Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores"

Transkript

1 It Revision & Rådgivning

2 Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2

3 Revision og rådgivning på it-området Kravene til både offentlige og private virksomheders anvendelse af it øges. Det drejer sig om at have en effektiv it-drift og få større udbytte af de anvendte ressourcer på it, uden at gå på kompromis med it-sikkerheden. Samtidig skal både lovgivning og andre eksterne krav overholdelse. Det gælder, uanset om it-systemerne drives af virksomheden selv eller er outsourcet. Det er en balancegang, som vi hjælper vores kunder med. Vi fungerer som revisorer og rådgivere på it-området på såvel det offentlige som det private marked, og vi kvalificerer vores kunder til at få et større udbytte af it og en bedre it-risikostyring. Det gør vi fx: Holdet bag It Revision & Rådgivning Holdet af revisorer og rådgivere, der udfører revisionen og løser opgaverne, er samlet i den selvstændige specialafdeling It Revision & Rådgivning. Alle afdelingens medarbejdere er højt uddannede specialister, fx inden for revision og jura, regnskab og økonomistyring samt it-risikostyring og sikkerhed. Uddannelserne er suppleret med certificeringer i it-revision og it-sikkerhed, herunder CISA, CISSP, CISM og ESL. Når vi reviderer it-systemer og it-sikkerheden i forbindelse med revisionen af årsregnskaber. Når vi afgiver erklæringer for serviceleverandører. Når vi yder målrettet rådgivning om it-strategier og styring af risici ved it-anvendelsen mv. Det er de tre hovedområder, som vi, med afsæt i vores brede kompetencer, løser en række forskelligartede opgaver inden for. Kunden i centrum Vi gør meget ud af at sætte det rigtige hold i forhold til den konkrete revisions- eller rådgivningsopgave, og vi løser alle opgaver i tæt samarbejde med kunden. Det sikrer, at kunden altid er i centrum. Når vi udfører it-revision som led i revisionen af årsregnskabet, sker det i samarbejde med det revisionsteam, som kunden kender i forvejen. Ved større opgaver er der ofte tilknyttet to it-revisorer, der er udvalgt efter, hvis kompetencer, der passer bedst til opgaven. It-revision It-erklæringer kunden It-rådgivning I erklærings- og rådgivningsopgaver definerer vi opgaven i samarbejde med kunden, og vi afstemmer forventningerne til løsningen, herunder omfang, proces og pris. Vi vurderer herefter, hvordan opgaven bedst kan bemandes hvad enten det drejer sig om en stor og længerevarende opgave eller en mindre, der kan løses af blot én it-revisor eller rådgiver. 3

4 4

5 IT-REVISION It-revisionen er nødvendig, for at nå en overbevisning om et korrekt årsregnskab, og for at sikre en effektiv revision. Som en del af revisionen af et årsregnskab vurderer vi de risici, som anvendelsen af it indebærer i forhold til regnskabet, og hvordan virksomheden har reageret herpå ved at indføre interne kontroller. Vi ser på, om de interne kontroller i, og omkring økonomisystemer og andre systemer med betydning for regnskabet, fungerer effektivt, og det gør vi ved at revidere generelle it-kontroller og applikationskontroller. Vi søger altid at tilrettelægge revisionsprocessen, så den skaber mest mulig værdi for kunden. Det betyder, at resultaterne af den udførte it-revision rapporteres til kunden og umiddelbart kan anvendes til at forbedre styringen af it-risici, kontroller og sikkerhedsforanstaltninger. Gennem revisionsarbejdet opnår vi et indgående kendskab til kundens it-anvendelse, der gør os i stand til også at yde en målrettet it-rådgivning inden for områder, som ikke hører under den almindelige it-revision. Den basale it-revision Generelle it-kontroller er politikker og procedurer, der vedrører mange it-systemer og understøtter, at økonomidata er pålidelige og sikre. Vi vurderer, om politikker og procedurer er hensigtsmæssige og implementerede inden for drift, adgangssikkerhed samt anskaffelse, ændring og vedligeholdelse af it-systemer, herunder programændringer. Vi reviderer applikationskontroller, der enten er programmerede eller manuelle kontroller i og omkring it-systemerne. Disse kontroller kan være af forebyggende eller opdagende karakter, og de skal sikre pålideligheden i økonomidata i det enkelte it-system. It-revision omfatter også en undersøgelse og vurdering af, om det er muligt at fortsætte forretningsdriften i tilfælde af en katastrofe eller et kritisk it-nedbrud, og om relevant lovgivning og regulativer overholdes. Er vores kunde en kommune, en region eller en anden offentlig organisation, så udfører vi forvaltningsrevision i forhold til it-området. It-baserede revisionsteknikker Vi anvender it-baserede revisionsteknikker i revisionen af et årsregnskab, da dette er en effektiv metode til at gennemgå og analysere store datamængder. Disse revisionsteknikker kan fx benyttes til at sortere i økonomidata ud fra bestemte kriterier, udvælge stikprøver og teste alle økonomidata i stedet for stikprøver. Når vi anvender it-baserede revisionsteknikker, skal der foretages et udtræk af de transaktioner, vi ønsker at gennemgå og analysere, fra økonomisystemets database og fra andre systemer, der danner tal til regnskabet. Det sker ved hjælp af standardiserede programinterfaces eller software. It-revision Revision af generelle it-kontroller Revision af applikationskontroller Revision ved brug af it-baserede revisionsteknikker 5

6 BDO // It Revision & Rådgivning 6

7 IT-ERKLÆRINGER Flere virksomheder har brug for at dokumentere, at de har styr på udvikling og drift af it-systemer, og at lovgivning og standarder overholdes. Det gælder både offentlige og private virksomheder samt serviceleverandører, der leverer it-drift, it-systemer eller lignende ydelser til andre. Med en revisorerklæring kan det dokumenteres, at it-kontroller er beskrevne, er hensigtsmæssige udformerede og implementerede samt har fungeret i en given periode. En revisorerklæring er fx en nødvendighed i alle de situationer, hvor de leverede ydelser og systemer er betydelige i forhold til regnskabet for en serviceleverandørs kunde. Her er der brug for erklæringen, der sikrer, at serviceleverandøren har effektive kontroller og opfylder outsourcingaftalen. Kundens revisor har også brug for erklæringen. Serviceleverandører, der leverer årlige revisorerklæringer til deres kunder, sender et klart signal om kvalitet, ligesom et dokumenteret kontrolmiljø og it-sikkerhedsniveau er en væsentlig parameter i valg af serviceleverandør. Afgivelse af revisorerklæringer Vi afgiver erklæringer om generelle it-kontroller og applikationskontroller for serviceleverandører samt erklæringer om virksomheders generelle it-kontroller, overholdelse af lovgivning og standarder mv. Det kan fx være en erklæring om generelle it-kontroller hos en hosting virksomhed, en erklæring om applikationskontroller i en SaaS-løsning eller en erklæring om en virksomheds interne kontroller for opfyldelse af sikkerhedsbekendtgørelsen vedrørende lov om behandling af personoplysninger. It-erklæringen afgives i henhold til de internationale standarder for erklæringer (ISAE), afhængig af, hvilke forhold den skal dække. ISAE 3402 Når en serviceleverandørs ydelser og systemer har betydning for serviceleverandørens kunders bogføring og regnskab, fx ved afvikling og drift af økonomisystemer, lønsystemer og -services eller lignende, kan vi afgive en erklæring med sikkerhed om serviceleverandørens generelle it-kontroller og applikationskontroller. Hertil anvender vi ISAE ISAE 3402 fastsætter standarder og giver vejledning om, hvordan serviceleverandørens revisor skal udføre sit arbejde og afgive erklæringer, herunder hvordan revisor opnår en høj grad af sikkerhed for, at serviceleverandørens beskrivelse af sit system er retvisende, om kontrollerne er hensigtsmæssigt udformede, og om kontrollerne har fungeret tilfredsstillende. ISAE 3000 Vi anvender ISAE 3000 ved afgivelse af erklæring med sikkerhed om andre kontroller hos serviceleverandører, end dem, der er omfattet af ISAE Det drejer sig fx om kontroller, der sikrer overholdelse af bogføringsloven, lov om behandling af personoplysninger, opfyldelse af outsourcingaftaler og Service Level Agreements eller standarder for informationssikkerhed m.fl. It-erklæringer Afgivelse af ISAE 3402-erklæringer for serviceleverandører Afgivelse af ISAE 3000-erklæringer om generelle it-kontroller Afgivelse af ISAE 3000-erklæringer om overholdelse af lovgivning og standarder mv. 7

8 BDO // It Revision & Rådgivning 8

9 IT-RÅDGIVNING It er blevet en integreret del af hverdagen, både hos private virksomheder, offentlige myndigheder og hos den enkelte borger. Det sætter et konstant fokus på at have effektive og driftssikre it-systemer og løbende optimere it-anvendelsen. Hvad enten det drejer sig om offentlige myndigheder, der er underlagt stramme økonomiske reguleringer, eller det drejer sig om private virksomheder på et konkurrencestærkt marked, så er det væsentligt, at it skal understøtte forretningen. Systemerne skal være tilgængelige, de skal være sikre, og de skal bruges effektivt. Som revisorer og rådgivere for såvel den private som den offentlige sektor, har vi bred erfaring med styring af itanvendelsen på flere niveauer. Vi hjælper eksempelvis vores kunder med at lægge strategien for, hvordan processer kan understøttes af it og dermed effektivisere forretningen, eller med at udvikle kompetencer og organisere it. Private virksomheder Vores rådgivning til de private virksomheder er mangeartet, og den tager udgangspunkt i den enkelte kundes forhold, ønsker og behov. Fokus er på, at vores rådgivning giver kunden et større udbytte af it og en bedre it-risikostyring. Offentlige virksomheder I forhold til kommunerne, regionerne og andre offentlige organisationer yder vi rådgivning omkring digitaliseringsstrategier. Disse har til formål at øge og forbedre den digitale kommunikation med borgere og virksomheder og samtidig effektivisere de administrative opgaver. Dette er dog kun en af vores mange rådgivningsydelser til det offentlige marked, som eksempelvis også omfatter udarbejdelse og implementering af it-sikkerhedsstrategier og optimering af it-leverancer. Andre eksempler er rådgivning i forbindelse med kommuners ønske om at overgå til en mere servicebaseret leverancemodel og facilitering af netværk for kommunernes it-sikkerhedskoordinatorer. Som et eksempel på vores rådgivning til virksomheder kan nævnes outsourcing af it-driften i forhold til en investering i nye egne it-systemer og udstyr, herunder vilkår for outsourcing og de krav, som virksomheden bør stille til serviceleverandører. Vi har som et andet eksempel på vores rådgivning styret forskellige it-projekter for virksomheder, blandt andet om konfiguration af parametre, opsætning af programmerede kontroller og design af brugerrettigheder i økonomistyringssystemer. Vi har også hjulpet en række virksomheder med at styre og forbedre kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger på it-området med udgangspunkt i en vurdering af it-risici. Vi har rådgivet om og udarbejdet informationssikkerhedspolitikker og beredskabsplaner, der sikrer et betryggende it-sikkerhedsniveau og planer i tilfælde af alvorlige it-nedbrud eller katastrofer. 9

10 Vi optimerer pris- og ydelsesforhold gennem effektive leverancemodeller, internt eller ved outsourcing. Vi styrer it-anvendelsen fra strategi til implementering - og med efterfølgende kontinuerlig opfølgning. Service Hvordan opnås mest mulig it for pengene Governance I mål til tiden Forretningsudvikling Er der sammenhæng Vi sikrer synergi mellem innovation, digitalisering og organisationsudvikling It-rådgivning Rådgivning om digitaliseringsstrategier Rådgivning om it-sikkerhedsstrategier Rådgivning om styring af it-risici Rådgivning om økonomistyringssystemer Rådgivning om kompetenceudvikling og organisering af it Rådgivning om outsourcing Rådgivning om optimering af it-driften 10

11 Vi kvalificerer vores kunder til bedre it-risikostyring og større udbytte af it. 11

12 Kontakt Per Sloth Partner, it-revisionschef Tlf BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge danskejede revisions- og rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har næsten medarbejdere i 135 lande. Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne brochure eller dele heraf er ikke tilladt uden BDO s skriftlige samtykke ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug for omtale. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Publikationen dækker ikke specifikke situationer, og du bør ikke handle - eller undlade at handle - uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt venligst BDO for at drøfte de specifikke problemstillinger. BDO, vores partnere og medarbejdere påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en handling, der er taget - eller ikke er taget - på baggrund af oplysningerne i denne publikation.

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018 Region Midtjylland 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Region Midtjyllands behov for it 5 It s bidrag til udvikling af Region Midtjylland 5 Styring af it i Region Midtjylland

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden National strategi for cyber- og informationssikkerhed Øget professionalisering og mere viden December 2014 INFORMATIONSSIKKERHED OG CYBERSIKKERHED I denne strategi anvendes to begreber: Informationssikkerhed

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

Effektivitet = Resultat. Ressourcer. Produktion (output)

Effektivitet = Resultat. Ressourcer. Produktion (output) God økonomistyring I den bedste af alle verdener kobler god økonomistyring tre områder: Finansiel styring, aktivitetsstyring og mål- og resultatstyring. Mål- og resultatstyring Finansiel styring Aktivitets-

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 25 digitale skarpe fra erhvervet

Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 25 digitale skarpe fra erhvervet Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 25 digitale skarpe fra erhvervet 4. marts 2015 De flerårige fællesoffentlige digitaliseringsstrategier har hævet barren for den

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Analyse: Kommunernes økonomi i et styringsperspektiv

Analyse: Kommunernes økonomi i et styringsperspektiv Analyse: Kommunernes økonomi i et styringsperspektiv August 2014 Resumé Både internationalt og i Danmark er der blandt kommuner og nærdemokratier i disse år igangsat en række reformtendenser af den økonomiske

Læs mere

Videnregnskaber den nye guideline

Videnregnskaber den nye guideline Videnregnskaber den nye guideline Videnregnskaber den nye guideline Publikationen udleveres gratis så længe lager haves ved henvendelse til: Damark.dk s - Netboghandel IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere