Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol"

Transkript

1

2 Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014

3 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol Udgiver: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Udgivelsesår: 2014 Udgave, oplag: 1. udgave, 1. oplag, 200 eks ISBN (trykt udgave) ISBN (elektronisk udgave) Foto: Tegnestuen Jens V. Nielsen Press Tryk og bogbind: GP Tryk Pris: 80 kr. (inkl. 25% moms) ved henvendelse til: 2

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning... 5 Kapitel 2. Egenkontrol en vej til større effektivitet Krav til et system for egenkontrol Forvaltningsrevision Certificering Overvejelser Kapitel 3. Eksisterende rammer for forvaltningsrevision Gældende generelle regler og god offentlig revisionsskik Forvaltningsrevision i almene boligorganisationer Kapitel 4. Forvaltningsrevision i dag: Undersøgelsesresultater og erfaringer Beboerdemokratiets rolle Metodekravet om skriftlige forretningsgange Metodekravet om mål- og resultatstyring Revisors rolle og rapportering Revisors og tilsynets kontrol Samlet vurdering af forvaltningsrevisionens gennemførelse og virkning Arbejdsgruppens vurdering Overvejelser Kapitel 5. Bedre økonomistyring med udgangspunkt i forvaltningsrevision overvejelser om fremtidige retningslinjer Baggrund og sigte Boligorganisationens rolle Revisors rolle Kommunens og Landsbyggefondens rolle Produktivitetsnøgletal Metoder og redskaber: En værktøjskasse Bilag 1. Et grundlag for egenkontrol: Sektorens nøgletal Bilag 2. Vejledende oversigt over væsentlige virksomhedsområder Bilag 3. Nøgletal og informationer (afkrydsning) i nuværende styringsrapport DEN ALMENE BOLIGSEKTORS EGENKONTROL 3

5

6 Kapitel 1. Indledning Den almene boligsektor blev i 2010 omfattet af en styringsreform i form af en model for mål- og aftalestyring. Som led i styringsreformen indgik, at der efter implementeringen af selve reformen skulle igangsættes et arbejde for at styrke og videreudvikle egenkontrollen i de almene boligorganisationer. Der blev derfor i december 2010 nedsat en arbejdsgruppe, som skulle komme med forslag hertil, og som hermed aflægger rapport. Arbejdsgruppen har haft følgende kommissorium: Med lov nr. 490 af 12. juni 2009, som trådte i kraft 1. januar 2010, blev der gennemført en omlægning af styringen af den almene boligsektor. Det fremgik af bemærkningerne til lovforslaget, at der skal igangsættes et arbejde med henblik på at styrke og videreudvikle egenkontrollen i de almene boligorganisationer. Sigtet med arbejdet er, at boligorganisationerne systematisk skal kontrollere og styrke effektiviteten, produktiviteten og kvaliteten i deres virksomhed og dermed muliggøre en aflastning af det kommunale tilsyn. Med styringsreformen er tilsynet blevet mere samarbejds- og dialogbaseret og boligorganisationerne har fået større frihedsgrader på en række områder. Udover det forbedringspres, som beboerdemokratiet øver, er det derfor nødvendigt, at der stilles krav og tilbydes redskaber til sikring af, at boligorganisationerne fremmer effektivitet og produktivitet. Der er behov for en grundlæggende overvejelse af, hvordan det bedst sikres, at boligorganisationerne i passende omfang anvender metoder til egenkontrol, herunder behovet for en evt. certificeringsordning. Udgangspunktet for egenkontrol er, at den enkelte boligorganisation systematisk skal kontrollere, evaluere og forbedre sig selv. Denne proces skal godkendes af en revisor eller anden ekstern part. Egenkontrollen skal således skabe sikkerhed for, at boligorganisationen arbejder med at forbedre produktiviteten og effektiviteten, arbejder med at udvikle og fastholde kvaliteten af produkter og ydelser, 5 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS EGENKONTROL 5

7 har etableret en betryggende økonomistyring og udviser den fornødne sparsommelighed. Med henblik på at styrke boligorganisationernes egenkontrol nedsættes en arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger om 1) hvilke statslige minimumskrav, der skal stilles til boligorganisationernes egenkontrolindsats og 2) hvilke redskaber, der derudover skal være til rådighed for boligorganisationerne, fx i form af vejledning m.v. 3) hvordan der sikres, at ordningen anvendes af alle boligorganisationer. Arbejdsgruppen skal som led i arbejdet vurdere behovet for at modernisere de eksisterende regler om forvaltningsrevision, og i den forbindelse komme med anbefalinger om eventuelle ændringer, vurdere, om det kan anbefales at etablere en ordning med certificering, vurdere, hvilke informationer vedrørende egenkontrol, det vil være hensigtsmæssigt, kommunen modtager, vurdere behovet for og karakteren af evt. sanktioner ved manglende egenkontrol. Arbejdsgruppen nedsættes med repræsentanter for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (opr. Socialministeriet), KL, Boligselskabernes Landsforening og Landsbyggefonden. Udvalget kan efter behov inddrage relevante myndigheder, interesseorganisationer og sagkyndige. Herunder kan repræsentanter for revisorerne inddrages. Formandskab og sekretariat varetages af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (opr. Socialministeriet). Arbejdsgruppen har haft følgende sammensætning: Specialkonsulent Jacob Østlund Jacobsen (formand), MBBL Chefkonsulent Per Larsen, MBBL 6 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS EGENKONTROL

8 PA Carina Seifert, BL Direktør Michael Demsitz, udpeget af BL Direktør Per Nielsen, AAB Kolding, udpeget af BL Sekretariatschef Birger R. Kristensen, Landsbyggefonden Konsulent Anni Kær Pedersen, KL (indtil jan. 2013) Kristoffer Slottved, KL (fra feb. 2013) Afdelingschef Bent Pedersen, Århus Kommune, udpeget af KL Sekretariat: Specialkonsulent Lars Nielsen, MBBL Specialkonsulent Martin Ino Hansen, MBBL Desuden har specialkonsulent Uffe Andreasen, afdelingsleder Michael Kaadtman og kontorfuldmægtig Katarina Saczek, MBBL bidraget. Som led i arbejdet har sekretariatet foretaget virksomhedsbesøg, interviews og drøftelser med en række boligorganisationer, konsulent- og revisionsfirmaer, FSR danske revisorer samt Rigsrevisionen. Udkast fra arbejdsgruppen har indgået i regeringens arbejde med billige boliger, hvorfra der forventes aflagt rapport i Arbejdsgruppen har holdt 5 møder. 7 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS EGENKONTROL 7

9

10 Kapitel 2. Egenkontrol en vej til større effektivitet Almene boligorganisationers produktivitet og effektivitet er bestemt af en række både ydre og indre faktorer. Regler for finansiering og støtte er eksempelvis betydende ydre faktorer, mens lejernes interesse i en god og billig bolig, som kan gøres gældende gennem beboerdemokratiet, er eksempel på en indre faktor. For at styrke bestræbelserne for stadige forbedringer i sektorens produktivitet og effektivitet kan som supplement til andre virkemidler etableres procedurer for egenkontrol, som først og fremmest bygger på boligorganisationens eget arbejde med at udvikle og forbedre den enkelte virksomhed, men som også tager udgangspunkt i mere faste rammer for denne indsats, herunder i form af krav om, at en ekstern part inddrages for at kontrollere og evt. bistå med processen. Behovet for egenkontrol skal ses på baggrund af sektorens status som modtager af offentlig støtte Krav til et system for egenkontrol Det følger af kommissoriet, at et system for egenkontrol skal: - forbedre sparsommelighed, produktivitet og effektivitet, - udvikle og fastholde kvaliteten af produkter og ydelser - sikre en betryggende økonomistyring. De nærmere krav til et system for egenkontrol må på den ene side afspejle nogle generelle hensyn i forlængelse af ovenstående, og på den anden side de særlige forhold, som er knyttet til den almene boligsektor. Det vurderes således, at: 1) Egenkontrollen skal være præstationsfremmende, dvs. sikre boligorganisationens stadige bestræbelse på at fremme effektivitet. 2) Egenkontrollen skal omfatte effektiv risikostyring, dvs. sikre en resolut reaktion/korrektion, hvis effektiviteten ligger under et forsvarligt niveau. 9 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS EGENKONTROL 9

11 3) Egenkontrollen skal kunne fungere i et samspil med almenboligsektorens beboerdemokrati og det kommunale tilsyn. 4) Kravene til egenkontrollens tilrettelæggelse skal have en karakter, som er forenelig med den lokale fleksibilitet og hensigtsmæssige metodefrihed i boligorganisationernes arbejde, som er forudsat i styringsreformen. 5) Den ressourceindsats, som anvendes til egenkontrol, skal stå i et rimeligt forhold til formålet og den forventede nytte af indsatsen. Med udgangspunkt i de nævnte krav kan den grundlæggende tilgang til egenkontrol overvejes. Som andre organisationer og virksomheder, hvortil der betales offentlig støtte, er almene boligorganisationer omfattet af krav om, at revisionen skal ske på grundlag af god offentlig revisionskik, herunder forvaltningsrevision. I det følgende drøftes, i hvilket omfang reglerne om forvaltningsrevision er udformet eller kunne tænkes udviklet således, at de nævnte krav til egenkontrol i den almene boligsektor bliver imødekommet. Desuden drøftes, i hvilket omfang en certificeringsordning vil kunne udgøre et hensigtsmæssigt element i den almene boligsektors egenkontrol Forvaltningsrevision Der har siden 1999 været krav om, at revisor foretager forvaltningsrevision i almene boligorganisationer. Kravet om forvaltningsrevision er en udmøntning af et generelt krav om, at virksomheder, der modtager offentlig støtte, er underlagt forvaltningsrevision. Forvaltningsrevision er indeholdt i det af Rigsrevisionen fastsatte kodeks god offentlig revisionsskik (GOR). God offentlig revisionsskik omfatter således finansiel revision, juridisk-kritisk revision og 10 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS EGENKONTROL

12 forvaltningsrevision. Ved finansiel revision efterprøver revisor, om regnskabet er rigtigt - dvs. er uden væsentlige fejl og mangler. Ved juridisk-kritisk revision efterprøves, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger (bevillingskontrol), love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endelig vurderes ved forvaltningsrevision, om der udvises skyldige økonomiske hensyn i forvaltningen af de omfattede midler og virksomheder. Herved forstås, at revisor skal vurdere, om de forvaltningsansvarlige har gjort, hvad der er muligt og rimeligt for at sikre sparsommelighed, produktivitet og effektivitet i anvendelsen af offentlige midler. Revisionsopgaven omfatter dels en årlig revision, dels større undersøgelser. Det er Rigsrevisionen, som varetager revisionsopgaven for ministerierne. Derudover foretages også en revision af de enkelte virksomheder i eller uden for ministerierne. Den sidstnævnte revision udføres for nogle virksomheders herunder almene boligorganisationers vedkommende af private revisorer. Med kravet om, at revisor skal foretage forvaltningsrevision følger tillige en forpligtelse for den enkelte reviderede virksomhed til at leve op til visse standarder, som revisor skal vurdere efterlevelsen af samt til at stille dokumentation til rådighed for revisor med henblik på revisors kontrol heraf. Der er i forlængelse heraf fastsat specifikke krav til virksomheder på forskellige områder, som er omfattet af GOR og revideres af private revisorer, om at efterleve bestemte styringsprincipper og rapporteringskrav. For almene boligorganisationers vedkommende er der eksempelvis krav om udfærdigelse af skriftlige arbejdsgange, mål og resultater m.v. Revisors rapportering udføres på grundlag af virksomhedens ledelsesrapportering. For almene boligorganisationers vedkommende fremgår revisors overordnede rapportering af det regnskabsmateriale, som årligt indsendes til kommunens kritiske gennemgang. Forvaltningsrevisionsbegrebet er internationalt forankret i rigsrevisionernes internationale standarder (ISSAI). I den almene boligsektors sammenhæng har de særlige regler om forvaltningsrevision været uændrede siden Der er gennemført en analyse af den praktiske gennemførelse i Landsbyggefondens publikation forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.v. (2008). 11 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS EGENKONTROL 11

13 For en mere uddybende gennemgang af reglerne om forvaltningsrevision henvises til rapportens kapitel Certificering Ved certificering udstedes en godkendelse af eller tilladelse til at udføre en ydelse. Grundlaget herfor kan være internationale standarder eller andre velbeskrevne krav. Certificeringen bør udføres af en uvildig instans/certifiseringsorgan, herunder gerne en akkrediteret instans, jf. nedenstående. I forbindelse med egenkontrol og drift af almene boligorganisationer påkalder certificering på baggrund af såkaldte kvalitetsstyringsstandarder sig særlig interesse. Tilgangen har herunder været drøftet i forbindelse med udarbejdelsen af styringsreformen i den almene boligsektor 1. Der findes således i dag en række internationalt udbredte standarder som fx ledelsesstandarden ISO 9001 og Business Excellence-modellerne, der kan understøtte virksomheders og organisationers arbejde med kvalitetsstyring af deres ydelser. Der kan tænkes en række forskellige scenarier for evt. brug af certificering i forbindelse med den almene sektor, herunder: 1) Krav om anvendelse af et eksisterende eller specialudviklet certificeringssystem for dele af den almene boligvirksomhed, der vurderes som særligt egnede til eller væsentlige at certificere. 2) Krav om anvendelse af et specialudviklet certificeringssystem i almene boligorganisationer. 3) Krav om anvendelse af et eksisterende system til certificering af kvalitetsstyring i almene boligorganisationer, herunder ISO-9000 serien. 1 Den almene boligsektors styring (2008), Velfærdsministeriet, p DEN ALMENE BOLIGSEKTORS EGENKONTROL

14 Eftersom arbejdsgruppens kommissorium omfatter egenkontrol af boligorganisationens samlede virksomhed er der i det følgende set bort fra nr. 1. Med henblik på en nærmere belysning af ovenstående nr. 3, gennemgås i det følgende centrale punkter i certificering efter ISO 9001-standarden, som er et udbredt system. Standarden er en del af den mere omfattende ISO-9000 serie, som den indgår i samspil med. Certificering efter 9001-standarden ISO-9001-standarden er en relativt udbredt tilgang til styring og ledelse med fokus på kvalitet, som i Danmark nød en kraftigt stigende popularitet gennem især 1990 erne. Der kan skelnes mellem de principper for kvalitetsledelse, som standarden foreskriver, og systemet for certificering, som skal udgøre en sikkerhed for, at en virksomhed lever op til standarden. Hvad certificeringen angår, gælder det, at en virksomhed, der ønsker at blive ISO 9001-certificeret, skal lade sig certificere at et uvildigt certificeringsorgan. Det er et krav til certificeringsorganet, at dette er akkrediteret af et uvildigt organ. Forud for egentlig certificering kan der gennemføres en præevaluering som grundlag for at vurdere, om virksomheden er parat til en certificeringsaudit. Som led i denne fase gennemføres de nødvendige tiltag, som er forudsætninger for en certificering. Ved selve certificeringen vil auditor undersøge, om det kan verificeres, at virksomheden efterlever sine kvalitetsmål og opfylder kravene i ISO Hvis der konstateres alvorlige uoverensstemmelser, vil certificeringen blive udskudt. Der gennemføres herefter halv- eller helårlige opfølgningsaudits for at vedligeholde certifikatets gyldighed. Hvad standarden de indholdsmæssige principper for kvalitetsledelse angår, er der tale om en tilgang til styring og ledelse, som har været genstand for en vis udvikling og tilpasning. 13 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS EGENKONTROL 13

15 Ifølge Larsen kan kvalitetsstyring ses som eksempel på et ledelseskoncept, hvis indhold i form af metoder og omhandlede problemer til stadighed ændres og tilpasses, og hvor der i mindre grad er tale om et stabilt indhold (Larsen 2, p. 300). Der har pt. været følgende versioner af ISO 9001: 1987, 1994, 2000 og Blandt de grundlæggende principper i den oprindelige standard fra 1987 kan særligt nævnes (Larsen og Nielsen 3 ): Ledelsen skal formulere og engagere sig med mål og politik på kvalitetsområdet, som gøres kendte og følges op. Der skal være fastlagt tydeligt ansvar for kvalitetsrelaterede opgaver, herunder forebyggelse på bestemte områder, registrering af kvalitetsproblemer, hvem der har ret til at fravige praksis i konkrete tilfælde m.v. Der skal være fastlagt metoder til at opnå viden om og tage stilling til kundernes ønsker. Der skal være fastlagt metoder til at sikre, at kvaliteten er i orden ved indkøb og valg af leverandører. Der skal være fastlagte arbejdsprocesser, fx i form af nedskrevne rutiner, brug af særligt uddannede medarbejdere m.v., i kritiske arbejdsprocesser, dvs. processer, hvor der er høj risiko for fejl, kundeutilfredshed m.v. Der skal etableres systemer for korrigerende handlinger, dvs. til forebyggelse af alvorlige og tilbagevendende mangler eller svigt. 2 Bøje Larsen (2012): Mening i galskaben. Oversigt over ledelsesteorierne. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 3 Bøje Larsen: Grundprincipper i ISO 9000 serien. I: Bøje Larsen og Sven Hauberg Nielsen (red.)(1992): Certificering i praksis. Forlaget Sporskiftet. 14 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS EGENKONTROL

16 Der skal være fastlagt et kvalitetsstyringssystem i form af vaner, rutiner og praktiske fremgangsmåder, og dette skal være dokumenteret i form af fx nedskrevne retningslinjer. De nedskrevne dokumenter, som er relevante for kvalitetsstyring, skal til enhver tid være korrekte og opdaterede. Kvalitetssikringssystemet skal regelmæssigt gennemgås. Dels i form af interne audits, hvor det skal sikres, at systemet fungerer og bliver brugt. Dels i form af ledelsesevaluering, hvor der sker en vurdering af, om systemet opfylder den vedtagne kvalitetspolitik samt en granskning af korrigerende handlinger og forekomster af fejl. I den aktuelle standard indgår visse dokumentationskrav, som også genfindes i tidligere versioner af standarden, og som må anses for karakteristiske for standarden. Blandt de nugældende dokumentationskrav er de i boks 2.1 nævnte dokumenter. Boks 2.1. Eksempler på dokumentationskrav i ISO 9001:2008-standarden 4 : Dokumenteret kvalitetspolitik og kvalitetsmål En kvalitetshåndbog, jf. nedenstående En procedure for dokumentstyring og styring af registreringer En procedure for interne audit En procedure for styring af afvigende produkter En procedure for afvigende produkter En procedure for korrigerende handlinger En procedure for forebyggende handlinger Dokumenter og registreringer, virksomheden har bestemt, er nødvendige for at sikre effektiv planlægning, funktion og styring af sine processer. Kvalitetshåndbogen skal indeholde: Kvalitetsledelsessystemets formål og omfang De dokumenterede procedurer Beskrivelse af processammenspillet 4 Værdiskabende kvalitetsledelsessystemer med ISO 9001:2008. DS-håndbog 137: DEN ALMENE BOLIGSEKTORS EGENKONTROL 15

17 De nyere ISO 9001 versioner er kendetegnet ved visse ændringer af fokus. Der er samlet tale om et større antal ændringer eller justeringer af konkrete formuleringer i standarden. Generelt omfatter standarden modeller og principper for en lang række sammenhænge i virksomheden, herunder om etablering af et kvalitetsledelsessystem, ledelsesansvar, fastlæggelse og beskrivelse af procedurer, herunder kompetencekrav, registrering vedrørende det gennemførte arbejde samt styring og kontrol af kritiske processer, løbende evalueringer, herunder interne audits efterfulgt af ledelsesevalueringer, kundeundersøgelser, løbende forbedring m.v. På flere punkter indeholder ISO 9001-tilgangen modeller og principper for virksomhedsdrift, som kan forekomme nyttige i forbindelse med almen boligdrift. Som eksempel kan nævnes standardens model for løbende forbedring. Det skal bemærkes, at der ikke er kendte eksempler på, at almene boligorganisationer af egen drift har ladet sig ISO 9001-certificere Overvejelser Som nævnt i afsnit 2.2 er det et generelt krav, at der gennemføres forvaltningsrevision i almene boligorganisationer på linje med andre organisationer og virksomheder, der modtager offentlig støtte. Det bør derfor overvejes nøje, hvordan forvaltningsrevision relaterer sig til de opstillede overordnede krav til et system for egenkontrol i almene boligorganisationer, jf. afsnit 2.1. I forhold til dette spørgsmål kan følgende bemærkes: I relation til det overordnede krav om, at egenkontrollen skal være præstationsfremmende er der umiddelbart overensstemmelse med forvaltningsrevisionens mål om at fremme sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Reglerne om forvaltningsrevision i almene boligorganisationer omfatter også konkrete krav om at arbejde med mål og resultater. Det vil i kapitlerne 4 og 5 bliver drøftet, hvorvidt der er behov for udvikling og tilpasning af regler om forvaltningsrevision på dette punkt. I relation til det overordnede krav om risikostyring, er der ligeledes umiddelbart overensstemmelse med tilgangen i forvaltningsrevision. Det forudsættes såle- 16 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS EGENKONTROL

18 des, at revisor skal tage stilling til, om boligorganisationen lever op til givne krav, og at der skal gøres rede for eventuelle problemer ved rapporteringer til bestyrelsen og det kommunale tilsyn, afhængigt af det nærmere forhold. Der er dog samtidig en begrænset gennemsigtighed angående minimumskrav, der kan forventes indfriet i kraft af revisors kontrol. Der kan derfor være behov for at skabe øget gennemsigtighed og dermed sikkerhed for, at boligorganisationen lever op til nærmere bestemte generelle niveauer. Forholdet drøftes nærmere i kapitlerne 4 og 5. I relation til det overordnede krav om samspil med beboerdemokrati og kommunalt tilsyn er der etableret tilpasninger til den almene boligsektors særlige forhold i gældende regler om forvaltningsrevision. Ved eventuelle fremtidige tilpasninger af reglerne må det overvejes, hvordan der sikres et optimalt samspil med hhv. beboerdemokratiet og det kommunale tilsyn, herunder ved stillingtagen til, hvilke informationer, der skal indgå i styringsdialogen mellem kommune og boligorganisation. Forholdene beskrives og drøftes nærmere i kapitlerne 3, 4 og 5. Hvad angår det overordnede krav om, at egenkontrollen skal være forenelig med den forudsatte fleksibilitet og metodefrihed, er der ligeledes som udgangspunkt overensstemmelse med tilgangen i forvaltningsrevision. Tilgangen forudsætter således en arbejdsdeling mellem revisor og virksomhedens ledelse, hvorefter det er virksomhedens ansvar at fastlægge økonomistyring, ledelsesinformation, serviceniveau m.v. Der er dog samtidig visse faste metodekrav til virksomhedsstyringen, jf. nærmere beskrivelsen i kapitel 3. Det vil derfor i kapitlerne 4 og 5 blive drøftet, hvorvidt de nævnte metodekrav er tilstrækkeligt effektive i forhold til det overordnede mål med egenkontrollen, og hvorvidt de matcher med de generelle reguleringsmæssige hensyn i styringen. Hvad angår det overordnede krav om, at den ressourceindsats, som anvendes til egenkontrol, skal stå i et rimeligt forhold til formålet og den forventede nytte af indsatsen, vurderes det, at der næppe på forhånd kan opnås fuld sikkerhed herfor, og egenkontrolarbejde bør derfor til stadighed vurderes ud fra et formålsog omkostningsperspektiv. Certificering Det er arbejdsgruppens opgave at vurdere, i hvilket omfang en certificeringsordning vil kunne udgøre et hensigtsmæssigt element i den almene boligsektors 17 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS EGENKONTROL 17

19 egenkontrol. Som det fremgik af afsnit 2.3., kan en sådan ordning have karakter af en specialudviklet ordning eller anvendelse af en eksisterende standard såsom ISO Generelt om indførelse af en certificeringsordning i den almene boligsektor er det arbejdsgruppens vurdering, at en sådan ordning ikke vil kunne indgå i et optimalt samspil med det eksisterende kommunale tilsyn. Sektorens styring er således baseret på, at kommunen varetager en grundlæggende myndigheds-, tilsyns- og styringsrolle, herunder eksempelvis godkender almene boligorganisationer, udsteder påbud eller indsætter en ekstern forretningsfører, såfremt der er grundlag herfor, indgår aftaler og giver anbefalinger i styringsdialogen m.v. De nævnte afgørelser og handlinger forudsætter, at kommunen som myndighed selvstændigt foretager en vurdering af den konkrete situation. Der vil derfor opstå en grundlæggende uklar styringssituation, såfremt tilsynet som myndighed skal foretage en vurdering af forhold i en boligorganisation, som desuden er blevet vurderet af en auditor i en proces, hvor kommunen ikke deltager. Det gælder ligeledes, hvis der er modstrid mellem certifikators vurdering af, om en boligorganisation kan certificeres, og det kommunale tilsyns vurdering af, om en boligorganisation drives forsvarligt. Det er derfor vurderingen, at indførelse af en certificeringsmekanisme vil bevirke, at der opstår en mismatch situation i forhold til det eksisterende kommunale tilsyn og dets rolle i sektorens styring. Det kan derfor ikke anbefales at indføre en certificeringsordning for almene boligorganisationer. Samlede overvejelser Det foreslås, at et system for egenkontrol etableres med udgangspunkt i de gældende principper for forvaltningsrevision. Det er vurderingen, at der kan være behov for at styrke de gældende regler om forvaltningsrevision på baggrund af indhøstede erfaringer og viden om forvaltningsrevision, den faglige udvikling på området og den generelle udvikling i den almene boligsektor. Der henvises herom til kapitel 4 og 5. Det vurderes desuden, at der ikke er grundlag for at anbefale indførelse af en obligatorisk certificeringsordning i den almene boligsektor. 18 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS EGENKONTROL

20 Kapitel 3. Eksisterende rammer for forvaltningsrevision 3.1. Gældende generelle regler og god offentlig revisionsskik Lovgivning Lov om revision af statens regnskaber m.v. indeholder regler om rigsrevisors revision af statens og statslige institutioners regnskaber. Ved revisionen af regnskaberne skal Rigsrevisor iagttage god offentlig revisionsskik (GOR), jf. boks 3.1 nedenfor. Boks 3.1. God offentlig revisionsskik. Reglerne om god offentlig revisionsskik fremgår af 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.: Bestemmelsen har følgende ordlyd: 3: Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere foretages en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet. Revisionen omfatter finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, jf. afsnit Begrebet GOR dækker som udgangspunkt de forvaltningsområder, der er omtalt i Rigsrevisorlovens 2, 4 og 5, hvilket primært vil sige: Staten samt statslige institutioner og virksomheder Institutioner, foreninger og fonde mv., som modtager lån, tilskud eller garantier fra Staten 19 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS EGENKONTROL 19

21 Den del af de kommunale regnskaber, hvor der sker afregning over for staten. Regler om gennemførelse af forvaltningsrevision i kommunerne er fastsat i lov om kommunernes styrelse ( 42, stk.2). Ifølge disse bestemmelser skal kommunens revisor vurdere om udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Reglerne om forvaltningsrevision i kommunerne blev indført i Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at de kommunale regler ikke materielt adskiller sig i forhold til den måde, hvorpå forvaltningsrevision udføres i staten og efter god offentlig revisionsskik. Rigsrevisor kan direkte eller gennem vedkommende minister kræve regnskaber for en række institutioner, foreninger og fonde m.v., som modtager støtte fra staten, forelagt til gennemgang, jf. 4 i rigsrevisorloven. Rigsrevisors gennemgang foretages efter lignende principper som gennemgangen af de statslige regnskaber, jf. 6 i loven. Under de nævnte institutioner m.v., som er nævnt i 4, hører almene boligorganisationer. Rigsrevisorloven indeholder ikke krav til regnskaber og revision af de omtalte institutioner m.v. Disse krav fastlægges i sektorlovgivningen i form af, at vedkommende minister udsteder en revisionsinstruks, som den pågældende institutions revisor skal følge. Rigsrevisorloven angiver alene en overordnet ramme for indholdet i GOR. Det nærmere indhold af revisionen og det gælder navnlig forvaltningsrevision fremgår af den praksis, som har udviklet sig i Rigsrevisionen og i dens samarbejde med ministerier om udfærdigelse af revisionsinstrukser, samt i samarbejdet med revisorer, der reviderer offentlige regnskaber. Rigsrevisionen har udsendt en publikation om GOR (januar 2013), der nærmere indkredser begrebet, herunder den del, der vedrører forvaltningsrevision. Rigsrevisionen har endvidere udsendt en vejledende modelinstruks for de institutioner m.v., der er nævnt i 4 i rigsrevisorloven. 20 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS EGENKONTROL

22 Afsnittene indeholder en nærmere omtale af disse retningslinjer Revisionsinstrukser Rigsrevisionen har som nævnt udsendt en vejledende modelinstruks for de omtalte institutioner, som vedkommende minister kan tage udgangspunkt i forbindelse med udarbejdelsen af de enkelte instrukser. Modelinstruksen, som senest er revideret i 2000, indeholder - som noget helt centralt, at revisor ved sin gennemgang - skal iagttage god offentlig revisionsskik, jf. nærmere herom nedenfor under afsnit Modelinstrukserne er nærmere omtalt i Rigsrevisionens rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4 -området fra marts Det fremgår af rapporten (s. 14), at der med forslagene til nye modelinstrukser er tilvejebragt et sådant grundlag for de instruksudstedende myndigheder, at afvigelser herfra normalt ikke bør forekomme, og at andre formuleringer i givet fald må motiveres klart og eksplicit. Det enkelte ministerium skal i forbindelse med udarbejdelsen af de enkelte instrukser og senere ændringer i disse høre bl.a. revisororganisationerne og Rigsrevisionen. For de almene boligorganisationer gælder, at der er fastsat krav til revisor i 95 og 96 i bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v. Instruksen til revisor er medtaget som bilag 4 til bekendtgørelsen. Reglerne er stort set identiske med modelinstruksen og indeholder herunder krav om god offentlig revisionsskik. I forbindelse med nybyggeri fremgår kravene til revisor af 48, stk. 3, i bekendtgørelsen om offentlig støtte til almene boliger m.v. Som bilag 1 til bekendtgørelsen er medtaget en instruks om revision af kommunernes administration af og indberetning til Socialministeriets (nu Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter) Informations- og Forvaltningssystem (BOSSINF-STB). Instruksen følger i det væsentlige modelinstruksen, herunder vedrørende god offentlig revisionsskik. 21 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS EGENKONTROL 21

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Forvaltning og revision af offentlige tilskud. April 2015

Forvaltning og revision af offentlige tilskud. April 2015 Forvaltning og revision af offentlige tilskud April 2015 FORVALTNING OG REVISION AF OFFENTLIGE TILSKUD Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Baggrund og formål... 3 2.1. Regelgrundlaget for revision

Læs mere

Mål for alt. ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen. Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab

Mål for alt. ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen. Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab Mål for alt Vejen til professionel ledelse og forvaltning ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab Vejledning til alle medlemsorganisationer

Læs mere

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen Revisionsordninger i offentlig revision April 2013 rigsrevisionen rigsrevisionen REVISIONSORDNINGER I OFFENTLIG REVISION 1 Revisionsordninger i offentlig revision har det overordnede ansvar for revisionen

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Den færøske revisionsordning

Den færøske revisionsordning LANDSGRANNSKOÐANIN Den færøske revisionsordning Mai 2005 Traðagøta 43 Postrúm 2053 FO-165 Argir (298) 35 51 00 (298) 35 51 01 gralands@post.olivant.fo LANDSGRANNSKOÐANIN 2 Indholdsfortegnelse 1 REVISION

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts

Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts Lotte Jensen Professor Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS lje.lpf@cbs.dk

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Ledelsesprocesser Kvalitetsstyringssystemet - beskrivelse Godkendt af: BHM Dato: 04.09.2012 Sagsnr.: 727-2009-16666 L6 version 8

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College Bilag 2 Kravspecifikation for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud af revisionsydelser for VIA University College Indhold 1. Revisionsopgavens afgrænsning.... 3 1.1. Lovpligtig revision... 3 1.2.

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER. Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision

FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER. Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision Udvalget for revision af offentlig virksomhed Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Økonomi og Det nye Socialtilsyn

Økonomi og Det nye Socialtilsyn Økonomi og Det nye Socialtilsyn LOS Landsmøde, 13. april 2015 John Cubbin 1 Lidt om os Trekroner Revision A/S 26 medarbejdere, heraf 20 revisorer, og 3 partnere Etableret i 1983, beliggende i Roskilde

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~ Forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.~ LANDSBYGGEFONDEN Juli 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Begrebet "God Offentlig Revisionsskik" 5 2.1 Principper 5 2.2 Forvaltningsrevision

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

God selskabsskik følg eller forklar

God selskabsskik følg eller forklar God selskabsskik følg eller forklar Denne vejledning i god selskabsskik er et bidrag til arbejdet for almene boligorganisationer for at gøre det lettere at opnå fokus i den daglige ledelse. Din boligorganisation

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Boliggarden Revisionsprotokollat til port for 2013

Boliggarden Revisionsprotokollat til port for 2013 Boliggarden Revisionsprotokollat til port for 2013 ' PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 31 H.P. Christensens Vej T: 4825 3500, F: 4826 5833, pwc.dk Boliggarden

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 6 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud Offentligt 6/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 6 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud Offentligt 6/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 6 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud Offentligt 6/2012 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud 6/2012 Beretning om forvaltningen af statslige

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Eksport Kredit Fondens ledelse

Eksport Kredit Fondens ledelse Administrationsbekendtgørelse Bekendtgørelse om administration af lov om Dansk Eksportkreditfond m.v. BEK nr 98 af 08/02/2001 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 913 af 09/12/1999 Senere

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere