Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol"

Transkript

1

2 Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014

3 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol Udgiver: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Udgivelsesår: 2014 Udgave, oplag: 1. udgave, 1. oplag, 200 eks ISBN (trykt udgave) ISBN (elektronisk udgave) Foto: Tegnestuen Jens V. Nielsen Press Tryk og bogbind: GP Tryk Pris: 80 kr. (inkl. 25% moms) ved henvendelse til: 2

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning... 5 Kapitel 2. Egenkontrol en vej til større effektivitet Krav til et system for egenkontrol Forvaltningsrevision Certificering Overvejelser Kapitel 3. Eksisterende rammer for forvaltningsrevision Gældende generelle regler og god offentlig revisionsskik Forvaltningsrevision i almene boligorganisationer Kapitel 4. Forvaltningsrevision i dag: Undersøgelsesresultater og erfaringer Beboerdemokratiets rolle Metodekravet om skriftlige forretningsgange Metodekravet om mål- og resultatstyring Revisors rolle og rapportering Revisors og tilsynets kontrol Samlet vurdering af forvaltningsrevisionens gennemførelse og virkning Arbejdsgruppens vurdering Overvejelser Kapitel 5. Bedre økonomistyring med udgangspunkt i forvaltningsrevision overvejelser om fremtidige retningslinjer Baggrund og sigte Boligorganisationens rolle Revisors rolle Kommunens og Landsbyggefondens rolle Produktivitetsnøgletal Metoder og redskaber: En værktøjskasse Bilag 1. Et grundlag for egenkontrol: Sektorens nøgletal Bilag 2. Vejledende oversigt over væsentlige virksomhedsområder Bilag 3. Nøgletal og informationer (afkrydsning) i nuværende styringsrapport DEN ALMENE BOLIGSEKTORS EGENKONTROL 3

5

6 Kapitel 1. Indledning Den almene boligsektor blev i 2010 omfattet af en styringsreform i form af en model for mål- og aftalestyring. Som led i styringsreformen indgik, at der efter implementeringen af selve reformen skulle igangsættes et arbejde for at styrke og videreudvikle egenkontrollen i de almene boligorganisationer. Der blev derfor i december 2010 nedsat en arbejdsgruppe, som skulle komme med forslag hertil, og som hermed aflægger rapport. Arbejdsgruppen har haft følgende kommissorium: Med lov nr. 490 af 12. juni 2009, som trådte i kraft 1. januar 2010, blev der gennemført en omlægning af styringen af den almene boligsektor. Det fremgik af bemærkningerne til lovforslaget, at der skal igangsættes et arbejde med henblik på at styrke og videreudvikle egenkontrollen i de almene boligorganisationer. Sigtet med arbejdet er, at boligorganisationerne systematisk skal kontrollere og styrke effektiviteten, produktiviteten og kvaliteten i deres virksomhed og dermed muliggøre en aflastning af det kommunale tilsyn. Med styringsreformen er tilsynet blevet mere samarbejds- og dialogbaseret og boligorganisationerne har fået større frihedsgrader på en række områder. Udover det forbedringspres, som beboerdemokratiet øver, er det derfor nødvendigt, at der stilles krav og tilbydes redskaber til sikring af, at boligorganisationerne fremmer effektivitet og produktivitet. Der er behov for en grundlæggende overvejelse af, hvordan det bedst sikres, at boligorganisationerne i passende omfang anvender metoder til egenkontrol, herunder behovet for en evt. certificeringsordning. Udgangspunktet for egenkontrol er, at den enkelte boligorganisation systematisk skal kontrollere, evaluere og forbedre sig selv. Denne proces skal godkendes af en revisor eller anden ekstern part. Egenkontrollen skal således skabe sikkerhed for, at boligorganisationen arbejder med at forbedre produktiviteten og effektiviteten, arbejder med at udvikle og fastholde kvaliteten af produkter og ydelser, 5 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS EGENKONTROL 5

7 har etableret en betryggende økonomistyring og udviser den fornødne sparsommelighed. Med henblik på at styrke boligorganisationernes egenkontrol nedsættes en arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger om 1) hvilke statslige minimumskrav, der skal stilles til boligorganisationernes egenkontrolindsats og 2) hvilke redskaber, der derudover skal være til rådighed for boligorganisationerne, fx i form af vejledning m.v. 3) hvordan der sikres, at ordningen anvendes af alle boligorganisationer. Arbejdsgruppen skal som led i arbejdet vurdere behovet for at modernisere de eksisterende regler om forvaltningsrevision, og i den forbindelse komme med anbefalinger om eventuelle ændringer, vurdere, om det kan anbefales at etablere en ordning med certificering, vurdere, hvilke informationer vedrørende egenkontrol, det vil være hensigtsmæssigt, kommunen modtager, vurdere behovet for og karakteren af evt. sanktioner ved manglende egenkontrol. Arbejdsgruppen nedsættes med repræsentanter for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (opr. Socialministeriet), KL, Boligselskabernes Landsforening og Landsbyggefonden. Udvalget kan efter behov inddrage relevante myndigheder, interesseorganisationer og sagkyndige. Herunder kan repræsentanter for revisorerne inddrages. Formandskab og sekretariat varetages af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (opr. Socialministeriet). Arbejdsgruppen har haft følgende sammensætning: Specialkonsulent Jacob Østlund Jacobsen (formand), MBBL Chefkonsulent Per Larsen, MBBL 6 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS EGENKONTROL

8 PA Carina Seifert, BL Direktør Michael Demsitz, udpeget af BL Direktør Per Nielsen, AAB Kolding, udpeget af BL Sekretariatschef Birger R. Kristensen, Landsbyggefonden Konsulent Anni Kær Pedersen, KL (indtil jan. 2013) Kristoffer Slottved, KL (fra feb. 2013) Afdelingschef Bent Pedersen, Århus Kommune, udpeget af KL Sekretariat: Specialkonsulent Lars Nielsen, MBBL Specialkonsulent Martin Ino Hansen, MBBL Desuden har specialkonsulent Uffe Andreasen, afdelingsleder Michael Kaadtman og kontorfuldmægtig Katarina Saczek, MBBL bidraget. Som led i arbejdet har sekretariatet foretaget virksomhedsbesøg, interviews og drøftelser med en række boligorganisationer, konsulent- og revisionsfirmaer, FSR danske revisorer samt Rigsrevisionen. Udkast fra arbejdsgruppen har indgået i regeringens arbejde med billige boliger, hvorfra der forventes aflagt rapport i Arbejdsgruppen har holdt 5 møder. 7 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS EGENKONTROL 7

9

10 Kapitel 2. Egenkontrol en vej til større effektivitet Almene boligorganisationers produktivitet og effektivitet er bestemt af en række både ydre og indre faktorer. Regler for finansiering og støtte er eksempelvis betydende ydre faktorer, mens lejernes interesse i en god og billig bolig, som kan gøres gældende gennem beboerdemokratiet, er eksempel på en indre faktor. For at styrke bestræbelserne for stadige forbedringer i sektorens produktivitet og effektivitet kan som supplement til andre virkemidler etableres procedurer for egenkontrol, som først og fremmest bygger på boligorganisationens eget arbejde med at udvikle og forbedre den enkelte virksomhed, men som også tager udgangspunkt i mere faste rammer for denne indsats, herunder i form af krav om, at en ekstern part inddrages for at kontrollere og evt. bistå med processen. Behovet for egenkontrol skal ses på baggrund af sektorens status som modtager af offentlig støtte Krav til et system for egenkontrol Det følger af kommissoriet, at et system for egenkontrol skal: - forbedre sparsommelighed, produktivitet og effektivitet, - udvikle og fastholde kvaliteten af produkter og ydelser - sikre en betryggende økonomistyring. De nærmere krav til et system for egenkontrol må på den ene side afspejle nogle generelle hensyn i forlængelse af ovenstående, og på den anden side de særlige forhold, som er knyttet til den almene boligsektor. Det vurderes således, at: 1) Egenkontrollen skal være præstationsfremmende, dvs. sikre boligorganisationens stadige bestræbelse på at fremme effektivitet. 2) Egenkontrollen skal omfatte effektiv risikostyring, dvs. sikre en resolut reaktion/korrektion, hvis effektiviteten ligger under et forsvarligt niveau. 9 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS EGENKONTROL 9

11 3) Egenkontrollen skal kunne fungere i et samspil med almenboligsektorens beboerdemokrati og det kommunale tilsyn. 4) Kravene til egenkontrollens tilrettelæggelse skal have en karakter, som er forenelig med den lokale fleksibilitet og hensigtsmæssige metodefrihed i boligorganisationernes arbejde, som er forudsat i styringsreformen. 5) Den ressourceindsats, som anvendes til egenkontrol, skal stå i et rimeligt forhold til formålet og den forventede nytte af indsatsen. Med udgangspunkt i de nævnte krav kan den grundlæggende tilgang til egenkontrol overvejes. Som andre organisationer og virksomheder, hvortil der betales offentlig støtte, er almene boligorganisationer omfattet af krav om, at revisionen skal ske på grundlag af god offentlig revisionskik, herunder forvaltningsrevision. I det følgende drøftes, i hvilket omfang reglerne om forvaltningsrevision er udformet eller kunne tænkes udviklet således, at de nævnte krav til egenkontrol i den almene boligsektor bliver imødekommet. Desuden drøftes, i hvilket omfang en certificeringsordning vil kunne udgøre et hensigtsmæssigt element i den almene boligsektors egenkontrol Forvaltningsrevision Der har siden 1999 været krav om, at revisor foretager forvaltningsrevision i almene boligorganisationer. Kravet om forvaltningsrevision er en udmøntning af et generelt krav om, at virksomheder, der modtager offentlig støtte, er underlagt forvaltningsrevision. Forvaltningsrevision er indeholdt i det af Rigsrevisionen fastsatte kodeks god offentlig revisionsskik (GOR). God offentlig revisionsskik omfatter således finansiel revision, juridisk-kritisk revision og 10 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS EGENKONTROL

12 forvaltningsrevision. Ved finansiel revision efterprøver revisor, om regnskabet er rigtigt - dvs. er uden væsentlige fejl og mangler. Ved juridisk-kritisk revision efterprøves, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger (bevillingskontrol), love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endelig vurderes ved forvaltningsrevision, om der udvises skyldige økonomiske hensyn i forvaltningen af de omfattede midler og virksomheder. Herved forstås, at revisor skal vurdere, om de forvaltningsansvarlige har gjort, hvad der er muligt og rimeligt for at sikre sparsommelighed, produktivitet og effektivitet i anvendelsen af offentlige midler. Revisionsopgaven omfatter dels en årlig revision, dels større undersøgelser. Det er Rigsrevisionen, som varetager revisionsopgaven for ministerierne. Derudover foretages også en revision af de enkelte virksomheder i eller uden for ministerierne. Den sidstnævnte revision udføres for nogle virksomheders herunder almene boligorganisationers vedkommende af private revisorer. Med kravet om, at revisor skal foretage forvaltningsrevision følger tillige en forpligtelse for den enkelte reviderede virksomhed til at leve op til visse standarder, som revisor skal vurdere efterlevelsen af samt til at stille dokumentation til rådighed for revisor med henblik på revisors kontrol heraf. Der er i forlængelse heraf fastsat specifikke krav til virksomheder på forskellige områder, som er omfattet af GOR og revideres af private revisorer, om at efterleve bestemte styringsprincipper og rapporteringskrav. For almene boligorganisationers vedkommende er der eksempelvis krav om udfærdigelse af skriftlige arbejdsgange, mål og resultater m.v. Revisors rapportering udføres på grundlag af virksomhedens ledelsesrapportering. For almene boligorganisationers vedkommende fremgår revisors overordnede rapportering af det regnskabsmateriale, som årligt indsendes til kommunens kritiske gennemgang. Forvaltningsrevisionsbegrebet er internationalt forankret i rigsrevisionernes internationale standarder (ISSAI). I den almene boligsektors sammenhæng har de særlige regler om forvaltningsrevision været uændrede siden Der er gennemført en analyse af den praktiske gennemførelse i Landsbyggefondens publikation forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.v. (2008). 11 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS EGENKONTROL 11

13 For en mere uddybende gennemgang af reglerne om forvaltningsrevision henvises til rapportens kapitel Certificering Ved certificering udstedes en godkendelse af eller tilladelse til at udføre en ydelse. Grundlaget herfor kan være internationale standarder eller andre velbeskrevne krav. Certificeringen bør udføres af en uvildig instans/certifiseringsorgan, herunder gerne en akkrediteret instans, jf. nedenstående. I forbindelse med egenkontrol og drift af almene boligorganisationer påkalder certificering på baggrund af såkaldte kvalitetsstyringsstandarder sig særlig interesse. Tilgangen har herunder været drøftet i forbindelse med udarbejdelsen af styringsreformen i den almene boligsektor 1. Der findes således i dag en række internationalt udbredte standarder som fx ledelsesstandarden ISO 9001 og Business Excellence-modellerne, der kan understøtte virksomheders og organisationers arbejde med kvalitetsstyring af deres ydelser. Der kan tænkes en række forskellige scenarier for evt. brug af certificering i forbindelse med den almene sektor, herunder: 1) Krav om anvendelse af et eksisterende eller specialudviklet certificeringssystem for dele af den almene boligvirksomhed, der vurderes som særligt egnede til eller væsentlige at certificere. 2) Krav om anvendelse af et specialudviklet certificeringssystem i almene boligorganisationer. 3) Krav om anvendelse af et eksisterende system til certificering af kvalitetsstyring i almene boligorganisationer, herunder ISO-9000 serien. 1 Den almene boligsektors styring (2008), Velfærdsministeriet, p DEN ALMENE BOLIGSEKTORS EGENKONTROL

14 Eftersom arbejdsgruppens kommissorium omfatter egenkontrol af boligorganisationens samlede virksomhed er der i det følgende set bort fra nr. 1. Med henblik på en nærmere belysning af ovenstående nr. 3, gennemgås i det følgende centrale punkter i certificering efter ISO 9001-standarden, som er et udbredt system. Standarden er en del af den mere omfattende ISO-9000 serie, som den indgår i samspil med. Certificering efter 9001-standarden ISO-9001-standarden er en relativt udbredt tilgang til styring og ledelse med fokus på kvalitet, som i Danmark nød en kraftigt stigende popularitet gennem især 1990 erne. Der kan skelnes mellem de principper for kvalitetsledelse, som standarden foreskriver, og systemet for certificering, som skal udgøre en sikkerhed for, at en virksomhed lever op til standarden. Hvad certificeringen angår, gælder det, at en virksomhed, der ønsker at blive ISO 9001-certificeret, skal lade sig certificere at et uvildigt certificeringsorgan. Det er et krav til certificeringsorganet, at dette er akkrediteret af et uvildigt organ. Forud for egentlig certificering kan der gennemføres en præevaluering som grundlag for at vurdere, om virksomheden er parat til en certificeringsaudit. Som led i denne fase gennemføres de nødvendige tiltag, som er forudsætninger for en certificering. Ved selve certificeringen vil auditor undersøge, om det kan verificeres, at virksomheden efterlever sine kvalitetsmål og opfylder kravene i ISO Hvis der konstateres alvorlige uoverensstemmelser, vil certificeringen blive udskudt. Der gennemføres herefter halv- eller helårlige opfølgningsaudits for at vedligeholde certifikatets gyldighed. Hvad standarden de indholdsmæssige principper for kvalitetsledelse angår, er der tale om en tilgang til styring og ledelse, som har været genstand for en vis udvikling og tilpasning. 13 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS EGENKONTROL 13

15 Ifølge Larsen kan kvalitetsstyring ses som eksempel på et ledelseskoncept, hvis indhold i form af metoder og omhandlede problemer til stadighed ændres og tilpasses, og hvor der i mindre grad er tale om et stabilt indhold (Larsen 2, p. 300). Der har pt. været følgende versioner af ISO 9001: 1987, 1994, 2000 og Blandt de grundlæggende principper i den oprindelige standard fra 1987 kan særligt nævnes (Larsen og Nielsen 3 ): Ledelsen skal formulere og engagere sig med mål og politik på kvalitetsområdet, som gøres kendte og følges op. Der skal være fastlagt tydeligt ansvar for kvalitetsrelaterede opgaver, herunder forebyggelse på bestemte områder, registrering af kvalitetsproblemer, hvem der har ret til at fravige praksis i konkrete tilfælde m.v. Der skal være fastlagt metoder til at opnå viden om og tage stilling til kundernes ønsker. Der skal være fastlagt metoder til at sikre, at kvaliteten er i orden ved indkøb og valg af leverandører. Der skal være fastlagte arbejdsprocesser, fx i form af nedskrevne rutiner, brug af særligt uddannede medarbejdere m.v., i kritiske arbejdsprocesser, dvs. processer, hvor der er høj risiko for fejl, kundeutilfredshed m.v. Der skal etableres systemer for korrigerende handlinger, dvs. til forebyggelse af alvorlige og tilbagevendende mangler eller svigt. 2 Bøje Larsen (2012): Mening i galskaben. Oversigt over ledelsesteorierne. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 3 Bøje Larsen: Grundprincipper i ISO 9000 serien. I: Bøje Larsen og Sven Hauberg Nielsen (red.)(1992): Certificering i praksis. Forlaget Sporskiftet. 14 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS EGENKONTROL

16 Der skal være fastlagt et kvalitetsstyringssystem i form af vaner, rutiner og praktiske fremgangsmåder, og dette skal være dokumenteret i form af fx nedskrevne retningslinjer. De nedskrevne dokumenter, som er relevante for kvalitetsstyring, skal til enhver tid være korrekte og opdaterede. Kvalitetssikringssystemet skal regelmæssigt gennemgås. Dels i form af interne audits, hvor det skal sikres, at systemet fungerer og bliver brugt. Dels i form af ledelsesevaluering, hvor der sker en vurdering af, om systemet opfylder den vedtagne kvalitetspolitik samt en granskning af korrigerende handlinger og forekomster af fejl. I den aktuelle standard indgår visse dokumentationskrav, som også genfindes i tidligere versioner af standarden, og som må anses for karakteristiske for standarden. Blandt de nugældende dokumentationskrav er de i boks 2.1 nævnte dokumenter. Boks 2.1. Eksempler på dokumentationskrav i ISO 9001:2008-standarden 4 : Dokumenteret kvalitetspolitik og kvalitetsmål En kvalitetshåndbog, jf. nedenstående En procedure for dokumentstyring og styring af registreringer En procedure for interne audit En procedure for styring af afvigende produkter En procedure for afvigende produkter En procedure for korrigerende handlinger En procedure for forebyggende handlinger Dokumenter og registreringer, virksomheden har bestemt, er nødvendige for at sikre effektiv planlægning, funktion og styring af sine processer. Kvalitetshåndbogen skal indeholde: Kvalitetsledelsessystemets formål og omfang De dokumenterede procedurer Beskrivelse af processammenspillet 4 Værdiskabende kvalitetsledelsessystemer med ISO 9001:2008. DS-håndbog 137: DEN ALMENE BOLIGSEKTORS EGENKONTROL 15

17 De nyere ISO 9001 versioner er kendetegnet ved visse ændringer af fokus. Der er samlet tale om et større antal ændringer eller justeringer af konkrete formuleringer i standarden. Generelt omfatter standarden modeller og principper for en lang række sammenhænge i virksomheden, herunder om etablering af et kvalitetsledelsessystem, ledelsesansvar, fastlæggelse og beskrivelse af procedurer, herunder kompetencekrav, registrering vedrørende det gennemførte arbejde samt styring og kontrol af kritiske processer, løbende evalueringer, herunder interne audits efterfulgt af ledelsesevalueringer, kundeundersøgelser, løbende forbedring m.v. På flere punkter indeholder ISO 9001-tilgangen modeller og principper for virksomhedsdrift, som kan forekomme nyttige i forbindelse med almen boligdrift. Som eksempel kan nævnes standardens model for løbende forbedring. Det skal bemærkes, at der ikke er kendte eksempler på, at almene boligorganisationer af egen drift har ladet sig ISO 9001-certificere Overvejelser Som nævnt i afsnit 2.2 er det et generelt krav, at der gennemføres forvaltningsrevision i almene boligorganisationer på linje med andre organisationer og virksomheder, der modtager offentlig støtte. Det bør derfor overvejes nøje, hvordan forvaltningsrevision relaterer sig til de opstillede overordnede krav til et system for egenkontrol i almene boligorganisationer, jf. afsnit 2.1. I forhold til dette spørgsmål kan følgende bemærkes: I relation til det overordnede krav om, at egenkontrollen skal være præstationsfremmende er der umiddelbart overensstemmelse med forvaltningsrevisionens mål om at fremme sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Reglerne om forvaltningsrevision i almene boligorganisationer omfatter også konkrete krav om at arbejde med mål og resultater. Det vil i kapitlerne 4 og 5 bliver drøftet, hvorvidt der er behov for udvikling og tilpasning af regler om forvaltningsrevision på dette punkt. I relation til det overordnede krav om risikostyring, er der ligeledes umiddelbart overensstemmelse med tilgangen i forvaltningsrevision. Det forudsættes såle- 16 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS EGENKONTROL

18 des, at revisor skal tage stilling til, om boligorganisationen lever op til givne krav, og at der skal gøres rede for eventuelle problemer ved rapporteringer til bestyrelsen og det kommunale tilsyn, afhængigt af det nærmere forhold. Der er dog samtidig en begrænset gennemsigtighed angående minimumskrav, der kan forventes indfriet i kraft af revisors kontrol. Der kan derfor være behov for at skabe øget gennemsigtighed og dermed sikkerhed for, at boligorganisationen lever op til nærmere bestemte generelle niveauer. Forholdet drøftes nærmere i kapitlerne 4 og 5. I relation til det overordnede krav om samspil med beboerdemokrati og kommunalt tilsyn er der etableret tilpasninger til den almene boligsektors særlige forhold i gældende regler om forvaltningsrevision. Ved eventuelle fremtidige tilpasninger af reglerne må det overvejes, hvordan der sikres et optimalt samspil med hhv. beboerdemokratiet og det kommunale tilsyn, herunder ved stillingtagen til, hvilke informationer, der skal indgå i styringsdialogen mellem kommune og boligorganisation. Forholdene beskrives og drøftes nærmere i kapitlerne 3, 4 og 5. Hvad angår det overordnede krav om, at egenkontrollen skal være forenelig med den forudsatte fleksibilitet og metodefrihed, er der ligeledes som udgangspunkt overensstemmelse med tilgangen i forvaltningsrevision. Tilgangen forudsætter således en arbejdsdeling mellem revisor og virksomhedens ledelse, hvorefter det er virksomhedens ansvar at fastlægge økonomistyring, ledelsesinformation, serviceniveau m.v. Der er dog samtidig visse faste metodekrav til virksomhedsstyringen, jf. nærmere beskrivelsen i kapitel 3. Det vil derfor i kapitlerne 4 og 5 blive drøftet, hvorvidt de nævnte metodekrav er tilstrækkeligt effektive i forhold til det overordnede mål med egenkontrollen, og hvorvidt de matcher med de generelle reguleringsmæssige hensyn i styringen. Hvad angår det overordnede krav om, at den ressourceindsats, som anvendes til egenkontrol, skal stå i et rimeligt forhold til formålet og den forventede nytte af indsatsen, vurderes det, at der næppe på forhånd kan opnås fuld sikkerhed herfor, og egenkontrolarbejde bør derfor til stadighed vurderes ud fra et formålsog omkostningsperspektiv. Certificering Det er arbejdsgruppens opgave at vurdere, i hvilket omfang en certificeringsordning vil kunne udgøre et hensigtsmæssigt element i den almene boligsektors 17 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS EGENKONTROL 17

19 egenkontrol. Som det fremgik af afsnit 2.3., kan en sådan ordning have karakter af en specialudviklet ordning eller anvendelse af en eksisterende standard såsom ISO Generelt om indførelse af en certificeringsordning i den almene boligsektor er det arbejdsgruppens vurdering, at en sådan ordning ikke vil kunne indgå i et optimalt samspil med det eksisterende kommunale tilsyn. Sektorens styring er således baseret på, at kommunen varetager en grundlæggende myndigheds-, tilsyns- og styringsrolle, herunder eksempelvis godkender almene boligorganisationer, udsteder påbud eller indsætter en ekstern forretningsfører, såfremt der er grundlag herfor, indgår aftaler og giver anbefalinger i styringsdialogen m.v. De nævnte afgørelser og handlinger forudsætter, at kommunen som myndighed selvstændigt foretager en vurdering af den konkrete situation. Der vil derfor opstå en grundlæggende uklar styringssituation, såfremt tilsynet som myndighed skal foretage en vurdering af forhold i en boligorganisation, som desuden er blevet vurderet af en auditor i en proces, hvor kommunen ikke deltager. Det gælder ligeledes, hvis der er modstrid mellem certifikators vurdering af, om en boligorganisation kan certificeres, og det kommunale tilsyns vurdering af, om en boligorganisation drives forsvarligt. Det er derfor vurderingen, at indførelse af en certificeringsmekanisme vil bevirke, at der opstår en mismatch situation i forhold til det eksisterende kommunale tilsyn og dets rolle i sektorens styring. Det kan derfor ikke anbefales at indføre en certificeringsordning for almene boligorganisationer. Samlede overvejelser Det foreslås, at et system for egenkontrol etableres med udgangspunkt i de gældende principper for forvaltningsrevision. Det er vurderingen, at der kan være behov for at styrke de gældende regler om forvaltningsrevision på baggrund af indhøstede erfaringer og viden om forvaltningsrevision, den faglige udvikling på området og den generelle udvikling i den almene boligsektor. Der henvises herom til kapitel 4 og 5. Det vurderes desuden, at der ikke er grundlag for at anbefale indførelse af en obligatorisk certificeringsordning i den almene boligsektor. 18 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS EGENKONTROL

20 Kapitel 3. Eksisterende rammer for forvaltningsrevision 3.1. Gældende generelle regler og god offentlig revisionsskik Lovgivning Lov om revision af statens regnskaber m.v. indeholder regler om rigsrevisors revision af statens og statslige institutioners regnskaber. Ved revisionen af regnskaberne skal Rigsrevisor iagttage god offentlig revisionsskik (GOR), jf. boks 3.1 nedenfor. Boks 3.1. God offentlig revisionsskik. Reglerne om god offentlig revisionsskik fremgår af 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.: Bestemmelsen har følgende ordlyd: 3: Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere foretages en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet. Revisionen omfatter finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, jf. afsnit Begrebet GOR dækker som udgangspunkt de forvaltningsområder, der er omtalt i Rigsrevisorlovens 2, 4 og 5, hvilket primært vil sige: Staten samt statslige institutioner og virksomheder Institutioner, foreninger og fonde mv., som modtager lån, tilskud eller garantier fra Staten 19 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS EGENKONTROL 19

21 Den del af de kommunale regnskaber, hvor der sker afregning over for staten. Regler om gennemførelse af forvaltningsrevision i kommunerne er fastsat i lov om kommunernes styrelse ( 42, stk.2). Ifølge disse bestemmelser skal kommunens revisor vurdere om udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Reglerne om forvaltningsrevision i kommunerne blev indført i Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at de kommunale regler ikke materielt adskiller sig i forhold til den måde, hvorpå forvaltningsrevision udføres i staten og efter god offentlig revisionsskik. Rigsrevisor kan direkte eller gennem vedkommende minister kræve regnskaber for en række institutioner, foreninger og fonde m.v., som modtager støtte fra staten, forelagt til gennemgang, jf. 4 i rigsrevisorloven. Rigsrevisors gennemgang foretages efter lignende principper som gennemgangen af de statslige regnskaber, jf. 6 i loven. Under de nævnte institutioner m.v., som er nævnt i 4, hører almene boligorganisationer. Rigsrevisorloven indeholder ikke krav til regnskaber og revision af de omtalte institutioner m.v. Disse krav fastlægges i sektorlovgivningen i form af, at vedkommende minister udsteder en revisionsinstruks, som den pågældende institutions revisor skal følge. Rigsrevisorloven angiver alene en overordnet ramme for indholdet i GOR. Det nærmere indhold af revisionen og det gælder navnlig forvaltningsrevision fremgår af den praksis, som har udviklet sig i Rigsrevisionen og i dens samarbejde med ministerier om udfærdigelse af revisionsinstrukser, samt i samarbejdet med revisorer, der reviderer offentlige regnskaber. Rigsrevisionen har udsendt en publikation om GOR (januar 2013), der nærmere indkredser begrebet, herunder den del, der vedrører forvaltningsrevision. Rigsrevisionen har endvidere udsendt en vejledende modelinstruks for de institutioner m.v., der er nævnt i 4 i rigsrevisorloven. 20 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS EGENKONTROL

22 Afsnittene indeholder en nærmere omtale af disse retningslinjer Revisionsinstrukser Rigsrevisionen har som nævnt udsendt en vejledende modelinstruks for de omtalte institutioner, som vedkommende minister kan tage udgangspunkt i forbindelse med udarbejdelsen af de enkelte instrukser. Modelinstruksen, som senest er revideret i 2000, indeholder - som noget helt centralt, at revisor ved sin gennemgang - skal iagttage god offentlig revisionsskik, jf. nærmere herom nedenfor under afsnit Modelinstrukserne er nærmere omtalt i Rigsrevisionens rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4 -området fra marts Det fremgår af rapporten (s. 14), at der med forslagene til nye modelinstrukser er tilvejebragt et sådant grundlag for de instruksudstedende myndigheder, at afvigelser herfra normalt ikke bør forekomme, og at andre formuleringer i givet fald må motiveres klart og eksplicit. Det enkelte ministerium skal i forbindelse med udarbejdelsen af de enkelte instrukser og senere ændringer i disse høre bl.a. revisororganisationerne og Rigsrevisionen. For de almene boligorganisationer gælder, at der er fastsat krav til revisor i 95 og 96 i bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v. Instruksen til revisor er medtaget som bilag 4 til bekendtgørelsen. Reglerne er stort set identiske med modelinstruksen og indeholder herunder krav om god offentlig revisionsskik. I forbindelse med nybyggeri fremgår kravene til revisor af 48, stk. 3, i bekendtgørelsen om offentlig støtte til almene boliger m.v. Som bilag 1 til bekendtgørelsen er medtaget en instruks om revision af kommunernes administration af og indberetning til Socialministeriets (nu Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter) Informations- og Forvaltningssystem (BOSSINF-STB). Instruksen følger i det væsentlige modelinstruksen, herunder vedrørende god offentlig revisionsskik. 21 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS EGENKONTROL 21

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Forvaltningsrevision. Statusundersøgelse om forvaltningsrevision i almene boligorganisationer mv.

Forvaltningsrevision. Statusundersøgelse om forvaltningsrevision i almene boligorganisationer mv. Forvaltningsrevision Statusundersøgelse om forvaltningsrevision i almene boligorganisationer mv. LANDSBYGGEFONDEN APRIL 2008 2 Indholdsfortegnelse: 1. Resume og konklusion... 5 2. Formål med statusundersøgelse

Læs mere

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Forvaltningsrevision Inden for den offentlige administration i almindelighed og staten i særdeleshed er det et krav, at der som supplement til revisionen af regnskabet, den finansielle revision, foretages

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

SOR - standarder for offentlig revision

SOR - standarder for offentlig revision SOR - standarder for offentlig revision Disposition Fra GOR til SOR SOR - et overblik Normeringen Processen herfra Afslutning 2 Fra GOR til SOR At rejse er at leve H.C. Andersen 4 5 ISSAI IFAC s standarder

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler,

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer.

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. Notat Revisionsinstruks af januar 2016 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

God virksomhedsdrift i den almene boligsektor

God virksomhedsdrift i den almene boligsektor www.pwc.dk God virksomhedsdrift i den almene boligsektor Holstebro januar 2017 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Regeringens ønske om en modernisering og effektivisering af den almene boligsektor Forslag

Læs mere

Seminar om forvaltning og revision af offentlige tilskud 24. april 2015

Seminar om forvaltning og revision af offentlige tilskud 24. april 2015 Seminar om forvaltning og revision af offentlige tilskud 24. april 2015 Seminar om tilskudsforvaltning og revision af tilskud - Dagsorden Kl. 13.00 Velkomst v/ rigsrevisor Lone Strøm Kl. 13.10 Arbejdet

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Den færøske revisionsordning

Den færøske revisionsordning LANDSGRANNSKOÐANIN Den færøske revisionsordning Mai 2005 Traðagøta 43 Postrúm 2053 FO-165 Argir (298) 35 51 00 (298) 35 51 01 gralands@post.olivant.fo LANDSGRANNSKOÐANIN 2 Indholdsfortegnelse 1 REVISION

Læs mere

EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE

EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE Møde BL s 3. kreds 30. Januar 2016 2016: Lov om effektivisering Der er aftalt, at driften af den almene boligsektor frem mod 2020 skal effektiviseres med 1,5 mia. kr.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen. Juli 2015. rigsrevisionen. rigsrevisionen

Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen. Juli 2015. rigsrevisionen. rigsrevisionen Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen Juli 2015 rigsrevisionen rigsrevisionen S T A N D A R D F O R K V A L I T E T S S T Y R I N G I R I G S R E V I S I O N E N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

Redegørelse for styringsdialog 2010 mellem Egedal Kommune og de almene boligorganisationer

Redegørelse for styringsdialog 2010 mellem Egedal Kommune og de almene boligorganisationer Redegørelse for styringsdialog 2010 mellem Egedal Kommune og de almene boligorganisationer Med virkning for 2010 skal det kommunale tilsyn efter Almenboligloven ske ved afholdelse af regelmæssige møder

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Statsrevisorerne 2002-03 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat af 6. maj 2011 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Maj 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts

Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts Lotte Jensen Professor Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS lje.lpf@cbs.dk

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen Revisionsordninger i offentlig revision April 2013 rigsrevisionen rigsrevisionen REVISIONSORDNINGER I OFFENTLIG REVISION 1 Revisionsordninger i offentlig revision har det overordnede ansvar for revisionen

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

folketingets statsrevisorer en præsentation

folketingets statsrevisorer en præsentation folketingets statsrevisorer en præsentation 1 Indhold Forord 3 Præsentation af Statsrevisorerne 4 Statsrevisorernes Sekretariat 7 Statsrevisorerne lovgrundlag og opgaver 8 Lovgrundlag 8 Valg af Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 22. august 2017

Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 22. august 2017 Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn 22. august 2017 Præsentation Økonomisk konsulent Kristian Laugesen krlau@holb.dk - 7236 8067 Økonomisk konsulent Sine Reitz siner@holb.dk 7236

Læs mere

Indhold side. Formål... 3

Indhold side. Formål... 3 God økonomistyring 2 Indhold side Formål... 3 Styringskultur... 4 Økonomisk ansvarlighed og helhedssyn... 4 Vi stiller spørgsmål og søger forklaring... 5 Vi er altid på omkostningsjagt... 5 Styringsmål...

Læs mere

Halsnæs Boligselskab

Halsnæs Boligselskab Halsnæs Boligselskab Revisionsprotokollat om udkast til årsregnskab 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Ahlgade 63, 4300 Holbæk T: 5158 4300, F: 5158

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser 2010/1 LSV 39 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201006522 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr.

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr. ÅRHUS KOMMUNE Beretning nr. 1 (side 1-11) Indholdsfortegnelse Side 1 OPGAVER OG ANSVAR... 2 1.1 Ledelsens opgaver og ansvar...2 1.1.1 Registreringssystemer og formueforvaltning...2 1.1.2 Tilsigtede og

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

Tilbud på revision af [navn på SI]

Tilbud på revision af [navn på SI] Intern Revision [Inst. Navn] [Att.: navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer] Dato 12. august 2016 Tilbud på revision af [navn på SI] Som aftalt fremsender vi hermed vores tilbud på løsning af revisionsopgaven

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER Årsregnskab 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER Administrator: Boligselskabnr. 0177 Domea.dk s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup Telefon 76 64 64 64 Tilsynsførende kommune: Kommunenr.

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Forvaltning og revision af offentlige tilskud. April 2015

Forvaltning og revision af offentlige tilskud. April 2015 Forvaltning og revision af offentlige tilskud April 2015 FORVALTNING OG REVISION AF OFFENTLIGE TILSKUD Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Baggrund og formål... 3 2.1. Regelgrundlaget for revision

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Til bestyrelsen for Københavns Universitet St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

God selskabsskik følg eller forklar

God selskabsskik følg eller forklar God selskabsskik følg eller forklar Denne vejledning i god selskabsskik er et bidrag til arbejdet for almene boligorganisationer for at gøre det lettere at opnå fokus i den daglige ledelse. Din boligorganisation

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI DET FYNSKE KUNSTAKADEMI Revisionsprotokollat nr. 5 Revisionen af regnskabet for året 2007 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2007 461.512 Side 48 Til Bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi Revision

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: Acadre 07 27813 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg Affald

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Styringsreformen. Hvilke tanker er der om mål- og aftalestyring i udvalgsrapporten?

Styringsreformen. Hvilke tanker er der om mål- og aftalestyring i udvalgsrapporten? Styringsreformen Hvilke tanker er der om mål- og aftalestyring i udvalgsrapporten? 1 Kort om baggrunden Rapport om fremtidig styring: Offentliggjort juni 2008. Vedtaget 29. maj 2009. Emner: Mål- og aftalestyring

Læs mere