Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Odsherred Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Odsherred Kommune"

Transkript

1 Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Odsherred Kommune - et skridt mod en koordineret og langsigtet løsning! Udarbejdet af Planlægger Nina Lemkow Odsherred Kommune januar 2007

2

3 Titel: Indsatsplan til bekæmpelse af Bjørneklo i Odsherred Kommune - et skridt mod en koordineret og langsigtet løsning! Udarbejdet af: Nina Lemkow Planafdelingen Odsherred Kommune, januar 2007 Tekst og grafisk tilrettelæggelse: Nina Lemkow Forsidefoto: Bjørneklo i Ægholm Plantage, juni 2005 Fotograf: N. Lemkow 1. oplag 2007

4 Indhold Indhold Baggrund for indsatsplanen Generelt om kæmpe-bjørneklo Lovgivningen omkring bekæmpelse af kæmpebjørneklo Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo Opfølgning på lovgivningen Forslag til tidsplan for vedtagelse af indsatsplanen i Odsherred Kommune Registrering af Bjørneklo i Odsherred og fremtidige indsatsområder Lokaliteter og voksesteder Vandløb Moser og vandhuller Brakmarker mv Levende hegn Kysterne Målgrupper i Odsherred Odsherred Kommune Private lodsejere og landmænd Grundejerforeninger og sommerhusejere Bekæmpelsesmetoder Opgravning og rodstikning Slåning Skærmafkapning Græsning Kemisk bekæmpelse Andre bekæmpelsesmetoder Fremtidig indsats i Odsherred Indsatsområder for fremtidig bekæmpelse Tidsfrister for bekæmpelse af de enkelte områder Anbefaling af bekæmpelsesmetoder Status og opfølgning Bilagsliste Figurfortegnelse: Kilderhenvisning... 23

5 1. Baggrund for indsatsplanen Spredningen af Kæmpe-Bjørneklo er inden for de sidste 30 år eskaleret, og planten har for alvor etableret sig i den danske natur. Kæmpe-Bjørneklo er uønsket, fordi den fortrænger den oprindelige danske flora og fauna. Plantens saft er giftig for mennesker, der kommer i direkte berøring med de grønne bladdele. Der været gjort mange forsøg på at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo i den danske natur, men disse har ofte været nytteløse, fordi planten hurtigt spreder sine frø til de behandlede arealer. Det har ikke før været muligt at koordinere bekæmpelsesindsatsen, og der har i mange år været savnet en særlig lovgivning inden for området. Siden august 2004, hvor folketinget vedtog en ny lov, har amter og kommuner haft mulighed for at koordinere indsatsen i forbindelse med bekæmpelsen af Kæmpe-Bjørneklo i udvalgte områder. En endelig vedtagen og offentliggjort indsatsplan forpligter både offentlige og private lodsejere til at bekæmpe planten. Det kræver en fælles indsats, hvis det i fremtiden skal lykkes at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo på alle dens voksesteder. Den endeligt vedtagne og offentliggjorte indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Odsherred kan endvidere ses som et led i det fremtidige Agenda 21-arbejde, hvor inddragelse af befolkning og erhvervsliv samt medejerskab til nærmiljøet er en vigtig faktor i lokalsamfundet. 1.1 Generelt om Kæmpe-Bjørneklo Kæmpe-Bjørneklo blev indført til Europa som prydplante på godser og herregårde i midten af 1800-tallet. Gruppen af planter, som kendes som Kæmpe-Bjørneklo består af arterne Heracleum mantegazzianum, H. sosnowskyi og H. persicum. De stammer oprindelig fra Kaukasus, Tyrkiet, Iran og Irak. Herhjemme forekommer dog hovedsagelig Heracleum mantegazzianum og enkelte steder H. persicum. Kæmpe-Bjørneklo kan blive 3-4 meter høj og blandt de største urter i Europa. Op igennem 1900-tallet har planten koloniseret store områder og fortrængt den naturlige vegetation. Planten indeholder giftig plantesaft som kan være sundhedsskadelig for mennesker.

6 Bjørnekloplanten spirer frem allerede i marts-april måned. Planten lever i flere år, men dør efter første frøspredning. Den gennemgår en vegetativ vækstfase og blomstrer typisk efter 3 til 5 år. Planten formerer sig Bjørneklokoloni på Bolinesvej 8, udelukkende ved frøspredning og kan på næringsfattige jorde, Lumsås, taget af Jan Bendix i ved høj skygge eller tørkeintensitet og regelmæssig slåning vækstsæsonen 2003 udskyde sin blomstring i helt op til 12 år. Med andre ord har Bjørneklo en meget høj formeringsevne Frøene spredes på mange måder hos Kæmpe-Bjørneklo. Nogle naturligt, andre betinget af mennesket. Planten vokser ofte langs vandløb, hvor frøene flyder i stort antal over lange afstande til nye lokaliteter. Mange af menneskets aktiviteter fremmer Kæmpe-Bjørneklos spredning. Eksempelvis vokser planten ofte i grøfter og på græsrabatter, hvor frøene kan sætte sig på bildæk og transporteres over store afstande. De store blomsterskærme har tidligere været brugt til dekorative formål, hvor hele skærme med tørrede frø blev transporteret hjem i de danske stuer. Desuden findes en lang række andre mekanismer for frøspredning, hvor menneskelig aktivitet er involveret,.f.eks. ved transport af jord og frø, der sætter sig på tøj eller i dyrepels hos f.eks. får og kvæg. Vinden er desuden en vigtig faktor for lokal spredning, særligt om vinteren, hvor frøene blæser langt omkring over snedækkede, frosne flader. Mere information findes EU/FSL-rapporten Kæmpe-bjørneklo - forebyggelse og bekæmpelse. Kæmpe-Bjørneklo har altså en særdeles god tilpasningsevne til den danske natur og en meget høj frøspredning. Planten har således også fundet vej til Odsherred. Hvis man ikke på lokalt plan gør en fælles aktiv indsats for at standes dens udbredelse, kan planten forårsage en tilbagegang af biodiversiteten og skabe ændringer i lokale økosystemer.

7 2. Lovgivningen omkring bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Det følgende afsnit giver en kort skitseret gennemgang af Bekendtgørelse nr. 17 af 13 januar 2006 om bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. (Se bilag 1). Bekendtgørelsen er udarbejdet af plantedirektoratet under Ministeriet for Fødevarer, landbrug og fiskeri. 2.1 Bekendtgørelse om bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Kommunerne har først efter offentliggørelse af en indsatsplan hjemmel til at pålægge lodsejere med arealer, hvorpå der vokser bjørneklo at bekæmpe planten. Efter et påbud fra kommunen har lodsejeren pligt til at bekæmpe planten. Kommunen skal feje-for-egen-dør, da indsatsplanen gælder både for offentlige myndigheder og private lodsejere. Indsatsplanen skal indeholde følgende 3 punkter Angivelse af indsatsområde Tidsfrister for bekæmpelse af de enkelte områder Forslag og vejledning til bekæmpelsesmetoder Når indsatsplanen er vedtaget og offentliggjort fører kommunerne kontrol med at indsatsplanen og givende påbud bliver overholdt. Hvis indsatsplanens bestemmelser ikke overholdes, kan kommune påbyde ejeren at fjerne bjørneklo-planterne. Et påbud om bekæmpelse skal indeholde følgende punkter: Tidsfrist for bekæmpelsen Kommune foretager bekæmpelsen hvis påbudet ikke efterkommes Tidsfrist for kontrol af påbud Oplysning om bødestraf hvis påbudet ikke efterkommes Efter vedtagelse i kommunalbestyrelse skal indsatsplanen i offentlig høring i 8 uger, hvor offentlighed har ret til at komme med indsigelser. Herefter kan indsatsplanen vedtages endeligt. 2.2 Opfølgning på lovgivningen I sommeren 2006 iværksatte Plantedirektoratet i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) en spørgeundersøgelse vedr. den hidtidige bjørneklobekæmpelse i kommunerne siden seneste regelrevision i januar Undersøgelsens hovedformål var at danne grundlag for en vurdering af behovet for at ændre reglerne vedrørende bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Resultatet af undersøgelsen er ikke blevet offentliggjort endnu. Samtidig med spørgeundersøgelsen udsendte Plantedirektoratet også en vejledende administrationsmodel for sanktionsbestemmelser i medfør af bekendtgørelse om bekæmpelse af Kæmpe-

8 Bjørneklo. Plantedirektoratet vurderer, at bøder i lighed med lovgivningen vedr. bekæmpelse af flyvehavre, vil kunne forelægges administrativt til de lodsejere, der er er omfattet af indsatsplanen, og som ikke bekæmper Kæmpe-Bjørneklo på deres arealer. Ved at sikre en ensartet bødeudmåling i alle kommuner for med tiden at kunne opnå en vis retspraksis på området, har Plantedirektoratet derfor udarbejdet brevskabeloner vedrørende politianmeldelser (og påbud) samt uddybet bødeudmålingsprincipperne i et særligt vejledende bilag. Vejledninger og brevskabeloner er vedlagt indsatsplanen som bilag Sagsgang for endelig vedtagelse af indsatsplanen i Odsherred Kommune Indsatsplanen høres og kommenteres i Grønt Råd Odsherred (GRO) med videre anbefaling om godkendelse til Miljø- & Teknikudvalget allerede på det nystiftede GRO s første møde i Miljø- og Teknikudvalget godkender forslag til indsatsplanen. Efter Miljø- og Teknikudvalgets godkendelse af forslag til indsatsplanen offentliggøres indsatsplanen i 8 uger. Efter de 8 ugers offentliggørelse behandles evt. indsigelser. Indsatsplanen vedtages endeligt i GRO med anbefaling til Miljø- & Teknikudvalget, Økonomiudvalget og endeligt i Byrådet. Umiddelbart efter Byrådets endelige vedtagelse kan Odsherred Kommune agere efter indsatsplanen. Odsherred Kommune kan med fordel begynde det fysiske bekæmpelsesarbejde på egne arealer allerede i marts / aprilmåned, når planterne endnu er på kimbladsstadiet. Dog har kommunen ikke hjemmel til at udstede påbud før den endelige vedtagelse af indsatsplanen.

9 3. Registrering af Kæmpe-Bjørneklo i Odsherred og fremtidige indsatsområder I Odsherred er der siden marts 2006 og sommeren over foretaget en omfattende registrering af lokaliteter med Kæmpe-Bjørneklo. Inden registreringen blev iværksat, har der hidsigt kun været sporadiske registreringer af lokaliteter med Kæmpe-Bjørneklo i de tre kommuner Trundholm, Dragsholm og Nykøbing-Rørvig. Odsherred Miljøråd udarbejdede i foråret 2006 en særlig kortbog, hvori alle registreringer af lokaliteter med Kæmpe-Bjørneklo er foretaget. Kortbogen blev sendt til respektive driftsafdelinger i de tre kommuner og alle de grønne organisationer i Odsherred. Borgere og sommerhusejere har desuden efter annoncering også bidraget med rigtig mange oplysninger på lokaliteter med Kæmpe-Bjørneklo. Efter deadline den 15. august 2006 for indberetning af områder med Kæmpe-Bjørneklo indløb der stadigvæk en hel del registreringer. Alle de indsamlede registreringer er blevet bearbejdet i et detaljeret skema med oplysninger om matrikel nr. på lokaliteterne med Kæmpe-Bjørneklo samt lodsejernavn og adresser mv. Endvidere er alle indberetninger fladeregistreret efter matrikel nr. i Odsherred Kommunes GISsystem til senere brug. (Registreringsskema 2006 og kort med fladeregistrering af Kæmpe- Bjørneklo 2006 efter matrikel nr. er vedlagt som bilag 6 og 7). Om kortbogen og registreringerne kan det konstateres, at der i alt er indberettet omkring 150 forskellige lokaliteter med Kæmpe-Bjørneklo i hele Odsherred. De store synlige lokaliteter er generelt blevet indberettet flere gange fra forskellige borgere. De indberettede lokaliteter er meget forskellige både i størrelse og beskaffenhed. Særligt de lokaliteter, der befinder sig i sommerhusområderne, er der nogen usikkerhed omkring ejerforholdet. Registrerede lokaliteter langs kysterne bør følges op af den kommunale administration, da det i flere tilfælde har vist sig at den uskadelige Strand-Kvan er blevet forvekslet med Kæmpe-Bjørneklo. Derudover bør lokaliteter med usikkerhed følges op af den kommunale administration inden udmyndigelse af påbud mv. Registreringsarbejdet bør løbende ajourføres for at holde overblik over bekæmpelsesarbejdet samt evt. nye arealer. Fladeregistreringen efter matrikel nr. kan, når indsatsplanen er vedtaget, med fordel lægges ud på Odsherred Kommunes hjemmeside. Koloni af Kæmpe-Bjørneklo på skåning ved Skamlebæk, taget af N. Lemkow i april 2006

10 4. Lokaliteter og voksesteder 4.1 Vandløb Kæmpe-Bjørneklo optræder i store populationer langs vandløb, kanaler og vandførende grøfter i Odsherred. Særligt langs med landvandkanalerne omkring Lammefjorden og i den en nordlige kanal til Sidinge Fjord er koncentrationen af Kæmpe-Bjørneklo stor. Ligeledes neden for Lårbakken langs grøften ved Svinninge er problemet også meget stort. Vandførende vandløb er en af de vigtigste spredningsveje for Kæmpe-Bjørneklo, derfor er det vigtigt der gøres en særlig indsats langs disse. Samtidig er vandløb en meget sårbar biotop, hvorfor der bør tages særlige hensyn i forbindelse med valg af bekæmpelsesmetode, eksempelvis ved sprøjtning med pesticider. Vandløb er beskyttet at Naturbeskyttelseslovens Moser og vandhuller På de ekstensive drevne landbrugsarealer, som moser og ved bredden af vandhuller rundt om i landskabet, ses også store kolonier af Kæmpe-Bjørneklo. Arealer som disse er ofte svært tilgængelige med landbrugsmaskiner, hvorfor intensiv dyrkning ofte er opgivet. En bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo på sådanne arealer vil derfor også blive besværliggjort af arealernes tilgængelighed. Det er endvidere meget omkostningsfuldt for de enkelte lodsejere at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo på disse arealer, da planten meget ofte forekommer i meget store populationer. Koloni af Kæmpe-Bjørneklo i moseområde ved Jyderup. Billedet er fra juli / august under frømodning, taget af Jens Westphael. Ligesom vandløb, er vandhuller og moser også sårbare biotoper, hvorfor der bør tages særlige hensyn i forbindelse med valg af bekæmpelsesmetode, eksempelvis ved sprøjtning med pesticider. Desuden er moser og vandhuller over 100m 2 omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3, og der ikke må ikke foretages ændringer sådanne arealer. 4.3 Brakmarker mv. Ikke-dyrkede arealer som brakmarker, 2-meterbremmer og langs grøfter er også vigtige spredningsveje for Kæmpe-Bjørneklo. De fleste af disse arealer er forholdsvis let fremkommelige og det vil derfor ikke volde de store problemer at bekæmpe planten på disse arealer. 4.4 Levende hegn Langs de levende hegn, der danner skel mellem marker i det åbne land, ses i visse områder mange Kæmpe-Bjørneklo. Et eksempel er de levende hegn langs Gl. Nykøbingvej og i sommerhusområdet Englandshusene, som er meget inficeret med Kæmpe-Bjørneklo. De levende hegn er svært tilgængelige i forbindelse med bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo, idet planterne står enkeltvis halvt skjult inde i hegnene. Der kan være flere forskellige lodsejere, der skal dele bekæmpelsesopgaven i et enkelt hegn, hvilket kæver en god planlægning og kontakt til de involverede parter.

11 4.5 Kysterne Langs kysterne i hele Odsherred findes der pletvise kolonier af Kæmpe-Bjørneklo. Særligt langs Isefjordskysten er spredningen af Kæmpe-Bjørneklo stor. Kolonierne langs med kysterne er forholdsvis let tilgængelige for bekæmpelsen. Det er ofte private lodsejere eller grundejerforeninger, der har arealer med Kæmpe-Bjørneklo langs kysterne. Mange steder langs kysterne er Strand-Kvan blevet forvekslet med Kæmpe-Bjørneklo i forbindelse med registreringsarbejdet. Der bør derfor foretages en administrativ opfølgning af de registreringer der er foretaget langs kysterne. Koloni af Kæmpe-Bjørneklo på skåning ved Sejerø-bugten, taget af N. Lemkow i april 2006

12 5. Målgrupper i Odsherred Der er forskellige målgrupper i forbindelse med indsatsen omkring bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo. I Odsherred kan målgrupperne inddeles i 3 segmenter, hvor indsatsen bør koncentreres. Det er først og fremmest Odsherred Kommune, der som offentlig myndighed, bør feje-for-egen-dør i forbindelse med bekæmpelsesarbejdet. Der er dels de private lodsejere og landmænd, her i blandt Vestsjællands Lokalbaner A/S, der har Kæmpe-Bjørneklo på deres arealer i det åbne land, og så er der grundejerforeninger og sommerhusejere, som bl.a. har Kæmpe-Bjørneklo på fællesarealerne ned til kysterne. 5.1 Odsherred Kommune Odsherred Kommune bør går foran med bekæmpelsen af Kæmpe-Bjørneklo på egne arealer. Særligt har kommunen en forpligtigelse i forbindelse med fredede områder. Det kunne eksempelvis være i skove, fortidsminder, beskyttede arealer i forhold til Naturbeskyttelseslovens 3 samt rekreative arealer, hvor der kommer meget publikum. På kommuneplan drøftes den lokale indsats i forbindelse med det fremtidige Agenda 21- arbejde. I Odsherred er det oplagt at indsatsen omkring bekæmpelsen af Kæmpe-Bjørneklo drøftes og koordineres gennem Grønt Råd Odsherred, hvor forskellige lokale grønne foreninger er repræsenteret. Kommunen kan ligeledes indgå partnerskaber med private lodsejere og foreninger omkring bekæmpelsesarbejdet. Som noget nyt har Miljøministeriet pr indgået en partnerskabsaftale med Kommunernes Landsforening, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Partnerskabet har til formål at udbrede og underbygge mulighederne for frivillige lokalt forankrede frilufts- og naturprojekter og lokalt ansvar for naturen. Aftalen er gældende fra til Miljøministeriet stiller en årlig pulje på mill. kr. til rådighed til finansiering af aktiviteterne over de næste tre år. Desuden vil kommunerne kunne engagere sig lokalt, ligesom lokale foreninger kan deltage med frivillig indsats. (Aftale mellem Kommunernes Landsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Miljøministeriet om lokale grønne partnerskaber er vedlagt som bilag 8). 5.2 Private lodsejere og landmænd Det bør overvejes hvordan selve indsatsen over for Kæmpe-Bjørneklo i det åbne land gribes an. De lodsejere, særligt de landmænd, der har arealer med meget store kolonier af planten, kan sidde med økonomisk svær og uoverskuelig opgave i forhold til bekæmpelsen. Til eksempel findes der på hele strækningen langs lokalbanen fra Hørve til Nykøbing Sj. store kolonier af Kæmpe-Bjørneklo. En meget stor del af arealerne er ejet af Vestsjællands Lokalbaner A/S og disse fungerer som spredningsveje for Kæmpe-Bjørneklos frø. Det kan være nødvendigt at prioritere den meget arbejdskrævende førstegangsbehandling af de hårdest ramte arealer, således at den fordeles over flere sæsoner. Odsherred Kommune bør i

13 den forbindelse være sparringspartner og koordinator for de lodsejere, der er hårdest ramt, dvs. lodsejere der har arealer med mere end 1000 individer. 5.3 Grundejerforeninger og sommerhusejere I forhold til sommerhusejere og grundejerforeninger bør der lægges op til, at indsatsen med bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo udføres i fællesskab i de enkelte grundejerforeninger. Mange grundejerforeninger har vist stor interesse for at tage utraditionelle metoder i brug i forbindelse med bekæmpelsesarbejdet. Der kan til eksempel etableres projekter i grundeejerforeninger og sommerhusområder, hvor bekæmpelsen udføres som et fælles projekt med dyreafgræsning på foreningernes fællesarealer eller ved fælles bekæmpelsesdage mv. Koloni af Kæmpe-Bjørneklo på privat Fiskebakken i Lumsås, taget af privat person i juni 2005

14 6. Bekæmpelsesmetoder De nuværende og godkendte bekæmpelsesmetoder omfatter en række manuelle og mekaniske metoder, græsning og kemisk bekæmpelse. Valget af bekæmpelsesmetode afhænger af, hvor stort et areal planten dækker, tætheden og tilgængelighedsforholdene. Uanset metodevalget kræver bekæmpelsen gentagen og korrekt anvendelse for at opnå et tilfredsstillende resultat. For at få mest mulig ud af indsatsen bør bekæmpelsen startes tidligt i vækstsæsonen og fortsætte i adskillige år, ind til frøbanken er udtømt og rødderne er døde. Nedenfor er opstillet et par bekæmpelsesmetoder samt de økonomiske udgifter, der er er forbundet med de enkelte metoder. Metoder og udgiftsberegningerne er baseret på de anslåede udgifter i EU/FSL-rapporten Kæmpe-Bjørneklo - forebyggelse og bekæmpelse. Rapporten kan downloades på Skov- & Naturstyrelsens hjemmeside 6.1 Opgravning og rodstikning Rodstikning eller opgravning udføres normalt med en skarpsleben spade. Rodstikningen skal finde sted tidligt på foråret og gentages et par gange i løbet af sommeren. Roden hugges over i mindst cm dybde under jorden. De afskårne dele trækkes op ad jorden og efterlades til udtørring. Dette er en meget effektiv bekæmpelsesmetode, men den er til gengæld også meget arbejdskrævende og økonomisk tung. Metoden anbefales til arealer med mindre bestande på maks. 200 planter. De anslåede årlige udgifter til metoden med kun én behandling ligger på ca. 2,98 kr. pr m Slåning Slåning med f.eks. en slagleklipper er nyttig i større bestande på arealer, hvor tilgængeligheden er let. Planten vil hurtigt danne nye skud og slåningen skal gentages 2-3 gange i løbet af vækstsæsonen. Udgiften til slåning med slagleklipper afhænger af maskinprisen pr. ha. Effektiviteten for metoden ligger på 0,25-1 ha pr. time afhængig af plantetætheden og arealets beskaffenhed. I mindre bestande på arealer, der er svært tilgængelige, f. eks. langs vandløb eller på skråninger mv., kan planterne slås manuelt f. eks. med en le. En strategi for sådan en slåning kunne være kun at slå de blomstrende planter i blomstringsperioden (juni-juli). Produktionen af frø hindres og de resterende vegetative planter vil udskygge hinanden. Den årlige udgift med 3 behandlinger til manuel slåning med le ligger på ca. 1,79 kr. pr. m Skærmafkapning Skærmafkapning forhindrer sjældent frøproduktion pga. plantens store evne til genvækst. Der hvor blomsterstanden er blevet fjernet, dannes der let en ny blomst med leve- og spiredygtige frø. Tidspunktet for afkapningen er afgørende for metodens succes. Den må hverken foretages for tidligt eller for sent i blomstringsperioden. Metoden er således mest effektiv, når hovedskærmen begynder at blomstre. Skærmene skal efterfølgende samles ind og destrueres ved afbrænding. Denne metode kan ikke anbefales på lige fod med slåning og bør derfor anvendes i kombination med andre bekæmpelsesmetoder eller på arealer, hvor der ikke tidligere i sæsonen er foretaget bekæmpelse.

15 6.4 Græsning Græsning er en effektiv bekæmpelsesmetode til store bestande af Kæmpe-Bjørneklo. Erfaringerne med afgræsning er baseret på brugen af fortrinsvist får, men også kvæg finder planten meget velsmagende. Får og kvæg foretrækker de unge friske planter og den mest effektive bekæmpelse opnås ved at starte græsningen tidligt i vækstsæsonen. Græsningstrykket tilpasses arealet, plantetætheden og vækstsæsonen. Det anbefales at bruge en høj tæthed af dyr i foråret (20-30 får/ha) og sænke græsningstrykket i slutningen af juni til ca får/ ha. Græsning af en billig bekæmpelsesmetode, når store områder kan indhegnes evt. i forbindelse med hegning af naboarealer. Dyreafgræsning er en langsigtet løsning, der strækker sig over en længere årrække, hvorfor udgifterne til hegning, vedligeholdelse og tilsyn er et estimeret overslag, som afhænger af flere faktorer eks. arealets beskaffenhed, størrelse og antallet af dyr mv. I EU/FSL-rapporten Kæmpe-Bjørneklo - forebyggelse og bekæmpelse ligger de anslåede udgifter med en samlet bekæmpelsesperiode på 10 år på kr. pr. år. Udgiften er beregnet ud fra et areal på knap 10 ha. Desværre er det største problem med dyreafgræsning i Odsherred; som i andre regioner, manglen på landmænd, der har dyr til afgræsningsbrug. Det synes at være et generelt problem, også i forbindelse med anden naturpleje. Der bør derfor nok tænkes i utraditionelle løsninger, også i forbindelse med bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Odsherred. Der kunne opstartes pilotprojekter med kogræsningslaug, hvor det f.eks. er enkelte eller flere grundejerforeninger, der går sammen om indkøb af dyr til naturpleje. Mere information findes på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside 6.5 Kemisk bekæmpelse Den kemiske bekæmpelse er den billigste og mest effektive løsning til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo. Planten reagerer følsomt over for herbicider som glyphosat (det virksomme stof i bl.a. Round Up). I Danmark er glyphosat godkendt til anvendelse mod Kæmpe-Bjørneklo også på arealer indtil 2 meter fra vandløb o.l. Desværre er kemisk bekæmpelse af ukrudt også en løsning, som har nogle uheldige konsekvenser for miljøet og naturen. Den overordnede målsætning i EU er da også at reducere forbruget af pesticider og beskytte grundvandet mod forurenende kilder som bl.a. herbicider. Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo med herbicider skal påbegyndes allerede når planten er på kimbladsstadiet i marts / april måned evt. med en genbehandling senere på vækstsæsonen. Den kemiske bekæmpelse kan med fordel anvendes i kombination med andre bekæmpelsesmetoder, såsom slåning. Selv om brug af herbicider i forbindelse med bekæmpelsesarbejdet er en ikke-økologisk og ikkemiljøvenlig metode, må det i sidste ende, på enkelte arealer, være et spørgsmål og prioritering af økonomi, arbejdsressourcer og tid i forhold til den samlede indsats mod Kæmpe-Bjørneklo.

16 De anslåede udgifter på årsbasis til kemisk bekæmpelse af bjørneklo med håndholdt udstyr (rygsprøjte eller weed wiper) og 2 gentagende behandlinger ligger på ca. 1,63 kr. pr. m Andre bekæmpelsesmetoder Der findes adskillige andre ikke-godkendte metoder til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo, såsom salmiakspiritus, salt, fyringsolie og benzin. Disse metoder har mest været praktiseret i private parcel- og sommerhushaver, og de kan absolut ikke anbefales som gængse bekæmpelsesmetoder. Tværtimod er det metoder, der kan have meget negative konsekvenser for både vandløbs- og jordbundsforhold, hvorfor der bør oplyses herom til de private grundejere. Brugen af flydende nitrogen til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo har været testet og har vist sig effektiv. Det flydende kvælstof har en temperatur på minus 200 grader celsius og forårsager alvorlige vævskader på planten. Påføringsteknikken er dog stadigvæk under udvikling, hvorfor metoden endnu ikke kan anbefales. Flere oplysninger om metoden kan bl.a. findes på

17 7. Fremtidig indsats i Odsherred Selv den mest intensive bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo vil være spildt, hvis der spredes nye planter til ubehandlede arealer. Andre steder kan det være et problem, hvis behandlingen opgives for hurtigt. En langsigtet bekæmpelse kræver kortlægning, planlægning og konsekvent udførelse og opfølgning. 7.1 Indsatsområder for fremtidig bekæmpelse De fremtidige indsatsområder for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo er vedlagt som bilag 6-7 i form af et registreringsskema 2006 med tilhørende oversigtskort over områder og arealer, som borgere, foreninger og sommerhusejere i Odsherred har indberettet fra marts 2006 til 15. august Dette registreringsarbejde skal koordineres og iværksættes hvert år de næste 10 år for at få alle lokaliteter med Kæmpe-Bjørneklo registreret. Registreringsskemaet er bygget op omkring et bilags nr., der henviser til den konkrete indberetning med indberetningsdato, navnet på indberetter, lodsejer, adresse med Kæmpebjørneklo og matrikel nr., det omtrentlige antal planter, samt bemærkninger til selve arealet og om der er ført tilsyn. Registreringsskemaet skal løbende opdateres og forbedres, så det sammen med oversigtskortet kan fungere som redskab til den fremtidige fysiske bekæmpelse. Kortet kan med fordel lægges ud på Odsherred Kommunes hjemmeside, når indsatsplanen er endeligt vedtaget. Figur 1: Fladeregistrering af Kæmpe-Bjørneklo efter matrikel nr. 2006, se bilag 7.

18 7.2 Tidsfrister for bekæmpelse af de enkelte områder Der bør udarbejdes detaljerede årsplaner for de enkelte indsatsområder. Nedenfor er listet forslag til en årsplan for den fremtidige planlægning, kortlægning og selve den fysiske bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Odsherred Kommune. I en periode på 3 sæsoner fra den endelige vedtagelse af indsatsplanen, bør flest mulige arealer jf. bilag 6 med store kolonier af Kæmpe-Bjørneklo over 1000 individer være i behandling. Arealerne bør dog prioriteres således, at det ikke bliver for arbejdskrævende at starte op. Arealer med mindre bestande bekæmpes løbende. Årsplan Årsplan for div. aktivitet i forbindelse med planlægning, kortlægning og fysisk bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Periode Efterår & Vinterhalvår (oktober til marts) Vækstsæson (marts juli) Overblik over arealer med bestandsstørrelse Planlægge hvilke bekæmpelsesmetoder der egner sig til de enkelte arealer og bestande Ansøge om mulige tilskud, eks. gennem partnerskabsaftaler, Skovog Naturstyrelsen, EU-midler m.fl. Tilse eksisterende hegn og etablerer folde, læskure vand, osv., på arealer der skal afgræsses. Lave græsningsaftaler til næstkommende sæson Anskaffelse af div. redskaber Opfølgning på inddatering af indberettede arealer efter 15. august Revidering af kortmateriale Udarbejdelse af oplysnings- og kampagnemateriale Etablering af græsning på hegnede arealer med dagligt tilsyn af dyr. Opgrave og / eller rodstikke nye planter Føre tilsyn med lokaliteter og kolonier et par gange i vækstsæsonen Udføre andre bekæmpelsesmetoder efter behov Udsendelse af div. oplysningsmaterialer til lodsejere Udsendelse af kortbøger eller indberetningsskemaer til borger Igangsætning af div. kampagner og bekæmpelsesarbejdet

19 Sensommer (august oktober) Gøre status over sæsonens bekæmpelsesarbejde Seneste frist for indberetning af arealer med Kæmpe-bjørneklo 15. august. Afskære sene skærme for forhindring af frøspredning Afslutte græsning Figur 2: Årlig bekæmpelsesplan for arealer med Kæmpe-Bjørneklo.

20 7.3 Anbefaling af bekæmpelsesmetoder Nedenfor er listet de bekæmpelsesmetoder som er godkendt i forbindelse med Kæmpe- Bjørneklo. Bekæmpelsesmetoderne er desuden detaljeret beskrevet i afsnit 6. Fælles for alle metoder er, at de skal udføres konsekvent over tilstrækkeligt mange år, til der ikke er flere spiredygtige frø tilbage i jorden. Ofte er der tale om perioder på 7-10 år. Metode Koloniens størrelse Enkeltplanter eller små kolonier < 50 planter Større kolonier ca planter Store kolonier > 1000 planter Opgravning & opgravning Metoden anbefales, på alle kolonier på alle voksesteder! Metoden anbefales hvor andre metoder er utilgængelige på de enkelte arealer Metoden anbefales hvor andre metoder er utilgængelige på de enkelte arealer Manuel slåning Metoden anbefales f. eks i kombination med efterfølgende rodstikning! Metoden anbefales hvor andre metoder er utilgængelige på de enkelte arealer Metoden anbefales hvor andre metoder er utilgængelige på de enkelte arealer Maskinel slåning Metoden vil ofte være for omkostningsfuld besværlig i små bestande! Metoden anbefales hvor arealerne er tilgængelig for tungere maskinel! Metoden anbefales hvor arealerne er tilgængelig for tungere maskinel! Græsning Metoden vil ofte være for omkostningsfuld besværlig i små bestande! Metoden anbefales særligt på blød og fugtig bund i moser, langs søbredder og vandløb og på engarealer! Metoden anbefales særligt på blød og fugtig bund i moser, langs søbredder og vandløb og på engarealer! Skærmkapning Metoden anbefales i kombination med anden bekæmpelse eller i kolonier hvor planterne ikke er fjernet inden frømodning. Metoden anbefales hvor andre metoder er utilgængelige på de enkelte arealer Metoden anbefales hvor andre metoder er utilgængelige på de enkelte arealer Kemisk bekæmpelse Metoden bør kun anvendes som nødløsning på tørre arealer, der er meget svært tilgængelige og Metoden bør kun anvendes som nødløsning på tørre arealer, der er meget svært tilgængelige og Metoden bør kun anvendes som nødløsning på tørre arealer, der er meget svært tilgængelige og

21 aldrig i forbindelse med søer og vandløb! aldrig i forbindelse med søer og vandløb! aldrig i forbindelse med søer og vandløb! Figur 3: Oversigt over godkendte bekæmpelsesmetoder. (Frit efter Bekæmpelse af bjørneklo Skov- og Naturstyrelsen 2000)

22 8. Status og opfølgning Det kræver mindst 10 års intensiv bekæmpelse, hvis man for alvor skal kunne se et resultat af den koordinerede indsats i Odsherred Kommune. Indsatsplanen skal evalueres, når der er gennemført 3 hele vækstsæsoner fra den endelige vedtagelse og offentliggørelse af indsatsplanen. Der er herefter muligt at vurdere, om den gældende indsatsplan har haft tilstrækkelig effekt på bekæmpelsesarbejdet i Odsherred Kommune. Den reviderede indsatsplan skal som minimum indeholde en oversigt over bekæmpelsesindsatsen for hvert år siden vedtagelsen samt en oversigt over den igangværende bekæmpelse på private og offentlige arealer. Den reviderede indsatsplan kan desuden indeholde detaljerede bekæmpelsesplaner for de arealer, hvor bekæmpelsesarbejdet endnu ikke har været tilstrækkeligt effektivt, samt en evaluering af de gængse metoder på forskellige arealer.

23 9. Bilagsliste Bilag 1: Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo, Bekendtgørelse nr. 17 af 13. januar 2006, Plantedirektoratet Bilag 2: Vejledende bilag vedr. bødeudmålingsprincipper, Plantedirektoratet, den 31. juli 2006 Bilag 3 Påbud om bekæmpelse af forekomst af kæmpebjørneklo, Plantedirektoratet, den 31. juli 2006 Bilag 4 Overtrædelse af bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo, Plantedirektoratet, den 31. juli 2006 Bilag 5: Politianmeldelse for manglende bekæmpelse af kæmpebjørneklo, Plantedirektoratet, den 31. juli 2006 Bilag 6: Registreringsskema 2006, N. Lemkow, 2006 Bilag 7: Kort med fladeregistrering af bjørneklo 2006, E. Rask og S. O :Pedersen, Planafdelingen Odsherred Kommune Bilag 8: Aftale mellem Kommunernes Landsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Miljøministeriet om lokale grønne partnerskaber. NB: Registreringer til bilag 6 og bilag 7 bliver løbende ajourført, da der hele tiden bliver indberettet nye områder med Kæmpe-Bjørneklo. 10. Figurfortegnelse: Figur 1: Kort med fladeregistrering af bjørneklo 2006, E. Rask og S. O :Pedersen, Planafdelingen Odsherred Kommune Figur 2: Årlig bekæmpelsesplan for arealer med Kæmpe-bjørneklo, Frit efter Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo i Stenløse Kommunes , Figur 3: Oversigt over godkendte bekæmpelsesmetoder, Frit efter Bekæmpelse af bjørneklo Skov- og Naturstyrelsen, Kilderhenvisning Kæmpebjørneklo - forebyggelse og bekæmpelse. Strategi for håndtering af en invasiv plante i Europa. Skov & Landskab, Hørsholm 2005 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo i Stenløse Kommunes , Stenløse Kommune 2005 Folder om Bekæmpelse af bjørneklo, Skov- og Naturstyrelsen, 2000 Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside, Miljøministeriets hjemmeside, Rentoksils hjemmeside Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside med link til kogræsningsforeninger

24

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Lemvig Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Lemvig Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Lemvig Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelt om kæmpe-bjørneklo... 4 Formål... 4 Indsatsområde... 4 Lovgivning omkring bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo...

Læs mere

Bilag 2, Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Bilag 2, Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Bilag 2, Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Man kan bekæmpe kæmpe-bjørneklo mekanisk og kemisk. De mekaniske metoder er rodstikning, slåning, skærmkapning eller græsning. Kemisk metode består i at anvende et

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Aabenraa Kommune 2011-2021 Forord Denne indsatsplan er et vigtigt skridt mod en koordineret indsats for en effektiv bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aabenraa

Læs mere

Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indholdsfortegnelse Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo... 1 Pas på... 1 Bekæmpelsesmetoder... 2 Rodstikning med spade... 2 Græsning... 2 Afdækning...

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2011-2015 Glostrup Kommune Udgivet af: Glostrup Kommune, Center for Miljø og Teknik Udgivelsesdata: 14. september 2011 Forside foto: Forekomst af kæmpebjørneklo

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Ballerup Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Ballerup Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Ballerup Kommune 2017-2027 Forord Kæmpe-bjørneklo er den mest kendte af de invasive plantearter, hvilket desværre er et udtryk for, at den er vidt udbredt

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune Indhold Indledning... 1 Lovgrundlag... 1 Indsatsområde... 2 Mål med bekæmpelse... 2 Frist for bekæmpelse... 2 Kontrol og konsekvens af manglende

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo i Vesthimmerlands Kommune 2015-2020

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo i Vesthimmerlands Kommune 2015-2020 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo i Vesthimmerlands Kommune 2015-2020 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Hvad er Kæmpe Bjørneklo... 3 1.2 Hvorfor... 3 2. BEKÆMPELSESPLAN... 3 2.1

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo i Holbæk Kommune 2008-2020

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo i Holbæk Kommune 2008-2020 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo i Holbæk Kommune 2008-2020 Indsatsplan Holbæk Byråd har på mødet den 18.06.2008 vedtaget nærværende indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Indsatsområdet

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo Vedtaget af Kommunalbestyrelsen december 2017 Indhold 1. Indledning...3 2. Lovgrundlag og håndhævelse...3 3. Indsatsområde...4 4. Tidsfrister for bekæmpelse...4

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2016

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2016 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 17.08.2016 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlag og håndhævelse... 4 3. Indsatsområde... 5 4. Tidsfrister for bekæmpelse...

Læs mere

Udkast -INDSATSPLAN. Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Fredericia Kommune

Udkast -INDSATSPLAN. Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Fredericia Kommune Udkast -INDSATSPLAN Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo Fredericia Kommune 2010-2020 Forord Kæmpe-bjørneklo er et problem i den danske natur. I Fredericia Kommune findes planten spredt i hele kommunen med de

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Kalundborg Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Kalundborg Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Kalundborg Kommune 2011-2021 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Politisk godkendelse... 3 4 Indsatsområdet... 3 5 Gyldighedsområde...

Læs mere

Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo

Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag... 3 Lovhjemmel... 3 Ikrafttræden... 3 Bekæmpelsespligt... 3 Prioritering af arealer... 3 Tidsfrister for bekæmpelse... 4 Tilsyn,

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Kerteminde Kommune (2013 2021)

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Kerteminde Kommune (2013 2021) Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Kerteminde Kommune (2013 2021) Indledning Kerteminde Kommune vedtog i april 2008 en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo ved Vejlbækken. Det er kommunens

Læs mere

Forslag. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Roskilde Kommune

Forslag. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Roskilde Kommune Forslag Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Roskilde Kommune Forslag vedtaget af Roskilde Byråd oktober 2009 Indsatsplan Hjemmel Roskilde Kommune kan i henhold til bekendtgørelse nr. 862 af

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Vejen Kommune.

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Vejen Kommune. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Vejen Kommune. Indledning. Denne indsatsplan er et led i en langsigtet og koordineret bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Vejen Kommune. Indsatsplanen dækker hele

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Hedensted Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Hedensted Kommune 1 Kolofon Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Hedensted Kommune

Læs mere

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Syddjurs Kommune 2010-2020

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Syddjurs Kommune 2010-2020 Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo 2010-2020 Juni 2009 Kolofon Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo i Redaktion og grafisk tilrettelæggelse: Ole Brøndum Udgivet juni 2009 af: Hovedgaden

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Derfor skal kæmpe-bjørneklo bekæmpes i Faaborg-Midtfyn Kommune Kæmpe-bjørneklo er en ikke hjemmehørende planteart, som breder sig aggressivt i Danmark. Planten

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Hedensted Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Hedensted Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Hedensted Kommune 2017-2027 1 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Hedensted Kommune Udgivet maj 2017 af: Hedensted Kommune www.hedensted.dk 2 Indhold

Læs mere

Kæmpe-Bjørneklo. Guide til bekæmpelse. Center for Plan og Miljø

Kæmpe-Bjørneklo. Guide til bekæmpelse. Center for Plan og Miljø Kæmpe-Bjørneklo Guide til bekæmpelse Center for Plan og Miljø Indsatsen mod Kæmpe-Bjørneklo Fredensborg Kommune har vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Det betyder, at kommunens

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune Januar 2008 Indledning Kæmpe-bjørneklo er en skadelig invasiv planteart, som er særdeles uønsket i den danske natur, og som derfor bør bekæmpes.

Læs mere

Forslag til. Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune - 2011-2020

Forslag til. Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune - 2011-2020 Forslag til Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune - 2011-2020 Baggrund Kæmpe-Bjørneklo ses i dag ofte i store sammenhængende bestande langs vandløb og veje, ved søer og moser

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2015-2025

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2015-2025 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2015-2025 Lovgrundlag Indsatsplanen er udarbejdet på grundlag af bekendtgørelse nr. 862. af 10. september 2009 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo, som fastsat

Læs mere

Indsatsplan. Indsatsområde Indsatsområdet er hele Roskilde Kommune.

Indsatsplan. Indsatsområde Indsatsområdet er hele Roskilde Kommune. Vedtaget af Roskilde Byråd Marts 2010, revideret april 2011 Indsatsplan Hjemmel Roskilde Kommune kan i henhold til bekendtgørelse nr. 862 af 10. september 2009 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo vedtage en

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Hjørring Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Hjørring Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Hjørring Kommune Hjørring Kommune Miljø- og naturkontoret 2008 Indhold 1 Indledning...2 1.1 Hvorfor en indsatsplan?...2 1.2 Fælles indsats...2 2 Lovgrundlaget...2

Læs mere

Kommunerne er pr. 1. januar 2007 myndighed for opgaven.

Kommunerne er pr. 1. januar 2007 myndighed for opgaven. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Rebild Kommune 2015-2017 1. Indledning Kæmpe-Bjørneklo hører ikke naturligt hjemme i Danmark. Planten stammer oprindeligt far det vestlige Kaukasus, hvorfra

Læs mere

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020]

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020] Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020] Miljø og natur Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020] Baggrund Kæmpe-Bjørneklo ses i dag

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Gladsaxe Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Gladsaxe Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Gladsaxe Kommune April 2011 Forord Kæmpe-bjørneklo er indført til Danmark i starten af 1800 tallet, og har siden spredt sig ud over hele landet. I dag er

Læs mere

Samsø Kommune. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Samsø Kommune. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Samsø Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Naturafdelingen, september 2017 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Indhold En koordineret og vedholdende indsats...3 Indsatsplan i

Læs mere

Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpebjørneklo Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpebjørneklo 23. januar 2008 Kæmpebjørneklo er en smuk plante, men man skal passe på og omgås planten med forsigtighed, da dens saft indeholder flere kemiske stoffer, der kan

Læs mere

Indhold. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2008-2018 3 af 15

Indhold. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2008-2018 3 af 15 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2008-2018 Forord Med denne indsatsplan tages det første skridt mod en koordineret bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Stevns Kommune. Kæmpe-Bjørneklo kan vokse

Læs mere

Indhold. Lovgrundlag. Indsatsområde ... Indledning... Lovgrundlag... Indsatsområde... Mål med bekæmpelse... Frist for bekæmpelse...

Indhold. Lovgrundlag. Indsatsområde ... Indledning... Lovgrundlag... Indsatsområde... Mål med bekæmpelse... Frist for bekæmpelse... Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune Indhold Indledning... Lovgrundlag... Indsatsområde... Mål med bekæmpelse... Frist for bekæmpelse...... Kontrol og konsekvens af manglende

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Indsatsområde Hørsholm Nord ved motorvejen. (2013-2016)

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Indsatsområde Hørsholm Nord ved motorvejen. (2013-2016) Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Indsatsområde Hørsholm Nord ved motorvejen. (2013-2016) Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Miljø Titel: Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Læs mere

Baggrund, forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Faaborg-Midtfyn Kommune

Baggrund, forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Faaborg-Midtfyn Kommune Natur og Landskab, 18-04-2013 Baggrund, forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Faaborg-Midtfyn Kommune Baggrund Kæmpe-bjørneklo er en ikke hjemmehørende planteart, som breder sig aggressivt

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo ved Vejlbækken

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo ved Vejlbækken Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo ved Vejlbækken April 2008 Indledning Denne indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo har været offentliggjort til otte ugers indsigelsesperiode, hvor alle

Læs mere

Bekæmpelse af bjørneklo Indsatsplan

Bekæmpelse af bjørneklo Indsatsplan Bekæmpelse af bjørneklo Indsatsplan Indholdsfortegnelse 1) Hvorfor en indsatsplan? 3 2) Lovgrundlag 4 2.1) Kontrol 4 2.2) Påbud 4 3) Indsatsområdet 4 4) Kæmpebjørnekloens biologi 4 5) Bekæmpelsesvejledning

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Middelfart Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Middelfart Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Middelfart Kommune 2016-2026 Middelfart Kommune 2016 1 Indledning Denne indsatsplan er et led i en langsigtet og koordineret bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2011-2021

Forslag til Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2011-2021 Forslag til Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2011-2021 MILJØ OG TEKNIK oktober 2010 2 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Fredensborg Kommune Indhold Forord... 3 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Aabenraa Kommune 2011-2021 Indhold 1. KÆMPE-BJØRNEKLO OG DENS SKADEVIRKNING... 3 1.1 Oprindelse og historie... 3 1.2 Beskrivelse af planten... 3 1.3 Truslen

Læs mere

... 1 Pas på... Her finder du en kort gennemgang af metoder der kan anvendes til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo.

... 1 Pas på... Her finder du en kort gennemgang af metoder der kan anvendes til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indholdsfortegnelse Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo... 1 Pas på... 1 Bekæmpelsesmetoder... Rodstikning med spade... Græsning... Afdækning... Skærmkapning...

Læs mere

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Høje-Taastrup Kommune 2008-2014.

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Høje-Taastrup Kommune 2008-2014. Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Høje-Taastrup Kommune 2008-2014. Udarbejdet af Hans Wernberg Biomedia 1 Indhold 1. Indledning. 3 2. Lovgrundlag. 4 3. Indsatsområde.... 4 4. Gyldighedsområde.

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune Kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune Indledning Kæmpe-bjørneklo er en skadelig invasiv planteart, som er særdeles uønsket i den danske natur,

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo Forord Med denne indsatsplan tages det første skridt mod en koordineret bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Rudersdal Kommune. Kæmpebjørneklo kan vokse næsten alle

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Albertslund Kommune 2009 www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo. Skovsø-Gudum Å

SLAGELSE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo. Skovsø-Gudum Å SLAGELSE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo Nr. 1 Skovsø-Gudum Å 2006-2016 Titel: Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo Skovsø-Gudum Å (2006-2016) Udarbejdet

Læs mere

Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Park og Natur Natur, Miljø og Trafik By og Kulturforvaltningen Odense Kommune Se også www.odense.dk/tip Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Kæmpe-bjørneklo er invasiv

Læs mere

2014-2017 Udgave i høring i perioden 17. februar 2014 11. april 2014

2014-2017 Udgave i høring i perioden 17. februar 2014 11. april 2014 Forslag til revideret indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2014-2017 Udgave i høring i perioden 17. februar 2014 11. april 2014 Revideret indsatsplan for Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Køge Kommune

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2011-2021

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2011-2021 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2011-2021 Center for Plan og Miljø april 2014 2 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Fredensborg Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Læs mere

BEKÆMPELSE AF KÆMPE- BJØRNEKLO

BEKÆMPELSE AF KÆMPE- BJØRNEKLO BEKÆMPELSE AF KÆMPE- BJØRNEKLO I BALLERUP en fælles indsats kan gøre en forskel Kæmpe-Bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) er en smuk, men farlig plante, som vi skal gøre en ekstra indsats for at bekæmpe

Læs mere

FORSLAG til politisk behandling i Miljø- og Teknikudvalget

FORSLAG til politisk behandling i Miljø- og Teknikudvalget Indsatsplan Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Norddjurs Kommune 2014-2024 FORSLAG til politisk behandling i Miljø- og Teknikudvalget Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo (Heracleum mantegazzianum)

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Kolding Kommune 2011-2020. KOV1_Kvadrat_RØD

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Kolding Kommune 2011-2020. KOV1_Kvadrat_RØD KOV1_Kvadrat_RØD Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Kolding Kommune 2011-2020 Indhold 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Formål... 4 4 Indsatsområde og gyldighedsområde... 4 5 Bekæmpelsespligt...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3. 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4. 1.2 Forveksling med andre planter... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3. 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4. 1.2 Forveksling med andre planter... 5 Indholdsfortegnelse 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4 1.2 Forveksling med andre planter... 5 2. Forholdsregler i forhold til plantesaften... 5 3. Vejledning i bekæmpelse

Læs mere

FORSLAG til politisk behandling i Miljø- og Teknikudvalget

FORSLAG til politisk behandling i Miljø- og Teknikudvalget Indsatsplan Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Norddjurs Kommune 2014-2024 FORSLAG til politisk behandling i Miljø- og Teknikudvalget Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo (Heracleum mantegazzianum)

Læs mere

INDSATSPLAN. Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Vejen Kommune. Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo

INDSATSPLAN. Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Vejen Kommune. Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo INDSATSPLAN Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo Vejen Kommune Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Lay out: Vejen

Læs mere

Indsatsplan for Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Brønderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø, Vand og Natur - 2008

Indsatsplan for Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Brønderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø, Vand og Natur - 2008 Indsatsplan for Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Brønderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø, Vand og Natur - 2008 Adresse ved besøg: Miljø, Vand & Natur, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Læs mere

Den 4. september 2008 vedtog Teknik- og Miljøudvalget en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Sønderborg Kommune.

Den 4. september 2008 vedtog Teknik- og Miljøudvalget en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Sønderborg Kommune. Midtvejsevaluering af Indsatsplanen for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Sønderborg Kommune 2008-2018 April 2014 Forord Den 4. september 2008 vedtog Teknik- og Miljøudvalget en indsatsplan for bekæmpelse

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Furesø Kommune 2012-2018

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Furesø Kommune 2012-2018 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Furesø Kommune 2012-2018 FORSLAG TIL INDSATSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF KÆMPEBJØRNEKLO I FURESØ KOMMUNE 2012-2018 2 Indhold 1 Indledning...4 2 Lovgrundlag...4

Læs mere

Indhold 1. Indledning..3 2. Lovgrundlag..3 3. Indsatsområde..3 4. Gyldighedsområde..4 5. Bekæmpelsespligt...4 5.1 Tidsfrister for bekæmpelse...4 6.

Indhold 1. Indledning..3 2. Lovgrundlag..3 3. Indsatsområde..3 4. Gyldighedsområde..4 5. Bekæmpelsespligt...4 5.1 Tidsfrister for bekæmpelse...4 6. 1 Indhold 1. Indledning..3 2. Lovgrundlag..3 3. Indsatsområde..3 4. Gyldighedsområde..4 5. Bekæmpelsespligt...4 5.1 Tidsfrister for bekæmpelse...4 6. Håndhævelse af planen..4 6.1 Kontrol og påbud.4 6.2

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Sorø Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Sorø Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Sorø Kommune Udarbejdet for Sorø Kommune, Fagcenter Plan & Miljø af Biomedia, Januar 2009 Revideret Januar 2012 1 Forord Med denne indsatsplan tages det

Læs mere

Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo Bekæmpelse af kæmpebjørneklo kræver, at man vælger de rigtige bekæmpelsesmetoder, og at man gennemfører en systematisk indsats gennem flere år. Dette hæfte fortæller, hvordan du i praksis kan komme kæmpebjørneklo

Læs mere

Center for Teknik & Miljø INDSATSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF KÆMPE-BJØRNEKLO 2013-2023

Center for Teknik & Miljø INDSATSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF KÆMPE-BJØRNEKLO 2013-2023 Center for Teknik & Miljø INDSATSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF KÆMPE-BJØRNEKLO 2013-2023 Udarbejdet af: Charlotte Rosenblad Ralund Februar 2013 For: Faxe Kommune Center for Teknik & Miljø Industrivej 2 4683 Rønnede

Læs mere

Center for Teknik & Miljø INDSATSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF KÆMPE-BJØRNEKLO 2013-2023

Center for Teknik & Miljø INDSATSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF KÆMPE-BJØRNEKLO 2013-2023 Center for Teknik & Miljø INDSATSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF KÆMPE-BJØRNEKLO 2013-2023 Udarbejdet af: Charlotte Rosenblad Ralund Februar 2013 For: Faxe Kommune Center for Teknik & Miljø Industrivej 2 4683 Rønnede

Læs mere

Kæmpebjørneklo. Vejledning i bekæmpelse

Kæmpebjørneklo. Vejledning i bekæmpelse Kæmpebjørneklo Vejledning i bekæmpelse 2005 Historie og udbredelse i Danmark Kæmpebjørnekloen blev indført til Danmark før 1830 som prydplante. Den bredte sig langsomt fra enkelte haver og parker til større

Læs mere

Forord. Indsatsplanen er vedtaget på Teknik og miljøudvalgsmøde den 4. september 2008.

Forord. Indsatsplanen er vedtaget på Teknik og miljøudvalgsmøde den 4. september 2008. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Sønderborg Kommune 2008-2018. Forord Med denne indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo tager Sønderborg Kommune et vigtigt skridt i de langsigtede

Læs mere

bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Københavns Kommune.

bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Københavns Kommune. bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Københavns Kommune. Forord Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet

Læs mere

En kommune uden bjørneklo. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2014-2023 UDKAST. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2014-2023

En kommune uden bjørneklo. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2014-2023 UDKAST. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2014-2023 En kommune uden bjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2014-2023 UDKAST Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2014-2023 1 Udarbejdet af Rudersdal Kommunes Natur, Park og Miljøafdeling

Læs mere

Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo Udgivet af: HedeDanmark a/s, tlf 87 28 10 00, www.hededanmark.dk Orbicon A/S, tlf. 46 30 03 10, www.orbicon.dk Hedeselskabet,

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Kort over de 4 forsøgsområder. Natur og Grønne områder Enghavevej Herning Tlf.: Lokal

TEKNIK OG MILJØ. Kort over de 4 forsøgsområder. Natur og Grønne områder Enghavevej Herning Tlf.: Lokal TEKNIK OG MILJØ Glansbladet Hæg På Teknik og Miljøudvalgets møde den 3. september 2012 (punkt 171. Bekæmpelse af den invasive art glansbladet hæg med Roundup), blev det besluttet at iværksætte en forsøgsordning

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2011-2016

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2011-2016 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2011-2016 Center for Teknik & Miljø Vej- & Landskabssektionen Sagsnr. 2010-749 Dok.nr. 2011-8677 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2011-2016 Indsatsplan

Læs mere

Derfor skal den bekæmpes!

Derfor skal den bekæmpes! Bekæmp kæmpe-bjørneklo Hvis kæmpe-bjørneklo får lov spreder den sig i store, høje bestande, der fortrænger al anden vegetation og skaber risiko for skader på mennesker. Derfor skal den bekæmpes! På grund

Læs mere

En grundig vejledning i bekæmpelse af kæmpebjørneklo findes i Bilag 2.

En grundig vejledning i bekæmpelse af kæmpebjørneklo findes i Bilag 2. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i område ved Søndersø 2010-2016 2 Indhold 1 Indledning...4 2 Lovgrundlag...4 3 Formål...5 4 Indsatsområde og gyldighedsområde...5 5 Bekæmpelsespligt...5 6 Tidsfrister

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Lovgivning om bekæmpelse af kæmpebjørneklo og administrativ forvaltning af loven... 3 2. Botanik... 4 3.

Indholdsfortegnelse 1. Lovgivning om bekæmpelse af kæmpebjørneklo og administrativ forvaltning af loven... 3 2. Botanik... 4 3. Handleplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Nyborg Kommune 2009 Indholdsfortegnelse 1. Lovgivning om bekæmpelse af kæmpebjørneklo og administrativ forvaltning af loven.... 3 2. Botanik... 4 3. Biologiske

Læs mere

INDSATSPLAN INDSATSPLAN. for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Egedal Kommune

INDSATSPLAN INDSATSPLAN. for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Egedal Kommune INDSATSPLAN INDSATSPLAN for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Egedal Kommune 2012 2022 2 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indholdsfortegnelse Hvorfor bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo?...3 Identifikation

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Lejre Kommune ( )

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Lejre Kommune ( ) Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Lejre Kommune (2008-2017) Lejre Kommune Teknik & Miljø Titel: Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Lejre Kommune (2008-2018). Udarbejdet af: I samarbejde

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i den nordøstlige del af Næstved Kommune 2013 2022

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i den nordøstlige del af Næstved Kommune 2013 2022 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i den nordøstlige del af Næstved Kommune 2013 2022 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 4 3 Formål... 4 4 Indsatsområde og gyldighedsområde... 4 5

Læs mere

Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Vejledning til grundejere

Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Vejledning til grundejere Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Vejledning til grundejere Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kæmpe-bjørneklos økologi... 3 1.1 Kæmpe-bjørneklos udseende... 4 1.2 Forveksling med andre planter... 5 2. Forholdsregler

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Allerød Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Allerød Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Allerød Kommune 2017-2027 Allerød Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Indsatsområde... 3 Bekæmpelsens udførelse...

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2010 2021 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Hillerød Kommune Indsatsplanen er udarbejdet af en tværgående projektgruppe i Hillerød Kommune bestående

Læs mere

Sådan bekæmper du kæmpebjørneklo

Sådan bekæmper du kæmpebjørneklo Sådan bekæmper du kæmpebjørneklo Sådan genkender du kæmpebjørnekloen Du kan kende kæmpebjørnekloen på de meget store grundblade (op til en halv meter lange), som viser sig i april-maj. Grundbladene er

Læs mere

Handleplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Kerteminde Kommune

Handleplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Kerteminde Kommune Handleplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Kerteminde Kommune Februar 2008 Indledning Denne handleplan tilkendegiver Kerteminde Kommunens strategi for bekæmpelse af den invasive plante Kæmpe Bjørneklo.

Læs mere

Forebyggelse og bekæmpelse af Invasive plantearter

Forebyggelse og bekæmpelse af Invasive plantearter Forebyggelse og bekæmpelse af Invasive plantearter det økologiske råd Indhold 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 5 3. Invasive plantearter 9 3.1 Hvad betinger invasive arters udbredelse? 3.2 Spredningsveje

Læs mere

Slotsmosens Kogræsserselskab Slangerup

Slotsmosens Kogræsserselskab Slangerup Slotsmosens Kogræsserselskab Slangerup Demonstrationsforsøg med frahegning af dele af folden i en periode, slåning af lyse-siv og vurdering ved årets afslutning Tekst ved naturkonsulent Anna Bodil Hald,

Læs mere

BEKÆMPELSE AF KÆMPE- BJØRNEKLO. Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Københavns Kommune.

BEKÆMPELSE AF KÆMPE- BJØRNEKLO. Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Københavns Kommune. BEKÆMPELSE AF KÆMPE- BJØRNEKLO Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Københavns Kommune. Forord Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet

Læs mere

1. 1,2 kg. 2. 1,8 kg

1. 1,2 kg. 2. 1,8 kg Hvor stammer Bisamrotten fra? 1. Asien 2. Nordamerika 3. Centraleuropa Du får et Forebyggelseskort, fordi der sættes fælder op i din by. Hvor høj en vægt kan en Bisamrotte opnå? (tre svarmuligheder) 1.

Læs mere

PESTICIDHANDLINGSPLAN AFVIKLING AF BRUG AF PESTICIDER PÅ KOMMUNALT EJEDE AREALER I FAXE KOMMUNE

PESTICIDHANDLINGSPLAN AFVIKLING AF BRUG AF PESTICIDER PÅ KOMMUNALT EJEDE AREALER I FAXE KOMMUNE PESTICIDHANDLINGSPLAN AFVIKLING AF BRUG AF PESTICIDER PÅ KOMMUNALT EJEDE AREALER I FAXE KOMMUNE VEDTAGET AF FAXE BYRÅD 30. MAJ 2013 Side 1 Indledning De tidligere kommuner, der nu udgør Faxe Kommune, har

Læs mere

Geder som naturplejer - med fokus påp. gyvel - Rita Merete Buttenschøn

Geder som naturplejer - med fokus påp. gyvel - Rita Merete Buttenschøn Geder som naturplejer - med fokus påp gyvel - Rita Merete Buttenschøn Skov & Landskab, Københavns K Universitet Forsøgsareal: Ca. 40 ha stort overdrev på Mols (habitatnaturtype surt overdrev ) Græsningsdrift

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N200 Navnsø med hede Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok?

Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok? Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok? Naturhistorisk forening for Nordsjælland den 25. april 2012 Hanne Stensen Christensen (Chef for Natur og Vandkontoret Næstved Kommune) Hvad vil jeg sige?

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Vordingborg Kommune 2014 2023.

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Vordingborg Kommune 2014 2023. Indsatsplan for bekæmpelse af æmpe-bjørneklo i Vordingborg ommune 2014 2023. Indhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning...3 ovgrundlag...3 Formål...3 Indsatsområde og gyldighedsområde...3 Bekæmpelsespligt...3

Læs mere

Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016

Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Allerød Kommune Teknik & Miljø Bjarkesvej 2 3450 Allerød Juni 2006 Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo

Læs mere

Møde med Grønt Råd 16. august Status Vand- og naturhandleplanerne

Møde med Grønt Råd 16. august Status Vand- og naturhandleplanerne Møde med Grønt Råd 16. august 2012 Status Vand- og naturhandleplanerne Proces og tidsplan Forslag til handeplan, senest ½ år efter vedtaget statslig plan 28. marts 2012. Grønt Råd - drøftelse af handleplaners

Læs mere

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan.

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan. Hvad er en vandplan? En vandplan beskriver, hvor meget et vandområde skal forbedres - og den fortæller også, hvordan forbedringen kan ske. Det er kommunerne, der bestemmer, hvordan det skal ske. Vandplanerne

Læs mere

Naturpleje i Terkelsbøl Mose

Naturpleje i Terkelsbøl Mose Naturpleje i Terkelsbøl Mose I dette efterår/vinter gennemføres et større naturplejeprojekt i Terkelsbøl Mose nord for Tinglev. Da denne mose sammen med Tinglev Mose udgør et NATURA 2000-område, har myndighederne

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Nordjylland

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Nordjylland Ploven fjerner 3 beskyttet natur Naturbeskyttelsesloven fra 1992 indeholder bestemmelser om beskyttelse af bestemte naturtyper. Disse bestemmelser er beskrevet i lovens 3. Mange naturområder er forsvundet

Læs mere

Kommunale naturhandleplaner

Kommunale naturhandleplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Dato 13. marts 2017 Kommunale naturhandleplaner 2016-2021 Forslag om kommunale naturhandleplaner for 2016-2021. Planerne

Læs mere

Tilskud til Naturpleje

Tilskud til Naturpleje Tilskud til Naturpleje Projekttilskud til naturpleje, maj 2014 Rydning: 38 ansøgninger, 327,33 ha, 5.969.861,69 kr. Hegning: 264 ansøgninger, 5.775,97 ha, 35.882.264,15 kr. I alt 290 ansøgninger på rydning

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0620 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0620 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0620 Bilag 2 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGET Kommissionens forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om forebyggelse og håndtering af introduktion

Læs mere