Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Lærerkreds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Lærerkreds"

Transkript

1 Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Lærerkreds er enige om at indgå en lokal aftale om anvendelse nærværende arbejdstidsaftale for alle lærere ansat i Mariagerfjord Kommune. Det pligtige undervisningstimetal Det årlige maksimale undervisningstimetal pr. fuldtidsansat lærer pr. skoleår, jf. 3, stk. 4 fastsættes til 748 timer. Omregningsfaktor for opgaver i tilknytning til undervisning. Omregningsfaktor for opgaver i tilknytning til undervisningen jf. 5, stk. 4 fastsættes til 2,235 timer pr. undervisningstime. Omregningsfaktor for opgaver i tilknytning til undervisningen for nyuddannede lærere jf. 5, stk. 5 fastsættes til 2,329 timer pr. undervisningstime. 1. Tillidsrepræsentant Akkord på 100 timer + 4,5 timer pr. ansat inden for DLF s overenskomstområde. Hertil kommer deltagelse i MED-udvalg. Tillidsrepræsentanten er friholdt for møder og undervisning torsdag efter kl Såfremt dette undtagelsesvis ikke generelt kan overholdes, orienteres såvel Skolefagenheden som Mariagerfjord Lærerkreds om begrundelsen herfor. 2. Medarbejderrepræsentanters vilkår Medarbejderrepræsentanter i Hovedudvalget er frikøbt med 120 timer pr. år Medarbejderrepræsentanter i Sektor MED og Fag MED er frikøbt med 60 timer pr. år Næstformænd for Hovedudvalg, Sektor MED samt Fag MED er derudover frikøbt med 40 timer pr. år

2 3. SSP-arbejde SSP-kontaktlærer funktionsbeskrivelse At være kollegaernes sparringspartner mht. forebyggende indsatser primært fra 6. kl-10. kl. Løbende sikre, at SSP-materialer formidles videre til lærere og elever på skolen I samarbejde med Ungdomskonsulenten og politiet, at være med til at omsætte lokal bekymring til handling Ved bekymringssager at være kontaktperson for skolens leder og lærere internt samt være bindeled videre til SSP At deltage i SSP-lokaludvalgsmøder. Er man kontaktlærer på en overbygningsskole, deltager man i alle møder. For de øvrige skoler gælder det, at man indkaldes ad hoc eller efter ønske/behov Generelt at holde fingeren på pulsen omkring den lokale ungdomskultur og være med til at sikre, at SSP-indsatsen passer til tidens unge og forældre Der er afsat følgende timetal til SSP-kontaktlæreren: Skoler med x til 200 elever = 20 t. Skoler med 200 til 450 elever = 40 t. Skoler med 450 til 600 elever = 60 t. Skoler med 600 elever og derover = 80 t. Akkorden indeholder ikke kørsel SSP-lokaludvalgsformand funktionsbeskrivelse: Forberede og indkalde til lokaludvalgsmøder. 8 gange årligt Tage referat fra lokaludvalgsmøderne Efterbehandle lokaludvalgsmøderne Ansvarlig for udførelse af de projekter, som lokaludvalget beslutter at gennemføre Regnskabsansvarlig Deltage i SSP-kontaktudvalgets arbejde (Hobro Politikreds) Medlem af SSP-hovedudvalget. 2 årlige møder Efter aftale deltage i og komme med indlæg på forebyggende møder Deltage i relevante kurser Tage initiativ til aktiviteter Holde sig ajour med relevant materiale/litteratur om forebyggelse Skaffe materialer

3 Samarbejde med Natteravnene Samarbejde med Børn og Familie Ad hoc udvalgsarbejde Udarbejde årsrapport Timetal, (ekskl. tid til kørsel), til SSP-lokaludvalgsformanden: 160 timer Timerne kan efter aftale deles mellem næstformand og formand, såfremt der ligeledes aftales en arbejdsdeling 4. Kørsel Der afregnes med 1 minut pr. km + 10 min. hver vej. Godtgørelse af transport gælder for den ekstra kørsel, der måtte være i forhold til transport til og fra tjenestestedet. 5. Lærerstuderendes praktik Overenskomstens tilbagefaldsregel følges. 6. Aftale om supplerende tid til prøver For FSA gælder: Forudsætning for prøveaftalen er, at lærerens grundskema står i 40 uger. Hermed menes, at det, til normperioden af ledelsen udarbejdede grundskema, grundlæggende ikke ændres. Ved ændring af lærerens planlagte undervisning i ydertimer i prøveperioden anvendes 8 i Arbejdstidsaftale 08. For øvrige timer kan der mellem lærer og ledelse indgås aftale om disse timers anvendelse. Med hensyn til sygeprøver og reeksamination er følgende gældende: Lærerens undervisningstimer den pågældende dag anses for fuldt ud at dække afvikling af prøven. Der skal derfor ikke tildeles læreren yderligere honorering ved afvikling af eksamen eller censur Der er med prøveaftalen honoreret for tid til kørsel i forbindelse med prøver og censur i Mariagerfjord Kommune.

4 Honorering for prøver og censur sker herefter i overensstemmelse med følgende: FSA Mundtlige bundne prøver (indregnes i lærerens opgaveoversigt) Fag GRUNDTIMETAL ELEVKVOTIENT CENSURTIMER Dansk min 16 timer Engelsk min 16 timer Fysik/kemi 13 3 timer pr. påbegyndt 5 elever 16 timer Mundtlige udtræksprøver (udbetales eller aftales lokalt) Fag GRUNDTIMETAL ELEVKVOTIENT CENSURTIMER Tysk min 16 timer Fransk min 16 timer Samfundsfag min 16 timer Historie min 16 timer Kristendom min 16 timer Håndarbejde ,4 timer Sløjd ,4 timer Hjemkundskab ,4 timer FSA skriftlige prøver (indregnes i lærerens opgaveoversigt) Fag Grundtimetal Elevkvotient Dansk, læsning og retstavning 5 timer 20 min Dansk, skriftlig fremstilling 5 timer 20 min Matematik, færdighed og problemregning 5 timer 20 min Engelsk 5 timer 20 min Geografi (ved manuel censur) 5 timer 15 min Biologi (ved manuel censur) 5 timer 15 min Erstatningsfag ved mundtlige udtræksfag Lærerens undervisningstimer den pågældende dag anses for fuldt ud at dække afvikling af prøven. Der skal derfor ikke tildeles læreren yderligere honorering ved afvikling af eksamen eller censur. De skriftlige prøver skr. fremstilling, læsning og retskrivning, skr. matematik og skr. engelsk

5 Lærerens tid indregnes i opgaveoversigten med udgangspunkt i de kommunale planlægningstal pr. 1. april et skoleår forud. Såfremt der opstår væsentlige ændringer i elevtallet, drøftes lærerens honorering mellem Mariagerfjord Lærerkreds og Mariagerfjord Kommune. Projektopgave FSA Der afsættes 1,5 time pr. elev til fordeling mellem lærerne. Den enkelte lærer får maximalt tildelt 0,75 time pr. elev. Timerne går til vurdering, til skrivning og til udarbejdelse af udtalelse. For FS10 gælder: Idet lærernes grundskema står i 38 uger anses tiden for at være medgået til al prøveafvikling og censur i 10. klasse såvel mundtlig som skriftlig. Der skal ikke afregnes yderligere for vurdering, skrivning og udarbejdelse af udtalelse i forbindelse med OSO. Det samme gør sig gældende mht. dimissionsaften, lejrskole eller skolerejse i indtil 5 arbejdsdage. Med hensyn til sygeprøver og reeksamination er følgende gældende: Lærerens undervisningstimer den pågældende dag anses for fuldt ud at dække afvikling af prøven. Der skal derfor ikke tildeles læreren yderligere honorering ved afvikling af eksamen eller censur Erstatningsfag ved mundtlige udtræksfag Lærerens undervisningstimer den pågældende dag anses for fuldt ud at dække afvikling af prøven. Der skal derfor ikke tildeles læreren yderligere honorering ved afvikling af eksamen eller censur. Der er med prøveaftalen honoreret for tid til kørsel i forbindelse med prøver og censur i Mariagerfjord Kommune. 7. Læsevejleder Funktionsbeskrivelse for læsevejledere i Mariagerfjord Kommune. Alle skoler i Mariagerfjord Kommune skal have en lærer, der udfylder funktionen som læsevejleder. Læsevejlederfunktionen er rettet mod almenundervisningen og fungerer som inspirator Læsevejlederen skal være skolens ressourceperson i forhold til at kvalificere indsatsen i forbindelse med læsning og skrivning.

6 Læsevejlederen skal vejlede og koordinere skolens arbejde med at udvikle og styrke elevernes læse- og skrivekompetencer samt elevernes læselyst. Læsevejlederen skal Vejlede lærere om indhold, metoder og materialevalg inden for læsning og skrivning Stille sig til rådighed i forbindelse med fortolkning og formidling af testresultater til lærere og forældre Udvikle, koordinere og evaluere skolens læseundervisning i samarbejde med skolens ledelse Udrede elevers individuelle læsebehov. Evaluere læsestandpunkt såvel på elevplan, klasseplan som på skoleplan. Medvirke til og evaluere skolens læseindsats. Samarbejde med speciallærer(e) og kommunens læsekonsulent. Konkrete arbejdsopgaver: Klassekonferencer på alle klassetrin Teammøder Vejledning af lærerne if. med testning/screening (deltagelse, opgørelse, tolkning) Individuelle udredninger Mødevirksomhed med læsekonsulent Deltagelse i netværksgruppe Faglig ajourføring Udarbejdelse og opfølgning af skolens handleplan for læsning Til denne opgave tildeles læsevejlederen 20 timer + 8,5 time pr. klasse eksklusiv specialklasser. Såfremt læsevejlederen også skal servicere specialklasserne, afregnes med 8,5 time pr klasse. Akkorden er en minimumsakkord, hvorfor der lokalt kan aftales en højere tildeling såfremt skoleleder og den enkelte lærer, samt tillidsrepræsentant er enige herom. 8. Fællestillidsrepræsentant Der afsættes 1,0 af en fuldtidsstilling 9. Kursus for nyansatte Der kan etableres et kommunalt dagskursus for nyansatte lærere/ børnehaveklasseledere i Mariagerfjord kommune. Kurset afholdes på en hverdag og skemaet bliver stående.

7 10. Uddannelse Efter- /videreuddannelsesforløb, som PD, linjefag og vejleder søges etableret som lokalt kursus med fuldtidsstudium. Der gives i så fald efter vurdering orlov med løn til den enkelte. Arbejdsopgaver og faste akkorder nedsættes forholdsmæssigt. For øvrige kurser anvendes tilbagefaldsbestemmelserne. Kurser, der har karakter af faglig opkvalificering og som læreren selv vælger at deltage i, er indeholdt i faktoren. 11. Lejrskole, skolerejser og ekskursioner Lærerens skema bliver stående. Der tildeles ikke yderligere tid. Hermed gives der det enkelte team/den enkelte lærer mulighed for at placere forlagt undervisning i form af lejrskole/ekskursioner, hvor det af faglige og pædagogiske grunde skønnes naturligt i forhold til klassens generelle arbejde. Antallet af pligtige lejrskoler forbliver uændret. Lejrskole defineres som forlagt undervisning med overnatning. 12. CHIPS Der er i faktoren afregnet for CHIPS jf. læsepolitikkens formulering. Udgangspunktet er det nuværende niveau. 13. Elevplaner Der er afregnet for elevplaner i faktoren. Ved udarbejdelse af denne aftale forudsættes det, at det nuværende niveau fastholdes. 14. Skolebibliotek Der skal som minimum til åbningstid og administration anvendes det antal timer, der afsættes efter følgende tildelingsmodel.

8 Åbningstid: 125 timer pr. skole + 1,5 time pr. elev På hver enkelt skole skal skolelederen og bibliotekaren samt evt. TR aftale den tidsmæssige prioritering til de opgaver, der skal løses, for den tid, der afsættes. Der skal i aftalen tages højde for, at det er hele opgaven, der skal afsættes tid til herunder rekreative formål. Følgende arbejdsopgaver prioriteres: Vejledning og rådgivning af pædagogisk personale vedr. valg af undervisningsmidler og planlægning af undervisningsopgaver samt brug af IT og medier på skolebiblioteket Vejledning af elever om valg af fritidslæsning, valg af undervisningsmidler og brug af IT og medier på skolebiblioteket Vejledning af elever om indhold og præsentationsformer af deres opgaver Afholdelse af kortere instruktions- og informationsforløb for elever og lærere inden for bibliotekskundskab samt IT- og medier Vejledning i forbindelse med afholdelse af projektopgaver og lignende Formidling af undervisningsmidler og information om nye undervisningsmidler Bibliotekskundskab afregnes som undervisning. Administrative opgaver: 75 timer pr. skole + 0,5 time pr. elev På hver enkelt skole skal skolelederen og bibliotekaren samt evt. TR aftale den tidsmæssige prioritering til de opgaver, der skal løses, for den tid, der afsættes. Der skal i aftalen tages højde for, at det er hele opgaven, der skal afsættes tid til herunder rekreative formål. Følgende arbejdsopgaver prioriteres: Indkøb, budget og regnskab af skolebiblioteksmaterialer indkøbt på skolebibliotekskonto Materialepleje, beholdningsregistrering (herunder taskebøger/engangsmaterialer) Databaseregistrering og datavedligeholdelse (herunder taskebøger/engangsmaterialer) Ordnings- og oprydningsarbejde Vejledning i relation til pædagogisk personales brug af undervisningsmidler Sammensætning af klasse- og emnesæt

9 Opgaver i forbindelse med lån fra samlingen, CfU, kommunens folkebiblioteker m.fl. Informations- og instruktionsvirksomhed Planlægning og koordinering af skolebibliotekets drift Deltagelse i netværks- og materialevalgsmøder Afregnes særskilt: Kørsel til netværks- og materialevalgsmøder Kurser AV-tilsyn It-drift Skolekom-administration Administration af hjemmeside Ved skoler med to fungerende skolebiblioteker på forskellige adresser tildeles ekstra grundtimetal på 75 timer til administration og 125 timer til åbningstid. 15. KL partnerskab fokusgruppen ledelse Der afsættes 7,5 time pr deltagende lærer. Ikrafttrædelse og opsigelse Denne aftale gælder fra skoleåret: 2009/10 Denne aftale kan opsiges med seks måneders varsel til et skoleårs udløb, dog tidligst til den 31. juli 2011 Mariager, den 16. april 2009 For Mariagerfjord Kommune for Mariagerfjord Lærerkreds Aftalen er betinget af at der efterfølgende indgås en lønaftale.

10 Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Lærerkreds er enige om at indgå en lokal aftale om anvendelse nærværende arbejdstidsaftale for børnehaveklasseledere ansat i Mariagerfjord Kommune. Det pligtige undervisningstimetal Det årlige maksimale undervisningstimetal pr. fuldtidsansat børnehaveklasseleder pr. skoleår, jf. 3, stk. 4 fastsættes til 768 timer. Omregningsfaktor for opgaver i tilknytning til undervisning. Omregningsfaktor for opgaver i tilknytning til undervisningen jf. 5, stk. 4 fastsættes til 2,177 timer pr. undervisningstime. 16. Tillidsrepræsentant Akkord på 100 timer + 4,5 timer pr. ansat inden for DLF s overenskomstområde. Hertil kommer deltagelse i MED-udvalg. Tillidsrepræsentanten er friholdt for møder og undervisning torsdag efter kl Såfremt dette undtagelsesvis ikke generelt kan overholdes, orienteres såvel Skolefagenheden som Mariagerfjord Lærerkreds om begrundelsen herfor. 17. Medarbejderrepræsentanters vilkår Medarbejderrepræsentanter i Hovedudvalget er frikøbt med 120 timer pr. år Medarbejderrepræsentanter i Sektor MED og Fag MED er frikøbt med 60 timer pr. år Næstformænd for Hovedudvalg, Sektor MED samt Fag MED er derudover frikøbt med 40 timer pr. år 18. SSP-arbejde SSP-kontaktlærer funktionsbeskrivelse At være kollegaernes sparringspartner mht. forebyggende indsatser primært fra 6. kl-10. kl.

11 Løbende sikre, at SSP-materialer formidles videre til lærere/børnehaveklasseledere og elever på skolen I samarbejde med Ungdomskonsulenten og politiet, at være med til at omsætte lokal bekymring til handling Ved bekymringssager at være kontaktperson for skolens leder og lærere/børnehaveklasseledere internt samt være bindeled videre til SSP At deltage i SSP-lokaludvalgsmøder. Er man kontaktlærer/børnehaveklasseleder på en overbygningsskole, deltager man i alle møder. For de øvrige skoler gælder det, at man indkaldes ad hoc eller efter ønske/behov Generelt at holde fingeren på pulsen omkring den lokale ungdomskultur og være med til at sikre, at SSP-indsatsen passer til tidens unge og forældre Der er afsat følgende timetal til SSP-kontaktlæreren: Skoler med x til 200 elever = 20 t. Skoler med 200 til 450 elever = 40 t. Skoler med 450 til 600 elever = 60 t. Skoler med 600 elever og derover = 80 t. Akkorden indeholder ikke kørsel SSP-lokaludvalgsformand funktionsbeskrivelse: Forberede og indkalde til lokaludvalgsmøder. 8 gange årligt Tage referat fra lokaludvalgsmøderne Efterbehandle lokaludvalgsmøderne Ansvarlig for udførelse af de projekter, som lokaludvalget beslutter at gennemføre Regnskabsansvarlig Deltage i SSP-kontaktudvalgets arbejde (Hobro Politikreds) Medlem af SSP-hovedudvalget. 2 årlige møder Efter aftale deltage i og komme med indlæg på forebyggende møder Deltage i relevante kurser Tage initiativ til aktiviteter Holde sig ajour med relevant materiale/litteratur om forebyggelse Skaffe materialer Samarbejde med Natteravnene Samarbejde med Børn og Familie Ad hoc udvalgsarbejde

12 Udarbejde årsrapport Timetal, (ekskl. tid til kørsel), til SSP-lokaludvalgsformanden: 160 timer Timerne kan efter aftale deles mellem næstformand og formand, såfremt der ligeledes aftales en arbejdsdeling 19. Kørsel Der afregnes med 1 minut pr. km + 10 min. hver vej. Godtgørelse af transport gælder for den ekstra kørsel, der måtte være i forhold til transport til og fra tjenestestedet. 20. Læsevejleder Funktionsbeskrivelse for læsevejledere i Mariagerfjord Kommune. Alle skoler i Mariagerfjord Kommune skal have en lærer/børnehaveklasseleder, der udfylder funktionen som læsevejleder. Læsevejlederfunktionen er rettet mod almenundervisningen og fungerer som inspirator Læsevejlederen skal være skolens ressourceperson i forhold til at kvalificere indsatsen i forbindelse med læsning og skrivning. Læsevejlederen skal vejlede og koordinere skolens arbejde med at udvikle og styrke elevernes læse- og skrivekompetencer samt elevernes læselyst. Læsevejlederen skal Vejlede lærere om indhold, metoder og materialevalg inden for læsning og skrivning Stille sig til rådighed i forbindelse med fortolkning og formidling af testresultater til lærere og forældre Udvikle, koordinere og evaluere skolens læseundervisning i samarbejde med skolens ledelse Udrede elevers individuelle læsebehov. Evaluere læsestandpunkt såvel på elevplan, klasseplan som på skoleplan. Medvirke til og evaluere skolens læseindsats. Samarbejde med speciallærer(e) og kommunens læsekonsulent. Konkrete arbejdsopgaver:

13 Klassekonferencer på alle klassetrin Teammøder Vejledning af lærerne if. med testning/screening (deltagelse, opgørelse, tolkning) Individuelle udredninger Mødevirksomhed med læsekonsulent Deltagelse i netværksgruppe Faglig ajourføring Udarbejdelse og opfølgning af skolens handleplan for læsning Til denne opgave tildeles læsevejlederen 20 timer + 8,5 time pr. klasse eksklusiv specialklasser. Såfremt læsevejlederen også skal servicere specialklasserne, afregnes med 8,5 time pr klasse. Akkorden er en minimumsakkord, hvorfor der lokalt kan aftales en højere tildeling såfremt skoleleder og tillidsrepræsentant er enige herom. 21. Fællestillidsrepræsentant Der afsættes 1,0 af en fuldtidsstilling 22. Kursus for nyansatte Der kan etableres et kommunalt dagskursus for nyansatte lærere/ børnehaveklasseledere i Mariagerfjord kommune. Kurset afholdes på en hverdag og skemaet bliver stående. 23. Uddannelse Efter- /videreuddannelsesforløb, som PD, linjefag og vejleder søges etableret som lokalt kursus med fuldtidsstudium. Der gives i så fald efter vurdering orlov med løn til den enkelte. Arbejdsopgaver og faste akkorder nedsættes forholdsmæssigt. For øvrige kurser anvendes tilbagefaldsbestemmelserne. Kurser, der har karakter af faglig opkvalificering (eksempelvis de tidligere AC-kurser á op til 4 timers varighed), er indeholdt i faktoren. 24. Lejrskole, skolerejser og ekskursioner Børnehaveklasselederens skema bliver stående. Der tildeles ikke yderligere tid til lejrskole.

14 Hermed gives der det enkelte team/den enkelte lærer mulighed for at placere forlagt undervisning i form af lejrskole, hvor det af faglige og pædagogiske grunde skønnes naturligt i forhold til klassens generelle arbejde. Antallet af pligtige lejrskoler forbliver uændret. Lejrskole defineres som forlagt undervisning med overnatning. 25. CHIPS Der er i faktoren afregnet for CHIPS jf. læsepolitikkens formulering. Udgangspunktet er det nuværende niveau. 26. Elevplaner Der er afregnet for elevplaner i faktoren. Ved udarbejdelse af denne aftale forudsættes det, at det nuværende niveau fastholdes. 27. KL partnerskab fokusgruppen ledelse Der afsættes 7,5 time pr deltagende børnehaveklasseleder Ikrafttrædelse og opsigelse Denne aftale gælder fra skoleåret: 2009/10 Denne aftale kan opsiges med seks måneders varsel til et skoleårs udløb, dog tidligst til den 31. juli 2011 Mariager, den 16. april 2009 For Mariagerfjord Kommune for Mariagerfjord Lærerkreds Aftalen er betinget af at der efterfølgende indgås en lønaftale.

15 Placering af opgaver U undervisning klassisk 16 begreb O opgaver i tilknytning til undervisningen A andre opgaver Opgave U O A Afdelingsmøder/lærermøder/pædagogisk råd Afsnitskoordinatorer/afdelingskoordinatorer Aldersreduktion AV tilsyn Bibliotekskundskab Brobygning fx Den røde tråd CHIPS LUS (med eleverne) Dimissionsfest Ekskursion Elevplaner Elevrådskontaktlærere Elevsamtaler Emneuge udvalg, administrative opgaver for hele skolen eller dele deraf Erhvervspraktik besøg hos eleverne Erhvervspraktik, koordinering Fagfordeling, administrative opgaver for hele skolen eller dele deraf Faglig ajourføring herunder de gamle AC-kurser Fagteam/Fagudvalg Fagudvalgsformænd, administration (dagsorden, referat mm.) Featureuge Forretningsudvalg eller tilsvarende Forældresamarbejde Kredsstyrelsesarbejde Fælles forberedelse Fælleskommunale udvalg Færdselskontakt/skolepatrulje Første skoledag

16 Hjemmesideansvarlig/redaktør Holddannelsestimer Ikke disponeret tid/resttid Info-folder-redaktør IT- tilsyn IT-vejleder for lærere administrative opgaver for hele skolen eller dele deraf Juleafslutning Klassefest Klasse/holdundervisning Klasselærertid Kommunale udvalg Kriseberedskab/sorg-gruppe Kursustid lederbesluttet Lejrskoletid LP, teamsamarbejdet LP koordinator LP kursus lederbesluttet LP tovholder for hele skolen eller dele deraf LUS CHIPS (med eleverne) Lærermøder/pædagogisk råd/afdelingsmøder Møder for alle lærere MED-repræsentanter, mødedeltagelse Motionsdag MUS-samtaler Mødeleder for pædagogisk råd Pauser - tilsyn med elever, klargøring mv Praktikbesøg Prøve og censorvirksomhed Pædagogisk eftermiddag/aften Pædagogisk råd/lærermøder/afdelingsmøder Pædagogisk weekend tid til deltagelse Pædagogisk udvalg Rejsetid Samarbejde mellem lærere Samarbejde med SFO Samarbejde med UU Samarbejde med psykologen Samarbejde med sundhedsplejerske Sekretær pæd. råd

17 Sidste skoledag Sikkerhedsrepræsentant Skemalægning, administrative opgaver for skolen eller dele deraf Skolebiblioteksåbningstid Skolebladsredaktør Skoleblioteksadministration Skolebestyrelse, mødedeltagelse Skolebod/kiosk Skolefestudvalg Skolehjemsamtaler Skolekom kontaktperson Skolepatrulje/færdselslærer Skolen som lokalt kulturcenter Sorg-gruppe/kriseberedskab Specialkoordinatorer herunder LP og AKT SSP-samarbejde (møde i lokalrådet ) Statusrapporter/handleplaner specialundervisning Studiekredse om undervisning Supervision Teamkoordinatorer Teamsamarbejde Teaterkontaktperson Temaaften for alle Terminsprøve Testlærer, administrative opgaver(nationale tests etc.) Tilsyn med skolepatrulje Tilsyn med samlinger Tillidsrepræsentant Tosprogskoordinator Tutor for nye lærere Vagt ved skr. prøver Vikardækning Undervisningsmiljørepræsentant - kontaktlærer Mariager, den 16. april 2009

18 For Mariagerfjord Kommune For Mariagerfjord Lærerkreds Aftalen er betinget af at der efterfølgende indgås en lønaftale.

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune Denne aftale er en minimumsaftale. Der kan mellem skoleleder og tillidsrepræsentant aftales, at der afsættes yderligere tid til pædagogisk servicecenter. Der afsættes tid til pædagogisk servicecenter efter

Læs mere

Arbejdstidsaftale for lærere ansat i Mariagerfjord kommunes skolevæsen

Arbejdstidsaftale for lærere ansat i Mariagerfjord kommunes skolevæsen Arbejdstidsaftale for lærere ansat i Mariagerfjord kommunes skolevæsen Indgået mellem Mariagerfjord kommune og Mariagerfjord lærerkreds Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Lærerkreds er enige om at

Læs mere

KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING

KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING FOR SKOLEÅRENE 2011/12 OG 2012/13 1 1. Indledning Denne kommuneaftale er indgået

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende

Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende for skoleårene 2011/12 og 2012/13 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Professionsaftale for basisgruppen

Professionsaftale for basisgruppen Professionsaftale for basisgruppen mellem Børn og Skole og Favrskov Lærerforening kreds 137 0. Aftalegrundlag: Aftalen vedrører lokal udmøntning af Arbejdstidsaftale 08 (Aftale om arbejdstid for lærere

Læs mere

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K 1. august 2007 Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne - et samlet overblik Den centrale arbejdstidsaftale beskriver,

Læs mere

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret 2013-2014 Aftalen er indgået mellem Hørsholm Kommune og Danmarks Lærerforening, Kreds 29 på baggrund af Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i

Læs mere

Forhåndsaftale om funktionsløn.

Forhåndsaftale om funktionsløn. Ringkøbing Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A Telefax 97 32 46 55 6950 Ringkøbing E-mail: 122@dlf.org www.dlf122.dk Ringkøbing, den 1. juli 2008 Lønaftale mellem Ringkøbing-Skjern kommune og Fjordkredsen

Læs mere

A08 aftale om arbejdstid mellem Silkeborg Lærerforening og Silkeborg Kommune

A08 aftale om arbejdstid mellem Silkeborg Lærerforening og Silkeborg Kommune Silkeborg Lærerforening A08 aftale om arbejdstid mellem Silkeborg Lærerforening og Silkeborg Kommune Indledning Målet med Arbejdstidsaftale 08 er at skabe gode rammer for folkeskolens udvikling og understøtte

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Prøveaftale for skoleåret 2016/17 vejledning (bilag til Silkeborgaftalen af 7. marts 2016)

Prøveaftale for skoleåret 2016/17 vejledning (bilag til Silkeborgaftalen af 7. marts 2016) 1. maj 2016 Prøveaftale for skoleåret 2016/17 vejledning (bilag til Silkeborgaftalen af 7. marts 2016) Prøveafvikling... 1 Administrativ vejledning... 1 Eksempel... 2 Folkeskolens 9. klasseprøver (FP9)

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Nedenfor er der opstillet en række spørgsmål, der er blevet rejst i forhold til Arbejdstidsaftale 2008,

Læs mere

Bilag til lokal arbejdstidsaftale 2013-2014 for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen

Bilag til lokal arbejdstidsaftale 2013-2014 for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen Bilag til lokal arbejdstidsaftale 2013-2014 for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen 08.02.2013 Indholdsfortegnelse 1 Deltagelse i kurser/transport... 3 2 Pædagogisk Service Center (PSC)... 4

Læs mere

Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere

Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere Side 1 Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere 2008 KL LC Indholdsfortegnelse Side 50.34 Side 2 Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1. Afgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet af aftalen... 4 Kapitel

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende.

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende. FORHÅNDSAFTALE MELLEM AARHUS KOMMUNE, BØRN & UNGE OG ÅRHUS LÆRERFORENING VEDRØRENDE LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE 1. Generelt Dækningsområde Aftalen er gældende for alle lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008. 50.32 O.11 33/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008. 50.32 O.11 33/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008 KL Lærernes Centralorganisation 50.32 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32 Side 2 Indledende bemærkninger... 4 Kapitel 1. Afgrænsning... 5 1. Hvem er

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Forord Læsepolitikken danner rammen for indsatsen på læseområdet på Vadgård skole. Læsepolitikken er Vadgård skoles bud på hvordan, der sikres kvalitet i læseindsatsen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Indledning Udgangspunktet for planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid er LOV 409 og bilag 1.1. om arbejdstid.

Læs mere

Evaluering og opfølgning:

Evaluering og opfølgning: Evaluering og opfølgning: Århus Privatskole underviser efter de af Undervisningsministeriet opstillede Fælles Mål (læs disse andetsteds på hjemmesiden under Lovpligtig information). Dette sikrer, at skolens

Læs mere

KULTURDOKUMENT. for. Pædagoger, børnehaveklasseleder og lærere i Lintrup Børnecenter

KULTURDOKUMENT. for. Pædagoger, børnehaveklasseleder og lærere i Lintrup Børnecenter KULTURDOKUMENT for Pædagoger, børnehaveklasseleder og lærere i Lintrup Børnecenter SKOLEÅRET 2014-2015 Indholdsfortegnelse Arbejdstiden side 3 Fællesmøder side 3 Skoleårets begyndelse side 4 Fælles mødefora

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen

Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen Skjoldenæsvej 70 4174 Jystrup 57 62 73 37 www.soeholmskolen.dk Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen - principper og organisering Der arbejdes mod et rummeligt og fleksibelt skolemiljø, hvor mangfoldighed

Læs mere

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Aftalen er gældende fra 1. august 2015 Indholdsfortegnelse Aftalevilkår... 3 Generelt... 3 Grundløn... 3 Funktionsløn aftalt lokalt... 4 [1] Klasselærer...

Læs mere

PROTOKOLLAT F OM ARBEJDSTID FOR BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED SPECIALUNDER- VISNINGEN FOR BØRN

PROTOKOLLAT F OM ARBEJDSTID FOR BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED SPECIALUNDER- VISNINGEN FOR BØRN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN LÆRERNES CENTRALORGANISATION PROTOKOLLAT F OM ARBEJDSTID FOR BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED SPECIALUNDER- VISNINGEN FOR BØRN 2008 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDENDE

Læs mere

Tj.mænd på løntrin 42 eller derover: Aktuelt løntrin - se skema 16.621,10 17,3 % (beløbet kan udbetales)

Tj.mænd på løntrin 42 eller derover: Aktuelt løntrin - se skema 16.621,10 17,3 % (beløbet kan udbetales) LØNOVERSIGT PR. 1. OKTOBER 2013 OMRÅDE 4 Lærere: OK-ansatte: Løntrin Årligt tillæg Månedsløn i alt 17,3% Grundløn - trin 30 3.835,64 26.273,13 Efter 4 år - trin 34* 3.835,64 27.781,80 Efter 8 år - trin

Læs mere

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau.

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau. FORHÅNDSAFTALE mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskoler pr. 1. august 2014 KAPITEL 1 Generelle bestemmelser 1 Aftalens

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Kære medlem af Ishøj Lærerkreds Ishøj, april 2015 Lov 409 er stadig gældende, hvorfor der stadig ikke,

Læs mere

Thisted Lønaftaler. Aftale om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskolerne i Thisted Kommune

Thisted Lønaftaler. Aftale om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskolerne i Thisted Kommune Thisted Lønaftaler Aftale om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskolerne i Thisted Kommune Indgået mellem Thisted Kommune og Thy-Mors Lærerkreds april 2010 Aftalens område Denne forhåndsaftale

Læs mere

Ledelsen SKOLEBESTYRELSEN LEDELSEN KU MED-UDVALGET SIKKERHEDSUDVALG PÆDAGOGISK UDVIKLINGSUDVALG ØKONOMIUDVALG PÆDAGOGISK RÅD FAGTEAM ÅRGANGSTEAM TRIN

Ledelsen SKOLEBESTYRELSEN LEDELSEN KU MED-UDVALGET SIKKERHEDSUDVALG PÆDAGOGISK UDVIKLINGSUDVALG ØKONOMIUDVALG PÆDAGOGISK RÅD FAGTEAM ÅRGANGSTEAM TRIN Ledelsen SKOLEBESTYRELSEN LEDELSEN KU MED-UDVALGET SIKKERHEDSUDVALG PÆDAGOGISK UDVIKLINGSUDVALG PÆDAGOGISK RÅD ØKONOMIUDVALG ÅRGANGSTEAM TRIN FAGTEAM ÅLHOLMSKOLENS KOORDINERINGSUDVALG - KU Koordineringsudvalgets

Læs mere

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Forhåndsaftale mellem Nordfyns Lærerkreds og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Indledning og indhold: Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Nordfyns Kommunes forhåndsaftaler

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Lokalaftale om løn- og arbejdstidsforhold for lærere og børnehaveklasseledere m.fl ansat i Gladsaxe Kommune

Lokalaftale om løn- og arbejdstidsforhold for lærere og børnehaveklasseledere m.fl ansat i Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen Skoleafdelingen Lokalaftale om løn og arbejdstid 2004-05 Lokalaftale om løn- og arbejdstidsforhold for lærere og børnehaveklasseledere m.fl. 2004 2005 ansat i Gladsaxe Kommune

Læs mere

LOKALAFTALE MELLEM ALLERØD LÆRERFORENING OG ALLERØD KOMMUNE

LOKALAFTALE MELLEM ALLERØD LÆRERFORENING OG ALLERØD KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 Lærere og børnehaveklasseledere... 2 Det enkelte team... 2 Skolens ledelse... 2 Samarbejdet mellem skolens ledelse og lærerne/ børnehaveklasselederne... 2 Samarbejde

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag på baggrund af [Lov 409] om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid Tønder Kommune 27.februar 2014 2 Administrationsgrundlag Lov 409 Indhold LOVGRUNDLAG... 3 ARBEJDSTID FOR

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen.

Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen. Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen. Skoleleder - nogle af opgaverne Arbejdet ligger i skolen og på kanten af skolen (skabe netværk) Personaleansvarlig

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter:

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter: Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odsherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Odsherred Kommune fra skoleåret 2016/2017 Baggrund Rammerne for lærernes

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen Principper for skole/hjem-samtale Skolebestyrelsen ser samarbejdet mellem skole og hjem som et helt afgørende fundament for elevens muligheder i folkeskolen. Det er vigtigt at sikre dialogen gennem arrangementer

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b.

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b. Vejledning til planlægning og opgørelse af arbejdstiden for lærere som tileller fratræder midt i et skoleår, jf. Arbejdstidsaftale 08 bilag 5 punkt 1, litra b I forbindelse med de centrale parters drøftelser

Læs mere

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E Jakob Storm Robinievej 102, 2620 Albertslund. Mobil 61 60 41 49. Email: jakobengelstorm@gmail.com C U R R I C U L U M V I T A E UDDANNELSESMÆSSIG BAGGRUND: 2010-13 Igangværende Diplomuddannelse, UCC &

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Forberedelsestid Understøttende undervisning Undervisning Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Gribskov Lærerkreds og Gribskov Kommune er blevet

Læs mere

Eisbjerghus Efterskole

Eisbjerghus Efterskole Eisbjerghus Efterskole Nettoarbejdstid: 1672,0 timer Weekendarbejde: 32 hele weekender á 60,25 1928 + 6 weekender med mange elever (6*19,5) 117 11 lukke/modtager á 15 165 I alt 2210 timer Ca. 14 til at

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål Opgaveoversigten Opgaveoversigten - hvad skal med? Skal opgaver som fx legepatrulje, elevrådsarbejde og andre opgaver, hvor der indgår elever,

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Bogense Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler

Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler Lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening 2013/2014 1 Indledning Målet med aftalen

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Krogsbølle Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

LOKALAFTALE mellem ALLERØD KOMMUNE og ALLERØD LÆRERFORENING

LOKALAFTALE mellem ALLERØD KOMMUNE og ALLERØD LÆRERFORENING LOKALAFTALE mellem ALLERØD KOMMUNE og ALLERØD LÆRERFORENING SKOLEÅRET 2011-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Lærere og børnehaveklasseledere... 3 Det enkelte team... 3 Skolens ledelse... 3 Samarbejdet

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2010-2011 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

LOKALAFTALE mellem ALLERØD KOMMUNE og ALLERØD HØRSHOLM LÆRERFORENING

LOKALAFTALE mellem ALLERØD KOMMUNE og ALLERØD HØRSHOLM LÆRERFORENING LOKALAFTALE mellem ALLERØD KOMMUNE og ALLERØD HØRSHOLM LÆRERFORENING SKOLEÅRET 2012-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Lærere og børnehaveklasseledere... 3 Det enkelte team... 3 Skolens ledelse...

Læs mere

A. Fokuspunkter for evalueringen. Fagligt udbytte af undervisning Elevernes trivsel. B. Evalueringsformer der benyttes på skolen

A. Fokuspunkter for evalueringen. Fagligt udbytte af undervisning Elevernes trivsel. B. Evalueringsformer der benyttes på skolen Indhold: A. Fokuspunkter for evalueringen B. Evalueringsformer der benyttes på skolen C. Evaluering af den samlede undervisning skoleåret 2013/14 D. Plan for opfølgning på evalueringen E. Næste evaluering

Læs mere

Lokal arbejdstidsaftale OK. 2008 i Slagelse Kommune

Lokal arbejdstidsaftale OK. 2008 i Slagelse Kommune Lokal arbejdstidsaftale OK 2008 i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse Aftale mellem Center for Skole, Slagelse kommune og Slagelse Lærerkreds... 3 Vejen til den gode skole... 4 Forudsætninger for aftalen...

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen,

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. TORSDAG DEN 5. maj 2011 KL I Dalgas DAGSORDEN: 4. TEMA: Skoleårets planlægning sammenlægning/klassesammenlægning

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. TORSDAG DEN 5. maj 2011 KL I Dalgas DAGSORDEN: 4. TEMA: Skoleårets planlægning sammenlægning/klassesammenlægning ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 5. maj 2011 KL. 19.00 I Dalgas DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd Dalgas 3. Opfølgning fra sidste møde. 4. TEMA: Skoleårets

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Sagsnr. 00.01.10-P20-105-13 Dato:12.5.2015 Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Horsens Kommune og Horsens Lærerforening

Læs mere

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Indledning Dette dokument er udarbejdet med afsæt i Lov 409 (LBK nr. 409 af 26/04/2013), overenskomst mellem

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Otterup Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Dok.nr. 20789-17 Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Formål med Rammebeskrivelsen... 3 Overordnede rammer... 3 Ledelse og samarbejde...

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Kongslundskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Havrehedskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere på Skrillingeskolen i Middelfart Kommune 2009-2010

Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere på Skrillingeskolen i Middelfart Kommune 2009-2010 Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere på Skrillingeskolen i Middelfart Kommune 2009-2010 PROCEDURE Tilrettelæggelse af den enkelte lærers arbejdstids er i arbejdstidsaftalen beskrevet

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 4. marts 2014 kl. 18.00. Sted: NSS, lærerværelset. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 4. marts 2014 kl. 18.00. Sted: NSS, lærerværelset. Dagsorden: Referat: X Skolebestyrelsen Møde tirsdag den 4. marts 2014 kl. 18.00 Sted: NSS, lærerværelset Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Jesper Daugaard, Per

Læs mere

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Emneoversigt: - Inklusion - Sponsorering - Trivselscentret - Elevplaner - Vikardækning - Evaluering af elever - Holddannelse - Socialpædagogisk

Læs mere

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 1. Skolernes rammebetingelser KVALITETSRAPPORT FOR SKOLERNE I TØNDER KOMMUNE - DEL 1 SKOLERNES DEL o Skolerne arbejder i 06/07 efter de styrelsesvedtægter,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen.

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen. Forslag 11 Organisering af det tværfaglige samarbejde Beskrivelse Som led i formulering af delpolitikken for børn og unge med særlige behov, har en arbejdsgruppe på tværs af direktørområderne Børn og Unge

Læs mere

Aftale mellem Halsnæs Kommune og Danmarks Lærerforening kreds 38 Halsnæskredsen

Aftale mellem Halsnæs Kommune og Danmarks Lærerforening kreds 38 Halsnæskredsen Aftale mellem Halsnæs Kommune og Danmarks Lærerforening kreds 38 Halsnæskredsen om arbejdstid for lærere i folkeskolen og arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen gældende fra skoleåret 2012/13

Læs mere