Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven"

Transkript

1 Skatteudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr Udkast Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Ændring af skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere) 1 I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 14. november 2005, som ændret bl.a. ved lov nr. 522 af 17. juni 2008, 3 i lov nr. 462 af 12. juni 2009, 1 i lov nr. 521 af 12. juni 2009, 7 i lov nr af 16. december 2009 og senest ved 6 i lov nr. 724 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 48 E, stk. 3, nr. 1, ændres 3 år til: 10 år. 2. I 48 E, stk. 6, 1. pkt., ændres inden for de seneste 3 år til: inden for de perioder, der er nævnt i disse bestemmelser, F, stk. 1, 1. pkt., affattes således: For personer, som vælger beskatning efter 48 E og 48 F, beregnes A-skatten som 26 pct. af vederlaget i penge i henhold til ansættelseskontrakten. 4. I 48 F, stk. 1, 4. pkt., ændres jf. dog stk. 8 til: jf. dog stk I 48 F, stk. 1, 6. pkt., udgår, jf. dog stk. 3 og I 48 F, stk. 2, 1. pkt., ændres 36 måneders til: 60 måneders F, stk. 3-7, ophæves. Stk bliver herefter stk I 48 F, stk. 8, som bliver stk. 3, ændres i 1. pkt. efter stk. 1-3 til: efter stk I 48 F, stk. 9, som bliver stk. 4, ændres efter stk. 1-3 til: efter stk I 48 F, stk. 10, som bliver stk. 5, ændres to steder i 1. pkt. efter stk. 1-3 til: efter stk. 1.

2 I 48 F, stk. 11, som bliver stk. 6, ændres efter stk. 1-3 til: efter stk Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Stk. 2. Loven har virkning fra indkomståret Stk. 3. 1, nr. 6, finder ikke anvendelse for personer, som forud for indkomståret 2011 har været beskattet i 36 måneder efter kildeskattelovens 48 E og 48 F i nogen hidtidig affattelse af disse bestemmelser. Stk. 4. Personer, som ved påbegyndelsen af indkomståret 2011 har valgt beskatning efter kildeskattelovens 48 E og 48 F som affattet ved lovbekendtgørelse nr af 14. november 2005, som ændret bl.a. ved lov nr. 522 af 17. juni 2008, 3 i lov nr. 462 af 12. juni 2009, 1 i lov nr. 521 af 12. juni 2009, 7 i lov nr af 16. december 2009 og senest ved 6 i lov nr. 724 af 25. juni 2010, beskattes med 26 pct. i den resterende del af den periode, hvor beskatning efter 48 F, stk. 3, som affattet ved førnævnte lov kunne have været valgt. 1. pkt. gælder uanset bestemmelserne i lovens 1, nr. 1.

3 - 3 - Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1. Indledning Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har den 8. november indgået aftale om finansloven for Følgende element fra finanslovsaftalen for 2011 indgår i dette lovforslag: Bruttoskatteordningen for forskere og nøglemedarbejdere Bruttoskatteordningen letter danske virksomheders muligheder for at rekruttere kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Regeringen, dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gøre ordningen enklere og forbedre mulighederne for at tiltrække udenlandske eksperter til opgaver, der varer mere end 3 år. Flere højt kvalificerede medarbejdere er med til at styrke danske virksomheders konkurrenceposition i en stadig mere global verden og dermed øge vækstmulighederne i dansk økonomi. Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er derfor enige om, at det skal være muligt at anvende ordningen i 5 år til en skattesats på 26 pct. ( ) Fremover kan bruttoskatteordningen kun anvendes af personer, der ikke har været skattepligtige i Danmark inden for de seneste 10 år ( ). Initiativet drøftes med partierne bag Jobplanen. 2. Lovforslagets formål og baggrund Formålet med lovforslaget er at lette danske virksomheders muligheder for at kunne rekruttere højt kvalificeret arbejdskraft i udlandet. Forskerskatteordningen gøres efter lovforslaget enklere, og mulighederne for at tiltrække udenlandske eksperter til opgaver, der varer mere end tre år, forbedres. Flere højt kvalificerede medarbejdere vil styrke danske virksomheders konkurrenceposition i en stadigt mere global verden og dermed øge vækstmulighederne i dansk økonomi. 3. Gældende ret Den særlige skatteordning for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere forskerskatteordningen kan anvendes af enhver, der opfylder en række objektivt fastsatte betingelser.

4 - 4 - Der er intet skønselement og ingen dispensationsmuligheder i ordningen. Enten opfylder man betingelserne, eller også gør man det ikke. Hovedbetingelserne er følgende: Man skal blive skattepligtig til Danmark i forbindelse med påbegyndelse af et ansættelsesforhold hos en dansk arbejdsgiver. Man må ikke inden for de seneste tre år have været skattepligtig til Danmark af lønindkomst eller indkomst ved selvstændig virksomhed. Man må ikke inden for de seneste fem år have haft direkte eller indirekte del i ledelsen af, kontrollen med eller kapitalen i den virksomhed, hvor man skal ansættes. Man må ikke inden for tre år før eller et år efter ophør af tidligere skattepligt have været ansat i den virksomhed, hvor man nu skal ansættes, eller i dermed koncernforbundet dansk eller udenlandsk virksomhed. Man skal efter ansættelseskontrakten være garanteret en løn på i gennemsnit mindst kr. om måneden (2010-niveau). Dette krav gælder ikke for personer, hvis kvalifikationer som forskere er godkendt af en forskningsinstitution eller et forskningsråd. Når disse betingelser er opfyldt, kan man vælge enten at blive bruttobeskattet med 25 pct. i tre år eller med 33 pct. i fem år. I begge tilfælde skal der betales arbejdsmarkedsbidrag. Der kan ikke foretages fradrag i den bruttobeskattede indkomst. Efter udløbet af perioden på bruttoskat kan man som alt overvejende hovedregel blive i Danmark på almindelige skattevilkår i ubegrænset tid. Kun i de tilfælde, hvor en person inden for fem år forud for ansættelsen under forskerskatteordningen har været fuldt skattepligtig til Danmark eller begrænset skattepligtig af lønindkomst eller indkomst ved selvstændig virksomhed, gælder der et efterbeskatningskrav. Dette indebærer, at man mister skattefordelen for den tid, hvor forskerskatteordningen har været anvendt, hvis man ikke inden fire år efter udløbet af perioden på bruttoskat bringer sin skattepligt til Danmark til ophør i mindst tre år. Denne regel omfatter kun personer, der har været ude af dansk skattepligt i mellem tre og fem år forud for ansættelsen under forskerskatteordningen. 4. Lovforslaget Lovforslaget går ud på, at det fremover skal være muligt at anvende forskerskatteordningen i fem år til en skattesats på 26 pct. Partierne bag forslaget er enige om, at der i det nye enstrengede system ikke er behov for efterbeskatning af personer, som vælger at arbejde i Danmark i år 4 og 5. Partierne er endvidere enige om at fjerne det efterbeskatningskrav, der gælder for personer, som kun har været ude af dansk skattepligt i en periode på mellem tre og fem år. Dette skal ses i sammenhæng med, at partierne også er enige om at forlænge den periode, hvor en person skal have været ude af dansk skattepligt for at kunne gøre brug af forskerskat-

5 - 5 - teordningen. Denne er i øjeblikket tre år. Perioden foreslås forlænget til 10 år. Som nævnt under gennemgangen af gældende ret ovenfor kan forskerskatteordningen i sin nuværende form anvendes enten i tre år til 25 pct. skat eller i fem år til 33 pct. skat. Efter lovforslaget kan ordningen anvendes i fem år til en skattesats på 26 pct. Samlet set giver den nye ordning således en lavere beskatning, uanset om den nye ordning sammenlignes med den ene eller den anden variant af den eksisterende. 5. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Lovforslaget består af to elementer, som har modsatrettede provenumæssige konsekvenser. Lovforslaget skønnes samlet set at være provenuneutralt. Omlægning af den nuværende bruttoskatteordning, så det i fremtiden bliver en enstrenget ordning med en skattesats på 26 pct. (ca. 31,9 pct. inkl. AM-bidrag) i fem år, medfører isoleret set et provenutab i størrelsesordenen 50 mio. kr. Modsat medfører forslaget om at forlænge den periode, man skal have været ude af dansk skattepligt for at kunne gøre brug af ordningen, fra tre til 10 år, isoleret set et merprovenu i størrelsesordenen 50 mio. kr. Det strukturelle niveau for antal personer på bruttoskatteordningen skønnes at udgøre ca personer om året. Heraf skønnes antallet af personer, som anvender 33 pct. ordningen, at udgøre ca. 350 personer årligt, mens de resterede ca personer anvender 25 pct. ordningen. For personer, som er tilknyttet kortere arbejdsopgaver, betyder omlægningen en beskeden skattestigning på ca. 0,9 pct. enheder om året, svarende til en skattestigning på ca kr. for en person med en indkomst på 1 mio. kr. Omvendt betyder omlægningen også, at de personer, som i forvejen anvender ordningen, vil få et større incitament til at forlænge deres ophold i Danmark. For personer på 33 pct. ordningen vil skatten falde med ca. 6,5 pct. enheder om året, svarende til skattelettelse på knap kr. ved en indkomst på 1 mio. kr. For nogle vil det efter de gældende regler være aktuelt at anvende 25 pct. ordningen i 3 år efterfulgt af 1-2 år på almindelig beskatning. For denne persongruppe vil omlægningen betyde, at de i de tre første år vil få en beskeden skattestigning, mens de i de to sidste år vil få en skattelettelse svarende til forskellen mellem almindelig indkomst skat og en bruttoskat på ca. 31,9 pct. (inkl. AM-bidrag). Størrelsen af denne persongruppe kendes ikke. Samlet set skønnes disse bevægelser, med stor usikkerhed, at medføre et nettoprovenutab på ca. 50 mio. kr. årligt. Personer, som har et forudgående tilknytningsforhold til Danmark, vil være mindre påvirkeli-

6 - 6 - ge overfor skatteændringer end personer uden et sådant tilknytningsforhold, da mange sådanne personer vil have andre årsager (familieforhold mv.) til at bosætte sig i Danmark end de rent skattemæssige. Derfor må det også formodes, at personer med et forudgående tilknytningsforhold til Danmark vil være tilbøjelige til at vende tilbage til Danmark igen efter en kortere eller længere årrække, og uanset om det er muligt at anvende bruttoskatteordningen eller ej. Forlængelsen af den periode, hvor man skal have været ude af dansk skattepligt, fra tre år til 10 år skønnes med stor usikkerhed at bevirke, at der i fremtiden er ca. 75 pct. færre personer med forudgående tilknytningsforhold til Danmark, som vil opfylde kravene. Det skønnes, at antallet af sådanne personer, som i dag anvender bruttoskatteordningen, udgør i størrelsesordenen personer årligt. Dermed skønnes regelændringen at medføre, at ca personer i fremtiden, vil betale almindelig dansk indkomstskat frem for den lavere sats på bruttoskatteordningen. På denne baggrund skønnes regelændringen med stor usikkerhed at medføre et merprovenu i størrelsesordenen 50 mio. kr. årligt. 6. Administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget skønnes at medføre engangsudgifter til systemtilretninger i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. 7. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Med lovforslaget imødekommes erhvervslivets ønsker om at skabe bedre forhold for personer tilknyttet længerevarende arbejdsopgaver. De forbedrede rekrutteringsforhold må forventes at medføre en øget tilgang af forskere m.v. tilknyttet længerevarende arbejdsopgaver og projekter, der ellers ikke ville være kommet til landet. I det omfang, at virksomhederne i sjældnere grad skal ansætte ny arbejdskraft (gennemsnitsopholdet stiger), vil erhvervslivets omkostninger til rekruttering falde. 8. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for erhvervslivet. 9. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 10. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 11. Forholdet til EU-retten Da den særlige skatteordning i sin tid blev indført, blev den anset for at være en statsstøtte-

7 - 7 - ordning og blev godkendt af Kommissionen efter statsstøttereglerne. I 2000 blev ordningen godkendt som en generel foranstaltning, og de foreslåede ændringer ændrer ikke grundlaget herfor. Lovforslaget har således ikke nogen EU-retlige konsekvenser. 12. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Forslaget er ved fremsættelsen sendt til høring hos følgende myndigheder og organisationer: Advokatrådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Danmarks Idræts-Forbund, Danmarks Rederiforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Den Danske Skatteborgerforening, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen Danske Revisorer, Foreningen Registrerede Revisorer, Kommunernes Landsforening. 13. Sammenfattende skema Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Økonomiske konsekvenser for det offentlige Administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Positive konsekvenser/mindre udgifter Lovforslaget skønnes samlet set at være provenuneutralt. Lovforslaget medfører positive konsekvenser for erhvervslivet, der ikke kan kvantificeres nærmere. Ingen Ingen Ingen Negative konsekvenser/merudgifter Udgifter til systemtilretninger i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. Ingen Ingen Ingen Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Efter de gældende regler er det en betingelse for at kunne gøre brug af forskerskatteordningen, at man ikke har været fuldt skattepligtig til Danmark eller har været skattepligtig til Danmark af lønindkomst eller indkomst ved selvstændig virksomhed i de seneste tre år forud

8 - 8 - for ansættelsen. Denne periode foreslås forlænget til 10 år. Til nr. 2 Der eksisterer forskellige steder i forskerskatteordningen særligt lempelige regler for personer, hvis kvalifikationer som forsker er godkendt af en forskningsinstitution eller et forskningsråd. Et af disse steder er en regel om, at en forsker i et vist omfang godt kan have været begrænset skattepligtig til Danmark af lønindkomst som gæsteunderviser og lign. på universiteter forud for ansættelse under forskerskatteordningen. Tidsfristerne i denne regel foreslås justeret som en konsekvens af den ændring, der er beskrevet under nr. 1. Til nr. 3 I øjeblikket kan der vælges mellem en skattesats på 25 pct. i tre år og en skattesats på 33 pct. i fem år. Det foreslås, at der fremover kun kan vælges en enhedssats på 26 pct. Til nr. 4 Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at de gældende stk. 3-7 foreslås ophævet. Til nr. 5 Der er tale om en konsekvensændring i form af fjernelse af en henvisning. Indkomstskattepligten for indkomst omfattet af forskerskatteordningen er som udgangspunkt endeligt opfyldt ved erlæggelse af bruttoskatten. I øjeblikket er der en mulighed for at vælge om fra 25 pct. skat i tre år til 33 pct. skat i fem år, og i denne situation skal forskellen erlægges. Med ophævelse af bestemmelserne om valg mellem to satser bliver henvisningen overflødig. Til nr. 6 Det foreslås, at forskerskatteordningen fremover skal kunne anvendes i 60 måneder i alle tilfælde. Til nr. 7 De bestemmelser, der foreslås ophævet, vedrører for det første muligheden for at vælge mellem 25 pct. skat i tre år og 33 pct. skat i fem år. Efter forslaget vil der fremover kun kunne vælges 26 pct. skat i fem år. Dernæst vedrører forslaget en ophævelse af de sidste rester af det gamle generelle efterbeskatningskrav. Oprindeligt gjaldt dette krav for alle. Efter tre år på forskerskatteordningen skulle man efter et bestemt åremål bringe sin skattepligt til Danmark til ophør igen dvs. flytte væk fra Danmark igen. Gjorde man ikke det, mistede man skattefordelen for den tid, hvor forskerskatteordningen havde været anvendt. Man blev med andre ord efterbeskattet. Dette blev i 1998 ophævet for forskere og i 2002 for de fleste andre. Nu gælder kravet kun for personer, som har været ude af dansk skattepligt i en periode på mellem tre og fem år. Forslaget

9 - 9 - om helt at afskaffe dette krav skal ses i sammenhæng med, at den periode, hvor en person skal have været ude af dansk skattepligt for at kunne gøre brug af forskerskatteordningen, nu foreslås forlænget til 10 år. Til nr Der er tale om konsekvensændringer som følge af, at der fremover kun vil kunne vælges beskatning efter én sats. Til 2 Til stk. 1 Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Til stk. 2 Det foreslås, at loven har virkning fra indkomståret Til stk. 3 Det foreslås, at forlængelsen af den periode, hvor forskerskatteordningen kan anvendes, fra tre til fem år ikke skal finde anvendelse for personer, som forud for indkomståret 2011 allerede er blevet beskattet i 36 måneder efter forskerskatteordningen, uanset i hvilken tidligere udformning. Personer, der allerede har anvendt forskerskatteordningen fuldt ud, får hermed ikke mulighed for at komme på forskerskat igen i to år ekstra. En sådan person vil være omfattet af ophævelsen af det gamle efterbeskatningskrav, jf. bemærkningerne til 1, nr. 7, hvis noget sådant skulle være aktuelt for den pågældende. Dette vil være tilfældet, hvis den pågældende havde været ude af dansk skattepligt i under fem år forud for anvendelsen af forskerskatteordningen, og den pågældende endnu ikke har været omfattet af de almindelige skatteregler i fire år efter ophør af treårsperioden på forskerskat. Til stk. 4 Endelig foreslås det at personer, som er omfattet af den gældende forskerskatteordning på tidspunktet for påbegyndelsen af indkomståret 2011, beskattes med 26 pct. i den resterende del af den periode, hvor 33 pct. beskatning efter den nugældende ordning kunne have været valgt. Dette indebærer, at alle, der nu er i forskerskatteordningen, vil kunne være omfattet af ordningen i fem år, uanset om man oprindeligt har valgt 25 pct. skat eller 33 pct. skat, og at alle fremadrettet beskattes med 26 pct. Dette skal gælde uanset bestemmelserne i lovens 1, nr. 1, dvs. den bestemmelse, hvorefter en person skal have været uden for dansk skattepligt forlænges fra tre år til 10 år for at kunne

10 gøre brug af forskerskatteordningen. De personer, som ved påbegyndelsen af indkomståret 2011 er omfattet af forskerskatteordningen, fortsætter således under ordningen, selvom de ikke opfylder den nye betingelse om at have været ude af dansk skattepligt i mindst 10 år.

11 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 14. november 2005, som ændret bl.a. ved lov nr. 522 af 17. juni 2008, 3 i lov nr. 462 af 12. juni 2009, 1 i lov nr. 521 af 12. juni 2009, 7 i lov nr af 16. december 2009 og senest ved 6 i lov nr. 724 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer: 48 E. Personer, som bliver skattepligtige efter 1 eller 2, stk. 1, nr. 1, i forbindelse med påbegyndelse af ansættelsesforhold hos en arbejdsgiver, som er omfattet af 1 eller 2, stk. 1, nr. 4, selskabsskattelovens 1, 2, stk. 1, litra a, eller 3, fondsbeskatningslovens 1 eller dødsboskattelovens 1, kan vælge at blive beskattet af vederlag i penge, jf. 43, stk. 1, efter 48 F. Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse for personer, som er skattepligtige efter 1, og som anses for hjemmehørende i Danmark efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, når der udføres arbejde uden for Danmark under sådanne omstændigheder, at beskatningsretten til indkomsten efter dobbeltbeskatningsoverenskomst overgår til udlandet, Færøerne eller Grønland. Stk. 3. Det er en betingelse for anvendelsen af stk. 1, at 1) den skattepligtige ikke inden for de seneste 3 år forud for ansættelsen har været skattepligtig efter E, stk. 3, nr. 1, ændres 3 år til: 10 år.

12 eller 2, stk. 1, nr. 1-4, 7 eller 9-29, eller stk. 2, jf. dog stk. 6, 2) den skattepligtige ikke har eller inden for de seneste 5 år forud for ansættelsen har haft direkte eller indirekte del i ledelsen af, kontrollen med eller væsentlig indflydelse på den virksomhed, med hvilken ansættelsesforholdet er indgået, jf. 43, stk. 2, litra i, pkt., 3) den skattepligtige ikke på noget tidspunkt inden for en periode på 3 år før og 1 år efter ophør af skattepligt som nævnt i nr. 1 har været ansat i den forskningsinstitution eller den virksomhed, hvormed ansættelsesforholdet indgås, eller i en dermed koncernforbundet dansk eller udenlandsk virksomhed, jf. dog stk. 4, 4) den skattepligtige ikke forud for ansættelsen har været udsendt til udlandet som ph.d.-studerende lønnet af offentlige midler fra Danmark og 5) vederlaget i penge i henhold til ansættelseskontrakten som et gennemsnit inden for samme kalenderår udgør et grundbeløb på mindst kr. (2010-niveau) om måneden, hvilket reguleres efter personskattelovens 20, hvortil kommer bidrag efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. dog stk. 5 Stk. 4. Betingelserne i stk. 3, nr. 3 og 4, anses for opfyldt, hvis den skattepligtige ikke inden for 3 år forud for ansættelse med beskatning efter 48 F har været ansat i den forskningsinstitution eller den virksomhed, hvormed ansættelsesforholdet indgås, eller i en dermed koncernforbundet dansk eller udenlandsk virksomhed, henholdsvis har været udsendt til udlandet som ph.d.-studerende lønnet af offentlige midler fra Danmark. Stk. 5. Personer, hvis kvalifi-

13 kationer som forskere ved påbegyndelsen af ansættelsesforholdet er godkendt af en offentlig forskningsinstitution eller et forskningsråd, jf. lov om forskningsrådgivning m.v., og som skal udføre forskningsarbejde, er ikke omfattet af vederlagskravet i stk. 3, nr. 5. Stk. 6. Personer som nævnt i stk. 5 anses for at opfylde betingelserne i stk. 3, nr. 1 og 3, selv om de pågældende inden for de seneste 3 år har været skattepligtige efter 2, stk. 1, nr. 1, af indkomst ved virksomhed af en samlet varighed på højst 12 måneder som gæsteundervisere og lignende på universiteter eller andre forskningsinstitutioner. Sådanne personer anses endvidere for at opfylde betingelserne i stk. 3, nr. 1 og 3, selv om der i den i 1. pkt. nævnte periode er indtrådt skattepligt efter 1, når den pågældendes ophold ved dansk universitet eller forskningsinstitution udelukkende er finansieret af midler hidrørende fra kilder uden for Danmark. Stk. 7. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler for godkendelse efter stk. 5 og 48 F, stk F. For personer, som vælger beskatning efter 48 E og 48 F, beregnes A-skatten som 25 pct. af vederlaget i penge i henhold til ansættelseskontrakten, jf. dog stk. 3 og 4. Vederlaget medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Beløb og vederlag omfattet af ligningslovens 16, stk. 1, behandles som vederlag i penge, i det omfang beløbene og vederlagene i henhold til 43, stk. 2, er gjort til A-indkomst. Der kan ikke foretages fradrag i vederlaget, jf. dog stk. 8. Udgifter til erhvervelse, sikring og vedligeholdelse af vederlaget kan heller ikke fradrages i anden indkomst 2. I 48 E, stk. 6, 1. pkt., ændres inden for de seneste 3 år til: inden for de perioder, der er nævnt i disse bestemmelser,. 3. I 48 F, stk. 1, 1. pkt., affattes således: For personer, som vælger beskatning efter 48 E og 48 F, beregnes A-skatten som 26 pct. af vederlaget i penge i henhold til ansættelseskontrakten. 4. I 48 F, stk. 1, 4. pkt., ændres jf. dog stk. 8 til: jf. dog stk. 3.

14 hos den skattepligtige. Indkomstskattepligten af vederlaget er endeligt opfyldt ved erlæggelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 2. Beskatning efter stk. 1 kan finde sted i en eller flere perioder af højst 36 måneders samlet varighed. Hvis nyt ansættelsesforhold, hvor vederlaget beskattes efter stk. 1, tiltrædes senest 1 måned efter ophør af tidligere tilsvarende ansættelsesforhold, er det ikke en betingelse, at skattepligt indtræder i forbindelse med det nye ansættelsesforholds påbegyndelse. Tidligere perioder, hvor beskatning efter stk. 1 har fundet sted, indgår ikke ved bedømmelsen efter 48 E, stk. 3, nr. 1. For personer som nævnt i 48 E, stk. 5, indgår tidligere perioder, hvor beskatning efter stk. 1 har fundet sted, ikke ved bedømmelsen efter 48 E, stk. 3, nr. 3. Stk. 3. I stedet for beskatning med 25 pct. i en eller flere perioder af højst 36 måneders samlet varighed som nævnt i stk. 1 og 2 kan den skattepligtige vælge beskatning med 33 pct. i en eller flere perioder af højst 60 måneders samlet varighed. Stk. 1, pkt., og stk. 2, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Stk. 4. Valg efter stk. 3 skal foretages senest på tidspunktet for sidste rettidige indgivelse af selvangivelse for det indkomstår, hvor beskatning efter stk. 1-3 første gang vælges. Er der i perioden forud for valg efter 1. pkt. foretaget indeholdelse med en anden sats end den valgte, foretages der regulering for den pågældende periode. Den erlagte skat behandles som indeholdt foreløbig skat, jf. stk. 13. Stk. 5. Valg efter stk. 1-3 kan omgøres én gang inden for den samlede periode, hvor beskatning efter stk. 1-3 finder sted, dog senest ved udløbet af den 36-måneders-periode, der er 5. I 48 F, stk. 1, 6. pkt., udgår, jf. dog stk. 3 og I 48 F, stk. 2, 1. pkt., ændres 36 måneders til: 60 måneders F, stk. 3-7, ophæves. Stk bliver herefter stk. 3-8.

15 nævnt i stk. 2, 1. pkt. Stk. 4, 2. og 3. pkt., finder i sådanne tilfælde tilsvarende anvendelse. Når beskatning efter stk. 1-3 er valgt for et indkomstår, kan den skattepligtige ikke senere vælge, at vederlaget i stedet beskattes efter de almindelige regler. Stk. 6. Beskatning efter stk. 1-3 bortfalder for personer, som inden for de seneste 5 år forud for påbegyndelsen af den første ansættelse, hvor vederlaget beskattes efter stk. 1 og 3, har været skattepligtige efter 1 eller 2, stk. 1, nr. 1-4, 7 eller 9-29, eller stk. 2, hvis den skattepligtige ikke senest 48 måneder efter udløbet af den 36-måneders-periode, der er nævnt i stk. 2, eller den 60-måneders-periode, der er nævnt i stk. 3, bringer sin fulde skattepligt til ophør i en samlet periode på mindst 3 år, jf. dog stk. 7. Beskatning efter stk. 1-3 bortfalder endvidere, hvis en skattepligtig som omhandlet i 1. pkt. i den nævnte 3-års-periode er eller bliver skattepligtig efter 2 i forbindelse med ansættelse hos en arbejdsgiver, når den skattepligtige tidligere har været beskattet efter stk. 1-3 i forbindelse med ansættelse hos den pågældende arbejdsgiver eller en dermed koncernforbundet virksomhed. De vederlag, som er beskattet efter bestemmelserne i stk. 1-3, medregnes i så fald til den skattepligtige indkomst for de indkomstår, de vedrører, og den erlagte skat behandles som indeholdt foreløbig skat, jf. stk. 13. Stk. 7. Beskatning efter stk. 6 finder ikke sted, når den skattepligtige er omfattet af 48 E, stk. 5. Tilsvarende gælder, når et forskningsråd attesterer, at den skattepligtige udfører forsknings- og udviklingsarbejde. I tilfælde af flere ansættelsesforhold i umiddelbar forlængelse af hinanden er det en betingelse, at samtlige ansættelsesforhold opfylder betingelserne i 1. eller 2. pkt

16 Stk. 8. Dokumenterede udgifter til obligatoriske udenlandske sociale bidrag, jf. ligningslovens 8 M, stk. 2 og 5, medregnes ikke i grundlaget for indeholdelse af skat efter stk Omfatter vederlag i henhold til ansættelseskontrakten vederlag i penge og andet vederlag, finder 1. pkt. kun anvendelse på den del af de obligatoriske udenlandske sociale bidrag, som forholdsmæssigt svarer til vederlaget i penge. Stk. 9. Hvis den skattepligtige er gift, finder reglen i personskattelovens 7, stk. 3, om forhøjelse af den anden ægtefælles grundbeløb ikke anvendelse for grundbeløb, der tilkommer den skattepligtige i indkomstår, hvor der er valgt beskatning efter stk Stk. 10. I indkomstår, hvor beskatning efter stk. 1-3 er valgt, kan den skattepligtige ikke fremføre underskud til fradrag i den skattepligtige indkomst og den personlige indkomst for de følgende indkomstår efter personskattelovens 13, stk. 1 og 3, medmindre underskuddet hidrører fra erhvervsmæssig virksomhed. Hvis den skattepligtige har såvel underskud fra erhvervsmæssig virksomhed som andet underskud og samtidig har indkomst, som ikke beskattes efter stk. 1-3, fordeles denne indkomst forholdsmæssigt ved beregningen af det underskud, der kan fremføres. Er den skattepligtige gift, finder personskattelovens 13, stk. 2 og 4, kun anvendelse på den skattepligtiges underskud ved erhvervsmæssig virksomhed i det pågældende indkomstår. Den skattepligtiges ægtefælle kan ikke fremføre underskud i videre omfang end den skattepligtige. Stk. 11. Nettorenteudgifter m.v. omfattet af stk. 10 vedrørende gældsforpligtelser, som eksisterer i det tidsrum, hvor beskatning efter stk. 1-3 er 8. I 48 F, stk. 8, som bliver stk. 3, ændres i 1. pkt. efter stk. 1-3 til: efter stk I 48 F, stk. 9, som bliver stk. 4, ændres efter stk. 1-3 til: efter stk I 48 F, stk. 10, som bliver stk. 5, ændres to steder i 1. pkt. efter stk. 1-3 til: efter stk I 48 F, stk. 11, som bliver stk. 6, ændres efter stk. 1-3 til: efter stk. 1.

17 valgt, fordeles ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst over den periode, renteudgiften m.v. vedrører. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på tab på gæld omfattet af kursgevinstloven. Stk. 12. Ligningslovens 33 A finder ikke anvendelse for indkomst, som beskattes efter 48 E og 48 F. Stk. 13. Er indeholdelse af skat sket med et for lavt beløb, skal det manglende beløb modregnes i eventuel overskydende skat, jf. 62, stk. 1. Er indeholdelsen af skat sket med et for stort beløb, modregnes dette i eventuel restskat efter 61, stk. 1. Fører modregning efter 1. og 2. pkt. til et samlet overskydende beløb, udbetales dette med procentgodtgørelse efter 62, stk. 2. Fører modregning efter 1. og 2. pkt. til et samlet resterende beløb, opkræves dette med tillæg af rente beregnet efter 61, stk. 2, i henhold til fristerne i 61, stk. 4. Bestemmelserne i 62, stk. 3, 2. og 3. pkt., 62 A, stk. 1, 3. pkt., 62 A, stk. 2, 2. pkt., 62 A, stk. 3, 2. og 3. pkt., og 62 A, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Stk. 2. Loven har virkning fra indkomståret Stk. 3. 1, nr. 6, finder ikke anvendelse for personer, som forud for indkomståret 2011 har været beskattet i 36 måneder efter kildeskattelovens 48 E og 48 F i nogen hidtidig affattelse af disse bestemmelser. Stk. 4. Personer, som ved påbegyndelsen af indkomståret 2011 har valgt beskatning efter kildeskattelovens 48

18 E og 48 F som affattet ved lovbekendtgørelse nr af 14. november 2005, som ændret bl.a. ved lov nr. 522 af 17. juni 2008, 3 i lov nr. 462 af 12. juni 2009, 1 i lov nr. 521 af 12. juni 2009, 7 i lov nr af 16. december 2009 og senest ved 6 i lov nr. 724 af 25. juni 2010, beskattes med 26 pct. i den resterende del af den periode, hvor beskatning efter 48 F, stk. 3, som affattet ved førnævnte lov kunne have været valgt. 1. pkt. gælder uanset bestemmelserne i lovens 1, nr. 1.

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Ændring af skatteordningen for udenlandske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast

Skatteministeriet J. nr Udkast Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0012 Udkast Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og andre skattelove (Ændring af skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere m.v.) 1 I kildeskatteloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og andre skattelove

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og andre skattelove 2007/2 LSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-311-0012 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 2013/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-6090528 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-354-0009 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves.

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 32 Bilag 3 Offentligt Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele samt om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret - 1 Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret udenlandsk arbejdskraft Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen lancerede i foråret et udspil til en reform af reglerne

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove (Diverse EUskattetilpasninger: Repræsentation, eksportmedarbejdere, velgørende foreninger m.v. samt

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2017-687 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 213 Bilag 20 Offentligt J.nr. 2009-311-0033 Dato: 21. maj 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2016

Forskerordningen. Skat 2016 Forskerordningen Skat 2016 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love

Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love LOV nr 1395 af 23/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0227905 Senere ændringer til forskriften LBK nr 382 af 08/04/2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 195 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love. (Forårspakke

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til Lovforslag nr. L 6 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 163 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. september 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2400-44 Sagsbeh.: MWP Fil-navn: L grundskyld produktionsjord

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 195, endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt J.nr. 12-0173805 Dato: 28-08-2012 Folketinget - Skatteudvalget L 195 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget Lovforslag nr. L 53 Folketinget 2009-10 Fremsat den 30. oktober 2009 af Thor Pedersen (V), Mogens Lykketoft (S), Søren Espersen (DF), Holger K. Nielsen (SF) og Helge Adam Møller (KF) Forslag til Lov om

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1

Forslag. Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 157 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0044 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1 (Forkortning af kredittider) 1 I lov om tobaksafgifter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og skattekontrolloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 87 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0039 Udkast (3) 18. december 2009 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og skattekontrolloven (Fradrag for

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aarhus Universitet Forskerskatteordningen for ansatte på AU

Aarhus Universitet Forskerskatteordningen for ansatte på AU Aarhus Universitet 6. 3. 2013 Forskerskatteordningen for ansatte på AU KSL 48E-F foredragets overskrifter Ordningens indhold - overordnet Betingelser ved indrejsen Betingelser ved udrejsen hvis ønske om

Læs mere

Forskerbeskatning - indstationering

Forskerbeskatning - indstationering Forskerbeskatning - indstationering Hovedregel: Medarbejdere fra udlandet skal betale almindelig skat i Danmark af løn optjent i Danmark Undtagelse: Kildeskattelovens 48 E-F om beskatning efter forskerbeskatningsordningen

Læs mere

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland. Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland. Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2011-12 L 29 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2011-411-0043 Dato: 12-12-2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 29 Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere

Aarhus Universitet Forskerskatteordningen for ansatte på AU

Aarhus Universitet Forskerskatteordningen for ansatte på AU Aarhus Universitet 14. 11. 2012 Forskerskatteordningen for ansatte på AU KSL 48E-F foredragets fokuspunkter Hyppigste problemer ved indrejsen Hyppigste problemer ved udrejsen hvis ønske om at vende tilbage

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 2008/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0003478 Fremsat den 24. oktober 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2009-10 Fremsat den 28. april 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Nedsættelse af grundskyldpromillen

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 04-711-30 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 130 - Forslag til Skatteforvaltningsloven. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 22 af 7. december 2004. Kristian

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 5 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-2660247 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 74 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0056 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0034 Udkast (3) 27. august 2009 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsbeh: Kristoffer Aagren Sagsnr.: 2014-966-0039 Dok.: 1088469 U D K A S T Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland 2014/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0216196 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast (1) 5. november 2010. Forslag. til. (Forbedring af etablerings- og iværksætterkontoordningerne)

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast (1) 5. november 2010. Forslag. til. (Forbedring af etablerings- og iværksætterkontoordningerne) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 46 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast (1) 5. november 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Skatteudvalget L 98 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 98 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 98 Bilag 4 Offentligt 5. februar 2015 J.nr. 14-0660343 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 98 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere