REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse"

Transkript

1 STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar 2008 SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse SIDE 4 Holdingselskaber fordele og ulemper SIDE 5 Pas på ved forældrekøb SIDE 6 Bestyrelsens formelle pligter SIDE 7 SKAT og ny tilgang til service og kontrol SIDE 8 Vi noterer at... STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB KARLSLUNDE Metalgangen 9-11 A 2690 Karlslunde Tlf Fax SORØ Storgade Sorø Tlf Fax

2 2 ÆNDRINGER I ANSÆTTELSES- KONTRAKTER PR. 1. JANUAR 2008 Af Finn Schwarz, partner, advokat, Advokataktieselskabet Horten Siden 1. juli 1993 har ansættelsesbevisloven fastsat en pligt for arbejdergiver til at underrette lønmodtager om vilkårene for ansættelsesforholdet i et ansættelsesbevis. Selv om loven har eksisteret i en årrække, viser et ganske betydeligt antal retssager om forståelsen af loven, herunder arbejdsgivers forpligtelser efter loven, at ansættelsesbevislovens regler ikke fuldt ud efterfølges af virksomhederne. Loven er i de seneste år tillige blevet ændret adskillige gange både i skærpende og lempende retning. Hvem skal have et ansættelsesbevis? Enhver lønmodtager, som indgår på et ansættelsesforhold på mere end 1 måned med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på over 8 timer, har krav på et ansættelsesbevis, der lever op til reglerne i ansættelsesbevisloven. Der kan gælde særlige regler for lønmodtagere omfattet af en kollektiv overenskomst. De særlige krav til ansættelsesbeviset Ansættelsesbevisloven fastslår, at en arbejdsgiver skal give lønmodtageren oplysninger om alle væsentlige forhold for ansættelsesforholdet, og disse væsentlige vilkår skal mindst omfatte følgende 10 oplysninger: 1. Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse 2. Arbejdsstedets beliggenhed 3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori 4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt 5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse. 6. Ferierettigheder 7. Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler 8. Den aftalte lønpakke herunder udbetalingsterminer 9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid. 10.Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet, samt eventuelle overenskomstparter. Det er vigtigt at huske, at de 10 punkter angivet ovenfor er de punkter, som mindst skal fremgå af ansættelsesbeviset, idet loven netop understreger, at alle væsentlige vilkår skal fremgå af ansættelsesbeviset. Et væsentligt vilkår er f.eks., om der gælder regler om aldersophør, dvs. at ansættelsesforholdet skal ophøre på det tidspunkt, hvor arbejdstageren opnår en vis alder. Fra 1. januar 2008 følger det af forskelsbehandlingsloven, at det tidligste gyldige tidspunkt for aldersophør er det fyldte 70. år. Hvis intet anføres i ansættelsesbeviset, vil ansættelsesforholdet ikke automatisk ophøre ved f.eks. det fyldte 70. år, og i givet fald fortsætter ansættelsesforholdet og kan kun bringes til ophør ved opsigelse, der kan være usaglig og medføre krav fra arbejdstageren om godtgørelse. For udstationerede lønmodtagere gælder der yderligere informationskrav. Hvornår og hvordan skal ansættelsesbeviset gives? Et ansættelsesbevis, der overholder de anførte informationskrav, skal senest gives 1 måned efter, at ansættelsesforholdet er begyndt, i en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesbevis. Såfremt arbejdsgiveren ændrer ansættelsesvilkårene, skal arbejdsgiveren ved enhver ændring af de ovenfor anførte punkt 1-10 samt andre væsentlige forhold give lønmodtageren skriftlig besked om dette hurtigst muligt og senest 1 måned efter den dato, hvor ændringen træder i kraft. Brud på ansættelsesbevisloven Ved en højesteretsdom fra 1997 fastsattes godtgørelsesniveauet i de sager, hvor den manglende oplysning havde givet anledning til en tvist (uenighed) mellem parterne, og de situationer, hvor der vel forelå en manglende oplysning, men hvor det ikke havde givet anledning til en tvist mellem parterne. Højesterets praksis blev navnlig af arbejds-

3 3 givere betragtet som en meget hård praksis, hvorfor Beskæftigelsesministeriet ad flere gange har forsøgt at ændre på godtgørelsesniveauet. Ved en lovændring i 2007 har Beskæftigelsesministeriet (formentlig) både fået skærpet og lempet godtgørelsesniveauet. Fra 2007 gælder det således, at en arbejdsgiver kan blive dømt til at betale op til 13 ugers løn, såfremt arbejdsgiveren ikke har overholdt sin oplysningspligt over for lønmodtageren. Såfremt der foreligger skærpende omstændigheder, kan godtgørelsen gå op til 20 ugers løn, mens godtgørelsen højst kan udgøre kr., hvis manglen er undskyldelig og i øvrigt ikke har haft konkret betydning for ansættelsesforholdet. Der foreligger ikke klar retspraksis, der belyser, om godtgørelsesniveauet i de mere grove tilfælde væsentligt overstiger det af Højesteret fastsatte godtgørelsesniveau fra 1997 på kr., mens der foreligger en vis retspraksis, der viser, at godtgørelsesniveauet formentlig alene vil være kr i de tilfælde, hvor der er tale om en undskyldelig fejl. I den sammenhæng er det væsentligt at erindre, at godtgørelserne ikke er fradragsberettigede for arbejdsgiveren, ligesom en modtaget godtgørelse ikke er skattepligtig for lønmodtageren, hvilket jo får en særlig betydning, når vi i Danmark har et relativt højt skattetryk. De klassiske faldgruber Retspraksis og adskillige gennemgange af virksomheders ansættelsesbeviser f.eks. i forbindelse med salg af virksomheder mv. har vist, at virksomhedernes klassiske faldgruber i relation til ansættelsesbevisloven typisk er centreret om følgende: 1. Manglende opdatering af ansættelsesbeviser i forbindelse med ændringer. 2. Manglende præcisering ved angivelse af lønmodtagerens samlede vederlagspakke, dvs. en manglende præcisering af betingelserne for at opnå bonus, pensionsordninger, andre vederlagsbestanddele mv. 3. Opsigelsesbestemmelser. Det ses ikke sjældent, at opsigelsesbestemmelserne ikke på tilstrækkelig måde er beskrevet eller er fejlagtigt beskrevet i forhold til en ufravigelig lovgivning, f.eks. funktionærloven. Et godt råd Virksomhederne bør fra tid til anden få gennemgået deres standardaftaler i relation til ansættelsesbeviser for medarbejdere, der ikke er funktionærer, ansættelsesbeviser for funktionærer og ansættelsesbeviser for ledende funktionærer, for erfaringen viser, at en række virksomheders standardaftaler ikke er fulgt med tiden og derfor kan være i strid med ansættelsesbevislovens oplysningspligt, ligesom ansættelsesbeviserne ikke fuldt ud giver virksomhederne de rettigheder, som kan være relevante i forhold til et moderne arbejdsmarked. BESKATNING AF FIRMAUDFLUGT/-REJSE Finn Elkjær, statsautoriseret revisor Gennem de senere år har der fra SKATs side været en øget fleksibilitet med hensyn til beskatning af personalegoder. Nu tyder noget på, at man nu finder anledning til en vis op bremsning i denne lempelse. Konkret giver en nylig afsagt østre landsretsdom i hvert fald udtryk for en stramning af de seneste års praksis omkring firmaudflugt/-rejse. Sagen drejede sig om et revisionsfirma, der dels havde været gennem en fusion mv., dels havde haft en særlig travl og turbulent tid. Som tak for god indsats valgte firmaets ledelse at invitere alle medarbejdere med ledsagere til Prag, hvor der var et program af del vis faglig og delvis turistmæssig karakter. Deltagerne bidrog med en vis egen betaling. Tu ren var en ryste-sammentur, og deltagerne havde derfor ikke tid på egen hånd. Retten kon kluderede, at rejsen var af overvejende turistmæssig karakter, og at det faglige pro gram ikke var tilstrækkeligt til at ændre denne opfattelse. Det forhold, at der var tvungent pro gram, både hvad angik den faglige og den sociale del, ændrede ikke rettens opfat telse. Medarbejderne blev således beskattet af den faktiske udgift pr. per son, som firmaet havde afholdt. De medarbejdere, der havde ledsager med, blev også beskattet af udgiften til denne, altså beskatning af udgiften for både sig selv og led sageren. Da dommen ikke er anket, er praksis altså fremover fuld beskatning af deltagere i en rejse a la den ovenfor nævnte. Egent lige forretningsrejser og studierejser af generel karakter, der primært tilgodeser ar bejds givers interesser, er fort sat skattefri for deltagerne, mens studierejser, der har ka rak ter af ferie med et turistmæs sigt islæt, beskattes hos deltagerne.

4 4 HOLDINGSELSKABER FORDELE OG ULEMPER Asger Høj, statsautoriseret revisor Gennem de senere år er der næsten blevet tradition for, at enhver stiftelse af et driftsselskab suppleres af stiftelse af et holdingselskab, der ejer driftsselskabet. Den egentlig ejer af erhvervsvirksomheden ejer således denne indirekte gennem et (hol ding)selskab. Og hvorfor så det? Konstruktionen er primært begrundet i følgende skattemæssige forhold: Udbytte fra driftsselskabet kan skattefrit overføres til holdingselskabet, når dette ejer mindst 15% af driftsselskabet (efter 1. januar 2009: 10%) Ved salg af aktierne/anparterne efter mindst 3 års ejer tid vil provenuet fra salget ligeledes være skattefrit for holdingselskabet. På denne måde kan aktionæren opsamle værdierne i et holdingselskab, der ikke afstås i forbindelse med salg af driftsselskabet. Holdingselskabet bliver en såkaldt pengetank. Beskatning af de opsamlede penge sker først når den fysiske person, der ejer holdingselskabet, trækker pengene ud i form af udbytte eller aktiesalg/likvidationsudlodninger. Ejeren bestemmer altså selv, hvornår skatten skal udløses - der er herved opnået en skattekre dit sammenholdt med et direkte salg af driftsselskabet (45% aktieavanceskat). Herudover kan der ved en holdingkonstruktion som beskrevet ovenfor opnås en adskillelse af aktiviteter. Driften af erhvervsvirksomheden kan isoleres i driftsselskabet, mens andre sideaktiviteter kan varetages i holdingselskabet. Der opnås i praksis mulighed for en vis risikobegræn sing. Via løbende udbytter fra driftsselskabet kan der overføres eventuel overskudslikviditet, der således kan holdes udenfor kreditorers rækkevidde i driftsselskabet. Det er naturligvis en forudsætning, at holdingselskabet ikke tilbagefører midlerne i form af mellemregning, yder kaution eller på anden måde understøtter driftsselskabet. Investeringen af overskudslikviditeten kan ske fra holdingselskabet. Investeringer kan være passive, eksempelvis anbringelse i børsnoterede aktier og obligationer mv. eller aktive i form af medejerskab i andre selskaber. Driftsselskabets resultat er upåvirket af overskuddet af denne aktivitet i holdingselskabet. Dette kan have betydning i forhold til forretningsforbindelser, og fordele og ulemper herved skal naturligvis vurderes. Oftest er det dog en fordel at få driftsselskabet slanket på denne måde. Skattemæssigt vil selskaberne være sambeskattede (tvungen). Det har derfor ingen praktisk betydning, om der måtte være underskud i et selskab, idet dette underskud kan udnyttes af det/de andre sambeskattede selskaber. I praksis er der dog også en række forretningsmæssige fordele ved at vælge holdingselskabsløsningen. Generationsskifte, herunder inddragelse af eksempelvis nøglemedarbejdere eller andre investorer i ejerkredsen, bliver ofte meget lettere, når den nuværende ejer kan opretholde ejerskabet i et holdingselskab. Fleksibiliteten er langt større. Den nuværende ejer kan vælge, om de nye ejere skal købe aktier fra holdingselskabet eller tegne nye aktier i driftselskabet. Fusion med en samarbejdspartner vil også være lettere, ligesom etablering af et fælles selskab vil være enklere via et holdingselskab. Aftalemæssigt kan der mellem ejerne etableres en hensigtsmæssig udbyttepolitik, der kan indgås mere enkle aktionæroverenskomster mv. Ved et senere salg af driftsselskabet indgås ofte aftaler om efterfølgende regulering af salgsprisen, eksempelvis afhængig af resultatudviklingen. Sker salget fra et holdingselskab, er det ofte enklere at etablere disse aftaler med efterfølgende reguleringer. Særligt bemærkes, at det kan være hensigtsmæssigt, at ejeren og dennes nærtstående kan bevare deres ejerinteresser i et holdingselskab og således gennemføre et eventuelt familiemæssigt ejerskifte, uden at det kræver særlig hensyn til medarbejderaktionærer og eksterne investorer. Når der er etableret en holdingselskabskonstruktion, vil det efterfølgende være langt lettere at omstrukturere virksomheden skattepligtigt eller skattefrit. Ofte opstår der i en virksomheds udvikling et konkret behov for at udskille dele af driften i et selvstændigt selskab. Det kan være som følge af konkurrenceforhold, ledelse og medarbejdere, behov for ekstern kapitalindskud, bedre finansieringsvilkår mv. Ved at have et rent driftsselskab kan der skabes størres gennemsigtighed over for forretningspartnere, medarbejdere og ledelse, pengeinstitutter m.fl. Også ønsket om at salgsmodne et selskab kan være motivering for at udskille driftsaktivi-

5 5 teterne, herunder fjerne driftsfremmede aktiver mv. fra driftsselskabet. Endelig kan kapitalstrukturen have betydning for provenuet ved et salg. Med de nuværende regler for omstrukturering er det vores erfaring, at det er muligt uden skattebetalinger at opnå den ønskede struktur. Det gælder såvel for omstruktureringer med tilladelse som uden tilladelse (sidstnævnte efter 1. juli 2007). Ofte overses de mere enkle skattepligtige overdragelser, der kan gennemføres uden nogen betydelig skattebetaling, og som ikke skal overholde særlige vilkår fra skattemyndighedernes side. I praksis kan disse strukturovervejelser også medføre, at et familiemæssigt ejerskifte lettere kan gennemføres. Det har ofte stor betydning, hvorledes ejerskiftet er planlagt, idet værdien af de overdragne aktiver fastsættes efter særlige skattemæssige retningslinjer og dermed afhængig af tidspunktet for overdragelsen. Planlægning er vigtig. Dette er blot eksempler på en række typiske forhold, der i praksis tages i anvendelse for at gøre det lettere for den nuværende ejer at realisere ønsker og mål for driftsselskabets fremtid forretningsmæssigt, ledelsesmæssigt og økonomisk. En konkret vurdering er altid nødvendig for at afdække samtlige fordele og ulemper ved en holdingselskabsløsning. Hvad er så ulemperne ved et holdingselskab? Jo, naturligvis medfører etablering af et holdingselskab, at der skal udarbejdes et yderligere regnskab, udarbejdes aftaler og varetages administration for selskabet. Ved en fornuftig planlægning vil omkostningerne dog være begrænsede og på sigt være en god investering i fremtiden for at øge værdien af driftsselskabet og det løbende afkast heraf. PAS PÅ VED FORÆLDREKØB Finn Elkjær, statsautoriseret revisor Hvert år ved uddannelsesinstitutionernes studiestart blomster de såkaldte forældrekøb, altså de situationer hvor forældre køber en lejlighed og udlejer denne til et barn. Ud over at hjælpe barnet hører man ofte, at en sådan investering forventes at give et stor afkast på længere sigt og kan sikre, at forældrene kan fortsætte i virksomhedsskatteordningen, når de afhænder deres primære virksomhed. Det sidste er rigtigt, mens det ikke er en selvfølge, at et senere salg giver et fornuftigt afkast af investeringen, idet prisen på denne type ejendom som alle andre afhænger af udbud og efterspørgsel. Efter SKATs praksis, oplyst af Juridisk Service i af 5. november 2007, gælder føl gende: Både barnet og forældrene blive beskattet af forskellen mellem den faktiske markedsleje og den betalte leje, altså en dobbeltbeskatning, ud fra en betragtning om at forældrene kunne få en højere leje ved udlejning til en ikke nært stående person, og at barnet har delvis fri bolig. Det må derfor anbefales i den konkrete situation at finde ud af, hvad markedslejen er for den aktuelle bolig, og fastsætte lejen til dette beløb. Hvis forældrene ønsker at tilgodese børn, bør dette altså ikke ske ved en unormal leje, men gennem de almindelige regler for ydelse af gaver fra forældre til børn. Markedslejen Ved markedslejen forstås ifølge SKATs vejledning den lovlige leje, der kan opnås ved udlejning af ejendommen til en ikke nærtstående person efter lejelovgivningens almin delige regler. Skat Hvis forældrene køber en bolig og udlejer den til et barn, er det vigtigt, at den husleje, der fastsættes, svarer til markedslejen. SKAT udgav i sommeren 2007 en skattevejledning P nr. 74, der gav anledning til nogen forvirring, og bl.a. af Dansk Ejendomsmæl gerforening (DE) blev opfattet som en skærpet praksis, i en situation hvor forældre og barn aftalte en husleje, der er lavere end markedslejen. Redaktionen har spurgt SKAT, om hvilke regler der er gældende, og denne forespørgsel gav desværre først anledning til én fortoldning, derefter en anden.

6 6 BESTYRELSENS FORMELLE PLIGTER Thomas Tai Bang Christensen, Advokat, Hjulmand & Kaptain i Aalborg De fleste er bekendt med bestyrelsens rolle i et aktie- eller et anpartsselskab, og de fleste har også umiddelbart et indtryk af, hvilke forpligtelser mv. dette indebærer. Dette skyldes måske, at bestyrelsens virke på det praktiske plan kører som det altid har gjort uden de store problemer. Ikke desto mindre er det vigtigt at have fokus på de lovmæssige bestemmelser, som til syvende og sidst regulerer bestyrelsens pligter, herunder ikke mindst bestyrelsesmedlemmernes ansvar. I denne artikel beskrives kort og ganske overordnet eksempler på sådanne lovmæssige forpligtelser. I aktieselskaber skal der vælges en bestyrelse bestående af mindst tre medlemmer, mens det i anpartsselskaber som udgangspunkt er valgfrit, om der skal være en bestyrelse. Det er bestyrelsens opgave at varetage selskabets overordnede ledelse. Bestyrelsen er således tillagt en vigtig og meget væsentlig funktion i selskabet, og derfor er det af uhyre stor vigtighed at være opmærksom på de formelle forpligtelser, som bestyrelsen er underlagt i henhold til henholdsvis aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven. Uanset hvem der er valgt til bestyrelsen, skal det holdes for øje, at bestyrelsesarbejdet er en kollektiv opgave, hvor det enkelte bestyrelsesmedlem skal varetage selskabets interesser og ikke blot forfølge visse aktionærers/anpartshaveres særlige interesser. Selv om bestyrelsesarbejdet er en kollektiv opgave, er det vigtigt at være opmærksom på, at hvert enkelt bestyrelsesmedlem er underlagt et erstatningsansvar, såfremt selskabet, aktionærer, kreditorer eller tredjemand måtte lide økonomisk tab som følge af bestyrelsesmedlemmets skadegørende handlinger eller undladelser. At bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet betyder generelt, at det er bestyrelsens opgave at træffe beslutninger i selskabet af stor betydning og/eller usædvanlig karakter, vurderet i forhold til det konkrete selskabs drift og virksomhed i øvrigt. Bestyrelsen skal derfor bl.a. tage stilling til selskabets politikker og strategier med hensyn til f.eks. etablering eller køb og salg af nye virksomheder, satsning på nye markeder eller ændringer i væsentlige produktionslinjer. Der kan også være tale om enkeltstående væsentlige dispositioner som f.eks. optagelse af lån eller køb og salg af fast ejendom. En af bestyrelsens vigtigste opgaver er at forestå ansættelse og (eventuel) afskedigelse af selskabets direktion samt i øvrigt løbende føre tilsyn med direktionen. Med direktion menes i denne sammenhæng den eller de direktører, der anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Ansættelse og afskedigelse af øvrige ledende medarbejdere f.eks. en økonomi- eller salgsdirektør foretages ikke af bestyrelsen, men er derimod overladt til netop direktionen. En anden meget vigtig opgave for bestyrelsen er at påse selskabets kapitalberedskab. Kapitalberedskabet skal til enhver tid være forsvarligt i forhold til selskabets drift. Det betyder bl.a., at bestyrelsen er forpligtet til løbende at være opmærksom på, om selskabet råder over de fornødne likvide ressourcer. I aktieselskaber skal bestyrelsen tilmed vedtage en forretningsorden. Et tilsvarende krav findes ikke i anpartsselskaber. Forretningsordenen har i almindelighed den funktion at sikre en hensigtsmæssig forberedelse og afvikling af bestyrelsesarbejdet. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at forretningsordenen ikke ændrer på bestyrelsesmedlemmernes rettigheder i medfør af selskabets vedtægter eller omvendt kan tillægge et bestyrelsesmedlem rettigheder, som ikke fremgår af vedtægterne. Manglende iagttagelse af bestemmelser i forretningsordenen kan dog næppe i sig selv være ansvarspådragende. I såvel aktieselskaber som anpartsselskaber (hvis den øverste ledelse består af flere medlemmer) skal der føres en forhandlingsprotokol vedrørende bestyrelsens forhandlinger og ikke blot over de beslutninger, som forhandlingerne medfører. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen. Dette kan have betydning for vurderingen af bestyrelsesmedlemmets ansvarsmæssige forhold i en eventuelt efterfølgende erstatningssag. Endelig er bestyrelsesmedlemmer i såvel aktieselskaber som anpartsselskaber underlagt tavshedspligt vedrørende de informationer mv., som de får kendskab til under udøvelsen af bestyrelseshvervet. Ud over at et brud på tavshedspligten kan medføre et erstatningssøgsmål, er en overtrædelse af tavshedspligten tillige strafbelagt med bødesanktion. Dette er blot et udsnit af de bestemmelser, der findes i aktie- og anpartsselskabsloven vedrørende de formelle krav til bestyrelsen og det enkelte bestyrelsesmedlem. Som nævnt indledningsvis er det vigtigt at have kendskab hertil særligt som egentligt bestyrelsesmedlem.

7 7 SKAT OG NY TILGANG TIL SERVICE OG KONTROL Steen Hjelm Christensen, skattedirektør, Aalborg kommune Strategi. Ny strategi går ud på først at vejlede, inden der kontrolleres. Og deler borgere og virksomheder i SKATs medog modspillere det skal være sværere at være skattesnyder, men til gengæld gøres lettere at aflevere sin skat. SKAT har besluttet at følge en helt ny strategi, når det gælder service og kontrol. Den nye strategi går under navnet indsatsstrategi og er en radikal ændring af den praksis, som tidligere var fremherskende i både ToldSkat og kommunerne. Vi sætter selvfølgelig ikke stregkoder på folk og virksomheder. Men vi deler dem op i dem, der er modspillere, og dem der er medspillere. Det betyder, at dem, der gerne vil gøre det rigtige, skal hjælpes så meget som muligt, mens dem, der ikke vil, skal have det svært. Der findes undersøgelser, der viser, at danskerne faktisk er villige til at slippe deres skat, men at de ofte ikke kan finde ud af det. Derfor er udgangspunktet i SKAT, at alle borgere og virksomheder er medspillere i forhold til at afregne skat, moms, told, afgifter mv. Derfor skal vi sørge for, at folk på forhånd får informationen om, hvordan man gør, og SKAT skal gøre informationer så let tilgængelige som muligt. Vi kan meget målrettet sende breve eller mails ud, vi kan holde informationsmøder, vi kan deltage i branchemøder, vil kan tilbyde vejledningsbesøg i virksomhederne mv. Men informationerne kan også findes via vores hjemmeside, via bindende svar, forespørgsler på mails mv. På den måde kan den enkelte jo agere rigtigt fra starten. Et godt eksempel på den nye strategi er indsatsen i forhold til gulpladebiler. Da begyndte vi med at fortælle og skrive til hver enkelt ejer af en gulpladebil, hvordan man gør det rigtige i forhold til privatbenyttelsesafgift, moms og skat. Men hvis du ikke selv reagerer på det, så anser vi dig sådan set derefter som modspiller, hvis vi ved en senere stikprøvekontrol erfarer, at du ikke har rettet dig efter vores anvisninger og slår i de tilfælde hårdt ned på borgeren/virksomheden. Til gengæld for de mere koncentrerede indsatser pløjer SKAT ikke længere en lille bid af samtlige områder igennem. Der bliver hvert år lavet en indsatsplan, som offentliggøres på SKATs hjemmeside. Her kan alle se, hvilke landsdækkende emner SKAT vil tage op i det kommende år. I det hele taget vil man se SKAT være meget mere åben i forhold til vores indsatsstrategi. Vi vil forsøge at bruge pressen både i forbindelse med vores vejledningstiltag, men også aktivt fortælle pressen om resultaterne af vores indsatser. Ikke længere et krav om et vist antal kontroller og reguleringsbeløb Tidligere var der et krav i finansloven om et vist antal kontroller og et vist minimumsreguleringsbeløb, og ressourcerne blev styret med det formål at lave mange kontroller i virksomheder, hvor der kunne forventes store VI NOTERER AT... Af Jytte Hjorth, skattekonsulent reguleringer. Nu er vi frigivet fra det mål, så vi på den måde får tid til at lave den brede overordnede vejledning på de områder, hvor vi konstaterer, reglerne er svære at forstå og efterleve. Og så følger vi op med efterfølgende stikprøvekontroller. Men selvfølgelig er vi heller ikke helt blåøjede. Vi er ganske klar over, at mange spekulerer i økonomisk kriminalitet med skat og moms og almindeligt sort arbejde. Derfor vil en del af vores arbejde stadig været direkte koncentreret om kontrol af de virksomheder og borgere, som kan betegnes som vores værste modstandere. Over for disse heldigvis få borgere og virksomheder er det ikke altid, vi vil informere først. Således vil vi stadig have enheder, som udelukkende tager sig af sager vedrørende økonomisk kriminalitet, og vi vil stadig lave vores fairplay kampagner, hvor vi uanmeldt kommer på virksomhedsbesøg. Der vil stadig være en enhed, som ud fra et provenumæssigt synspunkt udelukkende tager sig af de største virksomheder i Danmark. Men langt den største del af vores ressourcer vil i fremtiden arbejde ud fra konceptet om vejledning vedrørende vanskelige områder først, efterfulgt af stikprøvekontroller. Fradrag for udgift til advokat og revisor Udgifter til advokat og revisor, der afholdes i forbindelse med etablering af en virksomhed eller udvidelse af en eksisterende virksomhed, kan fratrækkes, medmindre de konkret må anses for tillæg til en købesum for et aktiv. Sidstnævnte vil primært være tilfældet, når der indgår køb af fast ejendom eller aktier. Skattemyndighederne har i en lang række sager anset udgifter af den pågældende art som tillæg til anskaffelsessummen, når det var tale om køb af aktier, aktieombytning og kapitalforhøjelse. Højesteret har oktober 2007 afsagt dom i to sager, og det kan fastslås, at kun den del af udgifterne, der kan henføres til berigtigelse og gennemførelse af selve aktiekøbet, herunder udgifter til udfærdigelse af transportpåtegninger, noteringer og anmeldelser, skal tillægges købesummen for aktierne. Den øvrige del af udgifterne til advokat og revisor kan derfor fratrækkes. Der vil være tale om udgifter til due diligence, rådgivning om skattemæssige og strukturelle forhold, forhandlinger og udarbejdelse af kontrakter samt udarbejdelse og forhandling af aktiekøbsaftalen. De samme regler gælder ved apportindskud i forbindelse med en kapitalforhøjelse.

8 8 VI NOTERER AT... Af Jytte Hjorth, skattekonsulent Aktuelle datoer 17. marts 2008 Sidste frist for indbetaling af restskat over kr. for Restskat op til kr. kan indbetales senest 1. juli 2008, uden at der beregnes procenttillæg. Ikke betalt restskat på op til kr. indregnes i skatten for Skattefri rejsegodtgørelse for 2008 Satserne for arbejdsgivers godtgørelse for udgifter til ophold og måltider i forbindelse med rejse: Ved rejse med overnatning kan udbetales 440 kr. pr. døgn Pr. påbegyndt time herudover kan udbetales 18,33 kr. Skattefri kørselsgodtgørelse for 2008 Satserne for arbejdsgivers godtgørelse for kørsel i egen bil eller motorcykel: Kørsel til og med km årligt 3,47 kr. pr. km Kørsel ud over km årligt 1,83 kr. pr. km Kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert 0,40 kr. pr. km Mindsterenten 1/1 30/ ,00% 1/7 31/ ,00% 1/1 30/ ,00% 1/7 31/ ,00% 1/1 indtil ny fastsættes 4,00% Afgiftsfri gaver for 2008 Maksimumbeløbet for gaver til nærtbeslægtede er på kr. Maksimumgrænsen for gaver til svigerbørn er på kr. Befordringsfradrag for 2008 Satserne for kørsel mellem hjem og arbejdssted: 0 24 km pr. dag intet fradrag km pr. dag 1,83 kr. pr. km over 100 km pr. dag 0,92 kr. pr. km Kørsel over Øresundsbroen 50 kr. pr. passage Kørsel over Storebæltsbroen 90 kr. pr. passage Dato Diskontoen Nationalbankens udlånsrente Fra 3. marts ,50% 2,75% Fra 9. juni ,75% 3,00% Fra 4. august ,00% 3,25% Fra 6. oktober ,25% 3,50% Fra 8. december ,5% 3,75% Fra 9. marts ,75% 4,00% Fra 7. juni ,00% 4,25% Forskudsopgørelsen og skattekortet bliver digitale 2008 er et sidste år, hvor forskudsopgørelsen udsendes på papir til alle. Fra og med 2009 får man kun opgørelsen i papirudgave, hvis man beder om det. Skattekortet bliver digitalt i løbet af 2008 og vil automatisk blive oplyst over for arbejdsgiver. Den fortrykte selvangivelse afskaffes Fra og med 2008 bliver der ikke udsendt fortrykte selvangivelser. I stedet bliver der udsendt årsopgørelser til alle. De der tidligere ikke fik en årsopgørelse sammen med selvangivelsen, vil få en blanket med anmodning om at indsende de oplysninger, som SKAT ikke har, og som derfor ikke er med på årsopgørelsen. Hjemmesider, der oprettes af et aktie- eller anpartsselskab, skal indeholde oplysning op selskabets CVR-nummer. Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Statsautoriseret revisor Finn Steen Christensen Statsautoriseret revisor Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Jørgen C.S. Jacobsen Statsautoriseret revisor Henning Kjeldsen Statsautoriseret revisor Svend Therchilsen Redaktører, Forlaget Thomson: Majbritt Cordt og Birgitte Strange Design/Sats: Forlaget Thomson A/S Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 25. januar 2008

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet,

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr 240 af 17/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0004327 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

En julegave til arbejdsgiverne - eller?

En julegave til arbejdsgiverne - eller? En julegave til arbejdsgiverne - eller? Aarhus, marts 2011 3 helt nye afgørelser truffet af Højesteret den 17. december 2010 fastlægger principperne for udmåling af godtgørelser, når arbejdsgiverne har

Læs mere

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Emner Hvor opstår flest tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent 2... 26. oktober 2012 Disposition Ansættelsesbevislov/kontrakter Arbejdstid Erstatningsferie under

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Stay on-bonus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis ses det ikke sjældent, at en virksomhed etablerer en såkaldt stay on bonus vedrørende nøglemedarbejdere. I forbindelse med DONG-sagen

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter i RAR Maj 2004 Fra 1. maj 2004 udvides EU til også at omfatte borgere fra Øst- og Centraleuropa. I forhold

Læs mere

RÅDGIVNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners April 2016 Rådgivning - økonomisk vejledning Digitalisering

Læs mere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere - 1 Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med de nye regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, der trådte i kraft den 1. marts 2010, er der indført nogle

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS

Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS 1 Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS 39388 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 3/12 2008, jf. tidligere TfS 2007, 423

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S De eksisterende overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S, som vedtaget på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve Side 1 AP NYT September 2010 Velkommen til AP Nyt! AP Nyt er et nyhedsbrev til vores klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet.

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet. Mellem undertegnede [indsæt navn, adresse og CVR-/SE-nummer] (herefter kaldet praktikstedet) og undertegnede [indsæt navn, adresse og CPR-nummer] (herefter kaldet praktikanten), der studerer [indsæt studie]

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Forretningsorden for ApS

Forretningsorden for ApS Forretningsorden for ApS Denne forretningsorden gælder for bestyrelsen i CVR nr.. 1.0 Konstituering 1.1 Bestyrelsen træder sammen for at konstituere sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Læs mere

Lønindkomst i selskabsregi

Lønindkomst i selskabsregi - 1 Lønindkomst i selskabsregi Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter en højesteretsdom fra 16. november 2015 bør man, f.eks. som konsulent, tænke sig grundigt om, før man beslutter sig for

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S Vedtægter for Landic Property Bonds I A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Landic Property Bonds I A/S Selskabets binavn er Keops EjendomsObligationer I A/S (Landic Property Bonds

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER Side 1/5 Nye rentesatser for selskaber Side 1 Udgifter til teambuilding kurser, cykelløb m.v. Side 2 Bøder betalt af arbejdsgiver Side 3 Afgifter på spil og konkurrencer Side 4 NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Fremsat den 2007 af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens

Læs mere

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening - 1 Bestyrelsesansvar i en grundejerforening Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Bestyrelsens pligter og ansvar i ikke-erhvervsdrivende foreninger har været omtalt flere gange på nærværende

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Bestyrelsens konstitution... 3 4. Tiltrædelse af forretningsorden...

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes?

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? - 1 Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Medierne har i den forløbne uge beskæftiget sig med forældrekøb. Det er herunder særligt anført, at

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR.

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR. 1 Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM2009.358.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om. vilkårene for ansættelsesforholdet

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om. vilkårene for ansættelsesforholdet Fremsat den x. november 2006 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Skattemæssig omgørelse

Skattemæssig omgørelse - 1 Skattemæssig omgørelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vanskelig skattelovgivning øger risikoen for, at skatteydere mødes med uventede, store skattekrav. Har borgeren taget fejl af loven,

Læs mere

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere?

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? 14 Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? JURA Af advokat Mette Klingsten og advokat Anders Rubinstein, Bech-Bruun Ny højesteretsdom gør det nødvendigt for selskaber og rådgivere

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere