TVÆRFAGLIGT SEMINAR:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TVÆRFAGLIGT SEMINAR:"

Transkript

1 Handelshøjskole Syd, Kolding cand. merc. aud. TVÆRFAGLIGT SEMINAR: Klientens tilrettelige (eller eget udviklede) EDB-systems betydning for revisors arbejde. Opgaveløsere: Mikael Juul Jensen (studienr ) Peter Havskov Christensen (studienr ) Vejleder: Bent Warming-Rasmussen

2 Tilrettelige EDB-systemers betydning for revisor I INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PROBLEMBAGGRUND PROBLEMFORMULERING, SYSTEMATIK & AFGRÆNSNING Problemformulering Systematik Afgrænsning PROBLEMBEHANDLING Hvilken virkning har EDB-udviklingen (specifikt vedr. udbredelsen af tilrettelige standardsystemer) for revisor? Påvisning af EDB-udviklingens betydning for revisor Placering i revisionsprocessen (Generel for EDB-området) Placering i revisionsprocessen (Specifik for tilretninger i standardsystemer) Hvorfor er problemet med ændringer anderledes ved udbredelsen af tilrettelige standardsystemer på PC ere? Hvorfor og hvornår revideres de administrative systemer for væsentlige ændringer? Tager kriteriesættet højde for EDB-udviklingen? Kriteriesættet vedr. ændringer/tilretninger <Aggergren 1984>, EDB og den eksterne revisor <Hougaard 1992>, Revision i PC-miljøer <Klarskov 1994>, Dokumentation af systemer, metoder og procedurer Cases Case A: Manglende generelle kontroller Case B: Konstater ændringer Case C: Tilrettet faktureringsrutine Case D: Tilføjet rutine til intern fakturering i profitcenter Case E: Lagerliste anvendte forkerte data fra systemet Case F: Udbetaling af for meget overtidstillæg Vurdering af kriteriesættet Hvorledes undersøger revisor hvilken gruppe systemet hører til og om systemet har fungeret uændret i hele perioden? Individuelle systemer og standardsystemer... 38

3 Tilrettelige EDB-systemers betydning for revisor II Rammesystemer Grupperingens betydning for revisionen KONKLUSION Problemstillingen Hvad var de vigtigste hovedresultater Hvad kunne vi have gjort bedre Hvilke nye problemstillinger ser vi nu LITTERATURLISTE Bøger og publikationer Tidsskrifter Love m.v BILAG Case A: Manglende generelle kontroller Case B: Konstater ændringer Case C: Tilrettet faktureringsrutine Case D: Tilføjet rutine til intern fakturering i profitcenter Case E: Tilrettet lagerliste anvendte forkerte data fra systemet Case F: Udbetaling af for meget overtidstillæg Kartoteksindhold Efterbehandlingskode... 78

4 Tilrettelige EDB-systemers betydning for revisor 1 1 PROBLEMBAGGRUND De fleste virksomheder anvender i dag edb. En stor del af de oplysninger revisor baserer sit arbejde på stammer fra EDB-systemer. EDB-systemet er derfor en naturlig del af revisors arbejdsområde. De første administrative EDB-systemer var baseret på store anlæg med separat udvikling og driftsafvikling. Efterhånden som udviklingen af hardware og software har muliggjort det, er mindre anlæg taget i anvendelse til administrative formål. Disse mindre anlæg består især af PC ere (Personal Computer), der oprindeligt var tiltænkt en enkelt bruger. Ideen med PC eren var, at brugeren skulle være sin egen operatør og selv varetage alle opgaver på maskinen. Udviklingen har bevirket, at PC erne i større og større grad forbindes i netværk 1 og overtager de større maskiners områder 2. PC erens traditionelle styresystem (DOS) er udviklet til enkeltbrugere, og der er derfor ikke taget hensyn til funktionsadskillelse og adgangsbegrænsning. I netværksløsningerne flyttes vigtige data ofte til en server, hvor der er mulighed for adgangsbegrænsning. De almindeligt anvendte administrative systemer på PC ere har samme brugervenlighed og fleksibilitet (tilrettelighed), uanset om de anvendes på en enkeltstående PC er eller i et netværk. Virksomheden står således nu med løsninger, hvor alle kan have mulighed for at tilpasse systemet efter individuelle ønsker. Funktionsadskillelsen mellem udvikler og bruger som på de store systemer er nærmest selvfølgelig, da programmering kræver indgående kendskab til de traditionelle programmeringssprog, er således væk. Tilretning af de nuværende pc-baserede administrative systemer kan læres på et 2-dages kursus. Udover den manglende funktionsadskillelse giver dette også urutinerede "programmører". Problemerne ved tilrettelige standardsystemer er derfor specielle og får stigende betydning med øget udbredelse af disse systemer, specielt i mindre/mellemstore virksomheder. Den beskrevne udvikling giver anledning til bl.a. følgende spørgsmål: Hvilken virkning har EDB-udviklingen (specifikt vedr. udbredelsen af tilrettelige standardsystemer) for revisor? 1 2 Ifølge analyseinstituttet IDC var 34% af alle kontor-pc er i 1991 i Vesteuropa koblet til et LAN (Local Area Network), og det forventes at stige til 59% i Analysen er kort beskrevet i <Juhl 1993>. Denne udvikling kaldes ofte downsizing eller rightsizing <Friis 1994>.

5 Tilrettelige EDB-systemers betydning for revisor 2 Der er løbende udgivet en del skriftligt materiale om EDB og revision. Af de mere væsentlige kan nævnes (i tidsmæssig rækkefølge): Yngre revisorer udgav i starten af 80 erne i deres artikelrække "faglige artikler" publikation nr 20, der indeholder 2 artikler: "EDB og den eksterne revisor" <Aggergren 1984> og "EDB, Grundlæggende begreber" <Tange 1984>. Disse artikler omhandler generelle forhold dels vedrørende revisor og EDB og dels fastlæggelse af nogle EDB-begreber. FSR s revisionsvejledninger, der er udtryk for god revisionsskik, omhandler i <Rev. vejl. 14> fra maj 1989 samt <Rev. vejl. 17> fra maj 1990 de krav, der stilles til revisor hvis virksomheden anvender EDB. De 2 vejledninger opdeler området i 3 underpunkter: a) Indledende vurdering af EDB-anvendelsen <Rev. vejl. 14> b) Gennemgang af generelle EDB-kontroller <Rev. vejl. 14> c) Gennemgang af EDB-baserede brugersystemer <Rev. vejl. 17> I 1992 udarbejdede <Hougaard 1992> en kandidatafhandling der senere er udgivet som bog. Den omhandler primært revision i virksomheder der anvender PC er. FSR har i 1992 i samarbejde med IIA (Foreningen af Interne Revisorer i Danmark) og FIK (Foreningen for Informationskvalitet) udgivet publikationen "God EDB-skik" 3 <Franck 1992>. Publikationen definerer god EDB-skik som: God EDB-skik er som norm de branchemæssige sædvaner og den praksis, der til enhver tid efterleves af kyndige og ansvarsbevidste fagfolk med henblik på at EDBanvendelsen tilrettelægges og gennemføres på en klar, overskuelig og verificerbar måde. Endvidere at de sikkerhedsforanstaltninger, der skal iværksættes for at sikre en tilstrækkelig system-, data- og driftssikkerhed gennemføres, herunder at relevant lovgivning overholdes. Revisors opgave i relation til god EDB-skik defineres nærmere i publikationens afsnit IV. Dette afsnit omhandler også revisors pligt til kontrol af overholdelse af relevant lovgivning. 3 Denne publikation er i 1994 udgivet på engelsk med titlen "Generally accepted IT Management practice". Der er tale om en direkte oversættelse af den danske publikation fra 1992.

6 Tilrettelige EDB-systemers betydning for revisor 3 Samarbejdet mellem FSR, IIA og FIK har i 1994 resulteret i udgivelsen af ringbindet "IT revision og sikkerhed" <IT rev. & sik.>, der indeholder flere artikler. På nuværende tidspunkt er følgende udkommet: 040 : Revision af organisatoriske forhold i et EDB-miljø <Torp 1994>. 070 : Dokumentation af systemer, metoder og procedurer <Klarskov 1994>. 080 : Fysisk sikkerhed <Saabye 1994>. 100 : Revision af databasesystemer <Søndergaard 1994>. 110 : Revision af datakommunikation <Groth 1994>. 140 : Revision af EDB-baserede brugersystemer <Skau 1994>. Artiklerne har ikke status som revisionsvejledninger, men må antages at kunne anvendes som uddybende i forhold til disse og begrebet god EDB-skik. På baggrund af den teknologiske udvikling er det relevant at spørge: Tager kriteriesættet højde for EDB-udviklingen? Begrebet standardsystem er væsentligt for revisor da man traditionelt griber revision af applikationskontroller forskelligt an i standardsystemer og individuelle systemer. Dette er normalt begrundet i, at kontroller anses for bedre efterprøvede jo flere brugere der har anvendt systemerne. <Tange 1984> definerer 3 typer af systemer: Individuelle systemer Standardsystemer Rammesystemer 4 Definitionen af individuelle systemer og standardsystemer er åbenlyse. Rammesystemer, som er en mellemting mellem de 2 forannævnte, defineres således af <Tange 1984>: Et rammesystem er et forsøg på at kombinere den store tilpasning til brugerens ønsker, som et individuelt system giver, med prisbilligheden i et standardsystem. Rammesystemet indeholder alle de karakteristiske delsystemer såsom indlæsning, kartoteksvedligeholdelse og udskrivninger, fastlagt på et "overordnet niveau" hvor 4 Disse betegnes i dag som tilrettelige standardsystemer.

7 Tilrettelige EDB-systemers betydning for revisor 4 brugeren så selv kan fastlægge alle detaljerne (udseende af udskrifter, kartoteksindhold m.v.), og dermed give systemet et præg af et individuelt system. Rammesystemer er i dag markedsstandard for PC-baserede 5 administrative systemer. Disse leveres normalt med et standardudseende 6 for udskrifter og kartoteksindhold. Brugeren kan herefter vælge mellem at definere sit eget udseende, anvende standarden eller rette i standarden. Ideen med de tilrettelige standardsystemer er bl.a., at brugeren skal opleve systemet som en helhed og ikke i den daglige brug spekulere over hvad der er standard og hvad der er specielt for den pågældende virksomhed. Dette opnås ved, at de tilrettede funktioner integreres fuldt ud i systemet. Der kræves derfor en detailviden om de enkelte tilrettelige standardsystemer for at afgøre om en given funktion i et system er designet af brugeren, er en standardfunktion eller er en tilrettet standardfunktion. Da revisionen må gribes forskelligt an i de forskellige grupper af systemer er det relevant at stille følgende spørgsmål: Hvorledes undersøger revisor hvilken gruppe systemet hører til og om systemet har fungeret uændret i hele perioden? 5 6 Rammesystemer findes til andre maskintyper end PC ere, men problemerne for revisor er de samme og PC-systemerne er de mest udbredte. Programmer til økonomistyring kan meget let tilrettes efter behov såfremt man har anskaffet den del af systemet der muliggør dette. Dette skyldes, at programmer som Concorde XAL og Navigator er udviklet i et 4. generationsprogrammeringssprog (4 GL er det p.t. nærmeste computersprog kommer på almindeligt sprogbrug - i modsætning til 1., 2. og 3. generationssprog). Selve 4. GL sproget kan ikke ændres, men det kan de medleverede applikationer til økonomistyring.

8 Tilrettelige EDB-systemers betydning for revisor 5 2 PROBLEMFORMULERING, SYSTEMATIK & AFGRÆNSNING 2.1 Problemformulering Udviklingen som beskrevet i afsnittet om problembaggrund har givet anledning til følgende spørgsmål: a) Hvilken virkning har EDB-udviklingen (specifikt vedr. udbredelsen af tilrettelige standardsystemer) for revisor? b) Tager kriteriesættet højde for EDB-udviklingen? c) Hvorledes undersøger revisor hvilken gruppe systemet hører til og om systemet har fungeret uændret i hele perioden? Nærværende seminars formål er at forsøge at besvare disse 3 problemstillinger. 2.2 Systematik Problemstillingerne som nævnt i afsnittet problemformulering behandles således ud fra nedenstående valg: ad a En oplagt mulighed til besvarelse af denne problemstilling er empiriske undersøgelser. Dette kræver et forholdsvis detaljeret spørgeskema samt en rimelig stor mængde besvarelser. De spørgsmål der skulle være i et sådant spørgeskema er ikke kendt på nuværende tidspunkt. Desuden gør omfanget af dette seminar ikke denne metode mulig. En anden mulighed er at tage udgangspunkt i relevant litteratur. Den til rådighed værende litteratur behandler ikke specifikt emnet tilrettelige standardsystemer. Litteraturen baserer sig primært på den oprindelige opdeling i standardsystemer og individuelle systemer. Ud fra ovennævnte muligheder har vi valgt, først at fastslå at EDB-udviklingen har betydning for revisor og dernæst at beskrive hvorledes EDB indplaceres i revisionsprocessen både generelt og specifikt. Herunder behandles hvilke problemer revisor kan støde på og hvilke problemer der er specielle for tilrettelige standardsystemer (rammesystemer).

9 Tilrettelige EDB-systemers betydning for revisor 6 ad b Afprøvning af kriteriesættet kan foretages på flere måder. En empirisk undersøgelse vil her være mulig, men omfanget af seminaret bevirker, at metoden falder uden for de fastsatte rammer. I stedet for den ovennævnte statistisk korrekte metode er valgt en undersøgelsesmetode baseret på cases fra egne praktiske erfaringer. En sådan caseundersøgelse giver intet statistisk grundlag for konklusion. Problemstillingerne i casene er derfor ikke nødvendigvis udtømmende for test af kriteriesættet, men kan dog påvise nogle problemstillingers relevans. Systematikken for besvarelse af denne problemstilling bliver derfor: Beskrivelse og tolkning (via supplerende litteratur) af kriteriesættet specifikt vedr. ændringer/tilretninger. Ved hjælp af cases at afprøve kriteriesættet. ad c Ved besvarelse af denne problemstilling kunne empiri anvendes. På baggrund af valgene i problemstillingerne a og b er det fundet mere relevant, at forsøge at anvende de i litteraturen anviste metoder til at konstatere, om et system er tilrettet så det har betydning for revisors arbejde. Forudsætningerne for metodernes anvendelse vil blive diskuteret. Problemstilling c besvares ved: fremdragning af kriterier for om et system er tilretteligt fremdragning af mulige kriterier for hvornår et system er tilrettet (så det har betydning for revisor) 2.3 Afgrænsning Begrebet EDB-revision anvendes i flere af vore kilder. Det anvendes i 2 forskellige betydninger: revisors arbejde i forbindelse med vurdering af kontrolmiljø og herunder generelle EDB-kontroller og applikationskontroller (revision af edb) EDB som hjælpeværktøj (revision ved hjælp af edb) Seminaret omhandler "revision af EDB" og ikke "revision ved hjælp af EDB". Revision ved hjælp af EDB er mest egnet til substansrevision og har ikke nogen særstatus i revisionsprocessen i forhold til anden (manuel) substansrevision 7. 7 Revision ved hjælp af EDB ændrer på mulige stikprøvestørrelser indenfor et rimeligt ressourceforbrug, men kan ellers ikke tilføre revisionen noget som manuel substansrevision med samme stikprøvestørrelse ikke kan.

10 Tilrettelige EDB-systemers betydning for revisor 7 Seminaret omhandler ikke de specielle problemer revisor kan stå overfor, hvis grundbilag ikke forefindes i klarskrift. Som eksempel kan nævnes EDI 8. Det kan her tænkes, at EDB-værktøjer kan være nødvendige for revisionens gennemførsel. Området er relevant, men er også meget omfattende og ligger uden for dette seminars rammer. Området må endvidere betegnes som en delproblematik under EDB s betydning for revisor. Denne delproblematik er ikke speciel for tilrettelige standardsystemer. Seminaret vil ikke indeholde en generel teknisk beskrivelse af standardsystemer til økonomistyring, men beskrive de problemer revisor kan opleve ved tilrettelige systemer. Dog vil krav til revisors viden om systemerne blive diskuteret. Seminaret omhandler primært de systemer der af <Hougaard 1992> side kategoriseres som økonomisystemer. 8 EDI = Electronic Data Interchange (Elektronisk dataudveksling).

11 Tilrettelige EDB-systemers betydning for revisor 8 3 PROBLEMBEHANDLING 3.1 Hvilken virkning har EDB-udviklingen (specifikt vedr. udbredelsen af tilrettelige standardsystemer) for revisor? Helt overordnet er det af væsentlig betydning at få fastlagt om EDB-området overhovedet har betydning for revisors primære arbejdsområde (at bibringe regnskaber m.v. øget troværdighed gennem sin uafhængige påtegningsfunktion), fordi det er den forudsætning, der bygges på i den videre behandling Påvisning af EDB-udviklingens betydning for revisor Det søges påvist via følgende områder, at EDB-udviklingen har betydning for revisor: Fremtidsmæssigt perspektiv: <Arens 1991> forudser, at visse af nutidens udviklingstendenser, herunder den teknologiske, gør at revisor må udvikle sig med tiden for at bevare sin rolle som en af fremskafferne af værdifulde beslutningsinformationer. Det forudses bl.a. at revisor vil blive mere "accounting-information-systems oriented". Dette vil blive en nødvendighed dels for at kunne leve op til virksomhedernes og den øvrige omverdens forventninger dels for at sikre revisor en fortsat vigtig rolle i fremskaffelsen af informationer. Han siger derfor bl.a. at: As a result, all accountants must be knowledgeable about computer technology, and some must have highly specialized training. Folketinget og revisorstanden selv har ligeledes givet edb-området en væsentlig placering i revisors arbejde (både direkte og indirekte) hvilket fremgår af bl.a. følgende lov- og god skik-regler: Lovregler: 6a stk 2 i <Lov om SR> Revisor skal for at leve op til paragraf 6a stk 2 udføre sit hverv med omhu, nøjagtighed og den hurtighed, som hvervets beskaffenhed tillader, samt i overensstemmelse med god revisorskik.

12 Tilrettelige EDB-systemers betydning for revisor 9 Det betyder, at revisor ved hver opgave må vurdere, hvorledes denne løses mest effektiv under hensyntagen til de til enhver tid gældende love og god revisorskik-regler. For at kunne foretage denne vurdering kvalificeret er revisor "tvunget" til at følge med i den udvikling, der sker indenfor revisors arbejdsområder - herunder også den teknologiske udvikling. 16 stk 3 i <Lov om SR> Revisor, der i sin virksomhed skriftligt bevidner noget, hvorom den pågældende ingen kundskaber har, straffes med bøde eller hæfte, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning. Revisor må derfor have et kendskab til det genstandsfelt hvorom han afgiver sin påtegning. De administrative systemer er tit med til at "producere" og opbevare dette. Det er derfor nødvendigt for revisor at have et så stort et kendskab til de administrative systemer, at han kan overskue hvilken virkning, systemerne har på genstandsfeltet i det enkelte tilfælde. <Bogf.bekendtg.> Bekendtgørelsen gør, at revisor er nødt til at følge med i den løbende udvikling i virksomhedernes administrative systemer for at kunne påse om systemerne og virksomhedernes øvrige materialer samt procedurer omkring dette sikrer, at virksomheden opfylder bekendtgørelsens krav 9 til registreringer, beskrivelser, grundbilag, åbningsbalance og årsregnskab samt opbevaring af regnskabsmateriale. <A/S loven> 54 stk 3 samt <ApS loven> 36 stk 2 Begge paragraffer pålægger bestyrelse og direktion opgaver: Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde. Direktionen skal sørge for, at selskabets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. 9 I <CW > som bygger på interview med Lars Ole Wiese m.fl. nævnes at kun de færreste regnskabssystemer på markedet overholder bogføringsbekendtgørelsens krav om systembeskrivelse. Artiklen og svar herpå i <CW > omhandler hvor dybdegående systembeskrivelser skal være og hvem (leverandør/bruger) der bør udarbejde disse beskrivelser. Desuden behandles betydning af den "manglende" systembeskrivelse for revisors påtegning.

13 Tilrettelige EDB-systemers betydning for revisor 10 Disse bestemmelser har betydning for revisor, da han/hun har pligt til at oplyse i påtegningen, hvis der ved revisionen er fundet forhold, som kan medføre ansvar for bestyrelsesmedlemmer, direktører eller andre ledelsesorganer jf. <Påtegn.bekendtg.> 3 stk 4. Revisor påtager sig desuden i henhold til god skik-reglerne denne opgave. God skik-regler: Af de aktuelle danske revisionsvejledninger (1 til 19) er det primært følgende der har speciel interesse ved vurderingen af om edb-udviklingen har betydning for revisor: <Rev. vejl. 1, 14 og 17> <Rev. vejl. 1> opdeler i afsnit 2 opgaverne mellem revisor og ledelse. Revisor påtager sig ifølge denne bl.a. ved en revision at gennemgå og vurdere, om de af ledelsen tilrettelagte registreringssystemer m.v. giver et pålideligt grundlag for udarbejdelsen af regnskabet 10. Revisor skal endvidere meddele ledelsen, hvilke væsentlige mangler der er forefundet vedrørende de regnskabsmæssige registreringssystemer m.v 11. Dette gør, at revisor for at kunne løse opgaven må indsamle informationer om virksomhedens registreringssystemer m.v. Det fremgår af punkt 6.4 i <Rev. vejl. 1>, at revisor under informationsindsamlingen skal foretage en overordnet gennemgang af virksomhedens økonomisystemer, edb-anvendelse og væsentlige interne kontroller for at vurdere om systemer og procedurer kan forventes at identificere, registrere, behandle og rapportere regnskabsmæssige data rettidigt og pålideligt. Denne gennemgang skal gennemføres i overensstemmelse med <Rev. vejl. 14> afsnit 2. <Ipsen 1993> skriver: Det er vigtigt at slå fast, at muligheden for at forhindre såvel utilsigtede som tilsigtede fejl eller mangler, herunder besvigelser eller uregelmæssigheder først og fremmest beror på, om der ved tilrettelæggelsen af registreringssystemer og forretningsgange sikres en god intern kontrol. <Rev. vejl. 14> omhandler, foruden den overordnede gennemgang, hvilke områder revisor skal gennemgå hvis edb-anvendelsen findes betydende eller risikofyldt <Rev. vejl. 1> punkt 2.4 <Rev. vejl. 1> punkt 2.5

14 Tilrettelige EDB-systemers betydning for revisor 11 <Rev. vejl. 17> omhandler hvilke områder revisor skal gennemgå omkring de edb-baserede brugersystemer. Vejledningen skal anvendes når revisor har overbevist sig om, at den del af de generelle edb-kontroller, der vedrører sikring af systemer og data, er tilstrækkelig til, at revisionen helt eller delvist kan bygge på de programmerede kontroller i virksomhedens brugersystemer 12. Alle 3 vejledninger gør, at revisor er nødt til at følge med i edb-udviklingen for at leve op til god skik-reglerne. God EDB-skik <Franck 1992> Publikation beskriver særskilt hvad der er god EDB-skik. Vejledningen er primært relateret til virksomhedernes overordnede og daglige ledelser, hvorfor EDB-området belyses ud fra en ledelsesmæssig synsvinkel. Dette til trods er det yderst væsentligt for revisor, at han/hun følger med i hvad der er god EDB-skik for at kunne bedømme, om der i den aktuelle situation er tale om en virksomhed, der arbejder med en god eller dårlig EDB-skik. Vurderingen af virksomhedens EDB-skik påvirker revisors vurdering af kvaliteten af de informationer der modtages fra de administrative systemer. Flere og flere typer information opbevares i de administrative systemer og vurderingen af kvaliteten får derfor øget betydning. Publikationen indeholder i afsnit IV desuden en oversigt over revisionens opgaver, som kort defineres som: Revisionens funktion er, på vegne af virksomhedens ejere og uafhængigt af virksomhedens funktion, at vurdere omfanget af og efterprøve brugen af fastlagte forretningsgange og hensigtsmæssige interne kontroller og kontrolsystemer. <IT Rev. & sik.> Artiklerne omhandler flere emneområder. Disse har til formål dels at operationalisere nogle af hovedområderne i <Rev. vejl. 14 og 17> dels at tage nye generelle problemområder op og operationalisere disse. 12 <Rev. vejl. 17> punkt 1.3

15 Tilrettelige EDB-systemers betydning for revisor 12 De nye områder er medtaget i <Rev. vejl. 14 eller 17>, men kun som "biområder". Udviklingen siden udgivelsen af revisionsvejledningerne har gjort, at områderne har fået en væsentlig større rolle for revisors vurdering af de administrative systemer. Det har derfor været nødvendigt at uddybe og supplere revisionsvejledningerne. Der er indtil videre udgivet 6 artikler som kan opdeles og sammenholdes med <Rev. vejl. 14 og 17> således: Artikler i <IT rev. & sik.> Sammenhæng til <Rev. vejl. 14 og 17> 040: Revision af organisatoriske forhold i et EDB-miljø <Torp 1994> 070: Dokumentation af systemer, metoder og procedurer <Klarskov 1994> Operationalisering af <Rev. vejl. 14> punkt 3.4 vedrørende organisatoriske forhold. Operationalisering af <Rev. vejl. 14> punkt 3.4 vedrørende dokumentation af systemer, metoder og procedurer. 080: Fysisk sikkerhed <Saabye 1994> Operationalisering af <Rev. vejl. 14> punkt 3.4 vedrørende fysisk sikkerhed. 100: Revision af databasesystemer <Søndergaard 1994> Udarbejdet fordi flere og flere systemer anvender relationsdatabaseteknik, hvor data lagres et sted og alle brugersystemer trækker data herfra. Det medfører en 2 deling af revisionen af disse systemer. En af det/de udvalgte brugersystem(er) og en af databasen og dens konsistens. Denne artikel må betegnes som operationalisering af et "nyt" hovedproblemområde i forhold til <Rev. vejl. 14 og 17>. 110: Revision af datakommunikation <Groth 1994> Udarbejdet fordi området datakommunikation er i rivende udvikling. Det er derfor vigtigt at få operationaliseret dette område, således at revisor kan afdække evt. risikofaktorer i kommunikationen. Denne artikel må betegnes som operationalisering af et "nyt" hovedproblemområde" i forhold til <Rev. vejl. 14 og 17>. 140: Revision af edb-baserede brugersystemer <Skau 1994> Operationalisering af <Rev. vejl. 17>. Kilde: Egen tilvirkning Artiklerne har ikke status som revisionsvejledninger men må antages at værende uddybende i forhold til disse.

16 Tilrettelige EDB-systemers betydning for revisor 13 Afrunding: Alle de beskrevne områder påvirker i mere eller mindre grad revisors arbejdsområder og påviser at EDB-udviklingen har og vil få stigende indflydelse herpå. Man kan kort opsummere dem i følgende hovedpåvirkningsgrupper: a) Revisors fremtidige eksistensberettigelse i den nuværende form som informationsfremskaffer og "tilfører" af troværdighedsværdi. Revisor skal være opmærksom på at hans rolle ændrer sig. Ellers bliver værdien af revisors arbejde "udvasket" og dermed bliver revisor overflødig. b) Udviklingen bevirker, at flere og flere af de interne kontroller, som revisor kan bygge sin revision på, bliver programmerede. Det bevirker, at såvel af hensyn til regnskabets udarbejdelse og troværdighed som af hensyn til revisors rapporteringspligter med hensyn til den interne kontrol, er det nødvendigt at gennemgå virksomhedens edb-anvendelse. <Tjagvad 1993> c) Virksomhedernes forventninger til revisors kundskaber. Revisor må tilpasse sine metoder til teknologien for, at omverden skal bevare tiltroen til det udførte arbejde. d) Lovkrav. Svært at vurdere om f.eks. <Bogf.bekendtg.> er opfyldt, hvis man ikke gennemgår virksomhedens edb-anvendelse.

17 Tilrettelige EDB-systemers betydning for revisor 14 e) Gældende god skik-regler. Det væsentligste krav er her, set ud fra edb-anvendelsens betydning, punkt 2.3 i <Rev. vejl. 14>: Revisor skal ud fra væsentlighed og risiko vurdere edb-anvendelsens betydning for virksomheden, herunder om virksomheden kan risikere væsentlige økonomiske tab ved reduktion eller bortfald af virksomhedens edb-kapacitet; om ødelæggelse af elektronisk registrerede data kan medføre, at regnskaber ikke kan aflægges og/eller ikke kan revideres; om virksomhedens edb-anvendelse kan medføre åbenbare fejl, mangler eller usikkerheder i regnskaber. Efter at have konkluderet, at EDB-anvendelse kan have betydning for revisors arbejde, bliver det næste spørgsmål hvorledes placeres gennemgang af EDB i revisionsprocessen Placering i revisionsprocessen (Generel for EDB-området) Revisor må afgøre, hvornår og hvordan delområdet revision af administrative EDB-systemer skal indarbejdes i revisionsprocessen for at kunne leve op til de under nævnte forventninger og krav. <Rev. vejl. 1> angiver grundlæggende principper for, hvordan revisionen skal gennemføres for, at revisor kan afgive en revisionspåtegning på et regnskab. Overordnet for revisors arbejde er væsentlighed og risiko. Det defineres således i <Rev. vejl. 1> 13, at hovedvægten lægges på de poster i regnskabet og de dele af registreringssystemerne inden for hvilke risikoen for væsentlige fejl er størst. Det fastlægges endvidere i vejledningen 14,atvæsentlighed skal vurderes såvel ud fra regnskabets helhed som dets enkelte dele. Revisor fastsætter væsentligheden ud Punkt 4.1 Punkt 4.2

18 Tilrettelige EDB-systemers betydning for revisor 15 fra en vurdering af, hvilke forhold der forventes at påvirke regnskabslæserens bedømmelse af regnskabet. 15 Man kan på baggrund heraf opstille følgende oversigt til brug for vurderingen af om det/de enkelte brugersystem(er) skal revideres: Er systemet væsentligt og/eller risikofyldt set i forhold til regnskabet som helhed og/eller væsentlige poster heri? Risikofyldt Ikke risikofyldt Væsentlig Revidere systemet Revidere systemet Uvæsentlig Hovedregel: Ikke revidere systemet. (Det må dog bero på en konkret vurdering) Ikke revidere systemet Kilde: Egen tilvirkning Vurderingen af væsentlighed og risiko bygges bl.a. på systemstørrelse/kompleksitet samt hvilke regnskabsposter, der er afhængige af hvilke brugersystemer. Vægtningen, af de enkelte systemer og applikationer på baggrund af om de er væsentlige og/eller risikofyldte for det grundlag revisor anvender til at afgive sin revisionspåtegning på, kan foretages på forskellige måder. Målet er, uanset hvilken man anvender, at få udvalgt de brugersystemer som har størst indvirkning på påtegningsgrundlaget og dermed giver størst revisionsmæssig værdi. <Skau 1994 side 6> giver vejledning om hvilke faktorer der under alle omstændigheder må indgå i en sådan "vægtningsmodel": Antals- og beløbsmæssig størrelse af de transaktioner der behandles af brugersystemet og som herigennem påvirker regnskabet. Dette kan udtrykkes gennem en væsentlighedsfaktor (VF). Afgørende for VF kan også eksempelvis være systemets anvendelse som grundlag for væsentlige 15 Jf <Rev. vejl. 1> punkt 4.2 anvendes væsentlighedskriteriet ikke ved revision af specifikke lovkrævede oplysninger i regnskabet. Risikoen skal ved planlægningen og udførelsen relateres til de i vejledningen punkt 4.4 nævnte 6 revisionsmål.

19 Tilrettelige EDB-systemers betydning for revisor 16 ledelsesmæssige beslutninger (beslutningsstøttesystemer) eller systemets betydning for virksomheden som going concern. Risikoen for at der opstår en fejl i forbindelse med brugersystemet. Dette kan udtrykkes som iboende risiko (IR), d.v.s. risikoen for at fejl/tab opstår. Risikoen for at opståede fejl ikke bliver opdaget af brugersystemets interne kontroller. Dette kan udtrykkes som intern kontrol risiko (IKR). Risikoen for at væsentlige fejl ikke afsløres under revisionen. Dette kan udtrykkes som opdagelsesrisikoen (OR). Prioriteringen foretages herefter ud fra de enkelte brugersystemers risikoprofiler (RP) som udregnes ud fra de 4 faktorer: RP=VF*IR*IKR*OR 16 På baggrund af prioriteringen fastlægges revisionsstrategien og i den forbindelse sker planlægningen af hvilke brugersystemer/applikationer der skal revideres. Det er vigtigt, i den sammenhæng at få foretaget en afgrænsning af det/de valgte brugersystem(er)- /applikation(er) til de øvrige for, at klarlægge hvor input kommer fra, hvor der leveres output hen og hvilke programmerede og manuelle kontroller, der er tilknyttet det/de udvalgte brugersystem(er)- /applikation(er). Herved sikres det, at alle relevante områder revideres og at områder ikke revideres to gange. 16 Den svarer til modellen som er nævnt i <Rev. vejl. 1> punkt 4.3. Er bare suppleret med VF til direkte prioritering af de enkelte brugersystemer.

20 Tilrettelige EDB-systemers betydning for revisor 17 Arbejdspapiret for afgrænsningen kan f.eks. se sådan ud: Kilde: <Skau 1994> side 7 Revisionen af de valgte brugersystemer/applikationer gennemføres i overensstemmelse med <Rev. vejl. 14 og 17>. Det foreskrives i <Rev. vejl. 17>, at vejledningen finder anvendelse, hvor revisor har overbevist sig om, at visse dele af <Rev. vejl. 14> gennemgangen 17 ikke har givet anledning til bemærkninger. Det er dog vor opfattelse, at man som minimum uanset resultatet af <Rev. vejl. 14> gennemgangen må foretage vurdering af, om systemet lever op til lovgivningskrav, herunder specielt <Bogf.bekendtg.> krav. 17 Se punkt 1.3 i <Rev. vejl. 17>

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

frcewtfrhousf(wpers ml

frcewtfrhousf(wpers ml frcewtfrhousf(wpers ml PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nobelparken Jens Chr. Skous Vej I 8000 Árhus C www.pwc.dk Telefon 89 32 00 00 Telefax 89 32 00 IO Erklæring vedrørende

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

ISAE 3000 DK ERKLÆRING MARTS 2013. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

ISAE 3000 DK ERKLÆRING MARTS 2013. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer plus revision skat rådgivning TABULEX ISAE 3000 DK ERKLÆRING MARTS 2013 Erklæring fra uafhængig revisor om Tabulex ApS overholdelse af bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Front-safe A/S. Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup.

Front-safe A/S. Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup. Front-safe A/S Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup. April 2011 5. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2., 1560 København

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG A/B FREDENSLUND TL TRÆ DELS ES- OG REVSONSPROTOKOL ÅRSREGNSKAB 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Den finansielle sektor er i dag 100% afhængig af, at it-løsninger er kørende og herudover er sikret i tilfælde af, at noget

Læs mere

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr.

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr. Brønderslev Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007...,.. - _... -. - -. -... -. -. trf'. -. - -.'.. ".. J-- " - -. -. J '' - ' -. ' :.".-,"" -.

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr.

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr. REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011 Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup CVR. nr.: 83 58 69 15 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Viby Gymnasium og HF. Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2007

Viby Gymnasium og HF. Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2007 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Århus C Telefon 89 32 00 00 Telefax 89 32 00 10 Viby Gymnasium og HF Revisionsprotokollat om forberedende

Læs mere

Tabulex ApS. Februar 2011 7. erklæringsår. R, s

Tabulex ApS. Februar 2011 7. erklæringsår. R, s Tabulex ApS Revisionserklæring (RS3000) vedrørende overholdelse af bekendtgørelse nr. 528 - beskyttelse af personoplysninger i tilknytning til Tabulex s softwareprogrammer. Februar 2011 7. erklæringsår

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade 10, 2 sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Vanløsegaard Revisionsprotokollat

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FORENINGEN KNIVHOL T HOVEDGÅRD" UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 93-96 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014

DEN SELVEJENDE INSTITUTION FORENINGEN KNIVHOL T HOVEDGÅRD UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 93-96 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014 Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20222670 DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FORENINGEN KNIVHOL

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 DK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN KUL TUR- OG FRITIDSCENTER UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse. Peter Düring Jensen KPMG

Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse. Peter Düring Jensen KPMG Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse Peter Düring Jensen KPMG Revisors opgaver Revision Anden assistance Arbejder med henblik på afgivelse af revisionspåtegning på årsrapporten Bogføring Regnskabsudarbejdelse

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade10,2sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Revisionsprotokollat

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2011-0026626). Selskab

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Modificerede revisionspåtegninger Tendenser i regulering og praksis Studerende: Line Kirstine Hansen København den 1. november

Læs mere

Aalborg Universitet, august 2005 Cand.Merc.Aud. - studiet Kandidatafhandling REVISION AF LEDELSESBERETNINGEN

Aalborg Universitet, august 2005 Cand.Merc.Aud. - studiet Kandidatafhandling REVISION AF LEDELSESBERETNINGEN Aalborg Universitet, august 2005 Cand.Merc.Aud. - studiet Kandidatafhandling REVISION AF LEDELSESBERETNINGEN Forfatter: Laust R. Jakobsen Vejleder: Peter Thor Kellmer Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Sorø Erhvervs- og Turistråd

Sorø Erhvervs- og Turistråd Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College Bilag 2 Kravspecifikation for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud af revisionsydelser for VIA University College Indhold 1. Revisionsopgavens afgrænsning.... 3 1.1. Lovpligtig revision... 3 1.2.

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde Beretning nr. 4 (side 27-34) Revision af årsregnskabet for 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere