Årsrapport Gentofte Svømme Klub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. Gentofte Svømme Klub"

Transkript

1 CVR-nr Gentofte Svømme Klub Årsrapporten indeholder 23 sider

2 Indhold Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 Ledelsesberetning... 6 Foreningsoplysninger... 6 Bestyrelse... 6 Revisor... 6 Aktivitet... 6 Begivenheder efter regnskabsårets udløb Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter

3 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 2014 for Gentofte Svømme Klub. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse om de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Gentofte, den 24. februar 2015 Birgitte K. Schmidt formand Kim Lunding Jens-Christian Iversen kasserer Allan Hansen Jan Møller Charlotte Ottesen Nina Christensen Ole Weiss Jens Peter Madsen Bagvedliggende regnskab og status, som vi har revideret, er i overensstemmelse med klubbens bogføring. Beholdningerne er konstateret. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Endvidere er regnskabet revideret i overensstemmelse med Folkeoplysningslovens bestemmelser, jfr. Bekendtgørelse 990 af 3. november 2000 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivillig folkeoplysende foreningsarbejde. Gentofte, den 27. februar 2015 Annette Hørlykke, revisor Flemming Blicher, revisor 3

4 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Gentofte Svømme Klub Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Gentofte Svømmeklub for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 4

5 Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Roskilde, den 27. februar 2015 BORECO Bogføring & Revision ApS John Petersson Statsautoriseret revisor 5

6 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger Gentofte Svømme Klub Adolphsvej Gentofte CVR-nr Telefon: Hjemmeside: Stiftet: 13. december 1959 Hjemsted: Gentofte Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Birgitte K. Schmidt, formand Jens-Christian Iversen, kasserer Kim Lunding Allan Hansen Nina Christensen Charlotte Ottesen Jens Peter Madsen Jan Møller Ole Weiss Bestyrelsessuppleant: Eric Hans Bévort Bestyrelsessuppleant: Mette Lundin Revisor BORECO Bogføring og Revision ApS Statsautoriseret revisor John Petersson Aktivitet Nye tider I 2014 blev Gentofte Svømme Klub udnævnt til talentudviklingsklub under Dansk Svømme Union, den højeste certificering mulig for en klub uden en bred seniorelite. Baggrunden for certificeringen er det målrettede arbejde med talentmassen, specielt på årgangs- og juniorsiden, hvor vi gennem flere sæsoner har været bredt repræsenteret på de respektive landshold. I 2014 opstod Gentofte Pro, og Gentofte Svømme Klub indgik den første kontrakt med en svømmer, altså en slags professionalisering af sporten. Et stort skridt for en amatørklub i en sport, hvor i øvrigt meget få professionelle udøvere kan leve af at dyrke deres idræt. Vi håber på denne måde at kunne støtte dygtige svømmere til at kunne forblive aktive i klubben, og ikke mindst i sporten. Dette er også 6

7 noget, man i svømmeunionen mener, vil være nødvendige skridt fremadrettet, hvis dansk svømning fortsat skal gøre sig gældende internationalt. Svømning er en idrætsgren, der kæmper med at kunne fastholde udøverne. Der er store frafald i teenageårene, specielt omkring skiftet fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Her ser vi det som en mulighed at tilbyde svømmerne, efter sportslige kriterier, naturligvis, mulighed for en økonomisk kompensation for den megen tid, de bruger i bassin og træningslokaler, tid deres typisk bruger på fritidsjobs. Intet kontingent eller tilskudsmidler kan anvendes i ordningen Gentofte Pro. Kun eksterne og nye sponsorpenge. Kun en svømmer som opfylder kravene, p.t. Det skal lige pointeres, at en kontrakt med Gentofte Svømme Klub for en svømmer er et tilskud til ikke at skulle behøve at sidde i Netto for at skrabe lommepenge sammen. I efteråret 2014 valgte en af dansk svømnings internationale stjerner at blive medlem af Gentofte Svømme Klub: Velkommen til Lotte Friis. Lotte svømmer til dagligt i Baltimore, USA, men hun stiller op for Gentofte til stævner i Danmark, og hun vil komme forbi klubben, når kalenderen tillader det. Lotte er ansat som konsulent med fokus at holde foredrag og komme rundt i klubben til inspiration for både k-svømmere og de ældste svømmeskolesvømmere. Derudover har en af klubbens sponsorer, Quotron, valgt at være sponsor for Lotte, hvilket er medvirkende til at det hele kan lade sig gøre. Det er vi alle glade for. Ikke meget mere ende en måned før Lotte meldte sig ind, havde Sarah Bro genindmeldt sig i Gentofte Svømme Klub. Sarah er ligesom Lotte Friis landsholdssvømmer, og hun har de seneste tre år haft sin daglige træning på det nationale træningscenter, NTC, der holder til på Bellahøj. De seneste år har hun været medlem i andre klubber. Nu stiller Sarah op for Gentofte, og Sarah er som Lotte tilknyttet klubben som konsulent med de samme pligter; rollemodel og inspirator. Klubben har nu hele tre fuldtidsansatte svømmetrænere, idet Christine Eilertsen efter endt uddannelse som sportspsykolog er tilknyttet klubben på fuld tid. Christine er også ansat som ungekonsulent, et projekt støttet af Gentofte Kommune. Dette hverv deler hun med Daniel Svendsen. Bestyrelsen Bestyrelsesarbejdet har i 2014 bl.a. været præget af det store skridt, det er at indføre professionalisme, om end det i 2014 er sket i et relativt beskedent omfang. Derudover har vi haft en retssag, som heldigvis endte på bedste måde for klubben: Bestyrelsen havde i sommeren 2013 ikke været opmærksom nok på nogle regler om ansættelse af udenlandsk arbejdskraft, i dette tilfælde vores dygtige cheftræner. Vi var blevet pålagt en bøde på kr , som vi valgte at gå i retten med. Heldigvis lykkedes det os at få den skåret ned til kr , som vi accepterede straks, i erkendelse af, at vi fra første færd havde udvist en vis uagtsomhed. Kr er satsen pr. påbegyndt måneds ansættelse af ulovlig arbejdskraft, og myndighederne gjorde os først opmærksomme på ulovligheden i december Nu er det vores håb, at andre idrætsklubber også vil lære af vores sag. Svømmesport bragte således en artikel Det skal understreges, at klubben på ingen måde har fortrudt ansættelsen af Chris DeSantis som cheftræner. Vi fik to nye bestyrelsesmedlemmer ved generalforsamlingen i Ole Weiss og Jan Møller, som afløste Ida Norgil Damgaard og Mette Lundin. De øvrige bestyrelsesmedlemmer fordelte sig med 7

8 Jens-Christian Iversen som kasserer. Nina Christensen som K-udvalgsformand frem til udgangen af december 2014, hvor hun overlod tøjlerne til Jan Møller. Nina har været primus motor i klubbens certificeringsproces. Allan Hansen fortsatte som svømmeskoleudvalgsformand., Kim Lunding har bistået med jura. Charlotte Ottesen fortsatte i svømmeskoleudvalget. Jens Peter Madsen bidrog ligeledes i svømmeskoleudvalget. Jan Møller har været formand for stævneudvalget (under K-udvalg), samt været føl hos Nina. Ole Weiss har påtaget sig jobbet med kommunikation. Eric Bevort fortsatte som suppleant, Mette Lundin, ligeledes suppleant, har styret tøjudvalget, sørget mad og drikke til bestyrelsesmøderne. Jeg, Birgitte K. Schmidt, fortsatte som formand og bestyrelsesansvarlig for GFOsvøm. Praktikant I efteråret havde vi fornøjelsen at lære Therese Lihn Thomsen at kende gennem et forløb for unge, ledige akademikere, som Jobcentret i Gentofte i samarbejde med DBU og Benny Würtz gennemførte. Therese var hos os i 4 uger, og hun fik bearbejdet nogle ting i vores organisation, som vil være nyttige værktøjer fremadrettet. Heldigvis kom Therese videre i en virksomhedspraktik i en virksomhed, hvor hun i dag er ansat. Klubbens økonomi Jeg vil henvise til kassererens beretning samt til årsregnskabet, som vil blive gennemgået på den ordinære generalforsamling. Året resultat er, kort fortalt, at vi for en gangs skyld er lykkedes med at bruge de budgetterede midler på sporten - med en lille, bitte overskridelse på 1 promille. Hjemmesiden Vores nuværende hjemmeside, har efterhånden nogle år på bagen, men den fungerer rigtigt godt. Den er levende, den opdateres løbende og rummer mange oplysninger. Den opdateres med illustrerede nyheder, aktuelle fotos, måske bare en lille kulørt vignet, men det ser godt ud i farver. Der er links til vore større sponsorer og til de store nyheder i svømmeverdenen (p.t. Det er fortsat Bettina Honoré og Thomas Dessau, der driver den. Vores medlemssystem, ligger inde bag ved. Det bruges til alle tilmeldinger til arrangementer. Error! Hyperlink reference not valid. GFOsvøm Vi er i gang med vores fjerde sæson med GFOsvøm, et partnerskab mellem Gentofte Kommune og Gentofte Svømme Klub. I den igangværende sæson er vi gået tilbage til faste, gennemgående instruktører: Der er fire gennemgående instruktører på de tre undervisningsdage, to dage med fire moduler og en dag med tre moduler. Fordelingen af de 11 moduler over tre dage har vist sig fordelagtig på flere måder: Instruktørkabalen har været lettere at få til at gå op, også hvad vikarer angår, og hallen har bedre kunnet fordele vandet i dagtimerne til andre brugere. I forbindelse med skolereformen august 2014 har der været lidt udfordringer med, at flere børn blev meldt ud af GFO-pasningsordningen, og derfor har nogle forældre ment, at de heller ikke skulle deltage i GFOsvøm. Dette er en beklagelig misforståelse, idet GFOsvøm er et obligatorisk tilbud til børn i Gentofte Kommunes folkeskoler, hvad enten barnet er tilmeldt GFO en eller ej. I skrivende stund lader det dog til, at misforståelsen er rettet, for børnene er kommet tilbage. Det kan være, vi bliver nødt til at omdøbe ordningen, så denne misforståelse ikke gentages fremover. 8

9 Omverdenens interesse for projektet er fortsat stor. Vi er på mange måder er foregangseksempel for andre klubber og kommuner. Noget af det, der særligt adskiller vores ordning fra andre skolesvømningsordninger er, at det er børn i 2. klasse, dette tilbud er rettet til. Mange steder ligger undervisningen i 4. klasse. Vi ser det som en stor fordel at lære børnene at gebærde sig i vand tidligt, først og fremmest af sikkerhedsmæssige årsager, men også fordi der er børn, der allerede i 9 års alderen (typisk 3. kl) går i pubertet, med deraf følgende andet syn på egen krop. I 2. klasse er det simpelt hen nemmere at få alle med. Også i 2014 havde vi i foråret ViTo-svøm under GFOsvøm, et svømmeprojekt for tosprogede, typisk unge flygtninge, der bor i Gentofte. Der er ingen planer om et særskilt ViTosvøm i denne sæson, idet ViTo-svøm er blevet integreret i den almindelige GFOsvøm. ViTo holder til på Bakkegårdsskolen og er indslusningsklasser. De børn, der skal ud i en almindelig og 4. klasse deltager nu i den almindelige GFOsvøm. Det er lidt forskelligt fra år til år, om en skole har mange børn på begynderniveau. Jo flere begyndere og ikke-vandtilvænnede børn, jo vigtigere er det, at vi har tilstrækkeligt med instruktørkapacitet, specielt ved sæsonstart. Selvom alle bliver dygtigere i løbet af skoleåret, hænder det også, at der kommer tilflyttere, som så starter deres svømmeundervisning op midt i sæsonen, hvilket vi løbende tager hensyn til. GFOsvøm instruktører i 2014, forår: Marta Henriksen, Mia Skov, Anja Gregersen, Anne Kathrine Sylvest, Christine Eilertrsen, Julie og Luise Hald, Sue Allingham, Henriette Howardsen Holm. Vikarkorps forår 2014: Marie Louise Therkilsen, Claes Storm, Niels Viberg, Amanda Rico og Amanda Winther. Efterår 2014: Marta, Mia, Anja samt Eline Lindman Juul har været faste trænere. Vikarer har været : Christine Eilertsen, Niels Viberg og Amanda Rico. Sanne Skov Sanne er inde over det meste i både svømmeskole og GFOsvøm. Hun lægger linien i indholdet i undervisningen begge steder; alle ansættelser i de to afdelinger går gennem hende. Hun står for de vigtige livredderprøver, og hun gennemfører kurser for vore trænere og instruktører. Vi er glade for den professionalisme, hun tilfører klubben på undervisningssiden, som udgør hovedparten af klubbens aktiviteter. Vand og vandtid Der var stort set ingen ændringer i skemaet over tildelt vand for sæson , selvom vi havde ønsket at få mere vand til alle vore svømmere. Som jeg skrev i sidste års beretning: Banerne i Kildeskovshallen bliver udnyttet det yderste, både af os, andre foreninger og det betalende publikum. Når vi får mere vand, er det vand i ydertider. I primetime på hverdagene (16-18) har vi også i år måttet gøre vores yderste for at organisere undervisning på 1½ bane. Jeg vil sige, at Kildeskovshallen er ved at være udnyttet til sit yderste, ja, faktisk vil jeg sige, at Kildeskovshallen med et 25m og et 50m bassin faktisk har for lille kapacitet i forhold til efterspørgslen. Dette er en oplevelse jeg deler med svømmehallens personale og de andre brugere. I øvrigt mener jeg, at der skal bygges en ny svømmehal i Gentofte Kommune. 9

10 Trængslen i svømmehallen giver sig til udtryk på flere måder. Vi oplever det som om, nogle synes vi fylder for meget. Vi fylder bestemt meget, vi er der jo også nærmest hele tiden, men vi opfylder bare vores formålsparagraf: At udbrede kendskabet til svømning blandt ungdommen i Gentofte Kommune. Vi må jo bare huske på, at man kommer langt med smil og hjælpsomhed. Adgangskort til møllen For nogle år siden indførte Kildeskovshallen, at klubmedlemmer også skulle have et adgangskort, og der blev sat en mølle op ved trappen ned til klubomklædningsrummene. De fleste har nok betragtet disse kort og møllen som en stor irritation, og måske har mange planket den af den ene eller anden grund. Meningen med møllen er bl.a. at holde tal på antallet af brugere i svømmehallen. For nylig er klubben blevet præsenteret for nogle tal med baggrund i netop antal passager gennem møllen. Disse tal var meget lave og viser slet ikke vores aktivitetsniveau. Dette kunne gå hen og give bagslag! Tænk, hvis vi kun kunne blive tildelt vand i forhold til antal møllepassager? At stemple ind Vi skal se på møllen med andre øjne. Møllen er vores ven. Møllen fortæller Kildeskovshallen og Gentofte Kommune, at Gentofte Svømme Klub har mange aktive og flittige svømmere, der gerne vil blive ved med at kunne svømme på baner tildelt GSK. Møllen må gerne vise vores store hold og store fremmøde. Derfor: For klubbens skyld: Stempl ind, når du kommer til træning og stempl ud igen, når du går. Også selvom lågen står åben. For undervisningshold gælder kortet fra præcis 30 minutter før vandtid til præcis 30 minutter efter vandtid. Ønskes længere ophold skal tillægsbillet tilkøbes. Ledsagerbilletter til 5 kroner skal indløses, hvis man ønsker at ledsage et barn gennem omklædning. Det har noget med omkostningerne til hhv. rengøring og overtræksfutter. Weekendvand Fra sæson 2014 har Bettina Honore stået for at koordinere klubbens ønsker for weekendvand, og det har hun været god til. Vi er blevet gode til at se, hvornår vi med fordel kan lægge arrangementerne, fx svømmeskolearrangementer i forlængelse af et svømmestævne. Hold Svømmeskolen fortsatte udviklingen med strukturændringer for hold i Kildeskovshallen. Aqua Champ-hold har afløst vores u-hold. Her er der ikke kun tale om en navneændring, men også ændring i indhold, så man på disse hold også laver andre ting end bare at svømme, fx livredning og udspring. Dertil tilstræber vi at parallelisere Aqua Champ holdene for de ældste, så det er lettere at finde et passende hold til en svømmer, der fx har svømmet på højt niveau i konkurrenceafdelingen. Der bliver også foretaget mindre justeringer af holdene i løbet af sæsonen; fx kan vi have lavet for mange hold af en holdtype og for få af en anden. Og, nogle børn/svømmere vil passe bedre på et andet hold og blive tilbudt en individuel holdflytning. Oprykninger foregår nu kun en gang pr sæson, nemlig ved sommerferien. 10

11 I efteråret 2014 har vi fået flere hold i vandet end nogensinde før: 16 flere, og vi nåede op på 145 hold: 10 babyhold, 15 familiehold, 46 guppyhold, 3 handicaphold, 5 engelskhold, 24 delfinhold, 11 hvalhold, 4 minihaj, 4 hajhold, 7 Aquachamp-1, og 8 Aquachamp-2, 3 starterhold,, 7 crawlhold, 5 TRI hold samt 1 motionshold og 2 Motion i vand i den afdeling, vi kalder svømmeskolen. I k-afdelingen er der to talenthold: Der er et talenthold for drenge, et talenthold for piger, et stort C- hold, et halvstort B-hold og et historisk stort A-hold. Sprintholdet som sådan er nedlagt, men gamle a-holdssvømmere kan få en morgentræningsordning, så de har mulighed for fortsat at holde den gode form. samt masterholdet. Medlemstal: Medlemsrekord, igen, igen. I 2014 har vi igen sat ny rekord i medlemstal, takket være bedre tilpasning af hold til vand: Pr havde vi i alt 1869 aktive medlemmer, eksklusiv trænere, der svømmer med på hold og svømmere med kontrakt. De 1653 medlemmer er under 25 år. Bag tallene skjules det flow på over personer der hvert år stopper og giver plads til nye medlemmer. Vi har fået flere medlemmer over 25 i år, grundet omlægning af motionshold til tri-relaterede hold. I skrivende stund har vi ca. 178 på venteliste til udvalgte hold, primært begynderhold. Vi opretter kun venteliste til de hold, hvor det kan give mening at komme ind udefra. Vi er nu den største klub i kommunen, når man ser bort fra klubber med flere idrætsgrene som HIK og SIF. Søgårdsskolen Vi, dvs. i særdeleshed Bettina, har fået et godt samarbejde etableret med den nye tekniske servicemedarbejder, Stefan Bliksted Christensen, som har afløst Richard Saksel. Det er ikke lykkedes os at få vand på Søgårdsskolen flere dage end hidtil; vi havde ønsket at få tirsdagene også, men de er reserveret til AOF, der har rygtræningshold denne dag. Vi holder lidt øje med, om de nu også kan udnytte dette. Alternativ til tirsdage er at ønske og få mere tid lørdag og søndag, hvor vi er de eneste brugere. Vi har været så heldige, at Kommunen har accepteret at lade os benytte Søgårdsskolens bassin i de små ferier i uge 42 (efterårsferie) og uge 7 (vinterferie), hvilket har givet mulighed for at lære endnu flere børn at takle det våde element på en god og sjov måde på intensive hold. Strandlund Også på Strandlund er der ny mand ved roret, nemlig forretningsfører Erik Tingleff Vi har fået samme vand som de seneste sæsoner, og vi har de samme hold dernede, nemlig baby, familie og de yngste guppysvømmere. Stævner og arrangementer Her vil jeg henvise til k-udvalgsformandens og svømmeskoleformandens beretninger, og kun nævne ganske overordnede ting. 11

12 Gentofte Open 2014 Traditionen tro havde vi Gentofte Open i den sidste weekend i september, et vellykket arrangement, som blev rundet af med fællesspisning for svømmere, forældrehjælperne og trænerene på et pizzaria i nærheden. Vi kunne lige være der. Hyggeligt at runde af sådan. Klubmesterskaber I 2014 er der ikke blevet afviklet klubmesterskaber grundet unionens ændrede stævnekalender. Klubmesterskaberne er udsat til sidst på sæsonen, altså juni Det samme gælder klubfesten, der bliver en sæsonafslutningsfest Danske mesterskaber Vi var værter ved DÅM årgangsgruppe 2 i juni og ved Danske Open Masters på langbane i maj. Dertil lagde vi hus og folk til Østdanske årgangsmesterskaber gr. 1 i december. Det sportslige vil blive berettet andet steds. Ved DM-K for junior og senior havde Chris desantis hele 16 svømmere med til DM-K. Og, der var medaljer til Gentofte i en dameholdkap, med Lotte Friis, Sarah Bro, Signe Bro og Emilie Falbe Hansen på holdet. Lotte Friis kunne dertil hjembringe en guldmedalje i 400 fri. Nordiske juniormesterskaber, kortbane. Her svømmede Signe Bro to guld hjem til Danmark i hhv. 400 og 800 fri VM Sarah Bro kunne hjembringe en bronzemedalje for sin deltagelse i 4x50 fri. Sponsorstævne Vi afholdt sponsorstævne i midten af april. Efterhånden er der fundet en god facon på afviklingen af dette arrangement, og sponsorerne er mange og trofaste. Flere af sponsorerne er endda blevet mere og mere gavmilde år for år. Sponsorer i øvrigt: Dertil kan nævnes, at vi har fast sponsoraftale med vores bank, Nykredit Bank. Det er bl.a. penge herfra, der går til at finansiere vores professionelle afdeling, GentoftePro. Øvrige aktiviteter i Svømmeskolen Aqua Camp I 2014 gik vi all-in og tilbød Aqua Camps i alle 6 uger af sommerferien. Vi prøver at tilpasse antallet af hold til det forventede deltagerantal. Første og sidste uge bliver som regel lynhurtigt udsolgt. Lidt langsommere går det med de midterste, men det lykkedes altså at gennemføre hele 6 uger for i alt 223 børn. Ingen anden svømmeklub i Danmark tør binde sig op på så mange uger! Aqua Camp er kort fortalt en aktivitet fra kl hver dag i en hel uge, med over 10 hele timers svømmeundervisning. Aqua Camp laves ud fra et koncept fra dansk svømmeunion, og rigtig mange svømmeklubber tilbyder dette. Unionen har sørget for sponsoreret frisk frugt hver dag; vi har fået tildelt Rema 1000 på Søborg Hovedgade. Derudover er der goodiebags til alle børnene og en t-shirt. Aqua Camp er ren win-win: Masser af glade børn får en god uge med sjov i vand, svømning, leg på land m.m., klubben har en god indtægt, vores trænere har mulighed for at tjene lidt penge i sommerferien, og svømmeunionen får et gebyr pr. deltager for konceptet. 12

13 Intensiv svømning Et nyt tiltag er intensiv svømning for børn i uge 7 og uge 42. Det foregår 5 dage i træk om eftermiddagen i de tider, vi normalt har på hverdagene. Dette tilbud er gået som varmt brød. Dejligt at vi kan tilbyde dette. Vi havde også nogle turbohold lige før sommerferien: Svømmeklar, blev de kaldt. Aktiv Vinter og Aktivt efterår Efter vi har indført Aqua Camp i sommerferien, har vi indskrænket samarbejdet med kommunen om aktiv ferie, så vi nu kun afholder aktivt efterår og aktiv vinter. I disse to, mindre ferier er det en fordel for familierne med den kortere binding på to dage, og børnene får alligevel en masse ud af det. Gentofte Kommune sætter meget stor pris på, at vi fortsat er med til disse aktiviteter, og det er faktisk en betingelse for at vi i 2014 har fået vand i uge 7 og uge 42 på Søgårdsskolen, at vi tilbyder Aktivt Efterår og Aktiv Vinter i Kildeskovshallen. Det en udmærket aftale, da begge aktiviteter hurtigt bliver udsolgt. Publikum er måske det samme, børn i 6-9 års alderen, men aktiviteterne er vidt forskellige. Det ene er et to dages heldagsarrangement, det andet er en lektion hver dag i fem dage om eftermiddagen/aftenen. Vores dækningsbidrag på Aktiv-Ferie udhules mere og mere år for år. Endnu koster det os ikke penge, men i modsætning til mange andre klubber, kan vi ikke som sådan profitere af at deltage. Men, den goodwill vi har hos kommunen vil vi også gerne gøre meget for at leve op til. Og, der er god økonomi i intensiv holdene. Kom og crawl med Intensivt crawlkursus en gang om ugen på 5-6 uger i sommerperioden hhv. før og efter sommerferien. Afvikles på de baner, som om vinteren benyttes af havneklubberne. Det er Ellen Garne, der står som primus motor for undervisningen. Konceptet er startet som et samarbejde med Gentofte Kommune, men fra 2014 har klubben selv stået for det. Crawl-kurser for voksne i skoleferierne I vinterferien, efterårsferien og i påskeferien er vi begyndt at afholde kurser af ca. 3 dages varighed for voksne, der lige skal have pudset stil og form. Velbesøgt, og kærkomment supplement for trænerne. Fastelavnsarrangement Fastelavn med udklædte børn og trænere til tøndeslagning, og efterfølgende fastelavnsboller, kakao og saftevand i klubhuset bag tennisbanerne. Klubhuset var mere end fyldt, og alle havde en god eftermiddag. Fastelavn er nu vores eneste arrangement, der ikke er svømmerelateret. Svømmearrangementer Der blev i året afviklet fire svømmeskolearrangementer: Medaljestævne i marts, Store badedag i september, ministævne 1. november og jule-svøm-langt d. 29. november, hvor selveste julemanden deltog. Kunsten er at fordele arrangementerne jævnt hen over året, så der ikke opstår en arrangementstræthed hos arrangører og deltagere, og samtidig at få det til at gå op med de stævneønsker, K-afdelingen måtte have, så klubbens samlede brug af weekendvand giver så få lukninger af svømmehallen som 13

14 muligt. Det er historien om det røde skilt. Publikum ser kun, at der er et rødt skilt, der betyder lukning. De læser ikke, hvilket tidsrum selve lukningen drejer sig om, eller hvilket bassin. Derfor er det faktisk mere hensigtsmæssigt for hallen, at vi får et helt bassin hele dage, og her får afviklet flere arrangementer, end at vi får de timer, vi har brug for på de dage, vi måtte ønske. Hvis vi kan lægge det ene arrangement efter hallens lukke tid, er det ikke noget problem at bruge 50m til k-stævne og 25m til et svømmeskolearrangement. Prøvesvømning Der blev afholdt prøvesvømning i januar og i juni. Prøvesvømning giver god mening, idet børn over 6 år lige kan blive set an, inden de melder sig til hold, da de kan have meget forskellige forudsætninger. Jeg kan kun opfordre alle, der har stået på venteliste, til at melde sig til dette. Vi afholder prøvesvømning ved sæsonens slutning, og igen i begyndelsen af januar, hvor der som regel er blevet frigjort pladser på forskellige hold. Trænersiden Samlet set er vi i de tre afdelinger oppe på at have mere end 70 trænere på lønningslisten. Kun to-tre personer er ansat i mere end en afdeling. K-trænerne: Heldigvis kunne vi starte sæsonen med flere faste trænere, idet vi med Chris DeSantis som cheftræner, Kasper Lindal som B-holdstræner og Christine med ansvar for C havde kerneholdet på plads. Emilie Riisberg (B) og Daniel Svendsen(A) havde vi også med hen over sommerferien. Imidlertid måtte Christine allerede i august også overtage ansvaret for talentholdet. I K-afdelingen er det nu cheftræneren, der hyrer de deltidsansatte assistenttrænere, som ansættes for en sæson ad gangen. Nye trænere i K-afdelingen 2014 er: Andreas Holkjær (A), Ricardo Blancos Sanches (B), Tenna Olin (A+C+Masters), Helena Holm Iversen (T), Kasper Vitten (T) og Luna Lüchau Jensen (T+C). Dertil er Lotte Friis og Sarah Bro tilknyttet trænerstaben som svømmende konsulenter. Og Eva Garne er vikar. Følgende er stoppet som k-trænere i 2014: Marcus Orloff Søemod, Klara Grønne Leth, Marcus Bak, Olivia Ane Frey, Alexander Lillelund, Sophie Kirchheiner og Jonathan Becktor. Mathias Gydesen var ansat som fysisk træner for A-holdet i foråret Mastertræner på kanten. Allerede i efteråret 2013 fik masterholdet en fast træner på kanten. Det har været anderledes for svømmerne, men en god ordning. Jonathan Becktor overtog ansvaret for holdet efter Marcus Bak, og efter sommerferien har Tenna Olin med fast hånd og stor succes holdt fast i tropperne, med programmer og stilretning. Uddannelse I øjeblikket er både Christine Eilertsen og Kasper Linddal i gang med at videreuddanne sig som trænere; Christine er i gang med diplomtræneruddannelsen, dvs. elitetræneruddannelsen indenfor svømning, og Kasper er i gang med ITA (Idrættens Træner Akademi), som er den højeste træneruddannelse i Danmark, tilrettelagt at Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark. 14

15 Svømmeskole Vi har en god søgning til vores trænerjobs. Primært rekrutterer vi fra egne rækker, dvs. nye trænere er oftest svømmere fra k-afdelingen, men ind i mellem kommer der også nye til ude fra: Vi har i 2014 afholdt hjælpetrænerkursus både i januar, marts og i august. For at blive hjælpetræner skal man være fyldt 15. Og, man skal være indstillet på at være tilknyttet som vikar i starten. Hjælpetrænerkursus 1 i januar: Alma Lundin, Ida Falbe-Hansen, Benedicte Hvidberg, Lucas Hempel og Nicoline Amundsen. Hjælpetrænerkursus 1 i august: Liv Skak Bruun, Christoffer Bjørner, Antonios Karantininis, Marcus Lunding, Kasper Vitten, Stine Vangsgaard, Nicholas Kirchheiner, Frederikke Gunni, Nicoline Christensen. Langt de fleste fungerer den dag i dag som faste hjælpetrænere i klubben. Genansatte erjohan Allerup og Bolette Gjaldbæk. Nyansatte trænere i 2014 Camilla Jelstrup og Christian Dan Nielsen, som begge er kommet til os med trænererfaring og som minimum svømningens grunduddannelse bag sig. I årets løb har vi haft otte trænere på svømningens grunduddannelse, og dermed er de kvalificeret til at være ansvarshavende trænere: Helena Holm Iversen, Mathilde H.W. Olsen, Nicklas Hovendal, Laura Holm Jørensen, Ulrikke Thinghuus, Julie Bjørner Søe, Alexander Lillelund, Desiree. Dertil er der sket en yderligere opgradering: Louise Lund-Larsen (kursus i babysvømning i Oslo), og Mette Laier, Amanda Winther og Luna Hempel har været på kursus i crawl for voksne. Afgang: Agnes Frey, Caroline Rostock Jensen, Christina Damgaard Hendriksen, Line Greve, Josephine Haxtholdt. Kontoret. Med Bettina Honoré på kontoret er vi godt kørende. Hun har barnetrådt sine svømmefødder i klubben, har selv haft en aktiv, professionel sportskarriere i en anden sport, har et barn i k-afdelingen, har siddet i bestyrelsen, og så er hun selv aktiv svømmer. Hun ved om nogen, hvad man kan ønske sig af service i en klub. Og, det får vi så. Bettina har et godt overblik og flair for tingene. Hun er bl.a. primus motor for alle de korte kurser for både børn og voksne i de perioder, hvor vi ikke har almindelig svømmeundervisning. Det luner i klubkassen. Hun har god kontakt med vore samarbejdspartnere i svømmehallerne, og til vore leverandører. Dette betyder, at jeg som formand de sidste 1½ år har kunnet overlade flere og flere opgaver til hende, som et led i tilretningen af formandens funktioner. Det har været en stor hjælp for mig, og det vil være en stor hjælp for vores nye formand.. Peter Storr- Hansen fortsatte som bogholder med at styre klubbens efterhånden ganske omfattende økonomi. Til at hjælpe sig med lønregnskabet, har han fået assistance fra Helle Adelørn, ligesom de senere år. Vores vagtplansystem er det samme, skønt det har skiftet navn til planday.dk Svømmeskoleudvalget Allan Hansen fortsatte som formand for udvalget med Charlotte Ottesen, Jens Peter Madsen og Sanne Skov, samt Sandra Brandi, Louise Lund Larsen og Christine Eilertsen som trænerrepræsentanter. 15

16 K-udvalg og underudvalg og undergrupper I K-afdelingen kører det som smurt. Rigtigt mange forældre er engagerede i forskellige grader. Nogle sidder i k-udvalg, nogle i stævneudvalg, nogle i forplejningsudvalg. Der er et sponsorudvalg, der snart ophøjes til selvstændigt udvalg under bestyrelsen, da vi i fremtiden vil være mere afhængige af eksterne midler, bl.a. til vores Gentofte Pro-afdeling. De fleste har en officialuddannelse. Der er et officialrekrutteringsudvalg og frivillighedsudvalg, der rekrutterer forældre til små og store opgaver. I alle udvalg er de dygtige til at dele sæsonens opgaver mellem sig, så arbejdet bliver overskueligt for den enkelte, og så der er nogle til at give stafetten videre, når/hvis en svømmer stopper og forældrene herefter trækker sig ud af det frivillige arbejde. Der er faktisk også forældre, der fortsætter, selvom deres svømmer er stoppet. Stor ros til Nina og Jan for at organisere dette. Ved k-afdelingens juleafslutning i klubhuset var der ministerrokade. Jan Møller afløste Nina Christensen på formandsposten, og der var gaver og taler som ved en rigtig ministerrokade. En flot og meget fortjent afslutning for Nina, der har lagt et imponerende arbejde i klubben som k-udvalgsformand i 3½ år. På falderebet Dette er min sidste beretning som formand for Gentofte Svømme Klub. Jeg har været formand i 8 år, har siddet i bestyrelsen i 9. Jeg har arbejdet sammen med mange gode mennesker, der hver især har lært mig noget. Jeg fortsætter med at være tilknyttet klubben via GFOsvømprojektet, men tiden er inde for mig at takke af. Nye kræfter må til. Klubben er vokset meget på alle leder og kanter i min tid. Medlemstallet er hvert år steget, og på de 8 år er det steget mere end 50 %, dvs. 700 medlemmer. Aktivitetsniveauet er højt. Udnyttelsesgraden af tid og vand nærmer sig det maksimale. På det sportslige plan er det endelig lykkedes os at gå fra kedelig og grå til skinnende og attråværdig. SvømmeDanmark skæver til os, til vores konkurrencehold og til vores skolesvømningsordning. Svømmeskolen ved de bare fungerer godt! Vi er en attraktiv klub på alle måder. Dygtige svømmere udefra søger til Gentofte for at svømme i en god klub. Erhvervslivet er villig til at bidrage med sponsorkroner. Vejen hertil har været brolagt med mange menneskers hårde arbejde og store indsatser. Mit ønske for fremtiden i klubben er, at den må holde balancen med højt aktivitetsniveau, gode forhold for svømmere, ansatte, ledere og andre frivillige, et godt samarbejde med svømmehallen (inkl. Søgård og Strandlund), kommunen og unionen og andre svømmeklubber. At klubben bliver ved med at være velorganiseret. Det kommer ikke af sig selv. Det skal der arbejdes på hele tiden, specielt når man bygger på frivilligt arbejde. Det er let forgængelig arbejdskraft, og hver gang der udskiftes, mistes viden og erfaring. Jeg ønsker også, at klubben snart får eget klubhus, og at der kommer en ny svømmehal i Gentofte Kommune. Tak Til slut vil jeg takke alle ansatte og frivillige for den store indsats, I har ydet i årets løb for at gøre Gentofte Svømme Klub til den gode klub, vi har. De ansatte gør en stor indsats i det daglige, men det gør de frivillige også. Det er det, der gør en klub. At en klub kan eksistere. Uden de frivilliges indsats havde vi ingen klub. Så enkelt er det. Fortsæt de gode takter, I der allerede har meldt jer på banen, og til alle jer andre: Det er sjovt, det giver samvær, du lærer dit barns venner at kende. Kort sagt: Det giver mening at være frivillig i Gentofte Svømme Klub, så spørg, hvad du kan gøre for din klub. 16

17 Begivenheder efter regnskabsårets udløb Efter regnskabsårets udløb er der ikke indtruffet forhold, der øver væsentlig indflydelse på vurderingen af foreningens økonomiske stilling. 17

18 Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende: Resultatopgørelsen Indtægter og udgifter Indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen, såfremt disse vedrører regnskabsåret og kan måles pålideligt. Finansielle indtægter Finansielle indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter omfatter renteindtægter og kursgevinster. Balancen Materielle anlægsaktiver Større anlægsaktiver og anlæg måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages i øvrigt lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstider: Anlæg: 3 år Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under passiver, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. 18

19 Resultatopgørelse Note Kontingenter Indmeldelsesgebyrer Tilskud Gentofte Kommune Salg af tøj og sportsrekvisitter Tilskud fra fonde og sponsorindtægter Indtægter i alt Trænere Svømmehalsudgifter Medlemmer Kurser, møder, repræsentation Kommunikation Administration Stævner, egne Stævner, eksterne Træningslejre Renter, bankgebyrer og kursreguleringer, netto Udgifter i alt Årets resultat

20 Balance AKTIVER Materielle anlægsaktiver Forbedringer af varmvandsanlæg Søgårdsskolen Akkum. afskrivninger Likvide beholdninger Nykredit Bank Vestjysk Bank Tilgodehavender Tilgodehavende tilskud Forudbetalte omkostninger herunder stævner Forudbetalte træningslejre Andre tilgodehavende AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Overført fra tidligere år Overført fra dette år Egenkapital i alt Gældsforpligtelser ATP Skyldig feriekonto Hensættelse feriepenge Skyldige omkostninger Forudbetalte kontingenter Forudbetalte deltagergebyrer træningslejre og stævner A-holds konto B-holds konto Sponsorstævner Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT

Nye tider. Bestyrelsen

Nye tider. Bestyrelsen Nye tider I 2014 blev Gentofte Svømme Klub udnævnt til talentudviklingsklub under Dansk Svømme Union, den højeste certificering mulig for en klub uden en bred seniorelite. Baggrunden for certificeringen

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT

KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 31

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Årsrapport 2013. Gentofte Svømmeklub

Årsrapport 2013. Gentofte Svømmeklub CVR-nr. 26 48 74 12 Gentofte Svømmeklub Årsrapporten indeholder 12 sider Indhold Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 6 Foreningsoplysninger... 6 Bestyrelse... 6 Revisor... 6 Aktivitet... 6 Begivenheder

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Silkeborg Ry Golfklub CVR-nr Årsrapport 2014/15

Silkeborg Ry Golfklub CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Silkeborg Ry Golfklub CVR-nr. 29 02 98 49 Årsrapport

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Kristiansvej 13 8660 Skanderborg T. 87 93 00 99 info@revisorerne-skanderborg.dk www.revisorerne-skanderborg.dk Cvr. nr. 12 54 96 79 ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR.

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Fællesudvalget for Kantorparken. Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov. Årsrapport for

Fællesudvalget for Kantorparken. Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 Fællesudvalget for Kantorparken Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Bethlehemsfællesskabet. Årsregnskab 2013. CVR-nr. 16015385

Bethlehemsfællesskabet. Årsregnskab 2013. CVR-nr. 16015385 Årsregnskab 2013 CVR-nr. 16015385 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Beretning for året 2013

Beretning for året 2013 Beretning for året 2013 Bestyrelsen Bestyrelsesarbejdet har i 2013 været præget udskiftningen af to af vore fuldtidsmedarbejdere; dels måtte vi igen i år ud at finde en ny cheftræner, og dels måtte vi

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 31 83 98 74) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF CVR.nr ÅRSRAPPORT 2015

GARNINDKØBSFORENINGEN AF CVR.nr ÅRSRAPPORT 2015 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2015 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup

Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup CVR-nr. 31 95 19 25 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Medlem af RevisorGruppen Danmark Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Navitas Fitness. c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10, Aarhus C. Årsrapport for 2015

Navitas Fitness. c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10, Aarhus C. Årsrapport for 2015 Navitas Fitness c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10,6 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 37 21 59 29 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Årsregnskab 1.

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Høje Hasseris. Grundejerforening. Årsregnskab 2012

Høje Hasseris. Grundejerforening. Årsregnskab 2012 Høje Hasseris Grundejerforening Høje Hasseris Grundejerforening Årsregnskab 2012 Bestyrelsen: Erling Henningsen, formand - Willy Møller Jensen, næstformand John Mikkelsen, sekretær Jens Mølgaard kasserer

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS ÅRSRAPPORT Års 29.

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland 2014-2020 ÅRSRAPPORT 2014 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Silkeborg Ry Golfklub CVR-nr Årsrapport 2012/13

Silkeborg Ry Golfklub CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte StatsautoriseretRevisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Silkeborg Ry Golfklub CVR-nr. 29 02 98 49 Årsrapport

Læs mere

Resultatopgørelse for 2015

Resultatopgørelse for 2015 Resultatopgørelse for 2015 Provisioner 6.066.832 4.626 Administrationstilskud m.v. 1.617.191 1.644 Kontingenter 541.978 538 Regulering medlemsindskud 219.900 162 Transportregnskab 146.726 73 Indtægter

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

New Life Outreach Danmark

New Life Outreach Danmark New Life Outreach Danmark Sagavej 5, 3700 Rønne CVR-nr.: 25 08 53 96 Årsregnskab for 2014 (16. regnskabsår) \\Client\D$\2015\350704 NLO RE 2014.doc / Indhold Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 29. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17.

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget 23 4690 Haslev Cvr.nr. 31 54 54 55 Årsrapport 2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Brøndby Supporters Trust. CVR-nr. 34 54 28 13

Brøndby Supporters Trust. CVR-nr. 34 54 28 13 Brøndby Supporters Trust CVR-nr. 34 54 28 13 Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 6 Årsregnskab

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere