Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner"

Transkript

1 MDI Enghavevej 31, København V Tlf Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt Forord At oprette en støtteforening i regi af en institution har for mange en klang af at være et spørgsmål om at kunne tilføre en institution ekstra økonomiske ressourcer. Det er én dimension. Men for MDI tjener en støtteforening et meget større og mere fornemt formål, end kun at være et spørgsmål om at øge en økonomisk bundlinje. For MDI er en støtteforening en katalysator for at skabe et øget engagement og opbakning til de aktiviteter der foregår i institutionsregi. Det er en mulighed for at lokalsamfundet får mulighed for at træde ind i institutionen eller give børnelivet liv i lokalsamfundet. Der har været røster fremme om at forældre skal være varsomme i forhold til at engagere sig i støtteforeninger, da aktiviteten i institutionen skal finansieres over de kommunale driftsbudgetter det er derfor vi betaler vores skat! Børn i dag- og fritidstilbud er ikke optaget af hvad forældrenes trækprocenter er. Men de mærker og forstår den forskel det gør når forældre og lokalområdet interesserer sig for deres hverdag og for det de laver. Det er her støtteforeningerne har deres berettigelse. Det er her støtteforeningerne går ind og understøtter det gode børneliv. Og det er her at støtteforeninger kan være med til at skabe en forvandling fra blot at være et dagtilbud til at være en kulturinstitution med plads til rummelighed og mangfoldighed. Held og lykke med støtteforeningsarbejdet Kirsten Birk Olsen Organisationskonsulent i MDI

2 Indledning I Danmark er foreningsfriheden en grundlovssikret ret. Det vil sige, at alle borgere har ret til at danne foreninger uden at skulle indhente tilladelse, hvis bare foreningerne har et lovligt formål. En støtteforening vil typisk være karakteriseret ved at være en medlemsbaserede forening. Medlemmer af foreningen kan være enkeltpersoner f.eks. forældre. Men det kan også være institutioner eller virksomheder, afhængig af hvad man i vedtægterne lægger op til. Medlemmerne har årligt stemmeret ved foreningens generalforsamling. Der er ingen formelle krav til, hvordan foreninger skal organiseres og drives, hvordan vedtægterne skal se ud o.s.v.. I denne vejledning er der gode råd til at komme i gang med at oprette en støtteforening, eksempler på hvorledes vedtægter kan se ud og hvordan arbejdet kan tilrettelægges. At oprette en støtteforening er formelt set ikke nogen kompliceret øvelse. Men inden man går i gang er det en god ide at have forholdt sig til en række opmærksomhedspunkter. Hvordan kommer vi i gang? Uanset hvor initiativet til at oprette en støtteforening opstår, er det en god ide at vende initiativet med de ledende kræfter i institutionen. Det gælder institutionsbestyrelsen/forældrebestyrelsen og lederen af institutionen. De kan i princippet ikke modsætte sig initiativet, men en støtteforening uden opbakning, har sjælden stor nytteværdi. På den baggrund er det en god ide at nedsætte en gruppe, som overvejer støtteforeningens konstruktion mere indgående. Hvis ikke leder og bestyrelse er repræsenteret i gruppen, så sørg for at holde dem orienteret undervejs. Overvejelser i relation til støtteforeningen Noget af det forarbejde der skal laves, er at gennemgå hvordan foreningen skal tage sig ud. Mange af de emner nedfældes efterfølgende i vedtægterne. I bestemmer som sagt selv, hvordan I vil udforme jeres vedtægter. Men det kan være godt at have overvejet nedenstående. Gode gennemarbejdede vedtægter er et godt afsæt for at skabe enighed om hvad foreningens formål er og hvordan foreningens demokratiske styreform er sammensat. De emner der er oplistet nedenfor vil typisk også være at finde i vedtægterne. Ved at gennemgå nedenstående, er man således godt på vej til også at få beskrevet indholdet i vedtægterne. Navn og hjemsted. Foreningen må have et navn og høre hjemme et sted. Hjemstedet kan være en by eller en kommune, eller I kan lade hjemstedet være institutionens adresse. Formål. Formålet med foreningen skal stå klart. Formålsparagraffen bør både være så bred, at den omfatter det, I regner med at lave i foreningen, men også så smal, at I med vedtægten i hånden kan holde medlemmerne på sporet af det, I er samlet om i foreningen. Undgå dog at have så smal en formålsparagraf, at selv mindre ændringer i dagligdagen eller mindre udvidelser af foreningens aktiviteter kræver en vedtægtsændring. Vær tydelig på at en støtteforening ikke skal understøtte 2

3 institutionens driftsbudget og ikke indtage arbejdet med de pædagogiske kerneopgaver. Overvej hvordan støtteforeningen skaber aktiviteter der understøtter støtteforeningens formål bedst. F.eks. kan det være en god ide at afstemme med ledelsen hvilke aktiviteter foreningen godt kunne tænke sig at støtte med, således at støtteforeningen ikke kommer til at lave aktiviteter der bryder med den pædagogiske praksis. Det kan ligeledes være en god ide at invitere ledelse og personale til at komme med forslag. Derudover er det vigtigt at få afstemt overfor støtteforeningens medlemmer, hvem der har kompetencen til at tilbyde institutionen aktiviteter og hvilke aktiviteter der tilbydes. En model er at lade medlemsskaren komme med forslag på generalforsamlingen, som så videre behandles og besluttes af bestyrelsen. Medlemskreds. Hvem er støtteforeningens medlemsskarre? Skal den begrænse sig til kun at være forældre, eller er der også tale om tidligere forældre, bedsteforældre, naboer, venner af institutionen, institutioner, virksomheder eller hvem der nu har interesse i institutionen. Vær opmærksom på, at såfremt støtteforeningen modtager offentlig støtte, skal foreningen være CVR-registreret. Registreringen kræver en nem ID og finder sted hos Erhvervsstyrelsen Kontingent. Kontingent- og regnskabsåret er den periode, som foreningen opkræver kontingent og udarbejder regnskab for. Det er typisk kalenderåret, men det behøver det ikke være. Hvordan kan man støtte? Overvej hvordan en støtteforening ikke kommer til at ekskludere nogen fra fællesskabet. En mulighed er f.eks. at alle forældre er selvskrevne medlemmer af støtteforeningen, uanset om de yder et bidrag eller ej. Forældrekontingentet er således vejledende. Overvej også om man kan være medlem på andre måder end ved at betale et beløb i kontingent. Man kan f.eks. yde en arbejdsindsats og på den måde optjene medlemskab. Man kan også åbne for muligheden for donationer og fundraising gennem støtteforeningen eller skattefrie gaver og arv fra privatpersoner. Støtteforeningen skal være godkendt hos Skat, hvis giveren skal kunne fratrække gaven på selvangivelsen. Uanset hvem medlemsskaren er, er det vigtigt at være tydelig på og kunne dokumentere hvem der har betalt kontingent eller hvem der har optjent medlemskab gennem en arbejdsindsats. Grunden til at det er så vigtigt med en medlemsliste er, at det skal være entydigt hvem der er valgbare og stemmeberettigede. Såfremt forældre til børn i dag/fritidstilbuddet er selvskrevne medlemmer af støtteforeningen, er det ligeledes vigtigt at være tydelig omkring det og gøre opmærksom på at de ved indmeldelsen i institutionen, også melder sig ind i en støtteforening. Jf. persondataloven må foreningen gerne registrere oplysninger om dens egne medlemmer, som den skal bruge i sit virke. Den må også gerne fortælle, hvem der er medlemmer, internt fx i et medlemsblad men den må ikke offentliggøre disse oplysninger, f.eks. ved at lægge en medlemsliste ud på en hjemmeside med offentlig adgang. Bestyrelse. Beskriv hvordan og blandt hvem, I vælger bestyrelsen. Hvor mange medlemmer skal der være, og hvor lang tid skal de vælges for? Hvordan er bestyrelsen sammensat? Overvej om institutionsbestyrelsen skal være repræsenteret i støtteforeningsbestyrelsen, f.eks. ved at de udpeger et af medlemmerne. Tegningsregler. Hvem kan tegne (forpligte) foreningen udadtil? Det kan for eksempel være formanden og et bestyrelsesmedlem eller formanden og kassereren. Det gælder om at finde en balance 3

4 mellem det at sikre foreningen mod misbrug og samtidig modvirke ufleksible tegningsregler, der gør det umuligt at lede foreningen i dagligdagen. Generalforsamling. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og bør derfor være grundigt beskrevet i vedtægterne. Hvornår skal I holde generalforsamling? Med hvilket varsel, og på hvilken måde skal I indkalde? Hvem har stemmeret? Hvem kan vælges? Efter hvilken dagsorden skal generalforsamlingen afvikles? Hvordan fremsætter man forslag til behandling på generalforsamlingen? Ud over at der på generalforsamlingen er en række formalia der skal overholdes, kan man også tænke på denne sammenkomst som en måde at få sat fokus på fællesskabet i institutionen, koble det med en tema- eller debataften eller lignende. Ekstraordinær generalforsamling. Hvem skal kunne indkalde til ekstraordinær generalforsamling? Typisk vil bestyrelsen eller et bestemt antal medlemmer kunne indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Revision. Der skal på generalforsamlingen vælges en revisor, som kan revidere foreningens regnskab. Normalt vil der være tale om en foreningsvalgt revisor, hvis opgave er at være medlemmernes sikkerhedsrepræsentant på det økonomiske område. Det er den valgte revisor, der skal sikre, at foreningens penge bliver brugt rigtigt, at bestyrelsen ikke frådser med midlerne, at regnskabet er sandfærdigt i forhold til den økonomiske situation osv. Oftest er det kassereren, som revisorerne er i direkte kontakt med, men eftersom bestyrelsen har det samlede ansvar for foreningens økonomi, er det hele bestyrelsen, som de i sidste ende kontrollerer og kommunikerer med. Derfor bør revisorerne aldrig være medlemmer af bestyrelsen eller suppleanter hertil. Er der tale om at foreningen modtager midler fra det offentlige eller fra fonde, kan der blive tale om at regnskabet eller dele af regnskabet skal revideres af en statsautoriseret revisor. Det vil i givet fald være anført i tilsagsskrivelsen eller fundatset for fonden. Såfremt støtteforeningen opnår indtjening på salg af f.eks. kaffe, t-shirts el lignende for en sum der p.t. ikke overstiger kr., er foreningen ikke momspligtig. Kontingenter, tilskud mv. er ikke momspligtige, så indtægter herfra tæller ikke med i de Generelt for støtteforeningens økonomi gælder at den skal holdes skarpt adskilt fra institutionens økonomi. Da der er tale om en selvstændig juridisk enhed, er der tale om en forening med egne vedtægter, egen bestyrelse, eget budget og egen regnskabsaflæggelse. De aktiviteter som støtteforeningen finansierer, skal entydigt konteres på støtteforeningens budget. Vedtægtsændringer. Hvilken procedure skal I følge, hvis I vil ændre jeres vedtægter? Vedtægterne er foreningens spilleregler og derfor bør man ikke kunne ændre dem efter en pludselig indskydelse eller uden medlemmernes aktive medvirken. Det kan I sikre ved, at der f.eks. skal være 2/3 flertal blandt de fremmødte på generalforsamlingen, for at I kan vedtage ændringer. Opløsning. Hvordan skal proceduren være, hvis foreningen skal opløses, og hvad skal der ske med foreningens aktiver? 4

5 Forslag til vedtægter for Støtteforeningen i xx børnehave 1. Foreningens navn. Stk. 1. Foreningens navn er "Støtteforeningen i xx børnehave", hvis hjemsted er Børnegade 31, 1234 Børnenes By. Stk. 2. Foreningen er stiftet 27. september Formål. Stk. 1. Foreningens formål er at støtte: - med specielle aktiviteter der kan gøre hverdagen mere sjov, lærerig eller spændende. - ved ekstraordinære begivenheder i børnehaven, som kalder på ekstra hjælp Stk. 2. Det er op til bestyrelsen at afgøre, hvor og hvordan hjælpen skal ydes. Hjælpen skal afstemmes med ledelsen af xx børnehave og støtten skal ske i overensstemmelse med den pædagogiske praksis der er i børnehaven. 3. Medlemskab. Stk. 1. Alle som ønsker at bakke op om det gode børneliv der bliver skabt i og omkring xx børnehave, kan være medlemmer af støtteforeningen. Stk. 2. Forældre til børn i xx børnehave er automatisk medlem af foreningen. Det er frivilligt om forældrene vil indbetale penge til støtteforeningen. Stk. 3. Der opkræves et årligt kontingent for de medlemmer som ikke er forældre. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Som alternativ til indbetaling til støtteforening kan man yde deltagelse svarende til en dags arbejde. Stk. 4. Der ydes ikke godtgørelse af for meget betalt kontingent. Stk. 5. Medlemmer af foreningen over 18 år har stemmeret og valgbarhed. 4. Kontingent. Stk. 1. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Der fastsættes en beløb for enkeltpersoner og et for institutioner/virksomheder. Stk. 2. Kontingentet forfalder til betaling en gang årligt Stk. 3. Kontingentet er vejledende for forældrene og de opfordres til at betale. Stk. 4. Større beløb og donationer er velkommen og kan indbetales til foreningen løbende. 5. Bestyrelsen. Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges på den ordinære generalforsamling. En af medlemmerne er udpeget af bestyrelsen for xx børnehave. Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde, med en formand og en kasser. Stk. 3. Valgperioden er 2 år og således, at 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, mens 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Medlemmet af xx bestyrelse udpeges for et år af gangen. Suppleanter vælges ligeledes for et år af gangen. Stk. 4. Ved barnets udmeldelse af børnehaven, kan man godt fortsætte i bestyrelsen. Stk. 5. Bestyrelsen oppebærer intet honorar. Stk. 6. Formanden foretager indkaldelser og sammensætter dagsorden, samt leder bestyrelsesmøderne. Ved formandens forfald skal et andet medlem foretage ovenstående. Stk. 7. Kassereren fører foreningens regnskaber og forvalter på bestyrelsens vegne foreningens midler. Ved kassererens forfald skal formanden foretage ovenstående. Stk. 8. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, i tilfælde af stemmelighed, vil det være formandens stemme som er afgørende. 6. Tegning og hæftelse Stk. 1 Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller den fungerende formand. 5

6 Stk. 2 Formanden sammen med et bestyrelsesmedlem, dog ikke kassereren, kan give kassereren fuldmagt til at modtage og foretage betalinger\hævninger fra foreningens giro- og\eller bankkonto. Stk. 3 Foreningen kan ikke optage lån/stifte gæld. Stk. 4. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue. Det påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 7. Generalforsamlingen. Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender og afholdes en gang årligt. Stk. 2. Indkaldelser til den ordinære generalforsamling skal ske med 14 dages skriftlig varsel, med angivelse af dagsorden, samt ordlyden af eventuelle forslag fra bestyrelsen. Stk. 3. På generalforsamlingen aflægges beretning og regnskab. Der foretages valg af medlemmer til bestyrelsen. Valgbare er alle medlemmer af støtteforeningen over 18 år. Stk. 4. Beslutninger og vedtægtsændringer træffes ved almindelig stemmeflertal. Stk. 5. Stemmeberettigede er alle medlemmer af støtteforeningen, dog kun en stemme pr. hustand/barn. Stk. 6. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 8 dage inden generalforsamlingen. Stk. 7. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig og skal for at være gældende, vedtages via flertal af de til generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Foreningens opløsning kræver dog kvalificeret majoritet, jfr., 8. Stk. 8. Ekstraordinære generalforsamlinger finder sted, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst halvdelen af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Indkaldelse skal ske med 14 dages skriftlig varsel. Stk. 9. For at opnå valg til bestyrelsen kræver det personligt fremmøde, eller skriftlig tilkendegivelse af villighed til at modtage valg. Stk. 10. Foreningens revisor vælges på generalforsamlingen for et år af gangen. 8. Revision. Stk. 1. Foreningens regnskab revideres en gang årligt. 9 Vedtægtsændringer. Ved vedtægtsændringer skal der være 2/3 flertal blandt de fremmødte på generalforsamlingen. 10. Foreningens opløsning. Stk. 1. Foreningen kan kun opløses på en lovlig indvarslet generalforsamling, og kun såfremt 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og 3/4 af disse stemmer herfor. Stk. 2. Dersom generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling med 8 dages varsel, som tidligst kan afgives på dagen for den første generalforsamling og senest 14 dage senere. Stk. 3. På den sidste generalforsamling kan foreningens opløsning vedtages endeligt såfremt 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Stk. 4. Ved foreningens opløsning skal alle foreningens aktiver realiseres og overdrages til xx børnehave, midlerne må derefter kun benyttes til aktiviteter til gavn for børnehavens børn. Opløses foreningen samtidig med at xx børnehave opløses, skal overskydende midler bruges til et lignende formål. Hvem skal man fortælle, at man stifter foreningen? Det kan være interessant for mange, at I har stiftet en forening: potentielle medlemmer mulige samarbejdsparter offentlige myndigheder andre foreninger 6

7 paraplyorganisationen Det kan også være en god ide at anvende de anledninger der i forvejen er i regi af dag/fritidsinstitutionen. F.eks. kan det være en god ide at varme op for en generalforsamling ved kort at orientere om initiativet på forældremøder, sommerfester, bedsteforældrefester m.m. Den stiftende generalforsamling Er der stemning for at stifte en støtteforening, indkaldes der til stiftende generalforsamling. Indled den stiftende generalforsamling med at vælge en dirigent. Dirigentens rolle er at lede forsamlingen gennem punkterne på dagsordenen ligesom på enhver anden generalforsamling. Efter at initiativgruppen har fortalt, hvorfor den vil stifte en forening, er det en god ide at gennemgå vedtægterne punkt for punkt. Man vedtager paragrafferne en af gangen med simpelt flertal, og til sidst vedtager man de samlede vedtægter. Herefter diskuterer man forslag til foreningens fremtidige arbejde, man vælger en bestyrelse mv. Forslag til dagsorden for stiftende generalforsamling: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse 4. Forslag til vedtægter 5. Forslag til fremtidigt arbejde 6. Forslag til budget og kontingent 7. Valg af foreningens bestyrelse 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Inden generalforsamlingen slutter, aftaler den nye bestyrelse, hvornår den vil holde sit første møde, hvor den konstituerer sig. Ud over at konstituere formand og kasser, kan det være værd at overveje et post som aktivitetskoordinator, som varetager logistik og opbakning til støtteforeningens aktivitet. Og en kommunikationsansvarlig, som står for at give medlemmerne løbende tilbagemeldinger og billeder på hvad deres støtte har gjort for børnene og livet omkring børnene. Forretningsorden for støtteforeningen: Vedtægterne kan understøttes af en forretningsorden som mere konkret præciserer arbejdet i bestyrelsen. Der er uddybende om forretningsordenen nedenfor. En forretningsorden er en nedskreven ramme eller aftale i forhold til bestyrelsens opgaver. I bestemmer selv, hvad jeres forretningsorden skal omfatte, men det kan være nyttigt at overveje følgende (med mindre der allerede står noget om det i vedtægterne): Antal bestyrelsesmøder. 7

8 Varsel for indkaldelse, udsendelse af bilag mv. Referat fra bestyrelsesmøder Antal bestyrelsesmedlemmer, der skal være til stede, for at bestyrelsen er beslutningsdygtig Afstemningsregler Deltagelse af suppleanter Nedsættelse af udvalg mv. Eksempel på beretning til støtteforeningens generalforsamling På sidste års generalforsamling kom der en række rigtig gode forslag. Dem drøftede bestyrelsen efterfølgende og størstedelen af dem har det været muligt at realisere i løbet af det forgangene år. Derudover har der været en forespørgsel fra ledelsen om støtteforeningen kunne hjælpe til ved sommerfesten, hvilket støtteforeningen heldigvis har kunne. Takket være den store opbakning fra medlemmerne. Bestyrelsen har holdt 3 møder, hvor vi har skabt os overblik over de indtægter der er kommet ind og vurderet hvilke aktivitteer der i første omgang skulle prioriteres. På den baggrund har støtteforeningen afholdt følgende aktiviteter: Blå stue har været på nationalmuseet og efterfølgende haft vikingetema på stuen. Vuggestuebørnene har fået støtte til at tage på Danmarks Akvarium og har fået et akvarium på stuen. Grøn stue har været i lydstudie og indspillet netværkssangen. I ugerne op til besøget var der sang og legaktivitet ved xx. Klubben har været på sanseudstilling på Brandts klædefabrik og efterfølgende haft et tema om kroppen. Regnskabet for 2012 beløb sig til kr. I forbindelse med regnskyllet blev støtteforeningsmedlemmer bedt om at hjælpe til med oprydning. I alt blev der fra d juli 2012 lagt 78 støttetimer. I forbindelse med sommerfesten hjalp forældre til med at arrangere festen. I alt blev der fra d juni lagt 13 støttetimer. Naboer hjalp med snerydning i weekenderne december I alt blev der lagt 16 støttetimer. I forbindelse med at institutionen har fået høns, har støtteforeningen bekostet bur og høns til en værdi af kr. samt sørget for hønsenes trivsel, som er blevet understøttet at børnenes daglige pasning. I alt er der lagt 52 støttetimer til hønsene. Mere info Har du flere spørgsmål til oprettelse og drift af en støtteforening kan du kontakte organisationskonsulent i MDI Kirsten Birk Olsen. Du kan også læse mere på 8

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Klubbens navn og Formål 1 Klubbens navn er Rungsted Ishockey Klub (RIK). Klubbens hjemsted er Hørsholm kommune. Klubben er stiftet den 1. januar 1941 2.1 Klubbens formål

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster,

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, 19.12.2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sammen om Lolland-Falster. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund Kommuner. 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001.

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Vedtægter for Herning Løbeklub 1 Navn og Hjemsted Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Foreningen er medlem af Dansk Atletik Forbund (DAF), og

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister Esbjerg. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er en selvstændig del af landsorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/ Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/12 2000. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Hals Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aalborg kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 1. Præsentation De tilstedeværende præsenterede sig selv. 2. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er Silkeborg Motor Sport forkortet SMS Stk.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af/

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Køge Tri Team 2000

Vedtægter for Køge Tri Team 2000 Vedtægter for Køge Tri Team 2000 1 Navn og hjemsted Foreningen Køge Tri Team 2000, der har hjemsted i Køge Kommune, er stiftet pr. 2. januar 2001. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Vedtægter for SmerteDanmark

Vedtægter for SmerteDanmark Vedtægter for SmerteDanmark Indhold Vedtægter for... 1 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskab... 2 4 Organisation... 3 5 Bestyrelsens kompetence... 3 6 Generalforsamlingen... 3 7 Regnskab og

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

4 - Udmeldelse Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningen via eller brev. Udmeldelse sker til udgangen af en kontingentperiode.

4 - Udmeldelse Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningen via  eller brev. Udmeldelse sker til udgangen af en kontingentperiode. DINNødhjælp Vedtægter 1 Navn, Stiftelse, hjemsted Den humanitære forening DINNødhjælp er stiftet den 12. december 2012 og har hjemsted i Århus kommune. 2 - Værdier/mission og formål/vision Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011.

Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011. Vedtægter Skrevet af Søren Lyder Nielsen 21 september 2011 1. Navn og hjemsted Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011. Foreningen Crazyball er

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR)

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn 1 Foreningens navn, hjemsted og tilsynsforhold Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) OR er en forening, der drives af private personer med

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere