MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG BØRNE- OG KULTURUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG BØRNE- OG KULTURUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE"

Transkript

1 Referat MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG BØRNE- OG KULTURUDVALGET FOR Mandag, den 19. juni 2006 Mødet afholdes på Fjerritslev Rådhus, kl

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. 30: Analyse af lærernes tjenestetid...3 Punkt nr. 31: Organisering af Jammerbugt Ungdomsskole...5 Punkt nr. 32: SSP-organisering...10 Punkt nr. 33: Rejseholdet - KVIS...12 Punkt nr. 34: Budget Punkt nr. 35: Projekt Heides Gård...15 Punkt nr. 36: Orientering fra Udvalgets medlemmer...17 Punkt nr. 37: Orientering fra Børne- og Kulturdirektøren...18 Side 2 af 19

3 Det tværgående underudvalg Børne- og Kulturudvalget MØDEDATO: J.NR.: SAGSNR.: 120 SAGSBEH.: MST Fraværende: Jens Christian Golding (afbud) Inge Pedersen deltog i behandlingen af pkt. 30, 31, 33 og 34. Punkt nr. 30: Analyse af lærernes tjenestetid Sagsfremstilling I forbindelse med kommunalreformen har Kommunernes Landsforening (KL) udsendt et inspirationskatalog Effektiviseringer i forbindelse med opgave og strukturreformen. I den sammenhæng indgår et særligt fokus på lærernes arbejdstidsaftaler. KL har aftalt med Lærernes Central Organisation (LC), at de lokale arbejdstidsaftaler kan videreføres hen over hele skoleåret 2006/2007, hvorfor det først er nødvendigt at indgå nye lokale arbejdstidsaftaler med virkning fra august KL skriver, at det er vigtigt, at der foretages grundige, tilbundsgående analyser for sammenlægningskommunerne forud for vedtagelse af en ny lokalaftale. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at vente med at indgå en ny lokal aftale til skoleåret 2007/2008. KL anbefaler imidlertid, at der allerede i 2006 bliver sat fokus på dette område. Da der er variationer kommunerne imellem, fremhæves det fra KL s side, at det er vigtigt, at den nye kommune forsøger at indgå en aftale svarende til aftalen i den kommune, hvor lærerne underviser mest. Den 27. marts 2006 offentliggjorde UNI-C Statistik & Analyse en oversigt, der viste at danske lærere bruger mellem 33 42% af deres tid på undervisning. Altså en variation på landsplan i forhold til den andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning af eleverne. Forvaltningen har indhentet tilbud om analyse af lærernes arbejdstidsaftale for de fire kommuner ved konsulentfirmaet Pythea. Endvidere er der pågående drøftelser med KL med henblik på at få et bud på en tilsvarende opgaveløsning. Det forventes, at der foreligger forslag/tilbud på analyse fra KL i Underudvalgets møde. Retsgrundlag Økonomiske konsekvenser Ifølge Pythea andrager den samlede pris for udarbejdelse af undersøgelsen til kr excl. moms og transportudgifter. Side 3 af 19

4 Bilag Pytheas oplæg til Kommissorium for udarbejdelse af analyse af lærernes arbejdstid. KL s oplæg til kommissoirum vil foreligge til mødet. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Sammenlægningsudvalget på baggrund af de to foreliggende oplæg/tilbud vedr. analyse af lærernes arbejdstid træffer beslutning om iværksættelse af en analyse af lærernes arbejdstid. Børne- og Kulturudvalgets beslutning Punktet genoptages på ekstraordinært møde i Underudvalget den 7. august 2006 kl Side 4 af 19

5 Det tværgående underudvalg Børne- og Kulturudvalget MØDEDATO: J.NR.: SAGSNR.: 108 SAGSBEH.: JF Fraværende: Jens Christian Golding (afbud) Inge Pedersen deltog i behandlingen af pkt. 30, 31, 33 og 34. Punkt nr. 31: Organisering af Jammerbugt Ungdomsskole Sagsfremstilling Genoptagelse af punkt 103 den 6. juni 2006 i Sammenlægningsudvalget. Organiseringen af de fire kommuners kommunale ungdomsskoler er i planlægningsrapporten for Undervisning og Fritid beskrevet med 2 modeller. Dels en model med en fælles ungdomsskoleinspektør samt afdelingsledere på de 4 ungdomsskoler, dels en model med 4 selvstændige afdelinger, der arbejder sammen. Ungdomsskoleinspektørerne peger på en fælles ungdomsskole. Børne- og kulturcheferne indstiller i planlægningsrapporten, at ungdomsskolerne inden for den samlede budgetramme organiseres med fælles ledelse. Ungdomsskolelederne har efterfølgende drøftet organiseringen af ungdomsskolerne med udgangspunkt i den aktuelle situation omkring Fjerritslev Kommunale Ungdomsskoles ledelsesfunktion efter 1. januar 2007, hvor Jacob Funder fratræder stillingen som ungdomsskoleleder som følge af ansættelsen som Kultur- og Fritidschef i Jammerbugt Kommune. Ungdomsskolens fagområder lokalt i de 4 ungdomsskoler - samt for Ungdomsskolen som institution betragtet - er ligeledes drøftet i relation til den fremtidige organisering. Endvidere er mulighederne for den bedste udvikling af Ungdomsskolen set i relation til ressourceanvendelsen drøftet. På den baggrund og på baggrund af det tværgående underudvalg Børne- og Kulturudvalgets beslutning i sit møde den 29. maj 2006, er der udarbejdet en organisationsmodel, som fremgår af bilag. Jammerbugt Ungdomsskole organiseres som én ungdomsskole med én bestyrelse og én inspektør. Afdelingerne i øst og vest samt sekretariatet refererer organisatorisk og ledelsesmæssigt til Ungdomsskoleinspektøren. Ungdomsskoleinspektøren er sekretær for Ungdomsskolebestyrelsen. Til bistand for ungdomsskoleinspektøren ansættes en viceungdomsskoleinspektør til ledelse af enten afdelingen i øst eller vest. Ungdomsskoleinspektøren varetager den daglige ledelse af den anden afdeling samt sekretariatet. En nærmere eller ændret fordeling af ledelsen af afdelings- eller opgavefunktionerne vil fremgå af stillingsbeskrivelserne. Side 5 af 19

6 Denne organisering følger mulighederne for at organisere ungdomsskolen inden for lovens rammer, i henhold til lov om Ungdomsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober Loven fastslår, at enhver selvstændig ungdomsskole skal ledes af en ungdomsskoleinspektør, jf. 10, stk. 1, og at denne har det administrative ansvar, jf. 10, stk. 2, hvorved alle afdelinger (der eksempelvis er opgave- eller geografisk bestemt) inkl. sekretariat refererer til inspektøren. Til bistand for ungdomsskoleinspektøren kan ansættes yderligere ledere, jf. 11, stk. 2. Modellen opererer med inddeling af Jammerbugt Ungdomsskole i to afdelinger (øst og vest) for almen undervisning og klubvirksomhed samt et sekretariat med sekretærfunktion, pædagogisk / administrativ konsulentfunktion, økonomistyring, elevadministration, personaleudvikling, uddannelse, udviklingsopgaver, specialopgaver og koordinering af det samlede fagområde. Til Ungdomsskolens kernekompetencer udover almen undervisning og klubvirksomhed hører heltidsundervisning, projektklasse, special-sfo, udsatte unge, SSP relationer, friluftsliv og international virksomhed. Disse områder placeres ledelsesmæssigt med reference til en af afdelingerne (øst / vest) eller til sekretariatet. Idéen med en opdeling i en øst- og vestafdeling, samt et sekretariat, er at fastholde en relativ lokal nærhed til ungdomsskolen, såvel praktisk som psykologisk, og således, at betjeningen af de unge ikke forringes. Af diagrammet som vedlægges i bilag fremgår, at heltidsundervisning, projektklasse, special-sfo, udsatte unge, SSP relationer, friluftsliv samt international virksomhed organisatorisk er placeret under sekretariatet. Denne placering er valgt for at fremhæve disse kernekompetencer som et fælles fokus for tværgående udvikling i Ungdomsskolen og for at sidestille disse opgaver på linie med betydningen af almen undervisning og klubvirksomhed, snarere end en placering under almen undervisning og klubvirksomhed. Konsulentfunktionen er pt. placeret i Ungdomsskolen, men i forbindelse med Børne- og Kulturforvaltningens endelige organisering kan man evt. overveje at overflytte konsulentfunktionen til et konsulentteam der betjener den samlede forvaltning tværfagligt. Retsgrundlag Lov om Ungdomsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober Økonomiske konsekvenser Stordriftsfordele omkring fælles ledelse vil kunne oppebære en rationaliseringsgevinst på kr. i forbindelse med fratrædelse af 1 ungdomsskoleleder (løn, pension, kørsel, telefonudgifter og kurser). Det vurderes, at der bør være en administrativ effektiviseringsgevinst i et vist omfang i forbindelse med sammenlægningen. Denne effektiviseringsgevinst vil blive vurderet i forbindelse med vurderingen af det samlede Børne- og Kulturområde, tillige med en vurdering af spørgsmålet om eventuel overflytning af konsulentfunktionen fra Ungdomsskolen til et tværfagligt konsulentteam for den samlede Børne- og Kulturforvaltning. Side 6 af 19

7 Bilag Organisationsmodel i diagramform vedr. organisering af den kommunale ungdomsskole. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller modellen til Sammenlægningsudvalgets godkendelse. Børne- og Kulturudvalgets beslutning Ungdomsskolens organisering indstilles til Sammenlægningsudvalgets godkendelse, som organiseringen fremgår af bilag. Side 7 af 19

8 Beslutningsbilag 1 Børne- og Kulturudvalget, møde den , punkt nr. 31: Organisering af Jammerbugt Ungdomsskole Børne- og Kulturudvalgets beslutning Beslutningen om, hvorvidt Jammerbugt Ungdomsskole skal organiseres i en øst og vest afdeling for almen undervisning og klubvirksomhed overlades til beslutning i Børne- og Kulturforvaltningen i forbindelse med den endelige organisering af Børne- og Kulturforvaltningen. Det samme gælder spørgsmålet om organisering af sekretariat og pædagogisk / administrativ konsulent for Ungdomsskolen og disses opgaver. Forvaltningen udarbejder en funktionsbeskrivelse for den pædagisk / administrative konsulent med udgangspunkt i faglig og tværfaglig udvikling i Ungdomsskolen og det samlede Børne- og Kulturområde. På den baggrund erstattes sagsfremstillingens afsnit 4-8 (linie 22-66) med følgende: Jammerbugt Ungdomsskole organiseres som én ungdomsskole med én bestyrelse og én inspektør. Til bistand for ungdomsskoleinspektøren ansættes en viceungdomsskoleinspektør. Ungdomsskoleinspektøren er sekretær for Ungdomsskolebestyrelsen. Denne organisering følger mulighederne for at organisere ungdomsskolen inden for lovens rammer, i henhold til lov om Ungdomsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober Loven fastslår, at enhver selvstændig ungdomsskole skal ledes af en ungdomsskoleinspektør, jf. 10, stk. 1, og at denne har det administrative ansvar, jf. 10, stk. 2, hvorved alle afdelinger (der eksempelvis er opgave- eller geografisk bestemt) inkl. sekretariat refererer til inspektøren. Til bistand for ungdomsskoleinspektøren kan ansættes yderligere ledere, jf. 11, stk. 2. Ungdomsskolens kernekompetenceområder som almen undervisning, klubvirksomhed, heltidsundervisning, projektklasse, special-sfo, udsatte unge, SSP relationer, friluftsliv og international virksomhed organiseres internt i Ungdomsskolen og fra forvaltningen i forbindelse med den endelige organisering af Børne- og Kulturforvaltningen. Konsulentfunktionen er pt. placeret i Ungdomsskolen, men i forbindelse med Børne- og Kulturforvaltningens endelige organisering kan man evt. overveje at overflytte konsulentfunktionen til et konsulentteam der betjener den samlede forvaltning tværfagligt. På baggrund heraf udarbejdes en revideret organisationsmodel, som fremgår af revideret bilag: Organisationsmodel for Jammerbugt Ungdomsskole revideret model 19. juni Side 8 af 19

9 Beslutningsbilag 2 Børne- og Kulturudvalgets møde d. 19. juni 2006, pkt. 31 Organisationsmodel for Jammerbugt Ungdomsskole - revideret model 19. juni 2006 Kultur- Kultur-og og Fritidsforvaltningen Kultur- Kultur-og og Fritidschef Jammerbugt Ungdomsskole Ungdomsskoleinspektør Ungdomsskolebestyrelse Viceungdomsskoleinspektør Pæd./adm. konsulent Sekretariat Budget, økonomi, løn løn Elevadministration Personaleudvikling Udvikling af af fagområder Ad Ad hoc hoc opgaver Projekter // specialopgaver Almen Almen undervisning Klubvirksomhed Heltidsundervisning Projektklasse Special SFO SFO Udsatte unge unge SSP SSP samarbejde Friluftsliv International virksomhed Side 9 af 19

10 Det tværgående underudvalg Børne- og Kulturudvalget MØDEDATO: J.NR.: SAGSNR.: 121 SAGSBEH.: SD Fraværende: Jens Christian Golding (afbud) Inge Pedersen deltog i behandlingen af pkt. 30, 31, 33 og 34. Punkt nr. 32: SSP-organisering Sagsfremstilling SSP, som er det kriminalpræventive samarbejde mellem skoler, sociale myndigheder og politi tænkes i Jammerbugt Kommune organiseret i 3 niveauer: 1) Ledelsesniveauet (SSP-styregruppen): Børne- og kulturdirektøren, Socialdirektøren, Politimesteren, 2 repr. fra den daglige SSPorganisation og evt. politisk repræsentation. 2) Det koordinerende niveau (SSP-arbejdsgruppen): Ungdomskonsulenter, 2 repr. fra socialforvaltning/familierådgivning, 2 repr. fra skolerne, 2 repr. fra ungdomsskolen, 2 repr. fra foreningslivet og 2 repr. fra politiet. 3) Det udførende niveau (SSP udvalg): Der etableres SSP-udvalg og dette arbejde tager udgangspunkt i en distriktsopdeling og for at sikre en tværgående indsats. Sammensætning: Skoleleder i området, SSP-kontaktlærerne i området, ungdomskonsulent i området, repræsentanter fra ungdomsskolen, lokalpolitiet og evt. repræsentant fra foreninger og organisationer i området. For at sikre at SSP-arbejdet optimeres og sikres i lokalområdet bliver den enkelte skole omdrejningspunktet med SSP-kontaktlærere på hver enkelt skole. Der skal tages budgetmæssig højde for timer til SSP-kontaktlærerne på skolerne. Timerne differentieres i forhold til skolestørrelse og om det er en overbygningsskole. SSP-organisationen vil på forvaltningsniveau bestå af ungdomskonsulenter og projektmedarbejder. Disse refererer til forebyggelseschefen, som har den daglige overordnede ledelse af SSP. Retsgrundlag Retsplejeloven Lov om social service Folkeskoleloven Økonomiske konsekvenser Side 10 af 19

11 Bilag SSP-organisationen og dens opgaver Opgaver for ungdomskonsulenter Opgaver for ungdomsmedarbejder Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at forslag til organiseringen af SSP-organisationen indstilles til godkendelse i SAU af det tværgående underudvalg, Børne- og Kulturudvalget, Jammerbugt Kommune. Børne- og Kulturudvalgets beslutning Indstillingen tiltrædes idet det præciseres, at der udelukkende er taget stilling til organiseringen af SSP. Side 11 af 19

12 Det tværgående underudvalg Børne- og Kulturudvalget MØDEDATO: J.NR.: SAGSNR.: 122 SAGSBEH.: SD Fraværende: Jens Christian Golding (afbud) Inge Pedersen deltog i behandlingen af pkt. 30, 31, 33 og 34. Punkt nr. 33: Rejseholdet - KVIS Sagsfremstilling I forbindelse med strukturreformen og overdragelsen af amtets specialinstitutioner til henholdsvis kommunerne og regionen ønsker Det regionale Udvalg i Nordjyllands Amt at yde en indsats i forhold til implicerede parter. Ved lovændring i 2000 vedrørende specialundervisning etablerede Undervisningsministeriet KVIS-projektet med Det centrale Udvalg øverst og med et regionalt udvalg i hvert amt. Arbejdsopgaverne for Det regionale Udvalg for 2006 koncentreres om dokumentation, videndeling og kvalitetssikring. Det regionale Udvalg i Nordjylland har etableret et rejsehold bestående af ledere fra amtets skoler/institutioner/afdelinger. Rejseholdet aflægger et besøg af 2 timers varighed mandag den 19. juni 2006 kl på Fjerritslev Rådhus. Deltagerne i rejseholdet vil præsentere og beskrive det arbejde der p.t. bliver givet i undervisningen med børn efter følgende dagsorden: 1. Jens Ottesen Børn med læse-tale-sprogproblemer 2. Karsten Vestergaard Børn med bevægelseshandicap 3. Jytte Poulsen Generelle indlæringsvanskeligheder 4. Jens Ottesen AKT, ADHD/DAMP 5. Jytte Poulsen Børn med autismespektrum forstyrrelser 6. Karsten Vestergaard Børn med høretab Pause 10 minutter 7. Jytte Poulsen De specialiserede tilbud Udredning 8. Karsten Vestergaard Sammenfatning 9. Spørgsmål og diskussion Retsgrundlag Folkeskoleloven Side 12 af 19

13 Lov om specialundervisning Økonomiske konsekvenser Bilag Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at indholdet i præsentationen indgår i de efterfølgende drøftelser for området. Børne- og Kulturudvalgets beslutning Rejseholdet orienterede. Side 13 af 19

14 Det tværgående underudvalg Børne- og Kulturudvalget MØDEDATO: J.NR.: SAGSNR.: 119 SAGSBEH.: Sammenlægningssekretariatet Fraværende: Jens Christian Golding (afbud) Inge Pedersen deltog i behandlingen af pkt. 30, 31, 33 og 34. Punkt nr. 34: Budget 2007 Sagsfremstilling På baggrund af centrale udmeldinger fra Sammenlægninssekretariatet omkring den videre proces i forbindelse med budgetlægningen for 2007, specifikt rollefordeling, beregning af ressourcemodeller, muligheder for effektiviseringsgevinster og stordriftsfordele, prioriterings-/besparelsesblokke m.v. har Forvaltningens ledergruppe drøftet dette. Med udgangspunkt heri foreligger der et sammendrag af disse drøftelser for emner der skal analyseres og beregnes nærmere. Sammendraget vedlægges sammen med et kort notat for rollefordeling og oversigt over arbejdsgrupper udarbejdet af Sammenlægningssekretariatet. Der vil på mødet bliver orienteret om ledergruppens drøftelser i forhold til budget Retsgrundlag Økonomiske konsekvenser Der er for Børne- og Kulturudvalgets område udmeldt en ramme til prioriteringsblokke i størrelsesordenen mio. kr. Bilag Notat af 1. juni 2006 vedr. ansvars- og rollefordeling i den fortsatte budgetproces, udarbejdet af Sammenlægningssekretariatet. Skematisk oversigt over nedsatte arbejdsgrupper m.v. for det videre arbejde. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at det videre arbejder i forbindelse med budget 2007 tages til efterretning. Børne- og Kulturudvalgets beslutning Børne- og Kulturdirektørens orientering blev taget til efterretning. Side 14 af 19

15 Det midlertidige underudvalg BØRNE- OG KULTURUDVALGET MØDEDATO: J.NR.: SAGSNR.: 123 SAGSBEH.: Sammenlægningssekretariatet Fraværende: Jens Christian Golding (afbud) Inge Pedersen deltog i behandlingen af pkt. 30, 31, 33 og 34. Punkt nr. 35: Projekt Heides Gård Sagsfremstilling Pandrup Kommune har i brev af den 8. juni bedt Sammenlægningsudvalget om at behandle Projekt Heides Gård. Jens Heide testamenterede sin ejendom, Jernbanegade 24, Kaas til en fond, der skal komme børn og unge til gode. Bobestyreren har efterfølgende drøftet med Pandrup Kommune, hvordan man kan imødekomme testamentets hensigter, og der er udarbejdet en projektbeskrivelse som vedlægges. Projektet indeholder et bosted for årige, der har et særligt behov for støtte, en åben anonym rådgivning for unge og mødelokaler/kontorer. Herudover foreslås et naturområde på 2,8 ha. købt for til eventuel senere etablering af en naturbørnehave i området mellem Pandrup og Aabybro. Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 7. juni at godkende følgende indstilling til Byrådet i Pandrup: Børne- og Kulturudvalget og Socialudvalget indstiller, at det udarbejdede oplæg til anvendelse af Jens Heides Ejendom danner grundlag for det videre arbejde. Børne- og Kulturudvalget og Socialudvalget godkendte forvaltningens forslag til tids- og følgeplan. Endvidere indstilles at tilbuddet fra advokat Jens Chr. Larsen om køb af jord 2,5 ha. til kr ,- indgår i forhold til det fremtidige projekt vedr. anvendelse af ejendommen til naturbørnehave. De to udvalg indstiller at forslaget fra advokat om en tiårig uopsigelig lejeaftale på kr ,- årligt godkendes. Der udarbejdes en samlet projektbeskrivelse der jævnfør tids- og følgeplan fremsendes til Sammenlægningsudvalget. Byrådet i Pandrup behandler sagen på møde den 15. juni, og beslutning herfra vil foreligge på mødet. Side 15 af 19

16 Det er Sammenlægningssekretariatets holdning, at forinden sagen behandles i Sammenlægningsudvalget bør Børne- og Kulturudvalget gennemgå og drøfte sagen og tage stilling til, om og/eller hvordan Projekt Heides Gård skal indgå i det samlede ungdomstilbud i Jammerbugt Kommune. Sagen sendes derfor efter aftale med formand Mogens Gade til behandling i Børne- og Kulturudvalget. Bilag Brev fra Pandrup Kommune af 8. juni 2006 Kopi af beslutningsprotekollen fra Økonomiudvalget, Pandrup Kommune den 7. juni Projektbeskrivelse for Heides Gård. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at underudvalget drøfter relevansen af etablering af det foreslåede projekt i Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalgets beslutning Udvalget finder projektet principielt relevant; man ønsker yderligere oplysninger og en besigtigelse af ejendommen. Bøje Lundtoft ønsker, at der snarest muligt gives tilkendegivelse om arealet på 2,8 ha ønskes købt for kr. eller ej. Side 16 af 19

17 Det tværgående underudvalg Børne- og Kulturudvalget MØDEDATO: J.NR.: SAGSNR.: SAGSBEH.: Sammenlægningssekretariatet Fraværende: Jens Christian Golding (afbud) Inge Pedersen deltog i behandlingen af pkt. 30, 31, 33 og 34. Punkt nr. 36: Orientering fra Udvalgets medlemmer Børne- og Kulturudvalgets beslutning Intet at bemærke. Side 17 af 19

18 Det tværgående underudvalg Børne- og Kulturudvalget MØDEDATO: J.NR.: SAGSNR.: SAGSBEH.: Sammenlægningssekretariatet Fraværende: Jens Christian Golding (afbud) Inge Pedersen deltog i behandlingen af pkt. 30, 31, 33 og 34. Punkt nr. 37: Orientering fra Børne- og Kulturdirektøren Orientering fra Børne- og Kulturforvaltningens (Jammerbugt Kommune) lederseminar den juni Den handlekraftige skolebestyrelse" møde den 28. august 2006, kl på Gjøl skole (skole og samfund). Kopi af dagsorden for ad hoc udvalgets, Folkeoplysningsudvalgets første møde d. 13. juni 2006 vedlægges i bilag. Der foreligger invitation til SKAGA-konference (årligt tilbagevendende konference for Folkeskoleområdet) i Hirtshals d / Pris pr. deltager kr. Orientering om Forvaltningens arbejde med bruttolister for de 4 "forvaltningsgrene". Børne- og Kulturdirektøren har modtaget skrivelse af 31. maj 2006 fra Aabybro Kommune omkring forventet udvikling i børnetallet i børnehaverne i Aabybro by i Henvendelse fra Midtvendsyssel Lærerkreds med anmodning om en dialog med Børne- og Kulturudvalget for så vidt en drøftelse af folkeskolens mål og rammer. Børne- og Kulturudvalgets beslutning Der tilmeldes Skaga Konference MK, SLN + evt. andre. I øvrigt til orientering. Side 18 af 19

19 Det tværgående underudvalg Børne- og Kulturudvalget MØDEDATO: J.NR.: SAGSBEH.: Sammenlægningssekretariatet UNDERSKRIFTER: Kim Bennike Jens Christian Golding Bøje Lundtoft Sonia Luther Nielsen Kurt Mølgaard Inge Pedersen Morten Klessen Side 19 af 19

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG BØRNE- OG KULTURUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG BØRNE- OG KULTURUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE Referat MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG BØRNE- OG KULTURUDVALGET FOR Mandag, den 29. maj 2006 Mødet afholdes på Fjerritslev Rådhus, kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Punkt nr. 24: Målstyring vedr. budget

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat tillægsdagsorden Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 115.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 15:00 Fjerritslev Rådhus lokale 1 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 141. Indledende budgetdrøftelser...1 142. Status på tilpasning

Læs mere

MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE REFERAT MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE Mandag, den 30. januar 2006 Mødet afholdes i Byrådssalen, Aabybro Rådhus, kl. 18.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt nr. 26 Spilleregler for samspillet

Læs mere

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE REFERAT MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR Onsdag, den 1. februar 2006 Mødet afholdes i mødelokale 1, Brovst Rådhus, kl. 15.30 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt nr. 1: Forslag vedrørende mødernes

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 17:00 administrationsbygningen i Brovst, mødelokale 1 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 33. Budget 2009 - "Sundhedsfremme forebyggelse

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 25.01.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 25.01.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen 1 Punkter på lukket møde: 52. Skovrejsning ved Øster Hovensvej i Aabybro...2 Afbud: Helle Bak Andreasen (V)

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 39 ONSDAG DEN 10. JUNI 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 10. juni 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen. Torben

Læs mere

Børne- og familieudvalget

Børne- og familieudvalget Børne- og familieudvalget Referat fra ekstraordinært møde den 8. november 2011 kl. 10:45 i Thy Uddannelsescenter, Mødelokale 1. Medlemmer: Mogens Kruse Per Skovmose Erik Bøgh Nielsen Poul Hvass Hansen

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. februar 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:00 Fraværende: Gruppemøder: 08. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl. 08.00. EKSTRAORDINÆRT MØDE 1. Meddelelser 2. Ansøgning om skoleintegreret musiktilbud i partnerskab mellem Holstebro

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Skagen Rådhus, Byrådssalen

Skagen Rådhus, Byrådssalen Page 1 of 8 Referat Direktionsgruppen Ordinært møde Dato Tid Sted 13. januar 2005 09:00 Skagen Rådhus, Byrådssalen NB. Der serveres en let frokost i kantinen kl. 12.00. Sekretariatschef Henriette B. Wandborg

Læs mere

Børn og Ungeudvalget den 10. september 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 10. september 2001 kl. 16.

Børn og Ungeudvalget den 10. september 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 10. september 2001 kl. 16. Børn og Ungeudvalget den 10. september 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Børn og Ungeudvalget 10. september 2001 kl. 16.30 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Morten Andersen, Finn Vester, Mogens

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ styregruppe Referat Dato: 29. november 2004 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 9.00 - ca. 12.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Forretningsorden

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 76. Lukket punkt: Evt. salg af areal til Saltum Vandværk til opsætning af solcelleanlæg

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Referat Mødedato: 11. november 2013. Tidspunkt: Kl. 18:00 21:00 incl. spisning. Mødenr.: 37 Sted: Deltagere: Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg. Ungdomsskolebestyrelsen,

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 Uddannelsesudvalget Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 MØDEDELTAGERE Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie Tang (V) Jørgen Bech (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Pelle

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget kl. 15:00 Brovst rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget Punkter på åbent møde: 11. Fornyet budgetopfølgning og stillingtagen til evt. tillægsbevilling

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 10. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 11. Plan for kurser og Temaforløb

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Lokale 135a på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Hazel Laura Möller Ingrid Remy Mogens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Kl. 11.00-12.45: Dialogmøde

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 20. marts 2013 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 20. marts 2013 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 20. marts 2013 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 28. Lukket punkt: Indstilling om køb og nedrivning 01.11.38-G00-4-13/ Boe Pickering Beslutningstema Indstilling

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse 162 Valg af næstformand for økonomiudvalget 163 Tilskud til handelsstandsforeninger

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 01. februar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

DAGSORDEN REFERAT AF MØDE I TEMA/UDVIKLINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE. torsdag, den 9. marts 2006

DAGSORDEN REFERAT AF MØDE I TEMA/UDVIKLINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE. torsdag, den 9. marts 2006 DAGSORDEN REFERAT AF MØDE I TEMA/UDVIKLINGSUDVALGET FOR torsdag, den 9. marts 2006 Mødet afholdes i mødelokale 2, Pandrup Rådhus, kl. 15.00 INDHOLD Punkt nr. 7 - Mødekalender...3 Punkt nr. 8 - Opsamling

Læs mere

Referat. Ungdomsskolebestyrelsen. X-Class, Torvegade 15, Lokale på 1. sal. Alle mødt. Mødedato 12. maj 2010 kl Mødelokale.

Referat. Ungdomsskolebestyrelsen. X-Class, Torvegade 15, Lokale på 1. sal. Alle mødt. Mødedato 12. maj 2010 kl Mødelokale. Referat Mødedato 12. maj 2010 kl. 19.00 Mødelokale Fraværende X-Class, Torvegade 15, Lokale på 1. sal Alle mødt Åbne sager 7 Lukkede sager Mødet hævet 21.35 Indholdsfortegnelse den 12. maj 2010 kl. 19.00

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Børn og ungeudvalget den 2. april 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Børn og Ungeudvalget 2. april 2001 kl. 16.30 i Byrådssalen og mødelokale 6 Mødedeltagere: Morten Andersen, Finn Vester,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15.

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 2 Mødedato Tirsdag den 16. marts 2010 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Erik Fabrin formand, Søren Hyldgaard næstformand, Mikkel Barnekow Rasmussen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-skoleleder htm. Dato. 23. august Tid 9:00. Sted. Volstrup Skole NB.

Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-skoleleder htm. Dato. 23. august Tid 9:00. Sted. Volstrup Skole NB. Page 1 of 9 Referat Skoleleder Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Til stede 23. august 2005 9:00 Volstrup Skole Referent Hanne Bjørnager Indholdsfortegnelse 1. Kommunesammenlægning Åben sag 2.

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 16.04.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 2. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

Referat. Ungdomsskolebestyrelsen. Mødedato 27. oktober 2011 kl Mødelokale. Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Kl. 21.

Referat. Ungdomsskolebestyrelsen. Mødedato 27. oktober 2011 kl Mødelokale. Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Kl. 21. Referat Mødedato 27. oktober 2011 kl. 19.00 Mødelokale Søndermarksskolen Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Kl. 21.05 Indholdsfortegnelse den 27. oktober 2011 kl. 19.00 Sag nr. Side 1. Godkendelse

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 20-11-2015 08:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Dagsorden. for. Fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget den 3. oktober 2006, Kl i Sollentuna 1 og 2

Dagsorden. for. Fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget den 3. oktober 2006, Kl i Sollentuna 1 og 2 Skole og Kulturforvaltningen mdp Dagsorden for Fællesmøde mellem Kultur og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget den 3. oktober 2006, Kl. 16.30 i Sollentuna 1 og 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr.

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

TILLÆGS Referat. fra mødet den kl i Direktør Lars Sloths kontor

TILLÆGS Referat. fra mødet den kl i Direktør Lars Sloths kontor TILLÆGS Referat fra mødet den kl. 13.00 i Direktør Lars Sloths kontor Medlemmer: Erik Bøgh Nielsen, Heinz Hvid, Mogens Kruse, Per Skovmose, Poul Hvass Hansen Afbud: Poul Hvass Hansen, Per Skovmose Mødet

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Deltagere: Jørn Christensen (Høreforeningen) Øvrige deltagere: Tabita Sonne-Dalsø Afbud: Alice Thulesen (Dansk

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 4.7.2016 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Mandag den 8. maj 2006 Kl. 16.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 2 (Mødet afsluttet kl. 18.30)

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat åben Mødedato 24. april 2008 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Bemærkninger Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Nuværende I henhold til lov om ungdomsskoler (LBK nr. 997 af 8. oktober 2004), BEK om elevråd i folkeskolen og i ungdomsskolen

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 19. februar 2003 kl. 14.

Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 19. februar 2003 kl. 14. Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Børn og Ungeudvalget 19. februar 2003 kl. 14.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, Selim Yumuk, Anette Lauge

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Social- og Sundhedsskolens øverste organ er bestyrelsen, som er ansvarlig for skolens drift, økonomi og organisation. Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

DAGSORDEN. MTSU Administrationen. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. MTSU Administrationen. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12. MTSU Administrationen DAGSORDEN Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Keld Overgaard Jensen (Ledelse) Finn Mikkelsen (Ledelse)

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsen

Referat. Regionsbestyrelsen Referat Regionsbestyrelsen Mødedato: 10. december 2009 Starttidspunkt for møde: 15.00 Sluttidspunkt for møde: 17:00 Lokale: Rådhuset, Adelgade 44, Skanderborg Fraværende: m. afbud: Einer Madsen, Lars Møller,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Anna Grethe Smith deltog fra pkt.

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen 1 Punkter på lukket møde: 86. Salg af Hjortdalvej 147, Hjortdal, Fjerritslev... 2 87. Høring : Lægemiddelstyrelsens

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 22.12.2015 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 1. juni 2015 Tid 17:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Børne- og Ungdomsudvalget)

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Formål Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Mødevirksomhed og forretningsorden Side 6 Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 22. januar 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: kl. 13,30-16,00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/2 Forslag

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 05. oktober 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:30 Fraværende: Johan Kristensen 05. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 DATO: 10-02-2010 STED: THORSENSVEJ 11, 2, 4800 NYKØBING F TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: AFBUD: ANNEMETTE S. JOHNSEN, AUGUSTA SOLBERG, MICK BUNDGAARD, BJARNE MARCUSSEN

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere