel Borgere kommer tidligere i 200 Budgettilførsel / omlægning Udbygge kapacitet - Alkohol 10 3,5 Budgettilførsel Flere borgere øger kontrollen med misbrug 750 Egnede lokaliteter + budgettilførsel / omlægning Unge Forskellige ungegrupper har misbrugsproblemer, men får ikke hjælp Unge på institutioner 1 0 Budgettilførsel Understøttelse af målene for de unge på bostederne 30 Samarbejde med bosteder + budgettilførsel / omlægning Etniske Unge 1,7 0 Budgettilførsel Motiviation for, udvikling af en 30 Samarbejde med opsøgende ungemedarbejdere + budgettilførsel Unge og kriminalitet 1 0,2 Budgettilførsel Forbedre exit fra kriminalitet 30 Samarbejde med opsøgende ungemedarbejdere + budgettilførsel 2013 Udvidet kapacitet på U-turn 1 0,2 Budgettilførsel Flere øger kontrollen med deres misbrug 15 Lokaliteter i U-turn + budgettilførsel /omlægning Fokusområde Problem Aktivitet Årlige udgifter (mill.) Finansiering Forventet effekt Antal borgere omfattet af indsatsen* Etablering Implementeringsforudsætninger Anbefalet start Borgere med langvarigt misbrug og afhængighed Målgruppen bliver svagere og mere syg; de bliver ikke motiveret for selvhjulpenhed Samarbejde med BIF 2 0 Budgettilførsel Flere i og færre sociale derouter Budgettilførsel 2013 Psykiater 1,1 0 Omlægninger inden for rammen Bedre udredning, mere flow, bedre sresultater Rekruttering af psykiater med relevante kompetencer er en udfordring

15 Skærmning af demens 0,3 0 Omlægninger inden for rammen Færre gener for den enkelte svage misbruger 10 Prioritering, omlægning og metodeudvikling 2013 Udbud eller akkreditering 0,6 0 Budgettilførsel (1 år) Bedre kvalitet / flere ophører med at misbruge Kommunen skal med udfordringsretten få lov til at udbyde på trods af frit valg Opsøgende indsats på SOF bosteder 1 0 Omlægninger inden for rammen Øget kontrol med misbrug og bedre resultater på bosteder 50 Prioritering, omlægning og metodeudvikling Familier med misbrug Pårørende - herunder børn - lider under misbruget Opsporing af familier 0,5 0 Budgettilførsel Forebygge i en tidlig alder, flere i Prioritering, omlægning og metodeudvikling 2014 Inddragelse af pårørende 1 0 Budgettilførsel Øget livskvalitet og flere i 100 Budgettilførsel 2014 Udvikle børnefamilie indsatsen 1 0 Budgettilførsel Forebygge i en tidlig alder Budgettilførsel 2014 Fokusområde Problem Aktivitet Årlige udgifter (mill.) Finansiering Forventet effekt Antal borgere omfattet af indsatsen* Etablering Implementeringsforudsætninger Anbefalet start Mindske gener for omgivelserne De mest udsatte og kaotiske borgere med misbrug skader sig selv og omgivelserne 3 Stofindtagelsesrum BudgettilførselBudgettilførsel Reduceret sygeligehed, øget værdighed, færre gener for omgivelser 500 Egnede lokaliteter + budgettilføsel + lovgivning + inddragelse af lokalområde

16 Behovs-analyse 1 0 Tilvejebringes midler Viden om kapacitetsbehov til brug for planlægning Budgettilførsel / omlægning Behandling ved belønning 2,5 0,5 BudgettilførselBudgettilførsel En kaotisk gruppe får effektiv 50 Budgettilførsel / omlægning 2013 Fremskudt 1 0 Budgettilførsel En kaotisk gruppe får effektiv 100 Budgettilførsel / omlægning 2014 Behandling af prostituerede Sats-pulje midler En ny gruppe får 8,6 3 Stabiliseringspladser 8,4 0,5 Sats-pulje midler En kaotisk gruppe får færre gener 40 Praktiske spørgsmål 100 Afklaring om satspuljemidler og praktisk implementering 2011 Behandlings-praktik 1 0 Budgettilførsel Meget udsatte borgere behandles og får kontrol med misbrug Hot Spot 4,5 0,5 Budgettilførsel Meget udsatte borgere bliver bragt videre 96, Udvikle koncept for visitation + evt. budgettilførsel 150 Udvikle koncept for visitation + evt. * Antal borgere omfattet af indsatsen er anslåede tal med varierende usikkerhed. 16

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d.

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 64 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene M. Thomsen Mads Sinding Jørgensen 13.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Fokusområde Mål Handling Forventet effekt Forventede udgifter Finansiering Implementerings-forudsætninger Forventet implementeringsstart En mere vidensbaseret

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2 Socialudvalget Effektiviseringsforslag, Socialudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 SU01 Omlægning af ydelser i SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010 Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Forord Frederiksberg Kommunes udsattepolitik har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte medborgere får

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Grundlagspapir for SUD

Grundlagspapir for SUD KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT Grundlagspapir for SUD 2014-2017 Øget social mobilitet Socialforvaltningens kerneopgave er at hjælpe og understøtte udsatte københavnere og københavnere

Læs mere

Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune

Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune 2011 2013 Asylgade 30 7700 Thisted tlf: 9917 1717 thistedkommune@thisted.dk www.thisted.dk Definition af misbrug og afhængighed Afhængighed er et fysisk

Læs mere

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik erfardrikker.dk

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik  erfardrikker.dk Alkoholpolitik Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning. En opgave der tidligere lå i amterne. Samtidig er også ansvaret for

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Misbrugspolitik. Misbrugspolitik i Thisted Kommune

Misbrugspolitik. Misbrugspolitik i Thisted Kommune Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune Definition af misbrug og afhængighed Afhængighed er et fysisk og psykisk syndrom, som kan udvikles over tid Misbrug forekommer, når forbruget tydeligt

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret Henrik Appel Esbensen MB Rådhuset, 1599 Kbh. V Dato: 16.6.2010 Sagsnr.: 2010-86079 Dok.nr.: 2010-392372 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 8. juni 2010, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Satspuljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Læs mere

Når målgruppen er alle lejere, er det alene boligorganisationerne, der kan implementere forslaget evt. efter aftale med kommunen.

Når målgruppen er alle lejere, er det alene boligorganisationerne, der kan implementere forslaget evt. efter aftale med kommunen. Tema Forslag Formål Afsnit Boligstøtte til I tilfælde af restance, bliver borgeren overføres den mindre og dermed mere direkte til udlejer, overskuelig frem for til lejer 3.1.1 Umiddelbart gennemførligt/

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver Modul 2 Dan Hermann Helle Thorning CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver 1 2 CTI metoden CTI metoden er en evidensbaseret metode, der er kendetegnet ved et individuelt

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 25. august 2014 Cover til unge-initiativer i Budget 2015 Overordnede mål Unge i København skal have gode rammer for at vokse op, udvikle sig og komme godt

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Strategiens overordnede mål Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Visionen fra Strategi for mere sundhed og mindre misbrug: I Odense er der et godt børne- og ungdomsliv uden alkohol og stoffer. Vi

Læs mere

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI25 - Sundhed, social mobilitet og

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje

Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje Udenforskabets pris og Skandia-modellen Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje Et samarbejde mellem: Skandia sætter fokus på sociale investeringer

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi?

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 37 Offentligt Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark står overfor

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen "Små skridt - store forandringer" (Socialministeriets j.nr.

Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen Små skridt - store forandringer (Socialministeriets j.nr. Dato: 10-10-2006 Sagsnr.: 313706 Dok.nr.: 1885253 Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen "Små skridt - store forandringer" (Socialministeriets j.nr. 8411-0018) 1.

Læs mere

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: -

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Udgifterne på misbrugsområdet er stærkt stigende. I forbindelse

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

27-04-2012. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2012-62776. Baggrundsnotat til temadrøftelse om flow. Dokumentnr. 2012-337212

27-04-2012. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2012-62776. Baggrundsnotat til temadrøftelse om flow. Dokumentnr. 2012-337212 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til Socialudvalget Baggrundsnotat til temadrøftelse om flow Status på pejlemærket Måling Den konkrete indikator for pejlemærket om

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF En fælles strategi for udsatte og syge borgere i BIF, SUF og SOF Mange københavnere er syge eller har andre sundhedsmæssige problemer. Nogle

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22.

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22. Notat Projekt nr. 118 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 22.november 2007 Godkendt d. 11.december 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

Læs mere

Projektbeskrivelsesskema

Projektbeskrivelsesskema Projektbeskrivelsesskema Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 1. Projektets titel: Din Sundhed Din Fremtid 2. Baggrund: Der er forskel på sundhedstilstanden blandt københavnske

Læs mere

Nye tilbud til hjemløse og socialt udsatte i forlængelse af hjemløseplanen

Nye tilbud til hjemløse og socialt udsatte i forlængelse af hjemløseplanen Nye tilbud til hjemløse og socialt udsatte i forlængelse af hjemløseplanen 22. Nye tilbud til hjemløse og socialt udsatte i forlængelse af hjemløseplanen Socialudvalget godkendte, at der for de afsatte

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Misbrugspolitik i Rebild Kommune

Misbrugspolitik i Rebild Kommune i Rebild Kommune FORMÅL... 2 LOVGRUNDLAG... 2 DEFINITION AF MISBRUG OG RUSAFHÆNGIGHED... 2 MÅLGRUPPER... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 3 KVALITETSMÅL... 3 GENNEMFØRELSE OG OPFØLGNING PÅ POLITIKKEN... 4 IKRAFTTRÆDELSE...

Læs mere

KL s strategiske pejlemærker for den kommunale socialpsykiatri

KL s strategiske pejlemærker for den kommunale socialpsykiatri NOTAT Til Socialudvalget Baggrundsnotat til temadrøftelse om psykiatri Vi ved efterhånden, at det er muligt at komme sig fra selv svær psykisk sygdom. Man bliver ikke nødvendigvis helbredt i klinisk forstand,

Læs mere

Notat. Social Vækst og Job - Projekt 41. Projekt nr. 41. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse

Notat. Social Vækst og Job - Projekt 41. Projekt nr. 41. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse Notat Projekt nr. 41 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen Mads Sinding Jørgensen 30. oktober 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K

Læs mere

Til KL. Beskrivelse af Forandringskompasset 27-10-2010. Sagsnr. 2010-157513. Dokumentnr. 2010-739314

Til KL. Beskrivelse af Forandringskompasset 27-10-2010. Sagsnr. 2010-157513. Dokumentnr. 2010-739314 Socialforvaltningen NOTAT Til KL Beskrivelse af Forandringskompasset I Københavns Kommunes Socialforvaltning hjælper vi udsatte borgere, og vi har en stærk tro på at det vi gør, det virker. Men på det

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget Dokument oprettet 19-08-2009 Sag 09/693 Dok. 9195/09 MER/ck Baggrundsnotat til forslag fra HK, Dansk Socialrådgiverforening (DS) og Danske Handicaporganisationer (DH) om udviklings- og rehabiliteringsindsats

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed Styrket sammenhæng i borgerforløb Demokrati og medborgerskab Mere for mindre Frivillighed Mental sundhed Strategisk kompetenceudvikling Åben dialog Recovery Indsats i lokale miljøer Opkvalificering til

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget Den 21. maj 2015 godkendte

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013.

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013. Opfølgningsredegørelse i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2013 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere