Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering"

Transkript

1 Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering

2 Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering 1. udgave, 1. oplag ISBN Oplag: 2000 Tryk: Schultz Grafisk A/S Pris: Kr. 100,00 Yderligere ekspemplarer af denne publikation kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang DK-2620 Albertslund Tlf.: Fax: Hjemmeside: Henvendelse om Betænkningen kan i øvrigt ske til: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 DK-1780 København V Tlf.: Fax: Hjemmeside:

3 Revisorkommissionens betænkning Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 9 2. Oversigt over de væsentligste anbefalinger Revisorkommissionens opgaver og sammensætning Revisorkommissionens arbejdsmetode 16 DEL 1 BAGGRUND OG INTERNATIONAL UDVIKLING Den danske revisorlovgivning loven og optakten hertil Udviklingen op til loven Perioden fra 1970 til Udviklingen siden Den internationale udvikling Baggrund Initiativer Henstillingernes retsvirkning EU-henstillingen om revisorers uafhængighed Revisors uafhængighed Uafhængighed som fænomen Uafhængighed og EU-regulering Gældende dansk regulering Overordnede synspunkter Gældende ret i hovedtræk Problemer affødt af gældende ret 38

4 Det internationale aspekt Samfundets behov Kundemes behov Revisionsvirksomhedernes kompetence Afrunding og opsummering Offentlighedens tillidsrepræsentant Begrebets indhold Afrunding og opsummering Mulighederne for en dansk lovrevision inden for EU-forslagets rammer Revisorkommissionens overordnede overvejelser EU-henstillingens retlige betydning Fri bevægelighed og fælles regulering En ny dansk revisorlovgivning 56 DEL 2 REVISORKOMMISSIONENS OVERVEJELSER Lovens område Gældende regler Erklæringsområdet Revisorkommissionens overvejelser Reguleringsområde Reguleringsmåde: Generel eller konkret uafhængighed En eller to love Revisorkommissionens forslag Konsekvenser af ny reguleringsmåde Konsekvenser for disciplinæransvaret Gældende regler Revisorkommissionens overvejelser og anbefaling Forsikringsmæssige konsekvenser Gældende regler Revisorkommissionens overvejelser og anbefaling Uafhængighedsreguleringen Gældende lovgivning EU-henstillingens systematik Personkredsen Typer af trusler og værn Konkret implementering Ny reguleringsteknik 81

5 Egen interesse Selvrevision Partsidentifikation Kundenærhed Andre trusler Den omfattede personkreds Offentlig ansættelse Sammenhæng med de øvrige forslag Revisionsvirksomhedens rolle og ejerskabet hertil Gældende regler Revisorkommissionens forslag i redegørelsen fra maj selskabsdirektiv Internationale regler om ejerforhold Fremmed ret om revisorers og revisionsvirksomheders ejerforhold og samarbejdsformer i en række udvalgte lande Revisorkommissionens overvejelser og forslag Ejerkreds Ejerandel Særligt om kapitalselskaber Særligt om interessentskaber Krydsejerskab Krydsansættelse Underskriftsforhold Opsummering Registrerede revisorers ansættelse i landøkonomiske foreningers rådgivningskontorer Vederlag Gældende regler pct.-reglen Beregning af vederlag Definition af benyttede begreber Vederlagsbestemmelsernes historie pct.-reglen Revisorkommissionens betænkning nr. 1254, september Beregning af vederlag Lov om statsautoriserede revisorer nr. 68 af 15. marts Revisorkommissionens betænkning nr. 1254, september

6 Lov nr. 427 af 1. juni Revisorkommissionens forslag i redegørelsen fra maj Internationale regler pct.-reglen Beregning af vederlag Revisorkommissionens overvejelser og anbefalinger pct.-reglen Beregning af vederlag Rotation Gældende regler Internationale regler Reglerne i andre lande Revisorkommissionens overvejelser Revisorkommissionens anbefalinger Kvalitetssikring Gældende danske regler og nationale ordninger EU-Kommissionens henstilling af 15. november 2000 vedr. kvalitetssikring: Overordnede krav til organisering Kvalitetssikringens omfang Metoder til kvalitetssikring Offentlig kontrol Sanktioner Global kvalitetskontrol Revisorkommissionens overvejelser og anbefaling Valg af model Overordnet ansvar for kontrollen Kvalitetssikringsrådets sammensætning Sammensætning Udpegning Gennemførelsen af kontrollen Hvem skal underkastes kvalitetskontrol Kontrol af enkeltrevisorer eller revisionsvirksomheder Hvor hyppigt skal kontrol finde sted Hvem skal foretage udvælgelsen til kontrol Hvem skal gennemføre kontrol Hvem skal vælge kontrollant Kontrollens genstand Kontrollens dybde 148

7 Særligt om tavshedspligt og aktindsigt Kontrollantens erklæring Behandling af kontrollanternes erklæringer og sanktionering Kvalitetssikringsrådets rapportering til omverdenen Finansiering Sagligt vedrørende honorering af kontrollanter Overvejelser orn opretholdelsen af en række bestemmelser i de gældende revisorlove LSR 3, stk. 2 om højtidelig forsikring LSR 8 om domstolenes benyttelse af statsautoriserede revisorer LSR 9 og LRR 5 om kontorsted LSR 11 a og LRR 6 d om valg af revisionsvirksomheder til revisor LSR 15 og LRR 8 c om medarbejdere under oplæring LRR 6 c, registrerede revisorers ansættelse på landøkonomiske rådgivningskontorer 154 DEL 3 FORSLAG TIL LOV OM STATSAUTORISEREDE REVISORER OG REGISTREREDE REVISORER SAMT BEMÆRKNINGER HERTIL Forslag til lov om statsautoriserede revisorer og registrerede revisorer Bemærkninger til forslag til lov om statsautoriserede revisorer og registrerede revisorer 180 DEL 4 BILAG Kommissorium for Revisorkommissionens lovgivningsarbejde Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat af 25. februar 1999 om ændring af revisorlovgivningen Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat af 1. obtober 1999 om oplæg til Revisorkommissionen omkring de videre drøftelser om revisorlovgivningen Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat af 17. januar 2001 om supplerende oplæg til Revisorkommissionen til de videre drøftelser om revisorlovgivningen EU-Kommissionens henstilling om revisorers uafhængighed EU-Kommissionens henstilling af 15. november 2000 om kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtig revision i EU: Mindstekrav 323

8 Bilag 4 Gældende lovgivning Bekendtgørelse af lov om statsautoriserede revisorer Bekendtgørelse af lov om registrerede revisorer Uddrag af lov nr. 227 af 21. april 1999 ( 2, 3 og 6) Lov nr af 29. december 1999 om ændring af lov om statsautoriserede revisorer og lov om registrerede revisorer Uddrag af lov nr. 449 af 7. juni 2001 ( 5, 6 og 7) 358 Bilag 5 Udvalgte bekendtgørelser Bekendtgørelse nr. 538 af 16. juni 2000 om revisionsselskaber Bekendtgørelse nr. 90 af 22. februar 1996 om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer m.v 364 Bilag 6 Oversigt over benyttede forkortelser 371

9 9 1. Indledning Revisorkommissionen fremlægger med denne betænkning sit forslag til en helt ny revisorlov. Nøgleordene for den nye lov er uafhængighed, liberalisering og international harmonisering. I en verden præget af stadig øget konkurrence mellem de enkelte erhverv såvel inden for landets grænser som på tværs af landegrænser er det af afgørende betydning, at lovgivningen ikke lægger unødige, nationale hindringer i vejen for noget enkelt erhverv. Lige så vigtigt er det imidlertid, at lovgivningen angiver klare og sikre rammer og begrænsninger, hvor sådanne er nødvendige. Det hermed fremlagte forslag er et brud med en næsten 100-årig reguleringsteknik af revisorers virke og er Revisorkommissionens bud på en fremtidssikret lov, der på afbalanceret vis imødekommer begge de ovennævnte behov. Når forslaget fremkommer netop nu, skyldes det en række faktorer: Eksistensen af to forskellige revisorlove med på mange måder identisk indhold har skabt en unødig lovmæssig kompleksitet. De gældende revisorlove har gennem årene været undergivet ændringer og justeringer på en ikke altid lige harmonisk måde. Begge revisorgrupper har følt, at lovgivningens rammer var unødigt snævre såvel på det konkurrencemæssige som på det privatøkonomiske plan. Brugerne af revisors ydelser har ofte haft vanskeligt ved at forstå og acceptere grænsen mellem det, der var tilladt for en revisor, og det der ikke var tilladt. Øget internationalisering ikke blot af revisionsvirksomhederne, men også af kundevirksomhederne har sat fokus på de overordentligt forskellige regler for revisorers virksomhed, der gælder i de enkelte lande. EU-Kommissionen er netop nu ved at færdigbehandle en henstilling om revisorers uafhængighed i EU - en henstilling, der har til formål at skabe ens regler for revisorerne i Europa til gavn for såvel revisorerhvervet som dettes brugere. EU-Kommissionen har vedtaget en henstilling om kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtig revision i EU. Især udkastet til EU-Kommissionens henstilling om revisorers uafhængighed har været katalysator for Revisorkommissionens forslag. Hovedpunkterne i Revisorkommissionens forslag, der er udarbejdet tæt op ad EU's henstilling, er følgende:

10 10 - De to revisorlove samles i én - Loven regulerer alene revisors erklæringsafgivelse - Revisors uafhængighed sikres primært gennem regler om konkret uafhængighed - Der indføres obligatorisk kvalitetssikring I den gældende lovgivning findes dels en lov om statsautoriserede revisorer, dels en lov om registrerede revisorer. Revisorkommissionens forslag indebærer, at de to love samles i én lov. En sådan løsning er lovteknisk fordelagtig, idet den medfører en samling af identiske lovbestemmelser, uden at differentieringen mellem de to revisorgrupper går tabt. Den største indholdsmæssige ændring ligger i den nye måde at afgrænse revisorloven på. Hvor udgangspunktet i den gældende lovgivning er en angivelse af revisors arbejdsområder, regulerer lovforslaget udelukkende revisors erklæringsafgivelse. Ved en sådan reguleringsmåde opnås dels, at der ikke lægges unødige begrænsninger på revisor, dels at det bliver muligt at fokusere på revisors erklæringsafgivelse og dermed på dennes funktion som offentlighedens tillidsrepræsentant. Ved at forlade gældende rets afskæring af revisors mulighed for at drive anden erhvervsvirksomhed end revision opnås en konkurrencemæssig ligestilling med f.eks. konsulentbranchen og advokatbranchen, ligesom danske revisorer derved får samme erhvervsmæssige muligheder som udenlandske revisorer. Ved i stedet at lægge begrænsninger i forbindelse med revisors erklæringsfunktion opnås, at der målrettet kan værnes om revisors uafhængighed, dér hvor den er af central samfundsmæssig vigtighed. Ved udarbejdelsen af de enkelte uafhængighedsregler har Revisorkommissionen ønsket at skabe klarhed og fleksibilitet, men har samtidig ønsket at fremhæve, at det er den enkelte revisor og revisionsvirksomhed, der har ansvaret for at sikre, at revisor til enhver tid er uafhængig. Ved uafhængighedsvurderingen sættes der fokus - ikke på den type assistance eller rådgivning, som revisor yder sin revisionskunde - men om der konkret er tale om en uafhængighedstruende situation - en fremgangsmåde, der er helt identisk med EU-henstillingen. Sådanne uafhængighedstruende situationer kan f.eks. udgøres af revisors for tætte familiære kontakter med kunden, af for stort økonomisk engagement med denne, af at have truffet beslutninger på kundens vegne eller af at have udført arbejde af en art, som foregriber revisors senere uafhængige vurde-

11 11 ringer. Fleksibiliteten viser sig blandt andet ved, at det i en række situationer er nødvendigt at inddrage forhold som kundevirksomhedens størrelse og organisation for at kunne vurdere uafhængighedstruslernes aktualitet og realitet. Endelig udbredes uafhængighedsreglerne til lovmæssigt - i modsætning til i dag - at omfatte de dele af revisionsvirksomhedens personale, der f.eks. gennem deres involvering i erklæringsprocessen, er lige så centrale som revisor selv. Også det tidsmæssige aspekt af uafhængighedsreglerne tages i betragtning således, at der ved visse af bestemmelserne overvejes karantæneperioder. For at sikre at uafhængighedsreglerne kan efterleves, og at enhver erklæringsafgivelse er omgærdet af den størst mulige sikkerhed mod unødig indblanding, kræver lovforslaget, at erklæringsafgivelse altid skal ske gennem en revisionsvirksomhed, hvis ejerkreds og ledelse skal have overvægt af henholdsvis statsautoriserede eller registrerede revisorer alt afhængig af, om der er tale om en statsautoriseret eller en registreret revisionsvirksomhed. Herudover indføres krav om obligatorisk kvalitetssikring, der ikke blot skal omfatte de to revisorforeningers medlemmer, som tilfældet er i dag, men samtlige erklærende revisorer. Et centralt nedsat råd - Kvalitetssikringsrådet - vil udstikke retningslinier for kvalitetssikringen og i et vist omfang gå ind i enkeltsager. Gennem den således foreskrevne kvalitetssikring opnås ikke blot sikkerhed for, at den faglige standard på området efterleves, men også at der ikke gås på kompromis med uafhængighedsreglerne. Nærværende betænkning med tilhørende lovforslag skal læses i den ånd, hvori den er skrevet: Tavlen skal viskes ren efter 100 års vanetænkning, og reglerne indrettes efter den model, der udstikkes i EU-henstillingen. Det kan være vanskeligt at omstille tankerne på denne måde - men det er Revisorkommissionens overbevisning, at det nu foreliggende lovforslag er opbygget på en måde, der opleves som rigtig og direkte - og fremfor alt, som en regulering, hvis metodik vil kunne holde i mange år. I betænkningen anvendes henvisninger til lov om statsautoriserede revisorer som synonyme med henvisninger til lov om registrerede revisorer i det omfang, reglerne er identiske. I det omfang, der er forskelle i reguleringen, vil dette fremgå.

12 12 Overalt hvor betegnelsen "revisor" anvendes, er dette synonymt med statsautoriserede eller registrerede revisorer, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Den i betænkningen omtalte EU-henstilling om revisorers uafhængighed er på nuværende tidspunkt endnu ikke endelig vedtaget, men ifølge oplysninger fra EU-Kommissionen forventes vedtagelse at ske i begyndelsen af 2002.

13 13 2. Oversigt over de væsentligste anbefalinger De to revisorlove samles i én fælles lov Lov om statsautoriserede revisorer og lov om registrerede revisorer slås sammen. Sondringen mellem statsautoriserede og registrerede revisorer opretholdes uændret. Der bibeholdes to Disciplinærnævn: Disciplinærnævnet for Statsautoriserede Revisorer og Disciplinærnævnet for Registrerede Revisorer. Lovens område afgrænses til erklæringsafgivelse Loven regulerer alene situationer, hvor revisor afgiver erklæringer og rapporter, som kræves i henhold til lovgivningen, eller som ikke udelukkende er bestemt til hvervgivers egen brug. Erklæringsafgivelse kan alene ske gennem en revisionsvirksomhed. Loven regulerer ikke revisors arbejdsområder i øvrigt. Revisor kan således udføre f.eks. rådgivnings- eller konsulentopgaver under bibeholdelse af sin beskikkelse eller registrering. Reglerne om revisors obligatoriske forsikring, om disciplinæransvar og om kvalitetssikring begrænses til at omfatte revisors erklæringsafgivelse. Loven gennemfører EU's henstilling om revisorers uafhængighed Habilitetsreglerne ændres: 1. Regler om generel uafhængighed opretholdes kun for så vidt angår ansættelse i det offentlige. 2. Reglerne om revisors konkrete uafhængighed udbygges væsentligt. Der indsættes hjemmel til indførelse af regler om rotation. Ejerskabsbestemmelserne ændres: 1. Der fastsættes nye grænser for revisorers ejerskab i revisionsselskaber. Revisorer skal eje mindst 60 pct. af kapital- og stemmeandele i en revisionsvirksomhed. 2. Reglerne for revisionsselskaber og revisionsinteressentskaber bliver analoge. 3. Der indføres regler om krydsejerskab, så statsautoriserede revisorer kan have ejerandele i registrerede revisionsvirksomheder og vice versa. 4. Alle revisorer, der er godkendt i henhold til 8. direktiv, kan have op til 40 pct. ejer- og stemmeandele i en revisionsvirksomhed. 5. Statsautoriserede revisorer kan tage ansættelse i registrerede revisionsvirksomheder.

14 14 Loven gennemfører EU's henstilling om obligatorisk kvalitetskontrol Der nedsættes et Kvalitetssikringsråd, der fastsætter retningslinier for kvalitetskontrollen. Kontrollen omfatter revisorers revisions-/erklæringsydelser - ikke konsulentydelser. Kontrollen skal gennemføres i samarbejde med revisorforeningerne (FSR og FRR). Kontrollen omfatter alle revisorer, uanset medlemskab af revisorforeningerne.

15 3. Revisorkommissionens opgaver og sammensætning 15 Revisorkommissionens opgaver Revisorkommissionen, der oprettedes i 1913 som en eksamenskommission, har ifølge lov om statsautoriserede revisorer 4, stk. 2, som opgave at bistå Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med administrationen af de to revisorlove. Kommissionen består af en formand og 10 andre medlemmer, hvoraf 3 medlemmer skal være statsautoriserede revisorer, 2 medlemmer skal være registrerede revisorer, 2 forretningskyndige, 2 særligt kyndige med hensyn til skatteret og skifteret, og 1 skal have nationaløkonomisk kundskab. Revisorkommissionens sammensætning Revisorkommissionens sammensætning i forbindelse med lovgivningsarbejdet var ved arbejdets afslutning: - Professor Lars Bo Langsted (formand) - Statsautoriseret revisor Arne Nielsen - Statsautoriseret revisor Erik Stener Jørgensen - Statsautoriseret revisor Frank Schjøtt - Registreret revisor Ejler Schutt - Registreret revisor Steffen Buhl Dinesen - Direktør Niels Erik Drøhse - Adm. direktør Johannes Frandsen - Retspræsident Erik S.M. Hansen - Civildommer Thorkild Bendsen - Professor Birgit Grodal Kontorchef Niels Anker Ring, specialkonsulent Lykke Jensen og fuldmægtig Liselotte Bang, alle Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, har bistået Revisorkommissionen som sekretariat. Overassistent Pia Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har forestået redigeringen. I perioden fra februar 2001 til juli 2001 blev formandsposten varetaget af professor, dr. jur. et phil. Ditlev Tamm. Fuldmægtig Charlotte L. Nielsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen deltog i sekretariatsarbejdet fra februar 2001 til oktober 2001.

16 16 4. Revisorkommissionens arbejdsmetode Udgangspunktet for arbejdet Revisorkommissionen udarbejdede i maj 1999 en redegørelse til brug for overvejelser om ændring af revisorlovgivningen. Redegørelsen medførte, at Folketinget i efteråret 2000 vedtog en række justeringer af revisorlovene. Med hensyn til et af de for redegørelsen tilgrundliggende spørgsmål om revisors virksomhedsområde, herunder revisorernes mulighed for at yde rådgivningsvirksomhed, blev Revisorkommissionen bedt om at foretage yderligere undersøgelser. Disse undersøgelser skulle indeholde en nærmere afklaring af revisors rådgivningsvirksomhed i forhold til andre erhvervsgrupper med henblik på at finde en konkurrencemæssigt afbalanceret løsning. Der henvises til kommissorium af 25. februar 1999, oplæg til videre drøftelser af 1. oktober 1999 samt supplerende oplæg af 17. januar 2001, der alle er optrykt som bilag 1. Som led i undersøgelserne blev Revisorkommissionen anmodet om at inddrage Advokatrådet og andre rådgivergrupper i det omfang, man fandt behov herfor, ligesom kommissionen blev anmodet om at overveje behovet for at inddrage Konkurrencestyrelsen i forbindelse med at finde en konkurrencemæssig velafbalanceret løsning over for andre udbydere af rådgivningsydelser. Endelig blev kommissionen i det supplerende oplæg af 17. januar 2001 anmodet om at tage højde for den internationale udvikling, herunder EUhenstillingerne om revisorers uafhængighed og om kvalitetssikring. EUhenstillingen om revisorers uafhængighed, som endnu ikke er vedtaget, og henstillingen om kvalitetssikring er optrykt som bilag 2 og 3. Som følge af arbejdet i EU blev tidsfristen for afgivelse af betænkning fastsat til udgangen af Arbejdets organisering Revisorkommissionen har afholdt en lang række møder såvel i plenum som i arbejdsgrupper, opdelt efter hovedproblemstillinger. Arbejdsgrupperne har været opdelt efter følgende områder: EU-henstillingen om uafhængighed, EU-henstillingen om kvalitetssikring,

17 17 revisionsvirksomhedernes ejerforhold og revisorers vederlag. Kommissionen har i overensstemmelse med det supplerende oplæg forhørt sig hos Konkurrencestyrelsen, om det i lyset af den beskyttelse, revisorer har på deres kerneområde "revision", ville være muligt at lave en undersøgelse af de konkurrencemæssige aspekter over for andre erhvervsgrupper, herunder advokaterne, hvis revisorernes virksomhedsområde udvides. Styrelsen fandt imidlertid, at spørgsmålet var af en sådan karakter, at det ville være vanskeligt at lave denne særlige konkurrenceanalyse. Revisorkommissionen har hos repræsentanter, der har deltaget i drøftelser om EU-henstillingen, fået gennemgået Revisorkommissionens lovforslag med henblik på at fa afdækket forskelligheder mellem lovforslaget og EUhenstillingen. Møder med organisationer m.m. Revisorkommissionen har afholdt flere møder med de to revisororganisationer FSR og FRR samt Advokatrådet for at få belyst revisors rolle som rådgiver fra flere sider. Organisationerne er fremkommet med såvel faglige som politiske kommentarer. Revisorkommissionens drøftelser herom fremgår af de enkelte afsnit i del 2. Revisorkommissionen har endvidere haft indbudt en række brancheorganisationer til drøftelse. Til mødet var indbudt repræsentanter fra: Finansrådet, Dansk Industri, Københavns Fondsbørs, Dansk Handel & Service, Danmarks Rederiforening, Håndværksrådet, Finanstilsynet, Landbrugsrådet, Det Danske Handelskammer og Forsikring og Pension. Brancheorganisationerne har overfor Revisorkommissionen påpeget behovet for revisors rådgivningsydelser. Revisor er generelt en central rådgiver for mange virksomheder, og det er endvidere fremført, at der for virksomhederne skal være frihed til at vælge rådgiver. Endelig er det fremført, at revisors evner som rådgiver ofte tilfører kvalitet til revisionsprocessen. Revisorkommissionen har bemærket, at en række af branchens største revisionsvirksomheder har gennemført eller annonceret frasalg af konsulentdelen. På en række møder har dette forhold været drøftet med ledende repræsentanter fra Ernst & Young, KPMG C. Jespersen og Arthur Andersen, idet Revisorkommissionen ønskede belyst, hvorvidt denne udvikling var initieret af hensyn til revisors uafhængighed.

18 18 Revisionsvirksomhederne har samstemmende oplyst, at det ikke har været forhold om uafhængighed, der har medført afhændelse (helt eller delvist) af konsulentvirksomhederne. Det har alene været økonomiske overvejelser, der har begrundet afståelserne. Baseret på de modtagne oplysninger har revisionsvirksomhederne aldrig - hverken på kundeside eller internt i revisionsvirksomhederne - observeret trusler mod revisors uafhængighed i relation til det forhold, at der både udbydes revisions- og rådgivningsydelser. Det er kendetegnende, at revisionsvirksomhederne i høj grad værner om uafhængigheden i bevidstheden om, at dette er den afgørende faktor for den fortsatte udøvelse af revisorhvervet både på kort og lang sigt. I øvrigt er det kendetegnende, at synergierne mellem revisions- og konsulentdelen næppe har været tilfredsstillende, idet de adspurgte revisionsvirksomheder har tilkendegivet, at for fa kunder har modtaget revisions- og konsulentydelse fra samme virksomhed. Der er således mellem konsulentvirksomhederne en stærk konkurrence, især i relation til ledelsesrådgivning til store kunder. Dette forhold kombineret med forskellige indtjenings- og væksttendenser har været årsag til udskillelse af konsulentdelen fra revisionsvirksomheden. Det videre arbejde Det lovforslag, som Revisorkommissionen fremkommer med i denne betænkning, medfører allerede i kraft af den ændrede opbygning, at der skal udstedes nye bekendtgørelser med hjemmel i loven. På en række områder angiver lovforslaget alene rammer for de regler, der nærmere skal fastsættes administrativt. Det drejer sig bl.a. om regler om kvalitetssikring, hvor der skal opbygges et Kvalitetssikringsråd samt fastsættes en række bestemmelser til regulering af gennemførelsen af kvalitetskontrollen, regler om revisionsvirksomhedernes ejerforhold (herunder om underskriftsforhold) og regler om revisionsvirksomhedernes interne udskiftning af revisorer (rotation). Revisorkommissionen står gerne til rådighed med bistand og rådgivning ved udstedelse af nye administrative forskrifter. For så vidt angår de tre sidstnævnte områder skal kommissionen imidlertid anbefale, at der forud for udstedelse af forskrifter foretages en grundig drøftelse med revisorfor-

19 19 eningeme og Revisorkommissionen om forskrifternes indhold og formulering.

20

21 21 Del 1 Baggrund og international udvikling

22

23 23 1. Den danske revisorlovgivning loven og optakten hertil Omkring århundredeskiftet (1900) fandtes der ingen egentlig revisorstand. Personer, som drev revision som hovederhverv, kunne tælles på en hånd, idet det var normalt, at man desuden havde et andet hovederhverv, således at revision kun var et bierhverv. Med industrialiseringens fremstormen og forøgelsen af antallet af aktieselskaber fremstod imidlertid behov for en kvalificeret revisorstand. Justitsministeriet udarbejdede i 1903/1904 et forslag til lov om tvangsakkord uden for konkurs. I dette forslag fandtes i 2 bestemmelser om udmeldelse af sagkyndige tillidsmænd samt regnskabskyndige tillidsmænd. Sideløbende hermed arbejdede man på et ændringsforslag til loven, hvorefter den ene af tillidsmændene ikke blot skulle være regnskabskyndig, men en egentlig edsvoren autoriseret revisor. Justitsministeren afviste i første omgang forslaget. I de følgende rigsdagssamlinger blev forslaget fremsat flere gange, og i blev der nedsat et udvalg til at se nærmere på reglerne. Den 23. maj 1908 afgav dette udvalg en betænkning, som indeholdt en programerklæring for hele revisorsagen i Danmark. Det fremgik af programerklæringen, at "En Fagrevisors Opgaver ere forskellige: Han skal kritisk kunne gennemgaa et Regnskab hos en Forretningsdrivende, hos Enkeltperson eller Interessentskab; han skal ikke saa meget bedømme den talmæssige Rigtighed og den rent tekniske Side af Bogføringen som han kritisk skal kunne vurdere en Status, værdsætte ved bogholderimæssige Hjælpemidler de opgivne Aktiver og bedømme, hvor hans Dom skal suppleres med et særligt fagkyndigt Skøn, f. Eks. over Lagerets eller udestaaende Fordringers Værd, baade for en Forretning i god Gang og for en Forretning i likvidation, ligesom han af Bøgerne skal kunne bedømme Forretningsførelsens Forsvarlighed og paavise dens Mangler. Yderligere bør hans Uddannelse være saaledes, at han kan fungere som Likvidator, Skifte- og Boforvalter, lede Afvikling og Sanering af Enkeltmands eller Interessentskabers Forretninger. Men Dygtighed er ikke nok; yderligere bør en kritisk Revisor være uafhængig og nyde anseelse". Disse synspunkter har været grundlaget for al videre lovgivning om autoriseret revision i Danmark.

24 24 Ved den senere vedtagne lov nr. 117 af 14. maj 1909 om autoriserede revisorer blev det fastslået i 4, at ingen autoriseret revisor må beklæde noget statsembede eller lønnet offentlig bestilling. Ministeren for handel og søfart kunne ved en almindelig regel bestemme, at visse erhvervsvirksomheder skulle være uforenelig med stillingen som revisor, og ministeren kunne endvidere i tilfælde, der faldt udenfor reglen, forbyde en autoriseret revisor at beskæftige sig med en erhvervsvirksomhed, der måtte skønnes at være uforenelig med stillingen som revisor Udviklingen op til 1970 I den efterfølgende lov nr. 124 af 15. april 1930 fremgik det af 7, at statsautoriserede revisorer ikke måtte beklæde noget stats- eller kommunalt embede eller anden fast lønnet offentlig stilling samtidig med, at de drev virksomhed som statsautoriseret revisor. Ministeriet for handel og industri kunne yderligere bestemme, at visse former for erhvervsvirksomhed ikke måtte forenes med bestillingen som statsautoriseret revisor. Revisorlovens bestemmelser blev i 1931 indført i lov nr. 138 af 28. april 1931 om næring (næringsloven). I næringslovens 71 blev 1930-lovens bestemmelser videreført i uændret stand. Medens det i 1909-loven var bestemt, at der ved kongelig anordning kunne fastsættes nærmere regler med hensyn til revisors ansvar og pligt, blev der i næringslovens 72 givet adgang til, at ministeren kunne fastsætte de nærmere regler om udøvelse af revisors virksomhed. Denne adgang blev udnyttet ved bekendtgørelse nr. 116 af 6. april 1933 om statsautoriserede revisorers virksomhed, pligter og ansvar (virksomhedsbekendtgørelsen). Det fremgik af bekendtgørelsens 1, at statsautoriserede revisorer ikke måtte drive handel, vekselerer- eller bankvirksomhed, kommissionshandel, forlagsvirksomhed, forsikringsvirksomhed, mæglervirksomhed, apotek, beværtning, håndværk, fabriksvirksomhed, entreprenørvirksomhed, virksomhed med befordring af personer, gods eller meddelelse, sagførervirksomhed, forlystelses- eller teatervirksomhed eller nogen virksomhed, der kunne sidestilles med de nævnte; ej heller måtte de beklæde nogen stilling som repræsentantskabsmedlem, bestyrelsesmedlem, direktør eller funktionær ved en sådan virksomhed, ligesom de ikke uden Handelsministeriets samtykke kunne foretage likvidation af sådanne virksomheder. I 1960 blev Næringslovskommissionens revisorudvalg nedsat med den opgave at gennemgå revisorers næringsretlige forhold. Den 4. maj 1963 afgav

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering 2 1. udgave, 1.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Revisorkommissionens redegørelse til brug for overvejelser om ændring af revisorlovgivningen. Maj 1999

Revisorkommissionens redegørelse til brug for overvejelser om ændring af revisorlovgivningen. Maj 1999 Revisorkommissionens redegørelse til brug for overvejelser om ændring af revisorlovgivningen Maj 1999 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Baggrund 1.1 Indledning s. 3 1.2 Revisorkommissionens medlemmer s. 4 2. Internationale

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark

Reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark Pressemeddelelse, 15. august 2005 Reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark Københavns Fondsbørs komité for god selskabsledelse har afsluttet sit arbejde med at revidere Anbefalingerne

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. marts 2009 2009-0018853 /mtg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K København, fredag den 8. marts 2013 Kære Peter Birch Sørensen. Tak for din henvendelse af 11. februar 2013,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivningen. Betænkning nr. 1254

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivningen. Betænkning nr. 1254 Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivningen Betænkning nr. 1254 Publikation kan købes hos boghandleren eller hos STATENS INFORMATION Postboks 1103 1009 København K Tlf. 33 37 92 28(9-16)

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen)

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen) Kendelse af 20. september 1996. 96-13.093. Praktisk uddannelse i pengeinstituts revisionsafdeling godkendt. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 4 og 1, stk. 2, nr. 5 (Merete Cordes, Christen Sørensen,

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 11. juni 2004 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2003-440-0147 Dok.: TJE20454 Kommissorium for udvalget vedrørende advokater 1. Den seneste samlede revision

Læs mere

Med lovforslaget L 126 om revisors uddannelse ønsker regeringen at skærpe kravene til revisors uddannelse og efteruddannelse.

Med lovforslaget L 126 om revisors uddannelse ønsker regeringen at skærpe kravene til revisors uddannelse og efteruddannelse. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 126 Bilag 9 Offentligt INSPIR ATIONSPUNKTER [DET TALTE ORD GÆLDER] Talepunkter til lukket samråd i Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget den 13. marts 2013

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Revisors uafhængighed. - reguleringen af revisors uafhængighed

Revisors uafhængighed. - reguleringen af revisors uafhængighed Aalborg Universitet Cand.merc.aud. Kandidatafhandling 2006 Revisors uafhængighed - reguleringen af revisors uafhængighed Udarbejdet af: Camilla Krog Thomsen Vejleder: Lars Bo Langsted Forord Revisors uafhængighed

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven)

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. modernisering@eogs.dk Holte, den 8. januar 2009 Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Principielt Dansk

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave REVISORANSVAR 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen 4. udgave Forlaget FSR 1997 Forkortelsesliste Introduktion Kapitel 1. Revisor og revisors arbejde Af Mogens Christensen 1. Revisors

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST af 12. december 2006, Revideret 12. november 2007 og 13. december 2007, til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005.

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005. Erhvervsudvalget ERU alm. del - O Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 12. april 2005 Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Fonden skal derfor, uanset børsnoteringen, forsat bogføre investeringen i A under kvoten efter 6, stk. 8, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Fonden skal derfor, uanset børsnoteringen, forsat bogføre investeringen i A under kvoten efter 6, stk. 8, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Kendelse af 13. maj 1998. 97-36.837. Dyrtidsfondens aktier i et nu børsnoteret selskab var fortsat omfattet af 1% investeringsloftet for aktiviteter vedrørende forskning og udvikling.lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse November 2014. 25.

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse November 2014. 25. 25. november 2014 Spørgsmål/svar om Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde SEKRETARIATET: ERHVERVSSTYRELSEN Langelinie Allé 17 2100 København Ø godfondsledelse@erst.dk www.godfondsledelse.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere