Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?"

Transkript

1 OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for at formanden eller andre bestyrelsesmedlemmer kan trække sig? SVAR: En bestyrelse er valgt på generalforsamlingen og er foreningens daglige ledelse. Den fungerer, indtil den træder tilbage, hvilket KUN kan ske i forbindelse med en generalforsamling. Bestyrelsen vil således ikke "bare" kunne træde tilbage. Den må aktivt tage et initiativ med henblik på indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling. Her vil den så kunne træde tilbage, således at der kan foretages nyvalg på den samme generalforsamling. I det foregående har jeg forudsat, at bestyrelsen samlet (kollektivt) ønsker at trække sig af "særlige årsager". Er der blot tale om, at et enkelt medlem ønsker at trække sig f. eks. i forbindelse med fraflytning eller sygdom, vil vedkommende blot kunne meddele det til den øvrige bestyrelse. Hvis der er en suppleant, vil denne så skulle træde ind i stedet. Må grundejerforeningens revisor deltage i bestyrelsesmøderne? I en grundejerforenings bestyrelsesmøder deltager også foreningens revisor, som også er medlem af grundejerforeningen. Der er på møderne ingen punkter, der kræver oplysninger fra revisoren. I bestyrelsens vedtægter er intet nævnt om muligheden for at revisoren kan deltage. Må han deltage??

2 Bestyrelsen kan frit vælge, om revisoren må deltage eller ej. Erik Frodelund JuraEksperten.dk Kan grundejerforeningen pålægge mig at klippe hækken? Kan en grundejerforening, selv om det er besluttet på en generalforsamling, vedtage følgende: Såfremt grundejeren ikke inden 14 dage efter grundejerforeningens henvendelse, har klippet hækken, vil grundejerforeningen foranledige dette for grundejerens regning. Så vidt jeg er orienteret, har grundejerforeningen påtaleret, men er ikke en offentlig myndighed. Hvis grundejeren ikke vil betale og det derved fører til civil retssag, og det skulle ske, at grundejerforeningen taber sagen, hvem skal så betale? Jeg er tvangsmedlem af en grundejerforening, som behandler sager, som burde vedrøre kommune og amt. I vedtægterne for grundejerforeningen står der, at medlemmerne skal betale, hvis grundejerforeningen klipper hæk og slår græsrabat, når ejeren ikke efter en påmindelse med 14 dages frist, har udført denne vedligeholdelse. Det er private veje. Håber at få lidt hjælp til dette dilemma, da bestyrelsen ikke vil lytte, men mener, at alt, hvad de beslutter er lovligt. Men man skal vel stadigvæk holde alle andre love, uanset, hvad en grundejerforening beslutter? Lad det være sagt straks: Der er mange grundejerforeninger, som har beslutninger, der ligner den, du beskriver. Baggrunden er typisk, at der er pligt til medlemskab af en grundejerforening, og at der i vedtægterne er nogle bestemmelser om, hvordan der skal "se ud" i området. Nogle foreninger har også bestemmelser om, at man skal deltage i en arbejdsweek-end eller lignende. Deltager man ikke, skal man betale et forhøjet kontingent eller en ""strafafgift". Ideen er f. eks. i Jeres forening, at man vil have, at der skal se pænt ud f. eks. med klippede hække. Lyder det ikke nogenlunde rimeligt? Og lyder det ikke nogenlunde rimeligt, at man skal deltage i det fællesskab, man nu engang har valgt at være en del af. Det vælger man jo, når man køber huset og kan se vedtægterne om grundejerforeningen. Personligt har jeg meget, meget svært ved at forstå den vægring, som dine spørgsmål er udtryk for. Der er pligtmæssigt medlemskab af grundejerforeningen. Det betyder, at man skal følge

3 vedtægterne og de lovlige beslutninger, der træffes på generalforsamlingerne. Som du beskriver vedtægterne er der ikke meget tvivl om, at foreningen har fat i den lange ende. Det er min vurdering, at sådanne bestemmelser, som du omtaler, lovligt kan vedtages. Det følger deraf, at jeg mener, at foreningen vil kunne gennemføre en civil retssag med succes og dermed tvinge de "genstridige" til at betale. Dog er jeg ikke bekendt med sager, hvor det virkelig har været sat på spidsen. Men det kunne da være spændende at få det afprøvet. At dømme efter de mange spørgsmål MÅ en sådan sag komme på et eller andet tidspunkt. Må man holde fest for grundejerforeningens penge? I forbindelse med generalforsamlingen i vores grundejerforening blev det vedtaget at afholde en sommer fest, hvor en del af festen bliver betalt via foreningens kasse. Der var i den forbindelse et par af de fremmødte, der påstod at det er ulovligt at bruge af foreningen midler til dette. Da vi i bestyrelsen ikke ønsker at gøre noget, der er ulovligt, vil vi gerne høre om dette er rigtigt. Det skal nævnes sommerfesten var et punkt på dagsordenen til generalforsamlingen, og at man via lokalplanen er forpligtiget til at være medlem af foreningen. Det er foreningens formålsbestemmelse, der afgør, hvad man må bruge foreningens penge til. Jeg tror ikke, at det er helt usædvanligt at gøre sådan, men det er nok på grænsen af det juridisk forsvarlige. Det må under alle omstændigheder være en ufravigelig betingelse, at alle har mulighed for at deltage. Erfaringsmæssigt ønsker sjældent alle at deltage i sådan noget, og man kan derfor bestemt godt anfægte det betimelige i at gøre det. Det er jo et udtryk for, at der er opkrævet flere penge i kontingenter, end der reelt skal bruges til foreningens naturlige drift. Men som sagt: det er formålet, der bestemmer det. Deri KUNNE godt stå, at "foreningens formål er at vedligeholde grønne fællesarealer og arrangere en årlig fest for medlemmerne". Som bestyrelsesmedlem ville jeg kun gøre det, hvis jeg er nogenlunde sikker på, at det har meget bred opbakning i medlemskredsen.

4 Hvordan opsiger jeg min plads i bestyrelsen, når jeg ikke længere kan acceptere dens arbejde? På nuværende tidspunkt bestrider jeg en bestyrelsespost (på 5. år) i en mindre andelsforening og ønsker at opsige denne tillidspost udenfor den ordinær generalforsamling, da jeg ikke længere vil tage medansvaret for bestyrelsens arbejde. Mine spørgsmål er følgende: 1) Hvordan er proceduren for opsigelse af en bestyrelsespost? 2) Er der nogen form for opsigelsesperiode? 3) Er en skriftlig opsigelse til administrator og bestyrelse tilstrækkelig? Man skal huske på, at en bestyrelsespost ikke er et ansættelsesforhold. Bestyrelsesmedlemmer vælges på en generalforsamling for en bestemt periode, og man træder fra i forbindelse med en generalforsamling. Når man er bestyrelsesmedlem, har man selvfølgelig et medansvar for bestyrelsens arbejde. Ansvaret består i virkeligheden i at være med til at påvirke de andre bestyrelsesmedlemmer til at "gøre det rigtige". De medlemmer, som har valgt dig, har på en måde krav på, at du bliver på din post for at forsvare de synspunkter og holdninger, som du nu engang repræsenterer. Sådan er det i al fald teoretisk. Hvis du konkret ikke kan forsvare en beslutning, som der er flertal for, må du stille krav om, at dit særstandpunkt føres til protokols som en mindretalsindstilling. I så fald risikerer du ikke at blive ansvarlig for beslutningen. Er det "helt galt", kan du eventuelt kontakte en advokat, der kan fortælle dig, om der direkte foretages noget ulovligt, som du af andre grunde end rent foreningsretlige måtte have pligt til at reagere på. Husk også, at du som medlem af bestyrelsen har krav på at få optaget et punkt på dagsordenen for bestyrelsesmødet.

5 Her kan du eventuelt fremprovokere en generel diskussion om det, du "ikke vil tage ansvar for". Foreningsretligt er der således ingen regler for proceduren ved fratræden i utide, hverken for så vidt angår form, overgang eller indhold. Det sker ind imellem, at et bestyrelsesmedlem ønsker at fratræde i utide. Det sker f. eks. typisk, hvis pågældende melder sig ud af foreningen, fraflytter lokalområdet, bliver syg eller lignende. I så fald sker det ved en meddelelse til bestyrelsen ved formanden om, at man udtræder, og i så fald sker det oftest straks. I den situation vil en eventuelt suppleant indtræde i stedet. Hvis du alligevel fastholder ønsket om at udtræde, må du altså "bare" give besked herom. Skulle flere bestyrelsesmedlemmer være i samme situation, og vurderer I sammen, at det er "alvorligt", kunne man undersøge muligheden for direkte at få indkaldt en ekstraordinær generalforsamling Har jeg grund til at være nervøs for vedtægtsbestemmelse om bestyrelsesansvar? Jeg har i mange år været med i bestyrelsen i en af vores lokale idrætsforeninger. Nu er jeg blevet opfordret til at træde ind i bestyrelsen for vores sportshaller, som er en selvejende institution. De er ved at ændre deres vedtægter, og som noget nyt kommer et afsnit som lyder: "Såfremt bestyrelsen handler i modstrid med gældende lovgivning og/eller vedtægter, kan de bestyrelsesmedlemmer som har stemt for en sådan beslutning eller undladt at reagere hvor dette er foreskrevet blive personligt ansvarlig for eventuelle tab foranlediget af beslutningen eller den manglende reaktion". Denne paragraf er jeg lidt nervøs for. Så vidt jeg kan se, vil det betyde, at bestyrelsesmedlemmerne skal kunne al lovgivning for ikke at kunne falde i en "fælde", og vil det så betyde at jeg hæfter med hus og hjem.

6 Der er virkelig langt imellem vedtægtsbestemmelser, som også jeg anser for SÅ "dumme". Jeg ville råbe og skrige for at undgå en sådan formulering af en vedtægtsparagraf. Når det er sagt, vil jeg dog sige, at bestemmelsen i og for sig ikke siger så forfærdelig meget andet, end hvad der formentlig alligevel er gældende ret. For man må som bestyrelsesmedlem selvfølgelig ikke handle (BEVIDST) i modstrid med gældende lovgivning. Det er logik for enhver. Det, som er problematisk med bestemmelsen er, at den måske skærper ansvaret unødigt og dermed gør det endnu sværere at få frivillige til at indtræde i bestyrelser. Reglen for bestyrelsesansvar er nemlig, at man til enhver tid skal handle fornuftigt og professionelt, men det er ikke hovedreglen, at man bliver personligt ansvarlige for fejldispositioner af mere forretningsmæssig karakter. Nu kan jeg forstå, at de er ved at ændre vedtægterne, og at det ikke er gjort endnu. Jeg vil råde dig til at tage diskussionen med forslagsstillerne. Mit gæt er, at man i den pågældende forening har haft nogle dårlige erfaringer, som man lige vil præcisere. Men det er efter min bedømmelse ikke klogt. Må jeg lige minde om, at der efterhånden findes en del udmærkede bestyrelsesansvarsforsikringsordninger, som man kan tegne kollektivt, og som ikke koster så meget. Mig bekendt findes de også inden for idrættens verden. Almindelige vedtægter kombineret med en sådan forsikring, vil sikre de fleste bestyrelsesmedlemmer mod at blive "jaget fra hus og hjem". Alvorligere tilfælde, hvor man helt bevidst træffer ULOVLIGE beslutninger, som man VIDSTE eller BURDE vide var ulovligt, kan man næppe forsikre sig ud af. Men så er vi jo næsten også derovre, hvor man må tage skade for hjemgæld. Må bestyrelsen anvende en stor del af grundejerforeningens midler til et bowling-arrangement? Jeg har efter bedste evne rådgivet en bekendt i forbindelse med en konflikt mellem hende og beboerkompleksets beboerlaug. Ifølge skødet er hun pligtigt medlem af foreningen, hvis formål er at vedligeholde områdets fællesarealer. I vedtægterne står der, at kontingentet fastsættes af generalforsamlingen på grundlag af budget for det kommende år. Der har imidlertid ikke i den tid, hvor hun har boet der, været forelagt noget budget; man har blot vedtaget på generalforsamlingen, at årskontingentet ( kr. 400) fortsatte uændret.

7 Da der efterhånden er opsparet et rimeligt beløb på foreningens bankkonto, har bestyrelsen besluttet at bruge penge på socialt samvær. Man brugte således ca kr. på bowling, som alle foreningens medlemmer med familie blev inviteret til. Kun ganske få familier mødte talstærkt op og havde efter sigende en fornøjelig aften. Vi klagede over, at bestyrelsen anvendte mere end halvdelen af det samlede årskontingent til formål, der ikke var nævnt i foreningens vedtægter. Desværre er der tilsyneladende ingen interesse for et socialt samvær blandt foreningens medlemmer, idet bl.a. fremmødet ved generalforsamlingerne er meget ringe. Ved sidste generalforsamling, som jeg ikke kunne deltage i, da jeg ikke er medlem, anførte bestyrelsen, at vedtægterne ikke havde nogen gyldighed, da de ikke var tinglyste. Endvidere pålagde generalforsamlingen min bekendt, at dokumentere berettigelsen af sin klage. Spørgsmål: 1. Hvor forpligtende er en forenings vedtægter for bestyrelsen, når de ikke er tinglyst? (skal de overhovedet tinglyses?) 2. Hvad gør min bekendt, hvis hun har ret; men bestyrelsen ignorerer dette? Ps. det drejer sig selvfølgelig kun om småpenge; men det er mere et spørgsmål om principper! SVAR: Den bestyrelse er ikke sin opgave voksen. Så enkelt kan det siges. Enhver bestyrelse i enhver forening er forpligtet af vedtægterne. Det er helt forkert at tro, at det har noget med tinglysning at gøre. Vedtægter i en grundejerforening behøver ikke at blive tinglyst. Formålet er at sikre, at grundejeren rent faktisk er FORPLIGTET til at være medlem og dermed betale til fællesskabet. Du skriver, at hun ifølge skødet er pligtig medlem. HVIS nu hendes sælger havde "glemt" at fortælle hende det, ville hun jo ikke vide, at hun var pligtig dertil, og hun ville så kunne nægte det. Med disse bemærkninger har jeg ikke taget stilling til, om hun så konkret ER pligtig medlem, eller om hun rent faktisk kan melde sig ud. Det må bero på en mere konkret vurdering på basis af langt flere oplysninger. Bestyrelsen skal selvfølgelig anvende foreningens formue efter vedtægternes formål. Andet kan være ansvarspådragende for foreningen. Din bekendt har to muligheder. Den ene er at rejse et mistillidsvotum til bestyrelsen på generalforsamlingen. Det kræver selvfølgelig, at der er flertal for det. Hvis ikke der er et sådant flertal, kan man sige, at bestyrelsen får dispositionerne godkendt af generalforsamlingen. Den anden mulighed er at anlægge en retssag mod foreningen (reelt mod bestyrelsen), under hvilken sag man kan gøre gældende, at beslutningerne om anvendelse af foreningens midler har været ulovlig ifølge vedtægterne. Jeg må dog sige, at en sådan retssag vil være dyr og risikabel.

8 Der vil nemlig være et vist spillerum for bestyrelsens skøn over dispositionerne. Her vil det også kunne spille en rolle, hvilke traditioner, der må siges at være etableret i den pågældende forening. Men kort og godt: Bestyrelsen synes set ud fra en juridisk synsvinkel at være lige lovlig frisk. Skal forslag til generalforsamling være underskrevet? Vi har generalforsamling i motorcykelklubben på næste søndag. I denne forbindelse er der indkommet et forslag rettidigt, men underskrevet "aktivitetsudvalget" uden navne i øvrigt. Dette aktivitetsudvalg er imidlertid gået af og eksisterer ikke længere. De tre, der dengang udgjorde udvalget er blevet bedt om at underskrive forslaget med deres navne. Dette har de nægtet og påstår, at forslaget er juridisk korrekt. Er det det? Kan et sådant forslag behandles lovligt? Vi kunne jo i bestyrelsen have nedsat et nyt aktivitetsudvalg i mellemtiden. I vedtægterne står der ikke noget om, at forslag til generalforsamling skal underskrives med navns nævnelse. Det faldt os ikke ind, da vi udarbejdedevedtægterne. Derfor må der findes en generel regel. Hvad siger den? SVAR. Der gælder ikke lovregler om generalforsamlinger i foreninger. Det rejste spørgsmål må derfor afgøres af dirigenten på generalforsamlingen. Hvis der som i dette tilfælde ikke hersker den mindste tvivl om, hvem der er forslagsstillere, må disse efter min opfattelse kunne kræve, at forslagene bliver behandlet på generalforsamlingen. Der er ikke noget krav om, at forslagene skal være underskrevet af forslagsstillerne. Jørgen U. Grønborg Kan man stemme i foreninger via fuldmagt? I en forening, hvis love intet nævner om fuldmagt, kan man da ikke lade sig repræsentere ved en fuldmægtig. Jeg mener, at hvis det ikke udtrykkeligt er nævnt, at man ikke kan stemme ved fuldmagt, så kan man. SVAR. Jeg er enig, i hvert fald, hvor foreningen har en ikke uvæsentlig økonomisk betydning for medlemmerne, jfr. Erik Werlauff i Håndbog for foreningsdirigenter, 1989, p. 52.

9 Derimod er der mange foreninger, som har regler, som begrænser det antal fuldmagter, som en enkelt person kan møde med på en generalforsamling. Formålet hermed er typisk at sikre, at man ikke foretager organiserede indsamlinger af fuldmagter. Det vil ofte være tilfældet i grundejerforeninger og lignende og er meget anvendt også i foreninger, hvor det personlige medlemskab er det centrale. Efter min mening er sådanne begrænsninger gyldige. Jørgen U. Grønborg Betaling for grundejerforeningsarbejde? Må en grundejerforening på en ordinær generalforsamling hæve kontingentet ca. 200 kr.for alle grundejere, for senere at indkalde alle til firvillig arbejde, såsom oprydning, for derefter, efter udfuldført arbejde udbetale 200 kr.til de enkelte deltagende aktive, som en slags honorar eller løn. SVAR. Jeg kender naturligvis ikke vedtægterne for den pågældende grundejerforening, men i formålsparagraffen er det gerne udtrykt, at foreningen skal varetage medlemmernes fælles interesser. Beslutningen om at hæve kontingentet med kr. 200,- er i sig selv gyldig forudsat at vedtagelsen var i overensstemmelse med vedtægterne. Derimod mener jeg ikke at der kan være tvivl om, at en indkaldelse fra grundejerfoeningens bestyrelse til at deltage i arbejde for derefter at udbetale honorar til de fremmødte er en uretmæssig disposition, som utvivlsomt er i strid med vedtægterne og almindelige regler indenfor foreningsret. Du må derfor protestere overfor foreningens bestyrelse og også sørge for at emnet tages op på næste generalforsamling. Bjørn Lund Hansen RET&RÅD, Søborg Bestyrelsesmedlems juridiske ansvar. Kære Advokat! Jeg er i forbindelse med bestyrelsesarbejde i en mindre forening, blev stillet over for et juridisk ansvar, men ikke økonomisk fra en bank, hvori foreningen har en mindre kassekredit, under kr.

10 Jeg vil gerne vide hvad et juridisk ansvar består i; samt det økonomiske. Hvad siger loven? MVH Mads Ole Svar Som bestyrelsesmedlem har du et juridisk ansvar for, at foreningen ledes forsvarligt og eksempelvis ikke stifter gæld, som foreningen ikke kan tilbagebetale. Overtræder du dine forpligtelser som bestyrelsesmedlem, kan du blive erstatningsansvarlig over for foreningens kreditorer. Dette er det juridiske ansvar, som du har påtaget dig som bestyrelsesmedlem. Der er ikke lovregler om det juridiske ansvar for bestyrelsesmedlemmer i foreninger. Da banken synes at have udtrykt sig noget uklart, bedes du anmode banken om at præcisere sit standpunkt. Banken er jo tilsyneladende enig i, at du ikke hæfter for kassekreditten. Jørgen U. Grønborg Revisor og bilagskontrollants juridiske ansvar. Hvad er det juridiske ansvar, hvis man i en forening enten er revisor eller bilagskontrollant? SVAR. Hvis du sjusker med dine opgaver som revisor eller "bilagskontrollant" i en forening, risikerer du at blive ansvarlig - både i relation til offentlige myndigheder og til foreningen. Men sker der fejl, som man ikke ved almindelig omhu med sit arbejde kan forventes at blive opmærksom på, pådrager du dig intet selvstændigt ansvar. Erik Frodelund Findes der en lov om foreninger? Findes der regler/love for driften af en forening og om, hvorledes en generalforsamling afvikles. Jeg mener at have hørt om "dansk foreningsrets alm. bestemmelser", men jeg har ikke kunnet finde noget. Kan I hjælpe?

11 SVAR: Nej, der findes ingen lov om foreninger. Dansk foreningsret er således et af de få ulovregulerede områder. Til gengæld er der i virkeligheden meget faste sædvanebestemte "afviklingsnormer" for generalforsamlinger. Men først og sidst er det vedtægterne i den enkelte forening, der bestemmer "farten". I handelen kan man købe adskillige udmærkede håndbøger og mere juridisk anlagte bøger om foreningsret. Endvidere findes der en del udgivelser om emnet inden for den politiske verden og f. eks. inden for fagforbundene. Kan man som foreningsmedlem kræve udlevering af oversigt over medlemmerne? Kan et foreningsmedlem ved lov kræve en oversigt af de øvrige medlemmer udleveret til brug for indsamling af underskrifter? Da der ikke findes nogen egentlig lovgivning for foreninger, har jeg prøvet at finde et svar i registerlovgivningen - dog uden resultat. I mange foreningers vedtægter er der bestemmelser om, at et bestemt antal medlemmer eller en bestemt andel af foreningens medlemmer kan kræve for eksempel en ekstraordinær generalforsamling indkaldt. Sådanne bestemmelser giver selvfølgelig kun mening, hvis man også i praksis har mulighed for at finde eventuelle medlemmer med det samme ønske som en selv i den retning. Du spørger, om et medlem kan kræve en sådan oversigt. Efter min opfattelse vil et medlem, som måtte have en sådan retlig interesse i en medlemsoversigt som ovenfor nævnt, også have et krav på de relevante oplysninger. Det er naturligvis relevant, om en sådan udlevering vil være i strid med registerlovgivningen for eksempel. Det vil det efter min vurdering ikke være. I den forbindelse kan jeg benytte lejligheden til at reklamere for vores elektroniske lovorientering på internettet, der egentlig er et tidsskrift for erhvervsrelateret juridisk stof. Men for nylig har vi bragt en artikel, som illustrerer dit spørgsmål ganske glimrende.

12 Som du vil kunne se, vil en offentliggørelse af en medlemsliste i f. eks. et medlemsblad efter datatilsynets opfattelse være lovlig. Som det mindre i det mere vil en udlevering af oplysninger som, du omtaler, være lovlig. Du finder lovorientering på Du finder artiklen ved i søgerubrikken simpelthen at søge på ordet "medlemsliste". Men benyt lejligheden til en lille rundtur. Er generalforsamling i vor forening lovligt varslet, når indkaldelsen til et medlem er nået frem for sent? Af vore vedtægter fremgår det at "Den ordinære generalforsamling indkaldesmed mindst 14 dages varsel ved brev til hvert enkelt medlem" Indkaldelser er afsendt fra postterminalen 18 dage før generalforsamlingen. Et medlem har meddelt at have modtaget indkaldelsen 11 dage før generalforsamlingen. Hvornår er en generalforsamling lovlig varslet - ved rettidig fremsendelse eller modtagelse af indkaldelse? først ved modtagelsen. Når det er formuleret sådan, skal indkaldelsen være kommet frem til medlemmerne "til tiden". D.v.s. det skal være MODTAGET. Det er jo helt åbenbart ikke sket til det pågældende medlem. Imidlertid betyder det næppe, at generalforsamlingen af den grund bliver ugyldig. Det kommer an på de nærmere omstændigheder. Hvis indkaldelserne helt utvivlsomt ER sendt 18 dage før, har bestyrelsen med sædvanlig postgang her i landet måttet kunne regne med, at indkaldelserne er rettidig. Hvis JEG var dirigent på generalforsamlingen, og spørgsmålet blev rejst, ville jeg ret sikkert erklære generalforsamlingen lovligt indvarslet, såfremt det kun er en enkelt eller ganske, ganske få, som har været udsat for postvæsenets langsommelighed. Hvis det derimod forekommer sandsynligt, at "mange" ikke har fået indkaldelsen til tiden, vil jeg erklære generalforsamlingen som ikke lovligt indvarslet. Og du får ikke et bud på, hvad der ligger i "mange". Det afhænger af foreningens karakter, medlemsantallet og omstændighederne samlet bedømt. Et medlem, som ikke har været mødt, og som nu "beklager sig", vil sandsynligvis heller ikke kunne få generalforsamlingen erklæret ugyldig af den grund. Men det er de samme elementer som ovenfor, der indgår i bedømmelsen. Hvis det drejer sig om et enkelt medlem, som rent

13 faktisk giver møde, er der efter min bedømmelse slet ikke tvivl om, at generalforsamlingen kan gennemføres. Kan jeg gøre ejerforeningens bestyrelse ansvarlig for tab på kr. ved investering i investeringsbeviser? Jeg er ejer/beboer af en lejlighed i ejerlejlighedsforening, hvor det af regnskabet, der skal godkendes om 1 uge på generalforsamlingen fremgår af revisorens forbehold at: 1.. Bestyrelsen har i år 2000 investeret og tabt kr. ved at investere i investeringsbeviser. 2. I vort tillæg til normalvedtægterne står det klart, som revisor også bemærker, at egenkapitalen kun må anbringes i børsnoterede obligationer. 3. Bestyrelsen vil ikke følge revisors anvisning og opfører investeringsbevisernes værdi til anskaffelsesværdien, i stedet for, som regnskabsloven, til kursværdien pr Hermed vises tabet på kr. ikke direkte. Spørgsmål, kan det virkelig passe at pkt. 2 og 3. er lovlige og har jeg ingen indsigelsesmuligheder som alm. ejer. Jeg mener desuden der bør være mulighed for at stille bestyrelsen ansvarlig, idet jeg og andre har lidt et konstateret økonomisk tab, min andel er selvfølgelig kun ca kr. men!!. Det er jo klart, at vedtægterne skal følges. Bestyrelsen har et ret kraftigt problem, som endda kan udvikle sig til et egentligt bestyrelsesansvar. Du kan indstille regnskabet til forkastelse. Men det vil formentlig betyde, at bestyrelsen må gå af, og I skal finde nye bestyrelsesmedlemmer. Alternativt kan du meddele, at du personligt agter at stemme imod regnskabet, og at du ønsker protokolført et forbehold om at stille bestyrelsen til personligt ansvar for "dristige investeringer".

14 Hvor lang tid kan jeg kræve til at gennemgå fagforeningens regnskab før generalforsamling? Til fagforeningens generalforsamling udleveres et meget mangelfuld regnskab kun til fremmødte ca. ½ time før godkendelse, og godkendes på mellem 3 og 11 min. af vennerne. Skal det ikke udleveres X antal uger før så man i fred og ro kan gennemgå det? Har fagforeningen ikke pligt til at fremlægge budget til godkendelse? Det gør de ikke, hvilket medfører et kæmpe penge forbrug og en meget stor administration. Er alt det lovlig? I al foreningsret er det helt afgørende, hvad der står i foreningens vedtægter. Nogle foreninger har en tradition for, at regnskabet ligger fremme f. eks. på foreningens kontor, forud for generalforsamlingen. Det er dog næppe så almindeligt, at man kan sige, at det skal være sådan. Selskabsretten har for aktieselskabers vedkommende en regel som den, du efterlyser. Her er det dog kun 8 dage forud for generalforsamlingen, at materialet skal være tilgængeligt. Også med hensyn til budgettet er det vedtægterne, der er afgørende for, hvad man har pligt til. Mange foreninger har forudgående kontrol i den forstand, at generalforsamlingen fastsætter budgettet. Andre har den mellemform, at det fremlægges "til orientering" men altså ikke til beslutning, og atter andre har kun den efterfølgende kontrol, der består i at godkende eller forkaste selve regnskabet. Du har under alle omstændigheder som medlem ret til at se foreningens vedtægter, som du så kan forholde dig til.

15 Kassereren vil ikke kontaktes! Jeg er med i en forening, hvor vi har følgende problem med kassereren: Årsregnskabet for 1999 skulle have været færdigt til marts 2000, han fik dog udsættelse til april Herefter har vi fået den ene undskyldning efter den anden. Den sidste måned har vi slet ikke kunnet få kontakt med ham, hverken pr. brev, telefon, mobil, eller besøg på adressen. Senest har vi sendt et anbefalet brev, hvor alle øvrige medlemmer af bestyrelsen har underskrevet et dokument, hvor vi beder kassereren overdrage foreningens 2 konti til et andet medlem af bestyrelsen. Ifølge de 2 banker, hvor kontiene er oprettet, er det svært/umuligt for dem at gøre noget angående vores konti. Den ene konto har jeg dog også kort til, men der står kun en meget lille del af vores penge. Hvad kan/skal vi nu gøre??? I skal have afsat kassereren formelt. Hvis bestyrelsen ifølge vedtægterne konstituerer sig selv, skal bestyrelsen på et bestyrelsesmøde beslutte at afsætte kassereren og vælge en anden. Endvidere skal I have ændret diverse prokura og fuldmagter, hvis I har sådanne. Derefter kan I med bestyrelsesprotokollen henvende Jer til banken, der skal tage beslutningen til efterretning. Banken skal derefter acceptere, at den tidligere kasserer ikke har dispositionsbeføjelser, og I andre vil kunne hæve på diverse konti. Der er et særligt problem, hvis der er tale om konti med bankbøger. De skal evt. mortificeres. Også det taler I med banken om i praksis. Endelig er der den mulighed, at I kontakter en advokat, der vil kunne hjælpe Jer med at gennemføre en fogedforretning hos den tidligere kasserer med henblik på udlevering af tingene. Men det ser jo ud til, at han ikke engang BOR der, hvor I tror, han bor. Og selv om I kommer ind med fogeden, og han bor der, men ikke er hjemme, er det jo ikke ligetil at finde tingene fysisk i huset.

16 Fogeden vil dog også kunne tvinge ham til at møde i fogedretten med trusler om "fængsling", hvis ikke han fortæller, hvor tingene er. Men prøv, om I ikke kan klare Jer på den anden måde først.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BEDAHL

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BEDAHL VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BEDAHL (Begoniavej, Dahliavej & Dahliaparken) Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er BEDAHL Foreningens hjemsted er Holbæk kommune, Region Sjælland Foreningens

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

Grundejerforeningen Jyllingelund

Grundejerforeningen Jyllingelund Grundejerforeningen Jyllingelund Vedtægter senest opdateret 14. Juni 2011 Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED FORENINGENS NAVN ER: "JYLLINGELUND" FORENINGENS HJEMSTED ER: 4040 JYLLINGE 2 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Hagenstrupparkens Grundejerforening

Hagenstrupparkens Grundejerforening Hagenstrupparkens Grundejerforening Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er: Hagenstrupparkens Grundejerforening 2 Foreningens hjemsted er i Ulstrup, Favrskov Kommune Formål 3 Grundejerforeningens

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen SKOVSGÅRDEN

Vedtægter for grundejerforeningen SKOVSGÅRDEN 1 Navn 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsgården 2 Hjemsted 1. Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 3 Formål 1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde

Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde 1. Foreningens navn og jurisdiktion Grundejerforeningens navn er HYRDEHØJ, omfattende del af matr.nr.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord Vedtægter af 26. marts 2015 Version 1.0.doc Side 1 af 5 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egebjerglund Nord. 2. Dens hjemsted er Egebjerg i Ballerup kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984,

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening

Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening v/torben Møller Tammosevej 33 Store Lyngby 3320 Skævinge Mobil 4062 5013 Tlf 4582 1313 E-Mail: st-lyngby@st-lyngby-grf.dk 1. Stk. 1: Foreningens navn er "St.

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup Vedtægter for Grundejerforeningen Blåmejsen 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen hedder Grundejerforeningen Blåmejsen. 1.2 Foreningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Århus. FORENINGENS

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

FOR FORSIKRINGSKLUBBEN. GF Pharma

FOR FORSIKRINGSKLUBBEN. GF Pharma Forslag til VEDTÆGTER FOR FORSIKRINGSKLUBBEN GF Pharma EN FORSIKRINGSKLUB FOR MEDARBEJDERE PÅ ALLE VIRKSOMHEDER INDEN FOR DEN FARMACEUTISKE INDUSTRI I DANMARK 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Forsikringsklubben

Læs mere

Grundejerforeningen Rosenparken Dato

Grundejerforeningen Rosenparken Dato Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rosenparken 2 Foreningens hjemsted er Bramming Kommune under Ribe ret, der er foreningens værneting. 3 Ifølge lokalplan nr.

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Jyllingelund

Grundejerforeningen Jyllingelund Grundejerforeningen Jyllingelund Vedtægter senest opdateret 21. september 2016 Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED FORENINGENS NAVN ER: "JYLLINGELUND" FORENINGENS HJEMSTED ER: 4040 JYLLINGE 2 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune. Vedtægter for grundejerforeningen Sandhagen juni 2013 Kapitel 1: Foreningens navn og hjemsted 1: 2: Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. 2 Område og medlemmer 1. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af parceller udstykket

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E "

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN  W I D S T I L L E 9. april 2015 VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E " 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Antenneforeningen "Widstille". Foreningens hjemsted er Egedal Kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

GF Kommunals vedtægter

GF Kommunals vedtægter GF Kommunals vedtægter Vedtægter for GF Kommunal Gældende fra d. 13. april 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Kommunal forening med begrænset ansvar. Dens hjemsted er den til enhver tid værende

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vedtægter for DTU Forsikringsklub

Vedtægter for DTU Forsikringsklub Vedtægter for DTU Forsikringsklub Vedtægter for DTU Forsikringsklub F.M.B.A l Navn og hjemsted Klubbens navn er "DTU Forsikringsklub F.M.B.A." (Danmarks Tekniske skoler og Universiteter). Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for H/F Lilletoften V E D T Æ G T E R. for H/F Lilletoften

Vedtægter for H/F Lilletoften V E D T Æ G T E R. for H/F Lilletoften V E D T Æ G T E R for H/F Lilletoften Oversigt: 1. Foreningens navn 2. Formål og virke 3. Medlemmer 4. Hæftelse 5. Haveleje 6. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse 7. Ophævelse af lejeaftalen 8. Generalforsamlinger

Læs mere

Vejledning til oprettelse af en forening

Vejledning til oprettelse af en forening Vejledning til oprettelse af en forening Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan foreningens arbejde og organisation er struktureret.

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dens hjemsted er: Randers Kommune. 2 Formål

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Med ændringer vedtaget af generalforsamlingen 28. november 2012. Indholdsfortegnel se Side Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Kapitel 2 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere