Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køb af virksomhed. Værdiansættelse"

Transkript

1 Køb af virksomhed

2 hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover. I praksis Nej Hvor meget koster en virksomhed? Det beløb, som virksomheden kan handles til på værdiansættelsesdatoen mellem en villig køber og en villig sælger i en arms længde transaktion, hvor parterne hver har handlet på et velinformeret grundlag og uden tvang. 2

3 Hvad påvirker værdiansættes en virksomhed? Prisen fastsættes - som hovedregel - på grundlag virksomhedens evne til at generere pengestrømme/likviditet Godt indtjenende virksomheder har derfor normalt en højere værdi end virksomheder med lav indtjening. Undtagelse hvis virksomheden har et stort fremtidigt indtjeningspotentiale. Dette indregnes i værdien, selvom indtjeningen ikke er realiseret endnu Dermed kan vi konkludere at historisk indtjening ikke er relevant når virksomheder skal værdiansættes. Det der købes, er virksomhedens evne til fremadrettet at skabe indtjening. Sælger og køber anvender modeller til at opgøre en værdi. 3

4 Modeller de teoretiske Discounted Cash Flow (DCF-modellen) og varianter Nutidsværdien af fremtidige pengestrømme. Der sker diskontering til nutidsværdi med en rente, der opgøres som den risiko frie rente + renten på fremmedkapital + beta-værdi (usikkerhedsfaktor) Der er rigtig mange usikkerhedsfaktorer (indtjening og elementer i renten), så i praksis er den svært anvendelig. Store usikkerheder om indtjeninger efter 5 år. I modellen indgår forventet indtjening efter 5 år med en meget stor andel af værdiansættelsen. Hvis 8% i rente, så kommer 68% af værdien fra terminalværdien. Ved 16% i rente kommer 48% af værdien fra terminalværdien Modellen er teorerisk korrekt, men har ingen praktisk relevans Hvis sælger præsenterer jer for en værdi opgjort efter denne model, så er denne værdi formodentlig meget for høj. 4

5 Modeller de teoretiske Discounted Cash Flow (DCF-modellen) og varianter Varianter er f.eks. Normalindtjeningsmodellen, hvor der tages udgangspunkt i historiske tal og tillægges vægtning. F.eks. Seneste år får den højeste vægtning. Eventuelt kan budgetperioder tillægges og gives en vægt. De samlede vægtede resultater sammenlægges og en normalindtjening opgøres. I praksis meget mere anvendelig MEN pas stadig på Historiske tal indgår Budgetperiode indgår dvs. de kortere fremtidsudsigter Vægtninger kan anvendes til at justere i modellen Normalindtjeningen anvendes herefter til værdiansættelse og indtjeningen diskonteres. Derfor er det en variant af Discounted Cash Flow, men mere simpelt at forstå 5

6 Modeller de teoretiske Multipler P/E (Price/Earning). Hvad er prisen for årlig indtjening på 1 kr.? I børsnoterede virksomheder fremgår P/E-værdien af f.eks. Børsens lister. Hvis sammenlignelige virksomheder, så skal prisen som udgangspunkt være ens. Hvis jeg skal betale 5 kr. for at tjene 1 kr. om året ved virksomhed A, mens jeg skal betale 10 kr. for at tjene 1 kr. om året ved virksomhed B, så vælger jeg A. Hvis vi kender indtjeningen og hvis vi kender P/E-værdien, så kan vi i et effektivt marked opgøre en markedsværdi I praksis er det vanskeligt, da P/E-værdien ikke kendes, så dermed bliver værdiansættelsen svær. 6

7 Modeller de teoretiske Substansværdier Hvis det ikke har noget formål at værdiansætte indtjeningen, så kan man værdiansætte virksomhedes værdier. Varelager / driftmidler mv. værdiansættes og disse betales særskilt Merværdier (goodwill) er ikke en del af virksomhedens værdi, da goodwill baseres på forventning om fremtidig indtjening. Substansværdi er den individuelle værdiansættelse af virksomhedens værdier og gæld. Modellen er let forståelig og håndgribelig, men det væsentlige punkt ved værdiansættelsen - merværdierne medtages ikke. 7

8 Modeller de praktiske I vil ved køb af virksomheden møde begreber som WACC (Weighted Average Cost of Capital) EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) EBITDA (Earnings Before Interest and Taxes and Depreciation of Assets) P/E (Price/Earning) Skal der købes aktier eller aktivitet? Og mange flere Begreberne er mange og ordene er specielle (og gerne engelske). Når man ser igennem alt det, så gælder definitionen af en markedspris fortsat som på den første planche EBIT er i øvrigt bare engelsk for resultat før renter og, EBITDA er resultat før afskrivninger. 8

9 Modeller de praktiske Normalt forløb af en værdiansættelse af en virksomhed Estimat på en normalindtjening for virksomheden som den ser ud i dag Estimat på en normalindtjening af aktiviteter som sælger har igangsat, og som er implementeret, men som ikke har resultatvirkning endnu. Det er sjældent at vi må lave korrektioner for sådanne. Sælgers budgetter udviser typisk en meget bedre indtjenende virksomhed fremover, når der sammenholdes med tidligere resultater Kontrol af, at der er afsat lønvederlag der er normal for arbejdstid/opgave mv. Indehaveren skal have en normalløn for udført arbejde. Lønreduktion der giver et højere resultat, skal identificeres, så der korrigeres herfor. Normalforbrug af driftsmidler indregnes. Hvis de er fuld afskrevne, korrigeres herfor Når der kendes en normalindtjening af virksomheden, så igangsættes værdiansættelsen 9

10 Modeller de praktiske Vurdering af tilbagebetalingstid Afkastet af virksomheden er lønvederlag og overskud. Lønvederlaget skal ikke indgå yderligere i værdiansættelsen, da denne omkostning skal være på markedsniveau og er nødvendig at afholde for at realisere resultatet. Overskuddet bruges til at tilbagebetale den merværdi der er betalt for virksomheden (goodwill) Hvor meget er en normal tilbagebetalingstid? 1 år? / 2 år? / 5 år? / 10 år? Det afhænger reelt af, hvor meget afkast køber vil have af sin investering Desto større risiko, desto større afkastkrav 10

11 Modeller de praktiske Nu til eksempler: Resultat før afskrivning (EBITDA) 150 Driftsmidler 250 Afskrivninger -50 Varelager 100 Resultat før finansielle poster (EBIT) 100 Aktiver i at 350 Renteudgifter -10 Resultat før skat 90 Egenkapital 230 Skat -20 Bankgæld 120 Resultat før skat 70 Passiver i alt 350 Resultat før finansielle poster er markeret. Dette er det væsentligste nøgletal til værdiansættelsen. Renter medtages ikke, da virksomhedens værdi ikke ændres, afhængig af, hvordan køber finansierer den (med indskudt kapital eller med lån) Balancen er meget simplificeret. Resultatopgørelsen er normaliseret. Afskrivninger svarer til det der skal reinvesteres for at lave indtjeningen. Hvad er virksomhedens værdi? 11

12 Modeller de praktiske Resultat før afskrivning (EBITDA) 150 Driftsmidler 250 Afskrivninger -50 Varelager 100 Resultat før finansielle poster (EBIT) 100 Aktiver i at 350 Renteudgifter -10 Resultat før skat 90 Egenkapital 230 Skat -20 Bankgæld 120 Resultat før skat 70 Passiver i alt 350 Beregning af værdi ved brug af de teoretiske modeller: Discounted Cash Flow: Denne anvendes ikke pga. datagrundlag Normalindtjening: Hvis resultatet er normaliseret og der ønskes et afkast på 20% p.a. før skat, så er værdien 100 / 0,20 = 500. Multipler: Novo Nordisk har en P/E på 21,15 i Det giver en værdi på 2.115, svarende til et beregnet afkast på 4,26% før skat (90/2115) Substansværdi: Hvis kun værdiansættelse af virksomheden uden hensyn til indtjening, så er værdien den samme som egenkapitalen, dvs

13 Modeller de praktiske Resultat før afskrivning (EBITDA) 150 Driftsmidler 250 Afskrivninger -50 Varelager 100 Resultat før finansielle poster (EBIT) 100 Aktiver i at 350 Renteudgifter -10 Resultat før skat 90 Egenkapital 230 Skat -20 Bankgæld 120 Resultat før skat 70 Passiver i alt 350 Beregning af værdi ved brug af de praktisk tilgang: Vil investor købe virksomheden for 230 (egenkapitalen) for at få et afkast på 90 (resultat efter renter), dvs. årligt forretning af den investerede kapital på 39% Indikerer det, at der er goodwill/merværdier i virksomheden? 13

14 Modeller de praktiske Resultat før afskrivning (EBITDA) 150 Driftsmidler 250 Afskrivninger -50 Varelager 100 Resultat før finansielle poster (EBIT) 100 Aktiver i at 350 Renteudgifter -10 Resultat før skat 90 Egenkapital 230 Skat -20 Bankgæld 120 Resultat før skat 70 Passiver i alt 350 Beregning af værdi ved brug af de praktisk tilgang: Hvad er et rimeligt afkast? 15% før skat. Dvs. at hvis køber overtager bankgælden og renterne, så er værdien 90 / 0,15 = 600. Merværdier er her = 370 Afskrivning over 5 år, er 74 pr år. Resultatet for de første 5 år reduceres til = 16 før skat. Det betales en merpris svarende til ca. de første 4 års overskud før skat Intet problem, hvis indtjening opretholdes i hele perioden. Så er goodwill/merværdien der stadig. Den er bare afskrevet 14

15 Modeller de praktiske Hvad er virksomhedens værdi (fortsat) Sammenhæng med vurdering af oprindeligt afkastskrav: Afkast efter 5 år: Indtjening før skat = 90. Investering = 600. Afkast herefter er 90/600 = 15% før skat. Goodwill skal afskrives efter gældende lov. At den afskrives betyder ikke at den forsvinder. Hvis virksomheden præsterer uændrede resultater efter afskrivningsperioden, er merværdierne der fortsat. Vi bruger oftere begrebet tilbagebetalingstid. Hvor mange års overskud afleveres for at købe virksomheden? Hvornår får man selv fuld afkast af den investerede kapital? 15

16 Køb af virksomhed Finansiering

17 Finansiering Når sælger og køber har opnået enighed om prisen på virksomheden, så skal køber fremskaffe finansiering til købet. Finansiering kan være egenfinansiering eller fremmedfinansiering. Egenfinansiering er privat opsparing/friværdi i bolig mv Fremmedfinansiering er finansiering der ydes på grundlag af virksomhedens forhold Lån med sikkerhed i driftsmidler, varelager, debitorer (virksomhedspant) Sale-and-Leaseback af driftsmidler (kun nye) Lån med kaution fra ejer Sælgerfinansiering med gældsbrev Earn-out modeller 17 Finansiering

18 Køb af aktier eller aktivitet En virksomhed kan købes ved at 1) Købe aktierne/anparterne i selskabet Sælger Sælger Køber Køber Holdingselskab ApS Holdingselskab ApS Holdingselskab ApS Holdingselskab ApS Driftsselskab ApS Driftsselskab ApS Driftsselskab ApS Sælger bevarer holdingselskabet, men sælger alle anparter i driftsselskabet til købers holdingselskab. 18 Finansiering

19 Køb af aktier eller aktivitet En virksomhed kan købes ved at 2) Købe aktiviteten Sælger Sælger Køber Køber Holdingselskab ApS Holdingselskab ApS Holdingselskab ApS Holdingselskab ApS Driftsselskab ApS Driftsselskab ApS (ekskl. solgt aktivitet) Driftsselskab ApS (købt aktivitet) Driftsselskab ApS Sælger bevarer holdingselskabet og driftsselskabet, da der kun sælges aktiviteten fra driftsselskabet. Der sker salg til et nyt selskab som køber har oprettet. 19 Finansiering

20 Køb af aktier eller aktivitet Forskelle på de 2 varianter: Aktivitet Man køber aktivitet til markedspris, herunder goodwill. Kræver større finansiering Fuld afskrivningsret på afskrivningsberettigede aktiver Kun det købte følger med Bemærk hvis virksomhedsovertagelse, så skal medarbejdere med Kræver mest likviditet Aktier Udskudt skat finansierer købesum, så mindre finansiering Indtræden i de afskrivninger og grundlag der er foretaget. Overtagelse af alle rettigheder og forpligtelser Alle medarbejderforpligtelser følger altid med Kræver mindst likviditet 20 Finansiering

21 Ejerstrukturer Det er hensigtsmæssigt at etablere en fleksibel ejerstruktur på erhvervelsestidspunktet. Dette indebærer næsten konsekvent etablering af et holdingselskab. Skattefrie udbytter fra driftsselskab Sambeskatning, så skattemæssige resultater sammenlægges Obligatorisk hvis aktier købes i driftsselskabet, da udbytte fra driftsselskab skal anvendes til af afvikle gæld. Pengetank/kreditorsikring Frasalg skattefrit, hvis salg af aktier 21 Finansiering

22 Køb af formuende virksomhed Hvis selskabet der ønskes købt er formuende, så vil egenkapitalen være høj. Hertil tillægges de merværdier der er opgjort ved værdiansættelsen af virksomheden. Problemstillingen er, at køber ikke kan skaffe finansiering til købet. Derfor anvendes ofte A/B-modellen. 1) Sælger laver en opdeling af aktieklassen i driftsselskabet i A-aktier og B-aktier 2) Alle A-aktierne tillægges en forlods udbytteret svarende til del af egenkapitalen på købstidspunktet der ikke er lovpligtig selskabskapital. Herved modtager sælger vederlag for alle optjente værdier, og køber skal ikke finansiere dem 3) Andel af B-aktierne overdrages herefter skattefrit fra sælgers holdingselskab til købers holdingselskab. Køber betaler kun kurs 100 af den købte selskabskapital 4) Udbytte udloddes fra driftsselskabet til sælgers holdingselskab, indtil at hele det forlodsaftalte udbytte er betalt (der findes mange forskellige varianter, nogle har bl.a. åremålsbegrænsninger) 5) Modellen kan eventuelt udvides med endnu en aktieklasse, hvor f.eks. der tilfalder en udbytteret på 100 tkr, så køber kan skatteoptimere 22 Finansiering

23 Efterfølgende indskud i selskabet Hvis der er behov for ny finansiering i selskabet på et senere tidspunkt efter erhvervelsen, så er der forskellige måder det kan laves på. 1) Nyt indskud som selskabskapital. Fordel er at der er skattemæssig fradragsret, såfremt kapitalindskuddet tabes. Ulempe er, at det er vanskeligt at få adgang til den indskudte likviditet igen 2) Udlån til selskabet mod betaling af rente. Fordel er at det er let at få tilbagebetalt beløbet, når selskabets forhold tillader det. Ulempen er, at der aldrig opnås fradrag for et tab. 3) Udlån til selskabet som konvertibelt gældsbrev. Fordel er, at det er et gældsbrev der kan konverteres til aktier eller indfries igen, hvormed det er let at få adgang til likviditeten igen. Desuden er der fradragsret på samme måde som ved indskud af selskabskapital, såfremt indskuddet tabes. Ulempen er omkostninger til etablering af gældsbrevet. 23 Finansiering

24 Kontaktoplysninger Henrik Sondrup Partner, statsautoriseret revisor Kontor: / Mobil: Thomas Amby Partner, statsautoriseret revisor Kontor: / Mobil: Kontaktoplysninger

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Hvordan bliver virksomheden solgt?

Hvordan bliver virksomheden solgt? Hvordan bliver virksomheden solgt? Forord Lucas & Partnere har mange års erfaring som virksomhedsmægler med køb og salg af virksomheder. Denne håndbog er et sammendrag af disse praktiske erfaringer. Håndbogen

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Cathrine Fisker Pape Studienr. 20102212 HD Finansiel Rådgivning Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato: 30.04.2012 English summary The following

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre 40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Af Alexander Kielland og Morten

Læs mere

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers AuditBusinessSolutions Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi?

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? af professor, Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet og ph.d.-studerende Karina Skovvang Christensen, Handelshøjskolen

Læs mere

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Få styr på juraen Forøg din virksomheds værdi Hvad skal din virksomhed koste? Klargør din virksomhed Sælg din virksomheds fremtidsmuligheder Hvad

Læs mere

Investering. for. begyndere

Investering. for. begyndere Dette hæfte kan frit distribueres elektronisk såvel som fysisk, blot det sker i samlet og uredigeret form. Investering for begyndere...en simpel indføring i aktiehandel (1. udgave, november 2007) af Peter

Læs mere

Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid

Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid Investér i et solcelleanlæg igennem et K/S fordi: Høje afregningspriser på grøn strøm sikrer attraktivt udbytte Solid og overskudsgivende drift

Læs mere

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen Aktieløn - netop nu af Adjungeret professor Søren Rasmussen 1. Indledning Skatten er et centralt element ved indførelse af aktieløn. I december 2000 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 37 (lov nr. 1286)

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag Dette dokument indeholder en oversigt og en omtale af nye og ændrede

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

IFRS 13 Fair Value Measurement

IFRS 13 Fair Value Measurement Copenhagen Business School, 2012 Cand.merc.aud.-studiet Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling Afleveringsdato: 28. juni 2012 IFRS 13 Fair Value Measurement set fra et informationsperspektiv

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere