RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012"

Transkript

1 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT kunnet udskrive en række nye administrative bøder til virksomheder, der for sent eller forkert indberetter sine løbende obligatoriske oplysninger til SKAT. Det er derfor vigtigt, at oplysninger indsendes korrekt og rettidigt til SKAT, ellers kan det blive dyrt. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT Der er ikke noget nyt i, at du skal indberette oplysninger om eksempelvis medarbejderes løn, faste, og bøder blev kun pålagt i forbindelse med grove overtrædelser. personalegoder og pension til SKAT. Det har længe været et krav, men nu strammer Folketinget alvorligt op i forhold til de bøder, som SKAT kan pålægge virksomheder, hvis du ikke indberetter oplysningerne inden for de fastsatte frister. Tidligere har retningslinjerne på området ikke været Med de nye regler falder hammeren ved alle overtrædelser, uanset om det er en manglende almindelig lønindberetning, eller om man overser, at en medarbejder har modtaget en gave på over kroner

2 Medarbejdere skal kunne stole på korrekt indberetning De nye regler er begrundet i, at SKAT rettidigt modtager de korrekte oplysninger. Men også fordi de ansatte skal kunne regne med, at virksomheden indberetter oplysningerne korrekt, så medarbejderne betaler den korrekte skat, og dermed undgår at få en ubehagelig overraskelse fra SKAT. Med de nye regler vil alle overtrædelser af indberetningspligten blive set som groft uagtsomme og dermed udløse en bøde. Antallet af ansatte er afgørende for bødens størrelse Bødestørrelsen fastsættes ud fra det antal ansatte, som virksomheden har. Eksempelvis skal en virksomhed med 10 ansatte betale en bøde på kroner per overtrædelse, mens en virksomhed med 100 ansatte skal betale kroner i bøde. Der er derfor god grund til, at du retter fokus på dette område og sikrer nogle forretningsgange i din virksomhed, så alle løbende indberetninger til SKAT sker både rettidigt og korrekt. Bødestørrelse per overtrædelse gældende fra 1. juli 2012: 1-4 ansatte: Bøde på kroner (i alt virksomheder) 5-19 ansatte: Bøde på kroner (i alt virksomheder) ansatte: Bøde på kroner (i alt virksomheder) ansatte: Bøde på kroner (i alt virksomheder) ansatte: Bøde på kroner (i alt virksomheder) Tidligere kunne du som privatperson ikke fratrække tab på fordringer. Nye regler gør, at du nu kan fratrække et sådant tab. Fradrag for fordringer nye muligheder Folketinget vedtog i 2010 at ændre reglerne for fradrag for fordringer, så privatpersoner nu generelt skal medtage kursgevinst og kurstab på fordringer i den skattepligtige indkomst. Det er en betingelse for fradrag, at du har købt eller stiftet fordringen efter den 26. januar Tab på fordringer, der er etableret før den 27. januar 2010, er som udgangspunkt ikke fradragsberettigede. Fradrag for tab på garantbeviser Hvis du er en af de mange garanter, der har købt garantbeviser i en kuldsejlet bank, giver de nye fradragsregler et plaster på såret. Et garantbevis anses nemlig for at være en obligation altså en fordring mod banken. Du kan derfor fratrække tabet, hvis banken går konkurs. Det er dog en betingelse, at du har købt garantbeviset den 27. januar 2010 eller senere. Med de nye regler er det således i tabssituationen mere fordelagtigt at være garant end aktionær, da fradrag for tab på børsnoterede aktier er kildeartsbegrænset, hvilket betyder, at tabet kun kan fratrækkes i fortjeneste eller udbytte på andre børsnoterede aktier. 2

3 Fradrag for tab på forudbetalinger En anden positiv konsekvens af de nye regler er, at du som privatperson har tabsfradrag, hvis du har betalt for en vare eller ydelse, og sælgeren går konkurs. Som udgangspunkt har du et krav på en bestemt vare eller ydelse, når du betaler forud, men hvis leverandøren ikke kan levere den aftalte ydelse eksempelvis som følge af konkurs - vil du have krav på at få dine penge tilbage. Og da det typisk ikke kan lade sig gøre, vil du kunne fratrække tabet ved opgørelse af din kapitalindkomst. Den mulighed er senest blevet aktuel, da flyselskabet Cimber Sterling krakkede i maj Hvis du havde købt billetter hos Cimber Sterling og ikke kom af sted på grund af konkursen, vil du kunne fratrække dit tab efter reglerne i kursgevinstloven, da der er tale om en forudbetaling, som bliver til en fordring ved manglende levering. Delvis levering Hvis du har betalt for en vare eller en ydelse og kun fået delvis levering før en konkurs, er det spørgsmålet, hvor meget du så kan trække fra efter kursgevinstloven. Aktuelt har der med de krakkede flyselskaber været en del rejsende, der er kommet til destinationen, hvor flyselskabet så har indstillet alle flyvninger som følge af en konkurs. Disse personer har så måttet købe erstatningsbilletter hos andre flyselskaber typisk til en højere pris end den forudbetalte pris hos det krakkede flyselskab. Her opstår så spørgsmålet, hvor meget man kan trække fra i skat. Kan man fratrække hele rejsen frem og tilbage ud fra betragtningen om, at den leverede ydelse er så mangelfuld, at den ikke er leveret? Kan man fratrække ekstraomkostninger til køb af erstatningsbilletter? Eller kan man kun fratrække den del af billetten, man har betalt for hjemrejsen ud fra en betragtning om, at man har fået en del af leveringen i form af udrejsen? Skat har fastslået, at man kun kan foretage fradrag for den del af forudbetalingerne, som man ikke har modtaget modydelse for og præciserer, at det fradragsberettigede tab ikke kan opgøres som prisen for en tilsvarende ydelse fra en anden udbyder. Overført på eksemplet med flybilletterne, vil de strandede gæster have mulighed for at fratrække det beløb, de allerede har forudbetalt for hjemrejsen, da udrejsen er blevet leveret. Ekstraudgifter til erstatningsbilletter, ekstra hotelophold, ekstra billeje mv. er altså uden betydning for opgørelse af tabet efter kursgevinstloven. Ekstraudgifterne vil derfor ikke kunne trækkes fra. Regreskrav ved kaution En tredje positiv følge af de nye regler om tab på fordringer er, at du som kautionist har mulighed for at fratrække det beløb, du har måttet betale til banken, da kautionen blev aktuel. Når du som kautionist har indfriet et kautionsbeløb, får du et såkaldt regreskrav mod debitor. Hvis debitor ikke kan betale dit regreskrav som følge af konkurs, vil du have mulighed for at fratrække tabet efter kursgevinstloven. Tabet vil i dette tilfælde udgøre hele det indfriede beløb. Undtagelser; hovedaktionærer og familielån Der gælder to undtagelser til hovedreglen om, at du kan fratrække tab på fordringer. Du kan ikke fratrække tab på fordringer mod et selskab, hvor du er hovedaktionær det vil sige, hvor din ejerandel udgør mindst 25 procent. Du har heller ikke fradrag for tab på fordringer, hvis der er tale om udlån til nære familiemedlemmer det vil sige ægtefælle, børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre og de nævnte personers ægtefæller. Listen i loven er udtømmende. Der vil derfor eksempelvis være fradrag for tab, hvis du har lånt penge til din bror, og han ikke kan tilbagebetale lånet. 3

4 Hvad er en erklæring? Hvis din revisor har opstillet eller kontrolleret dit årsregnskab, vil det sandsynligvis være forsynet med en såkaldt erklæring. Men hvad er det egentlig, din revisor skriver i erklæringen på de første sider af årsregnskabet og kan du være sikker på, at regnskabet er rigtigt, når regnskabet indeholder en revisorerklæring? Revisorens erklæring på de første sider af årsregnskabet beskriver i overordnede vendinger, hvad revisorens arbejde med regnskabet går ud på. Erklæringen fylder i et almindeligt regnskab ofte en side eller to. I erklæringer om revision og review udtaler revisoren sig om regnskabets kvalitet. I erklæringer om assistance med regnskabsopstilling tager revisoren ikke direkte stilling til kvaliteten af regnskabet, men oplyser blot, at regnskabet er opstillet af revisoren ud fra ledelsens oplysninger. I de tilfælde, hvor lovgivningen ikke kræver en bestemt erklæring fra revisoren, er det op til virksomhedens ledelse og revisoren at aftale, hvilken type erklæring revisorens arbejde skal munde ud i. Det er her blandt andet relevant at overveje, om virksomhedens pengeinstitut og øvrige samarbejdspartnere foretrækker en bestemt type erklæring. Det er i sidste instans altid ledelsen, der har ansvaret for, at regnskabet er retvisende. De tre hovedtyper af serviceydelser med tilhørende erklæringer, som revisoren kan tilbyde i forbindelse med årsregnskabet, beskrives nedenfor. Revision Ved en revision kontrollerer revisoren, om regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og resultat. Revisoren planlægger revisionen ud fra sit kendskab til virksomheden og indsamler dokumentation for, at regnskabet ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler. Eksempelvis konstaterer revisoren med egne øjne, at varelageret er til stede og forsvarligt værdiansat. Revisorlovgivningen og de såkaldte revisionsstandarder regule- rer, hvordan revisoren skal planlægge, udføre og rapportere om revisionen. Den systematiske proces og de indsamlede revisionsbeviser gør, at revisoren kan udtrykke sin konklusion om regnskabet med høj sikkerhed. I revisorens erklæring står der direkte i konklusionen, om revisoren mener, at regnskabet giver et retvisende billede eller ej. Hvis regnskabet indeholder fejl eller mangler, beskriver revisoren fejlen under overskriften forbehold i sin erklæring, hvorefter det fremgår, at revisoren ikke er tilfreds med regnskabet. Tilsvarende gør sig gældende, hvis revisoren ikke kan skaffe dokumentation for regnskabets poster. Så er revisoren jo ikke i stand til at konkludere, om regnskabet virkelig giver et retvisende billede. 4

5 Review Ved et review (også kaldet gennemgang) kontrollerer revisoren lige som ved revision, om regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og resultat. Et review består langt hen ad vejen af forespørgsler til virksomhedens ledelse og medarbejdere samt afstemninger og analyser af regnskabstal. Revisoren lægger her mindre vægt på de egentlige beviser, selv om der dog i praksis er en del overlap mellem revision og reviewhandlingerne ikke mindst i små virksomheder. Da revisoren ikke indsamler lige så stærke og udførlige beviser i et review som ved revision, udtrykker revisoren sig kun med begrænset sikkerhed i konklusionen om regnskabet. Af konklusionen fremgår, at revisoren ikke er blevet bekendt med forhold, der giver revisoren anledning til at mene, at regnskabet ikke giver et retvisende billede. Med denne lidt kryptiske formulering udtrykker revisoren kun begrænset sikkerhed for, at regnskabet giver et retvisende billede. Hvis regnskabet indeholder fejl eller mangler, beskriver revisoren fejlen under overskriften forbehold i sin erklæring, hvorefter det fremgår, at revisoren ikke er tilfreds med regnskabet. Tilsvarende gør sig gældende, hvis revisoren ikke er i stand til at udtrykke en konklusion om regnskabet, eksempelvis hvis bogføringen er meget mangelfuld. Assistance En revisor kan hjælpe til med at få opstillet et regnskab. Ved assistance med regnskabsopstilling opstiller revisoren virksomhedens regnskab i overensstemmelse med lovgivningens regler og god skik. Selvom revisoren opstiller regnskabet ud fra virksomhedens bogføring, bilag og ledelsens oplysninger, er det fortsat ledelsen, der har ansvaret for regnskabet. I praksis sikrer revisoren ofte, at regnskabets poster stemmer med eksempelvis kontoudtog fra banken, men assistancens formål er at opstille regnskabet ikke at kontrollere det. Selvom revisoren har opstillet regnskabet, er der derfor principielt ingen sikkerhed for, at regnskabet er fuldstændigt og retvisende. I revisorens erklæring står der også direkte, at revisoren hverken har foretaget revision eller review. Det betyder, at revisoren ikke systematisk har kontrolleret, om regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og resultat. Assistance med opstilling af regnskabet kan sagtens kombineres med enten revision eller review. Revisoren vil i så fald give en erklæring om revision eller review, uden at det direkte fremgår, at revisoren også har ydet assistance med opstillingen af regnskabet. Revisorens arbejde Erklæringens sikkerhedsniveau Revision Revisoren kontrollerer, om regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og resultat. Revisoren tilrettelægger og udfører revisionen, så der er stor sikkerhed for, at eventuelle væsentlige fejl opdages. Høj Review (genemgang) Revisoren kontrollerer, om regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og resultat. Et review (gennemgang) er typisk ikke lige så omfattende og grundig som en revision. Der er derfor kun begrænset sikkerhed for, at eventuelle væsentlige fejl opdages. Begrænset Assistance (hjælp) På baggrund af oplysninger fra virksomheden opstiller revisoren regnskabet efter lovgivningens krav om god skik. Da formålet ikke er at kontrollere regnskabet, er der principielt ingen sikkerhed for, at eventuelle væsentlige fejl opdages. I praksis afstemmer revisoren typisk en række poster og sikrer regnskabets indre sammenhæng. Ingen 5

6 Skat på sundhedsforsikringer Siden nytår har arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer været et skattepligtigt personalegode. Den praktiske håndtering af reglerne har rejst en række tvivlsspørgsmål, som SKAT nu har givet retningslinjer for. Generelt skal man betale skat af den præmie, som en arbejdsgiver betaler for sundhedsforsikringen. Derimod er værdien af de behandlinger, som forsikringen dækker, skattefri, uanset om sygdommen eller skaden er opstået som følge af arbejdet eller er sket i fritiden. Man kan ikke opdele præmien i en skattepligtig og en skattefri del. Eneste undtagelse er forsikringer, der udover skader og sygdomme også dækker behandling af medicin-, alkohol- og stofmisbrug samt rygeafvænning. For disse forsikringer gælder, at den del af præmien, som skønsmæssigt kan henføres til behandling af misbrug, er skattefri. Hvis arbejdsgiver afholder udgiften til en sundhedsforsikring, der udelukkende dækker behandling og forebyggelse af skader og sygdomme, der er relateret til arbejdet, vil man ikke være skattepligtig af nogen del af præmien. Ligeledes vil man ikke blive beskattet, hvis arbejdsgiveren betaler behandlingen af en skade, der er sket i forbindelse med arbejdet. Tidspunktet for beskatning Beskatningstidspunktet afhænger af, hvorvidt forsikringen gælder i den periode, hvor medarbejderen er ansat i virksomheden eller gælder en bestemt periode. Hvis det kun er den periode, hvor medarbejderen er ansat, skal medarbejderen beskattes månedsvis med 1/12 af den præmie, som arbejdsgiveren betaler. Hvis forsikringen derimod er tegnet for en bestemt periode typisk for et år og fortsætter med at gælde, selvom medarbejderen ophører med sit ansættelsesforhold, skal medarbejderen beskattes af den samlede præmie i den måned, hvor arbejdsgiveren betaler denne. Forsikringspræmier, der på forhånd er betalt i 2011, og som dækker hele eller dele af 2012, er som udgangspunkt skattefri, fordi de er omfattet af tidligere regler. Dog gælder den undtagelse, at medarbejdere ansat i 2012, men som bliver omfattet af en ordning, hvor præmien er betalt i 2011, er skattepligtige af deres andel af præmien fra ansættelsestidspunkt og frem til udløbet af forsikringsdækningen. Hvem står på mål for årsregnskabet? Har du brug for at få en letforståelig indføring i revision og regnskab, har FSR danske revisorer udgivet en folder, der ser nærmere på revisors rolle i forhold til årsregnskabet. Du får i folderen svar på, hvad der adskiller et revideret regnskab fra et ikke-revideret regnskab og peger på, hvilken sikkerhed du har, når du sidder med et revideret regnskab kontra et ikkerevideret. Samtidig kan du læse, hvordan du skal forholde dig til de oplysninger, revisor giver om det reviderede regnskab. Hent folderen om revision og regnskab: Få inspiration til forretningsudvikling Vil du gerne have inspiration til at sætte gang i vækst og fornyelse i din virksomhed, eller går du med tanker om at købe eller sælge en virksomhed? Så kig ind på FSR danske revisorers SMVportal, som primært henvender sig til ledere i små og mellemstore danske virksomheder. Her finder du en række råd og værktøjer, som kan hjælpe dig i gang med at foretage de små ændringer, som i sidste ende får effekt på bundlinjen. SMVportalen.dk sætter blandt andet fokus på følgende emner: Styrk bundlinjen - inspiration og konkrete værktøjer, der hjælper dig i gang med at foretage små forbedringer i hverdagen Ejerskifte - gode råd til virksomheden/personen, der vil købe eller sælge Tilskud og støtte - få overblik over de offentlige støtteordninger Skat, budget og regnskab fokus på ny lovgivning, som påvirker SMV er, eksempelvis skattereformen Besøg SMVportalen på: 6

7 Risikoen for at din virksomhed kan blive udsat for kriminalitet er stigende - både som følge af globaliseringen og som følge af brugen af internettet. Samtidig har du risiko for, at dine ansatte begår kriminalitet. Selv om du naturligvis gør, hvad du kan for at undgå tyveri, underslæb, bedrageri og databedrageri, må du alligevel regne med en vis risiko for at blive udsat for kriminalitet, medmindre du drager så omfattende sikkerhedsforanstaltninger, at det nærmest bliver umuligt at lave forretning. En kriminalitetsforsikring kan være vejen frem. Forsikring mod kriminalitet i din virksomhed Hvad skal du gøre, hvis du i forvejen har sikret dig godt, men alligevel gerne vil sikre dig yderligere mod tab, som er opstået, eksempelvis fordi din bogholder har begået underslæb, eller fordi dit it-system bliver hacket? Svaret er, at du kan overveje, om du skal tegne en kriminalitetsforsikring. Mange forsikringsselskaber tilbyder nu forsikringer, der i deres dækning strækker sig fra en meget simpel forsikring mod tab ved netbankindbrud til mere avancerede produkter, der måske endda dækker omkostningerne, hvis virksomhedens ansatte bliver kidnappet, og der forlanges løsepenge. Netbankforsikring En netbankforsikring kan stå alene og er en meget simpel forsikring, der sædvanligvis dækker tab af penge eller varer. Kriminaliteten skal være begået af en ekstern person via virksomhedens netværk. Du kan desuden undersøge, om forsikringen kan udvides til også at dække de ansattes kriminalitet, hvis du har brug for det. Vær også opmærksom på, at du kan få store tab, hvis du skal genoprette data og it-systemer, og om forsikringen også kan udvides til at dække det. Undersøg også, om der er særlige forudsætninger, som du skal opfylde for at få skadeserstatning udbetalt. Det kan eksempelvis være, at du skal have sikkerhedssoftware på dine it-systemer. Andre dækninger mod kriminalitet Nogle forsikringer dækker tab, som er opstået som følge af kriminalitet begået under transport, og du kan også få forsikringer mod driftstab opstået som følge af kriminalitet begået mod virksomheden. Du kan også købe en forsikring, der dækker nødvendig hjælp og andre tab opstået, fordi du selv eller en medarbejder bliver kidnappet. Kriminalitetsforsikringen er ofte en udvidelse af andre forsikringer, eksempelvis ledelsesansvarsforsikringer eller professionelle ansvarsforsikringer, som eksempelvis it-konsulenter, revisorer eller bygningssagkyndige har. Det kan derfor være en betingelse for at få en kriminalitetsforsikring, at du i forvejen har andre forsikringer, der dækker tredjemand mod tab. Disse tab skal være opstået som følge af kriminalitet begået mod din virksomhed eller mod dine kunder, for eksempel af en ansat. 7

8 Vigtige datoer 2012 September 3: Halvårsmoms (små) 10: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), Indberetning af e-indkomst 17: Lønsumsafgift (måned) 20: B-skat + AM-bidrag selvstændige, restskat for personer 25: Månedsmoms (store), Liste (store) 28: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Oktober 10: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), Feriekonto, Indberetning af e-indkomst 15: Lønsumsafgift (kvartal + måned) 22: B-skat, AM-bidrag selvstændige, Restskat for personer 25: Månedsmoms (store), Liste (store og mellem) 31: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) November 7: ATP 12: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), Kvartalsmoms (mellem), Indberetning af e-indkomst 15: Lønsumsafgift (måned) 20: B-skat + AM-bidrag selvstændige, Restskat for personer, Acontoselskabsskat 26: Månedsmoms (store), Liste (store) 30: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) December 10: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), Indberetning af e-indkomst 17: Lønsumsafgift (måned) 27: Månedsmoms (store), Liste (store) 28: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), Anmeldelse af for meget indbetalt skat, Indbetaling af restskat, Indbetaling af livs- og pensionsordning Godt at vide Dagpenge 2012 Max. pr. dag 788 kr. Sygedagpenge 2012 Max pr. uge kr. Yderligere oplysninger: Diskontoen 6. juli ,00 pct. 1. juni ,25 pct. 9. december ,75 pct. 4. november ,00 pct. 8. juli ,25 pct. 8. april ,00 pct. 15. januar ,75 pct. 28. august ,00 pct. 14. august ,10 pct. 8. juni ,20 pct. Yderligere oplysninger: Befordringsfradrag km km 2,10 kr. Over 120 km 1,05 kr. Kørselsgodtgørelse 2012 Egen bil eller motorcykel pr. km Indtil km Over km Egen cykel eller knallert pr. km 3,80 kr. 2,10 kr. 0,50 kr. Rejsegodtgørelse 2012 Logi efter regning eller pr. døgn 195 kr. Fortæring pr. døgn 455 kr. Tilsluttende døgn pr. time 18,96 kr. Fri morgenmad 68,25 kr. Fri frokost 136,50 kr. Fri middag 136,50 kr. 25 pct. godtgørelse 113,75 kr. Straksafskrivning 2012 Maksimumgrænse for straksafskrivning af småaktiver kr. Nettoprisindeks Juli ,1 Juni ,1 Maj ,3 April ,3 Marts ,5 Februar ,9 Januar ,2 December ,1 November ,1 Oktober ,3 September ,4 August ,0 Yderligere oplysninger: RevisorInformerer udgives af FSR danske revisorer, Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Tlf , fax , Redaktion: Henrik Brusgaard (redaktør), Peter Nielsen, Jakob Holm, Mads Grønnegaard, Henrik Carmel, Jan Brødsgaard og Jan Wie (redaktionssekretær). RevisorInformerer udkommer fem gange årligt i eksemplarer. Tryk: Rounborgs grafiske hus. ISSN X. Redaktionen er afsluttet den 11. august Eftertryk er ikke tilladt. FSR danske revisorer 8

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud FEBRUAR 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud NÅR I ER TO OM AT DRIVE VIRKSOMHEDEN Har du overvejet at drive en virksomhed sammen med andre? Læs

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen 3. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI PLAN REVISION SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen læs om betaling via mobiltelefon, som bliver mere og mere populært. Slagtermester Morten Holm fortæller,

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Skatteinformation januar 2011

Skatteinformation januar 2011 Skatteinformation januar 2011 PKF Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksgade 1 DK-1265 København K Telefon +45 33 11 77 88 Telefax +45 33 32 11 88 CVR-nr. 11937942 kf@pkf-kf.dk

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere