RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012"

Transkript

1 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT kunnet udskrive en række nye administrative bøder til virksomheder, der for sent eller forkert indberetter sine løbende obligatoriske oplysninger til SKAT. Det er derfor vigtigt, at oplysninger indsendes korrekt og rettidigt til SKAT, ellers kan det blive dyrt. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT Der er ikke noget nyt i, at du skal indberette oplysninger om eksempelvis medarbejderes løn, faste, og bøder blev kun pålagt i forbindelse med grove overtrædelser. personalegoder og pension til SKAT. Det har længe været et krav, men nu strammer Folketinget alvorligt op i forhold til de bøder, som SKAT kan pålægge virksomheder, hvis du ikke indberetter oplysningerne inden for de fastsatte frister. Tidligere har retningslinjerne på området ikke været Med de nye regler falder hammeren ved alle overtrædelser, uanset om det er en manglende almindelig lønindberetning, eller om man overser, at en medarbejder har modtaget en gave på over kroner

2 Medarbejdere skal kunne stole på korrekt indberetning De nye regler er begrundet i, at SKAT rettidigt modtager de korrekte oplysninger. Men også fordi de ansatte skal kunne regne med, at virksomheden indberetter oplysningerne korrekt, så medarbejderne betaler den korrekte skat, og dermed undgår at få en ubehagelig overraskelse fra SKAT. Med de nye regler vil alle overtrædelser af indberetningspligten blive set som groft uagtsomme og dermed udløse en bøde. Antallet af ansatte er afgørende for bødens størrelse Bødestørrelsen fastsættes ud fra det antal ansatte, som virksomheden har. Eksempelvis skal en virksomhed med 10 ansatte betale en bøde på kroner per overtrædelse, mens en virksomhed med 100 ansatte skal betale kroner i bøde. Der er derfor god grund til, at du retter fokus på dette område og sikrer nogle forretningsgange i din virksomhed, så alle løbende indberetninger til SKAT sker både rettidigt og korrekt. Bødestørrelse per overtrædelse gældende fra 1. juli 2012: 1-4 ansatte: Bøde på kroner (i alt virksomheder) 5-19 ansatte: Bøde på kroner (i alt virksomheder) ansatte: Bøde på kroner (i alt virksomheder) ansatte: Bøde på kroner (i alt virksomheder) ansatte: Bøde på kroner (i alt virksomheder) Tidligere kunne du som privatperson ikke fratrække tab på fordringer. Nye regler gør, at du nu kan fratrække et sådant tab. Fradrag for fordringer nye muligheder Folketinget vedtog i 2010 at ændre reglerne for fradrag for fordringer, så privatpersoner nu generelt skal medtage kursgevinst og kurstab på fordringer i den skattepligtige indkomst. Det er en betingelse for fradrag, at du har købt eller stiftet fordringen efter den 26. januar Tab på fordringer, der er etableret før den 27. januar 2010, er som udgangspunkt ikke fradragsberettigede. Fradrag for tab på garantbeviser Hvis du er en af de mange garanter, der har købt garantbeviser i en kuldsejlet bank, giver de nye fradragsregler et plaster på såret. Et garantbevis anses nemlig for at være en obligation altså en fordring mod banken. Du kan derfor fratrække tabet, hvis banken går konkurs. Det er dog en betingelse, at du har købt garantbeviset den 27. januar 2010 eller senere. Med de nye regler er det således i tabssituationen mere fordelagtigt at være garant end aktionær, da fradrag for tab på børsnoterede aktier er kildeartsbegrænset, hvilket betyder, at tabet kun kan fratrækkes i fortjeneste eller udbytte på andre børsnoterede aktier. 2

3 Fradrag for tab på forudbetalinger En anden positiv konsekvens af de nye regler er, at du som privatperson har tabsfradrag, hvis du har betalt for en vare eller ydelse, og sælgeren går konkurs. Som udgangspunkt har du et krav på en bestemt vare eller ydelse, når du betaler forud, men hvis leverandøren ikke kan levere den aftalte ydelse eksempelvis som følge af konkurs - vil du have krav på at få dine penge tilbage. Og da det typisk ikke kan lade sig gøre, vil du kunne fratrække tabet ved opgørelse af din kapitalindkomst. Den mulighed er senest blevet aktuel, da flyselskabet Cimber Sterling krakkede i maj Hvis du havde købt billetter hos Cimber Sterling og ikke kom af sted på grund af konkursen, vil du kunne fratrække dit tab efter reglerne i kursgevinstloven, da der er tale om en forudbetaling, som bliver til en fordring ved manglende levering. Delvis levering Hvis du har betalt for en vare eller en ydelse og kun fået delvis levering før en konkurs, er det spørgsmålet, hvor meget du så kan trække fra efter kursgevinstloven. Aktuelt har der med de krakkede flyselskaber været en del rejsende, der er kommet til destinationen, hvor flyselskabet så har indstillet alle flyvninger som følge af en konkurs. Disse personer har så måttet købe erstatningsbilletter hos andre flyselskaber typisk til en højere pris end den forudbetalte pris hos det krakkede flyselskab. Her opstår så spørgsmålet, hvor meget man kan trække fra i skat. Kan man fratrække hele rejsen frem og tilbage ud fra betragtningen om, at den leverede ydelse er så mangelfuld, at den ikke er leveret? Kan man fratrække ekstraomkostninger til køb af erstatningsbilletter? Eller kan man kun fratrække den del af billetten, man har betalt for hjemrejsen ud fra en betragtning om, at man har fået en del af leveringen i form af udrejsen? Skat har fastslået, at man kun kan foretage fradrag for den del af forudbetalingerne, som man ikke har modtaget modydelse for og præciserer, at det fradragsberettigede tab ikke kan opgøres som prisen for en tilsvarende ydelse fra en anden udbyder. Overført på eksemplet med flybilletterne, vil de strandede gæster have mulighed for at fratrække det beløb, de allerede har forudbetalt for hjemrejsen, da udrejsen er blevet leveret. Ekstraudgifter til erstatningsbilletter, ekstra hotelophold, ekstra billeje mv. er altså uden betydning for opgørelse af tabet efter kursgevinstloven. Ekstraudgifterne vil derfor ikke kunne trækkes fra. Regreskrav ved kaution En tredje positiv følge af de nye regler om tab på fordringer er, at du som kautionist har mulighed for at fratrække det beløb, du har måttet betale til banken, da kautionen blev aktuel. Når du som kautionist har indfriet et kautionsbeløb, får du et såkaldt regreskrav mod debitor. Hvis debitor ikke kan betale dit regreskrav som følge af konkurs, vil du have mulighed for at fratrække tabet efter kursgevinstloven. Tabet vil i dette tilfælde udgøre hele det indfriede beløb. Undtagelser; hovedaktionærer og familielån Der gælder to undtagelser til hovedreglen om, at du kan fratrække tab på fordringer. Du kan ikke fratrække tab på fordringer mod et selskab, hvor du er hovedaktionær det vil sige, hvor din ejerandel udgør mindst 25 procent. Du har heller ikke fradrag for tab på fordringer, hvis der er tale om udlån til nære familiemedlemmer det vil sige ægtefælle, børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre og de nævnte personers ægtefæller. Listen i loven er udtømmende. Der vil derfor eksempelvis være fradrag for tab, hvis du har lånt penge til din bror, og han ikke kan tilbagebetale lånet. 3

4 Hvad er en erklæring? Hvis din revisor har opstillet eller kontrolleret dit årsregnskab, vil det sandsynligvis være forsynet med en såkaldt erklæring. Men hvad er det egentlig, din revisor skriver i erklæringen på de første sider af årsregnskabet og kan du være sikker på, at regnskabet er rigtigt, når regnskabet indeholder en revisorerklæring? Revisorens erklæring på de første sider af årsregnskabet beskriver i overordnede vendinger, hvad revisorens arbejde med regnskabet går ud på. Erklæringen fylder i et almindeligt regnskab ofte en side eller to. I erklæringer om revision og review udtaler revisoren sig om regnskabets kvalitet. I erklæringer om assistance med regnskabsopstilling tager revisoren ikke direkte stilling til kvaliteten af regnskabet, men oplyser blot, at regnskabet er opstillet af revisoren ud fra ledelsens oplysninger. I de tilfælde, hvor lovgivningen ikke kræver en bestemt erklæring fra revisoren, er det op til virksomhedens ledelse og revisoren at aftale, hvilken type erklæring revisorens arbejde skal munde ud i. Det er her blandt andet relevant at overveje, om virksomhedens pengeinstitut og øvrige samarbejdspartnere foretrækker en bestemt type erklæring. Det er i sidste instans altid ledelsen, der har ansvaret for, at regnskabet er retvisende. De tre hovedtyper af serviceydelser med tilhørende erklæringer, som revisoren kan tilbyde i forbindelse med årsregnskabet, beskrives nedenfor. Revision Ved en revision kontrollerer revisoren, om regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og resultat. Revisoren planlægger revisionen ud fra sit kendskab til virksomheden og indsamler dokumentation for, at regnskabet ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler. Eksempelvis konstaterer revisoren med egne øjne, at varelageret er til stede og forsvarligt værdiansat. Revisorlovgivningen og de såkaldte revisionsstandarder regule- rer, hvordan revisoren skal planlægge, udføre og rapportere om revisionen. Den systematiske proces og de indsamlede revisionsbeviser gør, at revisoren kan udtrykke sin konklusion om regnskabet med høj sikkerhed. I revisorens erklæring står der direkte i konklusionen, om revisoren mener, at regnskabet giver et retvisende billede eller ej. Hvis regnskabet indeholder fejl eller mangler, beskriver revisoren fejlen under overskriften forbehold i sin erklæring, hvorefter det fremgår, at revisoren ikke er tilfreds med regnskabet. Tilsvarende gør sig gældende, hvis revisoren ikke kan skaffe dokumentation for regnskabets poster. Så er revisoren jo ikke i stand til at konkludere, om regnskabet virkelig giver et retvisende billede. 4

5 Review Ved et review (også kaldet gennemgang) kontrollerer revisoren lige som ved revision, om regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og resultat. Et review består langt hen ad vejen af forespørgsler til virksomhedens ledelse og medarbejdere samt afstemninger og analyser af regnskabstal. Revisoren lægger her mindre vægt på de egentlige beviser, selv om der dog i praksis er en del overlap mellem revision og reviewhandlingerne ikke mindst i små virksomheder. Da revisoren ikke indsamler lige så stærke og udførlige beviser i et review som ved revision, udtrykker revisoren sig kun med begrænset sikkerhed i konklusionen om regnskabet. Af konklusionen fremgår, at revisoren ikke er blevet bekendt med forhold, der giver revisoren anledning til at mene, at regnskabet ikke giver et retvisende billede. Med denne lidt kryptiske formulering udtrykker revisoren kun begrænset sikkerhed for, at regnskabet giver et retvisende billede. Hvis regnskabet indeholder fejl eller mangler, beskriver revisoren fejlen under overskriften forbehold i sin erklæring, hvorefter det fremgår, at revisoren ikke er tilfreds med regnskabet. Tilsvarende gør sig gældende, hvis revisoren ikke er i stand til at udtrykke en konklusion om regnskabet, eksempelvis hvis bogføringen er meget mangelfuld. Assistance En revisor kan hjælpe til med at få opstillet et regnskab. Ved assistance med regnskabsopstilling opstiller revisoren virksomhedens regnskab i overensstemmelse med lovgivningens regler og god skik. Selvom revisoren opstiller regnskabet ud fra virksomhedens bogføring, bilag og ledelsens oplysninger, er det fortsat ledelsen, der har ansvaret for regnskabet. I praksis sikrer revisoren ofte, at regnskabets poster stemmer med eksempelvis kontoudtog fra banken, men assistancens formål er at opstille regnskabet ikke at kontrollere det. Selvom revisoren har opstillet regnskabet, er der derfor principielt ingen sikkerhed for, at regnskabet er fuldstændigt og retvisende. I revisorens erklæring står der også direkte, at revisoren hverken har foretaget revision eller review. Det betyder, at revisoren ikke systematisk har kontrolleret, om regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og resultat. Assistance med opstilling af regnskabet kan sagtens kombineres med enten revision eller review. Revisoren vil i så fald give en erklæring om revision eller review, uden at det direkte fremgår, at revisoren også har ydet assistance med opstillingen af regnskabet. Revisorens arbejde Erklæringens sikkerhedsniveau Revision Revisoren kontrollerer, om regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og resultat. Revisoren tilrettelægger og udfører revisionen, så der er stor sikkerhed for, at eventuelle væsentlige fejl opdages. Høj Review (genemgang) Revisoren kontrollerer, om regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og resultat. Et review (gennemgang) er typisk ikke lige så omfattende og grundig som en revision. Der er derfor kun begrænset sikkerhed for, at eventuelle væsentlige fejl opdages. Begrænset Assistance (hjælp) På baggrund af oplysninger fra virksomheden opstiller revisoren regnskabet efter lovgivningens krav om god skik. Da formålet ikke er at kontrollere regnskabet, er der principielt ingen sikkerhed for, at eventuelle væsentlige fejl opdages. I praksis afstemmer revisoren typisk en række poster og sikrer regnskabets indre sammenhæng. Ingen 5

6 Skat på sundhedsforsikringer Siden nytår har arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer været et skattepligtigt personalegode. Den praktiske håndtering af reglerne har rejst en række tvivlsspørgsmål, som SKAT nu har givet retningslinjer for. Generelt skal man betale skat af den præmie, som en arbejdsgiver betaler for sundhedsforsikringen. Derimod er værdien af de behandlinger, som forsikringen dækker, skattefri, uanset om sygdommen eller skaden er opstået som følge af arbejdet eller er sket i fritiden. Man kan ikke opdele præmien i en skattepligtig og en skattefri del. Eneste undtagelse er forsikringer, der udover skader og sygdomme også dækker behandling af medicin-, alkohol- og stofmisbrug samt rygeafvænning. For disse forsikringer gælder, at den del af præmien, som skønsmæssigt kan henføres til behandling af misbrug, er skattefri. Hvis arbejdsgiver afholder udgiften til en sundhedsforsikring, der udelukkende dækker behandling og forebyggelse af skader og sygdomme, der er relateret til arbejdet, vil man ikke være skattepligtig af nogen del af præmien. Ligeledes vil man ikke blive beskattet, hvis arbejdsgiveren betaler behandlingen af en skade, der er sket i forbindelse med arbejdet. Tidspunktet for beskatning Beskatningstidspunktet afhænger af, hvorvidt forsikringen gælder i den periode, hvor medarbejderen er ansat i virksomheden eller gælder en bestemt periode. Hvis det kun er den periode, hvor medarbejderen er ansat, skal medarbejderen beskattes månedsvis med 1/12 af den præmie, som arbejdsgiveren betaler. Hvis forsikringen derimod er tegnet for en bestemt periode typisk for et år og fortsætter med at gælde, selvom medarbejderen ophører med sit ansættelsesforhold, skal medarbejderen beskattes af den samlede præmie i den måned, hvor arbejdsgiveren betaler denne. Forsikringspræmier, der på forhånd er betalt i 2011, og som dækker hele eller dele af 2012, er som udgangspunkt skattefri, fordi de er omfattet af tidligere regler. Dog gælder den undtagelse, at medarbejdere ansat i 2012, men som bliver omfattet af en ordning, hvor præmien er betalt i 2011, er skattepligtige af deres andel af præmien fra ansættelsestidspunkt og frem til udløbet af forsikringsdækningen. Hvem står på mål for årsregnskabet? Har du brug for at få en letforståelig indføring i revision og regnskab, har FSR danske revisorer udgivet en folder, der ser nærmere på revisors rolle i forhold til årsregnskabet. Du får i folderen svar på, hvad der adskiller et revideret regnskab fra et ikke-revideret regnskab og peger på, hvilken sikkerhed du har, når du sidder med et revideret regnskab kontra et ikkerevideret. Samtidig kan du læse, hvordan du skal forholde dig til de oplysninger, revisor giver om det reviderede regnskab. Hent folderen om revision og regnskab: Få inspiration til forretningsudvikling Vil du gerne have inspiration til at sætte gang i vækst og fornyelse i din virksomhed, eller går du med tanker om at købe eller sælge en virksomhed? Så kig ind på FSR danske revisorers SMVportal, som primært henvender sig til ledere i små og mellemstore danske virksomheder. Her finder du en række råd og værktøjer, som kan hjælpe dig i gang med at foretage de små ændringer, som i sidste ende får effekt på bundlinjen. SMVportalen.dk sætter blandt andet fokus på følgende emner: Styrk bundlinjen - inspiration og konkrete værktøjer, der hjælper dig i gang med at foretage små forbedringer i hverdagen Ejerskifte - gode råd til virksomheden/personen, der vil købe eller sælge Tilskud og støtte - få overblik over de offentlige støtteordninger Skat, budget og regnskab fokus på ny lovgivning, som påvirker SMV er, eksempelvis skattereformen Besøg SMVportalen på: 6

7 Risikoen for at din virksomhed kan blive udsat for kriminalitet er stigende - både som følge af globaliseringen og som følge af brugen af internettet. Samtidig har du risiko for, at dine ansatte begår kriminalitet. Selv om du naturligvis gør, hvad du kan for at undgå tyveri, underslæb, bedrageri og databedrageri, må du alligevel regne med en vis risiko for at blive udsat for kriminalitet, medmindre du drager så omfattende sikkerhedsforanstaltninger, at det nærmest bliver umuligt at lave forretning. En kriminalitetsforsikring kan være vejen frem. Forsikring mod kriminalitet i din virksomhed Hvad skal du gøre, hvis du i forvejen har sikret dig godt, men alligevel gerne vil sikre dig yderligere mod tab, som er opstået, eksempelvis fordi din bogholder har begået underslæb, eller fordi dit it-system bliver hacket? Svaret er, at du kan overveje, om du skal tegne en kriminalitetsforsikring. Mange forsikringsselskaber tilbyder nu forsikringer, der i deres dækning strækker sig fra en meget simpel forsikring mod tab ved netbankindbrud til mere avancerede produkter, der måske endda dækker omkostningerne, hvis virksomhedens ansatte bliver kidnappet, og der forlanges løsepenge. Netbankforsikring En netbankforsikring kan stå alene og er en meget simpel forsikring, der sædvanligvis dækker tab af penge eller varer. Kriminaliteten skal være begået af en ekstern person via virksomhedens netværk. Du kan desuden undersøge, om forsikringen kan udvides til også at dække de ansattes kriminalitet, hvis du har brug for det. Vær også opmærksom på, at du kan få store tab, hvis du skal genoprette data og it-systemer, og om forsikringen også kan udvides til at dække det. Undersøg også, om der er særlige forudsætninger, som du skal opfylde for at få skadeserstatning udbetalt. Det kan eksempelvis være, at du skal have sikkerhedssoftware på dine it-systemer. Andre dækninger mod kriminalitet Nogle forsikringer dækker tab, som er opstået som følge af kriminalitet begået under transport, og du kan også få forsikringer mod driftstab opstået som følge af kriminalitet begået mod virksomheden. Du kan også købe en forsikring, der dækker nødvendig hjælp og andre tab opstået, fordi du selv eller en medarbejder bliver kidnappet. Kriminalitetsforsikringen er ofte en udvidelse af andre forsikringer, eksempelvis ledelsesansvarsforsikringer eller professionelle ansvarsforsikringer, som eksempelvis it-konsulenter, revisorer eller bygningssagkyndige har. Det kan derfor være en betingelse for at få en kriminalitetsforsikring, at du i forvejen har andre forsikringer, der dækker tredjemand mod tab. Disse tab skal være opstået som følge af kriminalitet begået mod din virksomhed eller mod dine kunder, for eksempel af en ansat. 7

8 Vigtige datoer 2012 September 3: Halvårsmoms (små) 10: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), Indberetning af e-indkomst 17: Lønsumsafgift (måned) 20: B-skat + AM-bidrag selvstændige, restskat for personer 25: Månedsmoms (store), Liste (store) 28: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Oktober 10: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), Feriekonto, Indberetning af e-indkomst 15: Lønsumsafgift (kvartal + måned) 22: B-skat, AM-bidrag selvstændige, Restskat for personer 25: Månedsmoms (store), Liste (store og mellem) 31: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) November 7: ATP 12: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), Kvartalsmoms (mellem), Indberetning af e-indkomst 15: Lønsumsafgift (måned) 20: B-skat + AM-bidrag selvstændige, Restskat for personer, Acontoselskabsskat 26: Månedsmoms (store), Liste (store) 30: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) December 10: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), Indberetning af e-indkomst 17: Lønsumsafgift (måned) 27: Månedsmoms (store), Liste (store) 28: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), Anmeldelse af for meget indbetalt skat, Indbetaling af restskat, Indbetaling af livs- og pensionsordning Godt at vide Dagpenge 2012 Max. pr. dag 788 kr. Sygedagpenge 2012 Max pr. uge kr. Yderligere oplysninger: Diskontoen 6. juli ,00 pct. 1. juni ,25 pct. 9. december ,75 pct. 4. november ,00 pct. 8. juli ,25 pct. 8. april ,00 pct. 15. januar ,75 pct. 28. august ,00 pct. 14. august ,10 pct. 8. juni ,20 pct. Yderligere oplysninger: Befordringsfradrag km km 2,10 kr. Over 120 km 1,05 kr. Kørselsgodtgørelse 2012 Egen bil eller motorcykel pr. km Indtil km Over km Egen cykel eller knallert pr. km 3,80 kr. 2,10 kr. 0,50 kr. Rejsegodtgørelse 2012 Logi efter regning eller pr. døgn 195 kr. Fortæring pr. døgn 455 kr. Tilsluttende døgn pr. time 18,96 kr. Fri morgenmad 68,25 kr. Fri frokost 136,50 kr. Fri middag 136,50 kr. 25 pct. godtgørelse 113,75 kr. Straksafskrivning 2012 Maksimumgrænse for straksafskrivning af småaktiver kr. Nettoprisindeks Juli ,1 Juni ,1 Maj ,3 April ,3 Marts ,5 Februar ,9 Januar ,2 December ,1 November ,1 Oktober ,3 September ,4 August ,0 Yderligere oplysninger: RevisorInformerer udgives af FSR danske revisorer, Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Tlf , fax , Redaktion: Henrik Brusgaard (redaktør), Peter Nielsen, Jakob Holm, Mads Grønnegaard, Henrik Carmel, Jan Brødsgaard og Jan Wie (redaktionssekretær). RevisorInformerer udkommer fem gange årligt i eksemplarer. Tryk: Rounborgs grafiske hus. ISSN X. Redaktionen er afsluttet den 11. august Eftertryk er ikke tilladt. FSR danske revisorer 8

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor En ny bekendtgørelse fra Skatteministeriet betyder, at du som selvstændigt erhvervsdrivende som udgangspunkt skal indsende selvangivelsen

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision. Registreret Revisionsselskab Registrerede Revisorer tlf: 47 77 12 10 fax: 47 77 17 49 Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.dk Registreret Revisionsaktieselskab RevisorInformerer Kundemagasin fra din

Læs mere

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Godt nytår og god lageroptælling! Januar

Læs mere

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Planlæg dit generationsskifte 1. kvartal 2010 113946

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008 Oktober 2008 RevisorInformerer Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Har du planer om at flytte til Spanien eller Frankrig, når du slutter dit arbejdsliv? Nye, væsentlige ændringer kan få indflydelse

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen 3. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI PLAN REVISION SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen læs om betaling via mobiltelefon, som bliver mere og mere populært. Slagtermester Morten Holm fortæller,

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

Mere om sundhedsordninger

Mere om sundhedsordninger - 1 Mere om sundhedsordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny afgørelse fra Skatterådet fra 25. september 2012 giver mulighed for lempet beskatning af arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger.

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny selskabslov på trapperne 3. kvartal 2009 Folketinget

Læs mere

RevisorInformerer. Køb, leasing eller leje? April 2009

RevisorInformerer. Køb, leasing eller leje? April 2009 RevisorInformerer Køb, leasing eller leje? April 2009 Har du sværere ved at skaffe likviditet i disse tider? Overvejer du at investere i nye maskiner, inventar eller biler? Det er ikke sikkert, at et almindeligt

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik SÆrNummEr, juli 2013 værdifuld viden om økonomi VÆKSTPLANEN dit samlede overblik læs, hvordan direktør Søren Stemann Beck fra reklamebureauet Gorm Larsen & Zornig med de nye forlængede momsfrister styrker

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 SÆRNUMMER, JANUAR 2013 BIDRAG TIL DIN BUNDLINJE VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån Hvis du som hovedaktionær eller hovedanpartshaver ulovligt

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser Skat 2015 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006

RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006 Oktober 2006 RevisorInformerer Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer Rykkergebyrer er momsfrie. Hvis du har opkrævet moms af rykkergebyrer inden for de seneste tre år, kan du søge om tilbagebetaling.

Læs mere

Højere beskatning af fri bil i 2013

Højere beskatning af fri bil i 2013 1. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Højere beskatning af fri bil i 2013 vis du har fri bil til rådighed, og H hvis bilen er nyindregistreret i årene 2010-2012, venter en ekstra skattebetaling, da

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Lundbyvej 89. DK 5700 Svendborg. Tlf: +45 6254 1700. Mobil: +45 2068 2750 E-mail: jt@jtadviser.dk www.jtadviser.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Plej

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009 REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Fitnessklubben i skatteklemme 2. kvartal

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322

NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322 HANSTHOLM Tlf. 9796 2600 HURUP Tlf. 9795 1711 HVIDBJERG Tlf. 9787 1755 NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322 ROSLEV Tlf. 9757 1322 STRUER Tlf. 9785 0599 Tlf. 9785 0844 THISTED Tlf. 9792 5500 RevisorInformerer Kundemagasin

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Oktober 2007 Driv din virksomhed

Læs mere

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008 Juni 2008 RevisorInformerer Gulpladebiler - nu bliver det lettere SKAT har nu ændret reglerne for tilladt privat kørsel i biler på gule nummerplader. Du kan på en del områder se frem til lempeligere regler.

Læs mere

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser.

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2013 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008 buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer April 2008 Klar udmelding

Læs mere

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006 Juli 2006 RevisorInformerer Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret Den 1. april er årsregnskabsloven og selskabslovgivningen blevet ændret på en række områder. Leasede aktiver ud af årsrapporten

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk. ND Jebjerg T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk

ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk. ND Jebjerg T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk www.nd-revision.dk ND REVISION registrerede revisorer FRR ND Randers T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk ND Skive T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk

Læs mere

RevisorInformerer. Ændringer i arbejdsmiljøloven på vej. Temanummer 2007

RevisorInformerer. Ændringer i arbejdsmiljøloven på vej. Temanummer 2007 RevisorInformerer Temanummer 2007 Folketinget behandler et lovforslag om ændring af arbejdsmiljøloven. De væsentligste ændringer bliver gennemgået her. Grundigere screening af arbejdsmiljøet Arbejdstilsynets

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny vækst i en

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 101/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Januar 2008 Indefrys grundskylden

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud FEBRUAR 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud NÅR I ER TO OM AT DRIVE VIRKSOMHEDEN Har du overvejet at drive en virksomhed sammen med andre? Læs

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

likviditetsbudgettet repræsentation?

likviditetsbudgettet repræsentation? 3. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Manglende indsendelse af årsrapport kan betyde tvangsopløsning En manglende eller for sen indsendelse af selskabets årsrapport kan i sidste ende resultere i en

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Vanløsegaard Revisionsprotokollat

Læs mere