Januar 2009 HISTORISK. anmeldelse af Byggeskade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Januar 2009 HISTORISK. anmeldelse af Byggeskade"

Transkript

1 V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e Januar 2009 anmeldelse af Byggeskade

2 Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn svigteftersyn normalt A+B eftersyn eventuelt C eftersyn Ejers egen 1-års gennemgang Opfølgning af 1-års eftersyn Statuskort for opfølgning Forberedelse af 5-års eftersyn 5- års eftersyn kontroleftersyn Ejers egen 5-års gennemgang Opfølgning af 5-års eftersyn Eventuel skadeanmeldelse Eventuel skadedækning

3 anmeldelse af byggeskade Denne vejledning henvender sig til ejere og administratorer af støttet boligbyggeri. Vejledningen informerer om Byggeskadefondens dækning af byggeskader i støttet boligbyggeri. Vejledningen beskriver hvad bygningsejeren skal gøre, når en byggeskade konstateres, og hvilken praksis fonden har for dækning af skader. indhold Når en byggeskade konstateres - side 2 Bygningsejerens ansvar og handlepligt - side 4 Forældelse og passivitet - side 5 Sådan anmeldes en byggeskade - side 7 Sådan udfyldes anmeldelsesskemaet - side 8 Fondens sagsbehandling - side 12 Udbedring af skader udgifter og betaling - side 14 Ordliste - side 16 Byggeskadefonden Januar 2009

4 når en byggeskade konstateres Det er langt fra alle skader i et byggeri, som dækkes af Byggeskadefonden. Bygningsejeren bør derfor undersøge dækningsreglerne grundigt inden eventuel anmeldelse af byggeskade. hvad dækkes af fonden? Før anmeldelsesskemaet udfyldes og indsendes til fonden må bygningsejeren overveje, om der er tale om en byggeskade. Der kan gå nogen tid, før fonden kan træffe afgørelse. Hvis det ender med en afvisning af dækning, har alle parter brugt unødigt arbejde på anmeldelsen. Kun byggeskader kan dækkes af fonden. Ved byggeskade forstås brud, lækage, deformering, ødelæggelse eller svækkelse i bygningen. Byggeskaden skal have årsag i forhold ved opførelsen af byggeriet. Er der tale om en tilbygning eller en ombygning, skal byggeskaden have årsag i forhold ved udførelsen af disse byggearbejder. Svigt og byggeskader i bygningsdele, som i fondens brev om resultatet af eftersyn er placeret i gruppe 4 eller 5, vil normalt blive dækket af fonden. Uvæsentlige forhold er ikke omfattet af fondens dækning. Andre fysiske forhold (funktionelle forhold) end brud, lækage o.s.v. kan i særlige tilfælde anses som byggeskade. Det kræver, at disse funktionsforhold på afgørende måde nedsætter bygningens brugbarhed. F.eks. hvis et varmeanlæg gør boligen ubeboelig. Selv om der aktuelt hverken er tale om fysiske eller funktionelle byggeskader, kan fonden anse et forhold som en byggeskade, hvis fondens erfaringer siger, at det uden afhjælpning vil udvikle sig til en byggeskade. I vurderingen af sådanne forhold indgår også overvejelser om bygningsdeles sikkerhed og om risiko for personers sikkerhed og sundhed. Forhold, som er omtvistede ved afleveringen, er ikke omfattet af byggeskadebegrebet. Sådanne forhold er oprindelige mangler eller fejl og skal afklares som en del af byggesagen. eksempler på forhold, som ikke dækkes af fonden Manglende brandsikring Manglende isolering mod kulde eller varme, såfremt der ikke er tale om skadelig kondens Manglende lydisolering Manglende kvalitetssikringsdokumentation Skade på friarealer herunder veje og stier Skade på bygninger med et bebygget areal på mindre end 10 m 2 Skade på bygninger uden fundament til frostfri dybde Nedbrudte elastiske fuger med kort levetid (sliddel) Ikke skadelige revner i murværk og indervægge Ikke skadelige revner i sokkelpuds Afskalninger af tyndpuds Knirkende gulve Bygningsdele med opbrugt levetid

5 når en byggeskade konstateres Nogle skader kræver umiddelbar indgriben fra bygningsejeren. Der kan være risiko for personsikkerheden eller der kan være behov for straks at begrænse en forværring af skadens omfang. Byggeskader i forsøgsbyggeri er omfattet af fondens dækning. Det gælder selv om forsøget er slået fejl. Men dækning forudsætter, at forsøget er planlagt, gennemført, registreret og rapporteret forsvarligt i overensstemmelse med gældende praksis. og hvad afvises? I reglerne om skadedækning er en række forhold undtaget. Det gælder f.eks. skader, der skyldes manglende vedligehold, opbrugt levetid eller andre forhold i driften af bygningen. Desuden er almindelige mangler ikke byggeskader. Yderligere kan nævnes, at hvis et forhold anerkendes som en byggeskade, dækkes driftstab, andet indirekte tab og følgeskader ikke. Det samme gælder æstetiske forhold. Følgeskader i form af vandskade på tapet eller på indvendig maling dækkes derfor ikke. Uopsættelig afhjælpning Fonden dækker ikke udgifter til arbejder, der er igangsat, før fonden har anerkendt byggeskaden. Bygningsejeren skal dog udføre nødvendige, midlertidige afhjælpende foranstaltninger straks, hvis personsikkerheden er alvorligt truet. Hvis svigt eller byggeskade er placeret i gruppe 5 ved eftersyn vil ejeren blive kontaktet af fondens medarbejdere om afhjælpningen. Fonden dækker de nødvendige udgifter til midlertidig afhjælpning f.eks. afstivning og afskærmning selvom foranstaltningerne udføres, før skaden er anmeldt til fonden. Det forudsætter, at forholdet iøvrigt er dækningsberettiget, og at det sker umiddelbart inden skaden anmeldes eller afgøres. Byggeskaden anmeldes snarest muligt til fonden. Kontakt fonden, hvis der er tvivl om et forhold er uopsætteligt. Bygningsejers pligt til at begrænse tab En bygningsejer, der opdager en byggeskade, skal søge skadens udbredelse og følger begrænset eller afværget. Denne pligt kaldes en tabsbegrænsningspligt. Den gælder både i forhold til beboerne, forbipasserende, fonden og eventuelle ansvarlige for skaden. Ejeren må derfor foretage fysiske foranstaltninger som midlertidig afstivning, afspærring, afdækning med presenninger og opsætning af skilte. Dernæst må ejeren afhængig af skadetype iværksætte administrative tiltag (papirarbejde) for at få skaden udbedret. En ejer kan helt eller delvist miste retten til erstatning m.v. hos de ansvarlige, hvis ejeren ikke handler hensigtsmæssigt og begrænser tabet. Hvis der i øvrigt er tale om en dækningsberettiget skade, som senere anmeldes til fonden, kan fonden bl.a. dække udgifter til uopsættelige afhjælpningsforanstaltninger.

6 bygningsejerens ansvar og handlepligt Bygningsejeren har en pligt til at reagere og handle, når en byggeskade konstateres. Der skal reklameres overfor eventuelle ansvarlige rådgivere eller entreprenører. Uopsættelige foranstaltninger specielt af hensyn til personsikkerheden skal udføres straks og uden at afvente skadeanmeldelsen til fonden. Det er beskrevet foran på side 3. I andre tilfælde og det er de fleste skal ejeren først søge at få en byggeskade udbedret af rådgiver, entreprenør, leverandør eller for andelsboliger af sælger, før anmeldelse til fonden. Er byggeriet opført af en bygherre, som ikke er den senere driftsherre, skal ejeren også reklamere over for bygherren. Foreligger der garantier for entreprenørers eller andre parters arbejde skal garantistiller have et brev om ejerens krav, Ejeren skal snarest muligt prøve at få aftaler med modparten eller dennes forsikringsselskab. Det gælder både aftaler om udbedring, om levering, godtgørelse, afslag og erstatning. Ejeren skal i den forbindelse sørge for, at udbedring sker efter gældende regler og god byggeskik. Ejeren skal hurtigst muligt anmelde sagen til fonden, hvis der ikke opnås aftale om udbedring. Handlepligt Ejeren har en handlepligt. Det betyder, at ejer har pligt til at iværksætte og gennemføre nødvendige aktiviteter. F.eks. at reklamere, besvare breve og deltage i forhandlinger. Fonden forbeholder sig ret til at nægte dækning, hvis en ejer handler anderledes, end en god og fornuftig ejer ville have gjort (egen skyld). Sagkyndig bistand/sagsanlæg Ejeren kan selv antage en advokat eller en uafhængig tekniker til at hjælpe sig. Ejeren må selv afholde udgiften hertil i første omgang. Ejeren kan dog få dækket indtil 95% af nødvendige udgifter. Det forudsætter, at byggeskaden og/eller udgifterne til sagkyndig bistand anmeldes, og at der er tale om en byggeskade, der ville have været dækningsberettiget. Se nærmere om omkostninger på side 12. Ejeren kan kun begære udmeldelse af syn og skøn eller anlægge rets- eller voldgiftssag, hvis forholdene er uden betydning for fonden. Ønsker ejeren selv at køre sag ved voldgiftsnævnet eller domstolene i tilfælde, der kan ende med anmeldelse, skal fonden forud godkende sagens anlæg m.v. Fonden kan afvise at dække, hvis ejeren har anlagt sag m.v. uden fondens godkendelse. Bygningsejers reklamation Bygningsejeren skal omgående sende reklamation til alle tænkelige ansvarlige personer og selskaber. Modparterne får dermed også mulighed for at foretage videre reklamation til underentreprenører m.fl., som ejeren ikke er bekendt med. Ved en reklamation afbrydes visse former for forældelse af byggeansvaret for de forhold, der reklameres over. Det skal anføres i reklamationsbrevet, at ejeren har konstateret en skade, og at ejeren skønner, at den pågældende rådgiver, underrådgiver, entreprenør, underentreprenør, leverandør eller sælger kan være ansvarlig. Skadens art skal nærmere beskrives i brevet. Modparten skal have en rimelig frist, f.eks. en måned, til at reagere. Reklamationen skal

7 af hensyn til sagens belysning vedlægges relevant dokumentation. Ejeren skal følge op på ubesvarede eller afviste reklamationer. Ellers kan en efterfølgende sag tabes med henvisning til passivitet. entreprenørgaranti Der skal sendes et brev til den, der har stillet garantien (typisk en bank eller Dansk Kaution), hvori det meddeles, at der overfor entreprenøren er rejst krav om at udbedre de påviste mangler, og at garantien ikke kan nedskrives, før manglerne er afhjulpet af entreprenøren. Hvis entreprenøren ikke udbedrer de påviste mangler, vil bygningsejeren kunne kræve garantien udbetalt til dækning af udbedringsomkostningerne.

8 forældelse og passivitet En almen bygningsejers krav overfor modparter forældes senest 5 år efter byggeriets aflevering, men han kan miste sine krav før, f.eks. hvis han udviser passivitet overfor de ansvarlige. Reglerne om forældelse og passivitet er komplicerede, og nedenfor har vi kun beskrevet hovedreglerne for almene byggerier. Voldgiftsretten afgør i sidste ende, om et krav er mistet ved forældelse eller passivitet, hvis parterne ikke kan blive enige. Generelt om forældelse De ansvarlige kan nægte at deltage i udbedringen, når forældelse er indtrådt. I nogle tilfælde forestår de ansvarlige dog alligevel udbedringen eller leverer byggematerialer uden beregning. Der er to sæt regler om forældelse af ansvar. Bemærk, at forældelse efter de to regelsæt løber samtidig. Forældelse indtræder, når forældelsestiden er gået efter ét af de to regelsæt. Lov om forældelse nye regler pr. 1. januar 2008 Ansvar forældes efter denne lov 3 år efter det tidspunkt, hvor ejeren vidste eller burde vide, at han har et krav mod den ansvarlige. Det vil sige fra det tidspunkt, hvor fejlen eller manglen opdages eller burde være opdaget. Ejeren bliver måske klar over fejlen eller manglen, når ejeren får fondens brev ved 1-års eftersynet. I andre tilfælde kan tidspunktet være kort efter byggeriets ibrugtagelse eller i forbindelse med 5-års eftersynet. Forældelse kan afbrydes ved anlæg af sag ved domstol eller voldgiftsret, eller ved at den ansvarlige erkender sit ansvar. Midlertidig afbrydelse af forældelse kan ske ved udmeldelse af syn & skøn og ved forligsforhandlinger. Reklamation afbryder ikke forældelse efter disse regler. Byggeansvar 5 år Sideløbende med reglerne i lov om forældelse kan rådgivere, entreprenører og leverandører i almene byggerier normalt kun gøres ansvarlige for fejl og mangler i 5 år efter byggeriet er afleveret. Det fremgår af AB/ABR-regelsættet, som skal anvendes for aftaler om opførelse af almene byggerier. Forældelse af byggeansvar afbrydes ved reklamation. Passivitet Uanset reglerne både i lov om forældelse og om byggeansvaret kan ejeren miste sine krav mod de ansvarlige, hvis han er passiv. Herved forstås, at han gennem nogen tid har været klar over, at modparten kan være ansvarlig for fejl og mangler, uden at han har gjort dette gældende over for modparten. Er problemerne påpeget i fondens brev om resultatet af 1-års eftersynet, kan ejeren ikke vente med at reklamere til der har været 5-års eftersyn. Allerede efter 1-1½ år kan kravet været mistet på grund af passivitet og efter 3 år er det som nævnt ovenfor forældet. Fonden forbeholder sig at nægte dækning, hvis ejeren er passiv. Se mere om forældelse på herunder om 10-årig forældelse ved andelsboligforeninger, købt på skøde.

9 sådan anmeldes en byggeskade Ved anmeldelse af en byggeskade skal bygningsejeren anvende fondens standardskema og vedlægge relevante bilag. generelt om anmeldelse Anmeldelse skal ske på det skema, fonden har fremsendt til bygningsejer. Skemaets to sider bedes udfyldt omhyggeligt og underskrevet af en tegningsberettiget på ejerens vegne. Kopi eller genpart af det udfyldte og underskrevne skema skal sendes til kommunen. Bilag medsendes kun til fonden og ikke til kommunen. Ejeren skal meddele alle relevante oplysninger til brug for fondens behandling af anmeldelsen. Fonden har på forhånd forsynet skemaets hoved med oplysninger om byggeriet. Ejeren bedes rette disse oplysninger, hvis de er forkerte. Ejeren skal især være opmærksom på, om alle dele af et etapebyggeri er med, da fonden udsender et anmeldelsesskema for hvert selvstændigt byggeri (hvert tilsagn). udfyldelse af skema Skemaets punkter bedes udfyldt kort og præcist. Sker anmeldelse på baggrund af fondens eftersyn, bedes anvendt de samme betegnelser, som er anført i fondens brev eller i rapporten fra eftersynet. Er der behov for plads til yderligere beskrivelse, kan vedlægges et brev, en redegørelse og lignende, med angivelse af bilagsnummer i skemaet. På side 1 i skemaet skal ejeren afgive en række oplysninger om skaden. Side 2 har form af en checkliste, som udfyldes med ja/nej og med angivelse af bilag. De enkelte punkter i listen har betydning, når fonden skal vurdere om og i hvilket omfang det anmeldte forhold er dækningsberettiget. udfyldelse af skema Relevante bilag skal indsendes sammen med skemaet. Men det skal kun være de dokumenter, der har med de anmeldte forhold at gøre. Det er ikke nødvendigt at vedlægge kopi af rapporter fra eftersyn, da fonden har dem i forvejen. I oversigten side 11 er vist eksempler på relevant dokumentationsmateriale. Øvrig dokumentation for kvalitetssikring bedes ikke fremsendt i første omgang.

10 sådan udfyldes anmeldelsesskemaet På skemaets 1. side beskriver bygningsejeren skadens karakter og omfang. Punkt 1 Anmeldelsestidspunkt Af hensyn til den videre sagsbehandling i fonden skal det angives, om anmeldelse sker i forlængelse af fondens eftersyn. Byggeri med tilsagn efter 3. april 1997 er både omfattet af regler om et 1-års eftersyn og et 5-års eftersyn. Byggeri med tilsagn før 4. april 1997 er omfattet af regler om et 5-års eftersyn. Der skal ikke sættes kryds, hvis anmeldelse sker uden sammenhæng med fondens rapport. Anmeldelsesskemaet skal være kommet frem til fonden inden 20 år fra byggeriets aflevering. For andelsboliger opført væsentligst i bygherrens eget regi gælder 20-års fristen fra byggeriets skæringsdato d.v.s. overgangen fra anlæg til drift. Der kan ikke foretages anmeldelse, før byggeriet er afleveret. Punkt 2 Oplysning om skadetype Her anføres kort og præcist, hvilket eller hvilke forhold, der anmeldes. F.eks.: Revner i indervægge af porebeton. Upræcise formuleringer vil medføre forsinket behandling af anmeldelsen. F.eks. kan fonden ikke behandle anmeldelse af Se 5-års rapport. Rapporterne indeholder typisk også omtale af mange forhold, der ikke vil være dækningsberettigede. Punkt 3 Oplysning om skadeomfang Her angives omfanget. F.eks.: Revner i 4 boliger, op til 1 mm brede og 2 m lange. Hvis der er gået nogen tid siden fondens eftersyn, er det vigtigt at udviklingen i omfanget beskrives. Fotos af skaderne bedes medsendt. Punkt 4 Oplysning om eventuelle følgeskader Her skal oplyses om følgeskader på andre bygningsdele eller eventuelt på personer. F.eks.: Ingen følgeskader på andre bygningsdele. Punkt 5 Oplysning om hvordan og hvem, der opdagede skaden Omstændighederne ved skadens opdagelse beskrives. Det skal oplyses, hvem der opdagede skaden og i hvilken forbindelse. F.eks.: Ved det årlige eftersyn af indvendige vægge i overensstemmelse med driftsplanen, så ejendomsinspektøren revnerne. Punkt 6 Hvornår blev skaden opdaget Datoen skal oplyses. Hvis der er tale om en langvarig erkendelse af, at en skade er til stede, bedes oplyst både datoen for den første mistanke og datoen for den endelige erkendelse. Sidstnævnte dato kan være den dag, man modtager en rapport fra et teknikerfirma eller en eftersynsrapport fra fonden.

11 pkt. 1-6

12 sådan udfyldes anmeldelsesskemaet På skemaets 2. side giver bygningsejeren supplerende oplysninger til fondens vurdering af, om skaden er dækningsberettiget. Anmeldelsesskemaet vedlægges relevante bilag. Punkt 7 Er skaden omfattet af aftale om forsøg? Er der tale om forsøgsbyggeri, skal der vedlægges dokumentation herfor. Byggetekniske fejlslagne forsøg, der fører til byggeskade, er normalt omfattet af fondens dækning. Men et forsøg skal på forhånd være aftalt, veldefineret og dets omfang begrænset. Forudsætningen er altså, at der i forbindelse med f.eks. aftaler og kontrakter foreligger en klar og tydelig dokumentation om, hvad forsøget går ud på, hvem der er ansvarlig, hvem der deltager, hvem der betaler for forsøget, og hvordan forsøgsresultater afrapporteres. Punkt 8 Reaktion over for de ansvarlige Der skal besvares en række spørgsmål om reklamation til de firmaer m.v., der kan være ansvarlige for byggeskaden. Fondens egentlige behandling af en anmeldelse sker ikke, før reklamationsforholdene er oplyst tilstrækkeligt, med mindre der er tale om skader, hvor udbedringen er uopsættelig (personrisiko). Punkt 9 Oplysninger om drift Her besvares spørgsmål om driftsplan og driftsjournal. Den oprindelige driftsplan er eller burde være udarbejdet af de tekniske rådgivere eller den bygherre, der stod for byggeriets opførelse. Driftsplanen kan være ført ajour, fordi vedligeholdelse m.v. i praksis har vist, at den oprindelige driftsplan ikke modsvarede de faktuelle forhold, eller fordi fonden har pålagt ejeren øget vedligeholdelse. I en driftsjournal noteres (dokumenteres) den faktisk afholdte drift systematisk. Punkt 10 Dokumentation af det anmeldte forhold Her gives bl.a. oplysninger om, hvordan byggeriet i sin tid var organiseret. Punktet er opdelt i en række spørgsmål, der besvares hver for sig. Punkt 11 Søges kun om dækning af udgifter til juridisk eller teknisk bistand? Hvis der er foretaget udbedring af de ansvarlige, kan fonden dække ejers udgifter til sagkyndig bistand. Det forudsætter, at resten af skemaet også udfyldes. Der skal vedlægges dokumentation og specifikation for de afholdte udgifter. Der bedes påført en kontaktperson med telefonnummer på skemaet. 10

13 pkt relevante bilag til skadesanmeldelse Tegninger og beskrivelse af bygningsdelen Billeder af de anmeldte forhold Kopi af de relevante dele af driftsplanen og driftsjournalen Kopi af brevveksling om skaden med ejerens eget forsikringsselskab Liste over samtlige medvirkende ved opførelsen (rådgivere, entreprenører, leverandører og sælgere) Reklamationsbreve og anden dokumentation for ansvarsforfølgelse Entreprenørgarantier Kopi af skøde (kun ved andelsboligforeninger købt på skøde) Kopi af overdragelsesaftale (hvor bygherre og driftsherre ikke er den samme) Erklæring om risikobehæftede forhold (hvor tilsagn om støtte er givet efter den 1. maj 2000) Oversigtstegninger med angivelse af eventuelle servicearealer og andre bygningsarealer, der tilhører en anden ejer Vedtægter for en eventuel ejerforening. 11

14 fondens sagsbehandling Fonden foretager både en juridisk og en teknisk vurdering af en skadeanmeldelse som regel suppleret med besigtigelse af den anmeldte skade. Fondens skriftlige afgørelse om eventuel skadedækning er ledsaget af anvisninger til bygningsejeren om det videre arbejde med udbedring af skaden. Før fonden afgør, om en anmeldt skade er dækningsberettiget, foretager fonden normalt følgende sagsbehandling: Er anmeldelsen tilstrækkeligt oplyst? Ejeren skal meddele alle nødvendige oplysninger til fonden. Det gælder både tekniske og juridiske oplysninger. Fonden påbegynder ikke sagsbehandling, før anmeldelsen er fuldt oplyst. Fonden kan derfor hurtigere afgøre en skadeanmeldelse, hvis bygningsejeren fra starten vedlægger alle nødvendige oplysninger, som fremgår af vejledningen om udfyldelse af anmeldelsesskemaet på side Besigtigelse Det er som regel nødvendigt at fonden foretager en besigtigelse, selvom ejeren har fremsendt alle oplysninger. Fonden betaler alle udgifterne til besigtigelsen, herunder også håndværkerudgifter m.v. til at åbne bygningskonstruktioner, tage prøver eller foretage målinger. Det gælder også udgifter til efterreparationer. Ejeren skal give adgang til besigtigelsen, der i nogle tilfælde udføres af et teknikerfirma på fondens vegne. Teknisk vurdering af både anerkendelser og afvisninger Fondens egne teknikere foretager efter besigtigelsen en samlet teknisk vurdering af den anmeldte skade. Hvad er årsagen og omfanget, og hvad skal der til for at udbedre skaden og forebygge nye skader? Fonden kan i medfør af skadebekendtgørelsen f.eks. pålægge ejeren særlige tiltag i den fremtidige drift for at undgå, at skaden genopstår. Fonden bestræber sig på også at foretage denne tekniske vurdering og vejledning til bygningsejeren, selvom anmeldelsen afvises. Den tekniske vurdering afsluttes normalt med et byggeprogram for udbedring af skader, der anerkendes. Derved udnyttes fondens viden både om den konkrete skade og om udbedring af skader generelt. Byggeprogrammet er en kortfattet beskrivelse af, hvad der anses for nødvendigt og tilstrækkeligt for at udbedre skaden og forhindre yderligere skade. Den tekniske rådgiver udarbejder tegninger og beskrivelser på grundlag af byggeprogrammet. Anerkendelse eller afvisning? Fondens jurister foretager straks efter anmeldelsen en foreløbig juridisk vurdering af, om forholdet er dækningsberettiget. Juristerne vurderer også foreløbigt, om det er muligt at placere ansvaret, hvis der er tale om en byggeskade (regres). En del anmeldte forhold kan allerede afgøres på grundlag af oplysningerne i anmeldelsen. Der anmeldes ofte flere forhold i samme anmeldelse. Nogle af forholdene kan umiddelbart anerkendes eller afvises uden yderligere undersøgelser. Afvisning sker f.eks., hvis det er åbenbart, at skadebekendtgørelsens betingelser for dækning ikke er opfyldt. 12

15 fondens sagsbehandling I andre tilfælde afvises, fordi de anmeldte forhold er ubetydelige. Ejeren bør undgå at anmelde sådanne forhold. Derved undgås unødigt arbejde for alle parter. Øvrige skader vurderes yderligere, før det afgøres, om fonden dækker. Den endelige juridiske vurdering kan ofte ikke ske, før der foreligger en rapport fra besigtigelsen. Fonden vurderer konkret i hvert enkelt tilfælde, om en række tekniske og juridiske betingelser er opfyldt for at dække byggeskaden. Regler herfor er fastlagt i Bekendtgørelse om skadedækning fra Byggeskadefonden. Fondens afgørelse Fonden sender snarest muligt en skriftlig afgørelse til ejeren. Fonden afgør, om ejeren eller fonden skal stå for udbedringen. Vilkårene for udbedringen vedlægges anerkendelsen, der normalt også indeholder en vejledning til ejeren om, hvordan udbedringen gribes an. Fonden sender kopi af afgørelsen til kommunen. Regres forsinker udbedringsarbejdet Fonden indtræder automatisk i ejerens ret til erstatning m.v. overfor de ansvarlige, hvis en skade anerkendes som dækningsberettiget. Fondens jurister skal derfor i hver enkelt sag vurdere, om det er sandsynligt, at en regressag vil føre til, at de(n) ansvarlige erkender ansvaret, og at der kan opnås forlig eller om de(n) ansvarlige pålægges ansvaret ved voldgiftsretten eller domstolene. Fonden indtræder også automatisk i ejerens ret til erstatning fra ejerens eget forsikringsselskab. Det gælder f.eks ved svampeskader. En regressag kan forsinke gennemførelse af selve udbedringsarbejdet, fordi der skal sikres retsgyldigt bevis for skaderne og deres omfang. Samtlige udgifter til advokat, syn og skøn, voldgift m.v. vedrørende fondens regres betales alene af fonden. Gennemførelse af andre arbejder Der er intet til hinder for, at andre arbejder (mangeludbedring eller forbedringer) gennemføres samtidig med udbedring af de dækningsberettigede byggeskader. Ejeren må så træffe aftale med det pågældende rådgiverfirma og håndværkerne om disse arbejder, der er fonden uvedkommende. Foretrækker ejeren en anden (bedre) teknisk løsning af byggeskaden end den, der fremgår af fondens byggeprogram, må ejeren selv betale forskellen forbedringsdelen. Det kan for eksempel være udskiftning i stedet for opretning af delvist nedbrudte teglstenstage eller etablering af udvendige ståltrapper i stedet for trætrapper. udbud Arbejderne gennemføres efter gældende udbudsregler. I nogle tilfælde er tilbudspriserne så høje, at udbedringen må udskydes. 13

16 udbedring af skader udgifter og betaling Fonden dækker som udgangspunkt 95% af bygningsejerens udgifter til udbedring af en skade inklusiv den nødvendige rådgivning. Skadedækningen sættes dog altid i forhold til den skadede bygningsdels restlevetid. Valg af rådgiver Som hovedregel er det fonden, der udpeger et rådgiverfirma til at stå for udbedringen. I de tilfælde, hvor ejeren selv står for udbedringen, skal han sikre, at der vælges en teknisk rådgiver, som har kvalifikationer til opgaven. Er der eksempelvis tale om udbedring af konstruktive problemer, skal ejeren derfor vælge et ingeniørfirma med ekspertise i konstruktioner. Ejeren kan ikke vælge et firma, som har medvirket ved byggeriets opførelse eller drift. Uden fondens særskilte godkendelse kan ejeren heller ikke vælge et firma, som har medvirket ved fondens eftersyn af byggeriet. Problemer vedrørende ejers udgifter til rådgivning Fonden dækker visse udgifter til uafhængig rådgivning fra f.eks. arkitekt eller ingeniør til konstatering af skadernes art, omfang og årsag. Eller til rådgivning fra advokat til gennemførelse af krav mod de ansvarlige for en byggeskade. Udgifter til rådgivning dækkes kun i det omfang, det efter fondens vurdering er påkrævet for skadens nødvendige og forsvarlige udbedring. Det står i bekendtgørelsen om skadedækning. Udgifter, der ikke dækkes Fonden dækker ikke ejerens udgifter til projektering, der er igangsat, før fonden har anerkendt byggeskaden. Det gælder også udgifter afholdt som led i driften. Se dog side 3 om uopsættelig afhjælpning. Fonden dækker heller ikke ejerens udgifter til: brug af rådgiver til at gennemgå f.eks. breve, eftersynsrapport m.v. tekniske undersøgelser, der ikke giver andre oplysninger end eftersynsrapporten tekniske undersøgelser, der ikke er nødvendige for at konstatere en skade tekniske rapporter som forberedelse til fondens eftersyn korrespondance med fonden både egne udgifter og udgifter til rådgiver tekniske eller juridiske rådgivere, der selv bor i den pågældende bebyggelse andre forhold (mangler) end dem, der er dækningsberettigede. Udgifter før anmeldelse Fonden dækker indtil 95 % af ejers udgifter til teknisk og juridisk bistand til at gennemføre krav mod de ansvarlige. Det forudsætter, at de udbedrede forhold opfylder kravene til dækning. Dækningen reduceres, hvis fonden foretager fradrag i dækningen af byggeskaden. F.eks. fradrag for opbrugt levetid eller manglende vedligeholdelse. Ejer får kun dækket udgifter til at anlægge sag ved voldgiftsnævnet eller ved domstolene, hvis fonden på forhånd har godkendt det. Det gælder også, hvis der udmeldes syn og skøn. Ellers kan fonden afvise at dække. Ejer må selv afholde udgifterne i første omgang. Beløb på under kr. dækkes normalt ikke. Udgifter i perioden mellem anmeldelse og anerkendelse Fonden dækker ikke ejers udgifter til eget personale, der deltager i besigtigelser og giver adgang til boliger m.v. Heller ikke regninger fra teknikerfirmaer, som ejeren selv engagerer. 14

17 udbedring af skader udgifter og betaling Fonden betaler derimod samtlige udgifter for de tekniske og juridiske undersøgelser, som fonden iværksætter i denne periode. Fonden dækker imidlertid kun 95 % af udgifterne, hvis fonden pålægger ejeren selv at foretage tekniske eller juridiske undersøgelser i denne periode. Fonden fastlægger efter forhandling med ejeren og dennes rådgiver rammerne herunder de økonomiske for sådanne undersøgelser. Fonden dækker indtil 95 % af ejerens nødvendige udgifter til juridisk bistand i denne periode ligesom for udgifter før anmeldelsen. Ejeren må selv afholde udgifterne i første omgang. Udgifter efter anerkendelse Fonden betaler samtlige udgifter til advokat, syn og skøn, voldgift m.v. vedrørende regres. Hvis fonden antager ejerens advokat til at bistå sig, afregner fonden denne bistand særskilt. Fonden dækker indtil 95 % af ejerens udgifter til projektering, tilsyn m.v., uanset om rådgiveren vælges af ejeren eller af fonden. Dækningsprocenten er som for håndværkerudgifter. Ejeren må selv afholde udgifterne i første omgang. Byggesagshonorar I de relativt få sager, hvor ejeren forestår udbedingen, dækker fonden indtil 95 % af byggesagshonoraret, som ikke kan overstige 2,5 % af byggeregnskabets samlede udgifter ekskl. honoraret. Udbetaling fradrag Hvornår betaler fonden? Fonden dækker først ejerens udgifter, når der foreligger revisorattesteret byggeregnskab. Ejeren må altså selv afholde udgifterne i første omgang, og fonden udbetaler ikke àconto beløb. Ejerens eventuelle udgifter til byggelånsrenter indgår derfor også i byggeregnskabet. Fradrag for opbrugt levetid Når fonden har truffet afgørelse om at dække en skade, er der som udgangspunkt tale om 95 pct. dækning. Der foretages fradrag i dækningen, hvis en bygningsdel udskiftes til en ny. Fonden dækker ikke nyt for gammelt. Fradraget beregnes efter almindelige erstatningsretlige principper som forholdet mellem den faktisk opbrugte levetid og den normale levetid for bygningsdelen. Den faktisk opbrugte levetid regnes fra afleveringen (skæringsdagen) til det tidspunkt, hvor udbedringen finder sted. Den normale levetid fastsættes efter et skøn, idet der dels tages hensyn til den tekniske litteratur, dels til fondens erfaringer. Levetiden vurderes som det antal år, der går, før bygningsdelen ville være udskiftet af en fornuftig bygningsejer, hvis den iøvrigt havde levet op til sædvanlig standard på området, var projekteret og udført uden svigt og havde været vedligeholdt. I skønnet indgår blandt andet en vurdering af bygningsdelens påvirkninger fra klimaet, af de konstruktive forhold, af materialer og eventuelle andre egenskaber, der påvirker levetiden i op- eller nedadgående retning. 15

18 ordliste Byggeansvar Rådgivere, entreprenører og leverandører i støttet nybyggeri har et samlet 5-årigt byggeansvar over for bygningsejeren. Byggeskade Når brud, lækage, deformering, ødelæggelse eller svækkelse i en bygning ikke er uvæsentlig og skyldes forhold ved byggeriets opførelse eller ved senere om- eller tilbygninger. Byggeteknisk svigt Hvis materialer, konstruktioner eller bygningsdele i et byggeri savner egenskaber, som burde have været der i henhold til offentlige forskrifter eller almindelig god byggeskik. Der er også tale om byggeteknisk svigt, hvis en ydelse helt mangler. Fejl og mangel Når svigt i et byggeri skyldes misligholdelse af indgået aftale, således at bygningsejeren kan gøre et ansvar gældende overfor enten rådgivere, entreprenører, leverandører eller sælgere. Kan både skyldes forkert aktivitet og undladt aktivitet. Forældelse Når et ellers berettiget krav lovligt kan afvises af skyldneren. Indtræder efter 3 år. Passivitet Når bygningsejer nøler for meget med at reklamere og følge op på reklamation. Regres Fondens bestræbelser på at gøre ansvar gældende mod de mulige ansvarlige. Fonden indtræder i bygningsejerens ret til erstatning mv., når en byggeskade anerkendes. Reklamation Bygningsejerens skriflige krav om udbedring af fejl og mangler over for de mulige ansvarlige. Udbedring De fysiske aktiviteter, som rådgivere, entreprenører, leverandører eller sælgere efter aftale med bygningsejeren sætter i værk for at udbedre svigt eller byggeskader. Vedligeholdelse Normal: Når bygningsejeren udarbejder en fornuftig driftsplan og gennemfører driftsplanens aktiviteter. Driftsplaner udarbejdes specifikt til det enkelte byggeri efter de gældende regler og vejledninger om bygningsdrift. Øget: Kan pålægges af Byggeskadefonden for at sikre, at et svigt ikke udvikler sig til en byggeskade. 16

19 Byggeskadefonden Byggeskadefonden er en form for forsikringsordning for byggeskader i boligbyggerier opført med offentlig støtte. Byggeskadefonden er en selvejende institution oprettet ved lov i Fondens formål er: at formidle viden og erfaringer for at begrænse byggeskader at udføre lovpligtige 1- og 5-års eftersyn af opførte byggerier at yde støtte til udbedring af byggeskader Der foretages både et 1-års eftersyn (svigt) og et 5-års eftersyn (kontrol). Ved eftersynene vurderes bygningernes tilstand og eventuelle skader registreres. Fonden kan yde støtte til dækning af indtil 95 % af bygningsejerens udgifter til udbedring af skader, som har deres årsag i forhold ved opførelsen af byggeriet. Fonden yder dækning til skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets afleverings- eller skæringsdato. Byggeskadefonden omfatter samtlige almene boliger, ungdomsboliger, lette kollektivboliger, ældreboliger, nybyggede private andelsboliger og kollektive bofællesskaber m.v., der har modtaget tilsagn om offentlig støtte efter den 30. juni Anmeldelse af byggeskade Tekst: Byggeskadefonden Redaktion, foto, layout: Tegnestuen Jens V. Nielsen Tryk: Vilhelm Jensen & Partnere Byggeskadefonden, januar 2009

20 Vejledninger for bygningsejere Forberedelse af 1-års eftersyn Byggeskadefondens svigteftersyn og bygningsejerens opgaver ved planlægningen og gennemførelsen af eftersynet. Opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejerens ansvar og opgaver ved opfølgning af eftersynet. Forberedelse af 5-års eftersyn Byggeskadefondens kontroleftersyn og bygningsejerens opgaver ved planlægningen og gennemførelsen af eftersynet. Opfølgning af 5-års eftersyn Bygningsejerens ansvar og opgaver ved opfølgning af eftersynet. Anmeldelse af byggeskade Bygningsejerens anmeldelse og fondens behandling af anmeldelsen. Vejledningerne er gratis og kan fås ved henvendelse til Byggeskadefonden eller downloades fra Studiestræde 50, 1554 København V Tel , Fax ,

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. opfølgning af. 5-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. opfølgning af. 5-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 5-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

Hvilke skader kan anmeldes. Inden du anmelder en byggeskade. Sådan udfylder du skadeanmeldelsen

Hvilke skader kan anmeldes. Inden du anmelder en byggeskade. Sådan udfylder du skadeanmeldelsen BvB information 2012 byggeskader Hvilke skader kan anmeldes Inden du anmelder en byggeskade Sådan udfylder du skadeanmeldelsen Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 forberedelse af 5-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. forberedelse af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. forberedelse af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 forberedelse af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 5-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

byggeskadefonden 5-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014

byggeskadefonden 5-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014 5-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014 byggeskadefonden tidsplan for 1-års og 5-års eftersyn 0 mdr. Faktisk aflevering 3 mdr. Orientering af bygningsejer og kommune om 1-års eftersyn

Læs mere

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Fondens 1-års eftersyn 5-års eftersyn Bygningsejerens 1-års eftersyn 5-års eftersyn 1-års eftersyn Tidsplan for 1-års eftersyn 0 1. md. 5.-6. md. 7.-8. md.

Læs mere

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN Hovedemner Mangler Reklamation Forældelse Garanti og tilbagehold Projekteringsansvar Udviklingsskade Voldgift, syn & skøn Mindelighedsaftaler

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN MODTAGET 13 MAJ 2011. Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V

BYGGESKADEFONDEN MODTAGET 13 MAJ 2011. Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V MODTAGET 13 MAJ 2011 BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50 Tlf.: 3376 2000 bsf@bsf.dk 1554 København V Fax: 3376 2010 www.bsf.dk Den 11.

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN 1-ÅRS EFTERSYN FORBEREDELSE UDFØRELSE, OPFØLGNING

BYGGESKADEFONDEN 1-ÅRS EFTERSYN FORBEREDELSE UDFØRELSE, OPFØLGNING FORBEREDELSE UDFØRELSE, OPFØLGNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk BYGGESKADEFONDEN 1-ÅRS EFTERSYN TIDSPLAN FOR 1-ÅRS OG 5-ÅRS EFTERSYN 0 mdr. Faktisk

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

Juridiske forhold. Prøveudbud Eftersyn af renoveringer Fradrag i dækning Forældelse og reklamation

Juridiske forhold. Prøveudbud Eftersyn af renoveringer Fradrag i dækning Forældelse og reklamation Juridiske forhold Prøveudbud Eftersyn af renoveringer Fradrag i dækning Forældelse og reklamation Prøveudbud eftersyn Eftersyn spredt på mange firmaer Vidensdeling/erfaringspredning BSFs eftersyn er ikke

Læs mere

byggeskadefonden 1-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014

byggeskadefonden 1-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014 1-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014 byggeskadefonden tidsplan for 1-års og 5-års eftersyn 0 mdr. Faktisk aflevering 3 mdr. Orientering af bygningsejer og kommune om 1-års eftersyn

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

yder dækning til skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets afleverings- eller skæringsdato.

yder dækning til skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets afleverings- eller skæringsdato. årsberetning 2008 Byggeskadefonden Byggeskadefonden er en selvejende institution med tre overordnede formål: at forestå og afholde udgifter til eftersyn af støttet boligbyggeri at yde støtte til dækning

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 22. februar 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING

MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING klassifikation af MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING FORELØBIG VEJLEDNING FOR EJERE OG ADMINISTRATORER AF STØTTET BOLIGBYGGERI August 2005 KLASSIFIKATION AF MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING Denne vejledning

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

5-års eftersyn. efter AB 92

5-års eftersyn. efter AB 92 5-års eftersyn efter AB 92 Senest ajourført den 20. september 2017 Indhold Indledning... 3 Indkaldelse til eftersynet og frister... 3 Regler for 5-års eftersyn... 4 Mangler... 5 Generelt om 5-års eftersyn...

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

Aftalegrundlaget var blandt andet ABT 93, der regulerer forhold mellem bygherre og entr e- prenør.

Aftalegrundlaget var blandt andet ABT 93, der regulerer forhold mellem bygherre og entr e- prenør. Advokatpartnerselskab Kalvebod Brygge 39-41 DK - 1560 København V Telefon: +45 33 300 200 Fax: +45 33 300 299 www.lundelmersandager.dk CVR nr. 32 28 39 34 SENDT PR. E-MAIL: nir@ringsted.dk Ringsted Kommune

Læs mere

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB Kort og godt om BvB en forsikring mod byggeskader hvem er BvB BvB gennemfører eftersyn af byfornyede ejendomme. BvB yder økonomisk støtte til udbedring af byggeskader på byfornyede ejendomme. BvB formidler

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Stormrådets afgørelse Stormrådet har besluttet, at du får delvis medhold i din klage, således at gøres opmærksom på den uhensigtsmæssige behandling

Stormrådets afgørelse Stormrådet har besluttet, at du får delvis medhold i din klage, således at gøres opmærksom på den uhensigtsmæssige behandling AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Stormrådet Dato: 15. november 2016 Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: Klageemne: Klage over sagsbehandling og affugtning Stormrådet har behandlet og afgjort din klage

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring

UDKAST. Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 7 Offentligt 2. oktober 2007 UDKAST Sag 07/05004 anl/lsf Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring I medfør af 25 B, stk. 7, 25 C, stk. 5, 25 E, stk. 4 og 25 F, stk. 4 og

Læs mere

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER 10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER Men ved at aftale ABR 89 begrænses ansvarsperioden til 5 år for de fleste sager af advokat Christian Molt Wengel, www.moltwengel.dk. Den 1. januar trådte

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk BYGGESKADEFONDEN BYGGESKADEFORSIKRING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Indholdsfortegnelse Beskrivelse af sagsforløb... 2 Fra idé til forslag... 3 Opstilling af krav... 4 et... 5 n... 6... 7 Januar 2001 Beskrivelse

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

Statistikken er positiv

Statistikken er positiv Statistikken er positiv -men der er stadig mange mindre væsentlige svigt! v/ole Bønnelycke Bebyggelser afleveret 1992-2003 med svigt i gruppe 4 eller 5 og med anerkendt byggeskade Antal i pct. i forhold

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

http://www.ebst.dk/publikationer/rapporter/bygherrevejl2/bygherrevejledning_2003/k...

http://www.ebst.dk/publikationer/rapporter/bygherrevejl2/bygherrevejledning_2003/k... Page 1 of 5 Publikationer "Bygherrevejledning 2003" Forsiden Resumé Indhold Kolofon Download Forrige Næste 15 Byggeriets afslutning Dette kapitel handler om de opgaver, som bygherren skal udføre i forbindelse

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale-Håndbog - Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand, side 1 af 8 Januar 2013 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N50-S1 (751-S562) Dato: 26-08-2013 Bygningsejer: Arbejdernes Andels Boligforening Langelandsgade 50 8100 Aarhus C Byggeriets beliggenhed: Helga Pedersens Gade

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen )

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) København Maj 2015 Sagsnr. 028156-0082 ham/liz Udbygningsaftale Mellem Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) og Rema Ejendom

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med dennes indfrielse

Læs mere

BERETNING OG BYGGEREGNSKAB

BERETNING OG BYGGEREGNSKAB Sag nr. MM1-740/741 BERETNING OG BYGGEREGNSKAB STAMDATA Adresse: Matr. nr.: Ejer: Tilsynskommune: Christians Torv 124, 2680 Solrød Strand. 18-q, Jersie By, Jersie. Solrød Kommune. Solrød Kommune. Sags

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Master til Totalrådgivningsaftale udfyldes ved aftaleindgåelse 1. Parterne 1.1. Undertegnede Esbjerg Kommune, Ejendomme Frodesgade 30 6701 Esbjerg CVR.nr. 29189803

Læs mere

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER BØRNEFAFLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER

VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER SKOVBURREN UVENTILEREDE TAGKASSETTER STORE OVENLYSKASSER UTÆT DAMPSPÆRRE

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 3 Driftsydelser [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Tilbudsgiver skal udfylde de steder, der er markeret med [ ]. Nærværende

Læs mere

Byggeteknisk eftersyn

Byggeteknisk eftersyn Eftersyn, metodik Byggeteknisk eftersyn - handler om at fastslå ved direkte og indirekte eftersyn om der er svigt (og skader) i det fysiske byggeri, og om der er fejl og mangler i dokumentationen. Eftersyn

Læs mere

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Udkast 1110.07 til Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp Forord 1 1. Indledning 1 2. Lovgrundlag

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Bygningsinspektoratet Planlægning og Byggeri

Læs mere

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 7 PRØVER Vejledning: I dette bilag fastsættes kundens krav til afprøvning af leverancen og af evt. indfriede optioner. Leverandøren udarbejder på baggrund af kundens krav en overordnet plan for prøverne.

Læs mere

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE udpeget i henhold til AB 92 46 1. Reglernes baggrund og formål Med reglerne om sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. i AB 92 46, er indført et nyt retsinstitut som en

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Dit boligkøb. Trin for trin. Køb. Byggeri. Aflevering. Efter Aflevering

Dit boligkøb. Trin for trin. Køb. Byggeri. Aflevering. Efter Aflevering Dit boligkøb Trin for trin Køb Reservation Købsaftale Aftale og betaling Købertilvalg & materialevalg Fastlæggelse af kvalitetsniveauer og forventningsafstemning Byggeri Bygherre Køber-indsigt Vores tilsyn

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0004 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0004 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmæglere MDE John Oppermann Wentzlau og Steen Grosen Fisketorvet 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 12. januar 2012. Klagen

Læs mere

2.1 Formålet med Udbygningsaftalen er at fastsætte bestemmelser om, at Selskabet skal gennemføre og afholde omkostningerne forbundet med Anlægget.

2.1 Formålet med Udbygningsaftalen er at fastsætte bestemmelser om, at Selskabet skal gennemføre og afholde omkostningerne forbundet med Anlægget. mellem CVR.nr. 64 50 20 18 Stengade 59 3000 Helsingør ( eller Kommunen ) og ALDI KARLSLUNDE K/S CVR.nr. 59260715 Rørgangen 1-5 2690 Karlslunde ( Selskabet ) hver for sig betegnet Part og sammen betegnet

Læs mere

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg Vurdering Baggrunden for nærværende forslag til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE OM BL.A. ENTREPRENØRENS BEVIS FOR TAB OG RÅDGIVERENS ANSVAR FOR FORSINKELSE OG MERARBEJDE.

VOLDGIFTSKENDELSE OM BL.A. ENTREPRENØRENS BEVIS FOR TAB OG RÅDGIVERENS ANSVAR FOR FORSINKELSE OG MERARBEJDE. 21. SEPTEMBER 2012 VOLDGIFTSKENDELSE OM BL.A. ENTREPRENØRENS BEVIS FOR TAB OG RÅDGIVERENS ANSVAR FOR FORSINKELSE OG MERARBEJDE. En ny kendelse afsagt af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed om

Læs mere

Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger

Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger Bekendtgørelse nr. 644 af 15. juni 2006 Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger I medfør af 143 t i lov om almene boliger

Læs mere

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM BOLIG BYG NY ELLER BYG OM Her kan du få råd om dit byggeprojekt uanset om du skal bygge nyt eller bygge om. 116/07 14.05.2013 Mange af vores kunder vælger at bygge eget drømmehus eller at ændre væsentligt

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2006) Kapitel 1 Voldgiftsaftalen 1. Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed afgør tvister mellem parter,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt banken, om at udstede følgende garanti Garantirekvisition Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti Arbejdsgaranti AB 92 ABT 93 Entreprenørgaranti med 5 års mangelsansvar,

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Alm Brand Bank Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Overvejer du at bygge ny bolig eller bygge om eller til, kan du i folderen her læse om nogle af de ting, du skal være opmærksom på i forbindelse

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

K E N D E L S E. Voldgiftssag nr. C-13218: Hvidovre Kommune. (advokat Frederik Bue Johnsen) mod. Fredensborg VVS Teknik A/S. (advokat Irene Wittrup)

K E N D E L S E. Voldgiftssag nr. C-13218: Hvidovre Kommune. (advokat Frederik Bue Johnsen) mod. Fredensborg VVS Teknik A/S. (advokat Irene Wittrup) K E N D E L S E i Voldgiftssag nr. C-13218: Hvidovre Kommune (advokat Frederik Bue Johnsen) mod Fredensborg VVS Teknik A/S (advokat Irene Wittrup) og AG5 A/S (advokat Jakob Sønder Larsen) Afsagt København,

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut.ejendomsmæglere MDE Lars Elbæk og Kim Haubjerg Johansen Vestergade 15 3200 Helsinge Nævnet har modtaget klagen den 20. august 2010. Klagen angår

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom

Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom Til sikkerhed for [købers navn]s (køber) opfyldelse af købsaftale af [xx.xx.xxxx] vedrørende køb af ejendommen

Læs mere