Gevinstpotentialer. Udbredelse af hjemmepleje-sygehuskommunikation. MedCom 7-projekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gevinstpotentialer. Udbredelse af hjemmepleje-sygehuskommunikation. MedCom 7-projekter"

Transkript

1 . Udbredelse af hjemmepleje-sygehuskommunikation MedCom 7-projekter 5. maj 2010

2 Indsæt titel via File -> Properties -> Summary Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Baggrund og formål med hjemmepleje-sygehuskommunikation Udbredelse af hjemmepleje-sygehus-kommunikation (MedCom 7) Erfaringer fra 2 regioner 6 2. GEVINSTPOTENTIALER VED DELTAGELSE I PROJEKTET Overordnede gevinster Gevinster for sygehuse og kommuner Gode råd til implementering 13 2

3 Copyright Deloitte Business Consulting A/S. All rights reserved. Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager sig intet ansvar for andres anvendelse af rapporten. Kopiering af rapporten, helt eller delvis, må i hvert enkelt tilfælde kun ske med følgende tydelige kildeangivelse: Gevinstpotentialer. Udbredelse af hjemmepleje-sygehus- kommunikation, Deloitte, Kontakt Spørgsmål til denne rapports indhold kan stiles til: Allan Kirk, partner, tlf Kristina Bojsen, manager, tlf Om Deloitte Business Consulting A/S Fra idé til virkelighed Deloitte Business Consulting A/S fokuserer på udvikling og effektivisering af kundernes organisation, kerneprocesser, økonomistyring og it for at bidrage til realisering af kundernes strategiske målsætninger. Vi kender den offentlige sektor til bunds og kombinerer vores faglige kompetencer med evnen til at lede, styre og gennemføre projekter i et politisk miljø. Det kan være som rådgivere eller som ansvarlige for processer fra idéstadie til implementering. Deloitte er Danmarks største revisions- og rådgivningsfirma. Vi tilbyder en bred vifte af ydelser og kombinerer konsulentrollen i Business Consulting med Deloittes kompetencer inden for revision, skat og finansiering. Det giver vores kunder en unik mulighed for at få integrerede løsninger, der er skræddersyet til de enkelte opgaver. Vi er en del af den globale virksomhed Deloitte Touche Tohmatsu med medarbejdere på verdensplan. Vi udvikler og deler viden på tværs af kontorer i mange lande. Inspirationen fra udlandet kombineret med systematisk metodeudvikling på tværs af landegrænser sikrer, at vores løsninger altid tager udgangspunkt i den seneste viden. Det er forudsætningen for, at vi i dag og i fremtiden kan være en attraktiv og værdiskabende rådgiver. Deloitte Business Consulting A/S Tlf Fax Besøgsadresse Weidekampsgade København S Postadresse Deloitte Business Consulting A/S Postboks København C 3

4 1.Indledning Dette dokument beskriver gevinstpotentialer for implementering af elektroniske kommunikationsstandarder inden for hjemmeplejesygehus-samarbejdet. Kilder til udarbejdelse af dokumentet er baseret på interviews med deltagere i MedCom 6-projektet samt relevante undersøgelser og baggrundsmateriale. 1.1 Baggrund og formål med hjemmepleje-sygehuskommunikation De seks indsatsområder i sundhedsaftalerne Regionsrådet skal med hver kommunalbestyrelse i regionen indgå sundhedsaftale om varetagelsen af opgaver på sundhedsområdet. Regionsrådet og kommunalbestyrelsen skal som minimum indgå aftale vedrørende: 1. Indlæggelses- og udskrivningsforløb. 2. Træningsområdet. 3. Behandlingsredskaber og hjælpemidler. 4. Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse. 5. Indsatsen for mennesker med sindslidelser. 6. Opfølgning på utilsigtede hændelser. Når en svækket patient bliver indlagt på eller udskrevet fra et sygehus, er der en lang række vigtige data og oplysninger om patienten, som skal udveksles og aftales mellem sygehuset og patientens kommune, der står for hjemmepleje, træning, genoptræning m.v. I den sammenhæng er en velfungerende kommunikation mellem sygehuset og kommunen altafgørende for at skabe et godt og sammenhængende patientforløb for patienten. Ligeledes er et velfungerende samarbejde mellem de to sektorer centralt for plejepersonalets hverdag, hvad angår en effektiv behandling af borgeren/patienten. Samarbejdet mellem sygehusene og kommunerne er reguleret i de sundhedsaftaler, der indgås mellem regionerne og kommunerne. Sundhedsaftalerne forpligter sygehusene og kommunerne til et tæt samarbejde, som jævnfør Sundhedsstyrelsens Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler skal sikre et effektivt og sammenhængende patientforløb i forbindelse med overgange i behandlings- og plejeforløb imellem region, kommune og praksissektor 1. En væsentlig forudsætning for samarbejdet er, at rammerne for kommunikationen er velorganiseret og understøttet af fastlagte aftaler med standarder for, hvilken information der skal udveksles, og hvordan den udveksles. I denne sammenhæng er parterne i fællesskab ansvarlige for at sikre den fornødne it-understøttelse af kommunikationen mellem de to sektorer. MedComs elektroniske standarder for kommunikation mellem sygehusene og kommunerne vil kunne erstatte den nuværende papirbaserede kommunikation, som de fleste sygehuse og kommuner benytter i dag. De elektroniske kommunikationsstandarder understøtter sygehusenes og kommunernes behov for sikkert, nemt og fleksibelt at kunne 1 VEJ nr af 21/08/

5 udveksle data og oplysninger omkring patientens behandlings- og plejebehov. 1.2 Udbredelse af hjemmepleje-sygehuskommunikation (MedCom 7) I løbet af MedCom 6 har MedCom i samarbejde med en national sygehus-hjemmepleje-arbejdsgruppe foretaget en opdatering af de kommunikationsstandarder, der kan anvendes i kommunikationen mellem hjemmeplejen og sygehusene i forbindelse med indlæggelse og udskrivning. Opdateringen er foretaget for at sikre, at standarderne kan anvendes til understøttelse af de sundhedsaftaler, som regioner og kommuner indgår omkring indlæggelse og udskrivning. Tre eksisterende hjemmepleje-sygehus-standarder er opdateret, og en ny standard er defineret: 1. Indlæggelsesrapport fra hjemmeplejen til sygehus. 2. Plejeforløbsplan fra sygehus oplyser, om der er sket ændringer under indlæggelsen. Kan også fungere som varsling. 3. Melding om færdigbehandling er en administrativ servicemeddelelse, der sikrer, at hjemmeplejen får besked om, at en indlagt borger bliver registreret som færdigbehandlet på sygehuset. 4. Udskrivningsrapport fra sygehus til hjemmepleje. De fire standarder kan suppleres med en korrespondancemeddelelse til ad hoc-kommunikation og basal adviskommunikation (indlæggelsesog udskrivningsadvis samt indlæggelsessvaret). Den basale adviskommunikation giver viden om, hvilke borgere der er indlagt m.v. Figur 1 på næste side illustrerer kommunikationen mellem sygehus og kommune ved henholdsvis indlæggelse og udskrivning. 5

6 Figur 1. Kommunikationsstandarder mellem sygehus og kommune MedCom 7-projektet går ud på at implementere og udbrede de opdaterede kommunikationsstandarder til kommuner og sygehuse landet over. 1.3 Erfaringer fra 2 regioner Erfaringer fra Region Nordjylland MedCom kommunikationsstander for indlæggelsesrapport, plejeforløbsplan (tidligere: standard varsling om færdigbehandling) og udskrivningsrapport blev udviklet i samarbejde med Aalborg kommune og Nordjyllands Amt i år De opdaterede xml versioner er baseret på standarderne fra år I Region Nordjylland og i kommunerne i regionen er der siden 2002 sket en begrænset udbredelse af standarderne siden. Baggrunden for dette er bl.a. følgende: 6

7 Standarderne blev kun implementeret i de it-systemer, som var involveret i pilotprojektet, dette medførte at kommuner som ikke anvender samme system som Aalborg kommune ikke var en del af udbredelsesprocessen Perioden fra år har været en omstillingsperiode på grund af strukturreformen år 2007, hvor både region og kommuner har skullet gennem en konsolideringsperiode for deres it-systemer (EOJ og EPJ/WEBPAS) Regionen har gennemført et undervisnings og udbredelses tiltag på alle sygehus afdelinger, men ikke alle kommuner var klar og en fælles organisatorisk implementeringsplan var endnu ikke på plads, en fælles organisatorisk plan er nu under udvikling. Erfaringer fra Region Syddanmark Region Syddanmark og samtlige 22 kommuner i regionen har aftalt en fælles it -strategi i forbindelse med strukturreformen, samtidig etablerede og finansierede regioner og kommuner en fælles projektorganisation for at gennemføre it-strategien. Region og kommuner har aftalt følgende i deres samarbejdsaftale SAMBO Kommunikationen mellem sygehus afdelingerne og den kommunale hjemmepleje skal foregå elektronisk Parterne udveksler indlæggelsesrapporter, plejeforløbsplaner og udskrivningsrapporter elektronisk. Endvidere anvendes elektronisk advisering omkring indlæggelse og udskrivelse. Ad hoc kommunikation og organisatorisk kvittering foregår via den elektroniske korrespondance meddelelse Samtlige 22 kommuner og regionen anvender korrespondance meddelelsen til at udveksle indlæggelsesrapporter, plejeforløbsplaner og udskrivningsrapporter elektronisk, mens de afventer implementering af de opdaterede xml standarder i henholdsvis sygehusenes EPJ og de kommunale EOJ-systemer. Der er udviklet skabeloner for henholdsvis indlæggelsesrapport, plejeforløbsplan og udskrivningsrapport i korrespondance meddelelsen 7

8 2. Gevinstpotentialer ved deltagelse i projektet I det følgende gennemgås de væsentligste gevinster, der opnås ved deltagelse i MedCom 7-projektet om implementering af elektroniske kommunikationsstandarder mellem sygehuse og hjemmeplejen. 2.1 Overordnede gevinster Indførelsen af MedComs elektroniske kommunikationsstandarder på sygehusene og i kommunerne indgår som et naturligt element i udviklingen af det elektroniske samarbejde i den offentlige sektor. Relevante data og oplysninger om borgerne/patienterne skal være tilgængelige hos de rigtige parter på rette tid og sted, hvis ikke borgerne/patienterne skal tabes mellem to stole. Kommunikationsstandarderne understøtter kommunernes såvel som sygehusenes behov for konstant at skulle balancere mellem krav om effektivisering, hurtighed og rettidighed, overholdelse af lovgivning og høj faglig kvalitet, samtidig med at borgerne/patienterne bør opleve en problemfri overgang mellem to sektorer. Med et målrettet fokus på det tværsektorielle samarbejde om det sammenhængende patientforløb har kommunerne og sygehusene gode muligheder for at høste betydelige gevinster i de kommende år. Samarbejdet mellem sygehusene og kommunerne er i dag ofte præget af papirbårne og tidskrævende arbejdsgange, som er ufleksible for plejepersonalet og sagsbehandlerne. Indførelsen af kommunikationsstandarderne kan bidrage til at lette det administrative arbejde, herunder den skriftlige dokumentation, og reducere telefonopkald og brug af fax. En optimal kommunikation er et vigtigt og nødvendigt redskab til sikring af både sammenhæng, kvalitet, effektivitet og tidsbesparelser. Kommunikationsstandarderne skaber en nem og præcis overførsel af relevante data og oplysninger til og fra kommunen og sygehuset, så borgerne/patienterne kan få en passende og rettidig pleje og omsorg. Kommunikationsstandarder understøtter sammenhængen mellem itsystemerne, og kommunikationen bliver lettere og enklere at arbejde med i hverdagen. 2.2 Gevinster for sygehuse og kommuner I nedenstående afsnit redegøres for de konkrete gevinster, som sygehusene og kommunerne kan opnå: 8

9 Vi skal ofte ringe og lave aftaler med visitator. Det kan være en, som ikke kender patienten overhovedet. Vi skal have oplysninger, sygeplejebrev, oplysninger om funktionsniveau og hvilken hjælp der er i hjemmet. De oplysninger mangler vi tit. Vi skal ringe ud, og nogle gange ved visitator, hvad patienten får af hjælp, andre gange ikke. Vi skal ofte ringe flere gange. Sidse Dencker Lensvelt, afdelingssygeplejerske, Sygehus Himmerland 1. Smidig kommunikation og enklere arbejdsgange Når en patient indlægges, genereres der automatisk et elektronisk indlæggelsesadvis til patientens hjemkommune. Ved den elektroniske kommunikation vil kommunens omsorgssystem generere et automatisk indlæggelsessvar til sygehuset. Tilsvarende kan indlæggelsesrapporter fra hjemmeplejen til sygehus, plejeforløbsplaner (kan anvendes til varsling) fra sygehus og udskrivningsrapporter fra sygehus til hjemmepleje udveksles elektronisk. For en stor part af sygehusene og mange sygehuse og kommuner i dag er der ingen integration mellem sygehusenes systemer og kommunernes omsorgssystemer, hvilket medfører, at størsteparten af kommunikationen mellem sygehus og hjemmepleje foregår via telefon, fax og almindelig postforsendelse. Det betyder også, at for eksempel indlæggelsesrapporter ofte er forsinkede og kommer, flere dage efter borgeren er blevet indlagt. Sygehusets personale må bruge tid på at kontakte kommunen per telefon eller fax. I mange kommuners hjemmepleje er der begrænset telefontid, og sygehusets personale må ofte bruge meget tid på gentagne opkald for at komme i kontakt med hjemmeplejen. Det samme gælder kommunen, som ofte kontakter sygehuset, fordi der ikke er tilstrækkelig præcis kommunikation. Den elektroniske kommunikation er integreret i begge parters systemer, hvilket giver mulighed for at hente og arkivere meddelelser automatisk. For eksempel vil sagsbehandler eller visitator i kommunen med den elektroniske kommunikationsstandard til enhver tid kunne åbne og videresende oplysninger fra sygehuset til hjemmeplejen og de private leverandører, der leverer plejeydelser, uden at det først skal printes, arkiveres og faxes. Personalet på såvel sygehuset som i hjemmeplejen udtaler i forbindelse med interviews, at indførelsen af de elektroniske kommunikationsstandarder mellem sygehusene og kommunerne har givet væsentlige tidsmæssige og administrative lettelser i den daglige kommunikation omkring patienter, der indlægges og udskrives. Det har medført en højere grad af præcision i kommunikationen og reduceret behovet for telefonopkald. Medarbejdere på sygehuse, der i dag anvender den elektroniske kommunikation, vurderer, at det samlede tidsforbrug i forbindelse med en udskrivning reduceres med cirka 10 minutter i forhold til en papirarbejdsgang, der normalt ville tage minutter. Tidsbesparelsen kommer af, at arbejdsgangen er blevet lettere, når data automatisk overføres, og som følge af muligheden for genbrug af data. For kommunerne angives en tidsbesparelse på minutter. 9

10 I nedenstående tabeller illustreres potentielle tidsbesparelser for hhv. sygehusene i de enkelte regioner og kommunerne. Potentialeberegningen bygger på data baseret på statistik fra Region Syddanmark (MedCom statistik 2009), hvor sygehusene og størsteparten af kommunerne i dag anvender MedCom s elektroniske kommunikationsstandarder. På baggrund af disse data er der opregnet til resten af landets regioner og kommuner i forhold til indbyggerantal. Tabel 1. Potentielle besparelser for regioner ved brug af hjemmepleje-sygehus kommunikationsstandarder Region Estimeret tidsbesparelse (ved 10 min. tidsbesparelse ved kommunikation med kommunen) Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland timer timer timer timer Region Nordjylland timer Kilde: Danmarks Statistik, opgjort pr. 1. oktober 2009 (opgørelse 2009M10), statistik fra Region Syddanmark, MedCom (2009), interviews med MedCom projektdeltagere (2010). Tabel 2. Potentielle besparelser for kommuner ved brug af hjemmepleje-sygehus kommunikationsstandarder Estimeret tidsbesparelse pr. kommune Indbyggertal (ved 10 min. besparelse pr. elektronisk kommunikation med sygehusene) timer timer timer timer timer Kilde: Danmarks Statistik, opgjort pr. 1. oktober 2009 (opgørelse 2009M10), statistik fra Region Syddanmark (2009), MedCom 2009, interviews med MedCom projektdeltagere (2010). Ud over tidsbesparelsen i forhold til arbejdsgangen sparer sygehusene såvel som kommunerne omkostninger til print af papir, fax og porto for papirer, som sendes med almindelig postgang eller fax. 2. Automatisering og færre dobbeltregistreringer For begge parter omfatter den papirbaserede kommunikation i dag en stor del manuel indtastning eller manuel skrivning af papirer, hvorpå stamdata og basisoplysninger omkring borgerne/patienterne skal påføres. Der er ingen genbrug af data eller automatisk overførsel af data, og ofte er der tale om dobbeltregistreringer af data, som allerede står i systemet, men som ikke kan kopieres. Ved den elektroniske kommunikation skal personalet generelt indtaste færre data i omsorgssystemet, samtidig med at scanning, kopiering og arkivering af papirer fjernes eller reduceres. 10

11 Det er ikke så meget tidsbesparelsen, der betyder det store, men fleksibiliteten og tilrettelæggelsen af arbejdet der er blevet meget nemmere. Man er ikke hængt op på andre eller afhængige af andre. Du henter noget på tiden, men du henter mere på fleksibiliteten, og man får de oplysninger, man har behov for. Dertil er jeg sikker på, at den, der modtager beskeden i den anden ende, kender patienten. Sidse Dencker Lensvelt, afdelingssygeplejerske, Sygehus Himmerland 3. Bedre datakvalitet Når borgere med behov for hjælp udskrives fra sygehus, skal der tages stilling til, hvilke ydelser der skal gives i forbindelse med uskrivelsen. Oftest er det sådan, at hjemmeplejen eller udskrivningsteamet i patients bopælskommune modtager en fax fra sygehuset med kopi af udskrivningsrapporten for patienten, der skal udskrives. Udskrivningsrapporterne indeholdende oplysninger til brug for den videre sagsbehandling i visitationen (fx oplysninger om patientens indlæggelsesårsag, tidligere kommunale ydelser, funktionsvurdering, udskrivningsdato m.v.). Det kan være tilfældet, at udskrivningsrapporter er mangelfuldt udfyldt, hvilket komplicerer den videre sagsbehandling, da visitatorerne må foretage (ofte gentagne) opkald til sygehuset for at indhente de manglende oplysninger. Her får visitator typisk ikke fat i den person, der har haft ansvaret for patienten, og må derfor ringe tilbage på et andet tidspunkt (dvs. sagen genoptages flere gange). En undersøgelse foretaget i en kommune, der udelukkende baserede kommunikationen med sygehuset på papirarbejdsgange, viste, at omtrent 75 pct. af udskrivningsrapporterne havde mangelfulde oplysninger. Årsagen til de mangelfulde udskrivningsrapporter var blandt andet mangelfuld indsigt i retningslinjer for, hvilke data kommunen har behov for, samt manglende prioritering af udfyldelse af udskrivningsrapporterne fra sygehusenes side. Det betød blandt andet, at det gennemsnitlige tidsforbrug på sagsbehandling steg fra 18 minutter per sag til 30 minutter per sag, fordi visitator skulle bruge tid på at kontakte sygehuset. De elektroniske standarder for kommunikation mellem sygehus og hjemmepleje er teknisk konfigureret således, at de sundhedsfaglige data er delvis struktureret, systematiseret og tilpasset de behov og lovgivningsmæssige krav, der er til samarbejdet mellem sygehus og kommune. Kommunikationsstandarderne giver mulighed for, at det hver gang er ensartede og standardiserede data, der udveksles, således at det fra gang til gang ikke er forskellige data, som kommunen modtager fra sygehuset og omvendt. 4. Fleksibel arbejdstilrettelæggelse For både personalet i kommunerne og sygehuspersonalet er det blevet lettere at tilrettelægge arbejdet. Hvor personalet tidligere var afhængige af telefonopkald til visitator i forskellige kommuner med forskellige åbningstider, kan personalet nu afsende beskeder til kommunen, hvornår det skal være, uanset kommunens åbningstid. 11

12 5. Mere kvalitet og sammenhæng i overgangen mellem sygehus og kommunen Ved den elektroniske kommunikation vil det være slut med papirhåndtering og langsommelige postgange. Oplysninger om borgerne/patienterne når ubesværet og hurtigere frem til kommunen og sygehuset. Netop denne mulighed giver kommunen såvel som sygehuset en hurtige reaktionsevne i forhold til borgere/patienterne. Samlet set øges sammenhængen og kvaliteten i indsatsen over for patienten, og risikoen for forsinkelser i forhold til planlægning af for eksempel plejeindsatsen i kommunen reduceres betydeligt Samlet vurdering af gevinster I skemaet på næste side vurderes de fem ovenstående gevinster ud fra følgende fem kriterier: Tidsbesparelser Udgiftsbesparelser Reduktion af administrative byrder Styrket faglig indsats Direkte patientrelaterede og borgerrelaterede gevinster (mere sammenhængende service/forløb for patienten) 12

13 Tabel 3. Samlet vurdering af gevinster ved indførelse af hjemmepleje-sygehuskommunikation 1. Smidig kommunikation og enklere arbejdsgange 2. Automatisering og færre dobbeltregistreringer Vurdering af gevinster ved indførelse af hjemmepleje-sygehus kommunikation Tidsbesparelser Udgiftsbesparelser Gevinsttyper Reduktion af administrative byrder Styrket faglig indsats Direkte patient- og borgerrelate-rede gevinster Medium Medium Høj Høj Høj Medium Medium Høj Medium Lav 3. Bedre datakvalitet Medium Medium Høj Høj Høj 4. Fleksibel arbejdstilrettelæggelse 5 Mere kvalitet og sammenhæng i overgangen mellem sygehuset og kommunen Medium Lav Lav Medium Ingen Lav Lav Ingen Høj Høj 2.3 Gode råd til implementering Visionen om elektronisk kommunikation mellem sygehus og hjemmepleje er, at den skal bidrage til at skabe en effektiv og sammenhængende offentlig sundhedssektor, hvor svage patienter som bliver indlagt og udskrevet fra sygehus ikke falder mellem to stole pga. af manglende koordination og samarbejde mellem sektorerne. Den elektroniske kommunikation mellem sygehuse og kommuner er godt på vej? og MedCom bidrager til udbredelse af den elektroniske kommunikation og information. I forbindelse med implementering bør der være fokus på følgende udfordringer: Organisatoriske udfordringer: Der bør etableres en lokal projektorganisation, som har ansvar og fokus implementering Der bør aftales et formelt samarbejde gennem oprettelse af samarbejdsfora mellem sygehusene og kommunerne vedrørende elektronisk kommunikation (det kan ofte være organisatorisk kompliceret med flere niveauer i organisationen, ledelsesopbakning og fora omkring sundhedsaftaler). 13

14 Samarbejdsrelationer internt i egen organisation (fx lokal ledelse, itafdeling, undervisningsteam, koordinering med andre projekter, som kan have indflydelse på dette projekt). Der bør konkret aftales arbejdsgange med elektronisk kommunikation, test, pilotdrift og plan for udbredelse for alle parter. Tekniske udfordringer: Der skal aftale køb af nødvendige snitflader eller opgraderinger til eget it-system, få beskrivelse af driftsomkostninger. Test og implementering med egen it-leverandør, VANS-leverandør og samarbejdspartner (sygehus/kommune) skal koordineres. Håndtering af test og fejlmeddelelser skal aftales. Brug af positive og negative kvitteringsmeddelelser i den elektroniske kommunikation skal aftales. 14

Gevinstpotentialer. Udbredelsesaktiviteter på genoptræningsområdet. MedCom 7-projekter

Gevinstpotentialer. Udbredelsesaktiviteter på genoptræningsområdet. MedCom 7-projekter . Udbredelsesaktiviteter på genoptræningsområdet MedCom 7-projekter 5. maj 2010 Indsæt titel via File -> Properties -> Summary Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund og formål med udbredelse

Læs mere

Gevinstpotentialer. Udbredelse af fødselsanmeldelse til kommunal sundhedstjeneste. MedCom 7-projekter

Gevinstpotentialer. Udbredelse af fødselsanmeldelse til kommunal sundhedstjeneste. MedCom 7-projekter . Udbredelse af fødselsanmeldelse til kommunal sundhedstjeneste MedCom 7-projekter 5. maj 2010 Indsæt titel via File -> Properties -> Summary Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund og formål

Læs mere

Gevinstpotentialer. Implementering af EDI/XML Partnerskabsoplysninger. MedCom 7-projekter

Gevinstpotentialer. Implementering af EDI/XML Partnerskabsoplysninger. MedCom 7-projekter . Implementering af EDI/XML Partnerskabsoplysninger MedCom 7-projekter 5. maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund og formål med EDI/XML Partnerskabsoplysninger 4 1.2 EDI/XML Partnerskabsoplysninger

Læs mere

Gevinstpotentialer. Udvikling og udbredelse af pakkehenvisninger. MedCom 7-projekter

Gevinstpotentialer. Udvikling og udbredelse af pakkehenvisninger. MedCom 7-projekter . Udvikling og udbredelse af pakkehenvisninger MedCom 7-projekter 5. maj 2010 Indsæt titel via File -> Properties -> Summary Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund og formål med udvikling og

Læs mere

Revideret rammeaftale

Revideret rammeaftale Revideret rammeaftale om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder (Version 30.9.2015) Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning 1 Indledning Denne rammeaftale omhandler

Læs mere

Hvad kræver det at komme i gang?

Hvad kræver det at komme i gang? Implementering Hvad kræver at det at komme i gang Kort om KL og MedCom redskaber Opgave: Klargøring af data Funktionsevne og ydelsesoplysninger Afklaring af nye arbejdsgange Hjælp som før - kompliceret/ej

Læs mere

Plejeforløbsplan XDIS2131

Plejeforløbsplan XDIS2131 Plejeforløbsplan XDIS2131 Indholdsfortegnelse: Forord...2 Formål for brug af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder...2 Sådan læser du guiden...3 Historien bag MedComs kommunikationsstandard for plejeforløbsplan...3

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats

Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats Introduktion til det udviklede ledelsesinformationssystem til jobcentre v/ seniormanager Andreas Nikolajsen,

Læs mere

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet. Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Udarbejdet af: Rikke Viggers Journal nr.: E-mail: Rikke.Viggers@regionsyddanmark.dk Dato: 26. februar Telefon: 29201214 Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Læs mere

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger September 2012 31. august 2012 Aftale om tværsektoriel kommunikation

Læs mere

MedCom hjemmepleje-sygehus projekt

MedCom hjemmepleje-sygehus projekt MedCom hjemmepleje-sygehus projekt 2010-2011 Understøttelse af sundhedsaftaler Patient plejeforløb - informations flow H O S P I T A L Indlæggelses advis Indlæggelsessvar Indlæggelsesrapport Korrespondance

Læs mere

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger i Region Hovedstaden Godkendt i den administrative

Læs mere

Udskrivelsesrapport XDIS1831

Udskrivelsesrapport XDIS1831 Udskrivelsesrapport XDIS1831 Indholdsfortegnelse Forord...2 Formål for brug af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder...2 Sådan læser du guiden...3 Historien bag MedComs kommunikationsstandard for udskrivningssrapport...3

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

EPJ på tværs af sektorer Elektronisk kommunikation på tværs af sektorerne nu sker det

EPJ på tværs af sektorer Elektronisk kommunikation på tværs af sektorerne nu sker det EPJ på tværs af sektorer Elektronisk kommunikation på tværs af sektorerne nu sker det EPJ-Observatoriets Årskonference Dorthe Skou Lassen FynCom/MedCom Sygehus kommune kommunikation MedComs kommune projekter

Læs mere

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut?

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? TØF 7. oktober 2014 Morten Hvid Pedersen morpedersen@deloitte.dk 3093 6508 Et par enkelte

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis. Mette Brøsted Nielsen

It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis. Mette Brøsted Nielsen It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis Mette Brøsted Nielsen Agenda 1. Baggrund 2. Hvor er vi nu? 3. Hvad har vi fået ud af det? 4. Fremtiden, hvad skal der arbejdes med? 5. Konklusion

Læs mere

Kommune projekter i MedCom /MedCom7

Kommune projekter i MedCom /MedCom7 Kommune projekter i MedCom 2010-2011/MedCom7 Projektlinjer Hjemmepleje-sygehus Udbredelse standard for genoptræningsplaner Udbredelse elektroniske lægeblanketter Fødselsanmeldelse, børnedatabase Konsolidering

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Arbejdsgangene er beskrevet med udgangspunkt i den gældende Sambo aftale i Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre sammenhæng i borger/patientforløbene

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formål 2. VUM og information til styring og udvikling 3. Erfaringer og potentiale 4. Praktiske eksempler 5. Læring

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning. Ingen automatisk. indlæggelsesrapport

Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning. Ingen automatisk. indlæggelsesrapport 32 Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb Bilag 3: Flowskemaer Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning Automatisk Evt. manuel ajourført Indlæggelsesadvis

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Arbejdsgang for tværsektoriel elektronisk kommunikation (Sundhedsaftalen , herunder Kommunikationsaftalen gældende fra 4.

Arbejdsgang for tværsektoriel elektronisk kommunikation (Sundhedsaftalen , herunder Kommunikationsaftalen gældende fra 4. Indlæggelsesadvis fra hospital Behandler indlæggelsesadviser Kontrollerer, at de relevante leverandører er på som Medcom kontakt i indlæggelsesadvis. Opdaterer ved behov kontakt og vinge i Medcom. Behandler

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formålet med workshoppen 2. Hvad var hensigten? 3. Hvordan ser det ud i Aalborg? 4. Læring og

Læs mere

De 4 kommunikationsstandarder

De 4 kommunikationsstandarder De 4 kommunikationsstandarder Dokumenttype Instruks Krogstenshave Målgruppe Plejepersonale Krogstenshave Udarbejdet af Jette Høimark Godkendt af Ledergruppen Godkendelsesdato 5.11.2012 Revision senest

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb version 1 foråret 2013 Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes

Læs mere

Kommunikationsaftale

Kommunikationsaftale Kommunikationsaftale Aftale om tværsektoriel kommunikation mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger i somatikken Godkendt af Styregruppen vedrørende Sundhedsaftalen.

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Arbejdsgruppens opgaver:

Arbejdsgruppens opgaver: Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Testprotokol for De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder

Testprotokol for De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder XDIS.. Testprotokol for De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder 16.04.2012 XML indlæggelsesrapport (ReportOfAdmission) VersionCode XD1631C TypeCode XDIS16 XML plejeforløbsplan (ProgressOfCarePlan) VersionCode

Læs mere

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen MedCom Danish Centre for Health Telematics Kommune projekter Rikke Viggers riv@medcom.dk Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk Intro til MedCom8 kommune LÆ-blanketter Fødselsanmeldelse projekter Genoptræningsplan

Læs mere

Analyse af det akutte og ambulante område

Analyse af det akutte og ambulante område Analyse af det akutte og ambulante område 19. Januar 2017 Jeanette Jensen, jej@medcom.dk Kirsten Ravn Christiansen, krc@medcom.dk Indhold Kort om baggrund for analysen Præsentation af analysens indhold

Læs mere

DSR 4. og 5. oktober 2011 Workshop

DSR 4. og 5. oktober 2011 Workshop DSR 4. og 5. oktober 2011 Workshop Velfærdsteknologi: Teknologi i hverdagen hvordan bruges den til dokumentation og samarbejde på tværs af sektorer? V. Lene Noer, Odense Kommune. Odense kommune Ca 190.000

Læs mere

XDIS EPJ. Testprotokol for EPJ-delen af De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder Version

XDIS EPJ. Testprotokol for EPJ-delen af De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder Version XDIS EPJ Testprotokol for EPJ-delen af De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder Version 1.0.3 01.09.2015 Testprotokollen omfatter/anvender følgende standarder: Standard Navn Version Type EDI Indlæggelsesadvis

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar december Region Hovedstaden Gribskov Kommune

Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar december Region Hovedstaden Gribskov Kommune Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar 2010 31. december 2013 Vejledning: Dette oversigtsskema skal udfyldes og indsendes til Sundhedsstyrelsen sammen med

Læs mere

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste Fra DGOP til G-GOP Processen for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner Dette notat beskriver processerne for at gennemføre implementeringen af ny version kommunikationsstandard for

Læs mere

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Arbejdsgangene er beskrevet med udgangspunkt i den gældende Sambo aftale i Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre sammenhæng i borger/patientforløbene

Læs mere

MedCom. Baggrund. Center for. Sundheds-telematik-

MedCom. Baggrund. Center for. Sundheds-telematik- Baggrund Sundhedstelematik MedCom FynCom (- International afd.) Kommunikations standarder i edi/xml format Pilotprojekter implementering Udbredelse Projekter Kommuneprojekter i FynCom og MedCom Collaboration

Læs mere

Forsendelses flow af hjemmepleje-sygehusstandarder

Forsendelses flow af hjemmepleje-sygehusstandarder Forsendelses flow af hjemmepleje-sygehusstandarder Indlæggelsesrapport XDIS6 Plejeforløbsplan XDIS Melding om færdigbehandling XDIS 9 Udskrivningsrapport XDIS 8 Negativ kvittering Negativ vans kvittering

Læs mere

Sundhedsaftale 2011-2014

Sundhedsaftale 2011-2014 Koncern Plan & Udvikling Sundhedsaftale 2011-2014 V/ Torben Hyllegaard, Region Hovedstaden Oplæg til møde i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden 28. februar 2011 Sundhedsaftalens formål Sundhedsaftalen

Læs mere

Budgettering, planlægning og styring i praksis

Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering og planlægning Det styringsrelevante budget Fastholder beslutninger og prioriteringer. på kort og lang sigt og forankrer ansvaret hos ledere

Læs mere

Status for hjemmeplejesygehusstandarder. Møde i koordinationsgruppen 10. Oktober 2013 Jeanette Jensen

Status for hjemmeplejesygehusstandarder. Møde i koordinationsgruppen 10. Oktober 2013 Jeanette Jensen Status for hjemmeplejesygehusstandarder Møde i koordinationsgruppen 10. Oktober 2013 Jeanette Jensen jej@medcom.dk Indhold Udbredelsen Danmark rundt Status for versionsopdatering Fokuspunkter i MedCom8

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale om. udskrivningsforløb mellem Region. Midtjylland og Region Nordjylland

Udkast til samarbejdsaftale om. udskrivningsforløb mellem Region. Midtjylland og Region Nordjylland Udkast til samarbejdsaftale om udskrivningsforløb mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland Side 1 af 5 Baggrund På baggrund af ønske fra de nordjyske kommuner, der grænser op til Region Midtjylland,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Mange forskellige forløb giver. udveksling mellem kommune og. Dorthe Skou Lassen MedCom

Mange forskellige forløb giver. udveksling mellem kommune og. Dorthe Skou Lassen MedCom Mange forskellige forløb giver udfordring i dokumentation og udveksling mellem kommune og sygehuse Dorthe Skou Lassen MedCom v MedCom kommune projekter sygehus-kommune/hjemmepleje j Kronikerplaner hjemmepleje-lægepraksis

Læs mere

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

INFORMATIONSMØDE REGION SYDDANMARK 27. FEBRUAR 2013

INFORMATIONSMØDE REGION SYDDANMARK 27. FEBRUAR 2013 INFORMATIONSMØDE REGION SYDDANMARK 27. FEBRUAR 2013 Funktionsevne, ydelser og medicin i de nye MedCom standarder ved Jeanette Jensen, konsulent, MedCom Det vil jeg sige noget om: Kort om KL og MedCom redskaber

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Kerne i kommunalreform på sundhedsområdet Et mere effektivt og bedre sammenhængende

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Revidering af to forløb, samt aftale om et nyt skadestueforløb!

Revidering af to forløb, samt aftale om et nyt skadestueforløb! 1 Følgenotat SAM:BO Revidering af to forløb, samt aftale om et nyt skadestueforløb! Baggrund I forbindelse med indgåelsen af Sundhedsaftalerne for 2011-14 er det besluttet at se på forløbene i SAMBO. Det

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Hanne Harmsen Deloitte Consulting Akkrediteringsrådet Styrk arbejdet i bestyrelserne, 17. september 2014 Inputtet udefra Universitetsbaggrund. Forskning og undervisning

Læs mere

Kommunikation med hospital, almen praksis, praktiserende speciallæger og apotek. - Manuel Indlæggelsesrapport

Kommunikation med hospital, almen praksis, praktiserende speciallæger og apotek. - Manuel Indlæggelsesrapport Kommunikation med hospital, almen praksis, praktiserende speciallæger og apotek Vejledning 2017 - Manuel Indlæggelsesrapport - Korrespondance HVEM MODTAGER?... 2 OPSÆTNING... 2 HVORNÅR SKAL DER SENDES

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Hurtig og klar besked via elektronisk

Hurtig og klar besked via elektronisk MedCom 2 Direkte digital kommunikation mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis Hurtig og klar besked via elektronisk korrespondancemeddelelse og receptfornyelse August 2005 / MC-S201 indledning

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

1. pilotmøde hjemmeplejesygehus. MedCom7. Tirsdag d. 24. august 2010

1. pilotmøde hjemmeplejesygehus. MedCom7. Tirsdag d. 24. august 2010 1. pilotmøde hjemmeplejesygehus pilotgruppen MedCom7 Tirsdag d. 24. august 2010 Dagsorden 1. Velkomst, dagsorden, et MedCom projekt meddelelser og kommune statistik 2. Den enkelte region og kommune rapporter

Læs mere

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer 3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer Afgrænsning Nedenstående fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med: akutte og planlagte indlæggelsesforløb under 48

Læs mere

Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder

Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder MedCom notat Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder Baggrund Dette notat, [version 06.06.14] indeholder en foreløbig teknisk løsningsbeskrivelse til løsning af flow i hjemmepleje-sygehusmeddelelser.

Læs mere

Kommunikationsstandarder Støtte sammenhængende forløb mellem kommunal hjemmepleje og plejepersonalet på sygehusene

Kommunikationsstandarder Støtte sammenhængende forløb mellem kommunal hjemmepleje og plejepersonalet på sygehusene Kommune og regioner Udvikle moduler eller brugergrænseflader i EOJ/EPJ, koordinering mellem arbejdsgange og brug af MedCom kommunikationsstandard + do Leverandører Teste, koordinere, og udveksle erfaringer,

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

National hjemmepleje - sygehus gruppe møde. Cuckoo s Nest, Odense 21. marts Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen

National hjemmepleje - sygehus gruppe møde. Cuckoo s Nest, Odense 21. marts Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen National hjemmepleje - sygehus gruppe møde Cuckoo s Nest, Odense 21. marts 2013 Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen Velkommen Længe siden sidst 26. sept. 2012 Plejeforløbsplan udvikling Ny version 1.02

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

Kommissorium for Midtklyngen

Kommissorium for Midtklyngen Sundhedsstyregruppen Klyngestyregruppe Kontaktgrupper Kommissorium for Midtklyngen 1 Kommissorium for klyngestyregruppen i Midtklyngen Baggrund Det fremgår af Sundhedslovens 205, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne

Læs mere

Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6

Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6 Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6 Visitatorer Hjemmepleje, sygepleje, terapeuter Ansvar Gør således Særlig OBS på Diverse Borger

Læs mere

Sådan læser du guiden

Sådan læser du guiden Indholdsfortegnelse: Sådan læser du guiden...1 Forord...2 Koordinering til 2. generation af sundhedsaftaler...2 Formål for brug af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder...2 Historien bag MedComs kommunikationsstandard

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange

Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange Med en beskrivelse af opgave og ansvarsfordeling imellem projektets parter i TeleCare Nord; almen praksis, kommuner og sygehuse er det

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye bekendtgørelse og

Læs mere

MedCom notat Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder

MedCom notat Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder MedCom notat Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder Indhold Baggrund... 1 Indhold i løsningen... 1 Kobling af meddelelser i samme forløb... 1 Teknisk anvendelse i EPJ/PAS og EOJ

Læs mere

5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Torsdag d. 6. juni 2011

5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Torsdag d. 6. juni 2011 5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus Torsdag d. 6. juni 2011 Dagsorden 1. Velkomst, præsentation, meddelelser, dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde 2. Kort status MedCom, kommuner

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Tværsektoriel e-kommunikation i relation til indlæggelsesforløb. V/Peter Qvist Overlæge, lektor, Center for Kvalitet Region Syddanmark

Tværsektoriel e-kommunikation i relation til indlæggelsesforløb. V/Peter Qvist Overlæge, lektor, Center for Kvalitet Region Syddanmark Tværsektoriel e-kommunikation i relation til indlæggelsesforløb V/Peter Qvist Overlæge, lektor, Center for Kvalitet Region Syddanmark Disposition 1. Udfordringen: Det (u)sammenhængende patientforløb 2.

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Baggrundsnotat versionsopdatering hjemmepleje-sygehusstandarder,

Baggrundsnotat versionsopdatering hjemmepleje-sygehusstandarder, Baggrundsnotat versionsopdatering hjemmepleje-sygehusstandarder, 1.0.3. Dette notat beskriver kort baggrund for versionsopdateringen af hjemmepleje-sygehusstandarder 1.0.3. /opdateret 17. december 2015.

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsaftale 2015-2018

Region Hovedstaden. Sundhedsaftale 2015-2018 Region Hovedstaden Sundhedsaftale 2015-2018 1 Sundhedsaftalens opbygning Politisk aftaledel: Mål og visioner Administrativ aftaledel: Indsatsbeskrivelser Bilagsdel: Konkrete aftaler, vejledninger m.m.

Læs mere

Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område

Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område E-sundhedsobservatoriet 3. oktober 2014 Jeanette Jensen, MedCom Susanne Heinrich, Psykiatrien, region Syddanmark Psykiatri er på den

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye bekendtgørelse og

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere