ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til RÅDETS DIREKTIV"

Transkript

1 DA DA DA

2 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den SEK(2011) 410 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/96/EF om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet {KOM(2011) 169 endelig} {SEK(2011) 409 endelig} DA DA

3 1. PROBLEMAFGRÆNSNING Kommissionens tjenestegrene har gennemført en konsekvensanalyse for at undersøge virkningerne af de mulige løsningsmodeller for revisionen af energibeskatningsdirektivet 1 (i det følgende benævnt "EBD" eller "direktivet"). EU har sat sig en række ambitiøse, juridisk bindende klima- og energimål. Det nuværende direktiv er ikke i overensstemmelse med disse politiske rammer og indeholder adskillige svagheder set i forhold til det indre marked funktion. Især bør følgende problemer løses: 1) De nuværende minimumssatser er baseret på mængden af forbrugte energiprodukter. De afspejler ikke energiprodukternes energiindhold eller CO 2 -emissioner, hvilket fører til en ineffektiv energiudnyttelse og fordrejninger på det indre marked. De skaber også incitamenter, som er i strid med EU's energi- og klimamål, idet de f.eks. fremmer anvendelsen af kul (lavere afgiftssats), som er det produkt, der har det højeste CO 2 -indhold. Hvad angår motorbrændstoffer styrker de lavere minimumssatser for dieselolie den naturlige fordel, som diesel har i forhold til benzin som følge af sit højere energiindhold. De nuværende minimumssatser diskriminerer også vedvarende energikilder, som i princippet beskattes til den sats, der gælder for det konventionelle brændstof eller brændsel, de erstatter, selv om deres energiindhold er lavere (f.eks. ethanol i forhold til benzin og biodiesel i forhold til dieselolie). Desuden skaber de nuværende minimumssatser ikke lige vilkår for erhvervsmæssige forbrugere, idet visse erhvervsdrivende i praksis kan være bedre stillet i forhold til andre, afhængigt af hvilken energikilde de bruger. 2) Der er ikke tilstrækkelig koordination mellem EBD og EU ETS-direktivet 2 (emissionshandelsordningen). Formålet med både EU ETS og en CO 2 -afgift, som medlemsstaterne kan opkræve på grundlag af EBD, er at muliggøre omkostningseffektive reduktioner af drivhusgas for et specifikt aktivitetsområde. Imidlertid anvender medlemsstaterne CO 2 -beskatningen på grundlag af EBD på en ukoordineret måde. Det er derfor nødvendigt med flere retningslinjer og klarere regler i EBD. Anvendelsesområdet for EBD omfatter i princippet alle energiprodukter og elektricitet, som anvendes til at producere varme eller drive maskiner. EU ETS-direktivet gælder for drivhusgasemissioner fra større energi- og industrianlæg. Nogle operatører, der forbruger energi, er omfattet af begge instrumenter (f.eks. papirfabrikker), mens andre ikke er omfattet af nogen af de to forskriftsmæssige rammer (f.eks. små anlæg, der anvender energi i visse industriprocesser). Begge situationer kan føre til tab af omkostningseffektivitet og kan skabe fordrejninger på det indre marked. En kombineret anvendelse af beskatning og af EU ETS-direktivet frembringer et kraftigt incitament til at reducere emissionerne, men dette er muligvis ikke den billigste måde at reducere emissionerne på. Dette undergraver selve logikken bag EU ETS og fordrejer dets funktion. 3) EBD indeholder to bestemmelser, der åbner mulighed for særlig behandling af visse energiforbrugere, og som Rådet vil skulle gennemgå på grundlag af et forslag fra Kommissionen. I henhold til artikel 9, stk. 2, i EBD kan tre medlemsstater (BE, LU og DK) 1 2 Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (EUT L 283 af , s. 51). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT L 275 af , s ). DA 2 DA

4 anvende beskatningssatser for fyringsolie, der ligger under minimumsbeskatningssatsen. I henhold til artikel 15, stk. 3, i EBD kan medlemsstaterne anvende afgifter ned til nul for energiprodukter og elektricitet, der anvendes til arbejde i landbrug, havebrug eller akvakultur og i skovbrug. Det er den eneste bestemmelse i EBD, som giver mulighed for, at visse erhvervsmæssige forbrugere kan nyde fordel af ubetingede fritagelser/lempelser under EUminimumssatsen. 2. ER EN EU-INDSATS BERETTIGET UD FRA SUBSIDIARITETSPRINCIPPET? De identificerede problemer kan kun løses gennem en revision af EBD. Inden for rammerne af det nuværende EBD kan medlemsstaterne øge satserne for deres energiafgifter eller indføre CO 2 -relaterede afgifter. Sådanne nationale tilgange risikerer imidlertid at skabe fordrejninger på det indre marked som følge af den uharmoniserede struktur og de nationale afgiftssatser: (1) De nuværende minimumssatser begrænser ambitionsniveauet for medlemsstaternes pålæggelse af energiafgifter, især for erhvervsmæssig anvendelse, hvor energibeskatningen direkte påvirker virksomhedernes konkurrenceevne. (2) De CO 2 -afgifter, der er indført inden for rammerne af det gældende EBD, dækker ikke på hensigtsmæssig vis de emissioner, der ikke er omfattet af ETS, idet en stor del af energiforbruget fortsat ikke berøres af nævnte CO 2 -afgifter. Desuden er det i forbindelse med de energianvendelser, der er omfattet af EBD, vanskeligt kun at anvende en CO 2 -afgift på anlæg, der ikke er omfattet af ETS. (3) En teoretisk "CO 2 -afgift" kan bringes i anvendelse på flere forskellige måder, og mangelen på EU-rammer åbner mulighed for, at der på nationalt plan skabes løsninger, som kan føre til fordrejninger på det indre marked og/eller dobbeltbeskatning. 3. OVERORDNEDE POLITISKE MÅLSÆTNINGER Det overordnede formål med revisionen af EBD er at bringe det i nøjere overensstemmelse med EU's energi- og klimamål, navnlig for at nedbringe CO 2 -emissionerne i den sektor, der ikke er omfattet af ETS, undgå negativ interferens med EU ETS, fremme energibesparelser og anvendelse af vedvarende energikilder og åbne mulighed for flere indtægter uden dermed at skabe fordrejninger. Generelt set bør revisionen forbedre det nuværende direktivs struktur, således at medlemsstaterne kan anvende energibeskatning mere effektivt til miljøpolitiske og andre politiske formål, samtidig med at det indre markeds funktion forbedres. Formålene med revisionen af EBD er nærmere bestemt: (1) at sikre en kohærent behandling af energikilder i EBD og dermed skabe virkelig lige vilkår mellem de forskellige energiforbrugere (2) at etablere tilpassede beskatningsrammer for vedvarende energikilder (3) at etablere rammer for anvendelsen af CO 2 -beskatning på de områder, hvor EU ETS ikke finder anvendelse, og at undgå overlapninger mellem begge instrumenter, som kan føre til tab af omkostningseffektivitet. DA 3 DA

5 4. LØSNINGSMODELLER For at vurdere, hvordan de forskellige politiske mål bedst kunne nås, blev der undersøgt en række tilgange, som blev sammenlignet med basisscenariet (= ingen yderligere ændringer af det gældende EBD ud over de resterende overgangsperioders gradvise udløb). Løsningsmodel 1 og 2 består i en kohærent revision af minimumssatserne for de forskellige energikilder, baseret på henholdsvis energiindhold og CO 2 -emissioner. Løsningsmodel 3A og 3B består i en revision af direktivets struktur, således at de nuværende minimumssatser splittes op i to dele (energiindhold og CO 2 -emissioner), der afspejler de forskellige miljømæssige målsætninger, der ligger til grund for energiafgifter; energibesparelser på den ene side og reduktion af CO 2 -emissioner på den anden side (løsningsmodel 3B har lavere minimumssatser for CO 2 -beskatning). Løsningsmodel 4 består i at indføre en yderligere ensartet CO 2 -afgift oven i de afgifter, der allerede pålægges inden for rammerne af EBD, for at supplere EUemissionshandelsordningen. De to transportspecifikke løsningsmodeller (model 5 og 6) viser, hvordan en harmonisering af benzin- og dieselafgiftssatserne (baseret på energiindhold og CO 2 -emissioner) vil indvirke på brændstofmixet. I modsætning til model 5 kræves det i model 6, at medlemsstaterne respekterer forholdet mellem minimumssatserne i deres nationale afgiftssatser. For at undersøge løsningsmodellernes virkninger var det nødvendigt at tage udgangspunkt i hypotetiske beskatningssatser. For den beskatningsdel, der er baseret på CO 2 -emissioner, blev der i modelleringen anvendt en række CO 2 -priser, som omfattede prisforventningerne både i og uden for ETS (10, 20 og 30 t). Den beskatningsdel, der omfatter energiindhold, blev baseret på de nuværende satser for visse opvarmningsprodukter og for motorbrændstoffers vedkommende på de satser, der foreslås i forslaget vedrørende erhvervsmæssig gasolie 3. De derved fremkomne satser, der blev brugt ved modelleringen af løsningsmodel 1 til 6, udtrykt i de enheder, der anvendes i EBD, fremgår af nedenstående tabel: Tabel 1: Minimumsbeskatningssatser anvendt ved modellering af løsningsmodel 1 til 6 (satser pr ) i nuværende EBD-enheder Energiprodukt Enhed Minimumssats i EBD Forslaget vedrørende erhvervsmæssig gasolie Løsningsmodel 1 2 3A 3B Anvendt som motorbrændstof Benzin Gasolie Petroleum LPG kg Naturgas GJ 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 - - Anvendt til opvarmning (ikkeerhvervsmæssig anvendelse) Gasolie ,2 54, ,6 60, KOM(2007) 52. DA 4 DA

6 Svær brændselsolie kg ,0 61,8 73,8 42,9 68,0 - - Petroleum , ,0 34,7 55,0 - - LPG kg ,6 58,0 71,2 42,5 63,8 - - Naturgas GJ 0,3 0,3 0,6 1,1 1,4 0,9 1,2 - - Kul GJ 0,3 0,3 0,6 1,9 2,2 1,3 2,1 - - Elektricitet MWh 1,0 1,0 2,16 0 1,0 1, Anvendt til opvarmning (erhvervsmæssig anvendelse) Gasolie ,2 54,9 60, ,3 - - Svær brændselsolie kg ,8 67,8 36,9 68,0 - - Petroleum , ,2 30,2 55,0 - - LPG kg , ,9 35,9 63,8 - - Naturgas GJ 0,15 0,15 0,6 1,1 1,3 0,7 1,2 - - Kul GJ 0,15 0,15 0,6 1,9 2 1,1 2,1 - - Elektricitet MWh 0,5 0,5 2,16 0 0,5 0, Desuden blev der identificeret yderligere to løsningsmodeller med henblik på at opfylde revisionsbestemmelserne i artikel 9, stk. 2, og artikel 15, stk. 3, i direktivet. Endelig blev en række løsningsmodeller vurderet med henblik på tilståelse af særbehandling for sektorer med risiko for carbon leakage. 5. ANALYSE AF VIRKNINGERNE Analysen er baseret på en lang række bidrag fra de forskellige interesseparter (medlemsstater, virksomheder, andre tjenester i Kommissionen). Dertil kommer en kvalitativ og kvantitativ analyse, Kommissionen har foretaget ved hjælp af tre modeller, for at bedømme virkningerne (E3ME, Tremove og QUESTIII). Generelt set vil en mere effektiv afgiftsstruktur i sig selv føre til bedre og mere kohærente prissignaler, samtidig med at den vil sikre en mere effektiv anvendelse af energibeskatningen til både miljømæssige og finanspolitiske formål. Denne konsekvensanalyse viser, at omkostningerne til omstruktureringen af det nuværende afgiftssystem nu vil være meget lave eller endog negative. Hvad angår de administrative omkostninger, vil anvendelsen af det nuværende punktafgiftssystem til CO 2 -beskatning gøre det muligt at indføre et nyt element i energibeskatningen uden nogen ekstra omkostninger og uden nogen nye administrative byrder for virksomhederne og skatteforvaltningerne. De makroøkonomiske virkninger af alle løsningsmodellerne afhænger primært af, hvordan medlemsstaterne bruger eventuelle ekstra indtægter. Hvis indtægterne genbruges via reduktioner af arbejdskraftsomkostningerne, vil virkningerne for BNP og beskæftigelsen under alle omstændigheder være positive, men dog af begrænset omfang. Da virkningernes rækkevidde afhænger af mængden af ekstra indtægter, giver løsningsmodel 4 de største virkninger. I forhold til BNP er ændringen dog på mindre end 1/3 af et procentpoint, mens antallet af nye job vil stige til lidt under 1 mio. i Virkningerne af de andre DA 5 DA

7 løsningsmodeller vil være betydeligt mindre. Disse tendenser blev bekræftet af en yderligere modellering, som blev gennemført på basis af opdaterede basisfremskrivninger, hvori der blev taget hensyn til virkningerne af den finansielle og økonomiske krise. Indtægtsgenbrug i form af overførsler af faste beløb til husholdninger eller anvendelse af ekstra indtægter til finanspolitisk konsolidering medfører ikke positive BNP- og beskæftigelsesvirkninger. Det blev konstateret, at størrelsesordenen af medlemsstaternes ekstra indtægter under de forskellige løsningsmodeller (uanset om de bliver genbrugt eller ej) vil afhænge betydeligt af, hvordan de vil gennemføre den nye struktur, og i hvilket omfang de vil gøre brug af muligheden for fritagelser eller lempelser. En yderligere CO 2 -afgift på 20 t på alle emissioner, der ikke er omfattet af ETS, har et budgetmæssigt potentiale på ca. 40 mia. EUR i 2020 for EU-27. Den mest relevante miljøeksternalitet, der tages fat om med beskatningen, er CO 2 -emissioner. Under alle løsningsmodellerne vil de samlede CO 2 -emissioner blive mindsket, under model 4 med op til ca. 2 %. Dette udgør ca. 37 % (eller 92 mio. t CO 2 ) af den reduktionsindsats, der er nødvendig uden for ETS, i forhold til referenceemissionerne, således som de for nylig er blevet nedjusteret. På samme måde vil alle løsningsmodeller i forskellig grad frembringe et gunstigere afgiftsmiljø for anvendelsen af vedvarende energikilder, især biobrændstoffer og -brændsler. EBD-revisionen som helhed syntes ikke at give anledning til negative indtægtsvirkninger, men fordelingsvirkningerne varierer, alt efter hvilken metode der vælges til at genbruge indtægterne. Genbrug af indtægterne til fordel for arbejdskraftsbeskatningen giver de bedste generelle resultater for husstandsindkomsten, men har tendens til at gavne de højere indkomster mere end lavindkomsthusstandene. Med genbrug i form af faste beløb undgår man regressive fordelingseffekter, selv om det har den omkostning, at indkomsterne som helhed falder en smule. Hvis opvarmningsomkostningerne forøges, vil de regressive fordelingseffekter heraf kunne afbødes gennem en parallel forøgelse af transportomkostningerne. De sektorspecifikke virkninger som helhed giver ikke anledning til bekymring for negative effekter for konkurrenceevnen under nogen af løsningsmodellerne, selv om effekterne ikke er ligeligt fordelt mellem de produktive sektorer. Hvis der tages udgangspunkt i den antagelse, at eventuelle ekstra indtægter genbruges til fordel for arbejdskraftsbeskatningen, er beskæftigelsesniveauerne højere eller konstante i alle sektorer, og kun ganske få sektorer vil opleve mindre outputtab. Hvad angår bilfabrikationssektoren, bør det observeres, at den obligatoriske harmonisering mellem de nationale satser for motorbrændstoffer under løsningsmodel 6 ud fra den antagelse, at medlemsstaterne vil opretholde uændrede benzinafgiftssatser og kun vil øge afgiftssatserne for diesel, kun vil dæmpe stigningen i salget af dieselbiler (som ville falde med 11,7 % i tiden frem til 2020 sammenlignet med basisscenariet, hvilket stadig udgør en stigning på 9 % i salget af dieselbiler målt i absolutte tal). Løsningsmodel 6, som fjerner prisfordelen for diesel i både EU-minimumssatserne og de nationale satser, vil også have tendens til at genetablere balancen mellem udbud og efterspørgsel på brændstofmarkedet. En sådan neutral behandling af alle transportbrændstoffer vil give CO 2 -frie brændstoffer en teknologisk neutral fordel og vil også fremme energieffektiviteten. DA 6 DA

8 6. SAMMENLIGNING AF LØSNINGSMODELLERNE Løsningsmodellerne blev vurderet på grundlag af følgende nøglekriterier, som afspejler de politiske målsætninger, der er beskrevet i punkt 3: Indre marked og redelig konkurrence, miljømæssig effektivitet (CO 2 -reduktioner), budgetmæssige virkninger og lige vilkår (mellem medlemsstater og energiforbrugere). Resultaterne er sammenfattet i figur 2: Tabel 2: Sammenligning af løsningsmodellerne i forhold til udvalgte vurderingskriterier Løsnings model Det indre marked og redelig konkurrence Miljømæssig effektivitet Budgetmæssige virkninger Lige vilkår Model 1 + (+) + + Model Model A: Model 3B: + (+) (+) ++ Model 4 (+) Model Model 6 (-) Bemærk: Parenteserne betyder, at der kun er givet et halvt point. Alle løsningsmodellerne forbedrer det indre markeds funktion, idet de fjerner fordrejninger mellem afgiftsbehandlingen af energikilder. Fordrejningerne mellem medlemsstaterne mindskes også i model 3B, dog lidt mindre på grund af overgangsperioden for ni medlemsstater, og i model 4, som pålægger en yderligere afgift oven i de eksisterende nationale afgiftssatser. En mere redelig behandling af virksomheder, der er omfattet af ETS, i forhold til virksomheder, der ikke er det, opnås bedst i varianterne af model 3, som delvis letter afgiftsbyrden på virksomheder, der er omfattet af ETS, ved at indføre et supplerende CO 2 -afgiftselement for alle de anlæg, der ikke er omfattet. Hvad angår løsningsmodellerne for transport, er model 6 bedre til at opnå ligebehandling af energikilder (benzin og diesel), men kan på den anden side føre til en noget større forskel i satserne mellem medlemsstaterne. Med hensyn til den miljømæssige effektivitet opnås de største CO 2 -reduktioner under model 4, som indfører en ensartet CO 2 -afgift i hele EU. Hvad angår transportsektorens emissioner, viste Tremove-modelleringen, at model 6 ikke kun ville få virkninger for brændstofmixet, men også for det faktiske forbrug, og således ville føre til en samlet reduktion af CO 2 - emissionerne til trods for en vis genjustering i efterspørgslen mellem benzin og diesel i overensstemmelse med EU-politikkernes mål og CO 2 - og bilstrategien. Selv om de budgetmæssige virkninger i høj grad vil afhænge af de nationale beskatningspolitikker og derfor er temmelig vanskelige at forudsige, er der i visse løsningsmodeller større sandsynlighed for, at der opstår yderligere indtægter eller budgettab, end i andre. Løsningsmodel 2 er den svageste fra en budgetmæssig synsvinkel, fordi den begrænser afgiftsgrundlaget til kun at omfatte fossile brændstoffer og brændsler, der forbruges i den sektor, som ikke er omfattet af ETS. Model 4, som indfører en yderligere CO 2 -afgift på alle emissioner, der ikke er omfattet af ETS, har den største budgetmæssige indvirkning. Det anslås, at en yderligere CO 2 -afgift på 20 t på alle emissioner, der ikke er omfattet af ETS, vil kunne genere ca. 40 mia. EUR i 2020 for EU-27. Lige vilkår mellem medlemsstaterne vil blive styrket mest under løsningsmodel 3B, som indfører overgangsperioder, der afspejler den solidariske tilgang i energi- og klimapakken. DA 7 DA

9 Lige vilkår mellem energiforbrugerne kan øges betydeligt, hvis både opvarmningsbrændsler og motorbrændstoffer er omfattet af EBD-revisionen, fordi en sådan kombination begrænser de potentielle negative fordelingseffekter. Yderligere løsningsmodeller Ophævelse af landespecifikke minimumssatser for fyringsolie (artikel 9, stk. 2): Den omstændighed, at der findes lavere minimumssatser for fyringsolie i BE, LU og DK, giver de erhvervsmæssige forbrugere i disse lande en urimelig fordel, som risikerer at skabe fordrejninger på det indre marked. Bestemmelse om, at anvendelsen af nedsatte afgiftssatser for den primære sektor forudsætter miljømæssige modydelser (artikel 15, stk. 3): Artikel 15, stk. 3, der giver mulighed for betingelsesløst at tilstå fritagelse, er ikke i overensstemmelse med direktivets mål vedrørende harmonisering af afgiftssatser og incitamenter med henblik på at øge energieffektiviteten og reducere emissionerne. Fritagelser fra eller lempelser af den generelle energiforbrugsbeskatning bør derfor gøres betinget af en modydelse i form af øget energieffektivitet, samtidig med at medlemsstaterne beholder en vis fleksibilitet til at tage hensyn til særlige forhold i sektoren. Særbehandling af sektorer med risiko for carbon leakage: For at afspejle tilgangen under ETS var det nødvendigt at tage hensyn til den potentielle risiko for carbon leakage for små anlæg, der er omfattet af ETS-sektorerne, men ikke er omfattet af anvendelsen af ETS. Det fremgik, at dette bedst kan opnås med en afgiftsgodtgørelse for disse små anlæg, baseret på virksomhedens hidtidige energiforbrug multipliceret med et brændstofbenchmark, som afspejler CO 2 -indholdet i et referencebrændstof. Den foretrukne helhedsløsning På baggrund af analysen af de forskellige alternative løsningsmodeller blev der identificeret et sæt foretrukne elementer, som tilsammen ville give de bedste resultater i forhold til alle kriterierne. Som helhed blev løsningsmodel 3 anset for at give den bedste struktur ved at foreslå to særskilte minimumssatser den ene baseret på energiindhold og den anden baseret på CO 2 -emissioner. En kombination af de noget mere ambitiøse satser i model 3A med overgangsperioderne i model 3B anses for at være den bedste måde, hvorpå man kan kombinere foranstaltningens miljømæssige effektivitet med overholdelsen af kriteriet om lige vilkår. Dette bør kombineres med model 6 for transport, som bedst sikrer en kohærent behandling af energikilderne. Det fuldstændige sæt foretrukne foranstaltninger er følgende: Struktur og generel beskatningssats for opvarmningsbrændsler som angivet i løsningsmodel 3A (20 t CO 2 ( ) og 30 t CO 2 ( ), (0,15 GJ for erhvervsmæssig anvendelse og 0,3 GJ for ikke-erhvervsmæssig anvendelse). Overgangsperiode for ni medlemsstater med hensyn til at indføre CO 2 -relateret beskatning for opvarmningsbrændsler indtil 2020 som angivet i løsningsmodel 3B. Beskatning af transportbrændstoffer på grundlag af den transportspecifikke løsningsmodel 6. DA 8 DA

10 Ophævelse af landespecifikke minimumssatser for fyringsolie i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, i EBD. Nedsat CO 2 -afgiftspligt for små anlæg i sektorer med risiko for carbon leakage på grundlag af et brændstofbenchmark. Bestemmelse om, at anvendelsen af nedsatte afgiftssatser for den primære sektor (artikel 15, stk. 3, i EBD) forudsætter miljømæssige modydelser på forenklet vis. Medtagelse af biobrændstoffer på listen over energiprodukter i EBD. Indeksering af de minimumssatser, der er baseret på energiindhold (i bilag 14 gøres der rede for, hvordan dette kan gøres i praksis). For den CO 2 -relaterede afgiftsdel bør dette ske i form af en regelmæssig justering af minimumssatsen til udviklingen i markedsprisen i EU på emissionskvoter baseret på en vurdering i den rapport, Kommissionen skal forelægge i overensstemmelse med artikel 29 i EBD. 7. OVERVÅGNING OG EVALUERING Overvågningen af beskatningen af energiforbruget foretages mindst en gang om året gennem indsamling af information fra medlemsstaterne i forbindelse med møderne i Punktafgiftsudvalget. Desuden opdaterer GD TAXUD to gange om året databasen med information om de energiafgiftssatser, medlemsstaterne anvender (punktafgiftstabeller). Endvidere er det i artikel 29 i EBD fastsat, at der skal foretages en regelmæssig undersøgelse af de forskellige bestemmelser i direktivet og minimumsbeskatningssatserne på grundlag af en rapport og, hvis det er hensigtsmæssigt, et forslag fra Kommissionen. I denne undersøgelse skal der tages hensyn til det indre markeds rette funktion og traktatens overordnede mål. Når EBD skal revideres, skal der i undersøgelsen især fokuseres på, hvordan medlemsstaterne har gennemført de nye rammer for beskatningen af energiprodukter og elektricitet i deres nationale systemer, hvordan det har givet dem mulighed for bedre at integrere miljø- og energieffektivitetshensyn deri, og hvilke økonomiske virkninger det har haft, under hensyntagen til den måde, hvorpå medlemsstaterne har anvendt de eventuelle ekstra indtægter. DA 9 DA

Revision af energibeskatningsdirektivet spørgsmål og svar

Revision af energibeskatningsdirektivet spørgsmål og svar MEMO/11/238 Bruxelles, den 13. april 2011 Revision af energibeskatningsdirektivet spørgsmål og svar Hvad drejer energibeskatningsdirektivet sig om? Alle EU's medlemsstater har energiafgifter, og disse

Læs mere

Kommissionens forslag til. energibeskatningsdirektivet

Kommissionens forslag til. energibeskatningsdirektivet Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 54 Offentligt Kommissionens forslag til revision af energibeskatningsdirektivet SAU den 17. november 2011 Problemer med det nuværende energibeskatningsdirektiv

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 9-24

ÆNDRINGSFORSLAG 9-24 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 30.9.2011 2011/0092(CNS) ÆNDRINGSFORSLAG 9-24 Udkast til udtalelse Angelika Werthmann (PE469.857v01-00) om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv

Læs mere

Energibeskatning: Kommissionen foreslår overgangsperioder for tiltrædelseslandene

Energibeskatning: Kommissionen foreslår overgangsperioder for tiltrædelseslandene IP/04/121 Bruxelles, den 28. januar 2004 Energibeskatning: Kommissionen foreslår overgangsperioder for tiltrædelseslandene Europa-Kommissionen har forelagt et forslag om ændring af direktivet om energibeskatning

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 37 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 37 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 37 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.4.2011 KOM(2011) 168 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2006 KOM(2006) 198 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af beslutning 2005/231/EF

Læs mere

Kommissionen har den 15. april 2011 fremsat forslag om revision af energibeskatningsdirektivet,

Kommissionen har den 15. april 2011 fremsat forslag om revision af energibeskatningsdirektivet, Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0169 Bilag 1 Offentligt Notat 22.juni 2011 J.nr. 2009-241-0021 Grundnotat Om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF om omstrukturering af EF-bestemmelserne

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (51/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Republikken Bulgariens nationalforsamling om forslag til Rådets direktiv om ændring

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2011 3178 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3178 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3178 - Økofin Bilag 2 Offentligt Økonomi- og Indenrigsministeriet International økonomi Dato: 07.06.12 Samlenotat vedr. dagsorden for Rådsmødet (ECOFIN) den 22. juni 2012 1) Energibeskatningsdirektivet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2002) 410 C5-C5-0409/2002 2002/0191(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2002) 410 C5-C5-0409/2002 2002/0191(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 12. februar 2003 PE 319.416/11-18 ÆNDRINGSFORSLAG 11-18 Udkast til udtalelse (PE 319.416) Eija-Riitta Anneli Korhola

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2016 COM(2016) 20 final 2016/0007 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at anvende nedsatte afgiftssatser på benzin og

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0342 Bilag 1 Offentligt Notat 4. oktober 2006 J.nr. 2006-240-0051 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Vedrørende meddelelse fra Kommissionen til Rådet nr. 11167/06 af

Læs mere

Grundnotat. Skatteudvalget. SAU alm. del - Bilag 193 Offentligt. Notat. Skatteudvalget

Grundnotat. Skatteudvalget. SAU alm. del - Bilag 193 Offentligt. Notat. Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 193 Offentligt Notat Skatteudvalget 29. juni 2007 J.nr. 2007-241-0041 Grundnotat Vedrørende forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF for så vidt

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0007 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0007 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0007 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.1.2008 KOM(2008) 7 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om at bemyndige Italien til i bestemte

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - SEK(2009) 972 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - SEK(2009) 972 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. juli 2009 (22.07) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2009/0106 (CNS) 12235/09 ADD 2 ENER 257 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 18 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 18 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 18 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 25. januar 2008 Europa-Kommissionens klima- og energipolitiske udspil

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Grundnotat. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 174 Offentligt. Notat. Folketingets Europaudvalg

Grundnotat. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 174 Offentligt. Notat. Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 174 Offentligt Notat Folketingets Europaudvalg 30. maj 2007 J.nr. 2007-241-0041 Grundnotat Vedrørende forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF for

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.01.2008 SEK(2008) 24 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Rapport om konsekvensanalysen af forslag, der tager

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.03.2002 KOM(2002) 144 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse Af Det Forenede Kongerige til i medfør af artikel 8, stk. 4, i

Læs mere

7521/08 ACA/aba DG G I

7521/08 ACA/aba DG G I RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7521/08 FISC 30 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS BESLUTNING om at bemyndige Italien til i bestemte geografiske områder

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF). Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt J.nr. 13-5667485 Den 26. november 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig Vedr.: Statsstøttesager nr. N 318/b/2004 og N 604/a/2004 - Danmark Beskatning af individuelle overførbare sildekvoter og Skattemæssig

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 12. august 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0079 (NLE) 9871/17 FISC 122 ENER 266 ECOFIN 486 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. februar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. februar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. februar 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0004 (NLE) 5805/15 FISC 9 ENER 20 ECOFIN 59 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0338 (CNS) 13732/16 ADD 3 FISC 172 IA 100 FORSLAG fra: modtaget: 26. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2013 COM(2013) 8 final 2013/0006 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om tilladelse for Frankrig til at anvende en nedsat afgiftssats på blyfri benzin, der benyttes

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 256 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tysklands nationale reformprogram for 2015

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 SWD(2014) 208 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken MEMO/08/33 Bruxelles, den 23. januar 2008 Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken 1. INDLEDNING I de sidst årtier har vores livsstil og stigende velstand haft gennemgribende virkninger på energisektoren

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 1)

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 1) LBK nr 674 af 21/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2505/1230-0001 Senere

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0337 (CNS) 13730/16 ADD 3 FISC 170 IA 99 FORSLAG fra: modtaget: 26. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2013 SWD(2013) 236 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Danmark til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Udvalget om Industri, Forskning og Energi. fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Udvalget om Industri, Forskning og Energi. fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2011/0092(CNS) 7.2.2012 UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets

Læs mere

Danske virksomhederne vil gerne spare på energiforbruget. Men de internationale vilkår skal være lige det er de ikke, viser ny analyse fra Deloitte

Danske virksomhederne vil gerne spare på energiforbruget. Men de internationale vilkår skal være lige det er de ikke, viser ny analyse fra Deloitte DI Den 13. september 21 Danske virksomhederne vil gerne spare på energiforbruget. Men de internationale vilkår skal være lige det er de ikke, viser ny analyse fra Deloitte Industrien skaber mere og mere

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til. Forslag til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til. Forslag til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 SEK(2006) 1726 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af Rådets beslutning 77/706/EØF om en målsætning på fællesskabsplan for nedsættelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) 7949/16 ADD 2 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DRS 6 COMPET 156 ECOFIN 289 FISC 53 CODEC 461

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Notat 1. februar 2016 J.nr. 16-0025905 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om Refit-evaluering af direktiv 2011/64/EU og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.7.2014 SWD(2014) 256 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet

Læs mere

I. 2030-RAMME FOR KLIMA- OG EERGIPOLITIKKE

I. 2030-RAMME FOR KLIMA- OG EERGIPOLITIKKE Det Europæiske Råd Bruxelles, den 23. oktober 2014 (OR. en) SN 79/14 NOTE Vedr.: Det Europæiske Råd (den 23.-24. oktober 2014) Konklusioner om 2030-rammen for klima- og energipolitikken I. 2030-RAMME FOR

Læs mere

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag.

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. Notat 25. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. 1 De senere års ændringer har i almindelighed ført til et styrket incitament til samproduktion,

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 339 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.6.2011 SEK(2011) 763 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Afgifter på energi i EU

Afgifter på energi i EU Europaudvalget 211-12 EUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Notat 9. maj 212 J.nr. 212-238-34 Afgifter på energi i EU I dette notat gives en redegørelse over de forskellige modeller og

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0074 (NLE) 8735/15 FISC 43 ECOFIN 320 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Læs mere