Bestyrelsens opgaver og pligter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens opgaver og pligter"

Transkript

1 Kendt dit bestyrelses ansvar. Uanset om du er medlem af bestyrelsen i en lille forening eller en større, eller en virksomhed er det vigtigt, at du er bekendt med dit ansvar, som bestyrelsesmedlem. Du har også medansvaret for hvad andre i bestyrelsen foretager sig. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Ordstyrer som er overdraget generalforsamlingsansvaret af generalforsamlingen (foreningens medlemmer) er øverst myndighed under dens afvikling, underskriver referater. Ordstyreren kan suspendere mødet efter givne regler, om nødvendigt. Det er generalforsamlingen (ejerne eller medlemmerne) der bestemmer over firmaet eller foreningen. På årets generalforsamling vælger medlemmerne nogle få personer til at varetage deres interesser i det kommende år disse personer kaldes nu for bestyrelsen. Formanden har hovedansvaret og er derfor ofte valgt særskilt. exà Éz ÑÄ zà exäaecck Bestyrelsens opgaver og pligter Hvordan du skal forholde dig, hvis der er uregelmæssigheder eller rod i regnskabet, et regnskabsprogram som kommer og går. Hvordan du sikrer dig mod mandatsvig Hvordan du sikrer, at foreningens vedtægter er tidssvarende og tager højde for det hele. Man skal passe på, at toget ikke bare kører derud af, ukendskab eller dumhed fritager ikke nogen for ansvar. Leo Bergsted Mortensen Continue A/S

2 Bestyrelsens ansvar og pligter Hvornår er man en forening i Juridisk forstand Vedtægternes vigtigste punkter Forhandlingsprotokollen og referater Bestyrelsens beføjelser Hvem hæfter for aftaler Revisorernes rolle Ansvaret for skadegørende handlinger Medlemmernes handlinger Bestyrelsens handlinger og alder Det strafferetslige ansvar

3 Hvornår er man en forening i juridisk forstand? Normalt stiftes en forening ved, at en gruppe mennesker finder sammen om en aktivitet eller interesse, som de bedst kan dyrke i et fællesskab og så er foreningen i realiteten allerede født. Det er nemlig helt op til stiftelsesgruppen selv at bestemme, hvor meget man vil gøre ud af formaliteter. Men normalt er et sæt nedskrevne vedtægter så at sige den nye forenings dåbsattest. I det daglige er et sæt nedskrevne vedtægter en god hjælp for et foreningsliv. Derfor bør man ved foreningens stiftelse nøje fastsætte de nærmere regler for foreningens virke og formål, valg af bestyrelse, bestyrelsens arbejdsområder og kompetence osv. Populært sagt er det nok de færreste bestyrelser, der til daglig skænker vedtægterne ret mange tanker men opstår der uenighed og interne stridigheder i en forening, er et sæt effektive vedtægter til stor hjælp. Foreningens vedtægter er nemlig først og fremmest udadtil det juridiske grundlag for foreningens eksistens. Vedtægterne er sammen med referatet for den seneste generalforsamling den form for dokumentation, som pengeinstitutter, postgiro og offentlige myndigheder kræver som bevis på foreningens eksistens. Derfor bør bestyrelsen med passende mellemrum se kritisk på foreningens vedtægter og vurdere, om de fortsat svarer til de faktiske og aktuelle forhold i foreningen. Vedtægternes vigtigste punkter Som allerede fortalt findes der intet generelt krav om, at foreninger skal have vedtægter. Der eksisterer ej heller krav om at vedtægter i givet fald skal have et bestemt indhold. I nogle tilfælde kræver både regionale og landsdækkende paraplyorganisationer dog vedtægterne til gennemsyn og godkendelse ved ansøgninger om medlemskab. Der kan opstilles en række punkter, som naturligt bør indgå i en hver forenings vedtægter: Foreningens navn. Foreningens hjemsted. Foreningens formål. Optagelse af medlemmer hvem og hvordan. Udmeldelse af medlemmer og eksklusion af medlemmer. Bestemmelser for fastsættelse og betaling af kontingent. Ordinær generalforsamling og dens dagsorden. Betingelser for ekstraordinær generalforsamling. Valg af bestyrelse. Konstituering af bestyrelsen. Regnskab og revision. Vedtægtsændringer.

4 Forretningsorden for bestyrelsen Som supplement til vedtægter kan bestyrelsen med fordel udvikle sig en forretningsorden. Forretningsordenen er groft sagt et sæt spilleregler for arbejdet og dets fordeling i bestyrelsen. I forretningsordenen er der fastsat, hvor mange møder bestyrelsen skal holde, regler for indkaldelse, mødeledelse, regnskabsopfølgning samt ikke mindst referat af møderne. Forhandlingsprotokol og referater l de fleste foreningers vedtægter eller i forretningsordenen kræves det, at bestyrelsen og eventuelle udvalg fører protokol over møderne. l forhandlingsprotokollen indføres referat af de beslutninger der træffes på foreningens generalforsamling og bestyrelsesmøder. Forhandlingsprotokollen er dokumentation for hvad der er behandlet af sager og besluttet på møderne. Indadtil lægges protokollen til grund, hvis der opstår tvivl om indholdet i en beslutning. Udadtil fungerer protokollen som dokumentation overfor myndigheder, pengeinstitutter og forretningsforbindelser. Revisionen skal også gennem protokollen kunne kontrollere, om der er lovlig beslutning bag foreningens udgifter. Det er i øvrigt fornuftigt at skrive i referatet, hvem der er ansvarlig for opfølgning af de enkelte beslutninger. Er et eller flere bestyrelsesmedlemmer ikke enig med flertallet, skal deres særsynspunkt noteres i bestyrelsesreferatet, hvis det mod forventning ikke er noteret deri, har vedkommende naturligvis krav på at få særstandpunkt noteret i det referat, hvori det mangler. Efter bestyrelsesmedlemmets godkendelse af referatet (helt ved underskrift) bortfalder denne ret. Det tilrådes, at man på næste bestyrelsesmøde lade referatet underskrive og tydeliggøre i samtlige referater hvem der har deltaget i mødet. Referaterne skal til enhver tid kunne findes i protokollen, således medlemmerne og myndighederne efter ønske kan gennemgå den. Et bestyrelsesmedlem har pligt til at værne om sit personlige mandat, som blev tildelt denne af foreningens øverste myndighed generalforsamlingen. Hvis et personligt mandat beklikkes af en af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, bør det medføre fratrædelses konsekvenser for udøveren, da den eller de derved angriber generalforsamlingen. Det samme gælder for et bestyrelsesmedlem, som ligger og ringer rundt for at tiltuske sig sympati og derved gør bestyrelsesarbejdet unødig anstrengt, her bør formanden træde i karakter og foranledige en ekskludering af den illoyale udøver. Rent praktisk vil det være en fordel at bruge løsbladsprotokoller i A4 formatet, som gør det muligt at skrive referater på maskine. Det gør det samtidig nemt at udsende kopier til bestyrelsens medlemmer forinden næste møde. Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer >>som deltog i det mødet<<, og som referatet henviser til.

5 Bestyrelsens beføjelser l princippet er bestyrelsens medlemmer ikke hævet over foreningens andre med lemmer men vedtægterne giver eller pålægger bestyrelsen arbejdsopgaver og dermed også beføjelse til at optræde på hele foreningens vegne. Det er således vedtægterne, der afgør hvor langt en bestyrelse kan gå med hensyn til dispositioner og i den sidste ende er generalforsamlingen foreningens højeste myndighed, bestyrelsen kan aldrig overstræde et mandat givet af en generalforsamling, i givet fald hæfter bestyrelsen eller de medlemmer som har overtråd beføjelsen. Eksempel: Hvis en bestyrelse anvender mere end den har fået generalforsamlingens beføjelse til at bruge, så hæfter bestyrelsen personligt, til en ny generalforsamling enten accepter eller afviser at betale. Kun den som i et referat eller skriftligt har protesteret går fri af denne personlige hæftelse. Helt generelt er det bestyrelsens opgave at stå for foreningens daglige drift og føre tilsyn med foreningens aktiviteter. Det er vanskeligt at fastsætte konkrete regler for hvilke beslutninger, som bestyrelsen bør forelægge generalforsamlingen. Det afhænger helt af forening dens størrelse og traditioner. Under alle omstændigheder bør eksempelvis køb og salg af fast ejendom, større udvidelse af eksisterende bygninger, optagelse af lån og anden omfattende økonomisk risiko altid forelægges generalforsamlingen. Selv om hele bestyrelsen er ansvarlig for foreningens drift, er ansvaret for økonomien i første omgang placeret hos den valgte kasserer. Kassereren har det daglige ansvar for foreningens penge og andre aktiver og dermed pligt til at forvalte disse efter generalforsamlingens og bestyrelsens anvisninger. Det er muligt at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring, som dækker foreningens tab ved underslæb og bedrageri begået af kassereren. Formanden tegner normalt foreningen ud af til, hvor bestyrelsesmedlemmerne tegner den indadtil, hvis ikke andet er aftalt. Det kan fremgå af vedtægterne, at eksempelvis formanden og kassereren tegner foreningen. Det betyder, at en aftale kun er gyldig når både formanden og kassereren accepterer den. Formand, og kasserer må alene acceptere aftaler, der er i overensstemmelse med bestyrelsesflertallets beslutninger. Men indeholder vedtægterne ikke særlige tegningsregler, vil det i hvert enkelt tilfælde være afgørende, om bestyrelsen eller de enkelte medlemmer handler ifølge sædvane for den pågældende forening. Hvis det er tilfældet, er foreningen bundet af aftalen. I det daglige kan bestyrelsen indgå aftaler og foretage indkøb som direkte udspringer af foreningens formål og aktiviteter. I foreninger optræder der som hovedregel flest personer uden bestyrelseskompetence, i sagen natur betyder det flere problemstillinger ved efterfølgende straffeudmåling. Det betyder, at foreningen ikke bliver forpligtet, hvis bestyrelsen eksempelvis begynder at drive en danserestaurant men derimod hæfter foreningen for underskud på enkeltstående foreningsarrangement er som baller og byfester.

6 Det betyder også, at bestyrelsen i en idrætsforening eksempelvis kan træffe aftale med trænere og instruktører, så længe man holder sig inden for det aftalte /økonomisk forsvarlige. Er foreningen organiseret således, at de enkelte aktivitetsgrene administreres af udvalg, kan der kun ansættes trænere og instruktører i overensstemmelse med generalforsamlingen / godkendte budgetter eller med bestyrelsens godkendelse. Hvem hæfter for aftaler Sammenfattende kan det herefter konstateres, at det er foreningen, der hæfter for de aftaler, som bestyrelsen indgår så længe de ligger inden for mandatet. Det betyder med andre ord, at det er foreningens kasse, der skal betale gildet. Og her er det vigtigt at understrege, at de menige medlemmer af en forening ikke solidarisk hæfter for de aftaler, som foreningen har indgået selvom aftalen er godkendt på en generalforsamling. Det vil sige, at en kreditor ikke kan hente sine penge hos medlemmerne, hvis en forening må give op på grund af økonomiske problemer hvis gælden kan placeres på et bestyrelsesansvar, så hæfter bestyrelsen personligt. For bestyrelsens medlemmer gælder det, at det enkelte bestyrelsesmedlem kun personligt kan drages økonomisk til ansvar, når der er handlet åbenlyst uansvarligt eller direkte bedragerisk. Og i den sidste ende bliver det op til en domstol at afgøre den konkrete sag. Normalt vil et personligt ansvar alene kunne pålægges de bestyrelsesmedlemmer, som har stemt for den pågældende beslutning mens bestyrelsesmedlemmer, der har stemt imod, vil blive frifundet. Derfor er referaterne en sikkerhed for at det enkelte bestyrelsesmedlem kan påvise, at det har handlet korrekt, i tilfælde af en ekstraordinær generalforsamling, hvor et eller flere medlemmer har en opfattelse af at bestyrelsen har handlet uagtsom, eventuelt i strid med det tildelte generalforsamlingsmandat. l særlig tilfælde kan passivitet medføre et bestyrelsesansvar. Derfor må det i sådanne situationer præciseres, og klart fremgå at bestyrelsesmedlemmet har stemt for eller imod. l værste fald må et bestyrelsesmedlem sørge for at få indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling om spørgsmålet. Under alle omstændigheder skal bestyrelsen stå til ansvar for foreningens økonomi på generalforsamlingen og selv om bestyrelsens dispositioner er i overensstemmelse med de formelle krav, kan en folkevalgt person afsættes til en hver tid. Omvendt kan en enig generalforsamling også beslutte, at den ikke vil retsforfølge svigt hos bestyrelsen, der har medført økonomiske tab for foreningen. Revisorernes rolle Revisorerne er medlemmernes tillidsrepræsentanter. Revisorerne har ret til at se alle bøger vedrørende foreningens regnskab og ret til at kontrollere regnskabet og ret til at kontrollere foreningens kasse og beholdninger i øvrigt. Bestyrelsen har pligt til at give revisorerne alle de oplysninger, som forlanges til vurdering af regnskabet. Revisorerne har pligt til at underrette foreningens bestyrelse omgående, hvis der konstateres større fejl eller direkte uregelmæssigheder. Ansvaret for skadegørende handlinger

7 En forening kan, som alle andre, alene blive pålagt et ansvar for såkaldt skadegørende handlinger, hvis der foreligger et ansvarsgrundlag i form af direkte fejl, forsømmelse eller i særlige tilfælde en undladelse fra foreningens side. Eller sagt med andre ord der skal være handlet på en måde som en normal fornuftig person ikke ville have gjort i en tilsvarende situation. Desuden skal det understreges, at hændelige skader aldrig kan medføre et erstatningsansvar. Medlemmernes handlinger Normalt vil foreningen ikke være ansvarlig for skadegørende handlinger, som de menige medlemmer er årsag til, selvom de sker i foreningens regi såfremt foreningen ikke kan bebrejdes manglende tilsyn eller instruktion. Dog skal medlemmet påse, at det mandat som bestyrelsesmedlemmet har fået af generalforsamlingen ikke tilsidesættes da det som oftest er et personligt mandat. Et bestyrelsesmedlem forvalter sit personlige generalforsamlingsmandat i henhold til foreningens vedtægter og det medlemmet finder for rigtigst for foreningen. Hvis medlemmet ikke foretager sig noget kan det medføre et såkaldt passivt ansvar. Medlemmet skal sørge for at dennes mening noteres korrekt i foreningens referater også ved uenighed, da et bestyrelsesmedlem ikke har større beføjelser end det mandat denne har fået af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne er sidestillet med foreningens øvrige medlemmer, som i øvrigt skal have adgang til at se alle referaterne, og de bør i øvrigt bør være fyldestgørende og omhyggeligt skrevet. Bestyrelsens handlinger Derimod vil foreningen kunne gøres ansvarlig for skadegørende handlinger hos bestyrelsen og andre af foreningens folkevalgte ledere og ansatte trænere og i disse tilfælde skal foreningens forsikring eller kasse betale den eventuelle erstatning. Det er i den forbindelse værd at bemærke sig, at foreninger er omfattet af en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, en af fem kollektive forsikringer nemlig ansvarsforsikring, en ulykkesforsikring, en retshjælpsforsikring og eventuel en rejseforsikring. Kun hvis bestyrelsens medlemmer handler i direkte strid med foreningens instrukser eller det tildelte mandat, vil der kunne være tale om et personligt økonomisk ansvar. Det strafferetslige ansvar Hovedreglen er, at en forening ikke som sådan kan drages strafferetsligt til ansvar det er jo umuligt at sætte en forening i fængsel. Dog kan en forening idømmes bøder og der kan ske konfiskation (inddragelse) af penge tjent ved eksempelvis ulovligt spil. Derimod risikerer bestyrelsesmedlemmer, der har medvirket til en ulovlig handling eller undladelse og dermed tilsidesættelse af det givne mandat, i værste fald frihedsstraf. Man slipper ikke for straf ved at henvise til, at man udelukkende har handlet på foreningens vegne. Typisk straffes bestyrelsesmedlemmer for (ulovligt) at holde offentlige lotterispil og baller, sort betaling omgjort i gaver. Der er givet klækkelige bøder ved overtrædelse af skatteloven, her hæfter de bestyrelsesmedlemmer som har indgået aftalen, de som passivt har medvirket til ulovlighederne har pådraget sig samme ansvar. Der skal foreligge et referat som tydeliggør, at medlemmet har protesteret. Eksempelvis ved at undlade at fortælle skattevæsenet om udbetalinger af løn altså populært sagt penge under bordet, omveksling til naturalier eller andre former for sorte penge. Skat har udgivet et særligt informationshæfte

8 om foreningers skatteforhold. Det er indlysende, at bestyrelsesmedlemmer, der tager af kassen på en eller anden måde, risikerer frihedsstraf. Endelig kan det nævnes, at en bestyrelse gør sig skyldig i kreditbedrageri, hvis den på trods af viden om, at foreningen ikke kan betale, stifter gæld uden at oplyse modparten om de faktiske forhold eller hvis den har overtrådt et generalforsamlingsmandat. Et eksempel på kreditbedrageri er, at en bestyrelse på kredit køber sejl for kroner dagen før den indkalder til ekstraordinær generalforsamling for at lukke foreningen på grund af dårlig økonomi. Eller pådrager sig et ansvar ved at overskride et beløb som en generalforsamling har øremærket foreningen kan nægte at betale en eventuel overskridelse af det mandat, som en bestyrelse har fået til opgave at administrere. Generalforsamlingen har ikke givet sit mandat til en kollektiv bestyrelse, såfremt det enkelte bestyrelsesmedlem er valgt direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne pådrager sig et personligt ansvar, fordi det er deres pligt at tage vare om deres personlige bestyrelsesmandat og søge for at protokollen er udførlig. Faresignalerne Det er vigtigt, at der er et planlagt gennemtræk i en bestyrelse, jo længere der går mellem udskiftningerne, desto sværere bliver det at få øje på afløseren. Hvis en bestyrelse sidder for længe overgår klubben langsomt fra udvikling til afvikling = udviklingsarbejde afløses af system vedligeholdelse på forskellige niveauer, alt afhængig af udvalgsstrukturen. Et bestyrelsesmedlem bør maks. sidde i 5 6 år, derefter må medlemmet vente seks år på igen at blive valgbar. En gammel bestyrelse opfatter sig selv som klubben, og bliver sur hvis den ikke får sin vilje, den føler sig enevældig og besidder inden længe en arrogance, som er dræbende for klubben. Faresignalerne kan være, at bestyrelsesmedlemmerne opfatter sig som hertuger med fast plads i hertugdømmet, med andre ord tror de at de har en uskrevet ret til at sidde på en bestyrelsesplads i DERES forening. Dels begynder de at manipulere og lave forhåndsaftaler forinden bestyrelsesmøderne, dels gennemtrumfe deres egene interesser og dels tale nedgørende om andres forslag, når de føler sig truet i deres enevælde. Copyright 2002 Forfatter Leo B. Mortensen

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

IDRÆTSFORENINGENS ANSVAR HVOR GALT KAN DET GÅ?

IDRÆTSFORENINGENS ANSVAR HVOR GALT KAN DET GÅ? IDRÆTSFORENINGENS ANSVAR HVOR GALT KAN DET GÅ? Idrætsforeningens ansvar Hvem er idrætsforeningen? I Danmark er vi glade for foreninger. Alene inden for idrættens verden er der over 13.000 foreninger. Men

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget Økonomi og Regnskab Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte og Arealudvalget

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Vejledning om køb og salg af heste

Vejledning om køb og salg af heste Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Oktober 2012 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Vi er glade for de mange positive tilbagemeldinger vi fået, både til det nye layout af nyhedsbrevet

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere