Når tilknytningen svigter! 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når tilknytningen svigter! 1"

Transkript

1 1 Når tilknytningen svigter! 1 Mennesker i alle aldre synes at være mest lykkelige og bedst i stand til at udvikle deres talenter, når de lever i den trygge forvisning om, at de har en eller flere personer bag sig, som vil hjælpe dem, hvis de støder på vanskeligheder(bowlby 2003). Tilknytningsteorien blev udviklet af John Bowlby 2 for flere årtier siden. Teorien er i stigende grad blevet aktualiseret, da den seneste hjerneforskning viser, at kvaliteten af barnets tilknytninger har betydning for hjernens udvikling. Alle mennesker har behov for tilknytning; og endda i en sådan grad, at vi ikke ville overleve, hvis der ikke er stabile og få omsorgspersoner, som umiddelbart efter fødslen tilbyder os beskyttelse, omsorg og trøst. Tilknytning handler om at få mulighed for at blive passet på og taget sig af; og det gælder både de fysiske og psykiske behov. Bowlby var således den første forsker, som pointerede, at kvaliteten af den omsorg og kontakt barnet tilbydes, får afgørende virkning på barnets psykiske udvikling; ligesom vi nu ved, at hjernen kan tage skade som følge af mangel på kontakt. Nutidig forskning i tilknytning har vist, at børn allerede fra 12 måneders alderen udviser forskellige tilknytningsmønstre. Der eksisterer 4 forskellige former for tilknytningsmønstre, som viser forskellige måder at tackle angst og utryghed på. Det drejer sig om følgende: Sikker tilknytning (ca 55% af en årgang) Ængstelig tilknytning (ca 25 % af en årgang) Undgående tilknytning (ca 15% af en årgang) Desorganiseret tilknytning (ca 5% af en årgang). Alle børn udvikler et dominerende tilknytningsmønster omkring 1 års alderen, og omkring 3 års alderen er tilknytningsmønsteret en integreret del af barnets personlighed. Forskningen har vist, at tilknytningsmønsteret udvikles på baggrund af barnets interpersonelle relationer. Det handler om barnets oplevelse af, hvordan 1 Artiklen er forfattet af Jytte Birk Sørensen, lektor i psykologi, Marte Meo supervisor og forfatter og ejer af Dansk Marte Meo Center 2 Engelsk læge og psykoanalytiker; på grundlag af sit arbejde for WHO med hjemløse børn udviklede han banebrydende teorier om børns tilknytning og adskillelse fra moderen. Tilknytning er et livstema, som er i spil og på spil gennem hele livet.

2 det har følt og oplevet sig forstået i angstprovokerende situationer. Situationer man som lille kan have mange af, da såvel bevidsthed som erfaring er begrænset. Barnet oplever gennem dets følelser og sansning, og det kan eksempelvis være voldsom angstprovokerende at føle sig forladt og afvist. En sikker tilknytning udvikler sig gennem et omsorgsmiljø, som er båret af indlevelse, sensitivitet og handlekraft i forhold til barnets behov for beskyttelse og trøst. Barnet udvikler her igennem en oplevelse af tryghed og tillid, hvor omsorgspersonen danner en sikker base. En oplevelse som gradvis internaliseres i barnet, hvilket ses i barnets måde at søge og være i kontakt på. Barnet viser glæde ved kontakt og nysgerrighed på livet. Ængstelig tilknytning udvikles på baggrund af et omsorgsmiljø, som er domineret af ambivalens. Forældrene er selv meget usikre på rollen som forældre, som hæmmer graden af sensitivitet og indlevelse i barnets behov. Ambivalens forekommer også hos forældre, der er meget uenige om barnets omsorgsbehov. Endelig kan det at blive forældre til et barn med handicap medføre en ambivalent relation og hermed et ængstelig tilknytningsmønster hos barnet. 3 Et mønster som viser sig ved, at barnet har svært ved at vise vitalitet og initiativlyst. Det er domineret af behovet for at føle sig tryg, hvilket viser sig i en klæbende og besættende kontaktform især med voksne (forældre og omsorgspersoner). Den undgående tilknytning udvikler sig i et omsorgsmiljø, hvor forældrene ikke evner at indleve sig i og handle på barnets behov; og især ikke på angstfyldte situationer. Eksempelvis, hvis barnet ofte græder (og det gør det pga af angst og utryghed), kan det blive verbalt og korporligt straffet. Barnets tilknytningsmønster bliver da domineret af undgåelse, især i følelsesmæssige svære situationer; hvilket skader barnets empatiudvikling og forstærker dets mistillid til andre. Den desorganiserede tilknytning handler om et omsorgsmiljø, der er domineret af groft omsorgssvigt evt. kombineret med medfødte neurale skader (eks. Føtalt Alkohol Syndrom). Det er ofte de børn, som tvangsfjernes, og desværre ofte for sent! Det er børn, som ikke har udviklet modeller for tillid, trøst, god og givende 3 Af alle de forhindringer, en nybagt mor kan stå over for, kan den allermest chokerende være at erfare, at hendes barn ikke er helt rask. (Daniel Stern mfl 2000 En mor bliver til s.163). 2

3 kontakt mm, og de pendler mellem mange indre følelsesstorme, som gør dem uforudsigelige i deres kontakt med andre. Mange voksne med udviklingshæmning kan være i risiko for at være desorganiseret tilknyttet eller undgående tilknyttet, alene på grund af de mange brud på nære relationer, som har præget deres liv. Det er ikke det medfødte handicap, der forstærker en uhensigtsmæssig og problemskabende adfærd, men institutionaliseringen af livet og manglende viden om behovet for at udvikle nære relationer, der baserer sig på ligeværd og gensidighed 4. Tilknytningsteorien er derfor i særlig grad anvendelig på mennesker med nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau, idet mange kan være ramt af en dobbeltdiagnose : Dels deres medfødte handicap, men som grundet deres livsvilkår også har tilknytningsrelaterede lidelser. Det første kan vi i et begrænset omfang gøre noget ved, men vi kan til enhver tid udvikle sundere tilknytninger, så antallet af magtanvendelser, brug af beroligende medicin mm reduceres. Observation af tilknytningsmønstre kan ses i adfærden: Vises der glæde ved kontakt og er der kontaktsøgning? Er der nysgerrighed og initiativlyst? Hvor domineret er borgeren i forhold til at vise grundlæggende tillid, utryghed, mistillid og afvisning i kontakten? Hvordan reagerer borgeren på nye mennesker og uvante situationer? Hvordan reagerer borgeren på frustration, angst og usikkerhed? Målet for den pædagogiske indsats bliver følgelig at udvikle udviklingsstøttende relationer, så de tilknytningsrelaterede vanskeligheder kan reduceres. Midlet til denne indsats er en kvalitativ god kontakt, som matcher borgernes behov for udviklingsstøtte. Her kan man med fordel prøve at videofilme nogle samspilssekvenser af almindelige hverdagssituationer i samspil med en borger, som har behov for at få udviklet en mere nærende kontakt og tilknytning til andre. Marte 4 Det er først indenfor de sidste årtier vi har fået massiv forskning om kontakten og samspillets betydning for trivsel, livskvalitet og udvikling. I dag ved vi, at samspilsrummet er det mest vitale udviklingsrum; det er i de daglige møder og måden vi bliver mødt på, som har indvirkning på psykisk trivsel; som bla kan ses i glæden ved at være i kontakt, spontant søge bekræftelse gennem øjenkontakt og spejle sig i hinandens øjne, ansigt og nærvær. 3

4 meo metoden har udviklet en række principper, som meget præcis definerer en udviklingsstøttende og anerkendende kontakt, som kan anvendes i samspil med alle. Marte meo er udviklet gennem mikroanalytiske studier af, hvad der karakteriserer et velfungerende samspil. Det drejer sig om specifikke kontaktprincipper, som vil udvikle selvværd og sundere tilknytningsmønstre. Metodens grundlægger Maria Aarts har operationaliseret denne særlige kommunikationsform, så den gennem videooptagelser af samspil kan observeres og analyseres. I Marte meo regi kaldes dette for et udviklingsstøttende samspil, som kan associeres til det anerkendende samspil. Vi ved, at et udviklingsstøttende samspil vil være trivsels- og mestringsfremmende uanset alder, diagnose og kontekst. Marte meo kan derfor bruges som en kontakt- og samspilsmåde til alle. Elementerne i det udviklingsstøttende samspil kaldes for Marte meo principperne, og er karakteriseret ved følgende: Følge initiativ: Er udgangspunktet for at lære et andet menneske at kende. Gennem vore initiativer (adfærds-, følelses-, verbale- og opmærksomheds-initiativer), viser vi vores individualitet, mentaliseringsniveau og mestringsstrategier. Når omsorgspersoner følger borgerens initiativer udvikler det borgerens tillid, selvværd, accept og respekt for både sig selv og andre. Positiv bekræfte initiativer: Når omsorgspersoner positiv bekræfter borgeren ved at forstørre selvet og mestring udvikles håb og optimisme, som bliver drivkraften for mere livsmod, flere samarbejdskompetencer og nye udfordringer. Benævne egne og andres initiativer: Generelt styrkes både opmærksomhed og sprog, når vi anvender sproget aktivt. Når omsorgspersoner benævner egne initiativer, bliver de forudsigelige og tryghedsskabende, hvilket skaber gode betingelser for at kunne samarbejde og lære hinanden at kende. Når vi benævner borgerens initiativer, vil borgeren opleve sig set og føle sig betydningsfuld i relationen, ligesom det generelt styrker selvreguleringen og jeg-sproget. At benævne egne og borgerens initiativer er i særlig grad tilknyttende! Turtagning: At møde og fordybe sig i den andens perspektiv styrker gensidighed og de sociale relationer. Turtagning handler også om fordelingen af opmærksomhed i grupper, således alle sikres opmærksomhed. 4

5 Positiv ledelse, her indgår tre underpunkter: Hvordan er omsorgspersonen til at skabe en følelsesmæssig god atmosfære? En tryg og emotionel afstemt kontakt er grundlaget for at føle sig tilpas, hvilket aktiverer tryghed, kreativitet og samarbejds- og mestringskompetencer. Hvordan er omsorgspersonen til at følge, positiv bekræfte og benævne initiativer, tage ture? En udviklingsstøttende kontakt sikrer respekt for den enkeltes integritet og er domineret af en ligeværdig relation. Vi er ligeværdige som mennesker, men ikke ligestillede! Hvordan er omsorgspersonen til at lave struktur, som matcher individualitet, udviklingsniveau og mestring? Det handler her om at strukturere opgaver og krav, så som personlig hygiejne, fastlagte aktiviteter, opgaver mm, så der sikres høj grad af involvering og medindflydelse fra borgerens side. Vi skal optimere inddragelse, selvstændighed og selvhjulpenhed mest muligt. Omsorgspersonerne filmes i samspil med en eller flere borgere, og omsorgspersonernes kommunikation analyseres ud fra Marte meo principperne. Også kaldet Marte meo analyse, og som muliggør en detaljeret analyse af samspillets udviklingsstøttende principper, og hvilke principper, omsorgspersonen med fordel kan anvende mere af med henblik på at optimere sunde tilknytningsmønstre og trivsel. Videooptagelser af samspil giver ligeledes vægtige informationer om, hvordan borgeren reagerer på et udviklingsstøttende samspil. Søger borgeren mere kontakt? Vises der glæde ved kontakt? Hvad udløser øjenkontakt? Hvad udløser smil og glæde ved samvær og lyst til at samarbejde? 5 Opsummerende er det vigtig at kunne vurdere, hvorvidt det er den medfødte udviklingshæmning, der er årsag til den problemskadende adfærd, eller om det snarere er en tilknytningsrelateret lidelse. Det er oftest det sidste 6, og medicinen for denne lidelse er IKKE medicin og magtanvendelser, men en udviklingsstøttende kontakt! 5 Se i øvrigt Trivselslinealen på 6 Se bla Per Lorenzens bøger Fra tilskuer til deltager ; Slik som man ser noen 5

6 6

1 Her tænker jeg på de mange artikler og TV udsendelser, der har været om den pædagogiske indsats på

1 Her tænker jeg på de mange artikler og TV udsendelser, der har været om den pædagogiske indsats på Marte meo metoden som både et forebyggende og behandlende tiltag i forhold til udsatte børn og deres familier, herunder børn og unge som er anbragt udenfor hjemmet. Vi har i de seneste måneder været vidner

Læs mere

Marte Meo metodens principper. At positiv bekræfte initiativ. At sætte ord på egne og andres initiativer. at skabe en følelsesmæssig god atmosfære

Marte Meo metodens principper. At positiv bekræfte initiativ. At sætte ord på egne og andres initiativer. at skabe en følelsesmæssig god atmosfære Marte Meo metodens principper At følge initiativ At positiv bekræfte initiativ At sætte ord på egne og andres initiativer Turtagning Positiv ledelse at skabe en følelsesmæssig god atmosfære at følge, bekræfte

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Marte Meo-metoden. Indhold

Marte Meo-metoden. Indhold Marte Meo-metoden Indhold Marte Meo ved egen kraft... 2 Definition på Marte Meo... 2 Hvordan arbejder vi med Marte Meo?... 4 Hvad er et initiativ?... 5 Elementernes betydning for barnets udvikling... 5

Læs mere

Tidlig Tilknytning mellem den unge sårbare mor og hendes spædbarn. Early attachment between the young vulnerable mother and her infant

Tidlig Tilknytning mellem den unge sårbare mor og hendes spædbarn. Early attachment between the young vulnerable mother and her infant Tidlig Tilknytning mellem den unge sårbare mor og hendes spædbarn Early attachment between the young vulnerable mother and her infant Navn: Tanya Treu Jensen 11.500 & Stine Munthe Persson 11.701 Hold:

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

Tilknytningens betydning- et indblik i neuroaffektiv udviklingspsykologi

Tilknytningens betydning- et indblik i neuroaffektiv udviklingspsykologi Undervisningsforløb Stress (Sundhed-og arbejdspsykologi) Formålet med dette tema er at give en introduktion til det moderne livs stressende vilkår og betydningen af dette for udvikling af stress. Individuelle

Læs mere

Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer

Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer Socialrådgiveruddannelsen Professionshøjskolen Metropol Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer Juni 2014 Årgang: KF11 - gruppe 60 Udarbejdet af: Shqipe

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Ubevidst informations betydning i det udviklingsstøttende samspil.

Ubevidst informations betydning i det udviklingsstøttende samspil. Ubevidst informations betydning i det udviklingsstøttende samspil. Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Pædagogers kompetencer i relation til børn i daginstitution

Pædagogers kompetencer i relation til børn i daginstitution A R B E J D S P A P I R Pædagogers kompetencer i relation til børn i daginstitution Sven Thyssen Arbejdspapir 14 om social arv August 1999 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder.

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. 1 Der tales i disse år meget om børns sociale kompetence og om de børn, der mangler færdigheder på dette område. I skoler og institutioner er der meget opmærksomhed

Læs mere

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemformulering 4 Metode og afgrænsning 4 DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6 1.1 Samfundet/kulturen (Jette) 6 1.2 Habitus

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

En vurdering af børns behov og udvikling: Integrated Children s System (ICS)

En vurdering af børns behov og udvikling: Integrated Children s System (ICS) Anvendt KommunalForskning Projekt DUBU En vurdering af børns behov og udvikling: Integrated Children s System (ICS) Af docent Jill Mehlbye, AKF Indhold 1. Hvad er ICS?... 3 2. Formålet med Integrated Children

Læs mere

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen Med afsæt i begreberne trivsel og inklusion, vil vi undersøge hvilken rolle og betydning fri leg har for barnets liv, og hvilken rolle pædagogen har i den forbindelse. Bachelor projekt af Lucie L Hommelais

Læs mere

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du?

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du? Når chefen også skal være mor og far. - De unge kan være besværlige men uundværlige! Møder himmel eller helvede? Fusionen skal vendes til succes! - Og hvordan gør man så lige det? Magasinet for Medarbejdernes

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Terapeutens behov for at hele

Terapeutens behov for at hele Terapeutens behov for at hele Matrix, 2015; 1, 4-26 Mette Thuesen Via eksempler fra praksis diskuteres, hvordan terapeutens egne behov i relation til patienten kan resultere i forhindringer i arbejdet

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere