Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder"

Transkript

1 Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål Baggrunden for oprettelsen af det offentlige tilsyn Organiseringen af tilsynssystemet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Revisortilsynet Revisornævnet Revisorkommissionen Det offentlige tilsyns virksomhed i Undersøgelser Etablering af undersøgelsesinstituttet Lovgrundlag Behandlingen af undersøgelsessager Internationalt samarbejde Etableringen af formaliseret internationalt samarbejde Betingelser for formelt samarbejde med udenlandske tilsynsmyndigheder Arbejde i internationale organer

3 1. Indledning 1.1 Formål Formålet med denne redegørelse er, at offentligheden kan få et indblik i den del af aktiviteterne i det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder, der vedrører især undersøgelser og endvidere internationale forhold. Derudover udarbejder Revisornævnet en årlig beretning og Revisortilsynet udarbejder en årlig redegørelse. Nærværende redegørelse dækker det første halvandet år af det offentlige tilsyn, fra det blev oprettet den 1. juli 2008 i forbindelse med, at den nugældende revisorlov 1 trådte i kraft og indtil 31. december Baggrunden for oprettelsen af det offentlige tilsyn Baggrunden for oprettelsen af et egentligt offentligt tilsyn er den internationale udvikling og fællesskabsretlige krav om public oversight offentligt tilsyn på revisorområdet. Der har i en længere årrække været et stigende globalt fokus på retvisende regnskaber. Med virksomhedernes grænseoverskridende aktiviteter vokser behovet for at kunne stole på regnskabsoplysningerne. Som offentlighedens tillidsrepræsentant spiller revisor således en meget central rolle, idet revisor kontrollerer regnskabernes rigtighed. Tilliden til revisors arbejde beror blandt andet på et tilstrækkeligt tilsyn med revisorer. Dette involverer, at der er mekanismer og regler til stede til sikring af eksempelvis revisors kompetence og uafhængighed i forhold til det, der revideres. Formålet med tilsynet med revisorer er i sidste ende at sikre og løfte kvaliteten af den revision, som revisor foretager og dermed medvirke til at forøge tilliden til virksomhedernes regnskaber. Konkret kræver EU s 8. direktiv om lovpligtig revision 2 (også kaldet 8. direktiv), at der i hvert land etableres et offentligt tilsyn med alle godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. Direktivet foreskriver de krav, der stilles til et offentligt tilsyn i 1 Lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder 2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, EU-Tidende L157, af , s

4 EU-/EØS-landene 3, og er implementeret i dansk ret i den nugældende revisorlov. Reglerne om det offentlige tilsyn er samlet i revisorlovens kapitel 9 ( 32-50). 1.3 Organiseringen af tilsynssystemet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er efter revisorloven ansvarlig for det overordnede tilsyn med 1) eksamen og efteruddannelse 2) kvalitetskontrol 3) undersøgelser 4) disciplinære sanktioner samt 5) samarbejde og udveksling af oplysninger med udenlandske tilsynsmyndigheder. Med revisorlovens ikrafttræden den 1. juli 2008 består det offentlige tilsyn herefter af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Revisortilsynet, Revisorkommissionen og Revisornævnet (tidligere Disciplinærnævnet for statsautoriserede og registrerede revisorer), jf. figur 1. Tilsynssystemet bygger videre på de hidtidige enheder og samler dem under det offentlige tilsyn. Figur 1 - Tilsynssystemet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (offentligt tilsyn med revisorer) - Undersøgelser - Internationalt samarbejde Revisornævnet - Disciplinære sanktioner Revisortilsynet - Kvalitetskontrol Revisorkommissionen - Eksamen - Rådgiver for E&S 3 EØS-landene er Norge, Island og Liechtenstein 4

5 1.3.1 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Revisorloven giver Erhvervs- og Selskabsstyrelsen rollen som den overordnede ansvarlige tilsynsmyndighed. Ansvaret for udførelsen af opgaverne udøves delvist ved delegation. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har til opgave at nedsætte Revisorkommissionen, Revisortilsynet og Revisornævnet, udpege deres medlemmer og uafhængige formand, fastsætte deres forretningsorden og retningslinjer for deres virke. Endvidere fungerer Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som sekretariat for disse. Men Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan ikke blande sig i disse organers konkrete afgørelser. Den overordnede rolle for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen giver sig blandt andet udslag i, at det er styrelsen, der varetager samarbejdet med udenlandske tilsynsmyndigheder. Det gælder, uanset om det vedrører eksamen, kvalitetskontrol eller disciplinære foranstaltninger. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har derfor adgang til at indhente de nødvendige oplysninger hos Revisorkommissionen, Revisornævnet eller Revisortilsynet. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan nu også som led i tilsynet foretage egentlige undersøgelser, hvis styrelsen har vurderet, at der er risiko for, at revisorlovgivningen enten er eller vil blive overtrådt Revisortilsynet 4 Revisortilsynet varetager den regelmæssige kontrol med kvaliteten af revisionsvirksomhedernes arbejde. Revisionsvirksomhederne kvalitetskontrolleres mindst hvert 6. år. Hvis revisionsvirksomheden afgiver erklæringer for virksomheder af offentlig interesse, jf. revisorlovens 21, stk. 3, kontrolleres den dog hvert 3. år. Revisortilsynet består af to statsautoriserede og to registrerede revisorer, fire repræsentanter for regnskabsbrugerne samt en formand. Formanden og repræsentanterne for regnskabsbrugerne skal være uafhængige af branchen, således at flertallet af Revisortilsynet er uafhængige af branchen Revisornævnet 5 Revisornævnet består af en formand, 2 næstformænd og 12 andre medlemmer 6, hvoraf tre er registrerede revisorer, tre statsautoriserede revisorer samt seks repræsentanter for 4 En nærmere beskrivelse findes her: 5 En nærmere beskrivelse findes her: 5

6 regnskabsbrugerne. Formanden, næstformændene og regnskabsbrugerne skal være uafhængige af branchen, således at flertallet af Revisornævnet er uafhængige af branchen. Formanden er dommer. Revisornævnet behandler sager mod revisorer og revisionsvirksomheder, der indbringes for nævnet. Revisornævnet kan ikende bøder for lovovertrædelser og i alvorlige tilfælde frakende revisor og revisionsvirksomheder godkendelsen Revisorkommissionen 7 Revisorkommissionen fungerer som rådgivende organ for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved administrationen af revisorloven samt i forbindelse med fastsættelse af kravene til uddannelse og efteruddannelse og afholder endvidere revisoreksamen. Revisorkommissionen består af en formand, tre statsautoriserede og to registrerede revisorer, to forretningskyndige samt tre særligt sagkyndige inden for skatteret, skifteret og nationaløkonomi. 6 P.t. har Revisornævnet 15 medlemmer. 7 En nærmere beskrivelse om Revisorkommissionen findes på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside, eogs.dk: 6

7 2. Det offentlige tilsyns virksomhed i Undersøgelser Etablering af undersøgelsesinstituttet Den største nye opgave i forbindelse med etablering af det offentlige tilsyn har været at opbygge et undersøgelsessystem, der anvendes ved undersøgelser af formodede overtrædelser af revisorlovgivningen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har fra starten arbejdet med at opbygge og udvikle nye forretningsgange i form af procedurer og retningslinjer for sagsbehandlingen mv. Dette omhandler blandt andet iværksættelse, gennemførelse og afslutning af undersøgelser, opbygning af intern sagsstyring, analyse af IT-behov m.v. Desuden har der i løbet af 2008/2009 foregået en opbygning af sagsbehandlingskapaciteten på undersøgelsesområdet. Et stigende antal sager er således blevet iværksat i løbet af Lovgrundlag Styrelsen kan iværksætte en undersøgelse, hvis den vurderer, at der er risiko for, at en revisor eller revisionsvirksomhed har overtrådt eller vil overtræde revisorlovgivningens bestemmelser (revisorloven (RL) 37). En undersøgelse kan altså iværksættes enten for at forhindre en overtrædelse eller for at konstatere, om der er sket en overtrædelse 8. Styrelsen kan også iværksætte en undersøgelse, hvis den bliver bedt om det af en kompetent revisortilsynsmyndighed fra et andet EU/EØS-land (RL 48, stk. 4, nr. 4). I forbindelse med en undersøgelse kan styrelsen forlange de oplysninger af revisor eller revisionsvirksomheden, der er nødvendige for at kunne træffe en afgørelse (RL 38). Til forskel fra Revisortilsynet 9, der foretager regelmæssigt tilbagevendende kvalitetskontrol af alle revisionsvirksomheder for at sikre, at deres arbejde generelt udføres korrekt, kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vælge at iværksætte en undersøgelse, når styrelsen vurderer, at der er risiko for overtrædelse af 8 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ikke en klageinstans. Det er derimod Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der selv tager undersøgelsessager op. 9 Klik her for en nærmere beskrivelse af forskellene mellem Revisortilsynets kvalitetskontrol og undersøgelser. 7

8 revisorlovgivningen. Indikation på en sådan risiko kan blandt andet være i forbindelse med lovpligtig revision, hvor der kan rejses tvivl om kvaliteten af den udførte revision, eksempelvis i forbindelse med regnskabskontrol. Indikation kan ligeledes baseres på udefra kommende informationer, eksempelvis omtale i medier. Endvidere kan styrelsen blive anmodet om at iværksætte en undersøgelse på baggrund af en henvendelse fra en kompetent revisortilsynsmyndighed fra et andet EU/EØS-land. For en nærmere forklaring af forskellen på undersøgelser og kvalitetskontrol henvises til dette link. Desuden kan styrelsen indhente oplysninger fra Revisorkommissionen, Revisortilsynet, Revisornævnet og udenlandske myndigheder, der har ansvaret for tilsyn med revisorer i deres hjemlande. Et effektivt tilsyn må ikke kunne forhindres ved, at en revisor eller revisionsvirksomhed nægter at udlevere de nødvendige oplysninger. Hvis det vurderes at være nødvendigt for behandling af sagen, har styrelsen derfor adgang til selv at indhente oplysningerne i revisionsvirksomheden uden retskendelse. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal overholde retssikkerhedsloven i forbindelse med undersøgelser. Styrelsens opgave er ikke at efterforske strafbare overtrædelser. Denne kompetence tilkommer politiet. Styrelsens primære opgave er blandt andet at indhente oplysninger fra revisorer og revisionsvirksomheder med henblik på at vurdere mulige overtrædelse af revisorlovgivningen. Det skal i den forbindelse nævnes, at Revisornævnskendelser ikke er en straf, men derimod en forvaltningsretlig sanktion, jf. forarbejderne til revisorloven. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens anvendelse af oplysningspligter eller undersøgelse i selve revisionsvirksomheden tjener derfor et andet formål end tilvejebringelse af oplysninger til brug for fastsættelsen af straf. At Erhvervs- og Selskabsstyrelsen derved eventuelt måtte komme i besiddelse af oplysninger, der også kan være bevis for en strafbar lovovertrædelse, er uden betydning, når formålet udelukkende er at tilvejebringe grundlaget for vurdering af en mulig overtrædelse af revisorlovgivningen. Undersøgelser i revisionsvirksomheder og anvendelsen af oplysningspligter kan derfor gennemføres, uanset om der foreligger en rimelig grund til mistanke om en strafbar lovovertrædelse. Men undersøgelser må ikke anvendes til afdækning af kriminelle forhold. 8

9 2.1.3 Behandlingen af undersøgelsessager I dette afsnit behandles de sager, hvor der pr. 31. december 2009 har været iværksat undersøgelse. Redegørelsen viser status på sagerne den 31. december Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i perioden 1. juli 2008 til 31. december 2009 iværksat 13 sager vedrørende revisorer. Dette tal omfatter såvel påbegyndte som afsluttede sager. Nogle sager vedrører mange forhold, mens andre sager kun vedrører et enkelt forhold. Gentagne overtrædelser af den samme bestemmelse i den samme sag er dog kun talt med som en overtrædelse, selvom der er en flerhed af overtrædelser. Tabel 1. Status på sager pr. 31. december Total Statsautoriserede revisorer Registrerede revisorer Afgjorte Indbringelse for revisornævnet Påtale Subtotal Verserende Afventer svar på høringsbrev 1-1 Anmodet om redegørelse/arbejdspapirer 4-4 Under forberedelse Subtotal I alt Undersøgelsesmetode Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan foretage undersøgelser på flere måder. Undersøgelser gennemføres sædvanligvis ved, at styrelsen enten kan træffe en afgørelse på det foreliggende grundlag, styrelsen kan anmode revisor om en redegørelse, eller styrelsen kan anmode om adgang til revisors arbejdspapirer. Ønsker styrelsen at se revisors arbejdspapirer kan dette ske ved, at revisor indsender arbejdspapirerne til styrelsen eller ved, at styrelsen besøger revisor med henblik på at gennemgå dennes dokumentation på revisors kontor. Tabel 2. Undersøgelser fordelt på undersøgelsestype. Total Statsautoriserede revisorer Registrerede revisorer Afgørelse truffet alene på det foreliggende grundlag Anmodet om redegørelse Anmodet om arbejdspapirer Foretaget besøg hos revisionsvirksomheden 1-1 Sager under forberedelse I alt

10 Undersøgte overtrædelser Der har i de 13 sager været tale om en række forskellige typer overtrædelser eller mulige overtrædelser af revisorlovgivningen. Derudover er der i nogle tilfælde også konstateret overtrædelser af bestemmelser om revisors pligter fastsat i anden lov, eksempelvis selskabslovgivningen. Disse er dog ikke inkluderet i opgørelsen. Nedenfor er overtrædelserne grupperet efter, hvilke regelsæt overtrædelserne omhandler. Idet sagerne kan omhandle overtrædelser af flere forhold, giver en summering af overtrædelserne et større antal end det samlede antal iværksatte sager. Hvis flere bestemmelser er overtrådt i konsekvens af overtrædelsens natur, eller hvis der er undersøgt flere overtrædelser af samme bestemmelse hos én revisor, er disse kun talt med som ét forhold. I de sager, der ikke er afgjort, er der tale om antal mulige overtrædelser, der undersøges. Det faktiske antal sanktionerede overtrædelser kan først opgøres, når alle sager er endeligt afgjort. Det endelige resultat af en undersøgelse kan også blive, at der ikke var tale om en overtrædelse, hvis undersøgelsesdokumentationen er utilstrækkelig eller ikke støtter indikationen på lovovertrædelse. Omvendt kan antallet af undersøgte overtrædelser også vokse, såfremt yderligere overtrædelser afdækkes. Tabel 3. Typen af overtrædelser Undersøgte forhold vedrører Total Statsautoriserede revisorer Registrerede revisorer Afgjorte Erklæringsbekendtgørelsen Uafhængighedsbekendtgørelsen Registreringsforhold Subtotal Verserende Erklæringsbekendtgørelsen Uafhængighedsbekendtgørelsen Ejer- og ledelsesforhold 1-1 God revisorskik Dokumentation Subtotal I alt

11 Erklæringsbekendtgørelsen Overtrædelser af erklæringsbekendtgørelsen vedrører: Afgjorte: Et forhold vedrørende datering af revisionspåtegning før ledelsen har godkendt årsrapporten eller efter generalforsamlingen har godkendt årsrapporten, jf. 5, stk. 9, RS 700. Verserende: To forhold vedrørende datering af revisionspåtegning før ledelsen har godkendt årsrapporten eller efter generalforsamlingen har godkendt årsrapporten, jf. 5, stk. 9, RS 700. To forhold vedrørende manglende forbehold i revisionspåtegning, jf. 6 Et forhold vedrørende manglende begrundelse for forbehold i revisionspåtegningen, jf. 6, stk. 4. Et forhold vedrørende at det er uklart, om der er taget forbehold eller givet supplerende oplysninger i revisionspåtegningen, jf. 7, stk. 1. Et forhold vedrørende supplerende oplysninger, der har karakter af at være forbehold i revisionspåtegningen, jf. 7, stk. 3. Et forhold vedrørende manglende beskrivelse af revisors ansvar for vurderingsberetning, jf. 14, stk. 1, nr. 2. Et forhold vedrørende manglende forbehold i vurderingsberetning, jf. 15, stk. 1. Uafhængighedsbekendtgørelsen Overtrædelser af uafhængighedsbekendtgørelsen vedrører: Afgjort: Et forhold hvor revisors medarbejder var indsat som direktør i selskabet, jf. 6, stk. 1, nr. 3. Verserende: Et forhold hvor revisor afgav erklæring på vurderingsberetning, selvom revisor var direktør i den stiftende virksomhed, jf. 2, stk. 1, nr. 3. Et forhold hvor revisor afgav revisionspåtegning på årsrapporten for den revisionsvirksomhed, som han selv arbejdede i og var tilknyttet gennem revireg, jf. 2, stk. 1, nr. 3. Et forhold vedrørende krydsende revision, jf. 2, stk. 1, nr

12 Et forhold hvor revisor reviderede et selskab inden for samme netværk, hvor der samtidig forelå betydelige forretningsmæssige forbindelser, jf. 2, stk. 1, nr. 4. Bestemmelser vedrørende ejer/ledelsesforhold Verserende: Den undersøgte overtrædelse af ejer/ledelsesbestemmelserne vedrører det forhold, at ejeren og direktøren i en revisionsvirksomhed ikke var godkendt revisor, jf. revisorlovens 13, stk. 2 og 5. Registreringsforhold Afgjort: Den undersøgte overtrædelse vedrørende registreringsforhold vedrører, at den underskrivende revisor ikke var tilknyttet en revisionsvirksomhed, jf. revisorlovens 16, stk. 2. Overtrædelse af revisorloven i øvrigt De undersøgte overtrædelser af bestemmelserne vedrørende revisorlovens 16, stk. 1, om god revisorskik, samt 23 om mangelfuld dokumentation for udførelsen af revisors arbejde, vedrører følgende forhold: Revisor havde ikke dokumentation for revisors overvejelser vedrørende accept af kundeforholdet før udarbejdelse af vurderingsberetning, jf. 16. Revisor havde ikke dokumentation for sit arbejde omkring værdiansættelse af aktiver før udarbejdelse af en vurderingsberetning, jf. 16. Revisor havde ikke dokumentation for tilstedeværelsen af aktiver før udarbejdelse af vurderingsberetning, jf. 16. Revisor manglede dokumentation for sin revision af alle væsentlige poster i en årsrapport, jf. 16 og 23. Revisor havde lavet en mangelfuld planlægning af revisionen af årsrapporten, idet der intet var nævnt om, hvordan årsrapportens væsentligste poster skulle revideres, jf

13 Udfald af sager pr. 31. december 2009 Når en sag er tilendebragt har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mulighed for: at afslutte sagen uden sanktion at give en påtale at påbyde at overtrædelser skal bringes til ophør at indbringe revisor og/eller revisionsvirksomheden for Revisornævnet. Tabel 4. Afgjorte sager pr. 31. december Total Statsautoriserede revisorer Registrerede revisorer Ingen sanktion Påtale Påbud Indbragt for revisornævnet I alt Den indbragte sag for Revisornævnet er endnu ikke afgjort. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har endvidere hjemmel til at offentliggøre resultatet af en undersøgelse, jf. revisorlovens 41. Der har i perioden frem til den 31. december 2009 ikke været offentliggjort resultater af undersøgelser. Pr. 22. juni 2010 er der siden opgørelsestidspunktet endvidere iværksat syv nye undersøgelsessager og afsluttet seks undersøgelsessager, hvoraf fem var verserende pr. 31. december Resultatet af én af disse sager er efterfølgende blevet offentliggjort på styrelsens hjemmeside. 2.2 Internationalt samarbejde Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har siden 1. juli 2008 endvidere været ansvarlig for samarbejde og udveksling af oplysninger med tilsynsmyndigheder i andre lande. Det skal nævnes, at der også tidligere har foregået frivilligt internationalt samarbejde mellem tilsynsmyndighederne, men samarbejdsformen har ikke været direktivbestemt Etableringen af formaliseret internationalt samarbejde En ny og vigtig opgave for det offentlige tilsyn er det formaliserede internationale samarbejde. Til brug herfor er der udarbejdet procedurer og fremgangsmåder for formelt samarbejde med tilsynsmyndigheder på revisionsområdet i såvel EU- og EØS-lande som i såkaldte tredjelande (tredjelande er lande, der ikke er EU- eller EØS-lande). 13

14 EU/EØS-samarbejdet Med EU s 8. direktiv om lovpligtig revision, der ligger til grund for revisorloven, etableres samtidig et formelt, forpligtende samarbejde mellem de offentlige tilsynsmyndigheder på revisionsområdet i alle EU- og EØS-lande. Efter direktivet skal alle EU-lande senest den 29. juni 2008 have etableret et offentligt tilsyn, der blandt andet skal kunne foretage undersøgelser, udveksle oplysninger m.v. EU-/EØS-landenes tilsynsmyndigheder på revisorområdet er herefter forpligtet til at udveksle oplysninger eller iværksætte en undersøgelse, hvis de anmodes herom af andre tilsvarende myndigheder i EU-/EØS-landene. Det offentlige tilsyn har derfor i 2009 opbygget forretningsgange i forhold til varetagelsen af dette samarbejde. Dette har været en del af opfyldelsen af styrelsens resultatkontrakt for Samarbejde med tredjelande Endvidere står det offentlige tilsyn over for at skulle forhandle og indgå aftaler med tilsynsmyndigheder på revisionsområdet i tredjelande (bl.a. Japan og USA) om samarbejde på tilsynsområdet. Forhandlingerne forventes påbegyndt i Styrelsen har derfor i 2009 forberedt sig på dette arbejde. Forberedelserne til disse forhandlinger har ligeledes været en del af opfyldelsen af styrelsens resultatkontrakt for Betingelser for formelt samarbejde med udenlandske tilsynsmyndigheder Det nye, formelle samarbejde indebærer, at styrelsen kan videregive oplysninger, herunder indhente oplysninger hos revisorerne - typisk arbejdspapirer - og udlevere disse til andre myndigheder. Revisorloven kræver imidlertid, at en række betingelser er opfyldt for, at udveksling kan finde sted over landegrænser. Samarbejdet kan kun omfatte myndigheder, der har ansvaret for tilsyn med revisorer i det pågældende land. Desuden må oplysningerne kun anvendes til deres tilsynsopgave. Derudover er der en række yderligere betingelser, der skal være opfyldt, hvis det drejer sig om samarbejde og udveksling af oplysninger med tilsynsmyndigheder fra tredjelande. De væsentligste betingelser er her, at de udenlandske myndigheder skal være omfattet af lignende regler om tavshedspligt, og at videregivelse af oplysninger til sådanne myndigheder skal ske i overensstemmelse med persondatalovgivningen (denne lovgivning gælder allerede i EU/EØS-lande). Det er en betingelse for udvekslingen af oplysninger mv. med tredjelandes myndigheder, at der skal være en aftale med den pågældende myndighed. 14

15 Alt internationalt samarbejde og udveksling af oplysninger med tilsynsmyndigheder i udlandet uanset om det involverer danske revisorer og revisionsvirksomheder eller organer inden for det offentlige tilsyn - skal gå igennem Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som sørger for, at alle betingelser er opfyldt 10. Internationale anmodninger om undersøgelser mv. Internationalt er der mulighed for at samarbejde med andre tilsvarende offentlige tilsyn, herunder anmode om oplysninger, iværksætte og deltage i undersøgelser i hverandres lande mv. Dette kan allerede i dag lade sig gøre internt mellem revisortilsynsmyndighederne i EU-/EØS-området i kraft af 8. direktiv om lovpligtig revision. Styrelsen står ligeledes over for at skulle indgå aftaler med tredjelandes tilsynsmyndigheder om samarbejde på tilsynsområdet. Omfanget af samarbejde med tredjelande vil variere alt efter myndighedernes konkrete behov. Styrelsen kan tillade, at personale fra den pågældende myndighed ledsager styrelsen i forbindelse med kvalitetskontrol eller undersøgelser. Personalet fra den udenlandske myndighed kan kun deltage som observatør og kan ikke foretage myndighedsudøvelse. Det udenlandske personale vil være omfattet af de danske regler om tavshedspligt med hensyn til den viden, de kommer i besiddelse af, jf. revisorlovens 48, stk. 1. Derudover er de underlagt tilsvarende regler i deres hjemland. Det er indtil videre uvist, i hvilken udstrækning der vil være behov for, at udenlandsk tilsynspersonale deltager som observatører i danske myndigheders udøvelse Arbejde i internationale organer Det offentlige tilsyn deltager i to internationale fora: European Group of Auditors Oversight Bodies (EGAOB), der er en ekspertgruppe nedsat af EU-Kommissionen og International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR), der er en organisation for revisortilsynsmyndigheder, der er uafhængige af branchen. European Group of Auditors Oversight Bodies (EGAOB) EU-Kommissionen nedsatte i december 2005 European Group of Auditors Oversight Bodies (EGAOB), der er en ekspertgruppe. Den består af repræsentanter for landenes revisortilsynsmyndigheder. 10 Det vil derfor være en overtrædelse af revisorloven, hvis en dansk revisor eller revisionsvirksomhed udleverer fortrolige oplysninger til f.eks. det amerikanske revisortilsyn, PCAOB. 15

16 Ekspertgruppen rådgiver Kommissionen og træffer ikke formelle beslutninger. EGAOBSs væsentligste opgaver består af 1) at lette samarbejdet og medvirke til erfaringsudveksling mellem tilsynsmyndighederne 2) at bidrage teknisk ved vurdering af samarbejde med 3. landes tilsynsmyndigheder 3) at bidrage teknisk til undersøgelse af ISAerne (de internationale revisionsstandarder) med henblik på anvendelse i EU. EGAOB mødes ca. fire gange årligt. Den erfaringsudveksling, der indtil nu har fundet sted i EGAOB-regi, har været af stor værdi for de enkelte tilsynsmyndigheder, som hver især har forskelligt mandat og juridisk grundlag, idet 8. direktiv om lovpligtig revision ikke foreskriver én måde at etablere et offentligt tilsyn på. Styrelsen deltager aktuelt i to undergrupper under EGAOB, der mødes lejlighedsvis. Undergrupperne træffer ikke selv formelle beslutninger, men forbereder sager til beslutning i EGAOB. Undergruppen om kvalitetskontrol Kvalitetskontrolopgaven varetages på forskellig vis i de forskellige medlemslande. Undergruppen beskæftiger sig med, hvordan kvalitetskontrollen i praksis organiseres og gennemføres i medlemslandene. Formålet er blandt andet at finde gode praksisser ved sammenligning af tilsynssystemer. Det kan her nævnes, at Danmark er blandt de stadigt færre lande, der anvender praktiserende revisorer i forhold til kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder, der reviderer børsnoterede selskaber mv. Undergruppen om intra EU/EØS-samarbejde Det er et krav i 8. direktiv om lovpligtig revision, at de offentlige tilsyn i EU/EØSområdet skal samarbejde imellem sig. Til brug herfor er der via EGAOB etableret et kontaktnet mellem de enkelte tilsynsmyndigheder i EU/EØS-landene. Endvidere er der i slutningen af 2009 etableret et sæt interne retningslinjer for samarbejde mellem tilsynsmyndighederne i alle EU/EØS-landene. Dette er med til at udmønte direktivets bestemmelser om samarbejde inden for EU/EØS-området. Derudover eksisterer der to undergrupper under EGAOB, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen pt. ikke deltager aktivt i. Dels en undergruppe, der tager sig af 16

17 arbejdet med ISA erne (revisionsstandarderne), og dels en undergruppe vedrørende samarbejde med tilsynsmyndigheder i tredjelande. International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er som offentligt tilsyn også medlem af IFIAR. IFIAR er de uafhængige revisortilsynsmyndigheders globale organisation og er et ikkeforpligtende samarbejde. Formålet med IFIAR er blandt andet: at beskytte investorer gennem forbedring af den globale kvalitet af lovpligtig revision, inklusiv gennem uafhængig tilsynsvirksomhed at udveksle erfaring om globale, aktuelle markedsforhold af betydning for revisorområdet og tilsynsarbejdet at stræbe mod konsistens mellem myndighedernes aktiviteter på tilsynsområdet at skabe en platform for samarbejde med andre, der har interesse i kvaliteten af revision, deriblandt investorer. IFIAR mødes to gange årligt og træffer beslutninger om organisationens aktiviteter og fortsatte udvikling. Endvidere afholder IFIAR hvert år blandt andet en Inspection Workshop, hvor uafhængige kvalitetskontrollanter og andre medarbejdere fra tilsynsmyndighederne deltager og udveksler faglig viden, konkret erfaring fra kvalitetskontroller og fra tilsynsarbejdet generelt. Workshoppen bruges til fortsat forbedring af tilsynsarbejdet hos de enkelte myndigheder. Fra dansk side har man indtil videre deltaget i samtlige workshops. 17

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2010 (april 2011) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse Resumé... 3

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2011 (juli 2012) Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, København Ø www.erhvervsstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1)

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1) LOV nr 468 af 17/06/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-06-2008 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Links til EU direktiver, jf. note 1 32005L0036 32006L0043

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2012 Rapport om gennemsigtighed for 2012 Den danske revisorlov bestemmer i 27, at en revisionsvirksomhed, der afgiver revisionspåtegninger

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2013 Rapport om gennemsigtighed for 2013 I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Gennemsigtighedsrapport 2013/14 (4. december 2014) I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) skal revisionsvirksomheder, der afgiver

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen december 2013 Indhold INDLEDNING... 3 FLYTNING UD AF DANMARK... 3 Flytteplan... 3 Flytteredegørelse... 4 Kreditorerklæring...

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter Grannskoðaraeftirlitið udarbejder en liste over kvalitetskontrollanter, som er godkendt til at udføre kvalitetskontrol. 1. Betingelser

Læs mere

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1

Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1 Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1 Indhold 1. Virksomhedstype og hyppighed... 2 2. Holdingselskaber... 2 3. Netværk... 2 3. Ekstraordinær kontrol... 3 4. Virksomheder, der ikke

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status 29. september 2014 / Sag Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status Erhvervsstyrelsen har udført en kontrol med godkendte revisorers efteruddannelse for perioden 1. januar 2009

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST af 12. december 2006, Revideret 12. november 2007 og 13. december 2007, til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Erhvervsstyrelsen henviser herved til tidligere korrespondance senest selskabets mail af 18. april 2013 til styrelsen med bilag.

Erhvervsstyrelsen henviser herved til tidligere korrespondance senest selskabets mail af 18. april 2013 til styrelsen med bilag. Selskab S S.M.B.A. 18. april 2013 Sag 2013-0034047 Påbud til S S.M.B.A, CVR-nr. (udeladt), i henhold til hvidvaskloven. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering anvendelse af det generelle erklæringsopgaver med sikkerhed samt

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand:

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand: Den 4. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2012 A mod registreret revisor Lars Ulrich Bagge Aamand afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget 10. december 2012 har A i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Gennemsigtighedsrapport 2012/13 (16. december 2013) I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) skal revisionsvirksomheder, der afgiver

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2006 Afgivet i henhold til

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 152/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Morten Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen Strandvejen 25 7800 Nykøbing Mors

BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen Strandvejen 25 7800 Nykøbing Mors BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen Strandvejen 25 7800 Nykøbing Mors 14. december 2011 Sag 2010-0023093 /ave Offentliggørelse af undersøgelse

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

kendelse: Den 11. juni 2015 blev der i sag nr. 121/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Poul Mahrt afsagt sålydende

kendelse: Den 11. juni 2015 blev der i sag nr. 121/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Poul Mahrt afsagt sålydende Den 11. juni 2015 blev der i sag nr. 121/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Poul Mahrt afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens

Læs mere

Betalingsforhold for en kvalitetskontrol

Betalingsforhold for en kvalitetskontrol Betalingsforhold for en kvalitetskontrol Indhold 1. Betalingsforhold for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder... 2 1.1. Timepriser og fastsættelse heraf... 2 1.2. Timeantallet... 2 1.3. Kvalitetskontrollantens

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere