RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov"

Transkript

1 RevisorPosten SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE 4 Godtgørelse af elafgift Lempelse i reglerne for godtgørelse af elafgift vedrørende aircondition SIDE 4 Beskatning af fri bil til rådighed. Kan det undgås? Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds fordele med den stores ressourcer. SIDE 5 Hvornår skal der betales moms ved ombygning af en gammel ejendom DANMARK SIDE 6 Skattekonto hos SKAT, en mellemregningskonto for virksomheden SIDE 6 Firmajulegaver SIDE 7 Ejendomsvurderinger hvad går polemikken ud på? SIDE 8 Vi noterer at v/statsautoriseret revisor Steffen Møller Jensen Bredgade Kalundborg Tlf Fax A member of Kreston International A global network of independent accounting firms

2 2 Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer Af Mikael Risager, Taxpartner Når samlevende personer hjælper hinanden økonomisk, er der stor forskel på den skattemæssige behandling, alt efter om personerne er gift eller om de lever papirløst. Den sidste gruppe har væsentlige skattemæssige problemer som man nøje bør holde sig for øje. Det har ingen skattemæssige konsekvenser at yde gaver fra en ægtefælle til den anden ægtefælle der er hverken tids- eller beløbsbegrænsninger. Dog må ægtefællerne ikke være separeret/skilt. For samlevende personer, der ikke er gift, er der ikke samme muligheder. Dog kan der mellem personer, der har levet sammen i mindst 2 år, gives gaver på op til kr. årligt, uden at der udløses nogen gaveafgift. Men har personer boet sammen papirløst i mindre end 2 år, vil gaver mellem parterne udløse indkomstskat dvs. beskatning på op til ca. 52,5 %. Har personerne boet sammen i mere end 2 år, koster det 15 % i gaveafgift af beløb modtaget udover bundgrænsen på kr. pr. år. I den forbindelse skal de papirløse par være særligt opmærksomme på, om den ene part på grund af bedre indkomst- eller formueforhold, bidrager forholdsmæssigt mere til fælles økonomi end den anden part. For sker dette og det sker vist tit så modtager den mindre bemidlede part rent faktisk gaver fra den anden part. Eksempel: Forestiller vi os, at de samlede udgifter til en budgetkonto til dækning af udelukkende fælles omkostninger for et papirløst par der har levet sammen i mere end 2 år udgør kr. om måneden, og den ene part bidrager med kr. om måneden, mens den anden part bidrager med kr. om måneden, så er der tale om en skæv fordeling af fællesomkostninger. Den ene part har faktiske udgifter for kr. om måneden vedrørende sin andel af fælles omkostningerne, men bidrager alene med kr. Det betyder, at den anden part yder en kontant gave på kr. hver måned det svarer til kr. hvert år og overstiger dermed bundgrænsen på kr. Der skal derfor svares afgift på 15 % af det overskydende beløb, dvs. afgift på kr. (15 % af kr.). Kan der gøres noget I mange tilfælde vil det være muligt at undgå disse uheldige konsekvenser ved skarpt at adskille parternes økonomi. Og hvis der er tilfælde, hvor den ene part dækker den anden parts udgifter via kontant overførsel, så bør der oprettes låneaftale mellem parterne. Låneaftalen må dog ikke blot være proforma, men skal have et reelt indhold, herunder et reelt krav om tilbagebetaling. Det må være sådan, at modtageren af lånet som minimum faktisk skal have mulighed for at kunne tilbagebetale beløbene. Det kan fx være, at parterne ejer den ejendom, hvor de bor, 50/50 og at den lånemodtagende part har reel mulighed for at betale sin gæld tilbage med friværdi fra et senere salg af den fælles ejendom. Særlig opmærksomhed på begrebet gavegæld Vi har set eksempler på, at bundgrænsen for de afgiftsfri gaver på kr. forsøges udnyttet ved, at der årligt gives en gave fra den ene part til den anden part af et beløb svarende til bundgrænsen, men hvor beløbet ikke faktisk overføres. I stedet noteres, at gavegiver har ydet gaven, og at gavemodtager har et tilgodehavende. Disse forhold betegnes som gavegæld da giveren jo skylder at give gaven. Og sådanne gavegældsbreve nedsætter ikke en senere fastsættelse af gaveafgift, da gaven ikke anses for at være rent faktisk ydet. Det betyder ikke, at gældsbreve ikke kan anvendes, for i nogle situationer kan et gældsbrev godt være reelt. For eksempel et gældsbrev udstedt i forbindelse med overdragelse af et aktiv. Sådanne gældsforhold vil normalt kunne nedsætte gaveafgift. Ophævelse af samliv Vær særlig opmærksom i tilfælde med ophævelse af samliv for papirløse par hvis den ene kompenseres kontant i forbindelse med ophævelsen af samlivet, og hvis dette sker efter den faktiske fraflytning (efter ophævelsen af samlivet) så vil et kompensationsbeløb være indkomstskattepligtigt for modtageren. Og det er vel rent faktisk sådan, at det er svært at opnå enighed om et kompensationsbeløb hvorfor en betaling heraf ofte først vil ske længe efter den faktiske ophævelse af samlivet. Der er således al mulig grund til at få sådanne forhold afklaret inden ophævelse. Afslutning Det centrale budskab med denne artikel er det førstnævnte, idet vi ofte møder par, der lever sammen papirløst, og hvor den ene part har valgt en mere indflydelsesrig position i hjemmet, mod lavere indtjening, mens den anden part yder en ringere indsats i hjemmet, men derimod bidrager med større økonomiske bidrag til fællesskabet og sådanne situationer kan pludselig udløse uønskede skatter. Skulle der i øvrigt være tale om samliv af kortere varighed, hvor den ene part i overvejende grad økonomisk underholder den anden part det kan være kost, logi, biler, rejser, værdifulde gaver mv., så kan dette også være en skattemæssig udfordring. Det danske skattesystem bidrager således til at fastholde ægteskabsstanden om ikke af kærlighed, så da for at undgå uønsket skattebetaling!

3 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov Af Advokaterne Stephan Blicher Christophersen og Wivi H. Larsen, Partnere i Ret&Råd Advokaterne Glostrup Ballerup Greve. Muligheden er der, men det kræver en grundig forberedelse. Selvfinansiering foreligger, når et selskab giver et lån til eller stiller sikkerhed for en kapitalejer. Det er som udgangspunkt forbudt. Det er dog tilladt i forbindelse med, at selskabet yder et lån eller stiller sikkerhed for et lån, som målrettet skal bruges til at købe ejerandele i selskabet. Selvfinansieringen kan ydes enten til en ny ejer af andele i selskabet eller til en eksisterende ejer, som ønsker at udvide sin ejerandel i selskabet. Reglen er ny og pålægger ledelsen mange skøn, og konsekvenserne ved fejlskøn er alvorlige. Både kapitalejeren og ledelsen (og deres rådgivere) risikerer dog at gå fra et finansieringsproblem til et endnu større problem, nemlig et ulovligt aktionærlån til kapitalejeren, hvis reglerne ikke efterleves fuldt ud, når selskabet låner til eller stiller sikkerhed for kapitalejeren. Ledelsen kan endvidere risikere erstatningskrav og endda i visse tilfælde straf. Ledelsen er ansvarlig for at sikre selskabets økonomiske stilling i forbindelse med selvfinansiering. Ledelsen skal derfor sikre 1. at kreditvurdere den nye kapitalejer og er ansvarlig for, at lånet eller sikkerhedsstillelsen sker på et økonomisk forsvarligt grundlag med passende hensyn til selskabets generelle interesser og samlede forpligtelser og for 2. at vurdere, hvilke oplysninger der er nødvendige for at træffe beslutningen, herunder også om der er brug for ekstern rådgivning fra eksempelvis revisor eller advokat Ledelsen er endvidere ansvarlig for at lave en skriftlig redegørelse til brug for generalforsamlingen, der skal indeholde oplysninger om 1. baggrunden for forslaget om økonomisk bistand 2. selskabets interesse i at gennemføre en sådan disposition 3. de betingelser, der er knyttet til gennemførelsen 4. en vurdering af de konsekvenser, som dispositionen måtte medføre for selskabets likviditet og solvens, samt 5. den pris, som den nye kapitalejer skal betale for kapitalandelene Ledelsen er endelig ansvarlig for, at lånet eller sikkerhedsstillelsen sker på vilkår, der ikke afviger fra sædvanlige markedsvilkår. Heri ligger, at en enkelt kapitalejer ikke må stilles bedre end de øvrige kapitalejere, og at kreditorer ikke må belastes af alt for gunstige lånevilkår til en enkelt (ny) kapitalejer. Ved sædvanlige markedsvilkår forstås ikke kun markedsrenten, men eksempelvis også lånets løbetid. F.eks. vil en kapitalejer kunne fristes til at lave et afdragsfrit lån, hvor renterne tilskrives hovedstolen. Også sådanne vilkår skal underlægges bedømmelsen om sædvanlige markedsvilkår. Hvad sker der, hvis ledelsen ikke overholder betingelserne for selvfinansiering? Lånet eller sikkerhedsstillelsen bliver måske omfattet af forbuddet mod udlån af selskabets midler til kapitalejere. Det kan i så fald komme til at ramme kapitalejeren hårdt, da ulovlige aktionærlån både skal betales tilbage til selskabet med en høj rente og alligevel beskattes hos modtageren af det ulovlige udlån, fordi lånet i skattemæssig henseende anses for en hævning og derfor beskattes hos kapitalejeren på lånoptagelsestidspunktet som enten løn eller udbytte. Reglerne gælder også, hvis selskabet stiller sikkerhed for en ny kapitalejers lån. Beskatningen omfatter i så fald et beløb svarende til den pålydende værdi af sikkerhedsstillelsen. Det rammer også ledelsen hårdt, hvis de har overtrådt vilkårene forsætligt eller uagtsomt, da det efter omstændighederne kan føre til erstatningsansvar for de personer, der medvirker til gennemførelse eller opretholdelse af dispositioner i strid med de angivne betingelser. Der kan endvidere blive tale om at gøre et strafansvar gældende. Jamen er det da noget, man skal holde sig fra? Nej. Det er det ikke. Det skal bare forberedes godt. Et praktisk eksempel En ung nøglemedarbejder vil gerne overtage virksomheden og købe sig ind i seniors selskab, der har store frie reserver og likvider. Den unge nøglemedarbejder er en kompetent og dygtig sælger. Han opfattes som kronprinsen og er et stort aktiv i virksomheden. Det er vigtigt at fastholde ham via ejerskab. Han har ikke selv nået at opspare midler, men virksomhedens bestyrelse vil gerne låne ham det beløb, der skal bruges til, at han kan overtage selskabet. Lånet skal være på sædvanlige markedsvilkår, så banken bliver spurgt om, hvad der for tiden er sædvanlige rente- og afdragsvilkår på et lån i en situation som den foreliggende. Ledelsens kreditvurdering af den nye kapitalejer støtter sig på hans evne til at tjene penge til selskabet og til sig selv og selskabets interesse i at fastholde ham samt hans private stabile økonomiske forhold. Ledelsen laver en redegørelse til generalforsamlingen, der indeholder disse oplysninger, de betingelser, der er knyttet til gennemførelsen, en vurdering af de konsekvenser, som dispositionen måtte medføre for selskabets likviditet og solvens, og den pris, som den unge nøglemedarbejder skal betale for kapitalandelene. Generalforsamlingen godkender, og købet kan gennemføres.

4 4 Godtgørelse af elafgift Beskatning Lempelse i reglerne for godtgørelse af elafgift vedrørende aircondition af fri bil til rådighed. Kan det undgås? Af Linda-Sophia Danielsen, VAT-Manager Af Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Den 1. januar 2013 blev den godtgørelsesberettigede andel af elafgiften af el anvendt til blandt andet aircondition nærmest firedoblet i forhold til godtgørelsessatsen for Herudover blev reglerne lempet for de virksomheder, der maksimalt anvender aircondition op til 4 måneder om året. Hvem kan få godtgjort elafgifter, og hvor meget godtgøres Alle momsregistrerede virksomheder kan som hovedregel få godtgjort elafgiften, når elektriciteten anvendes til brug for virksomhedens momspligtige formål. Der findes to godtgørelsessatser for elafgift. En høj sats for el anvendt til procesformål og en lavere sats for el anvendt til andre formål. Procesformål er blandt andet produktion, belysning, edb, ventilation m.v. Som andre formål anses el anvendt til rumopvarmning, opvarmning af vand samt aircondition. Som følge af, at godtgørelsessatserne er forskellige afhængigt af anvendelsen, skal elforbruget opdeles mellem procesformål og andre formål. Opdelingen sker som udgangspunkt på baggrund af en måling, men kan også ske ud fra en af i alt 3 standardsatser. Har virksomheden for eksempel ikke opsat en måler, kan elafgiften i stedet opgøres ud fra kvadratmeterreglen. Det betyder, at virksomheden betaler 10 kr./m2 pr. måned af lokaler, der køles/ opvarmes. Godtgørelsessatserne for 2013 er: Anvendelse/ Periode 1/1 til 31/ /2 til 31/ Procesformål* 71,0 øre/kwh 72,4 øre/kwh Andre formål (rumvarme, varmt vand og aircondition) 41,3 øre/kwh 41,3 øre/kwh *Der gælder særlige godtgørelsesregler for virksomheder inden for landbruget samt for liberale erhverv Herudover er det vigtigt at have for øje, at afgift af el anvendt til aircondition/nedkøling, er godtgørelsesberettiget efter den høje sats (procesenergi), når nedkølingen ikke samtidig bidrager til almindelig komfortkøling. Det vil sige, at el anvendt til nedkøling af for eksempel serverrum, En dom fra byretten bekræfter, at opmagasinering af bil uden afregistrering ikke er tilstrækkeligt til at undgå beskatning af fri bil til rådighed. printerrum og andre lokaler godtgøres med den høje sats, mens opvarmning af et serverrum m.v. kun giver den lave godtgørelsessats (andre formål). Lempelse Aircondition 4 måneder om året Den 1. januar 2013 blev godtgørelsesreglerne for elafgift af el anvendt til airconditionanlæg lempet. Lempelsen gælder kun for: 1) Anlæg som udelukkende producerer kulde til komfortformål i op til 4 kalendermåneder af et kalenderår 2) Anlæg der ikke anvendes til både komfortkøling og rumopvarmning i samme lokale 3) Virksomheder som hidtil har anvendt kvadratmeterreglen, det vil sige en standardsats på 10 kr. pr. m2 pr. måned i 12 måneder Alle 3 betingelser skal være opfyldt for at få lempelse. Lempelsen medfører, at elforbrug anvendt til aircondition fremover opgøres sådan, at der indbetales 10 kr. pr. m2 pr. måned i 4 måneder i stedet for 10 kr. pr. m2 pr. måned i 12 måneder. Der stilles ikke krav til, at produktionen foregår i bestemte måneder, men afgiften skal betales i maj, juni, juli og august, uanset hvornår airconditionanlægget anvendes. Virksomheden skal kunne fremlægge dokumentation for, at anlægget ikke anvendes i mere end fire måneder i løbet af kalenderåret. Dokumentationen skal være i form af en log, en erklæring fra en energikonsulent eller lignende. Afsluttende bemærkninger Reglerne for godtgørelse af elafgifter, og for den sags skyld også andre energi- og miljøafgifter, kan ved første øjekast synes komplicerede og uoverskuelige. Men det er muligt for de fleste at få fastlagt procedurer, der letter administrationen og samtidig optimere godtgørelsesandelen. Et selskab havde købt en personbil og stillet denne til rådighed for selskabets hovedaktionær. Det blev skriftligt aftalt, at bilen ikke måtte benyttes i vintermånederne, og at denne skulle opbevares hos en bilforhandler. Bilens batteri blev frakoblet ved opbevaringen. Selskabets hovedaktionær blev derfor ikke rådighedsbeskattet af bilen i de måneder, hvor den var opmagasineret. Landsskatteretten fandt dog ikke, at dette var tilstrækkeligt til, at hovedaktionæren var fuldstændig afskåret fra at benytte bilen. Der blev henvist til Skatterådets tidligere afgørelse om, at den eneste mulighed for at afskære rådigheden over fri bil i et sådant omfang, at beskatning ikke fandt sted, var ved at indlevere nummerpladerne til SKAT, altså afregistrering af bilen. Byretten var enig med Landsskatteretten i, at selskabets hovedaktionær ikke havde været afskåret fra at råde over bilen. Ifølge dommen kunne hovedaktionæren få udleveret bilen efter anmodning og tilslutte batteriet, når han ønskede det. Ligeledes var byretten enig i, at den skriftlige aftale mellem selskabet og hovedaktionæren ikke var nok til at fratage rådigheden over bilen. Dommen nævner ikke, hvilke alternativer der findes, eller hvilke krav der skal være opfyldt for ikke at have rådighed over bilen. Det vil derfor være vanskeligt at overbevise SKAT eller retten om, at man ikke uden større besvær kan råde over bilen, medmindre denne er afmeldt hos SKAT. Selvom der findes andre måder til at undgå beskatning af fri bil, må den letteste måde være at afregistrere bilen hos SKAT i de perioder, hvor der ikke skal ske rådighedsbeskatning af fri bil.

5 5 Hvornår skal der betales moms ved ombygning af en gammel ejendom Af Linda-Sophia Danielsen, VAT-Manager Den 1. januar 2011 blev der indført moms på salg af byggegrunde samt nye bygninger. Reglerne har vist sig at være ganske komplicerede. Mange kommer i tvivl ved vurderingen af, om der skal betales moms, når der sælges fast ejendom. Et af tvivlsspørgsmålene går på, hvornår en gammel bygning er renoveret i en sådan grad, at bygningen skifter karakter fra at være en gammel bygning til at være en ny bygning og dermed bliver omfattet af momspligten. I denne artikel har vi derfor fokus på, hvornår der skal betales moms ved ombygning af gamle bygninger. Hvornår skal der betales moms Der er to forhold, som er afgørende for, om der skal betales moms ved salg af bygninger. For det første er det spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om salg af en ny bygning, og for det andet er det et spørgsmål om, hvorvidt sælgeren agerer som en momspligtig person.1 Der skal ikke betales moms ved salg af gamle bygninger, eller når privatpersoner eller andre ikke-momspligtige personer sælger (nye) bygninger. Derimod skal der betales moms ved momspligtige personers salg af nye bygninger. Det betyder, at privatpersoner naturligvis ikke skal betale moms, når de sælger deres parcelhus, ejerlejlighed, sommerhuse og så videre, uanset om der er tale om en nye eller en gammel bygning. En ny bygning kontra en gammel bygning Når byggeriet er påbegyndt før 1. januar 2011, er der som udgangspunkt tale om en gammel bygning. En gammel bygning kan imidlertid skifte karakter til en ny bygning, når der i væsentligt omfang er foretaget om- og tilbygningsarbejder på bygningen. To forhold skal bedømmes dels om ejendommen er med eller uden grund, og dels værdien af ombygningen i forhold til ejendomsværdien. Til-/ombygges en bygning på en ejendom med grund, skifter denne karakter, når udgifterne vedrørende til- og/eller ombygning overstiger 25 % af den seneste offentlige ejendomsvurdering (inden ombygningen) med tillæg af ombygningsarbejder (eksklusiv moms). Til-/ombygges en bygning på en ejendom uden tilhørende grund, skifter denne karakter, når udgifterne vedrørende tilog/eller ombygning overstiger 50 % af den seneste offentlige ejendomsvurdering (inden ombygningen) med tillæg af værdien af ombygningsarbejder (eksklusiv moms). Det er udelukkende udgifter, der vedrører ombygningen, der skal medregnes. Udgifter til nedrivning, bortkørsel af affald, arkitektarbejder og lignende, skal ikke indregnes i værdien. Hvis salgsprisen overstiger den seneste ejendomsvurdering (inden ombygningen) inklusiv tillæg af værdien af ombygningsarbejderne, kan sælger vælge at lægge salgsprisen til grund for beregningen efter 25/50 %-reglen. Salgsprisen kan dog ikke anvendes som grundlag, når bygningen sælges til interesseforbundne parter. Er om-/tilbygningen foretaget af egne medarbejdere, beregnes værdien af det udførte arbejde ud fra markedsværdien. Det vil sige den pris, som en virksomhed i samme led (en ekstern håndværkervirksomhed, entreprenørvirksomhed eller lignende) vil skulle betale for en tilsvarende leverance. Hvis det ikke er muligt at fastlægge markedsværdien, beregnes værdien af det udførte arbejde på baggrund af indkøbs- eller fremstillingsprisen inklusiv moms, men eksklusiv værdien af virksomhedens eget arbejde og plus almindelig avance. Herudover anses bygninger, hvor byggeriet er påbegyndt den 1. januar 2011 eller senere, som en ny bygning. Det samme gælder genopførelse af en bygning eller opførelse af flere bygninger på et eksisterende fundament. ejendommen sælges uden moms, hvis ejendommen er taget i brug, og der går mere end 5 år beregnet fra det tidspunkt, hvor den ombyggede ejendom står færdig, og til den sælges. Hvis ejendommen ikke er taget i brug inden for 5-års perioden, skal der betales moms uanset hvornår den sælges. Hvis bygningen er ombygget med henblik på udlejning til boligformål, kan købsmomsen ikke fradrages. Det betyder omvendt, at der ikke skal betales moms ved salget af bygningen, uanset hvornår salget sker. Afsluttende bemærkninger 5-års-reglen og boligudlejningsejendomme Som det fremgår, er der enten moms på et salg af ejendom, eller også er der ikke moms. Der er ingen mellemvej. Sælger man uden at opkræve moms, og det senere viser sig, at der skulle have været opkrævet moms så bliver man som sælger bedt om at afregne momsen, uanset om det er muligt at få denne refunderet fra køber. Der er således 25 % forskel på prisen og den risiko bærer sælger i stort omfang. Hvis man blot er det mindste i tvivl om, hvorvidt der skal moms på et salg af fast ejendom eller ej, er det vores anbefaling, at man kontakter sin revisor eller rådgiver og dette førend endelig salgsaftale indgås. Ombygges en ejendom til et formål, som er omfattet af momspligten, for eksempel salg eller momspligtig udlejning, skal der opkræves moms af et salg, uanset at ejendommen anvendes til momsfrie formål, inden den sælges. Dog kan Note 1. En afgiftspligtig person er enten juridiske eller fysiske personer, der driver virksomhed med henblik på at opnå indtægter af en vis varig karakter

6 6 Skattekonto hos SKAT, Firmajulegaver en mellemregningskonto for virksomheden Af Senior tax manager Jørgen Tind Larsen Af Erik Høegh, tax partner Fra september 2013 er det SKATs mål, at en virksomheds samlede økonomiske mellemværender med SKAT passerer skattekontoen, som er tilgængelig via TastSelv Erhverv. Efter praksis beskattes årlige gaver givet til medarbejdere i anledning af jul ikke, hvis gaverne gives i form af naturalier, og arbejdsgivers indkøbspris inkl. moms ikke overstiger 700 kr. SKAT har oprettet en konto pr. CVR-nr. og en konto pr. SE-nr. Ved flere SE-nr. tildeles virksomheden flere konti. Når der registreres indberetninger fra en virksomhed af for eksempel momstilsvar, danner dette et mellemværende mellem virksomheden og SKAT. Dette mellemværende udlignes via betaling til eller fra virksomhedens NEMkonto. Indestående saldo på skattekontoen anvendes til dækning af forfaldne krav efter FIFO-princippet. Aktuelt er ca. 250 typer af mellemværender mellem SKAT og virksomheden omfattet, og på sigt skal kontoen anvendes for alle typer af fordringer/gæld, dvs. mellemværender mellem virksomheden og SKAT. Kontoen vil vise alle angivelser til SKAT samt forfaldne beløb. Alle ind- og udbetalinger af stort set alle typer af skatter, afgifter, gebyrer, renter osv. vil blive posteret på kontoen, som danner grundlaget for udsendelse af rykkere mv. Efter indberetning vil kvitteringen indeholde en betalingslinje til brug for bl.a. netbank, dvs. en kortart for typen af indbetalingskort, en identifikationslinje for betaleren og et kreditornummer. Beløb til udbetaling fra SKAT overføres til NEMkonto, hvis der ikke inden for 5 hverdage er et forfaldent modkrav, og beløbet til udbetaling overstiger kr Virksomheden kan løbende ændre denne udbetalingsgrænse efter behov, og dette sker via TastSelv. For mindre, private virksomheder er der et tidsinterval mellem angivelse på den ene side, for eksempel pr. 30. september, og forfaldsdagen for eksempel for A-skat mv. den 10. i den følgende måned. Hvis indbetaling til SKAT sker sammen med angivelse og lønkørsel i virksomheden, er der et interval på mere end 5 hverdage frem til forfaldsdagen, og i dette interval er kontoens saldo i kredit. Hvis denne kreditsaldo overstiger virksomhedens valgte udbetalingsgrænse, vil beløbet alt andet lige komme til udbetaling til NEMkonto altså kommer pengene retur igen. For at undgå dette skal virksomheden ændre den registrerede udbetalingsgrænse til et højere beløb, som kan rumme det for tidligt indbetalte beløb. Bemærk, at frivillige indbetalinger af selskabers aconto-skat skal identificeres med indberetning af betalingens formål ved indbetalingen. Praktisk information findes på SKAT s hjemmeside. Julegaven tæller med i bagatelgrænsen på kr. i forbindelse med påskønnelser. Sædvanlige gaver givet ved særlige lejligheder, for eksempel bryllupper eller runde fødselsdage, er skattefrie og skal ikke medregnes i bagatelgrænsen. Det betyder, at hvis en ansat har fået personalegaver omfattet af bagatelgrænsen til en værdi af 500 kr. og en julegave til en værdi af 700 kr., er beløbsgrænsen på kr. overskredet. Den ansatte beskattes dog kun af personalegoderne til 500 kr., idet julegaven forbliver skattefri, da beløbsgrænsen på de 700 kr. ikke er oversteget. Arbejdsgiveren kan således vælge, om der skal gives en stor julegave til en værdi af kr. og ingen andre goder, eller en mindre julegave, som giver plads til andre personalegoder i løbet af året. Hvis julegaven udbetales i kontanter eller gives i form af gavekort, er værdien fuld skattepligtig indkomst for medarbejderen, og der skal trækkes A-skat og AM-bidrag af hele beløbet. Gives der gavekort begrænset til få af arbejdsgiveren udvalgte varer, kan værdien dog være skattefri efter en konkret vurdering. Fra praksis har skattemyndighederne således godkendt skattefrihed, hvor medarbejderen havde mulighed for at vælge mellem 25 forskellige gaver udvalgt af arbejdsgiveren, og som ikke kunne ombyttes eller refunderes. Ligeledes er godkendt kroophold og lignende, hvor der kunne vælges mellem et begrænset udvalg af hoteller og kroer. Modsætningsvis har skattemyndighederne ikke godkendt gavekort til gaveportaler som skattefrie, hvor medarbejderen kunne vælge mellem en bred vifte af gaver/oplevelser. For indkomståret 2014 ændres julegavesatsen/ bagatelgrænsen til henholdsvis 800 kr. og kr.

7 7 Ejendomsvurderinger hvad går polemikken ud på? Af Mikael Risager, Taxpartner Alle landets ejendomme er tildelt en kontant ejendomsværdi via vurderingssystemet der har været en hel del polemik om, hvorvidt ejendomsvurderingerne er retvisende og senest har SKAT helt opgivet at gennemføre vurderingen pr. 1. oktober Hvorfor er ejendomsvurderingen så vigtigt? Der har i medierne lydt en del kritik af ejendomsvurderingerne at de er ukorrekte. Flere skatteministre er gennem tiderne blevet gjort opmærksom på forholdene, uden at det har ført til særlige ændringer eller tiltag, som skulle medføre forbedringer. At ejendomsvurderingerne ikke er i overensstemmelse med de enkelte ejendommes reelle værdi i handel og vandel er således ikke noget nyt det har, som kritikken har bekræftet, være kendt stort set al den tid, som vurderingssystemet/-erne har eksisteret. Og nu har SKAT så givet op og nedsat et udvalg, der senest næste sommer skal komme med et udspil til, hvorledes vurderingerne skal fastsættes fremover og planen er, at det skal gælde for næste vurdering, og at denne skal fastsættes pr. 1. oktober Se mere på skatteministerens hjemmeside på dette link: ejdvurdering-udspil/tillid%20til%20ejendomsvurderingerne.pdf Men hvorfor er det så vigtigt når nu det ikke er et nyt problem Den offentlige ejendomsvurdering har betydning for en lang række forskellige forhold og derfor har jo også selve rigtigheden af vurderingen stor betydning. I ikke prioriteret rækkefølge kan nævnes følgende forhold, som ejendomsvurderingen blandt andet har betydning for (ikke udtømmende oplistning): Ejendomsværdiskat Ejendomsskat Gaveafgift Familiehandler Dækningsafgift Virksomhedsomdannelse Tinglysningsafgift Arveafgift Boafgiftsskat Successioner Ejendomsavancebeskatning Belåningsgrad Huslejer Moms ved salg Omstrukturering Fordeling mellem bolig/ erhverv Momsandel Med betydning for så mange forskellige forhold spiller ejendomsvurderingen en afgørende rolle og derfor er det vigtigt, at vurderingen er korrekt. Hvis jeg nu har betalt for meget Der er reel mulighed for, at nogen/mange har betalt for meget vedrørende de ovenfor skitserede forhold grundet for høj ejendomsværdi. Men man kan jo også have betalt for lidt! Klagemulighederne over ejendomsvurderingerne er ændret, således at en klage skal indgives skriftligt senest 1. juli i året efter vurderingsåret. Klager over vurderingerne pr. 1. oktober 2012 (de seneste) skal således have været indgivet den 1. juli Den næste vurdering, som skulle have været foretaget pr. 1. oktober 2013 er aflyst derfor får ca. 1,7 mio. danske ejendomme ikke ny omvurdering nu men må vente til Vurderingen fra 1. oktober 2011 vil være den, som lægges til grund for de ovenstående skatter/ afgifter og andre forhold, hvor vurderingen har betydning, også i den kommende periode helt frem til den næste vurdering pr. 1. oktober Skulle det vise sig, at vurderingen pr. 1. oktober 2015 er lavere end den, som er fastsat pr. 1. oktober 2011 så er der lagt op til, at 2015-vurderingen skal lægges til grund ved beregning af ejendomsværdiskat og grundskyld, og eventuelt for meget betalt skat vil automatisk blive betalt tilbage. Fakta-boks: Rigsrevisionen fastslår i sin undersøgelse, at ejendomsvurderingen bør ligge mellem 0-15 % lavere end handelsprisen på et parcelhus. Kun ca. 25 % af alle parcelhuse har en ejendomsvurdering indenfor det udsving, som Rigsrevisionen finder rimeligt. Rigsrevisionen har fundet, at 41 % af alle handler i sidste halvår af 2011 er sket til en lavere værdi end ejendomsvurderingen, mens 34 % af handlerne er sket til en højere værdi. SKAT har efterprøvet disse tal, men er kommet frem til at kun 30 % af parcelhusene er solgt til en lavere værdi end ejendomsvurderingen, og ca. 42 % er solgt til en højere værdi. SKAT er dog enig i, at ca. 25 % af handlerne er gennemført indenfor den ramme, som Rigsrevisionen finder rimelig. Som nævnt nedsættes der et ekspertudvalg, som senest pr. 1. juni 2014 skal komme med forslag til, hvorledes ejendomsvurderingerne skal fastsættes på en bedre måde. Afslutning Vær generelt opmærksom på, at vurderingerne i stort omfang bygger på BBR-oplysninger fra kommunen kvaliteten af vurderingerne kan således ikke blive bedre end registreringerne i BBR. Vi glæder os til at se udvalgets forslag og vi følger med i debatten om, hvad der skal ske med de mange forkerte vurderinger for de forgangne år!

8 8 Vi noterer at... Af Erik Høegh, tax partner Lovpligtig digital postkasse Hvidvaskreglerne Nye frister for afregning af moms Fra 1. november 2013 er det lovpligtigt for alle med et CVR-nummer at have en postkasse til digital post fra det offentlige. Postkassen er gratis og kan oprettes på Virk.dk/postkasse. I den digitale postkasse vil der fremover blive sendt meddelelser omkring for eksempel sygedagpenge, straffeattester, bilsyn, årsregnskab m.m. Den digitale postkasse får samme status som en fysik postkasse. Dette medfører, at det er modtagerens ansvar at læse posten. Til oprettelse af postkassen skal der bruges NemID. Det offentlige vil straks fra 1. november 2013 påbegynde fremsendelse af post. For at undgå snyd med skat og moms er det nu indført, at virksomhederne fremover skal betale regninger på mindst kr. inkl. moms digitalt. Dette gælder også fast løbende ydelser for eksempel telefoni, rengøring, husleje, vagt, vedligeholdelsesaftaler m.m., hvor de enkelte regninger er mindre end kr., hvis regningerne til den enkelte leverandør er på kr. eller mere på et år. Følgende betalingsmåder anses som digital betaling betaling fra konto til konto betaling på anden måde til modtagerens konto (for eksempel med betalingskort), som sikrer en entydig identifikation af betaler og beløbsmodtager betaling af indbetalingskort på posthuset eller i et pengeinstitut betaling, der fuldt ud afvikles ved byttehandel, modregning eller udligning af mellemregningskonti. Hvis betalingen ikke afvikles fuldt ud, tæller det som kontant betaling. Efter regeringens vækstplan ændres momsangivelsestidspunkterne for små og mellemstore virksomheder, og betalingsfristen for momsen forlænges med virkning fra Dette betyder, at mindre virksomheder med en årsomsætning op til 5 mio. kr. først skal afregne Kapitalafkastsats 2013 Kapitalafkastsatsen, som bl.a. bruges til beregning af kapitalafkast ved anvendelse af virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, er for indkomståret 2013 fastsat til 2 %. Betaling ved checks tæller som kontant betaling. Hvis virksomheden køber varer og ydelser for kr. inkl. moms eller mere og betaler kontant, vil virksomheden ikke opnå fradrag ved indkomstopgørelsen for beløbet. Samtidig risikerer virksomheden, at skulle betale momsen af det kontante beløb til SKAT, hvis sælger ikke afregner som han skal. Virksomheden kan dog slippe for at betale og opnå fradragsret for udgiften, hvis betalingen indberettes til SKAT. Beskeden, som indsendes via TastSelv Erhverv, skal indsendes senest 14 dage efter betalingen er sket, dog senest en måned efter, at virksomheden modtog fakturaen. Dato Fra 8. januar 2010 Fra 15. januar 2010 Fra 8. april 2011 Fra 8. juli 2011 Fra 3. november 2011 Fra 9. december 2011 Fra 1. juli 2012 Fra 6. juli 2012 Fra 25. januar 2013 Fra 3. maj 2013 Diskontoen Nationalbankens udlånsrente 1,00 % 0,75 % 1,00 % 1,25 % 1,00 % 0,75 % 0,25 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,15 % 1,05 % 1,30 % 1,55 % 1,20 % 0,70 % 0,45 % 0,20 % 0,30 % 0,20 % momsen halvårligt med 60 dages betalingsfrist efter halvårets udløb. For mellemstore virksomheder med en årlig omsætning mellem 5 og 50 mio. kr. skal virksomhederne fortsat angive momsen kvartalsvis, men momsen afregnes først 60 dage efter kvartalets udløb. Store virksomheder med en årsomsætning over 50 mio. kr. fortsætter med månedsangivelse og afregning den 25. i måneden efter perioden. For virksomheder med årlig omsætning mellem 1 og 5 mio. kr. gælder ovenstående dog først fra 1. januar Disse skal således angive moms som hidtil for For virksomheder med konstante eller periodiske negative momsangivelser vil de længere frister for momsindbetaling/-opgørelse være en ulempe, idet der kommer til at gå længere tid, inden den negative moms udbetales. Denne ulempe kan eventuel afhjælpes ved brug af reglerne om delregistrering, for eksempel eksportdelregistrering. Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Direktør Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Torben Madsen Skattekonsulent Mikael Risager Redaktører, Karnov Group Denmark A/S Majbritt Cordt og Birgitte Strange Design/Sats: Karnov Group Denmark A/S Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 24. oktober 2013

RevisorPosten KRESTON DANMARK SIDE 3. Munk & Iversen Statsautoriserede revisorer A/S

RevisorPosten KRESTON DANMARK SIDE 3. Munk & Iversen Statsautoriserede revisorer A/S RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Personlige skatter er ikke omfattet af skattekontoen og skal betales særskilt som hidtil.

Personlige skatter er ikke omfattet af skattekontoen og skal betales særskilt som hidtil. Skattekonto Alle virksomheder har i august 2013 fået en skattekonto hos SKAT, som kan ses i Tast Selv Erhverv. Hver virksomhed, dvs. hvert CVR-nr. eller SE-nr., har deres egen skattekonto. Skattekontoen

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition RISSKOV REVISION ORIENTERER August 2014 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: DEL 1: DEL 2: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har interesse

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Skat af børns lommepenge

Skat af børns lommepenge - 1 Skat af børns lommepenge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En udmelding fra SKAT om beskatning af børns lommepenge gav i sidste uge anledning til et mindre politisk stormvejr. Flere politikere

Læs mere

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende.

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende. STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation april 2014 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad. Taastrup den 2. maj 2014 Cirkulære nr. 1/2014 4. Forsikring Mekanisk svigt. 6. Uddannelse Lovpligtig lærlingeforsikring. 6. Uddannelse Korttidsaftaler. 6. Uddannelse Elever lønrefusion og befordringstilskud.

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen?

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? I Danmark opkræves et stadigt stigende provenue til statskassen i form af afgifter. Der pålægges afgifter på miljø- og energiforbrug ligesom en lang række

Læs mere

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og energi- afgifter. I denne folder kan du få et overblik over hovedreglerne

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder?

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2014 Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vand- og energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr.

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr. RISSKOV REVISION ORIENTERER September 2013 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: DEL 1: DEL 2: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Godtgørelse af vandog energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vandog energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan i

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Bodeling mellem ugifte samlevende

Bodeling mellem ugifte samlevende - 1 Bodeling mellem ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom af 1. februar 2012 fra Højesteret har sat fokus på bodelinger mellem papirløst samlevende, der ophæver samlivet.

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober 2013 Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober

Læs mere

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaver og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der kommer med jævne mellemrum spørgsmål om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gaver til børn. Der er på dette område flere

Læs mere

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde Dato for offentliggørelse Til 25 nov 2011 13:06 Sagsnummer 2011-260-0607 Ansvarlig fagkontor Resumé Yderligere oplysninger - klik her. Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014 Husleje selskabers benyttelse af kontor eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom Side 1 Husleje selskabers benyttelse af kontor- eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom SKAT er begyndt at

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014 Årsopgørelse 2013 Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen 2013 Håndværkerfradrag Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen for 2013 Skat har den 10. marts åbnet for årsopgørelsen for 2013,

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Februar 2015 Selskabsret Nyt selskabsregistreringssystem Fra 11. marts 2015 er Erhvervsstyrelsen klar med et nyt selskabsregistreringssystem. Erhvervsstyrelsen oplyser, at

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

KAPITAL- OG VENTUREFONDE

KAPITAL- OG VENTUREFONDE KAPITAL- OG VENTUREFONDE NÅR INVESTORER MISLIGHOLDER Af advokat Rebecca Vikjær Sandholt og advokat Jakob Mosegaard Larsen, Nielsen Nør ager 1. INTRODUKTION Kapital- og venturefonde opererer således, at

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det?

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Af advokat Mette Rude Clemmensen, DRACHMANN ADVOKATER I/S Den 1. januar 2007 blev der foretaget ændringer i reglerne om deling af pensioner ved skifte

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 48/2014 08.05.2014 21.05.2014 SKAT i balance 2014

TimeTax NYHEDSBREV 48/2014 08.05.2014 21.05.2014 SKAT i balance 2014 SKAT i balance 2014 Side 1 Aktiefejl i årsopgørelse SKAT klar med handlingsplan Side 2 Afgørelser skat Afgørelser afgifter Side 3 Side 5 SKAT i balance 2014 SKAT er nu begyndt at sende forslag til en ny

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar Moms og fast ejendom Danske Skatteadvokaters forårsseminar Salg af fast ejendom v/[ ] Momspligt Momslovens 1 og 4 (MSD art. 1 og 2) Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. april 2008 har Birgit Ellegaard klaget over statsautoriseret revisor Kai Ambrosius,

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. april 2008 har Birgit Ellegaard klaget over statsautoriseret revisor Kai Ambrosius, Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 30/2008-S+R Birgit Ellegaard mod Statsautoriseret revisor Kai Ambrosius og Registreret revisor Peter Ry Mathiasen og Revisor Anita E. Mather afsagt sålydende K E

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Skat 2013. Ejendomsvurdering Øget fokus lønner sig

Skat 2013. Ejendomsvurdering Øget fokus lønner sig Skat 2013 Ejendomsvurdering Øget fokus lønner sig Hold øje med ejendomsvurderingen og ejendomsskatterne det lønner sig. Vi har i de senere år oplevet fald i ejendomspriserne, hvilket også bliver afspejlet

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere