VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)"

Transkript

1 INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden 12. Indeksregulering 13. Præmiens betaling 14. Hvornår og hvordan kan forsikringen opsiges 15. Hvis skaden er dækket i andet selskab 16. Krig, naturkatastrofer og atomskader 17. Asbest 18. Ankenævn 19. Lovgivning 20. Voldgift 21. Personoplysninger mv. 1. HVEM ER SIKRET 1.1. Revisionsvirksomheden Statsautoriserede eller registrerede revisorer, som er nævnt i policen som ansatte eller tidligere ansatte i revisionsvirksomheden Virksomhedens øvrige personale. 2. HVAD ER DÆKKET 2.1. Forsikringen dækker erstatningskrav for formuetab, som de sikrede måtte pådrage sig under udøvelse af virksomhed som statsautoriserede eller registrerede revisorer for den sikrede revisionsvirksomhed Ved virksomhed som statsautoriserede eller registrerede revisorer forstås de opgaver, som danske revisorer normalt udfører, jf. de til enhver tid gældende normer for revisorarbejde. 1

2 3. FORSIKRINGSTIDEN 3.1. Forsikringen dækker erstatningskrav, der rejses mod sikrede i forsikringstiden Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter: a. Det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige krav om erstatning, eller forbehold for krav om erstatning. b. Det tidspunkt, hvor sikrede får sin første viden om, 1. at der er opstået et tab, eller 2. at der er umiddelbar fare for, at der vil opstå et tab, som kan være forårsaget af sikredes handlinger, undladelser eller ydelser Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes til Topdanmark mere end 6 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke Selvom et erstatningskrav er rejst i forsikringstiden i henhold til punkt 3.2.b og anmeldt til Topdanmark senest 6 måneder efter forsikringens ophør, dækkes kravet kun, hvis sikrede senest 5 år efter forsikringens ophør foretager endnu en anmeldelse, som er baseret på en skriftlig henvendelse til sikrede med krav om erstatning. 4. HVAD ER IKKE DÆKKET 4.1. Forsikringen dækker ikke tab forvoldt forsætligt Forsikringen dækker ikke ansvar, der følger fra et tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar end hvad der følger af almindelige erstatningsregler Krav vedrørende skade på person eller ting og formuetab som følge heraf Krav, som følge af sikredes virke som direktør eller bestyrelsesmedlem Rådgivning og bistand, der falder udenfor det område, indenfor hvilket det normalt påhviler en dansk revisor at at yde rådgivning og bistand, jf de til enhver tid gældende normer for branchen herom Krav, som vedrører administration af byggesager herunder bygherrerådgivning. 2

3 4.7. Krav vedrørende bøder, dagbøder eller tilsvarende af enhver art, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private. 5. FORSIKRINGSSUMMER 5.1. Forsikringen dækker med de i policen angivne beløb. Forsikringssummen danner højeste grænse for Topdanmarks erstatningspligt for krav rejste indenfor et forsikringsår, uanset om ansvaret påhviler en eller flere af de sikrede. Policen indeholder to forsikringssummer Forsikringssum 1 vedrører krav, der fremsættes som følge af revisorens opgaver vedrørende revisionspåtegninger og erklæringsafgivelse, for hvilke der er forsikringspligt i henhold til lovgivningen Forsikringssum 2 dækker andre krav end nævnt i pkt. 5.2 vedrørende rådgivning og assistance indenfor områder, som naturligt falder indenfor revisionsvirksomheders arbejdsområder Såfremt erstatningskrav er fremsat på baggrund af samme ansvarspådragende forhold og vedrører både revisionspåtegninger og erklæringsafgivelse, for hvilke der er forsikringspligt i henhold til revisorlovgivningen (forsikringssum 1) samt rådgivning og assistance der falder udenfor dette område (forsikringssum 2) vil alene forsikringssum 1, med fradrag for de eventuelt tidligere i året rejste erstatningskrav, være til rådighed for disse krav. Krav vedrørende revisionspåtegninger og erklæringsafgivelse, for hvilke der er forsikringspligt i henhold til lovgivningen, dækkes forlods Omkostninger ved afgørelse af erstatningsspørgsmål dækkes, såfremt de er afholdt med Topdanmarks godkendelse. Sådanne omkostninger og renter af idømte erstatningsbeløb dækkes fuldt ud, selvom forsikringssummen derved overskrides. Er forsikringssummen mindre end det idømte erstatningsbeløb, er Topdanmark dog kun pligtig at betale omkostninger og renter forholdsmæssigt, svarende til det erstatningsbeløb, der skal betales. 6. UDVIDELSER 6.1. Tab af dokumenter Såfremt det konstateres, at et eller flere dokumenter, som er overladt sikrede i hans varetægt, er gået til grunde, blevet beskadiget, tabt eller bortkommet, dækker forsikringen sikredes erstatningsansvar for krav rejst som følge heraf, herunder rimelige omkostninger til reproduktion eller genetablering af dokumenter. Forsikringen dækker nævnte udgifter med en forsikringssum på kr. pr forsikringsår, udover den på policen nævnte forsikringssum. 3

4 Ved dokumenter forstås enhver form for skriftlige, trykte eller edb lagrede dokumenter eller formularer uanset arten, men ikke pengesedler, værdipapirer og negotiable dokumenter Ansattes besvigelser Forsikringen dækker forsikringstageren mod tab som følge af at ansatte hos sikrede uretmæssigt forbruger midler, der er dem betroet eller hvortil de har adgang i deres egenskab af ansatte hos forsikringstageren. Denne udvidelse dækker ansvar for besvigelser, der er konstateret i forsikringstiden. Udvidelsen omfatter ikke besvigelser begået af direktører og indehavere/partnere. Dækningssummen for denne udvidelse udgør kr pr. skade og pr. år i tillæg til den i øvrigt på policen gældende dækningssum. 7. SELVRISIKO 7.1. Krav under den i policen angivne selvrisiko, er ikke omfattet af forsikringen Forsikringen dækker ikke omkostninger vedrørende krav, der ikke overstiger den i policen angivne selvrisiko Hvis et tab overstiger forsikringssummen med tillæg af selvrisiko, udbetales forsikringssummen uden fradrag af den aftalte selvrisiko Der betales èn gang selvrisiko af ethvert skadesforhold, der skyldes en selvstændig skadesårsag. 8. HVIS SKADEN SKER 8.1. Så snart sikrede får at vide eller må formode, at der vil blive rejst erstatningskrav, skal sikrede straks give Topdanmark skriftlig meddelelse herom, og herefter overlade til Topdanmark eller Topdanmarks advokat at varetage sikredes interesser i enhver henseende, medmindre erstatningskravet på grund af selvrisikobestemmelserne må betragtes som Topdanmark uvedkommende Sikrede er overfor Topdanmark forpligtet til at medvirke vederlagsfrit til sagens oplysning og afslutning. 9. SERIESKADER 9.1. Erstatningskrav, som efter punkt 3.1. er rejst mod sikrede i anledning af tab forårsaget af samme ansvarspådragende forhold, betragtes som én forsikringsbegivenhed (serieskadekrav). 4

5 9.2. Serieskadekravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses, jf. punkt 3.1. Er første krav i serien rejst forud for denne polices ikrafttræden eller efter denne polices ophør, er ingen del af serieskaden dækket under denne police Hvis serieskadekravet skyldes et ansvarspådragende forhold, som er udvist før forsikringens ikrafttræden, er det en betingelse for dækning af samtlige krav i serien, uanset hvornår disse krav er rejst, at sikrede godtgør, at sikrede ikke på noget tidspunkt før forsikringens tegning har haft kendskab til eller formodning om, at erstatningskrav ville kunne rejses. 10. MOMS Moms i henhold til gældende lovgivning betales af sikrede i det omfang, denne kan trække momsen fra i sit momsregnskab med skattemyndighederne Topdanmark lægger ikke moms ud. 11. FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN Forsikringen træder i kraft på den dato, der er anført i policen. 12. INDEKSREGULERING Forsikringssummer, selvrisikobeløb og andre beløb, der er nævnt i police og/eller vilkår indeksreguleres hvert år pr. hovedforfald, hvis ikke der umiddelbart efter beløbet står, at det ikke indeksreguleres Præmien indeksreguleres pr. hovedforfald Indeksreguleringen følger udviklingen i lønindekset for den private sektor fra Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, kan Topdanmark bruge et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 13. PRÆMIENS BETALING Præmien fastsættes efter Topdanmarks gældende tarif. Sammen med beløbet opkræves stempelafgift og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lovgivning Forsikringstageren betaler alle udgifter i forbindelse med opkrævningen. 5

6 13.3. Påkrav om betaling sendes til den oplyste betalingsadresse. Ændres denne, skal Topdanmark have besked hurtigst muligt Betalingen opkræves med oplysning om sidste rettidige betalingsdag Betales beløbet ikke rettidigt, sender Topdanmark et rykkerbrev. Betales beløbet ikke inden for den frist, der står i rykkerbrevet, mistes retten til erstatning. For hvert rykkerbrev Topdanmark sender opkræves gebyr. Herudover er Topdanmark berettiget til at opkræve renter af det skyldige beløb i henhold til renteloven. 14. OPSIGELSE OG ÆNDRING 14.1 Forsikringen gælder i den periode, der er nævnt i policen. Forsikringen kan opsiges skriftligt af forsikringstageren eller Topdanmark med 6 ugers varsel. Er forsikringen aftalt for en flerårig periode, kan forsikringstageren tidligst opsige forsikringen til ophør ved forsikringsperiodens udløb. Opsiges forsikringen ikke, fornyes den for en tilsvarende forsikringsperiode. For flerårig forsikringsperiode forudsættes det, at Topdanmark har givet forsikringstageren besked om fornyelsen tidligst 3 måneder og senest 6 uger før opsigelsesfristens udløb. I modsat fald fornyes forsikringen for 1 år, og rabatten for flerårig forsikringsperiode bortfalder Fra den dag Topdanmark har modtaget en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter at Topdanmark har betalt erstatning eller afvist at dække skaden, kan både forsikringstageren og Topdanmark opsige forsikringen skriftligt med 6 ugers varsel. I stedet for at opsige forsikringen kan Topdanmark - også med mindst 6 ugers varsel - ændre forsikringens vilkår fx ved at begrænse dækningen, indføre en selvrisiko, forhøje en eksisterende selvrisiko, kræve bedre sikring eller forhøje prisen. Forsikringstageren kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Topdanmark skal have skriftlig besked inden Topdanmark kan ændre vilkår og pris med virkning fra enhver forfaldsdag både for 1-årig og flerårig forsikringsperiode. Ændringen skal ske med mindst 6 ugers varsel. Hvis Topdanmark ændrer vilkår eller pris, har forsikringstageren ret til at opsige forsikringen til forfaldsdagen. Topdanmark skal have skriftlig besked. Reglen om skriftlig information med mindst 6 ugers varsel og forsikringstagerens ret til at opsige forsikringen gælder ikke, når der udelukkende er tale om indeksregulering. 6

7 15. HVIS SKADEN OGSÅ ER DÆKKET I ANDET SELSKAB Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikringen tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring. 16. KRIG, NATURKATASTROFER OG ATOMSKADER Forsikringen dækker ikke skade som direkte eller indirekte er en følge af: Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder Jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter, hvis ikke skaden sker i forbindelse med kernereaktioner brugt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål. Det er en forudsætning, at brugen er sket forskriftsmæssigt, og at den ikke har stået i forbindelse med reaktor eller acceleratordrift. 17. ASBEST Forsikringen dækker ikke tab eller skade, sket som følge af anvendelse af asbest. 18. ANKENÆVN Ankenævnet for forsikring behandler kun sager af erhvervsmæssig karakter hvis nævnet skønner, at sagen ikke adskiller sig væsentligt fra private forsikringsforhold Uoverensstemmelser mellem sikrede og Topdanmark bør søges løst parterne imellem. Henvendelse kan ske til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V 19. LOVGIVNING Dansk lovgivning, blandt andet lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen. 7

8 20. VOLDGIFT Enhver tvist mellem Topdanmark på den ene side og forsikringstager og/eller sikrede på den anden side vedrørende forsikringsaftalens fortolkning eller opfyldelse afgøres ved voldgift Voldgiftsretten består af tre medlemmer. Topdanmark udpeger det ene medlem, mens sikrede udpeger det andet medlem. Såfremt sagen omfatter flere sikrede, udpeger disse i fællesskab kun ét medlem af Voldgiftsretten. Det tredje medlem af voldgiftsretten er formanden som udpeges af præsidenten for Højesteret Voldgiftsretten har sæde i København og afgør sagen efter dansk ret Voldgiftsrettens kendelser er endelige og kan ikke indbringes for domstolene. Voldgiftsretten træffer bestemmelse om sagens behandling, sagens omkostninger og fordelingen af disse. 21. PERSONOPLYSNINGER MV. Forsikringstager har mulighed for at se, hvilke personoplysninger Topdanmark har om den enkelte. Det vil typisk være oplysninger om navn, CPR/CVR-nummer, adresse, og forsikringer. Forsikringstagere, der ønsker at at se oplysningerne, kan skrive til: Topdanmark Forsikring A/S Borupvang Ballerup Desuden kan forsikringstager fravælge markedsføringsmateriale fremover ved at skrive til samme adresse. Oplysninger om Topdanmarks forsikringstagere gemmes centralt i Topdanmark. Topdanmark Forsikring A/S CVR-nr Borupvang Ballerup Telefon Internet 8

9 9

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2 FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN Forsikringsbetingelser nr. 05N2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Skoda Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Skoda Bilforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. September/2012 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police.

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere