Revisors uafhængighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisors uafhængighed"

Transkript

1 Kandidatafhandling Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik Forfattere: Mikkel Bredmose Henrik Stephansen Vejleder: Lars Kiertzner Revisors uafhængighed - med særlig fokus på selvrevision Handelshøjskolen i Århus 2005

2 Executive summary One of the most important qualities for an auditor is independence. In order for the recipients to rely on the work of an auditor, they must be convinced that the auditor s work is not influenced by any relationship with the client. If they are not convinced the auditor s certificate is worthless and the attestation service could, might as well, come directly from the client. The business scandals in the US - such as Enron and WorldCom - have put the world s attention on the auditor s role in the society. The executive directors had made fraudulent financial reporting and the auditors did not discover the fraud in their audit. As a direct consequence the US passed a law, the Sarbaynes-Oxley-act, which purpose among others was to reduce the auditor s involvement in nonassurance services and reduce the dependency between client and auditor. The aim of this paper is to analyze and discuss which possibilities an auditor has of performing nonassurance services for an audit client. The basis is the Danish law on Certified Public Auditors, in short LSRR. The law was passed in 2003 as a consequence of a recommendation of the EU commission, who had looked to the Sarbaynes-Oxley-act for inspiration. Furthermore the code of ethics from IFAC, the international association of accountants, will be analyzed in order to compare the two sets of regulations. The purpose is to point out differences among the regulations if any. Which possibilities does a CPA have according to LSRR and which does he have according to the code of ethics? With the implementation of the law in 2003, the possibilities for the CPAs were widened. It was no longer regulated what an auditor could do outside the role of being a CPA. And it was now allowed to perform all nonassurance services within the CPAfirm. The new possibilities do not however exist in practice, since private regulation; the code of ethics and internal guidelines curtails them for whom the regulation affects.

3 Some regulations were, according to the recommendation of the EU commission, only meant to apply for entities of significant public interest. In the Danish law these regulations also apply for smaller and economically less important companies. This entails vast consequences since the small companies are too small to possess the nonassurance service qualifications and furthermore not are allowed to acquire them from the auditor that performs their audit. If the goal is to avoid business scandals as seen in the US, the easiest way is to make strict laws. Interdependency could be fully eradicated if it was forbidden for a CPA to perform any services apart from assurance services. On the contrary a CPA has many qualifications, which it would be economically inexpedient to avoid the market to benefit from. It is dubious how the restriction on accounting or bookkeeping services etc. with consecutive auditing, will affect the quality of presentation of accounts and the audits. There is no reason to believe that an auditor will ignore a misstatement or fraudulent error in a combined accounting-audit which he would react on in an audit. One could argue that there would be a greater chance of finding misstatements in the first situation.

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Afgrænsning Begrebsafklaring Revisors rolle i samfundet Eksistensen af revision Agent-principal teori Motiver til revisorlovgivningen Behov for offentlig regulering ved lovgivning Markedsløsningen Lovmæssig regulering Reguleringen i Danmark Hvad er revision? Brugere af revision Definition Uafhængighedsteori Faktisk uafhængighed og synlig uafhængighed Uafhængighedsproblemer Personlige egenskaber Personlige relationer Finansielle interesser eller finansiel afhængighed Frihed til at undersøge og rapportere Organisatorisk status (aftalevilkår/dobbeltrolle) Revisors dobbeltrolle. Kontrollant og rådgiver Revisorernes holdninger Brugernes holdninger Løsningsmodeller... 37

5 4. Ny LSRR, ophævelse af generel uafhængighed Uafhængighed fra LSR til LSRR Motiver for ændring Mulighederne efter den nye lov Ændret adfærd? Medlemskab af brancheorganisationer FSR FRR Uden for medlemskab Etiske regler Interne regler i revisionsvirksomhed Bierhverv Investeringer og lån Revisors muligheder Uafhængighedsbestemmelser i LSRR Generalklausulen , stk. 2 - Konkrete forbud , stk. 2 i forhold til de interne retningslinier , stk. 2, nr. 3 - Ansættelse eller beslutningstagen Beslutning/rådgivning , stk. 2, nr. 8 - Virksomheder af særlig offentlig Interesse Virksomheder omfattet af forbuddet God revisionsskik Forbudets omfang Korrekt implementering af EU-Henstillling? Undtagelser til selvrevisionsforbuddet Udarbejdelse af kandidatlister Udarbejdelse af regnskab uden efterfølgende revision Erklæringsbekendtgørelsen... 72

6 5.5.2 Forbud mod regnskabsudarbejdelse Erklæringer i to-parts-forhold Løsningsmuligheder Udarbejdelse af skattemæssige opgørelser Accessorisk skattemæssig assistance Skattemæssige opgørelser af ikke-erklærende revisorer , stk. 3 Trusler der kan indebære afhængighed , stk. 3, nr. 1 udtale sig om eget arbejde Bestemmelsens omfang efter det oprindelige lovudkast Bestemmelsens omfang efter vedtaget lov Udvikling og implementering af økonomistyringssystemer mv Vurderingstjenester Forholdet til den interne revision Anvendelse af den interne revisions arbejde i revisionsprocessen Udførelse af interne revisionsopgaver for hvervgiver Ledelsesrekruttering , stk. 3, nr. 2 partsrepræsentation Førelse af retssager , stk. 3, nr. 3 afsmitning , stk. 4 Interne retningslinier Etiske regler Opbygning af de etiske regler Opgaver omfattet af etiske regler FSR FRR Uden for medlemskab direktiv om etiske regler Personkreds Selvrevisionsbestemmelserne i de etiske regler Egenkontroltruslen

7 Afsnit 63,1 sammenholdt med LSRR 11, stk. 3, nr Varetagelse af beslægtede opgaver og rådgivningsopgaver for erklæringsklienter Vurderingstjenester Skattemæssig assistance Intern revision Udvikling og implementering af økonomistyringssystemer mv Ledelsesrekruttering Afsnit 63,1 sammenholdt med 11, stk. 2, nr. 8 litra a Udarbejdelse af regnskabsmateriale og regnskaber Udarbejdelse af regnskabsmateriale og regnskaber for ikke-særligt betydningsfulde virksomheder Udarbejdelse af regnskabsmateriale og regnskaber for særligt betydningsfulde virksomheder Afsnit 63,2 sammenholdt med LSRR 11, stk. 2, nr Personkredsen Hvilke forhold er omfattet Tidsmæssig afgrænsning Advokeringstruslen Juridisk bistand Juridisk assistance Corporate Finance ydelser Principregulering contra detailregulering Konsekvens af selvrevisionsbestemmelser Omkostningseffektivitet Rækkevidden af dansk lov Regnskab og revision Konklusion

8 Litteraturliste Bilag 1

9 1. Indledning 1. Indledning Revisorers rolle i samfundet er blevet diskuteret, lige siden erhvervet blev etableret i Særligt i forbindelse med store erhvervsskandaler hvor revisorer på en eller anden måde ikke har levet op til deres roller som kontrollanter. Således fik de store erhvervsskandaler omkring årtusindskiftet i USA, hvor bl.a. andet ENRONs konkurs var med til at vælte en af revisionsgiganterne i Big Five, Arthur Andersen, også indflydelse på den ændringsproces vedrørende revisorloven, som var i gang på daværende tidspunkt. Lov om Statsautoriserede og Registrerede Revisorer (LSRR), der trådte i kraft , afløste de tidligere revisorlove, der var opdelt i Lov om Statsautoriserede Revisorer (LSR) og Lov om Registrerede Revisorer (LRR). Man gik altså fra to love til én. Hovedpunkterne i den nye lov var, at reglerne vedrørende revisorers generelle uafhængighed, der tidligere havde forhindret revisor i at deltage i andre opgaver end erklæringsopgaver og tilgrænsende opgaver, blev ophævet, mens reglerne for konkret uafhængighed hovedsagelig blev strammet. Dette var bl.a. en konsekvens af implementeringen af EU-henstilling (2002/590/EF). Ændringerne vedrørende den konkrete uafhængighed medførte, at revisor lettere blev gjort inhabil i en række tilfælde som bl.a. økonomisk interesse i hvervgivers virksomhed, nærtstående relationer til hvervgiver og i tilfælde, hvor revisor eller revisionsvirksomheden har øvet indflydelse på tilblivelsen af regnskabsmaterialet eller på anden måde assisterer hvervgiver. Eksempelvis som partsrepræsentant eller ved implementering af økonomistyringssystemer osv. Debatten har bl.a. gået på, i hvor høj grad man kan tillade revisor at have en dobbeltrolle. Hvilke opgaver kan revisor påtage sig for et selskab, såfremt han er valgt som revisor, og dermed skal afgive en erklæring? Kan revisor bistå ved udarbejdelsen af regnskabet, samtidig med at han erklærer sig om det, eller er han inhabil, i den forstand at han udtaler sig om eget arbejde og derfor ikke er uafhængig i forhold til, hvad han skal erklære sig om? 1

10 1. Indledning Svarene herpå er ikke sort-hvide, og selve afgrænsningen af, hvor meget revisor kan rådgive og assistere med, uden at der dermed er tale om selvrevision, er ikke åbenbar. Reguleringen heraf er bred og omfangsrig, men ikke særlig detaljeret. Den vigtigste kilde er LSRR og lovbemærkningerne, idet alle revisorer i Danmark er underlagt disse. Endvidere regulerer FSR s udkast til de etiske regler problemstillingen, men for det første er reglerne kun et endnu ikke vedtaget udkast og for det andet er der ikke konsensus om, hvorvidt disse er gældende for alle revisorer i Danmark. Endvidere berører EU s udkast til 8. direktiv og megen anden regulering spørgsmålet omkring revisors uafhængighed. 1.1 Problemformulering Formålet med denne afhandling er at kommentere, analysere og vurdere, hvilken effekt udviklingen i reguleringen af revisors uafhæ ngighed har/kan få på revisor og dennes mulighed for at tilbyde assistance- og rådgivningsydelser til klienter, for hvem der tillige udføres revision af historisk finansiel information og tilhørende erklæ ringsafgivelse med høj grad af sikkerhed. Herunder vil effekten for hvervgiver tillige blive medtaget, hvor dette er relevant. Endvidere vil det blive analyseret og diskuteret, hvilken effekt ophæ velsen af den generelle uafhæ ngighed i praksis har haft/vil få på revisors mulighed for at beskæ ftige sig med opgaver, der ikke er reguleret af revisorloven. Herunder vil følgende områder blive behandlet: Hvad er revisors rolle i samfundet? Hvorfor er det nødvendigt at have revisorer? Vi tager udgangspunkt i Agent-principal-teorien for at afdæ kke behovet for revisorer og regulering. Dernæ st vil vi se på markedets incitamenter til at regulere sig selv og vurdere behovet for offentlig regulering ved lovgivning. Ud fra begrebsrammen og en gennemgang af brugerne af revision vil vi definere hvad revision er. Hvad er uafhængighed? 2

11 1. Indledning Uafhæ ngighed er grundlæ ggende for revisors trovæ rdighed, men hvad dæ kker begrebet over? Vi vil gennemgå teoretiske betragtninger angående uafhæ ngighed og definere den uafhæ ngighed, der er central for revisorlovgivningen. Herunder vil vi analysere det potentielle problem, der ligger i revisors dobbeltrolle som kontrollant og rådgiver. Til dette vil der bl.a. blive anvendt tidligere undersøgelser vedrørende revisors og brugernes syn på denne problemstilling. Hvad har ophævelsen af den generelle uafhængighed i loven haft af effekt på revisors muligheder for i praksis at agere uden for revisorloven? Umiddelbart har ophæ velsen medført, at revisor i højere grad end tidligere har mulighed for at deltage i andre erhvervsmæ ssige aktiviteter uden for revisorloven, idet den ikke læ ngere regulerer området. Hvordan er mulighederne efter den seneste lovæ ndring? Desuden vil vi se på, hvorvidt disse nye muligheder kan medføre en æ ndret adfæ rd i revisionsbranchen. Dette gør vi ved at vurdere betydningen af medlemskab af brancheorganisationer og se på reglerne for en stor revisionsvirksomhed. Hvad er revisors mulighed for at tilbyde erklæringskunder assistance og rådgivning med baggrund i Lov om Statsautoriserede og Registrerede Revisorer? Den seneste lovæ ndring af LSRR skete bl.a. med baggrund i EU-henstillingen og omfatter, af relevans for næ rvæ rende fremstilling vedrørende uafhæ ngighed, områder som familieforhold, økonomisk interesse, partsrepræ sentation, selvrevision og afsmitning. Specielt reglerne omkring selvrevision og partsrepræ sentation er relevante for problemstillingen vedrørende revisors mulighed for at tilbyde erklæ ringskunder assistance og rådgivning og vil blive behandlet indgående. I den forbindelse er der, pga. lovens principorienterede tilgangsvinkel, ikke i loven mange konkrete bestemmelser, hvorfor det er relevant at fortolke reglerne bl.a. ved gennemgang af lovbemæ rkninger og bekendtgørelser. Vedrørende de bestemmelser, der har sæ rlig betydning for 3

12 1. Indledning revisorer og deres klienter, kan det tillige væ re aktuelt at se på overensstemmelsen mellem EU-henstillingen og LSRR. Hvad er revisors mulighed for at tilbyde erklæringskunder assistance og rådgivning med baggrund i de etiske regler? En ting er, hvad revisorloven siger, men der findes megen supplerende regulering som revisor også er underlagt. Vi ønsker her at vurdere de etiske reglers jurisdiktion samt gennemgå og vurdere revisors muligheder, som de er ifølge de etiske regler. Hvad er konsekvensen af selvrevisionsbestemmelserne? De æ ndrede regler vedrørende selvrevision har fået og vil i den kommende tid få betydning for revisorer og virksomheder. Vi vil diskutere reguleringen i et samfundsøkonomisk perspektiv for at vurdere hensigtsmæ ssigheden og rimeligheden af konsekvenserne. 1.2 Afgrænsning I forbindelse med vedtagelsen af LSRR blev der gennemført en række ændringer, som alle har eller kan få betydning for revisorer. Vi vil i denne opgave koncentrere os om de bestemmelser, der vedrører revisors uafhængighed og have det primære fokus på selvrevision. Vi vil derfor ikke beskæftige os med reglerne om rotation, vederlag, kvalitetskontrol mv., i det omfang, de ikke specifikt har indflydelse på selvrevisionsproblematikken. I forbindelse med analysen af uafhængighedsreglerne i LSRR 11, vil gennemgangen blive bygget kronologisk op, således at alle bestemmelserne vil blive gennemgået. Men de bestemmelser, der ikke vedrører revisors mulighed for at tilbyde assistance- og rådgivningsydelser til klienter, vil kun blive gennemgået kort. Uafhængigheden vil i denne afhandling blive holdt op mod de krav, der kan stilles til revisor, når denne skal erklære sig med høj grad af sikkerhed på historisk finansiel information, altså en lovpligtig revision med erklæringsafgivelse. 4

13 1. Indledning Teorien vedrørende revisors uafhængighed vil tage udgangspunkt i den enkelte revisors uafhængighed. Af omfangsmæssige årsager vil teorien vedrørende selve revisionsbranchens og de enkelte revisionsvirksomheders uafhængighed kun blive gennemgået i meget begrænset omfang, dvs. hvor det har betydning for den enkelte revisors uafhængighed. Ved redegørelsen for revisors muligheder vil vi kigge på LSRR, kommentarerne hertil og de etiske regler. Vi vil ikke beskæftige os med udkastet til 8. direktiv udover en diskussion af udkastets holdning omkring de etiske reglers jurisdiktion. For så vidt angår de etiske regler, vil vi ikke gå ind i en vurdering af, hvorvidt oversættelsen er korrekt, men blot give vores vurdering af reglernes jurisdiktion i Danmark. Udgangspunktet vedrørende de etiske regler vil være det danske udkast, men hvor der ikke er tale om en oversættelse af IFAC s etiske regler men deciderede ændringer på baggrund af dansk lov, vil vi se på den originale formulering. Hvor der er tale om tilføjelser vil vi se bort fra disse og vurdere revisors muligheder ifølge de rene etiske regler. Vi vil ikke lave empiriske undersøgelser i afhandlingen. Hvor dette ellers kunne være relevant, vil der i stedet blive lagt vægt på artikler og en stor revisionsvirksomheds interne retningslinier for uafhængighed. 1.3 Begrebsafklaring Begrebsafklaringen er medtaget for at undgå misforståelser vedrørende begreber, som i almindeligt sprogbrug kan have flere betydninger. Betegnelsen revisor skal i denne sammenhæng forstås som en registreret eller en statsautoriseret revisor, der dermed kan og må udføre de i LSRR 1, stk. 2 nævnte opgaver, som eksempelvis lovpligtig revision af årsrapporter med erklæringsafgivelse. Ansatte omfatter alle personer, der er ansat i revisionsvirksomheden, og som ikke er underskrivende revisor. 5

14 En erklæring er, hvis ikke andet eksplicit er angivet, en erklæring med høj grad af sikkerhed på historisk finansiel information, altså en revisionspåtegning på et regnskab. Erklæringsklienter er derfor klienter, for hvem der udføres revision. Brugere skal forstås som de interessenter, der søger eller bruger information i regnskabet. Dette kan eksempelvis (ikke udtømmende) være kreditgivere, aktionærer, offentlige myndigheder osv. Revisionsvirksomhed skal forstås som de virksomheder, der har tilladelse til at udføre de i LSRR 1, stk. 2 nævnte ydelser og er dermed ikke forskellig fra definitionen i LSRR 12. LSRR, revisorloven eller loven vil blive brugt i flæng som betegnelser for Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. De etiske regler anvendes som betegnelse for det danske udkast minus de danske tilføjelser og set bort fra de danske erstatninger af original tekst. 6

15 2. Revisors rolle i samfundet 2. Revisors rolle i samfundet 2.1 Eksistensen af revision Revisorlovgivningen indeholder ikke og har aldrig indeholdt nogen formålsparagraf, så det er ikke umiddelbart klart hvad formålet er med revision. Med udgangspunkt i mikroøkonomisk teori vil de følgende afsnit forsøge at klarlægge hvilke omstændigheder, der gør revisor til en nødvendig instans Agent-principal teori Indenfor økonomien er det en normal antagelse, at alle agenter har fuld information. Denne antagelse er dog ikke særlig rimelig, idet dette yderst sjældent er tilfældet i virkeligheden. Det begreb der dækker, at fuld information ikke er til stede, kaldes asymmetrisk information og behandles i mikroøkonomien. Her introduceres begreber som Moral Hazard og Adverse selection. Adverse Selection er primært kendt fra Akerlöf s eksempel om markedet for brugte biler, der kategoriseres i to klasser; gode og dårlige. I eksemplet med asymmetrisk information gør Adverse Selection, at markedet for de gode biler bryder sammen. Sælgerne har information, som køberne ikke har, og grundet Moral Hazard er det ikke troværdigt for køber at stole blindt på sælgers informationer. Sælger kan jo, uden konsekvenser for den enkelte handel, lyve. Prisfastsættelsen sker dermed på baggrund af en gennemsnitsbetragtning, hvilket gør, at de gode og dermed dyre biler ikke vil blive udbudt til salg. Således vil kun de dårlige biler blive udbudt, og markedet for de gode biler vil derved bryde sammen. På tilsvarende vis kan markedet for risikovillig kapital bryde sammen. Grundet risikoaversion ønsker virksomheder at dele risiko med et risikoneutralt marked. For at undgå Adverse Selection på dette marked ønsker de gode virksomheder at differentiere sig fra dårlige virksomheder. Denne differentiering kan bestå i, at virksomhederne investerer i signaler. Signaler medfører en omkostning og er ikke fordelagtige for samfundet, idet de også medfører velfærdsomkostninger (Varian, p.652). Dette opvejes dog af, at netop signaler er en effektiv måde at løse problemer med asymmetrisk information på og kan være af stor gavnlighed for den enkelte. I eksemplet med markedet for brugte biler er det et effektivt signal at give garanti på 7

16 2. Revisors rolle i samfundet bilen. På denne måde signalerer man, at bilen er ok. En anden måde er at få en kompetent person til at gennemse og udtale sig om bilens stand og på denne måde vurdere, om sælger har givet korrekt information. Herved sikrer man, at også de gode biler udbydes til salg, og markedet fungerer derved. Dette signal er netop det signal, der anvendes af virksomheder på markedet for risikovillig kapital, og kaldes revision. Mere virkelighedsnært efterspørger virksomheder kapital til drift og investeringer. En stor del af dette kapitalbehov vil blive tilvejebragt gennem selskabskapital, hvor den daglige ledelse (agenten) får stillet midler til rådighed af investorerne (principalen). Netop denne adskillelse mellem ejerskab og ledelse har givet anledning til mange diskussioner. Jensen & Meckling påpegede, at det ikke er givet, at agenten altid vil arbejde i principalens interesse. Agenten vil maksimere sin egen nytte, og såfremt denne ikke er sammenfaldende med principalens, er det intuitivt, at principalens nytte ikke bliver maksimeret. Principalen, der ønsker sin nytte maksimeret, kan enten sørge for at agentens nytte er sammenfaldende med sin egen eller monitorere agentens arbejde. Denne afhandling skal ikke analysere, hvorledes der skabes kongruens mellem agentens og principalens nytte, men et eksempel, der anvendes i praksis, er resultataflønning af ledelsen. Derimod er det relevant at se på principalens monitorering af agenten, idet revision i praksis er udtryk for en sådan. Grundet de divergerende interesser er det nødvendigt, at ejerne fører kontrol med ledelsen. Selskabsretligt sker denne kontrol på generalforsamlingen, hvor ejerne, på baggrund af årsrapporten og årsberetningen, vurderer ledelsens arbejde og bestemmer, om de kan fortsætte. For at principalen kan træffe en rigtig beslutning er det nødvendigt med et rigtigt 1 beslutningsgrundlag. Adverse Selection kaldes også Hidden Information og betyder, at ledelsen kan have en fordel i at holde nogle informationer tilbage eller give urigtige informationer for at dække over niveauet af deres indsats. Det ville være en praktisk umulig opgave, om alle ejerne skulle overvåge ledelsen, hvorfor løsningen er at engagere en person til opgaven, en revisor. Konstruktionen kan illustreres således: 1 Fuldstændigt og sandt. 8

17 2. Revisors rolle i samfundet Figur Principal (Generalforsamling) Valg Påtegning Regnskab Ansættelse Revisor Agent (Ledelsen) Revision Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Andersen et al, p. 12, samt Loft et al, p. 215 For at ejerne kan sætte deres lid til revisor, er det nødvendigt, at han er kompetent og uafhængig. Uafhængigheden skal gælde både for så vidt angår ledelsen som ejerne. Forholdet mellem revisor og ledelsen kan analyseres som et agent-principal-forhold med asymmetrisk information og dermed Moral Hazard og Adverse Selection problemer til følge. Revisor som agent ønsker ligesom ledelsen at maksimere sin egen nytte og mindske sin indsats. Såfremt revisors nytte kongruerer med ledelsens, vil revisionen ikke leve op til sit formål overfor ejerne. Der vil være en risiko for, at revisor og ledelse indgår en sammensværgelse og rapporterer urigtigt til ejerne. I Danmark opereres der med en to-strenget ledelse, idet ledelsen udgøres såvel af en daglig ledelse som en bestyrelse. For at anvende agent-principal-teorien fuldt ud på danske forhold skulle der således indsættes endnu et principal-agent niveau. Denne udvidelse vil dog blot øge kompleksiteten af modellen, og eftersom problemstillingerne og argumentationen er den samme, anses den for ikkeformålstjenstlig. I forholdet mellem revisor og ejerne set som agent-principal-forhold, ville principalen få maksimeret sin nytte, såfremt hans interesse var sammenfaldende med revisors, og konstruktionen ville også løse problemstillingen med principalens kontrol af agenten. Det er således endda set i historien, at det krævede ejerskab i virksomheden at blive revisor for virksomheden. Problemstillingen omkring principalens kontrol af agenten er dog ikke den eneste, der eksisterer. Principalen kunne jo ønske ikke længere at være principal, dvs. sælge virksomheden. I denne situation er det nødvendigt, at en 9

18 2. Revisors rolle i samfundet eventuel køber også kan stole på vurderingerne. Dette kræver, at revisor ikke har sammenfaldende nytte med principalen, dvs. også er uafhængig af principalen. Af denne grund vil det derfor heller ikke være muligt for ejerne at vælge en blandt dem, der kan forestå overvågningen. Agentteorien kan også anskues bredere, således at det ikke er nok at se på problemet mellem principal og agent samt problemet mellem nuværende og kommende principaler. Principalen har en interesse i at stille sin virksomhed bedst muligt, så agenten får gode vilkår at arbejde under og dermed mulighed for at frembringe det bedst mulige resultat. Dette opnås ved at skabe et tillidsforhold til forretningsforbindelser og myndigheder gennem deres tillid til virksomhedens informationer. Igen er revision en løsning, idet denne efter formålet øger troværdigheden af informationerne. Strukturelt skal der altså opbygges et sæt kontrakter, der gør at ledelsens nytte kongruerer med ejernes, og revisors nytte er uafhængig. Dette er en teoretisk argumentation for LSRR 13, stk. 2, nr. 2, der siger, at revisor ikke må betinge vederlaget for erklæringsopgaver af andre forhold end det udførte arbejde Motiver til revisorlovgivningen Udover denne mikroøkonomiske teoretiske tilgangsvinkel er det også relevant at se på motiverne til revisorlovgivningen. Motiverne kan sammenfattes som følger (Andersen et al, p.22): 1. Samfundets interesse at der aflægges retvisende, troværdige regnskaber 2. Samfundets interesse at misligheder hindres, vanskeliggøres eller afsløres 3. Samfundets interesse i at der er kvalificeret bistand til rådighed for virksomhederne inden for revision, regnskabsassistance, skatteassistance og økonomisk rådgivning m.m. Disse formål understøttes af konkrete bestemmelser i loven. LSRR 2 siger således, at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelse af de opgaver, der er 10

19 2. Revisors rolle i samfundet underlagt loven. 2 Endvidere ses der i Bekendtgørelse om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (erklæringsbekendtgørelsen, herefter BEV) 7, stk. 2 3 en bestemmelse, der direkte sigter på varetagelse af punkt 2. Disse motiver er ikke helt fjerne fra argumentationen i mikroøkonomien og udspringer højst sandsynligt også af teorien. Der er i teorien redegjort for, at det asymmetriske informationsforhold og den manglende målkongruens mellem agent og principal er en forudsætning for eksistensen af et revisionsproblem og dermed en revisor. Udover principalens interesse i kontrol med agenten har samfundet tillige et ønske om kontrol med virksomhederne. Det kræves, at revisor skal være en selvstændig uafhængig person. Dette skyldes, at såfremt ejer/principalen reviderer, løses kun en del af problemet. Regnskabsinformationerne er ikke kun til gavn for ejeren men også for kommende ejere, långivere og samfund i det hele taget. Endvidere er det økonomisk mere rationelt at have en revisorstand med den fornødne kompetence, frem for at de enkelte ejere selv skal tilegne sig kompetencen. Grundlæggende for at revisor opfylder sit formål er altså, at han er uafhængig. 2.2 Behov for offentlig regulering ved lovgivning. Der er i det ovenstående teoretisk redegjort for markedets behov for revision. Spørgsmålet er nu, hvorvidt denne revision skal være lovpligtig, eller markedet selv sørger for den i tilstrækkeligt omfang Markedsløsningen Teorien om markedsløsningen bygger på en opfattelse af, at markederne regulerer sig selv som følge af de frie markedskræfter. Med andre ord vil der altid indstille sig en ligevægt, således at udbuddet af revision svarer til efterspørgslen. Hermed antydes også, at tilhængere af markedsløsningen mener, at lovregulering fører til for meget 2 Bestemmelsen om offentlighedens tillidsrepræsentant er en særegen dansk regler, hvorfor den ikke anføres som argument for eksistensen af en revisorstand, men blot er et eksempel på konkretisering af formålet med eksistensen af en revisorstand. 3.gives supplerende oplysninger om forhold, som revisor er blevet bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser 11

20 2. Revisors rolle i samfundet revision, hvilket igen medfører ineffektiv ressourceallokering, og dermed ikke medvirker til en optimering af samfundets velstand. Problemstillingen er igen, at informationsasymmetrien gør, at agenten ikke vil varetage principalens interesse og i et forsøg på at dække over det ikke rapporterer rigtigt til principalen. Dette ønsker han selvfølgelig ikke at blive afsløret i, hvorfor han ikke har interesse i at bruge en revisor. Ifølge selvreguleringsteorien vil denne situation dog ikke opstå, idet ledelsen såvel som ejeren har incitamenter til at anvende en revisor. For ejerens vedkommende er et af incitamenterne, som tidligere nævnt, at kontrollere ledelsens arbejde for derigennem at sikre, at ledelsen arbejder for ejerens nyttemaksimering. For ledelsens vedkommende handler det om at undgå konflikter med ejerne og sikre jobbet på sigt. Derudover vil konkurrence på kapitalmarkederne gøre det nødvendigt for virksomhederne at anvende en revisor. Igen anvendes eksemplet med de brugte biler, men det antages for nemheds skyld, at der er mere end 2 kategorier og hver bil har en ejer, der vil sælge. Ejeren af den bedste bil ønsker ikke at sælge til gennemsnitsprisen, hvorfor han vil differentiere sin bil gennem en vurdering fra faglig kompetent person. Følgende vil den forventede værdi af den næstbedste bil falde, hvorfor ejeren af denne også ønsker at differentiere sin bil. Således kan der argumenteres, indtil kun den dårligste bil er tilbage. Dette eksempel kan overføres direkte til virksomheder og deres regnskabsaflæggelse. Den bedste virksomhed ønsker at skaffe kapital til en lavere pris i markedet og vælger derfor at differentiere sig, fx ved at vælge en revisor til at øge troværdigheden af deres årsrapport, der netop informerer investorerne om, at det er den bedste virksomhed. Igen vil differentieringen starte en dominoeffekt, og alle vil således underkaste sig revision. Såfremt en virksomhed vælger ikke at anvende en revisor, vil det blive dyrere for virksomheden at skaffe kapital, da markedet ikke vil opfatte rapporteringen som troværdig og dermed tvivle på dens rigtighed, hvorfor der kræves en større risikopræmie. Endvidere ønsker ledelsen at fremhæve deres resultater overfor ejerne. Igen gør informationsasymmetrien dog at ledelsens udmeldinger ikke er troværdige. Såfremt det er gået godt, er det vigtigt for dem at understrege, at det skyldes en god indsats fra 12

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters Copenhagen Business School 2014 Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters NEW AUDITOR S

Læs mere

Følg eller Forklar i Danmark

Følg eller Forklar i Danmark Forfattere: Jakob Toft Andersen, CM/Jur. Studie nr. 240883. Jeppe Juncker Madsen, CM/Jur. Studie nr. 247911. Vejleder: Paul Krüger Andersen Kandidatafhandling Følg eller Forklar i Danmark - Hvorfor & Hvordan

Læs mere

Behandling af ulovlige kapitalejerlån

Behandling af ulovlige kapitalejerlån Copenhagen Business School Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2014 Behandling af ulovlige kapitalejerlån (How to treat illegal shareholder loans) Navn: Alice Gardalid Anslag/sider: 148.517/80 Afleveringsfrist:

Læs mere

Hensættelser til tab på usikrede lån

Hensættelser til tab på usikrede lån Hensættelser til tab på usikrede lån Konsekvensen ved skift fra incurred loss til expected loss når IAS 39 bliver til IFRS 9 Kandidatafhandling på Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision Studerende:

Læs mere

Har revisionen til formål at opdage besvigelser?

Har revisionen til formål at opdage besvigelser? Har revisionen til formål at opdage besvigelser? Peter Havskov Christensen Handelshøjskole Syd Det erhvervsøkonomiske Institut Engstien 1 6000 Kolding E-mail: phc@ko.hhs.dk Homepage: http://www.hhs.dk/~phc/

Læs mere

IFRS 13 Fair Value Measurement

IFRS 13 Fair Value Measurement Copenhagen Business School, 2012 Cand.merc.aud.-studiet Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling Afleveringsdato: 28. juni 2012 IFRS 13 Fair Value Measurement set fra et informationsperspektiv

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Differencekrav. Differential Claims

Differencekrav. Differential Claims Differencekrav Sammenspillet mellem Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven Differential Claims The interaction between the Danish Liability Act (EAL) and the Industrial Insurance Act (ASL)

Læs mere

IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers

IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers Analyse af væsentlige forskelle ved indregning og måling af omsætning mellem IAS 18 / IAS 11 og IFRS 15 An analysis of significant differences on recignition

Læs mere

EFFICIENS ELLER KAOS EN ANALYSE AF FORSIKRINGS- OG GENFORSIKRINGSPOOLS I ET KONKURRENCEPOLITISK PERSPEKTIV

EFFICIENS ELLER KAOS EN ANALYSE AF FORSIKRINGS- OG GENFORSIKRINGSPOOLS I ET KONKURRENCEPOLITISK PERSPEKTIV COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL KANDIDATAFHANDLING CAND.MERC.JUR MAJ 2015 EFFICIENS ELLER KAOS EN ANALYSE AF FORSIKRINGS- OG GENFORSIKRINGSPOOLS I ET KONKURRENCEPOLITISK PERSPEKTIV EFFICIENCY OR CHAOS AN ANALYSIS

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Sale and lease back HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010 Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Vejleder: Per Henrik Lindrup Forord Denne afhandling er udarbejdet af Lotte Vinding Jensen, HD studerende

Læs mere

Forskel på udlicitering

Forskel på udlicitering Forskel på udlicitering - en forklaring på variationen i kommunernes brug af udlicitering inden for hårde og bløde serviceområder Af Lars Bech-Jørgensen, 20052426 Vejleder Peter Munk Christiansen Side

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108 4. KONTROL INDHOLD INDLEDNING 4.1. Grundtræk 4.2. Igangværende reformer 4.3. Andre kontrolmekanismer 4.4. Den valgte fremgangsmåde 4.5. Første beretning - afgrænsning af problemområder INTERN KONTROL 4.6.

Læs mere

IFRS 11 Joint Arrangements

IFRS 11 Joint Arrangements Aarhus Universitet Business and Social Sciences Foråret, 2012 Afhandling, HD(R) IFRS 11 Joint Arrangements Formår IASB at forbedre den regnskabsmæssige behandling af joint ventures i IFRS 11 sammenlignet

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Forfatter: Anders S. Houmann Trine Bæk Andersen Vejleder: Thomas Ryttersgaard Afleveret den 12. maj 2014 Copenhagen Business

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

Indholdsfortegnelsen. Bora Yilmaz Bachelorprojekt Side 2 af 56

Indholdsfortegnelsen. Bora Yilmaz Bachelorprojekt Side 2 af 56 Den offentlige myndighedd SKAT og uregelmæssigheder i moms s. Bora Yilmaz - 041090 Studienummer 50446 6. semester - Bachelorprojekt Roskilde Universitet - HA almenn Vejleder Jørgen Ravn Elkjær Dato: 19/12-2013

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere