Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, Cand.Merc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc."

Transkript

1 Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social Sciences Ins tut for økonomi Vejleder: Claus Holm Antal anslag:

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Del 1 Indledning Problemformulering Metode og struktur Kilder og kildekritik Afgrænsning... 7 Del 2 - Regulering af revisors virksomhed International regulering Enron Den internationale udvikling Kommissionens grønbog af 1996: Revisors Rolle, Stilling og Ansvar i forbindelse med Lovpligtig Revision i EU Meddelelse fra Kommissionen lovpligtig revision i EU: Vejen frem Kommissionens henstilling om kvalitetssikring Kommissionens henstilling om uafhængighed Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Styrkelsen af den lovpligtige revision i EU Kommissionens forslag til ændring af 8. selskabsdirektiv Direktiv 2006/43/EF Den nationale regulering Den nationale udvikling Revisorloven af Forarbejder til revisorloven af 2008 Revisorkommissionens betænkning Anvendelsesområde Etiske regler Uafhængighed Revisorloven af 2008 thumbs up? Del 3 - Det offentlige tilsyn Udviklingen frem mod offentligt tilsyn Reguleringen bag det offentlige tilsyn i direktiv 2006/ Institutioner i det offentlige tilsyn

3 2.1 Erhvervsstyrelsen Revisortilsynet Revisorkommissionen Revisornævnet Revisortilsynet Reglerne om kvalitetsstyring og kvalitetskontrol Hvad er kvalitet? Kontrollen Resultatet af kvalitetskontrollen for Udvælgelsen af kontrollanter Erhvervsstyrelsen Det overordnede offentlige tilsyn Erhvervsstyrelsens muligheder for at foretage undersøgelser, jf. RL Erhvervsstyrelsens undersøgelser og resultatet heraf Tønder Bank Internationalt samarbejde Kritik af Erhvervsstyrelsens beføjelser Hvorfor offentligt tilsyn? Del 4 - Revisors ansvar Erstatningsansvaret Udviklingen bag revisors erstatningsretlige ansvar EU-kommissionens rapport Begrænset ansvar i Danmark? Metoder til at sikre at revisor lever op til sit ansvar Del 5 - Fremtidens regulering for en sikring af revisionskvaliteten Grønbogen fra Forslag til en ny forordning Ændringer i direktiv 2006/ Kritik af EU-Kommissionens forslag til ændringer Del 6 - Konklusion Executive summary Litteraturliste Bilag 3

4 Del 1 Indledning Et samfund, eller nærmere det finansielle marked, som spiller en vigtig rolle i samfundet, er afhængigt af, at de regnskaber, som virksomhederne udgiver er pålidelige, således at investorer, banker, aktionærer og andre, som handler på baggrund af dette regnskab, kan handle uden at være i tvivl om, at regnskabet giver et retvisende billede. Midlet til at komme dertil hvor samfundet uden tøven kan handle ud fra et regnskab, er revisors arbejde. Det er revisorers fornemmeste opgave at give aktørerne på markedet den sikkerhed, som der må kunne forventes, når de foretager dagligdagens handler og aftaler, hvilket blandet andet sikres ved, at revisor lever op til sit ansvar og optræder som offentlighedens tillidsrepræsentant. Revisor skal i sit arbejde leve op til en række lovregulerede regler, herunder gælder både de internationale fastsatte regler, men også de nationale regler. Ud over disse findes der en række etiske regler og standarder, som i et vist omfang er integreret i de lovregulerede regler, men som revisor også i et vist omfang skal forholde sig til ved siden af de lovregulerede regler. Det er klart, at der må være en kontrol af, at revisor i sit arbejde lever op til disse regler, og at revisionsvirksomhederne har politikker og procedurer til at sikre, at revisor lever op til disse regler. Opgaven med at kontrollere revisor og revisionsvirksomhederne er blevet pålagt det offentlige, og derved er begrebet offentligt tilsyn, også internationalt kaldet public oversight, opstået. Revisor har påtaget sig byrden, men også det privilegium at være offentlighedens tillidsrepræsentant. Spørgsmålet er bare, hvor meget revisor skal finde sig i, for at samfundet kan have tillid til revisor og dennes arbejde. Er offentligt tilsyn og kontrol den rigtige vej for at give samfundet den tillid til revisor, som er nødvendig, for at det finansielle marked kan fungere? Dette og andre spørgsmål vil jeg forsøge at besvare i denne afhandling. 1. Problemformulering Jeg vil undersøge, hvilken betydning det offentlige tilsyn har for at sikre, at revisor lever op til sit ansvar, herunder undersøge, hvordan denne kontrol udføres og betydningen heraf for samfundet. For at besvare dette, vil jeg med udgangspunkt i den internationale regulering undersøge udviklingen bag reguleringen af den lovpligtige revision både nationalt og internationalt, og jeg vil i den forbindelse undersøge, hvilken betydning reguleringens udvikling har haft for tilblivelsen af det offentlige tilsyn. Herefter vil der blive lagt fokus på det offentlige tilsyn med revisorer. Udgangspunktet vil være at undersøge, hvilke retningslinjer EU udstikker for kontrol af revisors arbejde. Med baggrund i dette 4

5 udgangspunkt vil det blive undersøgt, hvordan Danmark lever op til disse retningslinjer, herunder hvordan man i Danmark udfører kontrollen med revisors arbejde, hvilket skal medvirke til at belyse kontrollens nødvendighed for at sikre, at revisor leverer den rette kvalitet og lever op til sit ansvar over for samfundet. Det offentlige tilsyn har til formål at sikre kvalitet og finde frem til de revisorer, som ikke udfører en revision af en acceptabel kvalitet. En anden måde at sikre at revisor lever op til den forventede kvalitet er, at revisor bliver stillet til ansvar, og omfanget af revisors erstatningsretlige ansvar vil derfor blive undersøgt. Her vil det blive undersøgt, om der skal være en begrænsning af revisors ansvar samt, hvordan det bedst sikres, at revisor lever op til kravene og sin rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant. Slutteligt vil jeg undersøge nogle af de fremtidige reguleringsmæssige initiativer, der er taget for at sikre og forbedre den fremtidige kvalitet af den lovpligtige revision. 2. Metode og struktur Formålet med afhandlingen er at undersøge, hvordan det sikres, at revisor lever op til sit ansvar, hvor afhandlingen lægger sin vægt på betydningen af det offentlige tilsyn. Formålet med afhandlingen er at beskrive reguleringen bag det offentlige tilsyn, analysere reguleringen og anvendelsen af det offentlige tilsyns beføjelser samt komme med en vurdering af om det offentlige tilsyn er den rette vej til at sikre, at revisor lever op til sit ansvar. For at besvare problemformuleringen på bedste vis er afhandlingen delt ind i 6 hovedafsnit. Del 1: Indledning Del 2: Regulering af revisors virksomhed Del 3: Det offentlige tilsyn Del 4: Revisors ansvar Del 5: Fremtidig regulering Del 6: Konklusion I del 2 foretager jeg en beskrivelse af udviklingen bag reguleringen af revisors virksomhed, altså en beskrivelse af, hvorfor både den internationale og den nationale regulering har udviklet sig til det den er i dag, hvilket er gjort på baggrund af både EU-retlige og danske retsakter. Dette er relevant for en forståelse af tilblivelsen af det offentlige tilsyn samt en vurdering af nødvendigheden heraf. Del 3 er 5

6 hovedafsnittet i afhandlingen og tager på baggrund af del 2 udgangspunkt i en redegørelse for udviklingen af de internationale bestemmelser vedrørende det offentlige tilsyn. Del 3 indeholder derefter en beskrivelse af det offentlige tilsyn i Danmark, hvilket danner baggrund for en beskrivelse og analyse af, hvordan det offentlige tilsyn i Danmark udfører sine beføjelser, hvilket gøres gennem en analyse af både Revisortilsynets kontroller og Erhvervsstyrelsens undersøgelser. Kernen i del 3 er afsnittet om Erhvervsstyrelsen, hvor hjemlen til Erhvervsstyrelsens undersøgelser bliver beskrevet. Herunder bliver særligt RL analyseret, diskuteret og vurderet. Del 3 afsluttes med en vurdering af effekten af et offentligt tilsyn og behovet herfor. I del 4 bliver revisors civilretlige ansvar og udviklingen heraf beskrevet frem mod EU- Kommissionens rapport vedrørende en begrænsning af revisors civilretlige ansvar, hvilket bliver analyseret og diskuteret med en vurdering af, om der bør være et begrænset ansvar, herunder om et ubegrænset ansvar er vejen til at sikre, at revisor lever op til sit ansvar. Slutteligt bliver det vurderet, hvorvidt det offentlige tilsyn eller et ubegrænset ansvar er den bedste metode til at sikre, at revisor leverer den rette kvalitet og lever op til sit ansvar. I del 5 vil den fremtidige regulering vedrørende den lovpligtige revision inden for EU-retten blive beskrevet og analyseret, særligt med fokus på ændringer vedrørende det offentlige tilsyn. Slutteligt vil ændringsforslagene blive vurderet. Del 6 udgør konklusionen, hvor hovedpunkterne i de tidligere dele vil blive beskrevet. Herefter vil problemformuleringen blive besvaret med en endelig konklusion, og del 6 udgør således både en opsamling på afhandlingen og en besvarelse af formålet i opgaven som det fremgår af problemformuleringen og afsluttes med en perspektivering af, om offentligt tilsyn er den fremtidige metode til at sikre, at revisor lever op til sit ansvar. 3. Kilder og kildekritik Informationsindsamlingen er afsluttet primo oktober I afhandlingens bekrivende dele er der primært anvendt primære kilder f.eks. direktiv 2006/43, Revisorloven m.v. I afhandlingens analyserende dele er primært anvendt sekundære kilder, altså atikler og faglitteratur. Ved anvendelsen af disse, er det holdt for øje, at ikke alle disse kilder forholder sig objektivt og således kan være præget af forfatterens egen personlige holdning, hvorfor der ved anvendelsen af disse er foretaget en kritisk vurdering, idet disse ikke kan anses som værende udtryk for den brede offentligheds holdning. Der er altså lagt vægt på, om en kilde kommer fra f.eks. 6

7 Erhvervsstyrelsen eller fra FSR, hvilket også er taget i betragtning, hvor de sekundære kilder danner baggrund for en vurdering. Vurderingerne i afhandlingen er dog i størst muligt omfang foretaget på baggrund af de primære kilder, da disse normalt er objektive og valide. 4. Afgrænsning Afhandlingens formål et at undersøge, hvordan det sikres, at revisor lever op til sit ansvar og leverer en revision af den rette kvalitet. Dette kan gøres på mange måder, men i afhandlingen er fokus lagt på det offentlige tilsyn. Det vil altså ikke blive behandlet i opgaven, hvordan andre dele af reguleringen kan sikre en revision at en høj kvalitet, og af samme grund behandler afhandlingen alene regulering og altså ikke diverse standarder, som revisor skal overholde ved sin revision. Det offentlige tilsyn bliver anskuet i et internationalt perspektiv, hvilket er afgrænset til EU. Det offentlige tilsyn i f.eks. USA eller andre tredjelande vil altså ikke blive behandlet. Som det også fremgår af problemformuleringen, vedrører det internationale perspektiv en behandling af den EUretlige regulering, altså hvilke krav som EU angiver til det offentlige tilsyn. Det internationale perspektiv skal altså her ikke forstås som en sammenligning mellem flere landes offentlige tilsyn, men alene hvordan det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af de EU-retlige krav udfører kontrol og undersøgelser. Afhandlingens titel tager udgangspunkt i revisors ansvar. Denne formulering skal afgrænses til at være revisors ansvar for at udføre erklæringer af den rette kvalitet og leve op til titlen som offentlighedens tillidsrepræsentant. I afhandlingen vil revisors erstatningsretlige ansvar dog også blive behandlet, som en anden metode til at sikre kvaliteten i revisors arbejde. Altså vil det offentlige tilsyn og ubegrænset ansvar blive altså stillet op over for hinanden til en diskussion af, om det offentlige tilsyn er tilstrækkeligt og hensigtsmæssigt til at sikre, at revisor lever op til sit ansvar. Altså dækker titlen primært revisors ansvar for at udføre erklæringer med den rette kvalitet, men også revisors ansvar med henblik på det erstatningsretlige ansvar bliver behandlet. Det er ikke hensigten med afhandlingen af komme med alternative løsninger på, hvordan kvaliteten i den lovpligtige revision kan sikres, men alene at beskrive og vurdere det offentlige tilsyns bidrag til en sikring heraf. 7

8 Del 2 - Regulering af revisors virksomhed I denne del af opgaven vil den regulering, som ligger bag revisors virksomhed blive behandlet. Heri ligger både den internationale og den nationale regulering, som dog i et vist omfang er sammenfaldende i og med, at den danske Revisorlov er lavet på baggrund af tiltag fra EU s side, herunder navnlig på baggrund af direktiv 2006/43/EF. Herefter blot benævnt som direktiv 2006/43. Reguleringen af revisors virksomhed har udviklet sig meget op gennem tiderne både internationalt og nationalt, og denne del viser udviklingen fra startskuddet til direktiv 2006/43 og til hvor vi står i dag både internationalt og nationalt. 1. International regulering I dette afsnit vil jeg behandle den internationale regulering med udgangspunkt i Enron-skandalen frem til udgivelsen af direktiv 2006/ Enron Enron var et førende selskab inden for energi. Selskabet havde i år 2000 et overskud på US $ 101 billion og havde omkring ansatte. Enron s nedtur begyndte, da investorer blev opmærksomme på, at der var forpligtelser, som ikke fremgik af regnskabet. 1 Det relevante er revisors rolle i denne skandale, og hvorfor denne regnskabsmæssige skandale fik så stor betydning for Arthur Andersen, at firmaet i år 2002 kollapsede som følge af mistet tillid fra samfundet og derved mistede mange klienter. 2 Andersen var både Enron s eksterne og interne revisor. 3 Afhængigheden af salæret som selskabets rådgiver stod i vejen for en gennemførelse af en ordentlig revision, og denne skandale understreger vigtigheden af, at revisor i sin revision er uafhængig, således at der kan foretages en objektiv vurdering af et selskabs finansielle oplysninger. Dette og meget andet fik omverdenen øjnene op for, efter skandalen brød ud. Enron s kollaps betød, at investorenes tillid til kapitalmarkederne blev svækket, og det samme blev revisorbranchens offentlige troværdighed. 4 Dette, samt det faktum, at Arthur Andersen på daværende 1 CPA Journal 2 Gary M. Cunningham og Jean E. Harris 3 Gary M. Cunningham og Jean E. Harris 4 Meddelelse

9 tidspunkt var en af datidens Big five 5, betød at verden stillede spørgsmålet: Hvordan sikrer vi os, at revisionen opdager det, den skal, herunder at den er tilstrækkelig uafhængig? Den internationale udvikling Revisorerhvervet er i højere grad end de fleste andre erhverv et internationalt erhverv, og selvom de nationale retskilder normalt er udtryk for, hvad der er gældende ret, er der kommet et stadigt øgende retligt samarbejde inden for EU som gør, at det Danske Folketing skal regelgive inden for rammer, som udstikkes af EU, hvilket også betyder, at den danske regulering som udgangspunkt vil være tilstrækkelig og udtømmende. 7 De internationale krav der stilles til revisorer kan deles op i regeldannelse fra EU og i de revisionstekniske påvirkninger, der sker gennem den interne standarddannelse udstedt og vedtaget af IAASB 8. I dette afsnit vil fokus lægges på regeldannelsen i EU, som dog på sigt har et mål om implementering af standarderne ved lov Kommissionens grønbog af 1996: Revisors Rolle, Stilling og Ansvar i forbindelse med Lovpligtig Revision i EU Det første direktiv om den lovpligtige revisors uafhængighed i EU fremkom for første gang i EU s 8. direktiv om autorisation af personer, der skal foretage lovpligtig revision af regnskaber, direktiv 84/253/EØF. Direktivet indeholdte regler om uddannelseskrav og regler om, at revisor skal være uafhængig, men en præcisering af dette udtryk var op til medlemsstaterne at udfylde, hvilket betød forskelligartede regler i EU. Denne grønbog 9 fra 1996 blev altså startskuddet til en fælles regulering af revisors rolle i EU og det første forsøg på at gøre op med de mange bivirkninger af den manglende harmonisering på EU-plan, herunder tilvejebringelse af et effektivt indre finansmarked inden for EU. Et af de områder hvor der var behov for initiativer, var vedrørende definitionen af den lovpligtige revision. Der var ingen fælles definition heraf, hvilket havde den betydning, at der var store forskelle mellem det offentligheden forventede af en revision, og det revisorerhvervet mente, en revisor skulle foretage sig. 10 Et andet område var den lovpligtige revisors uafhængighed, hvor der frem til grønbogen i 1996 ikke havde været nogen fælles definition af, hvad begrebet uafhængighed omfattede. Dette var der behov 5 Sammenbruddet betød at man i dag taler om Big 4, nemlig PWC, KPMG, Deloitte, Ernst & Young. 6 RRR s 37 7 RRR s 20 8 International Auditing and Assurance Standards Board - En uafhængig standardudstedende organisation, der indgår i IFAC (International Federation of Accountants). Formålet er at udstede standarder af høj kvalitet om revision og andre erklæringer, for derved at bidrage til større tilnærmelse af internationale og nationale standarder for at styrke kvaliteten og ensartetheden. IAASB udsteder b.la. internationale standarder om revision (ISA). Standarderne udgives af IFAC. 9 En "grønbog" er betegnelsen for et dokument fra Kommissionen, der analyserer spørgsmål og angiver mulige foranstaltninger i EU-regi. Grønbogen fungerer som en slags diskussionsgrundlag. Formålet er at skabe debat og starte en høringsprocedure på området. Defineret på Folketingets hjemmeside under EU-oplysning. 10 Grønbog 96, s 9 9

10 for, da uafhængighed er den vigtigste måde, hvorpå den lovpligtige revisor kan vise, at han udfører sit erhverv objektivt. 11 Et yderligere initiativ i grønbogen var krav om kvalitetskontrol. Der skal være krav fra EU s side om, at alle revisioner skal foretages efter en række fastsatte revisionsstandarder. Dog vil sådanne retlige krav først være effektive, hvis standarderne bliver håndhævet, og der føres en passende kvalitetskontrol. 12 På tidspunktet for grønbogen blev kvalitetskontrollen i de forskellige medlemsstater udført på forskellig vis, hvilket førte til, at tredjemænd ingen garanti havde for kvaliteten bag revisionspåtegningen Meddelelse fra Kommissionen lovpligtig revision i EU: Vejen frem Meddelelsen var en opfølgning på den ovenfor gennemgåede grønbog. Meddelelsen fastslår, at reglerne om revisors rolle, stilling og ansvar var ufuldstændige, hvilket kunne påvirke revisionskvaliteten i en negativ retning. På baggrund af de høringer der var lavet som følge af grønbogen fra 1996, var der enighed om, at der var behov for initiativer på EU-plan, og disse initiativer skulle ske med udgangspunkt i de internationale revisionsstandarder. 13 Kommissionen ville nedsætte et revisionsudvalg (CoA), som skulle gennemgå revisionsstandarderne og deres anvendelse på EU-plan Kommissionens henstilling om kvalitetssikring Denne henstilling havde sit udspring i grønbogen fra 1996 og meddelesen fra Kort sagt anbefaler henstillingen medlemsstaterne til at lave en offentlig kvalitetssikring og kontrol af revisors arbejde. 14 Det var altså blevet vurderet, at en henstilling var tilstrækkelig til at nå målet om fælles krav til kvalitetssikring. Baggrunden for henstillingen var, at kvalitetssikring i forbindelse med den lovpligtige revision var af afgørende betydning, hvis det skulle lykkedes at sikre en god revisionskvalitet. Dette ville sikre en højere troværdighed og bedre beskyttelse for tredjemænd. På trods af vigtigheden af kvalitetssikring, var dette begreb i år 2000 stadig et forholdsvis nyt fænomen, og mange medlemsstater have slet ikke et sådant system på daværende tidspunkt, og blandt de medlemsstater som havde et system, var der store forskelle i måden, hvorpå kvalitetssikringen blev udført. Der bliver henstillet om 11 Grønbog 96 s Grønbog 96 s Meddelelse RRR, side 22 10

11 kontrolperioder og udvælgelsen af kontrollanter, samt hvad kontrollen skal omfatte. Endelig skal der anvendes forskellige metoder alt efter, om der er tale om en public interest entity (PIE) 15 eller ej Kommissionens henstilling om uafhængighed Denne henstilling havde også udspring i grønbogen fra 1996 og meddelelsen fra Henstillingen anbefaler en meget anderledes regulering af revisors uafhængighed, end den man tidligere kendte i Danmark og i mange andre medlemsstater. Uafhængighedshenstillingen anbefalede en principle based approach, når det skulle vurderes, om revisor var konkret uafhængig. Denne gik ud på, at der skulle identificeres hvilken form for trussel, der konkret var tale om, for derved at finde frem til hvilke sikkerhedsforanstaltninger der kunne opstilles. I henstillingen er der ingen regler om generel uafhængighed, altså de aktiviteter som altid vil true revisors uafhængighed. 17 Henstilling fastslår, at revisors uafhængighed er af fundamental betydning for offentlighedens tillid til revisionsberetninger. 18 Man ville fra EU s side gerne have indført initiativer alene gennem henstillinger, som jo ikke er andet end en anbefaling af, hvorledes medlemsstaterne bør indrette deres lovgivning, men som medlemsstaterne ikke er forpligtet til at følge. Dog nævner begge henstillinger, at det vil blive vurderet, om der er behov for lovgivning på området og dermed overføre henstillingerne til et direktiv, såfremt medlemsstaterne ikke følger henstillingen. Dette medførte udarbejdelse af direktiv 2006/ Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Styrkelsen af den lovpligtige revision i EU 2003 Formålet med denne meddelelse var at iværksætte tiltag med henblik på yderligere at styrke investorernes tillid til kapitalmarkederne og den offentlige tillid til revisorfunktion i EU. Dette formål kom til udtryk gennem en prioriteret 10-punkts handlingsplan for perioden Se bilag 1. Det daværende 8. direktiv manglede et samlet sæt regler til sikring af en offentlig kontrol, disciplinære systemer og systemer for kvalitetssikring, revisionsstandarder, krav om uafhængighed og etiske regler. 21 De initiativer der skulle til for at styrke revisionsfunktionen, anfører Kommissionen i sin meddelelse til at være: Anvendelse af internationale revisionsstandarder på al lovpligtig revision i EU fra 2005, da dette ville sikre et ensartet og højt kvalitetsniveau på revisionsområdet overalt i EU. 15 Bliver i henstillingen defineret som blandt andet børsnoterede selskaber, kreditinstitutter, forsikringsselskaber, investeringsvirksomheder og pensionsfonde. I direktiv 2006/43 defineret som virksomheder er der underlagt en medlemsstatslovgivning og har udstedt værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked i en medlemsstat. I RL 2008 er virksomheder af offentlig interesse defineret i 21 stk Henstilling kvalitetssikring 17 RRR s Henstilling uafhængighed 19 RRR s KPMG s Meddelelse 2003 s 5 11

12 Offentligt tilsyn med revisorerhvervet, da dette var et afgørende element for at opretholde tilliden til revisionsfunktionen. Harmonisering af etiske regler i EU, hvilket sker ved, at der i det 8. direktiv fastsættes generelle principper. Regler om revisorers uafhængighed. Regler om kvalitetssikring. Regler vedrørende uddannelse og efteruddannelse, for at revisor kan leve op til krav om faglig bredde og dybde samt regler om disciplinære sanktioner Kommissionens forslag til ændring af 8. selskabsdirektiv Kommissionen fremkom i 2004 med sit forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv. Der skulle skabes klarhed over revisors pligter, uafhængighed og etik, krav om ekstern kvalitetssikring, indførelse af et offentligt tilsyn med revisorstanden og samarbejde mellem tilsynsorganerne i EU. Den store forskel mellem Rådets 8. direktiv 84/253/EEC og den kommende udgave af 8. direktiv er, at det bliver reguleret, hvordan en lovpligtig revision skal udføres, samt der bliver indført bestemmelser om den nødvendige grad af offentligt tilsyn og ekstern kvalitetssikring, som er nødvendig for at sikre revision af høj kvalitet. 23 Forslaget fremlægger formålet for det kommende direktiv til at være at højne kvaliteten af revisionen og styrke den lovpligtige revision, hvilket blandt andet sker gennem offentligt tilsyn og tydeliggørelse af de pligter revisor skal leve op til Direktiv 2006/43/EF Direktiv 2006/43/EF trådte i kraft den 17. maj 2006, og har inkorporeret henstillingerne om kvalitetssikring og uafhængighed. Direktivet er et minimumsdirektiv, hvilket giver medlemsstaterne mulighed for ved implementeringen af direktivet at indføre strengere regler i den nationale lovgivning. Herved sikres, at et sæt minimumskrav til reguleringen er ens i hele EU, hvilket giver investorer, kreditorer og andre tredjemænd den rette tillid til regnskaber og revisionen heraf. Direktiv 2006/43/EF har medført store ændringer i reguleringen af den lovpligtige revision i EU, herunder bl.a: - Medlemsstaterne sikrer, at revisorer deltager i passende vedvarende uddannelsesprogrammer, jf. artikel Meddelelse 03 s Forslag 2004 s 2 12

13 - Medlemsstaterne sikrer, at revisor eller revisionsfirmaet er uafhængig af den virksomhed, der revideres, og det defineres, hvornår revisor er uafhængig, jf. artikel 22 - Medlemsstaterne bestemmer, at revisorer og revisionsfirmaer udfører lovpligtig revision i overensstemmelse med de internationale revisionsstandarder, jf. artikel 26 - Medlemsstaterne sikrer, at alle revisorer og revisionsfirmaer er underlagt et kvalitetssikringssystem, hvortil der er opstillet minimumskrav, jf. artikel 29 - Medlemsstaterne tilrettelægger et effektivt offentligt tilsynssystem, jf. artikel Som det fremgår, er der store forskelle mellem det tidligere 8. direktiv og det nye 8. direktiv. Ved en nærmere gennemgang af de to direktiver ses det, at der er stor forskel i præciseringen af de forskellige bestemmelser. Et meget klart eksempel herpå er bestemmelserne om uafhængighed. Artikel 24 i direktiv 84/253/EØF om uafhængighed lød således: Medlemsstaterne foreskriver, at disse personer ikke kan udføre en lovpligtig revision, såfremt de ikke er uafhængige ifølge lovgivningen i den medlemsstat, der stiller krav om denne revision Artikel 22 i direktiv 2006/43/EF om uafhængighed lyder således: 1. Medlemsstaterne sikrer, at den revisor og/eller det revisionsfirma, der udfører lovpligtig revision, er uafhængig af den virksomhed, der revideres, og ikke er involveret i dennes beslutningstagning. 2. Medlemsstaterne sikrer, at en revisor eller et revisionsfirma ikke udfører en lovpligtig revision, hvis der foreligger et direkte eller indirekte økonomisk, forretnings- eller ansættelsesmæssigt eller andet forhold mellem revisor, revisionsfirma eller netværk herunder levering af ikkerevisionsydelser -og den virksomhed, der revideres, som ville få en objektiv, fornuftig og velinformeret tredjepart til at konkludere, at revisorens eller revisionsfirmaets uafhængighed er bragt i fare. I tilfælde af trusler mod revisorens eller revisionsfirmaets uafhængighed, såsom selvrevision, egeninteresse, partiskhed, fortrolighed, tillid eller intimidering, skal revisoren eller revisionsfirmaet træffe sikkerhedsforanstaltninger for at mindske sådanne trusler. Er truslen af en sådan art i forhold til de trufne sikkerhedsforanstaltninger, at deres uafhængighed er bragt i fare, må revisoren eller revisionsfirmaet ikke udføre den lovpligtige revision Forskellen mellem de to artikler er et tydeligt eksempel på, at der med udstedelse af direktiv 2006/43 er tale om et mere håndfast direktiv, hvor kravene til uafhængighed, god skik, kvalitetssikring, 24 RRR s 22 13

14 offentligt tilsyn mv. er langt mere præcise og sætter et minimum for, hvilke regler der skal gælde i EU. Herved har EU lagt grundstenen for at nå sit mål; at sikre harmonisering på et højt niveau samt at styrke kvaliteten i alle lovpligtige revisioner for derved at forebygge regnskabsskandaler, hvilket medvirker til at genskabe tilliden til selskabers års- og koncernregnskaber, jf. direktiv 2006/ Den nationale regulering Direktiv 2006/43 blev implementeret i den danske revisorlov, som trådte i kraft 1. juli Loven er vedtaget af Folketinget, og revisorloven er det sted, hvor den primære regulering af revisors virksomhed i Danmark finder sted. Under revisorloven er der en række øvrige nationale retskilder, herunder bekendtgørelser (f.eks. erklæringsbekendtgørelsen), administrativ praksis og domspraksis. 2.1 Den nationale udvikling Den 1. september 2003 trådte den danske revisorlov i kraft i en moderniseret udgave. Loven tilpassede reguleringen, således at anvendelsesområdet alene var de områder, der havde betydning for revisors uafhængighed og virke som offentlighedens tillidsrepræsentant. Loven byggede på henstillingerne fra EU-Kommissionen om kvalitetskontrol og revisors uafhængighed, hvilket viser, at der skete en væsentlig tilpasning af revisorloven mod de internationale regler. 25 Der har i Danmark været en udvikling fra stort set ingen regulering i 1900-tallet til i dag at være en omfattende regulering med revisorloven og diverse bekendtgørelse og retningslinjer. 26 Lovgivningen i Danmark er med tiden blevet mere og mere omfattende i takt med, at kravene til kvaliteten af revisionen i EU er blevet skærpet. Det er særligt på områder som uafhængighed, etiske principper, kvalitetskontrol og krav til PIEs, at der er sket en ændring. Endvidere er vigtigheden af revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant gennem tiden blevet mere og mere fremhævet Revisorloven af 2008 Hensigterne bag lovforslaget til den nye revisorlov og derved bag revisorloven af 2008 var at sikre, at kompetencen inden for den danske revisorstand udbygges bedst muligt, således at kvaliteten af revisors arbejde styrkes og lever op til de krav, der bliver stillet både nationalt og fra EU s side. De væsentlige nyheder i revisorloven af 2008 er: Ændringer i anvendelsesområdet, styrkelse af det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder, obligatorisk efteruddannelse, større 25 Revisorkom 06 s KPMG s

15 gennemsigtighed om revisorer og revisionsvirksomheder, lempelse af revisors tavshedspligt samt regler om etablering af revisionsudvalg i børsnoterede virksomheder Forarbejder til revisorloven af 2008 Revisorkommissionens betænkning Direktiv 2006/43 nødvendiggjorde en ændring af den danske revisorlovgivning, og allerede før direktivet var vedtaget, blev Revisorkommissionen af Erhvervsstyrelsen anmodet om bistand i forbindelse med direktivets gennemførelse i dansk ret og derved fremkomme med forslag til ændring af revisorloven. 28 På baggrund af forarbejderne udstedt i betænkningen fra Revisorkommissionen vil jeg i de følgende afsnit uddybe nogle af de områder, hvor der skete en ændring i revisorloven Anvendelsesområde Anvendelsesområdet i RL 2008 blev begrænset til erklæringer med sikkerhed. Ved at se nærmere på anvendelsesområdet i direktiv 2006/43, som omfatter lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber i det omfang dette er reguleret i fællesskabsretten, er der i RL 2008, jf. 1 stk. 2 tale om et bredere anvendelsesområde, men smallere end det anvendelsesområde, som gjorde sig gældende i RL RL 2003 omfattede enhver form for erklæringsafgivelse over for tredjemand. Ændringen har den betydning, at revisor ved udførelse af de opgaver, der falder uden for loven, ikke er dækket af den obligatoriske forsikring eller reglerne om kvalitetskontrol, reglerne i disciplinærsystemet samt krav om uafhængighed mv. 29 IFAC har vedtaget en begrebsramme for erklæringer med sikkerhed, hvoraf fremgår, at der er følgende elementer i erklæringsopgaver med sikkerhed, nemlig et trepartsforhold, passende erklæringsemne, egnede kriterier, tilstrækkeligt og egnet bevis samt en skriftlig erklæring udformet efter, om der er tale om en opgave med høj eller begrænset sikkerhed. 30 Erhvervsstyrelsen var opmærksom på, at den nye afgrænsning var af fagteknisk karakter, og dette ville skabe usikkerhed for visse brugere. For at imødegå disse brugersynspunkter blev det yderligere vedtaget, at for de opgaver, som ikke er omfattet af RL 1 stk. 2, finder de områder af loven som er nævnt i RL 1 stk. 3 dog stadig anvendelse. Reglerne i RL 1 stk. 3 er også betegnet som de brugerbeskyttende regler, herunder krav om forsikringsdækning, professionel kompetence og fornøden omhu samt mulighed for at indbringe sager for Revisornævnet. 31 Altså er disse opgaver ikke 27 Revisorloven med kommentarer s Revisorkom Revisorkom 06 s Revisorkom 06 s Revisorloven med kommentarer s 52 15

16 omfattet af f.eks. krav om uafhængighed og kvalitetskontrol, men alene af de krav som er oplistet i RL 1 stk Etiske regler Overholdelse af de etiske regler spiller en vigtig rolle, når det skal vurderes, om der er udført en revision, som lever op til den kvalitet, omverdenen kan forvente. Revisor skal være offentlighedens tillidsrepræsentant, og Revisorkommissionen fastslår, at der i dette begreb ligger, at revisor skal varetage hensynet til virksomhedens omverden, herunder myndigheder, medarbejdere, kreditorer og investorer, som kan have modstående interesser i forhold til virksomhedens ledelse. 32 Revisorkommissionens forslag til RL 2008 indeholder en uddybning af, at god revisorskik skal forstås som den adfærd, som den gode og omhyggelige, fagligt kompetente revisor udviser, og som opfylder de faglige og etiske krav, hvilket opfylder direktiv 2006/43 s krav om etiske regler i artikel 21 samt direktivets præambel punkt 9 om revisors funktion i offentlighedens interesse. Begrebet god revisorskik er en retsstandard, som er udtryk for den kvalitet i udførelsen af erhvervet, der må kunne forventes i en given situation på et givet tidspunkt. Altså er der tale om et flydende begreb, således at kravene til revisors adfærd tilpasses ændringerne i samfundsforholdene. 33 Udfyldning foretages af f.eks. FSR s (FSR Danske revisorer - Foreningen af Statsautoriserede Revisorer) responsumudvalg, Revisornævnet samt i de internationale standarder. Kravet om god revisorskik betyder, at arbejdet skal udføres, som en god og kompetent gennemsnitsrevisor ville udføre det tilsvarende arbejde, hverken mere eller mindre. De grundlæggende principper, som Revisorkommissionen henviser til er krav om integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd samt professionel kompetence og fornøden omhu. 34 Altså er god revisorskik en retlig standard, og RL 2008 har nu præciseret, hvad god skik blandt andet indebærer. En præcisering som er med til at styrke opfattelsen og vigtigheden af de etiske regler Uafhængighed Reglerne for uafhængighed fremgår af revisorlovens 24. Bestemmelsen er en rammebestemmelse, og den fastlægger således de grundlæggende krav til revisors uafhængighed. Bestemmelsen svarer til 32 Revisorkom 06 s Revisorkom 06 s Revisorkom 06 s Peter Gath s 3 16

17 artikel 22 i direktiv 2006/46. RL 24 er blevet suppleret med uddybende bestemmelser, hvilke bestemmelser er fastsat i uafhængighedsbekendtgørelsen. 36 Den danske lovgivning bygger på den principbaserede tilgang til uafhængighed, hvilket betyder, at der ikke er en facitliste over, hvad der er forbudt og tilladt (bortset fra de absolutte forbud i 24 stk. 2). Revisor skal altså hver gang der påtages en opgave med sikkerhed foretage en konkret vurdering af, om der foreligger trusler mod uafhængigheden. Dette viser også, at man er gået fra den generelle til den konkrete uafhængighed. For at sikre en fælles begrebsramme for danske revisorers etiske adfærd udstedte FSR første gang i marts 2005 Retningslinjer for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer). Inden disse retningslinjer blev udstedt, forelå der ingen definition af begrebet uafhængighed. 37 I retningslinjerne blev begrebet dog defineret således: Uafhængighed kræver: a) Uafhængighed i opfattelse (independence of mind) Den tilstand, hvor revisor kan give en konklusion uden at være påvirket af indflydelse, der kompromitterer en professionel bedømmelse, og dermed gør det muligt for vedkommende at handle med integritet og udøve objektivitet og professionel skepsis. b) Uafhængighed i fremtoning (independence in appearence) At undgå forhold og omstændigheder, der er så betydelige, at en fornuftig, velinformeret tredjemand, der har kendskab til alle relevante oplysninger, inklusive anvendte sikkerhedsforanstaltninger, med rimelighed ville kunne konkludere, at er revisionsfirma eller et medlem af et erklæringsteams integritet, objektivitet eller professionelle skepsis var blevet kompromitteret Det er altså ikke nok, at revisor anser sig selv som værende uafhængig, det er mere relevant, at revisor også fremstår som værende uafhængig. Vigtigheden af, at revisor fremstår som uafhængig, bliver præciseret i uafhængighedsbekendtgørelsen, idet det fastslås, at den synlige uafhængighed i den velinformerede tredjemands opfattelse er primær Da afhandlingen ikke er omkring uafhængighed, vil denne ikke blive gennemgået yderligere. 37 RRR s Lars Kiertzner RR 17

18 2.2 Revisorloven af 2008 thumbs up? Spørgsmålet er så, om RL 2008 er en succes? Niels Henrik Englev skriver i sin artikel 39, at Danmark med den nye revisorlov har fået en lov, som lever op til de krav, der må stilles til revisorreguleringen i en globaliseret verden. Loven sikrer en høj kvalitet, både nationalt og internationalt. Endvidere medvirker loven både nationalt og internationalt til at skabe tillid til revisors erklæringer. Altså en lov som både revisorer og brugerne kan være godt tilfredse med. Også fra politikernes side er der tilfredshed med den nye revisorlov, således udtaler daværende økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen, at den nye revisorlov både i dansk og internationalt sammenhæng lever op til de krav, som omverdenen stiller til en moderne revisorlovgivning. Loven vil i alle henseender være til gavn for revisorbranchen, relevante parter og ikke mindst for brugerne. Bendt Bendtsen konkluderer også, at loven generelt har fået en positiv modtagelse. 40 Fra revisorstandens side er der også tilfredshed med RL 2008, således konkluderer statsautoriseret revisor og medlem af revisorkommissionen Kim Füchsel og statsautoriseret revisor og medlem af FSR s revisionstekniske udvalg, Martin Lunden, at man kun kan ønske den nye revisorlov velkommen, da denne langt hen ad vejen løser en række problemer. Der er stadig fortolkningsudfordringer, særligt vedrørende anvendelsesområdet, men den danske revisorlov er i høj grad i harmoni med de internationale standarder, og der er tale om en gedigen og gennemarbejdet revisorlov, som revisorstanden grundlæggende kan være tilfreds med. 41 Der er altså stort set både fra Erhvervsstyrelsens, politikernes og fra revisorstandens side stor tilfredshed med RL 2008, da denne sikrer en høj kvalitet og tillid samt lever op til kravene om internationalisering. Loven er ikke perfekt, men den er tættere på, end man tidligere har været. Det at alle parter kan blive enige om, at der er tale om en god lov, lover godt for efterlevelsen af loven. RL 2008 tager de initiativer, som er nødvendige for at sikre en høj kvalitet og tillid til revisors arbejde. Dog har særligt reguleringen på et område haft stor betydning herfor nemlig de ændrede regler vedrørende styrkelsen af det offentlige tilsyn. 39 Niels Henrik Englev, Erhvervs- og selskabsstyrelsen RR 40 Bendt Bendtsen, RR 41 Füchsel og Lunden RR s 8 18

19 Del 3 - Det offentlige tilsyn Denne del af afhandlingen vil have fokus på reglerne bag begrebet public oversight, som fremover vil blive anført som offentligt tilsyn. Som det vil vise sig, er dette et område, hvor der er sket en stor udvikling frem mod direktiv 2006/43 og RL Denne udvikling viser en tendens, hvor kvalitetsstyring og kontrol har fået en stadig større betydning. Denne større betydning kommer til udtryk ved, at der med tiden er kommet en mindre grad af selvregulering og en større grad af myndighedsinvolvering. Et klart eksempel på denne øgede myndighedsinvolvering er således tilsynet med revisorer og revisionskvalitet, hvor det offentlige tilsyn har fået en central rolle Udviklingen frem mod offentligt tilsyn I grønbogen fra 1996 blev det anført, at kravet om revision skal beskytte den almene interesse. På grønbogens tid fremgik det af det daværende 8. direktiv, at den myndighed der autoriserer revisorerne også skal sørge for, at revisorerne udfører revision i overensstemmelse med direktivet og relevante principper. Denne funktion blev ofte påtaget af erhvervssammenslutninger, hvis opgave også var at overvåge, hvordan deres medlemmer foretog revisionen. Mange havde udviklet regler til dette formål inspireret af IFAC s standarder. Dette var dog ikke tilfældet i alle medlemsstater og slet ikke som lovkrav. Der var derfor ingen garanti for, at de lovpligtige revisioner blev udført med den samme kvalitet. Grønbogen fastslår, at selv om der opnås enighed i EU om fælles principper og standarder, vil revisionssystemet først blive effektivt, hvis disse håndhæves, og der føres en passende kvalitetskontrol, hvor medlemsstaternes myndigheder kommunikerer med hinanden. 43 Efter meddelelsen fra kommissionen fra 1998 blev der nedsat et revisionsudvalg. Dette revisionsudvalg skulle blandt mange opgaver gennemgå de systemer til kontrol og revisionskvalitet, der fandtes i medlemsstaterne og komme med eventuelle forslag til forbedringer. Kommissionen fastslår i meddelelsen at for at sikre en ensartet og høj revisionskvalitet, skal medlemsstaternes kontrolsystemer undersøges nærmere, hvilken undersøgelse vil blive prioriteret højt, hvorefter Kommissionen vil vurdere, om der er behov for yderligere initiativer. En forbedring af kontrolsystemerne i medlemsstaterne vil altså bidrage til en generel forbedring af revisionskvaliteten 42 Danske Perspektiver s Grønbog 96 19

20 i EU. 44 Et resultat af kommissionens undersøgelse blev henstillingen om mindstekrav til kvalitetssikring. I 2003 fremkom EU-Kommissionen med endnu en meddelelse. Kommissionen fandt blandt andet, at det på den tids gældende 8. direktiv manglede et samlet sæt elementer om blandt andet offentlig kontrol, disciplinære systemer og systemer for kvalitetssikring. Kommissionen fastslår, at et offentligt tilsyn er et afgørende element for at opretholde tilliden til revisionsfunktionen, idet den nuværende svækkede tillid er baseret på en offentlig opfattelse, hvorefter ethvert selvregulerende erhverv risikerer at løbe ind i interessekonflikter, når den skal håndtere ufuldkommenheder i egne rækker. Der er derfor behov for yderligere initiativer, der blandt andet bygger på, at et tilsynsorgan skal have et flertal af ikke-revisorer, for netop at revisorerhvervet ikke bliver selvregulerende. Der skulle arbejdes hen mod minimumskrav til tilsynene i medlemsstaterne, for at der kunne skabes et ensartet offentligt tilsyn i hele EU. Endvidere skulle der arbejdes hen mod et effektivt EU-netværk, hvor de nationale systemer for offentligt tilsyn kan forbindes og samarbejde. 45 Kort tid efter Kommissionens meddelelse fra 2003 fremkom Kommissionen med sit forslag til ændring af det 8. direktiv, hvorefter der skulle indføres et handlekraftigt offentligt tilsyn med revisorstanden, og samarbejdet mellem tilsynsorganer i EU skulle styrkes. For at det europæiske marked skal fungere, skal medlemsstaterne anerkende hinandens tilsynssystemer, og undersøgelserne skal være hurtige og effektive. 46 Dette samt de andre ændringer i direktivet er en naturlig reaktion på de seneste finansskandaler, og forslaget vil styrke den lovpligtige revision i EU, herunder også styrke kvaliteten heraf og tilliden hertil. 47 Der har altså siden 1996 hersket en fælles holdning til, inden for EU, at der var behov for fastlæggelse af fælles regler inden for revisorerhvervet, hvilket skulle sikre kvalitet og tillid. Det blev også meget hurtigt klart, at der var behov for retningslinjer, som stiller krav om tilsyn med revisorer og som regulerer, hvordan der skulle føres tilsyn med revisorerne. Der er siden 1996 blevet lagt vægt på vigtigheden af tilsyn med revisorerne, og med tiden er dette blevet til vigtigheden af et offentligt tilsyn med revisorerne. Grundstenen for reguleringen af det offentlige tilsyn var nu lagt, og direktiv 2006/43 og senere den danske revisorlov blev vedtaget. 44 Meddelelse Meddelelse Forslag Forslag 04 20

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1 I medfør af 24, stk. 5, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5/VI/2008 K(2008) 2274 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 5/VI/2008 om begrænsning af lovpligtige revisorers og revisionsfirmaers civilretlige

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1) BEK nr 735 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr. 46-2005-R) Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden RRR ved registreret revisor RR

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2008-2009 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Forslag til ny revisorlov. v/ Victor Kjær Vicedirektør

Forslag til ny revisorlov. v/ Victor Kjær Vicedirektør Forslag til ny revisorlov v/ Victor Kjær Vicedirektør Lovforslaget udtryk for balanceret tilgang Minimumsimplementering, men stadig nye krav til revisor og ledelse Bredt anvendelsesområde Lempede krav

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Foreningsåret 2007/2008 var det 14. år med foreningsbaseret kvalitetskontrol i FSR.

Foreningsåret 2007/2008 var det 14. år med foreningsbaseret kvalitetskontrol i FSR. Kvalitetsudvalget Udvalget har i foreningsåret afholdt 8 møder. Kvalitetsudvalget 2007/2008 Jørgen Holm Andersen, formand, København Peter Kofoed Larsen, viceformand, København Jørgen Jakobsen, Viborg

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Retningslinje 1 Tilgang til dialogen 2/6. 1 EUT L 158 af , s EUT L 335 af , s EUT L 331 af , s

Retningslinje 1 Tilgang til dialogen 2/6. 1 EUT L 158 af , s EUT L 335 af , s EUT L 331 af , s EIOPA16/858 DA Retningslinjer for fremme af en effektiv dialog mellem de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med forsikringsselskaber, og de revisorer og revisionsfirmaer, der udfører den lovpligtige

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

Foreningsbaseret kvalitetskontrol. Beretning 2007/2008. Juli 2008

Foreningsbaseret kvalitetskontrol. Beretning 2007/2008. Juli 2008 Foreningsbaseret kvalitetskontrol Beretning 2007/2008 Juli 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Kvalitetsstyring 2 3. Foreningsbaseret kvalitetskontrol 3 4. Gennemførte kontroller i 1994-2007 4

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0561 Bilag 3 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens grønbog om Revisionspolitik: Læren af krisen - KOM(2010) 561 af 13. oktober 2010

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr. 4-2006-R) REVISORTILSYNET mod Revisorvirksomheden RR Ved brev af 13. januar 2006 har Revisortilsynet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2015-16 Fremsat den 2. marts 2016 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love 1) (Gennemførelse

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen Den 25. februar 2016 blev der i sag nr. 066/2015 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen og Statsautoriseret revisor Ramazan Turan afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Økonomiforvaltningen NOTAT Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Udtalelse om databeskyttelsesrådgiverens opgaver er forenelige med chefen for Intern Revisions opgaver. Københavns Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder 1) BEK nr 968 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer til

Læs mere

Bilag 2. Figur A. Figur B

Bilag 2. Figur A. Figur B Bilag 1 Bilag 2 Figur A Figur B Figur C Figur D Bilag 3 Erhvervsstyrelsen har i 2011 iværksat 37 undersøgelser, hvoraf 19 af disse blev afgjort i 2011. Disse undersøgelser omfatter altså både påbegyndte

Læs mere

FSR danske revisorer takker for muligheden for at afgive høringssvar om de følgende udsendte bekendtgørelser til revisorloven:

FSR danske revisorer takker for muligheden for at afgive høringssvar om de følgende udsendte bekendtgørelser til revisorloven: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Chefkonsulent Peter Krogslund Jensen Petkro@erst.dk Chefkonsulent Henrik Davidsen hendav@erst.dk 8. juni 2016 Høringssvar om de resterende bekendtgørelser

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende:

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende: Kommissorium for revisionsudvalg i DSB 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende: At underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, at

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller

Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller Pr. email: hem@ftnet.dk 6. november 2014 Kære Helene Miris Møller Revisionsbekendtgørelsen

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. Den 28. marts 2011 blev der i sag nr. 45/2010 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor B og Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

REVISORTILSYNET. Redegørelse 2003-04

REVISORTILSYNET. Redegørelse 2003-04 REVISORTILSYNET Redegørelse 2003-04 SEKRETARIAT: ERHVERS- OG SELSKABSSTYRELSEN, KAMPMANNSGADE 1, 1780 KØBENHAVN V E-mail: revisortilsynet@eogs.dk web: www.revisortilsynet.dk Sammenfatning Revisortilsynet

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

B e s l u t n i n g :

B e s l u t n i n g : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 28/2010 Revisortilsynet mod Registreret revisor F truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 2. juni 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Ved Birgitte Hove fra Revisortilsynets sekretariat Agenda Kvalitetskontrol og organisering Fokusområder Resultater af kvalitetskontrol 2012 Typiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Fremsat den [ ] 2016 af erhvervs- og vækstminister [ ] Udkast til Forslag til Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love (gennemførelse af ændringer i revisordirektivet og valgmuligheder

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr. 44-2006-R) Revisortilsynet mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 13. juni 2006 har

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Revisors uafhængighed

Revisors uafhængighed Kandidatafhandling Cand.merc.aud Institut for Økonomi Revisors uafhængighed Forbud mod udførelse af ikke- revisionsydelser og krav om rotation af revisionsvirksomheden Forfatter: Mia Kahr Vejleder: Bent

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Grønbog

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Jan Brødsgaard FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Assistance med opstilling Review Udvidet gennemgang Side 2 Opstilling af regnskaber Regulerer revisorlovgivningen erklæringer

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012.

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol Side 1 Resultat af Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011 Typiske fejl og mangler Revisortilsynets arbejde

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2012 Rapport om gennemsigtighed for 2012 Den danske revisorlov bestemmer i 27, at en revisionsvirksomhed, der afgiver revisionspåtegninger

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Hvordan skal miljøansvarsdirektivet læses

Hvordan skal miljøansvarsdirektivet læses Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget L 175 - Bilag 4,L 176 - Bilag 4 Offentligt Hvordan skal miljøansvarsdirektivet læses * betydning af præambel og formål i artikel 1 * betydning

Læs mere