statsautoriserede revisorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "statsautoriserede revisorer 2-2011"

Transkript

1 statsautoriserede revisorer Moms ved salg af byggegrunde fra Ændringer i konkursloven. Nye regler om rekonstruktion og afskaffelse af betalingsstandsning 3 Hvorfor skal man oprette testamente? 4 Konvertible obligationer en attraktiv mulighed for finansiering af unoterede hovedaktionærselskaber 5 Fordele og ulemper ved outsourcing af regnskabsfunktionen 6 Større afkast til udlejere af sommerhuse 6 Indbrud i netbanken en overset risiko 7 Vi noterer at... 8

2 2 MoMS Ved SAlg Af byggegrunde fra 2011 Af Jens A. Staugaard, Senior VAT manager, Revitax Med virkning pr. 1. januar 2011 blev momslovens fritagelsesbestemmelse vedrørende salg af byggegrunde ophævet, og i stedet blev der indført momspligt ved erhvervsmæssigt salg af byggegrunde. Efter den nye bestemmelse skal der således fremover betales 25 procent i moms, når man erhvervsmæssigt sælger en byggegrund, hvorpå det er muligt at opføre et kommende byggeri f. eks et hus, sommerhus, etagebyggeri eller lignende. Momspligten kan dog undgås i de tilfælde, hvor man enten som sælger ikke er omfattet af momsloven, fordi man ikke som led i selvstændig økonomisk virksomhed sælger en byggegrund (f. eks privates salg af en byggegrund), eller fordi det man sælger, ikke er en byggegrund i momslovens forstand. Erhvervsmæssigt salg Den første betingelse, som skal være opfyldt, for at der skal betales moms ved salg af en byggegrund er, at der er tale om et erhvervsmæssigt salg (økonomisk virksomhed). Ved erhvervsmæssigt salg forstås blandt andet, at byggegrunden er erhvervet med henblik på videresalg med fortjeneste for øje (økonomisk virksomhed). Ved denne vurdering tillægges anskaffelseshensigten og hyppigheden af salg en afgørende rolle. Sælger man som privatperson, som virksomhed eller som selskab en byggegrund eller flere byggegrunde, og salget samtidig sker som led i udøvelsen af selvstændig økonomisk virksomhed, så vil transaktionen være omfattet af den nye momspligt. Momsgrundlaget vil være salgsprisen for byggegrunden. Hvad forstås ved en byggegrund Ved en byggegrund forstås et ubebygget jordareal, som efter lov om planlægning (planloven) eller forskrifter udstedt i medfør heraf er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger. Det er uden betydning for momspligten, om der er sket byggemodning, og/eller senere vedtagne forskrifter for udnyttelsen af arealerne sætter begrænsninger på udnyttelsen heraf, herunder fastsætter specifikke formål med udnyttelsen af arealerne til byggeri. Ovenstående definition på en byggegrund medfører, at arealer med status i kommuneplanen som såkaldt perspektivareal eller rammebelagt areal, der ikke muliggør opførelse af bygninger, som udgangspunkt ikke er omfattet af begrebet byggegrund. Salg af arealer i landzone, hvortil der ikke er givet landzonetilladelse med henblik på udstykning, der muliggør opførelse af bygninger, er ikke omfattet af momspligten. Dette gør, at salg af almindeligt skov- og landbrugsjord ikke er omfattet af momspligten. Salg af en grund, hvorpå der står en ældre bygning, og hvor det mellem køber og sælger er aftalt bygningen skal rives ned i forbindelsen med overdragelsen, vil også blive anset som værende en byggegrund og ikke salg af fast ejendom. Momsfrie salg af byggegrunde Sker et salg af en byggegrund ikke som led i udøvelsen af selvstændig økonomisk virksomhed, vil salget ikke være omfattet af den nye momspligt. Dette vil blandt andet være tilfældet i følgende situationer: Privatpersoners frasalg ved udstykning af et areal der har udgjort en del af den pågældendes private boligs grundareal. Der kan udstykkes op til tre grunde, uden at der skal betales moms ved salgene. Privatpersoners salg af byggegrunde som ikke er erhvervet som led i økonomisk virksomhed med køb og salg af byggegrunde, eller i forbindelse med relateret virksomhed vedrørende byggeydelser. Privatpersoners salg af byggegrunde som er erhvervet ved arv. Privatpersoners salg af byggegrunde som er erhvervet med henblik på passiv investering. Virksomheders/selskabers salg af byggegrunde som er erhvervet med henblik på passiv investering. Fradragsret Gennemfører man som privatperson eller virksomhed et salg af en byggegrund uden tillæg af moms, vil der omvendt ikke være fradragsret for momsen på afholdte omkostninger i forbindelse med salget. Gennemfører man derimod et momspligtigt salg, vil der være fradragsret for momsen på afholdte omkostninger(byggemodning, reklame, rådgiver mægler, landmåler mv.). Har man afholdt omkostninger i tidligere år, som vedrører det momspligtige salg af byggegrunden i 2011 eller senere, vil man kunne opnå godtgørelse for momsen af disse omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af salget.

3 3 ÆndRIngeR I KonKuRSloVen nye RegleR om ReKonSTRuKTIon og AfSKAffelSe Af betalingsstandsning Af Henry Heiberg, Statsautoriseret revisor Fra 1. april 2011 indførtes nye regler om rekonstruktion. Reglerne erstatter de hidtidige regler om betalingsstandsning og de sjældent anvendte regler om tvangsakkord. Reglerne skal sikre hurtigere og mere effektive rekonstruktioner af levedygtige virksomheder. Rekonstruktion betinger medvirken af en rekonstruktør (typisk advokat) og en tillidsmand (typisk revisor, men ikke skyldnerens revisor). Rekonstruktion Erhvervsdrivende personer og selskaber har indtil 31. marts 2011 kunnet anmelde betalingsstandsning med henblik på at undersøge mulighederne for at finde en ordning eller i mange tilfælde med henblik på afvikling af virksomheden forud for konkurs. Fremover er reglerne om betalingsstandsning og reglerne om tvangsakkord samlet i et stærkt ændret regelsæt om rekonstruktion. De største nyskabelser i reglerne om rekonstruktion er: Skyldneren kan ikke ophæve en indledt rekonstruktionsbehandling. Det er muligt for en kreditor at begære rekonstruktion. Skyldneren skal følge reglerne for rekonstruktion eller gå konkurs. Rekonstruktion kan om nødvendigt gennemføres uden skyldnerens medvirken. Løsningen behøver ikke omfatte en rekonstruktion af skyldneren, men kan i stedet være en rekonstruktion af virksomheden gennem et salg af denne efterfulgt af skyldnerens konkurs. Panthavere kan i rekonstruktionen tvinges til at få nedskrevet pantet til det pantsattes værdi. Opgør med kontraktpartnere kan ske allerede under rekonstruktion og skal ikke afvente konkurs. Omstødelse kan gennemføres straks efter rekonstruktionens indledning. Ansvarlige lån falder fremover væk i rekonstruktion, medmindre andet er aftalt. Virksomhedsoverdragelse Reglerne om betalingsstandsning indeholdt ingen tvangsmidler i forhold til panthavere og kontraktpartnere, og et samlet salg af en virksomhed under en betalingsstandsning var ofte illusorisk. Der er intet til hinder for, at virksomhedsoverdragelsen sker til en nærstående eller et nyt selskab med samme ejer. Køber af virksomheden er samtidig beskyttet mod omstødelse af overdragelsen. Tvangsakkord En skyldner kan som hidtil opnå tvangsakkord efter reglerne i konkursloven. Tvangselementet ligger i, at også kreditorer, der stemmer mod akkorden, kan blive tvunget med i den. Reglerne herfor er lempet væsentligt. Der er således ikke længere noget krav om minimumsdividende. Et tvangsakkordforslag kan således gå ud på gældsbortfald mod betaling af ingenting. Tilsvarende er stemmereglerne forenklet og lempet. Et forslag om tvangsakkord (og/eller virksomhedsoverdragelse) er vedtaget, hvis der ikke er et flertal imod det. Kreditorerne stemmer efter beløb. Rekonstruktionsprocessen Processen indledes ved, at skyldneren eller en kreditor begærer rekonstruktion. Samtidig skal en rekonstruktør og en tillidsmand have erklæret sig villige og habile til opgaven. Når rekonstruktion er indledt, skal der senest 4 uger senere (kan forlænges til 8 uger) gennemføres et kreditormøde, hvor der fremlægges en plan for rekonstruktionen. Når planen er vedtaget, skal der senest 6 måneder senere (kan forlænges med 2+2 måneder) fremlægges et rekonstruktionsforslag for kreditorerne. Omfatter rekonstruktionen kun virksomhedsoverdragelse, går skyldneren konkurs umiddelbart efter vedtagelsen. Omfatter rekonstruktionen tvangsakkord for skyldneren, fortsætter den rekonstruerede skyldner uden for skifteretten efter akkordens stadfæstelse. Afslutning De nye rekonstruktionsregler må forventes at føre til bedre og hurtigere rekonstruktioner. Samtidig vil der ske langt hurtigere overgang til konkurs, hvis rekonstruktion ikke synes opnåelig, eller hvis der ikke arbejdes på rekonstruktion.

4 4 HVoRfoR SKAl MAn oprette TeSTAMenTe? Af birte Rasmussen, Advokat, Hjulmand Kaptain Vi har i Danmark en arvelov, som på mange punkter regulerer, hvad der skal ske, når vi engang dør. Arveloven er i 2008 blevet moderniseret og tilpasset udviklingen i samfundet. Arveloven tager stilling til rigtig mange forhold, herunder hvordan arven skal fordeles, hvad der er tvangsarv, hvem der har førsteret til at udtage bestemte aktiver, hvis flere arvinger er interesseret i det samme aktiv, om henstand med at udbetale arv osv. Når Arveloven tager stilling til så mange væsentlige forhold, hvorfor hører man da ofte, at alt for få har oprettet testamente? Årsagen dertil er, at nok er Arveloven blevet moderniseret, men flere mennesker, end man tror, har konkrete forhold, som gør, at Arvelovens regler ikke er tilstrækkelige. Der skal i mange tilfælde oprettes et testamente for at sikre, at arveladers ønsker også kan opfyldes. Hvis der ikke oprettes testamente, kan det ende med, at arven bliver fordelt på en måde, som ikke svarer til den afdødes ønsker. Et typisk eksempel på en situation, hvor et testamente er særdeles relevant, er, hvor en virksomhed udgør det væsentligste aktiv i formuen. Hvis ejeren dør, og ikke alle arvinger skal arve en del af virksomheden, så er testamentet et vigtigt værktøj til at styre, at den eller de af arvingerne, som skal tage over, også kan gøre det i virkeligheden. Af og til kan det være nødvendigt at begrænse nogle her de andre arvingers arv. Det kan også være nødvendigt at fastlægge nogle betalingsvilkår for en del af værdien af virksomheden, som sikrer, at den arving, som skal overtage virksomheden, kan betale andre arvinger ud på rimelige vilkår, såfremt værdien af virksomheden overstiger den pågældende arvings egen arv. Endelig kan det være nyttigt, at arven i form af virksomheden gøres til arvingens særeje. Et andet klassisk eksempel er ægtefæller, som har mine, dine og måske også vores børn. Har ægtefællerne ikke oprettet testamente, kan det være meget forskelligt, hvad de respektive ægtefællers børn arver, alt afhængig af i hvilken rækkefølge ægtefællerne dør. Er der formuefællesskab og ikke oprettet testamente, kan der være 300 % forskel på arven til et barn alt afhængig af, om den pågældende er arving efter den førstafdøde ægtefælle eller efter den længstlevende ægtefælle. Det synes mange ægtefæller alligevel er for voldsom en forskel, især hvis ægtefællerne har bygget en stor del af formuen op i fællesskab. Derudover er det oftest et ønske at sikre den længstlevende af ægtefællerne bedst muligt, så længe den pågældende lever og eventuelt at stille alle børnene lige, når den længstlevende også er afgået ved døden. Mange opretter testamente for at sikre, at arven efter dem skal være særeje for børnene. Ofte oprettes testamentet derom på et tidspunkt, hvor man endnu ikke har fået svigerbørn, således at de ikke kan påstå, at det er fordi, at man ikke kunne lide svigerbørnene. Ved at bestemme at arven skal være særeje for børnene, sikrer man som udgangspunkt sine arvinger i den situation, at de engang måtte bliver separeret eller skilt. Arven skal i givet fald ikke deles med et svigerbarn. Det væsentlige er derfor, at man i hvert fald bør oprette et testamente, hvis Man ønsker en anden arvedeling end den arveloven medfører. Man ønsker, at bestemte aktiver store som små skal tilfalde bestemte arvinger. Man ønsker, at nogle arvinger nok skal have deres arv, men at den skal udbetales kontant og ikke i form af andre aktiver. Der for en delværdi af et aktiv, som overstiger arvingens arv, skal fastsættes betalingsvilkår for resten af værdien. Man ønsker, at arven skal være særeje for arvingerne. Man ønsker at beskytte arven overfor en arvings kreditorer ved båndlæggelse af arven i en periode. Man ønsker, at arven skal tilfalde en bestemt person, når arvingen også måtte være afgået ved døden. Man ønsker sit bo behandlet som et bobestyrerbo, hvorved perioden for skiftet forlænges. Dette er blot nogle af de gode grunde, der er til at oprette et testamente. Det væsentlige er, at man har overvejet, hvad man ønsker, der skal ske med de aktiver, som man efterlader sig den dag, man dør. Mange har svært ved at forholde sig til dette og synes, at det kan være svært at tale om det endda også med sine allernærmeste. Mange gange sker det, at egen sygdom, dødsfald indenfor omgangskredsen eller forestående længerevarende udlandsrejser sætter tankerne i gang om, hvad der sker, hvis man selv dør. Så får man sig taget sammen til at gå til en advokat for at få lavet testamentet. Når testamentet er underskrevet, giver de allerfleste udtryk for en glæde ved og ofte en lettelse over at have fået drøftet deres ønsker med advokaten og at have fået råd og vejledning om, hvilke muligheder man har for at få opfyldt sine ønsker og i sidste ende glæde over, at man har fået afklaret sine forhold. Et testamente kan oprettes som et notartestamente eller som et vidnetestamente. Af bevismæssige grunde må det tilrådes, at testamentet oprettes for notaren. Intet er gratis i denne verden, og udgiften til at oprette et testamente er en privat udgift. Den er dog givet rigtig godt ud set i forhold til, at arven måtte ende hos de forkerte eller blive fordelt i strid med afdødes ønsker, blot fordi man ikke fik taget sig sammen til at få oprettet testamente.

5 5 KonVeRTIble obligationer en ATTRAKTIV MulIgHed for finansiering Af unoterede HoVed- AKTIonÆRSelSKAbeR Af bent Ramskov, advokat (H), ph.d., Hd-R, dahl Advokatfirma Finansiering af unoterede selskaber sker ofte med stor hjælp fra hovedaktionæren. En hovedaktionær er en person, der ejer mindst 25 % af kapitalen eller har flertallet af stemmerne i selskabet. Finansieringen sker ved et valg mellem flere tiltag f.eks. almindeligt lån i pengeinstitut, indskud af egenkapital som aktier eller optagelse af konvertible obligationslån. Almindelig låneoptagelse Almindelig låneoptagelse er typisk en fordel for virksomheder, hvor det går godt. Selskabet kan indtjene midler til at indfri det pågældende lån, og kreditor kan få sit udlån indfriet uden skattemæssige konsekvenser. Får selskabet problemer, får kreditor også problemer. I det omfang udlånet er ydet af hovedaktionær, og lides der tab herved, er der ikke fradrag for et tab på den pågældende fordring. Dette gælder situationer, hvor hovedaktionæren eller dennes familie har mere end 25 % af kapitalen eller råder over mere end 50 % af stemmerne. Skattemæssigt er almindelig låneoptagelse ikke altid optimal. Konvertible obligationer Konvertible obligationer er principielt et udlån, hvor kreditor i løbet af lånets løbetid har ret til, men ikke pligt til at konvertere udlånet til aktiekapital. En konvertibel obligation indeholder altså dels et låneelement dels en tegningsret. Låneelementet skal forrentes. Lånevilkår m.v. skal optages i selskabets vedtægter. Konvertible obligationer kan etableres ved udlån af kontanter eller ved gældskonvertering. Er gældens værdi lavere end kurs 100, udgør anskaffelsessummen for den konvertible obligation gældens kursværdi. Går det godt for selskabet, kan kreditor på den konvertible obligation undlade at konvertere udlånet til aktiekapital, og i stedet få beløbet indfriet som et almindeligt udlån. Går det mindre godt for selskabet, og lider kreditor tab på sit udlån, behandles en konvertibelt obligation skatteretligt som en aktie. Der er da fradragsret for tabet som negativ aktieindkomst p.t. med en skatteværdi på op til 42 %. Lånedelen i en konvertibel obligation skal opfylde kravene til et gældsforhold. Skatterådet har i et bindende svar af 16. november 2010 bekræftet, at et sådant gældsforhold godt kan ydes på anfordringsvilkår. Det bety- der også, at kreditor kan trække midler ud som betaling på den konvertible obligation, når der er behov herfor. Herved behøver kreditor ikke at afvente, at en bestemt forfaldstid engang i fremtiden måtte indtræde. Dette øger fleksibiliteten væsentligt. Sammenfattende vurdering Finansiering af et hovedaktionærselskab, hvor hovedaktionæren er en fysisk person, skal optimeres sådan, at hovedaktionæren er sikker mod såvel op- som nedture. Finansiering ved indskud af almindelig selskabskapital har ulemper, hvis det går godt, da det koster SKAT at få midlerne ud fra selskabet. Finansiering ved almindelig låneoptagelse har en ulempe, hvis det går skidt, da der ikke er fradragsret for det pågældende udlån. Den konvertible obligation tager det gode fra såvel udlånssiden som selskabskapitalsiden og sikrer en tilbagebetalingsmulighed, der er skattefri, hvis det går godt, samt tabsfradrag med en skatteværdi på 42 %, hvis det går skidt. Den konvertible obligation er derfor et væsentligt alternativ til traditionel finansiering set fra en skattemæssig synsvinkel. Selskabskapital Selskabskapital skal ikke forrentes. Placeres hele finansieringsbehovet ved selskabskapital, vil det ofte medføre en uforholdsmæssig stor pengebinding for hovedaktionæren. Denne pengebinding kan alene tilbagebetales ved at beskatte betalingsstrømmen fra selskabet, enten som udbytte eller løn eller anvendes som købesum, når aktierne sælges. Finansiering ved egenkapital er derimod en fordel, hvis det går skidt. Mister kapitaltegneren sin investering, har kapitaltegneren fradragsret herfor som negativ aktieindkomst p.t. med en skatteværdi op til 42 %.

6 6 fordele og ulemper Ved outsourcing Af RegnSKAbSfunKTIonen Af finn elkjær, Statsautoriseret revisor En lang række virksomheder har valgt at outsource deres regnskabsfunktion eller dele af denne. Der er naturligt især tale om mindre virksomheder, men der er også større virksomheder, der vælger denne løsning. Hvilke funktioner outsources? De funktioner, virksomhederne vælger at outsource, er typisk nogle af nedenstående: Periodisk bogføring, dagligt, ugentligt eller efter aftale. Momsregnskab, herunder indberetning og forberedelse til betaling. Debitorregnskab, inklusiv rykning af debitorer. Kreditorregnskab, herunder forberedelse til betaling. Lønadministration. Herudover kan man forestille sig, at der sker outsourcing af lager- og/eller projektstyring, samt ledelsesrapportering i mere eller mindre avanceret form. Den virksomhed, der outsources til og altså yder ovennævnte erhvervsservice, vil i reglen både kunne tilbyde, at opgaven løses hos opdragsgiveren selv eller i den virksomhed, der udfører ydelsen. Fordele ved outsourcing Virksomheden kan koncentrere sig om det, den har mest forstand på. Virksomheden har altid rutinerede, udefrakommende medarbejdere. Der er altid en reserve i tilfælde af sygdom, ferie, barsel m.v. Man betaler kun for den tid, der bruges Udbyder af serviceydelserne har mulighed for at tilbyde IT-løsninger, således at virksomheden selv undgår investering i sådanne. Den virksomhed, der outsources til, har indgående kendskab til de mestgængse programmer indenfor det administrative område og den løbende opdatering af disse. Outsourcingsaftaler kan typisk opsiges med kort varsel. Ulemper ved outsourcing Den virksomhed, der udfører opgaven, driver en forretning og skal tjene penge, hvorfor timeprisen for erhvervsserviceydelser måske umiddelbart kan synes høj i forhold til en almindelig bogholdertimeløn. Dette forhold opvejes dog af, at man kun betaler for de timer, man får ydelser for. Altså: Ingen spildtid, sociale bidrag eller feriepengeadministration. Hvis erhvervsserviceydelserne sker hos den virksomhed der udbyder ydelserne, har opdragsgiveren lidt mere besværlig tilgang til data. Der opstår et vist afhængighedsforhold mellem parterne. Afslutning Outsourcing af administrative ydelser er kommet for at blive, og omfanget må antages at stige i takt med den øgede anvendelse af internettet og avancerede IT-løsninger. Udbydere er typisk revisionsfirmaer eller egentlige bogføringsbureauer. Også personer, der lidt respektløst kaldes cykelbogholdere, udfører opgaver som anført ovenfor, men for kunden forsvinder en del af de ovennævnte fordele, hvis ydelserne udføres af enkeltpraktiserende personer. STØRRe AfKAST TIl udlejere Af SoMMeRHuSe Af Steen Mørup, Seniorskattekonsulent Nye skatteregler bevirker et større nettoafkast af sommerhusudlejning. Folketinget har vedtaget regler, hvorefter en større del af lejeindtægterne er skattefrie i forhold til tidligere. Når man udlejer et sommerhus, kan man vælge mellem 2 metoder, når lejeindtægterne skal selvangives. Efter den regnskabsmæssige metode skal alle bruttoindtægterne medregnes, og der er fradrag for alle udgifter forbundet med udlejningen. Det betyder, at man skal holde styr på alle udgifter og gemme alle udgiftsbilag som dokumentation. Mange afholder sig fra at benytte den metode, da den forudsætter, at der føres et regnskab. Som alternativ kan man vælge at selvangive lejeindtægterne efter en såkaldt skematisk metode. Det betyder, at alle bruttoindtægter udover en vis bundgrænse er skattepligtige, men dog kun med 60 %. Ved anvendelse af den regnskabsmæssige metode nedsættes ejendomsværdiskatten forholdsmæssigt, således at der ikke opkræves ejendomsværdiskat for den periode, sommerhuset har været udlejet. Ved anvendelse af den skematiske metode sker der ingen nedsættelse af ejendomsværdiskatten. Den skattefri bundgrænse er med virkning for indkomståret 2010 forhøjet fra kr. til kr. Alle indtægter herudover skal

7 selvangives med 60 %. Det betyder så også, at man ikke får skattefradrag for de udgifter, som knytter sig til udlejningen. Eksempel: Lejeindtægter kr. bundfradrag kr kr. Heraf udgør det skattepligtige beløb 60 % kr. De skattepligtige indtægter fra sommerhusudlejning beskattes som kapitalindkomst. Forudsat ejeren ikke har positiv kapitalindkomst, skal der således betales ca kr. i skat af den samlede lejeindtægt på kr. Indberetningspligt for udlejningsbureauer Folketinget har vedtaget, at virksomheder (udlejningsbureauer), der forestår udlejning af sommerhuse, skal foretage indberetning til SKAT om de lejeindtægter, som ejeren af et sommerhus har opnået gennem udlejning via udlejningsbureauet. Der skal første gang ske indberetning i 2012 om den udlejning, der har fundet sted i Højere bundfradrag til sommerhusudlejere For at motivere sommerhusudlejere til at udleje gennem udlejningsbureauer har regeringen desuden vedtaget, at det skattefri bundfradrag hæves fra kr. til kr., når ovennævnte skematiske regler anvendes. Det forhøjede bundfradrag gælder altså kun for de sommerhusejere, der automatisk får indberettet deres lejeindtægter til SKAT. Altså dem som udlejer via et udlejningsbureau. Det forhøjede bundfradrag har virkning for udlejning i 2011 og fremefter. Fra og med 2011 får udlejere af sommerhuse således både med pisken og guleroden. IndbRud I netbanken en overset RISIKo Af Morten Jeppesen, Affinity business development leader, Marsh A/S Mange virksomheder er ikke opmærksomme på, at de selv skal dække tabet, hvis en IT-kriminel bryder ind i netbanken og tømmer kontoen. Sker det, kan det være livstruende for virksomheden. Nu foreligger der en forsikringsløsning. Indtil 2006 var indbrud i netbanken ukendt i Danmark. I 2009 oplevede en virksomhed et indbrud, hvor de IT-kriminelle fik held med at lænse virksomheden for 1,8 mio. kr. Det skabte stor fokus blandt erhvervslivet og politikere, da stort set ingen tidligere havde været opmærksomme på denne risiko. Hvad er et netbankindbrud? Indbruddene er hidtil sket ved, at de IT-kriminelle lægger spionprogrammer ind på virksomhedens computer. Spionprogrammet giver de IT-kriminelle adgang til alt på virksomhedens computer for eksempel dokumenter, fotos, mailboks, adgangskoder og sikkerhedsnøgler og dermed også adgang til virksomhedens netbank. Lykkedes det, kan den IT-kriminelle uden virksomhedens viden tømme virksomhedens konti via netbanken og overføre beløbet til sig selv eller oftere til et såkaldt muldyr, der via et netværk af transaktioner skjuler den ITkriminelles identitet. Dækker banken ikke? Er man privatkunde, og der sker et indbrud i netbanken, dækker banken tabet. Har man sin netbank på erhvervskundevilkår, skal banken ikke dække, med det skal virksomheden selv. Der er dog virksomheder, der har en netbankaftale på privatkundevilkår. I de tilfælde skal banken dække. Det kan være i tilfælde, hvor man som selvstændig erhvervsdrivende har startet op i det små som bibeskæftigelse ved siden af et lønmodtagerjob men også anvender den private netbank til virksomheden. Sidenhen er virksomheden blevet fuldtidsbeskæftigelse, men netbankaftalen er aldrig blevet lavet om til erhvervskundevilkår. NemID NemID har været en rigtig god forbedring af netbanksikkerheden, men den fjerner ikke risikoen for netbankindbrud 100 %. Ikke alle virksomheder bruger endnu NemID, og de IT-kriminelles kreativitet er i princippet ubegrænset. Eksempelvist kræver nogle netbanker kun NemID, når man logger sig ind. For at autorisere betalingerne kræves der ikke NemID, men kun adgangskoden. Sidder den IT-kriminelle og kigger med, kan man ikke afvise, at et øjebliks uopmærksomhed bliver udnyttet. Netbankforsikring Nu foreligger der en forsikringsløsning Netbankforsikring som netop dækker risikoen ved netbankindbrud. For de fleste virksomheder koster den under 700 kr. om året. Hvad skal virksomheden gøre? 1. Undersøge om virksomhedens netbankaftale med banken er på privatkundevilkår eller erhvervskundevilkår. Er den på erhvervskundevilkår, skal virksomheden selv dække tabet, og man skal forholde sig til risikoens påvirkning på virksomheden. 2. Undersøge hvad virksomheden typisk har stående på konti(er), hvortil der er adgang via netbanken, og hvilke uudnyttede trækningsretter der er på for eksempel kassekreditten? Hvordan vil virksomheden være stillet, hvis dette beløb blev stjålet af en IT-kriminel ved indbrud i netbanken? Nogen har enten så beskedne indeståender eller kreditter, at det ikke vil påvirke virksomheden nævneværdigt. Andre har bundet egenkapitalen i andre aktiver, som gør, at virksomheden kan leve med tabet selv. Langt de fleste virksomheder vil dog blive påvirket i en sådan grad, at det i bedste fald begrænser dens råderum og i værste fald kan lukke virksomheden. Er virksomheden i tvivl, vil det være fornuftigt at rådføre sig med revisoren eller anden økonomisk rådgiver. Er konklusionen, at virksomheden i nogen eller i høj grad ville blive påvirket at et netbankindbrud, bør den tegne en netbankforsikring.

8 8 VI noterer AT... Af erik Høegh, Tax partner Personalegoder under bagatelgrænsen Goder, som arbejdsgiver i overvejende grad har ydet at hensyn til arbejdets udførelse, beskattes kun, hvis den samlede værdi overstiger en bagatelgrænse. Bagatelgrænsen for 2011 er fastsat til kr., og medarbejderen skal selv holde styr på, om grænsen overskrides. Følgende goder er eksempler på goder, som falder ind under bagatelgrænsen: Vaccination af medarbejdere. Fri avis til brug for arbejdet. Gratis mad og drikke i forbindelse med overarbejde. Afholdelse af ferie i forbindelse med forretningsrejse. Beklædning, som er ønsket og betalt af arbejdsgiveren, og hvor arbejdsgivers logo er påført. Kreditkortordninger. Pas på restskat ved renteændring Forskudsregistreringen for den enkelte borger bygger ofte på en fremskrivning af tallene fra tidligere års selvangivelse eller en tidligere forskudsregistrering. Dette gælder også renteudgifter, således at dette beløb ofte er for højt i forhold til nuværende renteniveau. Dette vil således medføre, at primært boligejere vil have et for lavt løbende skattetræk og dermed i forbindelse med årsopgørelsen ofte vil få en betydelig restskat. Såfremt den skattepligtige ikke er klar over problemet, vil det ofte give uheldige virkninger for privatøkonomien. Denne restskat kan undgås ved en løbende tilretning af forskudsregistreringen på baggrund af f.eks. oplysninger fra den årlige rente ved konvertering af F1 lån m.m. Dette sker ganske let ved anvendelse af SKAT s hjemmeside via tast selv. Nye ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme De nye ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme er på gaden, idet den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2010 nu er offentliggjort på nettet. Mange vil opleve et fald i ejendomsvurderingen, men der kan dog være mange penge at spare ved at forholde sig kritisk til vurderingen og som en konsekvens klage over den. En række ejere vil stadig få vurderinger, som ligger over markedsforholdene. Dette kan bl.a. skyldes, at ældre klagesager for de pågældende ejendomme for vurderingerne ikke er færdigbehandlet i klagesystemet, og registreringerne derfor ikke er korrekte. Ejerne skal være opmærksomme på følgende: Er principgrundlaget for skønnet korrekt? Er skønsudmålingen derefter korrekt? Er værdien af ejendommen rimelig fastsat, herunder: tager vurderingen hensyn til ejendommens stand? Er benyttelsen korrekt angivet f.eks. lager, kontor, produktion osv.? Acontoskat for selskaber Første rate acontoskat forfaldt til betaling i marts 2011, og anden rate forfalder til betaling senest den 21. november En eventuel overskydende skat for indkomståret 2010 anvendes i videst mulig omfang til dækning af anden acontoskatterate for indkomståret Overskydende skat for indkomståret 2010 udbetales med en godtgørelse på 1,6 %. Der kan foretages frivillig acontoskat frem til 21. november 2011 med en reduktion af rente på 0,3 %. Hvis der i 2011 modtages skattepligtigt udbytte fra danske selskaber, hvori der er indeholdt udbytteskat, anses den indeholdte udbytteskat reduceret med 0,3 % for en frivillig indbetaling vedrørende indkomståret Hvis det forventes, at selskabsskatten i 2011 vil være væsentlig lavere end den beregnede acontoskat, kan der hos SKAT ansøges om at få nedsat anden acontorate. Anmodningen om nedsættelse skal ske inden 15. oktober Hvis der bliver tale om restskat for 2011, tillægges beløbet et procenttillæg på 4,8 %. Skatten forfalder til betaling den 20. november Ved overskydende skat for 2011 tillægges en rentegodtgørelse på 1,3 %. De nævnte rentegodtgørelser er ikke fradragsberettigede/skattepligtige. Dato Diskontoen Nationalbankens udlånsrente Fra 16. januar ,75 % 3,00 % Fra 6. marts ,00 % 2,25 % Fra 3. april ,75 % 2,00 % Fra 11. maj ,40 % 1,65 % Fra 8. juni ,20 % 1,55 % Fra 14. august ,10 % 1,45 % Fra 28. august ,00 % 1,35 % Fra 25. september ,00 % 1,25 % Fra 8. januar ,00 % 1,15 % Fra 15. januar ,75 % 1,05 % Fra 8. april ,00 % 1,30 % Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Statsautoriseret revisor Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Torben Madsen Statsautoriseret revisor Svend Therchilsen Redaktører, Thomson Reuters Professional A/S Majbritt Cordt og Birgitte Strange Design/Sats: Thomson Reuters Professional A/S Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 11. april 2011

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Februar 2015 Selskabsret Nyt selskabsregistreringssystem Fra 11. marts 2015 er Erhvervsstyrelsen klar med et nyt selskabsregistreringssystem. Erhvervsstyrelsen oplyser, at

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld - 1 Arvingers forpligtelser for afdødes gæld Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Dagspressen har i denne uge beskæftiget sig med arvingernes hæftelse for afdødes gæld, hvor et dødsbo viser sig

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Fradrag for tab på udlån til ven

Fradrag for tab på udlån til ven - 1 Fradrag for tab på udlån til ven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læste med stor interesse artiklen af den 29. oktober 2016 om Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender hvor

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Privat skifte og bobestyrerbehandling

Privat skifte og bobestyrerbehandling - 1 Privat skifte og bobestyrerbehandling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De færreste mennesker kommer gennem livet uden at stifte bekendtskab med håndteringen af et dødsbo. To centrale

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo - 1 Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arvinger skal ved dødsboets afslutning skal arvinger træffe beslutning om værdiansættelse af afdødes parcelhus. I

Læs mere

Likvidationsprovenu - uafhentet provenu - båndlagt kapital uden aktuel kapitalejer - SKM SR

Likvidationsprovenu - uafhentet provenu - båndlagt kapital uden aktuel kapitalejer - SKM SR - 1 Likvidationsprovenu - uafhentet provenu - båndlagt kapital uden aktuel kapitalejer - SKM2015.637.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 22/9 2015,

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET Skatteministeriets departement Att. Merete Helle Hansen Skatte- og afgiftsadministrationen Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET 26. september 2007 Vedrørende teknisk høring af Udkast til forslag til

Læs mere

Skat af negative renter

Skat af negative renter - 1 Skat af negative renter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har udarbejdet et udkast til et lovforslag om beskatningen af det særegne fænomen negative renter. Gennem de

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Lovudkast om medarbejderaktier

Lovudkast om medarbejderaktier - 1 Lovudkast om medarbejderaktier Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har offentliggjort et udkast til et nyt lovforslag om gunstige skattevilkår for individuelle medarbejderaktieordninger.

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister?

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister? Dødsfald hvad sker der, når vi mister? 1. Når vi har mistet 2. Hvem arver? 3. Valg af skifteform udlevering af boet fra skifteretten 4. Hvordan forløber bobehandlingen? 5. Hvad skal der ske med ejendelene?

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaver og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der kommer med jævne mellemrum spørgsmål om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gaver til børn. Der er på dette område flere

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Tvangsarv. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Tvangsarv. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.13.2014-07 (20140215) Tvangsarv Tvangsarv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven indeholder fortsat regler om tvangsarv til børn. Reglerne blev i 2008 lempet, så tvangsarven blev

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO NJORD LAW FIRM VI TAGER OS AF BOETS BEHANDLING Heldigvis oplever de fleste kun få gange i livet, at en nær pårørende dør, og at de står med ansvaret

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning - 1 Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I nogle tilfælde løses gældsproblemer ved en akkordaftale mellem skyldneren og kreditorerne. Senest har akkordaftaler

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gaver, arveforskud og arv

Gaver, arveforskud og arv - 1 06.13.2017-39 (20170930) Gaver, arveforskud og arv Gaver, arveforskud og arv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ikke sjældent har forældre i den tredje alder et ønske om at give børn og

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Om fælles testamenter

Om fælles testamenter - 1 Om fælles testamenter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Både ægtefæller og papirløst samlevende kan have behov for at oprette testamente med en anden arvedeling end foreskrevet i arveloven.

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 5 5 5 5/6 6 Forældrekøb Køb af lejlighed Udlejning Boligsikring Den unges skatteforhold Forældrenes skatteforhold Virksomhedsskatteordningen Kapitalafkastordningen

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest - 1 Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til skattevæsenets

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar Moms og fast ejendom Danske Skatteadvokaters forårsseminar Salg af fast ejendom v/[ ] Momspligt Momslovens 1 og 4 (MSD art. 1 og 2) Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark

Læs mere

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værelsesudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mangel på studieboliger trækker næsten altid overskrifter ved studiestart. Mange studerende skal i løbet af få uger mobilisere en bolig

Læs mere

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Dato: 20. december 2010 Årets meddelelse nr.: 28. BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Blue Vision A/S erhverver samtlige aktier i Seaside Holding A/S. Bestyrelsen i Blue Vision A/S har den 17. november

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Sommerhusudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af indtægter fra sommerhusudlejning er et af de tilbagevendende spørgsmål fra sommerhusejere landet over. Også skattevæsenet

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 4 Forældrekøb 4 Køb af lejlighed 4 Udlejning 4 Boligsikring 4 Den unges skatteforhold 4 Forældrenes skatteforhold 5 Virksomhedsskatteordningen 5 Kapitalafkastordningen

Læs mere

Små skattefri personalegoder

Små skattefri personalegoder - 1 Små skattefri personalegoder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen og Socialdemokratiet blev i marts enige om at indføre en skattefri bagatelgrænse for personalegoder. Tanken er,

Læs mere

Gaver til børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Gaver til børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Gaver til børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der overføres hvert år betydelige beløb som gaver til børn. Udover at hjælpe børnene kan der være en del afgiftskroner at spare ved et

Læs mere

Bevis for anskaffelsessum - Gem udgiftsbilag vedrørende den faste ejendom

Bevis for anskaffelsessum - Gem udgiftsbilag vedrørende den faste ejendom - 1 Bevis for anskaffelsessum - Gem udgiftsbilag vedrørende den faste ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) For mange ejendomme skal fortjeneste ved et salg beskattes. Udgifter til forbedring

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Arveafkald og afgifter

Arveafkald og afgifter - 1 Arveafkald og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ønsker man en anden arvedeling end lovens ordning, kan et arveafkald være en løsning i nogle tilfælde. Også de skatte- og afgiftsmæssige

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Samlevertestamenter.

Samlevertestamenter. - 1 Samlevertestamenter. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med arveloven, der trådte i kraft den 1. januar 2008, blev der bl.a. vedtaget regler om de såkaldte samlevertestamenter. Jeg har

Læs mere

Generationsskifte og skattemæssig succession

Generationsskifte og skattemæssig succession - 1 Generationsskifte og skattemæssig succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Generationsskifte af virksomheder har væsentlig politisk interesse. Der gælder meget lempelige skattemæssige

Læs mere

Aktieløn - den nye trend

Aktieløn - den nye trend Aktieløn - den nye trend Lagernummer: 4412050020 Udgivet af Politisk-Økonomisk Sekretariat Januar 2005 Oplag: 5.000 stk. Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon: 33 30 43 43 E-mail: hk@hk.dk

Læs mere

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER Med virkning pr. den 1. januar 2007 trådte en ny lov om, hvordan ægtefællers pensionsrettigheder skal behandles, når ægtefæller bliver separeret, skilt eller

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere