Rigsadvokaten Informerer Nr. 36/2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rigsadvokaten Informerer Nr. 36/2004"

Transkript

1 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO JOURNAL NR. RA BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer Nr. 36/ KØBENHAVN K TELEFON FAX Indledning Ved lov nr. 215 af 31. marts 2004 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Offentlighed i retsplejen) gennemføres en række ændringer af reglerne om aktindsigt i bl.a. straffesager. Loven træder i kraft den 1. juli 2004 og gælder som udgangspunkt for alle afgørelser, der træffes efter denne dato. Loven indeholder bl.a. en gennemgribende revision af reglerne om aktindsigt i straffesager, herunder på nogle punkter en ændret fordeling af kompetencen i sager om aktindsigt mellem politi og domstole. De nye regler vil således få stor betydning i praksis, og på denne baggrund gives der i det følgende en kort introduktion til de nye regler, idet der tillige vedlægges kopi af lovforslaget med bemærkninger. Når der forligger erfaringer med anvendelsen af de nye regler i praksis, vil jeg overveje, om der er behov for at udsende supplerende materiale. 2. Hovedelementer i de nye regler For så vidt angår straffesagerne falder de nye regler i følgende hovedpunkter:

2 Reglen Hvem træffer afgørelse Hvor står det? om aktindsigt? Forsvarerens aktindsigt 729 a Retten (retsbøger) Afsnit 3.1. nedenfor i verserende sager Politiet (politiets sag) Lovforslaget side og side Sigtedes/tiltaltes aktindsigt 729 b Politiet Afsnit 3.2. nedenfor i verserende Lovforslaget side sager, hvor der ikke er og side en forsvarer Sigtedes/tiltaltes aktindsigt 219 a (domme) Retten Afsnit nedenfor i afsluttede sa- ger Lovforslaget side og side d Politiet Afsnit 3.3. nedenfor Lovforslaget side og side Aktindsigt i endeligt 41 d Politiet Afsnit 4.1. nedenfor afsluttede sager for Lovforslaget side personer med individuel og side væsentlig inte- resse og for forurettede Aktindsigt for massemedier 41 b 41 f Retten (Dog politiet efter 41 f, stk. 2) Afsnit 4.2. nedenfor Lovforslaget side 18-20, side og side Aktindsigt for forskere 41 b Retten Afsnit 4.3. nedenfor Lovforslaget side Aktindsigt for enhver 41 a, Retten Afsnit 4.4. nedenfor i afsluttede sager 41 b og 41 c Lovforslaget side og side SIDE 2 Nedenfor i afsnit 3 redegøres for reglerne om forsvarerens og sigtedes/tiltaltes adgang til straffesagens dokumenter, mens afsnit 4 indeholder en oversigt over de nye regler om aktindsigt i retsplejelovens 41 a 41 g, som afløser de hidtil gældende regler i retsplejelovens 41 og forvaltningslovens 18. Afsnit 5 vedrører meroffentlighed, mens afsnit 6 drejer sig om ophævelse af RM 8/ Forsvarerens og den sigtedes aktindsigt 3.1. Forsvarerens adgang til aktindsigt i en verserende sag Reglerne om forsvarerens aktindsigt i en verserende sag findes i den nye bestemmelse i retsplejelovens 729 a, der i vidt omfang bygger på de hidtil gældende regler i 745 og 745 a. I 729 c videreføres den hidtil gældende bestemmelse i 745 b om adgang til at begrænse forsvarerens adgang til aktindsigt.

3 Som noget nyt indsættes der i 729 a, stk. 2, en bestemmelse om, at retten af egen drift skal give forsvareren kopi af retsbøger i en verserende sag. Forsvareren kan med visse nærmere angivne begrænsninger gøre den sigtede bekendt med indholdet af retsbøgerne. 729 a, stk. 3, indeholder regler om forsvarerens adgang til det materiale, som politiet har tilvejebragt til brug for en verserende sag. Bestemmelsen svarer til den hidtil gældende 745 og skal forstås på samme måde. Forsvareren har som udgangspunkt ret til at få udleveret kopi af materialet og kan med politiets samtykke udlevere det til sigtede, hvis det findes ubetænkeligt. Er der tale om et dokument omfattet af retsplejelovens 877, stk. 1, eller 877, stk. 2, nr. 5, kan politiet dog kun nægte at give samtykke, hvis særlige grunde som nævnt i 729 a, stk. 4, gør det nødvendigt. I 729 a, stk. 4, videreføres tillige den hidtil gældende regel i 745 a om forsvarerpålæg. SIDE 3 Den hidtil gældende regel i 745 b om adgangen til at begrænse forsvarerens adgang til aktindsigt findes nu i 729 c Sigtedes/tiltaltes adgang til aktindsigt i en verserende sag, hvor der ikke er en forsvarer Som noget nyt er der i 729 b fastsat udtrykkelige regler om sigtedes/tiltaltes adgang til aktindsigt i verserende straffesager, hvor der ikke er en forsvarer. Reglerne svarer i et vist omfang til RM 8/98, som således ikke længere finder anvendelse, jf. punkt 6 nedenfor. Det forudsættes i lovforslagets bemærkninger, at politiet vejleder en sigtet om muligheden for at søge aktindsigt senest på det tidspunkt, hvor sagen er klar til afgørelse ved bødeforlæg. Drejer det sig om en sag, hvor der rejses tiltale, skal vejledningen gives, når det er klart, at der ikke vil medvirke forsvarer ved sagens behandling i retten. En sigtet/tiltalt uden forsvarer har med visse nærmere angivne begrænsninger adgang til hos politiet at gennemlæse retsbøgerne vedrørende en verserende sag, jf. 729 b, stk. 1. Efter 729 b, stk. 2, har den sigtede/tiltalte endvidere med samme begrænsninger som nævnt i 729 b, stk. 1 ret til at gennemlæse det materiale, som politiet har tilvejebragt til brug for sagen. Et afslag på en anmodning om at måtte gennemlæse sagen kan tidsmæssigt ikke udstrækkes længere end til inden domsforhandlingen eller inden et retsmøde efter 922 eller sagens afslutning ved tiltalefrafald. Heri ligger, at sigtede/tiltalte skal have adgang til materialet i så god tid inden domsforhandlingen eller retsmødet, at sigtede/tiltalte har mulighed for at varetage sine interesser.

4 Aktindsigt gives således som udgangspunkt ved gennemlæsning, men politiet skal efter anmodning give den sigtede/tiltalte kopi af retsbøgerne, med mindre der er grund til at befrygte, at kopierne vil blive benyttet på retsstridig måde. Bestemmelsen i 729 c om mulighed for at begrænse aktindsigt gælder også i relation til sigtede/tiltalte uden forsvarer Sigtedes/tiltaltes aktindsigt i endeligt afsluttede sager Hvornår er en sag endeligt afsluttet? Mens de under punkt 3.1 og 3.2 nævnte bestemmelser gælder for verserende sager, finder reglerne i 729 d om sigtedes/tiltaltes aktindsigt anvendelse på sager, der er endeligt afsluttede. Dette begreb skal efter bemærkningerne til lovforslaget forstås således, at en sag er endeligt afsluttet, når der foreligger en endelig afgørelse, dvs. en afgørelse som ikke kan anfægtes ved ordinære retsmidler. SIDE 4 Drejer det sig om sag, som slutter ved påtaleopgivelse eller tiltalefrafald, vil denne normalt være endeligt afsluttet, når fristen for omgørelse efter 724, stk. 2, er udløbet, mens sager, hvori der rejses tiltale, normalt skal anses for endeligt afsluttet, når der er afsagt dom i 1. instans, og ankefristen er udløbet, uden at der er anket eller der er afsagt dom i 2. instans. En sag, der har været endeligt afsluttet kan ophøre med at være det, f.eks. hvor der træffes beslutning om genoptagelse eller hvis Procesbevillingsnævnet giver anketilladelse. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til 729 d (lovforslaget side 68) og 41 d (lovforslaget side 45-46) Tiltaltes aktindsigt i dommen Bestemmelsen i 219 a, stk. 5, er ændret således, at det fremover er retten, der giver tiltalte en kopi af dommen, ligesom det er retten, som i forbindelse med fremsendelsen eller udleveringen af dommen vejleder tiltalte om anke, hvis ikke dette allerede er sket eller sker i forbindelse med forkyndelse af en udeblivelsesdom efter 847, stk Sigtedes/tiltaltes aktindsigt i de øvrige dokumenter (herunder retsbøger) i en endeligt afsluttet sag Bestemmelsen i 729 d om sigtedes/tiltaltes aktindsigt i en endeligt afsluttet sag afløser reglerne herom i retsplejelovens 41 og forvaltningslovens 18. Forvaltningslovens 18 gælder således fremover ikke i straffesager, der behandles ved politi og anklagemyndighed. Behandles en straffesag derimod hos en særmyndighed f.eks. skattemyndighederne gælder forvaltningslovens 18 fortsat. Bestemmelsen gælder for personer, der har været sigtet. Det må antages, at dette ikke blot omfatter personer, der formelt har været sigtet, men også personer, der med føje har anset sig for sigtet. Hvis efterforskningen indstilles, uden at nogen har været sigtet

5 (eller med føje har anset sig som sigtet), jf. retsplejelovens 749, stk. 2, 1. pkt., finder bestemmelsen således ikke anvendelse Hvad er omfattet af den sigtedes aktindsigt? Den sigtede har efter 729 d, stk. 1, som udgangspunkt adgang til alle dokumenter, der vedrører sagen, når denne er endeligt afsluttet. Den tidligere anvendte sondring, hvor et dokument kun var omfattet af aktindsigt, hvis det var blevet fremlagt i retten, gælder således ikke længere. For at et dokument er omfattet af retten til aktindsigt, skal det vedrøre sagen. Et dokument vedrører sagen, når det har betydning for sagens behandling. Omfattet er bl.a. retsbøger, politirapporter (og altså uanset om disse har været fremlagt i retten), anklageskrift og dokumenter, som har været benyttet som bevis. SIDE 5 Hvad angår dokumentbegrebet, så skal dette forstås bredt, og såvel papirdokumenter som elektroniske dokumenter ( s m.v.), tegninger, kort, billeder og lydog billedoptagelser er således omfattet af aktindsigt. I denne vidtgående adgang til aktindsigt gælder der nogle begrænsninger. Det følger af 729 d, stk. 2, at retten til aktindsigt ikke omfatter interne arbejdsdokumenter. Lovforslagets bemærkninger indeholder side en nærmere gennemgang af, hvad der skal forstås herved. Det fremgår heraf bl.a., at dokumenter med politiets og anklagemyndighedens interne overvejelser om tiltalespørgsmål, om sagens førelse i retten eller om anke, er interne arbejdsdokumenter. Sådanne dokumenter kan udveksles mellem alle dele af politiet og anklagemyndigheden (herunder Justitsministeriet) uden at miste deres interne karakter, men overgives de til eksterne parter, kan de ikke længere betragtes som interne. Endvidere følger det af 729 d, stk. 3, at sigtedes ret til aktindsigt kan begrænses bl.a. hvor der har været truffet beslutning om begrænsning i forsvarerens og sigtedes aktindsigt efter 729 c (hidtidige 745 b) og af hensyn til statens sikkerhed m.v. Herudover videreføres de undtagelser til aktindsigt, som fremgår af forvaltningslovens 18, dvs. at retten til aktindsigt kan begrænses, hvis sigtedes interesse heri efter en konkret vurdering findes at burde vige for hensynet til forebyggelse, opklaring og forfølgning af lovovertrædelser eller for særlige hensyn til beskyttelse af medsigtede, vidner eller andre. Endelig er oplysning om de sidste fire cifre i et cpr.nr. ikke omfattet af den sigtedes ret til aktindsigt, jf. 729 d, stk. 7. Oplysning herom i et dokument skal altid således skjules, før der gives aktindsigt. Det gælder også, hvis aktindsigten gives ved gennemsyn.

6 Sagsbehandlingsregler Som noget nyt er det politimesteren, der med rekurs til statsadvokaten træffer afgørelse vedrørende alle anmodninger om aktindsigt fra sigtede/tiltalte i afsluttede sager, jf. 729 d, stk. 4. Anmodning om aktindsigt skal indgives til politimesteren i den kreds, hvor sagen har været behandlet. Indgives en anmodning til en anden politikreds, skal anmodningen videresendes til rette politikreds, hvis det af anmodningen kan ses, hvilken kreds, der skal behandle sagen. Aktindsigt kan gives ved gennemsyn af sagens dokumenter eller ved udlevering af kopi af materialet, jf. 729 d, stk. 6. Det forudsættes, at aktindsigt som udgangspunkt gives ved gennemsyn. SIDE 6 Der er fastsat 10-dages frist, inden for hvilken der som udgangspunkt skal være truffet afgørelse vedrørende en anmodning om aktindsigt, jf. 729 d, stk. 5. Kan 10-dages fristen ikke overholdes, skal ansøgeren underrettes om grunden hertil samt om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge. 4. Regler om aktindsigt for andre end sigtede og dennes forsvarer I g findes en række nye regler om aktindsigt for andre end sigtede og dennes forsvarer. Grundlæggende har enhver ret til hos retten at få aktindsigt i domme og kendelser m.v., jf. 41 a- 41 c, jf. punkt 4.4 nedenfor. Herudover gælder der en udvidet adgang til aktindsigt hos politiet i endeligt afsluttede sager for personer, der har en individuel, væsentlig interesse i et konkret retsspørgsmål samt for forurettede, jf. punkt 4.1. nedenfor. Der gælder endvidere særlige regler om aktindsigt for journalister og forskere, jf. punkt 4.2 og 4.3. nedenfor. Som en del af det nye regelsæt er der i retsplejeloven indsat nogle generelle regler om behandlingen af anmodninger om aktindsigt. Reglerne som i vid udstrækning svarer til de generelle regler herom i forvaltningsloven findes i 41 e, og finder anvendelse på aktindsigt efter 41 a- 41 d. Endvidere indeholder 41 g regler om meroffentlighed, jf. punkt 5 nedenfor Aktindsigt i endeligt afsluttede sager for personer med individuel, væsentlig interesse samt for forurettede/dennes nære pårørende I 41 d findes en ny bestemmelse, som giver forurettede og andre personer med en særlig interesse i en straffesag en videre adgang til aktindsigt hos politiet end, hvad der følger af de generelle regler i 41 a 41 c. Personer, der er omfattet af bestem-

7 melsen, har således både ret til aktindsigt efter de generelle regler og efter 41 d. Der er endvidere mulighed for meroffentlighed, jf. herom nedenfor under punkt 5. Reglen gælder kun i sager, som er endeligt afsluttet, jf. herom ovenfor under punkt Hvem kan få aktindsigt efter 41 d? 41 d gælder for forurettede, og er forurettede afgået ved døden, har forurettedes nære pårørende hvilket normalt vil sige ægtefælle, samlever, børn og forældre, men efter omstændighederne også andre, f.eks. en søster eller en bror, som har haft et særligt nært forhold til den forurettede adgang til aktindsigt. SIDE 7 Herudover har personer, som har behov for adgang til dokumentet med henblik på belysning af et konkret retsspørgsmål, adgang til aktindsigt efter 41 d. Afgrænsningen af denne gruppe må efter lovforslagets bemærkninger i det væsentlige antages at svare til afgrænsningen af, hvem der havde retlig interesse efter den hidtil gældende bestemmelse i Hvad er omfattet af aktindsigten? Anvendelsesområdet for bestemmelsen i 41 d om aktindsigt hos politiet er begæringer om aktindsigt i dokumenter, som ikke er omfattet af aktindsigt efter bestemmelserne om aktindsigt ved retten i 41 a 41 c, jf. om disse bestemmelser nedenfor. Det vil for det første sige dokumenter, som slet ikke er omfattet af disse bestemmelser, f.eks. andre retsbogstilførsler end kendelser m.v., processkrifter, anklageskrifter, politirapporter og dokumenter, der benyttes som bevis. Herudover finder reglen tillige anvendelse for dokumenter, som godt nok er omfattet af aktindsigt ved retten efter 41 a 41 c, men hvor dokumentet helt eller delvist er undtaget fra aktindsigt. Det kan f.eks. være en retsbogstilførsel, som indeholder en gengivelse af en forklaring, som er afgivet i et retsmøde for lukkede døre, og som derfor ikke er omfattet af aktindsigt ved retten efter 41 b. Det kan også dreje sig om en anmodning om aktindsigt i en sag, som er afsluttet for mere end 1 år siden. I sådanne tilfælde kan der eventuelt efter at der er søgt om aktindsigt ved retten og givet afslag herpå søges om aktindsigt hos politimesteren efter 41 d. For at et dokument skal være omfattet af retten til aktindsigt hos politiet efter 41 d, skal det vedrøre sagen. Dette begreb omfatter i modsætning til den hidtil gældende bestemmelse i 41 også dokumenter, som ikke er blevet fremlagt i retten. Heraf følger således bl.a., at også politirapporter, som anklagemyndigheden har valgt ikke at fremlægge i retten, er omfattet af aktindsigt.

8 Dokumentbegrebet i 41 d skal forstås bredt, og omfatter således ligesom ved sigtedes aktindsigt såvel papirdokumenter som elektroniske dokumenter ( s m.v.), tegninger, kort, billeder og lyd- og billedoptagelser. Herudover følger det af 41 d, stk. 2, at retten til aktindsigt ikke omfatter interne arbejdsdokumenter. Lovforslagets bemærkninger indeholder side en nærmere gennemgang af, hvad der skal forstås ved interne arbejdsdokumenter. Heraf fremgår det bl.a., at politiets og anklagemyndighedens interne overvejelser om tiltalespørgsmål, om sagens førelse i retten eller om anke, er interne arbejdsdokumenter. Sådanne dokumenter kan udveksles mellem alle dele af politiet og anklagemyndigheden (herunder Justitsministeriet) uden at miste deres interne karakter, men overgives de til eksterne parter, mister de deres interne karakter, og er således ikke længere undtaget fra aktindsigt. SIDE 8 Endvidere følger det af 41 d, stk. 3, at retten til aktindsigt kan begrænses i visse tilfælde. Det gælder, hvis den sigtede i medfør af andre regler i retsplejeloven har været afskåret fra at gøre sig bekendt med oplysninger i sagen, mens den verserede. Med andre ord skal andre således ikke have en videre adgang til oplysninger i sagen end, hvad den sigtede havde. Endvidere videreføres de undtagelser til aktindsigt, som fremgår af forvaltningslovens 18, dvs. at retten til aktindsigt kan begrænses, hvis ansøgerens interesse heri efter en konkret vurdering findes at burde vige for hensynet til forebyggelse, opklaring og forfølgning af lovovertrædelser eller for særlige hensyn til beskyttelse af sigtede, vidner eller andre. Endelig er oplysning om de sidste fire cifre i et cpr.nr. ikke omfattet af retten til aktindsigt. Oplysning herom i et dokument skal altid således skjules, før der gives aktindsigt. Det gælder også, hvis aktindsigten gives ved gennemsyn Sagsbehandlingsregler Det er politimesteren, der træffer afgørelse om aktindsigt i sager efter 41 d med sædvanlig rekursadgang til statsadvokaten. Politimesteren træffer herunder afgørelse om, hvorvidt aktindsigt i givet fald skal gives ved gennemsyn af dokumenterne eller ved udlevering af kopi heraf. Som udgangspunkt gives aktindsigt ved gennemsyn. Det følger af 41 e, stk. 1, at en anmodning om aktindsigt skal angive, hvilket dokument eller hvilken sag, der ønskes aktindsigt i. Anmodninger, der har karakter af fisketure, hvor der søges om adgang til at gennemgå alle sager fra en bestemt periode for på denne måde at finde sager af interesse, skal således ikke imødekommes. Det er endvidere ikke tilstrækkeligt at søge om aktindsigt vedrørende en person, uden at det angives, hvilken sag det drejer sig om. På den anden side er det ikke noget krav, at man kender navnet på den person, som en i øvrigt tilstrækkeligt præcist angivet sag vedrører.

9 Det følger af 41 e, stk. 3, at en anmodning om aktindsigt skal besvares inden 10 dage efter, at den er modtaget. Kan der ikke træffes afgørelse inden udløbet af 10-dages fristen, skal ansøgeren underrettes om grunden hertil, ligesom det skal angives, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge. Efter 41 e, stk. 4, skal et dokument anonymiseres, hvis det indeholder oplysninger om medvirkende lægdommeres identitet. Drejer det sig om en sag vedrørende sædelighedsforbrydelser efter straffelovens kapitel 24, skal oplysninger om forurettedes identitet ligeledes fjernes. Herudover kan dokumenter anonymiseres efter beslutning fra den myndighed retten eller politiet som behandler anmodningen, hvis dokumentet indeholder oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold eller virksomheders erhvervshemmeligheder. Endelig fremgår det af 41 e, stk. 5, at de sidste fire cifre i et cpr.-nummer ikke er omfattet af aktindsigt. SIDE Aktindsigt for massemedier I 41 b og 41 f findes særlige regler om aktindsigt for journalister m.v. Personer, der er omfattet af disse bestemmelser, har både ret til aktindsigt efter de generelle regler i 41 a 41 c og efter de særlige regler for journalister. En journalist (dvs. redaktører og redaktionelle medarbejdere, som er omfattet af retsplejelovens 172, stk. 1, stk. 2 eller stk. 4) kan ved retten få aktindsigt i domme i straffesager, der er endeligt afsluttet for mere end 1 år siden, hvis det sker til brug for journalistisk eller redaktionelt arbejde, jf. 41 b, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 2. En journalist kan under de samme betingelser ligeledes få aktindsigt ved retten i kendelser i straffesager, selv om sagen endnu ikke er endeligt afsluttet, jf. 41 b, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 3. I begge tilfælde gælder, at journalistens ret til aktindsigt kan begrænses efter 41 b, stk. 3. Det er retten, som træffer afgørelse om journalisters anmodning om aktindsigt i domme og kendelser i straffesager efter 41 b. I nogle tilfælde vil retten skulle overveje, om der er grund til at begrænse aktindsigten, f.eks. af hensyn til efterforskningen, jf. 41 b, stk. 3. Det fremgår af lovforslagets bemærkninger (side 51), at retten i sådanne tilfælde kan indhente en udtalelse fra politimesteren, men at der ikke består en pligt for retten til at gøre dette. Det er således efter lovforslagets bemærkninger op til retten ud fra en konkret vurdering at beslutte, om der er behov for at indhente en udtalelse fra politimesteren.

10 Herudover findes der i 41 f, stk. 1-5, en række særlige bestemmelser om journalisters adgang til aktindsigt i anklageskrifter, retsmødebegæringer m.v. Reglerne indebærer bl.a., at anklagemyndigheden efter anmodning skal udlevere kopi af anklageskrift eller retsmødebegæring til en journalist, jf. 41 f, stk. 2. Eventuelle oplysninger om de sidste fire cifre i cpr.-numre skal fjernes, og retten til aktindsigt kan begrænses, i det omfang det er nødvendigt af hensyn til beskyttelse af statens sikkerhed m.v. Endvidere skal eventuelle oplysninger om forurettedes eller vidners identitet fjernes. Under en domsforhandling eller et retsmøde til fremme af sagen efter 992 skal retten endvidere efter anmodning fra en journalist som udgangspunkt udlåne hjælpebilag og rids over gerningsstedet, som er udarbejdet af anklagemyndigheden eller forsvareren, jf. 41 f, stk. 3. SIDE 10 Fælles for reglerne i 41 f er, at journalisterne alene må bruge de oplysninger, som de får adgang til, til støtte for journalistisk og redaktionelt arbejde, og at materialet ikke må gøres tilgængeligt for andre end det pågældende massemedies journalister og redaktionsmedarbejdere, jf. 41 f, stk. 6. Ved behandlingen af anmodninger om aktindsigt fra journalister gælder i øvrigt de under punkt beskrevne sagsbehandlingsregler. Endvidere er der mulighed for at give meroffentlighed efter 41 g, jf. punkt 5 nedenfor Aktindsigt for forskere Også forskere har en udvidet adgang til aktindsigt i forhold til, hvad der gælder for enhver. Der er således adgang til aktindsigt til brug for videnskabelig forskning i straffesager, der er endeligt afsluttet for mere end 1 år siden, jf. 41 b, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 2. Det er retten, der træffer afgørelse om aktindsigt, og der kan også i denne situation opstå spørgsmål om høring af politimesteren, jf. punkt 4.2. ovenfor. Ved behandlingen af anmodninger om aktindsigt gælder de under punkt beskrevne sagsbehandlingsregler. Endvidere er der mulighed for at give meroffentlighed efter 41 g, jf. punkt Aktindsigt for enhver i afsluttede sager Enhver har ret til aktindsigt i form af gennemsyn på dommerkontoret af en doms konklusion, når anmodning herom fremsættes inden 1 uge efter dommens afsigelse, jf. 41 a. Herudover har enhver ret til fra retten at få udleveret kopi af domme og kendelser i afsluttede straffesager, hvis sagen er endeligt afsluttet for mindre end 1 år siden, jf.

11 41 b, stk. 1, jf. stk.2, nr. 2. Reglen omfatter ikke kendelser i straffesager, der endnu ikke er endeligt afsluttede, jf. om dette begreb ovenfor under pkt , ligesom der som udgangspunkt ikke er aktindsigt i domme eller kendelser i straffesager, som er endeligt afsluttede for mere end 1 år siden, jf. dog om den udvidede adgang til aktindsigt for journalister og forskere ovenfor. Endelig er der aktindsigt for enhver i en eventuel skriftlig forelæggelse eller procedure eller forelæggelse, hvis sagen er endeligt afsluttet for mindre end 1 år siden, med mindre dokumentet er omfattet af et forbud mod offentlig gengivelse efter retsplejelovens 31 b, jf. 41 c. Retten kan i de to sidstnævnte situationer begrænse adgangen til aktindsigt, bl.a. hvis det er nødvendigt af hensyn til statens sikkerhed m.v. eller hvis det af ganske særlige grunde er påkrævet af hensyn til forebyggelse, opklaring og forfølgning af lovovertrædelser jf. 41 b, stk. 3. Der kan opstå spørgsmål om høring af politimesteren, jf. punkt 4.2. ovenfor. SIDE 11 Ved behandlingen af anmodninger om aktindsigt gælder de under punkt beskrevne sagsbehandlingsregler. Endvidere er der mulighed for at give meroffentlighed efter 41 g, jf. punkt Meroffentlighed Det følger af 41 g som svarer til offentlighedslovens 4, stk. 1, 2. pkt. at der kan gives aktindsigt i videre omfang end, hvad der følger af 41 a-f, med mindre andet følger af regler om tavshedspligt m.v. Af lovforslagets bemærkninger følger bl.a., at formålet med bestemmelsen er at sende et signal om, at offentlige myndigheder bør imødekomme rimeligt begrundede anmodninger om meroffentlighed. Det fremhæves navnlig, at der kan være grund til at give meroffentlighed, når det drejer sig om ansøgninger fra journalister og forskere. I bemærkningerne nævnes også, at der kan være grund til at give aktindsigt til forurettede, selv om sagen endnu ikke er endeligt afsluttet, hvis anmodningen fremsættes med henblik på at skaffe oplysninger til brug for en klage over en afgørelse om et tiltalefrafald eller en påtaleopgivelse. Anmodninger om aktindsigt gennem meroffentlighed behandles af den myndighed, som i øvrigt træffer afgørelsen om aktindsigt. Det betyder, at det i straffesager er politimesteren, der skal træffe afgørelse om meroffentlighed. Det må dog forudsættes, at en anmodning om aktindsigt i materiale, som kan være omfattet af bestemmelserne om aktindsigt hos retten i 41 a-c, i første omgang fremsættes over for den pågældende domstol. Sendes en anmodning om aktindsigt i mate-

12 riale, som er omfattet af 41 a 41 c, til politiet, skal anmodningen således videresendes til retten, uanset om det angives, at der søges om aktindsigt efter reglerne om meroffentlighed. 6. Ophævelse af RM 8/98 Da der nu i 729 b er fastsat udtrykkelige regler om sigtedes/tiltaltes adgang til aktindsigt i verserende straffesager, hvor der ikke er en forsvarer, ophæves Rigsadvokatens Meddelelse nr. 8/98 med virkning fra den 1. juli Henning Fode SIDE 12

Vejledning om aktindsigt mv. ved domstolene

Vejledning om aktindsigt mv. ved domstolene Administrationskontoret NIJ10987/Sagsbeh. NIJ J.nr. 02.01.01.2004-38.1 17. juni 2004 Vejledning om aktindsigt mv. ved domstolene Side 1 af 18 1 INDLEDNING...3 1.1 Nye regler om offentlighed i retsplejen...3

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2010 Dato 12. oktober 2010 J.nr. RA-2005-139-0002 Aktindsigt i sager hos politiet og anklagemyndigheden

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2010 Dato 12. oktober 2010 J.nr. RA-2005-139-0002 Aktindsigt i sager hos politiet og anklagemyndigheden RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2010 Dato 12. oktober 2010 J.nr. RA-2005-139-0002 Aktindsigt i sager hos politiet og anklagemyndigheden 1. Indledning...3 1.1. De enkelte regelsæt og deres anvendelsesområde...4

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september 2005 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2004-511-0034 Forsvarerens almindelige adgang til aktindsigt efter retsplejelovens 729 a, stk. 3.

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen ADV 5701-26 Indledning Ved lov nr. 393 af 14. juni 1995 om ændring af retspleje-loven er der indført et regelsæt om behandling af klager m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSV 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0587 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 156/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Juel Halberg, beskikket) I tidligere instans er truffet beslutning af Østre Landsrets 18. afdeling

Læs mere

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Langvarige sigtelser Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse;legalitetssikring OG INDBERETNING; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.9.2015 Status: Gældende Udskrevet: 22.10.2017

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje LBK nr 1008 af 24/10/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-4000-0021 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1242 af 18/12/2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Til lovforslag nr. L 145 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2008 Status: Historisk Udskrevet: 23.9.2017

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje Retsudvalget REU alm. del - Bilag 117 Offentligt Bekendtgørelse af lov om rettens pleje Herved bekendtgøres lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 910 af 27. september 2005, med de ændringer,

Læs mere

"Redaktørens lovsamling" (ajourført 09. september 2013)

Redaktørens lovsamling (ajourført 09. september 2013) "Redaktørens lovsamling" (ajourført 09. september 2013) INDHOLD: Offentlighedsloven... 2 Retsplejeloven (uddrag)... 6 Straffeloven (uddrag)... 18 Medieansvarsloven... 22 Vejledende regler for god presseskik...

Læs mere

Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Myndighed: Justitsministeriet Underskriftsdato: 12. juni 2013 Udskriftsdato: 15. februar 2017 (Historisk) Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Sundhedsudvalget (2. samling) L 110 - Bilag 38 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-711-0048 Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Forslag til skatteforvaltningslov (L 110) (Pligt til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

"Redaktørens lovsamling" (ajourført 01. januar 2015)

Redaktørens lovsamling (ajourført 01. januar 2015) "Redaktørens lovsamling" (ajourført 01. januar 2015) INDHOLD: Offentlighedsloven... 2 Retsplejeloven (uddrag)... 13 Straffeloven (uddrag)... 26 Medieansvarsloven... 30 Vejledende regler for god presseskik...

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Østkraft Net A/S Energitilsynet (j.nr. 14/10249) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA Langvarige varetægtsfængslinger

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA Langvarige varetægtsfængslinger RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA-2006-511-0064 Langvarige varetægtsfængslinger Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Frister for varetægtsfængsling retsplejelovens 768

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Langvarige sigtelser-3

Langvarige sigtelser-3 Langvarige sigtelser-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet: 23.12.2016 Indholdsfortegnelse Rettet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje LBK nr 1069 af 06/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-740-0267 Senere ændringer til forskriften LOV nr 539 af 08/06/2006

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Retsudvalget 2013-14 B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 27. maj 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

artikel 96 eller artikel 97.

artikel 96 eller artikel 97. xxx xxx xxx 24. september 2001 Vedrørende Deres klage over Rigspolitiets afslag på indsigt i Schengen- Informationssystemet Datatilsynet Christians Brygge 28, 4. 1559 København V CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven

Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;jagttegn Offentlig Tilgængelig: Ja

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

5) sager efter 54 a om afsked og ændring af tjenestested og 6) sager om afsættelse af medlemmer af Domstolsstyrelsens bestyrelse, jf. 6, stk.

5) sager efter 54 a om afsked og ændring af tjenestested og 6) sager om afsættelse af medlemmer af Domstolsstyrelsens bestyrelse, jf. 6, stk. LBK nr 910 af 27/09/2005 (Indholdsfortegnelse i dokumentets bund) Bekendtgørelse af lov om rettens pleje Herved bekendtgøres lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 21. september 2004, med

Læs mere

Bekendtgørelse af forvaltningsloven

Bekendtgørelse af forvaltningsloven Bekendtgørelse af forvaltningsloven Herved bekendtgøres forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007, med de ændringer, der følger af 6 i lov nr. 501 af 12. juni 2009 og 1 i lov

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSF 39 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0545 Fremsat den 12. december 2007 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG. Christian Ejlers Forlag

Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG. Christian Ejlers Forlag Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Christian Ejlers Forlag København 2007 STRAFFESAGENS GANG 4. udgave, 1. oplag Omslag: Mette og Eric Mourier Sats: Morten Lehmkuhl, Christian Ejlers Forlag Tryk

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1001 af 05/10/2006 (Retsplejeloven) Offentliggørelsesdato: 17-10-2006 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 526 af 07/06/2006 LOV nr 539 af 08/06/2006 LOV nr 1563 af 20/12/2006

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Afgørelse af klage over undtagelse af oplysninger fra aktindsigt

Afgørelse af klage over undtagelse af oplysninger fra aktindsigt Dato 30. september 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/12242-10 Side 1/5 Afgørelse af klage over undtagelse af oplysninger fra aktindsigt Vejdirektoratet

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

PÅ JOB I RETTEN. udtaleret og kæreadgang. om redaktionens håndtering af. udtaleret og kæreadgang

PÅ JOB I RETTEN. udtaleret og kæreadgang. om redaktionens håndtering af. udtaleret og kæreadgang PÅ JOB I RETTEN PÅ om JOB redaktionens I RETTEN håndtering af udtaleret og kæreadgang om redaktionens håndtering af udtaleret og kæreadgang Kommentarer til de ændrede bestemmelser om samarbejdet mellem

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Hemmeligholdelse af advokaters identitet. 4. juli 2014

Hemmeligholdelse af advokaters identitet. 4. juli 2014 2014-20 Hemmeligholdelse af advokaters identitet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at give aktindsigt i navnene på de fem advokater, der senest havde været

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Strafudmåling ( 80) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;de enkelte kriminalitetstyper; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 19.1.2016 Status: Gældende Udskrevet:

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2014-12-09 nr. 1308 Retsplejeloven

Lovbekendtgørelse 2014-12-09 nr. 1308 Retsplejeloven Lovbekendtgørelse 2014-12-09 nr. 1308 Retsplejeloven (*) som ændret ved L 2015-02-24 nr. 176 Fremtidige lovændringer: L 2004-06-09 nr. 447, L 2006-06-08 nr. 538, L 2008-06-17 nr. 479, L 2009-06-12 nr.

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Civile sager 2. instans Anke 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. 368, stk. 8, jf. 371 (Sø- og Handelsrettens afgørelser) Straffesager

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater 2015-14326 Ikke hjemmel til med den anførte begrundelse, at afslå aktindsigt i oplysninger vedrørende forebyggelse af radikalisering efter offentlighedslovens 33, nr. 1. Statsforvaltningens brev til journalist:

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-520-0009 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a. Min meddelelse nr. 1/2005 indeholder

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere