Revisors uafhængighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisors uafhængighed"

Transkript

1 Kandidatafhandling Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik Forfattere: Mikkel Bredmose Henrik Stephansen Vejleder: Lars Kiertzner Revisors uafhængighed - med særlig fokus på selvrevision Handelshøjskolen i Århus 2005

2 Executive summary One of the most important qualities for an auditor is independence. In order for the recipients to rely on the work of an auditor, they must be convinced that the auditor s work is not influenced by any relationship with the client. If they are not convinced the auditor s certificate is worthless and the attestation service could, might as well, come directly from the client. The business scandals in the US - such as Enron and WorldCom - have put the world s attention on the auditor s role in the society. The executive directors had made fraudulent financial reporting and the auditors did not discover the fraud in their audit. As a direct consequence the US passed a law, the Sarbaynes-Oxley-act, which purpose among others was to reduce the auditor s involvement in nonassurance services and reduce the dependency between client and auditor. The aim of this paper is to analyze and discuss which possibilities an auditor has of performing nonassurance services for an audit client. The basis is the Danish law on Certified Public Auditors, in short LSRR. The law was passed in 2003 as a consequence of a recommendation of the EU commission, who had looked to the Sarbaynes-Oxley-act for inspiration. Furthermore the code of ethics from IFAC, the international association of accountants, will be analyzed in order to compare the two sets of regulations. The purpose is to point out differences among the regulations if any. Which possibilities does a CPA have according to LSRR and which does he have according to the code of ethics? With the implementation of the law in 2003, the possibilities for the CPAs were widened. It was no longer regulated what an auditor could do outside the role of being a CPA. And it was now allowed to perform all nonassurance services within the CPAfirm. The new possibilities do not however exist in practice, since private regulation; the code of ethics and internal guidelines curtails them for whom the regulation affects.

3 Some regulations were, according to the recommendation of the EU commission, only meant to apply for entities of significant public interest. In the Danish law these regulations also apply for smaller and economically less important companies. This entails vast consequences since the small companies are too small to possess the nonassurance service qualifications and furthermore not are allowed to acquire them from the auditor that performs their audit. If the goal is to avoid business scandals as seen in the US, the easiest way is to make strict laws. Interdependency could be fully eradicated if it was forbidden for a CPA to perform any services apart from assurance services. On the contrary a CPA has many qualifications, which it would be economically inexpedient to avoid the market to benefit from. It is dubious how the restriction on accounting or bookkeeping services etc. with consecutive auditing, will affect the quality of presentation of accounts and the audits. There is no reason to believe that an auditor will ignore a misstatement or fraudulent error in a combined accounting-audit which he would react on in an audit. One could argue that there would be a greater chance of finding misstatements in the first situation.

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Afgrænsning Begrebsafklaring Revisors rolle i samfundet Eksistensen af revision Agent-principal teori Motiver til revisorlovgivningen Behov for offentlig regulering ved lovgivning Markedsløsningen Lovmæssig regulering Reguleringen i Danmark Hvad er revision? Brugere af revision Definition Uafhængighedsteori Faktisk uafhængighed og synlig uafhængighed Uafhængighedsproblemer Personlige egenskaber Personlige relationer Finansielle interesser eller finansiel afhængighed Frihed til at undersøge og rapportere Organisatorisk status (aftalevilkår/dobbeltrolle) Revisors dobbeltrolle. Kontrollant og rådgiver Revisorernes holdninger Brugernes holdninger Løsningsmodeller... 37

5 4. Ny LSRR, ophævelse af generel uafhængighed Uafhængighed fra LSR til LSRR Motiver for ændring Mulighederne efter den nye lov Ændret adfærd? Medlemskab af brancheorganisationer FSR FRR Uden for medlemskab Etiske regler Interne regler i revisionsvirksomhed Bierhverv Investeringer og lån Revisors muligheder Uafhængighedsbestemmelser i LSRR Generalklausulen , stk. 2 - Konkrete forbud , stk. 2 i forhold til de interne retningslinier , stk. 2, nr. 3 - Ansættelse eller beslutningstagen Beslutning/rådgivning , stk. 2, nr. 8 - Virksomheder af særlig offentlig Interesse Virksomheder omfattet af forbuddet God revisionsskik Forbudets omfang Korrekt implementering af EU-Henstillling? Undtagelser til selvrevisionsforbuddet Udarbejdelse af kandidatlister Udarbejdelse af regnskab uden efterfølgende revision Erklæringsbekendtgørelsen... 72

6 5.5.2 Forbud mod regnskabsudarbejdelse Erklæringer i to-parts-forhold Løsningsmuligheder Udarbejdelse af skattemæssige opgørelser Accessorisk skattemæssig assistance Skattemæssige opgørelser af ikke-erklærende revisorer , stk. 3 Trusler der kan indebære afhængighed , stk. 3, nr. 1 udtale sig om eget arbejde Bestemmelsens omfang efter det oprindelige lovudkast Bestemmelsens omfang efter vedtaget lov Udvikling og implementering af økonomistyringssystemer mv Vurderingstjenester Forholdet til den interne revision Anvendelse af den interne revisions arbejde i revisionsprocessen Udførelse af interne revisionsopgaver for hvervgiver Ledelsesrekruttering , stk. 3, nr. 2 partsrepræsentation Førelse af retssager , stk. 3, nr. 3 afsmitning , stk. 4 Interne retningslinier Etiske regler Opbygning af de etiske regler Opgaver omfattet af etiske regler FSR FRR Uden for medlemskab direktiv om etiske regler Personkreds Selvrevisionsbestemmelserne i de etiske regler Egenkontroltruslen

7 Afsnit 63,1 sammenholdt med LSRR 11, stk. 3, nr Varetagelse af beslægtede opgaver og rådgivningsopgaver for erklæringsklienter Vurderingstjenester Skattemæssig assistance Intern revision Udvikling og implementering af økonomistyringssystemer mv Ledelsesrekruttering Afsnit 63,1 sammenholdt med 11, stk. 2, nr. 8 litra a Udarbejdelse af regnskabsmateriale og regnskaber Udarbejdelse af regnskabsmateriale og regnskaber for ikke-særligt betydningsfulde virksomheder Udarbejdelse af regnskabsmateriale og regnskaber for særligt betydningsfulde virksomheder Afsnit 63,2 sammenholdt med LSRR 11, stk. 2, nr Personkredsen Hvilke forhold er omfattet Tidsmæssig afgrænsning Advokeringstruslen Juridisk bistand Juridisk assistance Corporate Finance ydelser Principregulering contra detailregulering Konsekvens af selvrevisionsbestemmelser Omkostningseffektivitet Rækkevidden af dansk lov Regnskab og revision Konklusion

8 Litteraturliste Bilag 1

9 1. Indledning 1. Indledning Revisorers rolle i samfundet er blevet diskuteret, lige siden erhvervet blev etableret i Særligt i forbindelse med store erhvervsskandaler hvor revisorer på en eller anden måde ikke har levet op til deres roller som kontrollanter. Således fik de store erhvervsskandaler omkring årtusindskiftet i USA, hvor bl.a. andet ENRONs konkurs var med til at vælte en af revisionsgiganterne i Big Five, Arthur Andersen, også indflydelse på den ændringsproces vedrørende revisorloven, som var i gang på daværende tidspunkt. Lov om Statsautoriserede og Registrerede Revisorer (LSRR), der trådte i kraft , afløste de tidligere revisorlove, der var opdelt i Lov om Statsautoriserede Revisorer (LSR) og Lov om Registrerede Revisorer (LRR). Man gik altså fra to love til én. Hovedpunkterne i den nye lov var, at reglerne vedrørende revisorers generelle uafhængighed, der tidligere havde forhindret revisor i at deltage i andre opgaver end erklæringsopgaver og tilgrænsende opgaver, blev ophævet, mens reglerne for konkret uafhængighed hovedsagelig blev strammet. Dette var bl.a. en konsekvens af implementeringen af EU-henstilling (2002/590/EF). Ændringerne vedrørende den konkrete uafhængighed medførte, at revisor lettere blev gjort inhabil i en række tilfælde som bl.a. økonomisk interesse i hvervgivers virksomhed, nærtstående relationer til hvervgiver og i tilfælde, hvor revisor eller revisionsvirksomheden har øvet indflydelse på tilblivelsen af regnskabsmaterialet eller på anden måde assisterer hvervgiver. Eksempelvis som partsrepræsentant eller ved implementering af økonomistyringssystemer osv. Debatten har bl.a. gået på, i hvor høj grad man kan tillade revisor at have en dobbeltrolle. Hvilke opgaver kan revisor påtage sig for et selskab, såfremt han er valgt som revisor, og dermed skal afgive en erklæring? Kan revisor bistå ved udarbejdelsen af regnskabet, samtidig med at han erklærer sig om det, eller er han inhabil, i den forstand at han udtaler sig om eget arbejde og derfor ikke er uafhængig i forhold til, hvad han skal erklære sig om? 1

10 1. Indledning Svarene herpå er ikke sort-hvide, og selve afgrænsningen af, hvor meget revisor kan rådgive og assistere med, uden at der dermed er tale om selvrevision, er ikke åbenbar. Reguleringen heraf er bred og omfangsrig, men ikke særlig detaljeret. Den vigtigste kilde er LSRR og lovbemærkningerne, idet alle revisorer i Danmark er underlagt disse. Endvidere regulerer FSR s udkast til de etiske regler problemstillingen, men for det første er reglerne kun et endnu ikke vedtaget udkast og for det andet er der ikke konsensus om, hvorvidt disse er gældende for alle revisorer i Danmark. Endvidere berører EU s udkast til 8. direktiv og megen anden regulering spørgsmålet omkring revisors uafhængighed. 1.1 Problemformulering Formålet med denne afhandling er at kommentere, analysere og vurdere, hvilken effekt udviklingen i reguleringen af revisors uafhæ ngighed har/kan få på revisor og dennes mulighed for at tilbyde assistance- og rådgivningsydelser til klienter, for hvem der tillige udføres revision af historisk finansiel information og tilhørende erklæ ringsafgivelse med høj grad af sikkerhed. Herunder vil effekten for hvervgiver tillige blive medtaget, hvor dette er relevant. Endvidere vil det blive analyseret og diskuteret, hvilken effekt ophæ velsen af den generelle uafhæ ngighed i praksis har haft/vil få på revisors mulighed for at beskæ ftige sig med opgaver, der ikke er reguleret af revisorloven. Herunder vil følgende områder blive behandlet: Hvad er revisors rolle i samfundet? Hvorfor er det nødvendigt at have revisorer? Vi tager udgangspunkt i Agent-principal-teorien for at afdæ kke behovet for revisorer og regulering. Dernæ st vil vi se på markedets incitamenter til at regulere sig selv og vurdere behovet for offentlig regulering ved lovgivning. Ud fra begrebsrammen og en gennemgang af brugerne af revision vil vi definere hvad revision er. Hvad er uafhængighed? 2

11 1. Indledning Uafhæ ngighed er grundlæ ggende for revisors trovæ rdighed, men hvad dæ kker begrebet over? Vi vil gennemgå teoretiske betragtninger angående uafhæ ngighed og definere den uafhæ ngighed, der er central for revisorlovgivningen. Herunder vil vi analysere det potentielle problem, der ligger i revisors dobbeltrolle som kontrollant og rådgiver. Til dette vil der bl.a. blive anvendt tidligere undersøgelser vedrørende revisors og brugernes syn på denne problemstilling. Hvad har ophævelsen af den generelle uafhængighed i loven haft af effekt på revisors muligheder for i praksis at agere uden for revisorloven? Umiddelbart har ophæ velsen medført, at revisor i højere grad end tidligere har mulighed for at deltage i andre erhvervsmæ ssige aktiviteter uden for revisorloven, idet den ikke læ ngere regulerer området. Hvordan er mulighederne efter den seneste lovæ ndring? Desuden vil vi se på, hvorvidt disse nye muligheder kan medføre en æ ndret adfæ rd i revisionsbranchen. Dette gør vi ved at vurdere betydningen af medlemskab af brancheorganisationer og se på reglerne for en stor revisionsvirksomhed. Hvad er revisors mulighed for at tilbyde erklæringskunder assistance og rådgivning med baggrund i Lov om Statsautoriserede og Registrerede Revisorer? Den seneste lovæ ndring af LSRR skete bl.a. med baggrund i EU-henstillingen og omfatter, af relevans for næ rvæ rende fremstilling vedrørende uafhæ ngighed, områder som familieforhold, økonomisk interesse, partsrepræ sentation, selvrevision og afsmitning. Specielt reglerne omkring selvrevision og partsrepræ sentation er relevante for problemstillingen vedrørende revisors mulighed for at tilbyde erklæ ringskunder assistance og rådgivning og vil blive behandlet indgående. I den forbindelse er der, pga. lovens principorienterede tilgangsvinkel, ikke i loven mange konkrete bestemmelser, hvorfor det er relevant at fortolke reglerne bl.a. ved gennemgang af lovbemæ rkninger og bekendtgørelser. Vedrørende de bestemmelser, der har sæ rlig betydning for 3

12 1. Indledning revisorer og deres klienter, kan det tillige væ re aktuelt at se på overensstemmelsen mellem EU-henstillingen og LSRR. Hvad er revisors mulighed for at tilbyde erklæringskunder assistance og rådgivning med baggrund i de etiske regler? En ting er, hvad revisorloven siger, men der findes megen supplerende regulering som revisor også er underlagt. Vi ønsker her at vurdere de etiske reglers jurisdiktion samt gennemgå og vurdere revisors muligheder, som de er ifølge de etiske regler. Hvad er konsekvensen af selvrevisionsbestemmelserne? De æ ndrede regler vedrørende selvrevision har fået og vil i den kommende tid få betydning for revisorer og virksomheder. Vi vil diskutere reguleringen i et samfundsøkonomisk perspektiv for at vurdere hensigtsmæ ssigheden og rimeligheden af konsekvenserne. 1.2 Afgrænsning I forbindelse med vedtagelsen af LSRR blev der gennemført en række ændringer, som alle har eller kan få betydning for revisorer. Vi vil i denne opgave koncentrere os om de bestemmelser, der vedrører revisors uafhængighed og have det primære fokus på selvrevision. Vi vil derfor ikke beskæftige os med reglerne om rotation, vederlag, kvalitetskontrol mv., i det omfang, de ikke specifikt har indflydelse på selvrevisionsproblematikken. I forbindelse med analysen af uafhængighedsreglerne i LSRR 11, vil gennemgangen blive bygget kronologisk op, således at alle bestemmelserne vil blive gennemgået. Men de bestemmelser, der ikke vedrører revisors mulighed for at tilbyde assistance- og rådgivningsydelser til klienter, vil kun blive gennemgået kort. Uafhængigheden vil i denne afhandling blive holdt op mod de krav, der kan stilles til revisor, når denne skal erklære sig med høj grad af sikkerhed på historisk finansiel information, altså en lovpligtig revision med erklæringsafgivelse. 4

13 1. Indledning Teorien vedrørende revisors uafhængighed vil tage udgangspunkt i den enkelte revisors uafhængighed. Af omfangsmæssige årsager vil teorien vedrørende selve revisionsbranchens og de enkelte revisionsvirksomheders uafhængighed kun blive gennemgået i meget begrænset omfang, dvs. hvor det har betydning for den enkelte revisors uafhængighed. Ved redegørelsen for revisors muligheder vil vi kigge på LSRR, kommentarerne hertil og de etiske regler. Vi vil ikke beskæftige os med udkastet til 8. direktiv udover en diskussion af udkastets holdning omkring de etiske reglers jurisdiktion. For så vidt angår de etiske regler, vil vi ikke gå ind i en vurdering af, hvorvidt oversættelsen er korrekt, men blot give vores vurdering af reglernes jurisdiktion i Danmark. Udgangspunktet vedrørende de etiske regler vil være det danske udkast, men hvor der ikke er tale om en oversættelse af IFAC s etiske regler men deciderede ændringer på baggrund af dansk lov, vil vi se på den originale formulering. Hvor der er tale om tilføjelser vil vi se bort fra disse og vurdere revisors muligheder ifølge de rene etiske regler. Vi vil ikke lave empiriske undersøgelser i afhandlingen. Hvor dette ellers kunne være relevant, vil der i stedet blive lagt vægt på artikler og en stor revisionsvirksomheds interne retningslinier for uafhængighed. 1.3 Begrebsafklaring Begrebsafklaringen er medtaget for at undgå misforståelser vedrørende begreber, som i almindeligt sprogbrug kan have flere betydninger. Betegnelsen revisor skal i denne sammenhæng forstås som en registreret eller en statsautoriseret revisor, der dermed kan og må udføre de i LSRR 1, stk. 2 nævnte opgaver, som eksempelvis lovpligtig revision af årsrapporter med erklæringsafgivelse. Ansatte omfatter alle personer, der er ansat i revisionsvirksomheden, og som ikke er underskrivende revisor. 5

14 En erklæring er, hvis ikke andet eksplicit er angivet, en erklæring med høj grad af sikkerhed på historisk finansiel information, altså en revisionspåtegning på et regnskab. Erklæringsklienter er derfor klienter, for hvem der udføres revision. Brugere skal forstås som de interessenter, der søger eller bruger information i regnskabet. Dette kan eksempelvis (ikke udtømmende) være kreditgivere, aktionærer, offentlige myndigheder osv. Revisionsvirksomhed skal forstås som de virksomheder, der har tilladelse til at udføre de i LSRR 1, stk. 2 nævnte ydelser og er dermed ikke forskellig fra definitionen i LSRR 12. LSRR, revisorloven eller loven vil blive brugt i flæng som betegnelser for Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. De etiske regler anvendes som betegnelse for det danske udkast minus de danske tilføjelser og set bort fra de danske erstatninger af original tekst. 6

15 2. Revisors rolle i samfundet 2. Revisors rolle i samfundet 2.1 Eksistensen af revision Revisorlovgivningen indeholder ikke og har aldrig indeholdt nogen formålsparagraf, så det er ikke umiddelbart klart hvad formålet er med revision. Med udgangspunkt i mikroøkonomisk teori vil de følgende afsnit forsøge at klarlægge hvilke omstændigheder, der gør revisor til en nødvendig instans Agent-principal teori Indenfor økonomien er det en normal antagelse, at alle agenter har fuld information. Denne antagelse er dog ikke særlig rimelig, idet dette yderst sjældent er tilfældet i virkeligheden. Det begreb der dækker, at fuld information ikke er til stede, kaldes asymmetrisk information og behandles i mikroøkonomien. Her introduceres begreber som Moral Hazard og Adverse selection. Adverse Selection er primært kendt fra Akerlöf s eksempel om markedet for brugte biler, der kategoriseres i to klasser; gode og dårlige. I eksemplet med asymmetrisk information gør Adverse Selection, at markedet for de gode biler bryder sammen. Sælgerne har information, som køberne ikke har, og grundet Moral Hazard er det ikke troværdigt for køber at stole blindt på sælgers informationer. Sælger kan jo, uden konsekvenser for den enkelte handel, lyve. Prisfastsættelsen sker dermed på baggrund af en gennemsnitsbetragtning, hvilket gør, at de gode og dermed dyre biler ikke vil blive udbudt til salg. Således vil kun de dårlige biler blive udbudt, og markedet for de gode biler vil derved bryde sammen. På tilsvarende vis kan markedet for risikovillig kapital bryde sammen. Grundet risikoaversion ønsker virksomheder at dele risiko med et risikoneutralt marked. For at undgå Adverse Selection på dette marked ønsker de gode virksomheder at differentiere sig fra dårlige virksomheder. Denne differentiering kan bestå i, at virksomhederne investerer i signaler. Signaler medfører en omkostning og er ikke fordelagtige for samfundet, idet de også medfører velfærdsomkostninger (Varian, p.652). Dette opvejes dog af, at netop signaler er en effektiv måde at løse problemer med asymmetrisk information på og kan være af stor gavnlighed for den enkelte. I eksemplet med markedet for brugte biler er det et effektivt signal at give garanti på 7

16 2. Revisors rolle i samfundet bilen. På denne måde signalerer man, at bilen er ok. En anden måde er at få en kompetent person til at gennemse og udtale sig om bilens stand og på denne måde vurdere, om sælger har givet korrekt information. Herved sikrer man, at også de gode biler udbydes til salg, og markedet fungerer derved. Dette signal er netop det signal, der anvendes af virksomheder på markedet for risikovillig kapital, og kaldes revision. Mere virkelighedsnært efterspørger virksomheder kapital til drift og investeringer. En stor del af dette kapitalbehov vil blive tilvejebragt gennem selskabskapital, hvor den daglige ledelse (agenten) får stillet midler til rådighed af investorerne (principalen). Netop denne adskillelse mellem ejerskab og ledelse har givet anledning til mange diskussioner. Jensen & Meckling påpegede, at det ikke er givet, at agenten altid vil arbejde i principalens interesse. Agenten vil maksimere sin egen nytte, og såfremt denne ikke er sammenfaldende med principalens, er det intuitivt, at principalens nytte ikke bliver maksimeret. Principalen, der ønsker sin nytte maksimeret, kan enten sørge for at agentens nytte er sammenfaldende med sin egen eller monitorere agentens arbejde. Denne afhandling skal ikke analysere, hvorledes der skabes kongruens mellem agentens og principalens nytte, men et eksempel, der anvendes i praksis, er resultataflønning af ledelsen. Derimod er det relevant at se på principalens monitorering af agenten, idet revision i praksis er udtryk for en sådan. Grundet de divergerende interesser er det nødvendigt, at ejerne fører kontrol med ledelsen. Selskabsretligt sker denne kontrol på generalforsamlingen, hvor ejerne, på baggrund af årsrapporten og årsberetningen, vurderer ledelsens arbejde og bestemmer, om de kan fortsætte. For at principalen kan træffe en rigtig beslutning er det nødvendigt med et rigtigt 1 beslutningsgrundlag. Adverse Selection kaldes også Hidden Information og betyder, at ledelsen kan have en fordel i at holde nogle informationer tilbage eller give urigtige informationer for at dække over niveauet af deres indsats. Det ville være en praktisk umulig opgave, om alle ejerne skulle overvåge ledelsen, hvorfor løsningen er at engagere en person til opgaven, en revisor. Konstruktionen kan illustreres således: 1 Fuldstændigt og sandt. 8

17 2. Revisors rolle i samfundet Figur Principal (Generalforsamling) Valg Påtegning Regnskab Ansættelse Revisor Agent (Ledelsen) Revision Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Andersen et al, p. 12, samt Loft et al, p. 215 For at ejerne kan sætte deres lid til revisor, er det nødvendigt, at han er kompetent og uafhængig. Uafhængigheden skal gælde både for så vidt angår ledelsen som ejerne. Forholdet mellem revisor og ledelsen kan analyseres som et agent-principal-forhold med asymmetrisk information og dermed Moral Hazard og Adverse Selection problemer til følge. Revisor som agent ønsker ligesom ledelsen at maksimere sin egen nytte og mindske sin indsats. Såfremt revisors nytte kongruerer med ledelsens, vil revisionen ikke leve op til sit formål overfor ejerne. Der vil være en risiko for, at revisor og ledelse indgår en sammensværgelse og rapporterer urigtigt til ejerne. I Danmark opereres der med en to-strenget ledelse, idet ledelsen udgøres såvel af en daglig ledelse som en bestyrelse. For at anvende agent-principal-teorien fuldt ud på danske forhold skulle der således indsættes endnu et principal-agent niveau. Denne udvidelse vil dog blot øge kompleksiteten af modellen, og eftersom problemstillingerne og argumentationen er den samme, anses den for ikkeformålstjenstlig. I forholdet mellem revisor og ejerne set som agent-principal-forhold, ville principalen få maksimeret sin nytte, såfremt hans interesse var sammenfaldende med revisors, og konstruktionen ville også løse problemstillingen med principalens kontrol af agenten. Det er således endda set i historien, at det krævede ejerskab i virksomheden at blive revisor for virksomheden. Problemstillingen omkring principalens kontrol af agenten er dog ikke den eneste, der eksisterer. Principalen kunne jo ønske ikke længere at være principal, dvs. sælge virksomheden. I denne situation er det nødvendigt, at en 9

18 2. Revisors rolle i samfundet eventuel køber også kan stole på vurderingerne. Dette kræver, at revisor ikke har sammenfaldende nytte med principalen, dvs. også er uafhængig af principalen. Af denne grund vil det derfor heller ikke være muligt for ejerne at vælge en blandt dem, der kan forestå overvågningen. Agentteorien kan også anskues bredere, således at det ikke er nok at se på problemet mellem principal og agent samt problemet mellem nuværende og kommende principaler. Principalen har en interesse i at stille sin virksomhed bedst muligt, så agenten får gode vilkår at arbejde under og dermed mulighed for at frembringe det bedst mulige resultat. Dette opnås ved at skabe et tillidsforhold til forretningsforbindelser og myndigheder gennem deres tillid til virksomhedens informationer. Igen er revision en løsning, idet denne efter formålet øger troværdigheden af informationerne. Strukturelt skal der altså opbygges et sæt kontrakter, der gør at ledelsens nytte kongruerer med ejernes, og revisors nytte er uafhængig. Dette er en teoretisk argumentation for LSRR 13, stk. 2, nr. 2, der siger, at revisor ikke må betinge vederlaget for erklæringsopgaver af andre forhold end det udførte arbejde Motiver til revisorlovgivningen Udover denne mikroøkonomiske teoretiske tilgangsvinkel er det også relevant at se på motiverne til revisorlovgivningen. Motiverne kan sammenfattes som følger (Andersen et al, p.22): 1. Samfundets interesse at der aflægges retvisende, troværdige regnskaber 2. Samfundets interesse at misligheder hindres, vanskeliggøres eller afsløres 3. Samfundets interesse i at der er kvalificeret bistand til rådighed for virksomhederne inden for revision, regnskabsassistance, skatteassistance og økonomisk rådgivning m.m. Disse formål understøttes af konkrete bestemmelser i loven. LSRR 2 siger således, at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelse af de opgaver, der er 10

19 2. Revisors rolle i samfundet underlagt loven. 2 Endvidere ses der i Bekendtgørelse om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (erklæringsbekendtgørelsen, herefter BEV) 7, stk. 2 3 en bestemmelse, der direkte sigter på varetagelse af punkt 2. Disse motiver er ikke helt fjerne fra argumentationen i mikroøkonomien og udspringer højst sandsynligt også af teorien. Der er i teorien redegjort for, at det asymmetriske informationsforhold og den manglende målkongruens mellem agent og principal er en forudsætning for eksistensen af et revisionsproblem og dermed en revisor. Udover principalens interesse i kontrol med agenten har samfundet tillige et ønske om kontrol med virksomhederne. Det kræves, at revisor skal være en selvstændig uafhængig person. Dette skyldes, at såfremt ejer/principalen reviderer, løses kun en del af problemet. Regnskabsinformationerne er ikke kun til gavn for ejeren men også for kommende ejere, långivere og samfund i det hele taget. Endvidere er det økonomisk mere rationelt at have en revisorstand med den fornødne kompetence, frem for at de enkelte ejere selv skal tilegne sig kompetencen. Grundlæggende for at revisor opfylder sit formål er altså, at han er uafhængig. 2.2 Behov for offentlig regulering ved lovgivning. Der er i det ovenstående teoretisk redegjort for markedets behov for revision. Spørgsmålet er nu, hvorvidt denne revision skal være lovpligtig, eller markedet selv sørger for den i tilstrækkeligt omfang Markedsløsningen Teorien om markedsløsningen bygger på en opfattelse af, at markederne regulerer sig selv som følge af de frie markedskræfter. Med andre ord vil der altid indstille sig en ligevægt, således at udbuddet af revision svarer til efterspørgslen. Hermed antydes også, at tilhængere af markedsløsningen mener, at lovregulering fører til for meget 2 Bestemmelsen om offentlighedens tillidsrepræsentant er en særegen dansk regler, hvorfor den ikke anføres som argument for eksistensen af en revisorstand, men blot er et eksempel på konkretisering af formålet med eksistensen af en revisorstand. 3.gives supplerende oplysninger om forhold, som revisor er blevet bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser 11

20 2. Revisors rolle i samfundet revision, hvilket igen medfører ineffektiv ressourceallokering, og dermed ikke medvirker til en optimering af samfundets velstand. Problemstillingen er igen, at informationsasymmetrien gør, at agenten ikke vil varetage principalens interesse og i et forsøg på at dække over det ikke rapporterer rigtigt til principalen. Dette ønsker han selvfølgelig ikke at blive afsløret i, hvorfor han ikke har interesse i at bruge en revisor. Ifølge selvreguleringsteorien vil denne situation dog ikke opstå, idet ledelsen såvel som ejeren har incitamenter til at anvende en revisor. For ejerens vedkommende er et af incitamenterne, som tidligere nævnt, at kontrollere ledelsens arbejde for derigennem at sikre, at ledelsen arbejder for ejerens nyttemaksimering. For ledelsens vedkommende handler det om at undgå konflikter med ejerne og sikre jobbet på sigt. Derudover vil konkurrence på kapitalmarkederne gøre det nødvendigt for virksomhederne at anvende en revisor. Igen anvendes eksemplet med de brugte biler, men det antages for nemheds skyld, at der er mere end 2 kategorier og hver bil har en ejer, der vil sælge. Ejeren af den bedste bil ønsker ikke at sælge til gennemsnitsprisen, hvorfor han vil differentiere sin bil gennem en vurdering fra faglig kompetent person. Følgende vil den forventede værdi af den næstbedste bil falde, hvorfor ejeren af denne også ønsker at differentiere sin bil. Således kan der argumenteres, indtil kun den dårligste bil er tilbage. Dette eksempel kan overføres direkte til virksomheder og deres regnskabsaflæggelse. Den bedste virksomhed ønsker at skaffe kapital til en lavere pris i markedet og vælger derfor at differentiere sig, fx ved at vælge en revisor til at øge troværdigheden af deres årsrapport, der netop informerer investorerne om, at det er den bedste virksomhed. Igen vil differentieringen starte en dominoeffekt, og alle vil således underkaste sig revision. Såfremt en virksomhed vælger ikke at anvende en revisor, vil det blive dyrere for virksomheden at skaffe kapital, da markedet ikke vil opfatte rapporteringen som troværdig og dermed tvivle på dens rigtighed, hvorfor der kræves en større risikopræmie. Endvidere ønsker ledelsen at fremhæve deres resultater overfor ejerne. Igen gør informationsasymmetrien dog at ledelsens udmeldinger ikke er troværdige. Såfremt det er gået godt, er det vigtigt for dem at understrege, at det skyldes en god indsats fra 12

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg Fællestræk i revisors erklæringer Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg 1. Modifikationer af konklusionen 2. Modifikationer

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Fonden Kulisselageret

Fonden Kulisselageret Fonden Kulisselageret Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller

Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller Pr. email: hem@ftnet.dk 6. november 2014 Kære Helene Miris Møller Revisionsbekendtgørelsen

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

REVISORS UAFHÆNGIGHED

REVISORS UAFHÆNGIGHED INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 4 INDLEDNING... 7 PROBLEMFORMULERING... 8 METODEVALG... 9 AFGRÆNSNING... 10 UAFHÆNGIGE REVISORERS BETYDNING FOR SAMFUNDET... 12 AGENTTEORIEN... 12 MOTIVER TIL REVISORLOVGIVNINGEN...

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

Revisionspåtegninger 2017

Revisionspåtegninger 2017 Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d., FSR danske revisorer Side 1 1) REVU s udtalelser 2) Strukturen 3) Udtalelse om ledelsesberetningen 4) Elementer når de er relevante 5) Erklæring

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt Statsautoriserede Revisorer FSR kerhedforeningen Tillid afbalance Troværdighed En udvidet gennemgang ny erklæringsstandard til små og mellemstore

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr. 46-2005-R) Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden RRR ved registreret revisor RR

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Jan Brødsgaard FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Assistance med opstilling Review Udvidet gennemgang Side 2 Opstilling af regnskaber Regulerer revisorlovgivningen erklæringer

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr. 4-2006-R) REVISORTILSYNET mod Revisorvirksomheden RR Ved brev af 13. januar 2006 har Revisortilsynet

Læs mere

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT En analyse foretaget af FSR danske revisorer i samarbejde med revisionsfirmaet Beierholm www.fsr.dk FSR - danske revisorer

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1 I medfør af 24, stk. 5, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Forvaltningsrevision Inden for den offentlige administration i almindelighed og staten i særdeleshed er det et krav, at der som supplement til revisionen af regnskabet, den finansielle revision, foretages

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen Den 25. februar 2016 blev der i sag nr. 066/2015 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen og Statsautoriseret revisor Ramazan Turan afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Copenhagen Business School 13. januar 2009 Institut for regnskab og revision Cand. Merc. Aud-studiet Kandidatafhandling Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Opgaven er udarbejdet

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Bilag 2. Figur A. Figur B

Bilag 2. Figur A. Figur B Bilag 1 Bilag 2 Figur A Figur B Figur C Figur D Bilag 3 Erhvervsstyrelsen har i 2011 iværksat 37 undersøgelser, hvoraf 19 af disse blev afgjort i 2011. Disse undersøgelser omfatter altså både påbegyndte

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Revisors skriftlige erklæringer

Revisors skriftlige erklæringer Revisors skriftlige erklæringer Kim Füchsel Martin Lunden Ole Tjørnelund Thomsen Lars Engelund 4. udgave Kim Füchsel, Martin Lunden, Ole Tjørnelund Thomsen og Lars Engelund Revisors skriftlige erklæringer

Læs mere

Opstilling revision/review/ug? SMV Forum, januar 2014 Chefkonsulent, ph.d., statsautoriseret revisor Lars Kiertzner, FSR-danske revisorer

Opstilling revision/review/ug? SMV Forum, januar 2014 Chefkonsulent, ph.d., statsautoriseret revisor Lars Kiertzner, FSR-danske revisorer Opstilling revision/review/ug? SMV Forum, januar 2014 Chefkonsulent, ph.d., statsautoriseret revisor Lars Kiertzner, FSR-danske revisorer Indhold 1 Lovgivning 2 Standarder 3 Opgaveforløb (processen) 4

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Revisionsprotokollat af 15. april 2011

Revisionsprotokollat af 15. april 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 15. april 2011 om ansvarsforhold

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME HVAD ER REGNSKABSVÆSEN? HVAD ER ET REGNSKAB? AAA: A Statement of Basic Accounting Theory (1966).... the process of identifying, measuring, and communicating

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2013 Rapport om gennemsigtighed for 2013 I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 13.12.2010 2010/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om grønbogen om corporate governance i finansielle institutioner (2010/0000(INI)) Økonomi- og Valutaudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1) BEK nr 735 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Velkommen til Bankseminar 2017

Velkommen til Bankseminar 2017 www.pwc.dk Velkommen til Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Revisors fokus 2017 What is hot? Revisors kommunikation med Finanstilsynet Certificering Uafhængighed Centrale forhold ved revisionen/kam 2 Revisors

Læs mere

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE INTERNATIONAL STANDARD OM REVISION 805 (AJOURFØRT) SÆRLIGE OVERVEJELSER - REVISION AF BESTANDDELE AF ET REGNSKAB SAMT SPECIFIKKE ELEMENTER, KONTI ELLER POSTER, DER INDGÅR I ET REGNSKAB (Træder i kraft

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne. Årsregnskaberne 2015 - Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne SURVEY www.fsr.dk Side FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2015 og til støtte for nuværende og kommende kandidater, som ønsker en vejledning

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Udfordringer vedr. den regnskabsmæssige behandling af uddelinger

Udfordringer vedr. den regnskabsmæssige behandling af uddelinger Udfordringer vedr. den regnskabsmæssige behandling af uddelinger v. Henrik Steffensen Partner, PwC Agenda 1 Uddelinger Hvad er uddelinger? Hvornår er der tale om en uddeling hhv. en driftsomkostning for

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (lempelse af revisionspligten)

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (lempelse af revisionspligten) Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk Internet: www.fsr.dk Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Att.

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014 A mod Statsautoriseret revisor B og C Truffet følgende Beslutning: Ved skrivelse af 21. september 2014 har klager i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsen har nedsat et aflønningsudvalg, et nomineringsudvalg, et revisionsudvalg og et risikoudvalg. Efterfølgende oplyses nærmere

Læs mere