Revisors uafhængighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisors uafhængighed"

Transkript

1 Kandidatafhandling Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik Forfattere: Mikkel Bredmose Henrik Stephansen Vejleder: Lars Kiertzner Revisors uafhængighed - med særlig fokus på selvrevision Handelshøjskolen i Århus 2005

2 Executive summary One of the most important qualities for an auditor is independence. In order for the recipients to rely on the work of an auditor, they must be convinced that the auditor s work is not influenced by any relationship with the client. If they are not convinced the auditor s certificate is worthless and the attestation service could, might as well, come directly from the client. The business scandals in the US - such as Enron and WorldCom - have put the world s attention on the auditor s role in the society. The executive directors had made fraudulent financial reporting and the auditors did not discover the fraud in their audit. As a direct consequence the US passed a law, the Sarbaynes-Oxley-act, which purpose among others was to reduce the auditor s involvement in nonassurance services and reduce the dependency between client and auditor. The aim of this paper is to analyze and discuss which possibilities an auditor has of performing nonassurance services for an audit client. The basis is the Danish law on Certified Public Auditors, in short LSRR. The law was passed in 2003 as a consequence of a recommendation of the EU commission, who had looked to the Sarbaynes-Oxley-act for inspiration. Furthermore the code of ethics from IFAC, the international association of accountants, will be analyzed in order to compare the two sets of regulations. The purpose is to point out differences among the regulations if any. Which possibilities does a CPA have according to LSRR and which does he have according to the code of ethics? With the implementation of the law in 2003, the possibilities for the CPAs were widened. It was no longer regulated what an auditor could do outside the role of being a CPA. And it was now allowed to perform all nonassurance services within the CPAfirm. The new possibilities do not however exist in practice, since private regulation; the code of ethics and internal guidelines curtails them for whom the regulation affects.

3 Some regulations were, according to the recommendation of the EU commission, only meant to apply for entities of significant public interest. In the Danish law these regulations also apply for smaller and economically less important companies. This entails vast consequences since the small companies are too small to possess the nonassurance service qualifications and furthermore not are allowed to acquire them from the auditor that performs their audit. If the goal is to avoid business scandals as seen in the US, the easiest way is to make strict laws. Interdependency could be fully eradicated if it was forbidden for a CPA to perform any services apart from assurance services. On the contrary a CPA has many qualifications, which it would be economically inexpedient to avoid the market to benefit from. It is dubious how the restriction on accounting or bookkeeping services etc. with consecutive auditing, will affect the quality of presentation of accounts and the audits. There is no reason to believe that an auditor will ignore a misstatement or fraudulent error in a combined accounting-audit which he would react on in an audit. One could argue that there would be a greater chance of finding misstatements in the first situation.

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Afgrænsning Begrebsafklaring Revisors rolle i samfundet Eksistensen af revision Agent-principal teori Motiver til revisorlovgivningen Behov for offentlig regulering ved lovgivning Markedsløsningen Lovmæssig regulering Reguleringen i Danmark Hvad er revision? Brugere af revision Definition Uafhængighedsteori Faktisk uafhængighed og synlig uafhængighed Uafhængighedsproblemer Personlige egenskaber Personlige relationer Finansielle interesser eller finansiel afhængighed Frihed til at undersøge og rapportere Organisatorisk status (aftalevilkår/dobbeltrolle) Revisors dobbeltrolle. Kontrollant og rådgiver Revisorernes holdninger Brugernes holdninger Løsningsmodeller... 37

5 4. Ny LSRR, ophævelse af generel uafhængighed Uafhængighed fra LSR til LSRR Motiver for ændring Mulighederne efter den nye lov Ændret adfærd? Medlemskab af brancheorganisationer FSR FRR Uden for medlemskab Etiske regler Interne regler i revisionsvirksomhed Bierhverv Investeringer og lån Revisors muligheder Uafhængighedsbestemmelser i LSRR Generalklausulen , stk. 2 - Konkrete forbud , stk. 2 i forhold til de interne retningslinier , stk. 2, nr. 3 - Ansættelse eller beslutningstagen Beslutning/rådgivning , stk. 2, nr. 8 - Virksomheder af særlig offentlig Interesse Virksomheder omfattet af forbuddet God revisionsskik Forbudets omfang Korrekt implementering af EU-Henstillling? Undtagelser til selvrevisionsforbuddet Udarbejdelse af kandidatlister Udarbejdelse af regnskab uden efterfølgende revision Erklæringsbekendtgørelsen... 72

6 5.5.2 Forbud mod regnskabsudarbejdelse Erklæringer i to-parts-forhold Løsningsmuligheder Udarbejdelse af skattemæssige opgørelser Accessorisk skattemæssig assistance Skattemæssige opgørelser af ikke-erklærende revisorer , stk. 3 Trusler der kan indebære afhængighed , stk. 3, nr. 1 udtale sig om eget arbejde Bestemmelsens omfang efter det oprindelige lovudkast Bestemmelsens omfang efter vedtaget lov Udvikling og implementering af økonomistyringssystemer mv Vurderingstjenester Forholdet til den interne revision Anvendelse af den interne revisions arbejde i revisionsprocessen Udførelse af interne revisionsopgaver for hvervgiver Ledelsesrekruttering , stk. 3, nr. 2 partsrepræsentation Førelse af retssager , stk. 3, nr. 3 afsmitning , stk. 4 Interne retningslinier Etiske regler Opbygning af de etiske regler Opgaver omfattet af etiske regler FSR FRR Uden for medlemskab direktiv om etiske regler Personkreds Selvrevisionsbestemmelserne i de etiske regler Egenkontroltruslen

7 Afsnit 63,1 sammenholdt med LSRR 11, stk. 3, nr Varetagelse af beslægtede opgaver og rådgivningsopgaver for erklæringsklienter Vurderingstjenester Skattemæssig assistance Intern revision Udvikling og implementering af økonomistyringssystemer mv Ledelsesrekruttering Afsnit 63,1 sammenholdt med 11, stk. 2, nr. 8 litra a Udarbejdelse af regnskabsmateriale og regnskaber Udarbejdelse af regnskabsmateriale og regnskaber for ikke-særligt betydningsfulde virksomheder Udarbejdelse af regnskabsmateriale og regnskaber for særligt betydningsfulde virksomheder Afsnit 63,2 sammenholdt med LSRR 11, stk. 2, nr Personkredsen Hvilke forhold er omfattet Tidsmæssig afgrænsning Advokeringstruslen Juridisk bistand Juridisk assistance Corporate Finance ydelser Principregulering contra detailregulering Konsekvens af selvrevisionsbestemmelser Omkostningseffektivitet Rækkevidden af dansk lov Regnskab og revision Konklusion

8 Litteraturliste Bilag 1

9 1. Indledning 1. Indledning Revisorers rolle i samfundet er blevet diskuteret, lige siden erhvervet blev etableret i Særligt i forbindelse med store erhvervsskandaler hvor revisorer på en eller anden måde ikke har levet op til deres roller som kontrollanter. Således fik de store erhvervsskandaler omkring årtusindskiftet i USA, hvor bl.a. andet ENRONs konkurs var med til at vælte en af revisionsgiganterne i Big Five, Arthur Andersen, også indflydelse på den ændringsproces vedrørende revisorloven, som var i gang på daværende tidspunkt. Lov om Statsautoriserede og Registrerede Revisorer (LSRR), der trådte i kraft , afløste de tidligere revisorlove, der var opdelt i Lov om Statsautoriserede Revisorer (LSR) og Lov om Registrerede Revisorer (LRR). Man gik altså fra to love til én. Hovedpunkterne i den nye lov var, at reglerne vedrørende revisorers generelle uafhængighed, der tidligere havde forhindret revisor i at deltage i andre opgaver end erklæringsopgaver og tilgrænsende opgaver, blev ophævet, mens reglerne for konkret uafhængighed hovedsagelig blev strammet. Dette var bl.a. en konsekvens af implementeringen af EU-henstilling (2002/590/EF). Ændringerne vedrørende den konkrete uafhængighed medførte, at revisor lettere blev gjort inhabil i en række tilfælde som bl.a. økonomisk interesse i hvervgivers virksomhed, nærtstående relationer til hvervgiver og i tilfælde, hvor revisor eller revisionsvirksomheden har øvet indflydelse på tilblivelsen af regnskabsmaterialet eller på anden måde assisterer hvervgiver. Eksempelvis som partsrepræsentant eller ved implementering af økonomistyringssystemer osv. Debatten har bl.a. gået på, i hvor høj grad man kan tillade revisor at have en dobbeltrolle. Hvilke opgaver kan revisor påtage sig for et selskab, såfremt han er valgt som revisor, og dermed skal afgive en erklæring? Kan revisor bistå ved udarbejdelsen af regnskabet, samtidig med at han erklærer sig om det, eller er han inhabil, i den forstand at han udtaler sig om eget arbejde og derfor ikke er uafhængig i forhold til, hvad han skal erklære sig om? 1

10 1. Indledning Svarene herpå er ikke sort-hvide, og selve afgrænsningen af, hvor meget revisor kan rådgive og assistere med, uden at der dermed er tale om selvrevision, er ikke åbenbar. Reguleringen heraf er bred og omfangsrig, men ikke særlig detaljeret. Den vigtigste kilde er LSRR og lovbemærkningerne, idet alle revisorer i Danmark er underlagt disse. Endvidere regulerer FSR s udkast til de etiske regler problemstillingen, men for det første er reglerne kun et endnu ikke vedtaget udkast og for det andet er der ikke konsensus om, hvorvidt disse er gældende for alle revisorer i Danmark. Endvidere berører EU s udkast til 8. direktiv og megen anden regulering spørgsmålet omkring revisors uafhængighed. 1.1 Problemformulering Formålet med denne afhandling er at kommentere, analysere og vurdere, hvilken effekt udviklingen i reguleringen af revisors uafhæ ngighed har/kan få på revisor og dennes mulighed for at tilbyde assistance- og rådgivningsydelser til klienter, for hvem der tillige udføres revision af historisk finansiel information og tilhørende erklæ ringsafgivelse med høj grad af sikkerhed. Herunder vil effekten for hvervgiver tillige blive medtaget, hvor dette er relevant. Endvidere vil det blive analyseret og diskuteret, hvilken effekt ophæ velsen af den generelle uafhæ ngighed i praksis har haft/vil få på revisors mulighed for at beskæ ftige sig med opgaver, der ikke er reguleret af revisorloven. Herunder vil følgende områder blive behandlet: Hvad er revisors rolle i samfundet? Hvorfor er det nødvendigt at have revisorer? Vi tager udgangspunkt i Agent-principal-teorien for at afdæ kke behovet for revisorer og regulering. Dernæ st vil vi se på markedets incitamenter til at regulere sig selv og vurdere behovet for offentlig regulering ved lovgivning. Ud fra begrebsrammen og en gennemgang af brugerne af revision vil vi definere hvad revision er. Hvad er uafhængighed? 2

11 1. Indledning Uafhæ ngighed er grundlæ ggende for revisors trovæ rdighed, men hvad dæ kker begrebet over? Vi vil gennemgå teoretiske betragtninger angående uafhæ ngighed og definere den uafhæ ngighed, der er central for revisorlovgivningen. Herunder vil vi analysere det potentielle problem, der ligger i revisors dobbeltrolle som kontrollant og rådgiver. Til dette vil der bl.a. blive anvendt tidligere undersøgelser vedrørende revisors og brugernes syn på denne problemstilling. Hvad har ophævelsen af den generelle uafhængighed i loven haft af effekt på revisors muligheder for i praksis at agere uden for revisorloven? Umiddelbart har ophæ velsen medført, at revisor i højere grad end tidligere har mulighed for at deltage i andre erhvervsmæ ssige aktiviteter uden for revisorloven, idet den ikke læ ngere regulerer området. Hvordan er mulighederne efter den seneste lovæ ndring? Desuden vil vi se på, hvorvidt disse nye muligheder kan medføre en æ ndret adfæ rd i revisionsbranchen. Dette gør vi ved at vurdere betydningen af medlemskab af brancheorganisationer og se på reglerne for en stor revisionsvirksomhed. Hvad er revisors mulighed for at tilbyde erklæringskunder assistance og rådgivning med baggrund i Lov om Statsautoriserede og Registrerede Revisorer? Den seneste lovæ ndring af LSRR skete bl.a. med baggrund i EU-henstillingen og omfatter, af relevans for næ rvæ rende fremstilling vedrørende uafhæ ngighed, områder som familieforhold, økonomisk interesse, partsrepræ sentation, selvrevision og afsmitning. Specielt reglerne omkring selvrevision og partsrepræ sentation er relevante for problemstillingen vedrørende revisors mulighed for at tilbyde erklæ ringskunder assistance og rådgivning og vil blive behandlet indgående. I den forbindelse er der, pga. lovens principorienterede tilgangsvinkel, ikke i loven mange konkrete bestemmelser, hvorfor det er relevant at fortolke reglerne bl.a. ved gennemgang af lovbemæ rkninger og bekendtgørelser. Vedrørende de bestemmelser, der har sæ rlig betydning for 3

12 1. Indledning revisorer og deres klienter, kan det tillige væ re aktuelt at se på overensstemmelsen mellem EU-henstillingen og LSRR. Hvad er revisors mulighed for at tilbyde erklæringskunder assistance og rådgivning med baggrund i de etiske regler? En ting er, hvad revisorloven siger, men der findes megen supplerende regulering som revisor også er underlagt. Vi ønsker her at vurdere de etiske reglers jurisdiktion samt gennemgå og vurdere revisors muligheder, som de er ifølge de etiske regler. Hvad er konsekvensen af selvrevisionsbestemmelserne? De æ ndrede regler vedrørende selvrevision har fået og vil i den kommende tid få betydning for revisorer og virksomheder. Vi vil diskutere reguleringen i et samfundsøkonomisk perspektiv for at vurdere hensigtsmæ ssigheden og rimeligheden af konsekvenserne. 1.2 Afgrænsning I forbindelse med vedtagelsen af LSRR blev der gennemført en række ændringer, som alle har eller kan få betydning for revisorer. Vi vil i denne opgave koncentrere os om de bestemmelser, der vedrører revisors uafhængighed og have det primære fokus på selvrevision. Vi vil derfor ikke beskæftige os med reglerne om rotation, vederlag, kvalitetskontrol mv., i det omfang, de ikke specifikt har indflydelse på selvrevisionsproblematikken. I forbindelse med analysen af uafhængighedsreglerne i LSRR 11, vil gennemgangen blive bygget kronologisk op, således at alle bestemmelserne vil blive gennemgået. Men de bestemmelser, der ikke vedrører revisors mulighed for at tilbyde assistance- og rådgivningsydelser til klienter, vil kun blive gennemgået kort. Uafhængigheden vil i denne afhandling blive holdt op mod de krav, der kan stilles til revisor, når denne skal erklære sig med høj grad af sikkerhed på historisk finansiel information, altså en lovpligtig revision med erklæringsafgivelse. 4

13 1. Indledning Teorien vedrørende revisors uafhængighed vil tage udgangspunkt i den enkelte revisors uafhængighed. Af omfangsmæssige årsager vil teorien vedrørende selve revisionsbranchens og de enkelte revisionsvirksomheders uafhængighed kun blive gennemgået i meget begrænset omfang, dvs. hvor det har betydning for den enkelte revisors uafhængighed. Ved redegørelsen for revisors muligheder vil vi kigge på LSRR, kommentarerne hertil og de etiske regler. Vi vil ikke beskæftige os med udkastet til 8. direktiv udover en diskussion af udkastets holdning omkring de etiske reglers jurisdiktion. For så vidt angår de etiske regler, vil vi ikke gå ind i en vurdering af, hvorvidt oversættelsen er korrekt, men blot give vores vurdering af reglernes jurisdiktion i Danmark. Udgangspunktet vedrørende de etiske regler vil være det danske udkast, men hvor der ikke er tale om en oversættelse af IFAC s etiske regler men deciderede ændringer på baggrund af dansk lov, vil vi se på den originale formulering. Hvor der er tale om tilføjelser vil vi se bort fra disse og vurdere revisors muligheder ifølge de rene etiske regler. Vi vil ikke lave empiriske undersøgelser i afhandlingen. Hvor dette ellers kunne være relevant, vil der i stedet blive lagt vægt på artikler og en stor revisionsvirksomheds interne retningslinier for uafhængighed. 1.3 Begrebsafklaring Begrebsafklaringen er medtaget for at undgå misforståelser vedrørende begreber, som i almindeligt sprogbrug kan have flere betydninger. Betegnelsen revisor skal i denne sammenhæng forstås som en registreret eller en statsautoriseret revisor, der dermed kan og må udføre de i LSRR 1, stk. 2 nævnte opgaver, som eksempelvis lovpligtig revision af årsrapporter med erklæringsafgivelse. Ansatte omfatter alle personer, der er ansat i revisionsvirksomheden, og som ikke er underskrivende revisor. 5

14 En erklæring er, hvis ikke andet eksplicit er angivet, en erklæring med høj grad af sikkerhed på historisk finansiel information, altså en revisionspåtegning på et regnskab. Erklæringsklienter er derfor klienter, for hvem der udføres revision. Brugere skal forstås som de interessenter, der søger eller bruger information i regnskabet. Dette kan eksempelvis (ikke udtømmende) være kreditgivere, aktionærer, offentlige myndigheder osv. Revisionsvirksomhed skal forstås som de virksomheder, der har tilladelse til at udføre de i LSRR 1, stk. 2 nævnte ydelser og er dermed ikke forskellig fra definitionen i LSRR 12. LSRR, revisorloven eller loven vil blive brugt i flæng som betegnelser for Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. De etiske regler anvendes som betegnelse for det danske udkast minus de danske tilføjelser og set bort fra de danske erstatninger af original tekst. 6

15 2. Revisors rolle i samfundet 2. Revisors rolle i samfundet 2.1 Eksistensen af revision Revisorlovgivningen indeholder ikke og har aldrig indeholdt nogen formålsparagraf, så det er ikke umiddelbart klart hvad formålet er med revision. Med udgangspunkt i mikroøkonomisk teori vil de følgende afsnit forsøge at klarlægge hvilke omstændigheder, der gør revisor til en nødvendig instans Agent-principal teori Indenfor økonomien er det en normal antagelse, at alle agenter har fuld information. Denne antagelse er dog ikke særlig rimelig, idet dette yderst sjældent er tilfældet i virkeligheden. Det begreb der dækker, at fuld information ikke er til stede, kaldes asymmetrisk information og behandles i mikroøkonomien. Her introduceres begreber som Moral Hazard og Adverse selection. Adverse Selection er primært kendt fra Akerlöf s eksempel om markedet for brugte biler, der kategoriseres i to klasser; gode og dårlige. I eksemplet med asymmetrisk information gør Adverse Selection, at markedet for de gode biler bryder sammen. Sælgerne har information, som køberne ikke har, og grundet Moral Hazard er det ikke troværdigt for køber at stole blindt på sælgers informationer. Sælger kan jo, uden konsekvenser for den enkelte handel, lyve. Prisfastsættelsen sker dermed på baggrund af en gennemsnitsbetragtning, hvilket gør, at de gode og dermed dyre biler ikke vil blive udbudt til salg. Således vil kun de dårlige biler blive udbudt, og markedet for de gode biler vil derved bryde sammen. På tilsvarende vis kan markedet for risikovillig kapital bryde sammen. Grundet risikoaversion ønsker virksomheder at dele risiko med et risikoneutralt marked. For at undgå Adverse Selection på dette marked ønsker de gode virksomheder at differentiere sig fra dårlige virksomheder. Denne differentiering kan bestå i, at virksomhederne investerer i signaler. Signaler medfører en omkostning og er ikke fordelagtige for samfundet, idet de også medfører velfærdsomkostninger (Varian, p.652). Dette opvejes dog af, at netop signaler er en effektiv måde at løse problemer med asymmetrisk information på og kan være af stor gavnlighed for den enkelte. I eksemplet med markedet for brugte biler er det et effektivt signal at give garanti på 7

16 2. Revisors rolle i samfundet bilen. På denne måde signalerer man, at bilen er ok. En anden måde er at få en kompetent person til at gennemse og udtale sig om bilens stand og på denne måde vurdere, om sælger har givet korrekt information. Herved sikrer man, at også de gode biler udbydes til salg, og markedet fungerer derved. Dette signal er netop det signal, der anvendes af virksomheder på markedet for risikovillig kapital, og kaldes revision. Mere virkelighedsnært efterspørger virksomheder kapital til drift og investeringer. En stor del af dette kapitalbehov vil blive tilvejebragt gennem selskabskapital, hvor den daglige ledelse (agenten) får stillet midler til rådighed af investorerne (principalen). Netop denne adskillelse mellem ejerskab og ledelse har givet anledning til mange diskussioner. Jensen & Meckling påpegede, at det ikke er givet, at agenten altid vil arbejde i principalens interesse. Agenten vil maksimere sin egen nytte, og såfremt denne ikke er sammenfaldende med principalens, er det intuitivt, at principalens nytte ikke bliver maksimeret. Principalen, der ønsker sin nytte maksimeret, kan enten sørge for at agentens nytte er sammenfaldende med sin egen eller monitorere agentens arbejde. Denne afhandling skal ikke analysere, hvorledes der skabes kongruens mellem agentens og principalens nytte, men et eksempel, der anvendes i praksis, er resultataflønning af ledelsen. Derimod er det relevant at se på principalens monitorering af agenten, idet revision i praksis er udtryk for en sådan. Grundet de divergerende interesser er det nødvendigt, at ejerne fører kontrol med ledelsen. Selskabsretligt sker denne kontrol på generalforsamlingen, hvor ejerne, på baggrund af årsrapporten og årsberetningen, vurderer ledelsens arbejde og bestemmer, om de kan fortsætte. For at principalen kan træffe en rigtig beslutning er det nødvendigt med et rigtigt 1 beslutningsgrundlag. Adverse Selection kaldes også Hidden Information og betyder, at ledelsen kan have en fordel i at holde nogle informationer tilbage eller give urigtige informationer for at dække over niveauet af deres indsats. Det ville være en praktisk umulig opgave, om alle ejerne skulle overvåge ledelsen, hvorfor løsningen er at engagere en person til opgaven, en revisor. Konstruktionen kan illustreres således: 1 Fuldstændigt og sandt. 8

17 2. Revisors rolle i samfundet Figur Principal (Generalforsamling) Valg Påtegning Regnskab Ansættelse Revisor Agent (Ledelsen) Revision Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Andersen et al, p. 12, samt Loft et al, p. 215 For at ejerne kan sætte deres lid til revisor, er det nødvendigt, at han er kompetent og uafhængig. Uafhængigheden skal gælde både for så vidt angår ledelsen som ejerne. Forholdet mellem revisor og ledelsen kan analyseres som et agent-principal-forhold med asymmetrisk information og dermed Moral Hazard og Adverse Selection problemer til følge. Revisor som agent ønsker ligesom ledelsen at maksimere sin egen nytte og mindske sin indsats. Såfremt revisors nytte kongruerer med ledelsens, vil revisionen ikke leve op til sit formål overfor ejerne. Der vil være en risiko for, at revisor og ledelse indgår en sammensværgelse og rapporterer urigtigt til ejerne. I Danmark opereres der med en to-strenget ledelse, idet ledelsen udgøres såvel af en daglig ledelse som en bestyrelse. For at anvende agent-principal-teorien fuldt ud på danske forhold skulle der således indsættes endnu et principal-agent niveau. Denne udvidelse vil dog blot øge kompleksiteten af modellen, og eftersom problemstillingerne og argumentationen er den samme, anses den for ikkeformålstjenstlig. I forholdet mellem revisor og ejerne set som agent-principal-forhold, ville principalen få maksimeret sin nytte, såfremt hans interesse var sammenfaldende med revisors, og konstruktionen ville også løse problemstillingen med principalens kontrol af agenten. Det er således endda set i historien, at det krævede ejerskab i virksomheden at blive revisor for virksomheden. Problemstillingen omkring principalens kontrol af agenten er dog ikke den eneste, der eksisterer. Principalen kunne jo ønske ikke længere at være principal, dvs. sælge virksomheden. I denne situation er det nødvendigt, at en 9

18 2. Revisors rolle i samfundet eventuel køber også kan stole på vurderingerne. Dette kræver, at revisor ikke har sammenfaldende nytte med principalen, dvs. også er uafhængig af principalen. Af denne grund vil det derfor heller ikke være muligt for ejerne at vælge en blandt dem, der kan forestå overvågningen. Agentteorien kan også anskues bredere, således at det ikke er nok at se på problemet mellem principal og agent samt problemet mellem nuværende og kommende principaler. Principalen har en interesse i at stille sin virksomhed bedst muligt, så agenten får gode vilkår at arbejde under og dermed mulighed for at frembringe det bedst mulige resultat. Dette opnås ved at skabe et tillidsforhold til forretningsforbindelser og myndigheder gennem deres tillid til virksomhedens informationer. Igen er revision en løsning, idet denne efter formålet øger troværdigheden af informationerne. Strukturelt skal der altså opbygges et sæt kontrakter, der gør at ledelsens nytte kongruerer med ejernes, og revisors nytte er uafhængig. Dette er en teoretisk argumentation for LSRR 13, stk. 2, nr. 2, der siger, at revisor ikke må betinge vederlaget for erklæringsopgaver af andre forhold end det udførte arbejde Motiver til revisorlovgivningen Udover denne mikroøkonomiske teoretiske tilgangsvinkel er det også relevant at se på motiverne til revisorlovgivningen. Motiverne kan sammenfattes som følger (Andersen et al, p.22): 1. Samfundets interesse at der aflægges retvisende, troværdige regnskaber 2. Samfundets interesse at misligheder hindres, vanskeliggøres eller afsløres 3. Samfundets interesse i at der er kvalificeret bistand til rådighed for virksomhederne inden for revision, regnskabsassistance, skatteassistance og økonomisk rådgivning m.m. Disse formål understøttes af konkrete bestemmelser i loven. LSRR 2 siger således, at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelse af de opgaver, der er 10

19 2. Revisors rolle i samfundet underlagt loven. 2 Endvidere ses der i Bekendtgørelse om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (erklæringsbekendtgørelsen, herefter BEV) 7, stk. 2 3 en bestemmelse, der direkte sigter på varetagelse af punkt 2. Disse motiver er ikke helt fjerne fra argumentationen i mikroøkonomien og udspringer højst sandsynligt også af teorien. Der er i teorien redegjort for, at det asymmetriske informationsforhold og den manglende målkongruens mellem agent og principal er en forudsætning for eksistensen af et revisionsproblem og dermed en revisor. Udover principalens interesse i kontrol med agenten har samfundet tillige et ønske om kontrol med virksomhederne. Det kræves, at revisor skal være en selvstændig uafhængig person. Dette skyldes, at såfremt ejer/principalen reviderer, løses kun en del af problemet. Regnskabsinformationerne er ikke kun til gavn for ejeren men også for kommende ejere, långivere og samfund i det hele taget. Endvidere er det økonomisk mere rationelt at have en revisorstand med den fornødne kompetence, frem for at de enkelte ejere selv skal tilegne sig kompetencen. Grundlæggende for at revisor opfylder sit formål er altså, at han er uafhængig. 2.2 Behov for offentlig regulering ved lovgivning. Der er i det ovenstående teoretisk redegjort for markedets behov for revision. Spørgsmålet er nu, hvorvidt denne revision skal være lovpligtig, eller markedet selv sørger for den i tilstrækkeligt omfang Markedsløsningen Teorien om markedsløsningen bygger på en opfattelse af, at markederne regulerer sig selv som følge af de frie markedskræfter. Med andre ord vil der altid indstille sig en ligevægt, således at udbuddet af revision svarer til efterspørgslen. Hermed antydes også, at tilhængere af markedsløsningen mener, at lovregulering fører til for meget 2 Bestemmelsen om offentlighedens tillidsrepræsentant er en særegen dansk regler, hvorfor den ikke anføres som argument for eksistensen af en revisorstand, men blot er et eksempel på konkretisering af formålet med eksistensen af en revisorstand. 3.gives supplerende oplysninger om forhold, som revisor er blevet bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser 11

20 2. Revisors rolle i samfundet revision, hvilket igen medfører ineffektiv ressourceallokering, og dermed ikke medvirker til en optimering af samfundets velstand. Problemstillingen er igen, at informationsasymmetrien gør, at agenten ikke vil varetage principalens interesse og i et forsøg på at dække over det ikke rapporterer rigtigt til principalen. Dette ønsker han selvfølgelig ikke at blive afsløret i, hvorfor han ikke har interesse i at bruge en revisor. Ifølge selvreguleringsteorien vil denne situation dog ikke opstå, idet ledelsen såvel som ejeren har incitamenter til at anvende en revisor. For ejerens vedkommende er et af incitamenterne, som tidligere nævnt, at kontrollere ledelsens arbejde for derigennem at sikre, at ledelsen arbejder for ejerens nyttemaksimering. For ledelsens vedkommende handler det om at undgå konflikter med ejerne og sikre jobbet på sigt. Derudover vil konkurrence på kapitalmarkederne gøre det nødvendigt for virksomhederne at anvende en revisor. Igen anvendes eksemplet med de brugte biler, men det antages for nemheds skyld, at der er mere end 2 kategorier og hver bil har en ejer, der vil sælge. Ejeren af den bedste bil ønsker ikke at sælge til gennemsnitsprisen, hvorfor han vil differentiere sin bil gennem en vurdering fra faglig kompetent person. Følgende vil den forventede værdi af den næstbedste bil falde, hvorfor ejeren af denne også ønsker at differentiere sin bil. Således kan der argumenteres, indtil kun den dårligste bil er tilbage. Dette eksempel kan overføres direkte til virksomheder og deres regnskabsaflæggelse. Den bedste virksomhed ønsker at skaffe kapital til en lavere pris i markedet og vælger derfor at differentiere sig, fx ved at vælge en revisor til at øge troværdigheden af deres årsrapport, der netop informerer investorerne om, at det er den bedste virksomhed. Igen vil differentieringen starte en dominoeffekt, og alle vil således underkaste sig revision. Såfremt en virksomhed vælger ikke at anvende en revisor, vil det blive dyrere for virksomheden at skaffe kapital, da markedet ikke vil opfatte rapporteringen som troværdig og dermed tvivle på dens rigtighed, hvorfor der kræves en større risikopræmie. Endvidere ønsker ledelsen at fremhæve deres resultater overfor ejerne. Igen gør informationsasymmetrien dog at ledelsens udmeldinger ikke er troværdige. Såfremt det er gået godt, er det vigtigt for dem at understrege, at det skyldes en god indsats fra 12

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2013 Rapport om gennemsigtighed for 2013 I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Modificerede revisionspåtegninger Tendenser i regulering og praksis Studerende: Line Kirstine Hansen København den 1. november

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Copenhagen Business School 13. januar 2009 Institut for regnskab og revision Cand. Merc. Aud-studiet Kandidatafhandling Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Opgaven er udarbejdet

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

Revisors uafhængighed

Revisors uafhængighed Kandidatafhandling Cand.merc.aud Institut for Økonomi Revisors uafhængighed Forbud mod udførelse af ikke- revisionsydelser og krav om rotation af revisionsvirksomheden Forfatter: Mia Kahr Vejleder: Bent

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Revisors uafhængighed. - reguleringen af revisors uafhængighed

Revisors uafhængighed. - reguleringen af revisors uafhængighed Aalborg Universitet Cand.merc.aud. Kandidatafhandling 2006 Revisors uafhængighed - reguleringen af revisors uafhængighed Udarbejdet af: Camilla Krog Thomsen Vejleder: Lars Bo Langsted Forord Revisors uafhængighed

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Ændringerne i de etiske regler for revisorer - og deres betydning

Ændringerne i de etiske regler for revisorer - og deres betydning Ændringerne i de etiske regler for revisorer Forfatter: Jan Mortensen Vejleder: Lars Kiertzner Foråret og sommeren 2008 1 Executive summary The area of auditor independence has gone through a significant

Læs mere

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave REVISORANSVAR 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen 4. udgave Forlaget FSR 1997 Forkortelsesliste Introduktion Kapitel 1. Revisor og revisors arbejde Af Mogens Christensen 1. Revisors

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten September 2014 /Vibsyl Sag Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten I Danmark har små og mellemstore virksomheder siden 2006 kunnet fravælge lovpligtig

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters Copenhagen Business School 2014 Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters NEW AUDITOR S

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. marts 2009 2009-0018853 /mtg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse. Peter Düring Jensen KPMG

Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse. Peter Düring Jensen KPMG Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse Peter Düring Jensen KPMG Revisors opgaver Revision Anden assistance Arbejder med henblik på afgivelse af revisionspåtegning på årsrapporten Bogføring Regnskabsudarbejdelse

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Med lovforslaget L 126 om revisors uddannelse ønsker regeringen at skærpe kravene til revisors uddannelse og efteruddannelse.

Med lovforslaget L 126 om revisors uddannelse ønsker regeringen at skærpe kravene til revisors uddannelse og efteruddannelse. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 126 Bilag 9 Offentligt INSPIR ATIONSPUNKTER [DET TALTE ORD GÆLDER] Talepunkter til lukket samråd i Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget den 13. marts 2013

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders

Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders VERSION 1.0 24. marts 2009 Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1. INDLEDNING... 2 2. GENERELT... 3 3. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 6 4. TRUSLER MOD

Læs mere

Our knowledge. Your benefit.

Our knowledge. Your benefit. Agenda Formål Præsentation af Athos Statsautoriseret revisionsaktieselskab Gennemgang af regelsæt Administration og ledelse Regnskab Moms og lønsumsafgift Skat Revision Spørgsmål Formål At give et indblik

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005.

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005. Erhvervsudvalget ERU alm. del - O Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 12. april 2005 Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark Institut for regnskab Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. Forfattere: Ryan Klausen David S. Møller Vejleder: Claus Holm Revision af små virksomheder i Danmark Handelshøjskolen i Århus Juli 2005 1. Forord...3

Læs mere

Fremtidens revisionsbranche i Danmark efter indførsel af firmarotation

Fremtidens revisionsbranche i Danmark efter indførsel af firmarotation Fremtidens revisionsbranche i Danmark efter indførsel af firmarotation Forfatter: Louise Rosgaard Birknow Vejleder: Hans Henrik Berthing Aalborg Universitet Kandidatafhandling - Juni 2014 Cand.merc.aud

Læs mere

Påvirkning af offentlighedens tillid til revisor

Påvirkning af offentlighedens tillid til revisor Sommer 12 Påvirkning af offentlighedens tillid til revisor - I forbindelse med Revisortilsynets kvalitetskontrol Louise Kildelund Hänsch Karina Thougaard Thomsen Vejleder: Karsten Andersen Cand.merc.aud.

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2012 Rapport om gennemsigtighed for 2012 Den danske revisorlov bestemmer i 27, at en revisionsvirksomhed, der afgiver revisionspåtegninger

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr.

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr. REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011 Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup CVR. nr.: 83 58 69 15 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen

Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen Institut for regnskab Forfatter: Martin Husted Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223 Kandidatafhandling Vejleder: Torben Rasmussen Revisionspåtegninger -med fokus på forbehold set i lyset

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

12.3. Kreditgivning eller investering

12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering Det forhold, at udlån i lovens forstand skal forstås bredt, og at udlånsvirksomhed som ovenfor nævnt omfatter enhver form for

Læs mere

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG A/B FREDENSLUND TL TRÆ DELS ES- OG REVSONSPROTOKOL ÅRSREGNSKAB 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Rotationspligt og begrænsning af ikke-revisionsydelser. - Styrker det revisionskvaliteten?

Rotationspligt og begrænsning af ikke-revisionsydelser. - Styrker det revisionskvaliteten? Kandidatafhandling Afleveringsdato: 08.10.2012 Cand.merc.aud Copenhagen Business School 2012 Rotationspligt og begrænsning af ikke-revisionsydelser - Styrker det revisionskvaliteten? Mandatory audit firm

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

Årsrapport for 2014 for Egense Nord Digelaug Egense Hjørnet 25, Egense 9280 Storvorde CVR-NR. 32385184

Årsrapport for 2014 for Egense Nord Digelaug Egense Hjørnet 25, Egense 9280 Storvorde CVR-NR. 32385184 Registreret Revisor - FSR - Danske Revisorer Erling G. Jensen, Tofthøjvej 11B, 9280 Storvorde, tlf.: 98 31 88 55, mobil: 40 33 99 88, e-mail: egj@egj-revision.dk Årsrapport for 2014 for Egense Nord Digelaug

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere