Revisoradfærd ved kendskab til skattefejl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisoradfærd ved kendskab til skattefejl"

Transkript

1 Cand.merc.aud studiet Syddansk Universitet, Kolding Semester: Forår 2010 Revisoradfærd ved kendskab til skattefejl Udarbejdet af: Thomas Olesen Vejleder: Bent Warming-Rasmussen Fag: Revision Afleveret: 31. marts 2010 Antal anslag med mellemrum: (77 normalsider)

2 Forord Denne afhandling skrives som afslutning på uddannelsen til cand.merc.aud. Det overordnede formål med afhandlingen er at definere, afgrænse, analysere, vurdere og løse en problemstilling af relevans for en statsautoriseret revisors virke samt dokumentere resultatet heraf. Nærmere bestemt vil jeg undersøge revisors adfærd ved kendskab til skattefejl i teori og praksis. Afhandlingens målgruppe er praktiserende revisorer, revisorstuderende samt revisorforeningerne. Det er min opfattelse, at afhandlingen kan anvendes som vejledning til den praktiske håndtering af etiske konflikter og som motivation til at stræbe efter en høj etik i det daglige virke. Desuden bidrager afhandlingen til den litteratur, som er nødvendig for at der til stadighed er fokus på etisk revisoradfærd. Jeg vil gerne takke de mange revisorer, som har deltaget i interviews og spørgeskemaundersøgelser. Der var været stor interesse for at deltage, og dette har givet mulighed for, at afhandlingen kunne gøres mere praktisk anvendelig. Tak til Bent Warming-Rasmussen for motivation og inspiration til at vælge dette vigtige emne og for kyndig vejledning undervejs. En særlig tak til min familie for deres tålmodighed og støtte igennem processen. Kolding, den 31. marts 2010 Thomas Olesen

3 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY 1. INDLEDNING OG FORMÅL MED AFHANDLINGEN Indledning Problemformulering Problemafgrænsning Metode- og modelvalg Afhandlingens opbygning Formål og målgruppe Undersøgelsesdesign Anvendte forkortelser REVISORS SAMFUNDSROLLE Samfundets behov for revisors erklæringer Samfundets behov for revisors rådgivning Revisoretik Generelt Etikkens betydning for revisorer Delkonklusion REGULERING PÅ OMRÅDET Generelt om retskildernes rangorden EU-lovgivning Danske retskilder Sammenfatning Revisorloven Anvendelse Erklæringer med sikkerhed (RL 1, stk. 2) Erklæringer uden sikkerhed (RL 1, stk. 3) Sammenfatning Erklæringsbekendtgørelsen Anvendelse Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber ( 3 8) Erklæring om gennemgang (review) af regnskaber ( 9 12) Andre erklæringer med sikkerhed ( 13 16) Sammenfatning Straffeloven Tavshedspligt Sammenfatning Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer) Generelt Grundlæggende principper Sammenfatning Revisionsstandarder Generelt Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed RS 250 Overvejelser af lovgivningen ved revision af et regnskab RS 701 Modifikationer af den uafhængige revisors påtegning... 43

4 3.6.5 RS 2400 Review af regnskaber RS 4410 Assistance med regnskabsopstilling Sammenfatning Responsa Generelt Responsumsag / (FSR) Responsumsag / (FSR) Responsumsag / (FSR) Responsumsag / (FSR) Responsumsag 1677/95 26/ (FRR) Responsumsag 2407/2007 7/ (FRR) Responsumsag 2433/2008 ikke dateret - (FRR) Responsumsag 1906/99 31/ (FRR) Sammenfatning Revisornævnskendelser Generelt Kendelse af 16. august 2005 (sag nr R) Kendelse af 12. august 2005 (sag nr R) Faglige notater Fagligt notat om den statsautoriserede revisors skatterådgivning Delkonklusion EMPIRISK UNDERSØGELSE Interviews Interviewteori Udvælgelse af nøgleinformanter Sekundære data Resultat af interviews Spørgeskemaer Spørgeskemateori Udvælgelse af stikprøver Resultat af spørgeskemaundersøgelse Delkonklusion KONKLUSION Konklusion Hvordan skal en revisor forholde sig, hvis han har kendskab til skattefejl hos en klient? Hvordan forholder revisorerne sig i praksis ved kendskab til skattefejl? Hvordan kan etiske problemstillinger minimeres i praksis? Nye spørgsmål Perspektivering Refleksion KILDEOVERSIGT BILAG 1: INTERVIEW REVISOR NR. 1 BILAG 2: INTERVIEW REVISOR NR. 2 BILAG 3: MED INVITATION TIL SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BILAG 4: RESULTAT AF SPØRGESKEMA SPØRGSMÅL 1

5 Executive summary This thesis is about auditor behavior by knowledge of deliberate tax errors. It describes how the auditor under applicable law is to behave if he becomes aware of the tax error. A survey is conducted on how accountants in practice react in these situations, and finally the thesis addresses the ethical issues raised. It may be noted that the requirement for good behavior depends on the type of statement that is given in the accounts. For compilation statements, the accountant is not required to observe the Code of Ethics. The client confidentiality must, however, always be maintained. According to good practice auditor may not assist in calculating taxable income, if he has knowledge of tax errors. There has been conducted interviews and a questionnaire survey in order to find out how auditors in practice relate to known tax errors. The survey showed an overall high level of ethics, but also that unethical behavior occurs to a certain extent. The survey has included some arguments for accepting tax errors and concludes that the arguments are used in practice. For tax errors that may result in criminal liability for the company management, the auditor must provide additional information in the audit report. 50% of the respondents are generally not inclined to do so. The auditor may not independently contact the tax authorities regarding tax errors. This is due to the client confidentiality. 20% of the respondents, however, tend to do this anyway. The thesis concludes that to a certain extent there is either ignorance of ethics or unwillingness to comply with them. This issue could be reduced if it is brought into focus by the auditor associations through courses and professional articles. Most importantly, however, is that every auditor for himself actively chooses the ethical behavior rather than selfish motives - for the sake of all auditors' raison d'être.

6 Kapitel 1: Indledning og formål med afhandlingen 1. Indledning og formål med afhandlingen 1.1 Indledning Revisorers rolle i samfundet er ofte til debat. Emnet behandles flittigt i medierne, især i kølvandet på de efterhånden talrige erhvervsskandaler, såsom IT Factory for bare at nævne en af de seneste sager. En undersøgelse offentliggjort i Berlingske Tidende viste, at 40% af revisorernes kunder mente, at svækket troværdighed på grund af sager i pressen er en af branchens største udfordringer 1. I forbindelse med finanskrisen er der bl.a. stillet spørgsmålstegn ved, om revisorerne har rygrad nok til at tage going concern forbehold, hvis det er nødvendigt 2. Hvis en revisor (eller et revisionsfirma) bliver hængt ud i medierne, vil det kunne påvirke offentlighedens syn på revisorer generelt. Det kan altså skade branchen, hvis bare en enkelt revisor træder ved siden af. Det giver derfor god mening at fokusere på revisors etiske adfærd. Der synes at være en (berettiget) enighed om, at revisorer skal opføre sig korrekt. Denne holdning er imidlertid ikke så synlig, når det drejer sig om danskernes overholdelse af skattelovgivningen. I en kronik i Berlingske Tidende kunne man eksempelvis læse følgende 3 : I et land, hvor sort arbejde er en folkesport, er det relevant at spørge, om vi ligefrem har en kultur, der fremmer økonomisk kriminalitet? Danmark er det land i EU, hvor flest personer udfører sort arbejde: ca. 18 pct. af alle danskere har inden for det seneste år udført måneskinsarbejde. Og har man én gang sagt ja til at gå over sin egen grænse for, hvad der er etisk korrekt, er det måske lidt nemmere at sige ja næste gang. Og måske bliver grænsen helt flydende til sidst! En anden avis refererede fra en undersøgelse blandt 100 håndværkerlærlinge, hvoraf 1/3 svarede, at muligheden for at lave sort arbejde havde væsentlig betydning for deres valg af uddannelse 4. Endelig spekulerede en tredje avis i, om den nuværende finanskrise vil få selvstændige til at overveje skattefusk 5 for at få pengene til at slå til. 1 Lassen (2009) 2 Langer (2009). 3 Bresson (2009) 4 Skov (2008) 5 Friis (2009). 1

7 Kapitel 1: Indledning og formål med afhandlingen Ovenstående vidner om, at bevidste overtrædelser af skattelovgivningen ikke overraskende kan være et tema for revisorerne i den daglige kontakt med klienter. En af revisorernes vigtigste roller i samfundet er den som offentlighedens tillidsrepræsentant, og de må derfor forholde sig kritisk til overtrædelser af skattelovgivningen. Samtidig betales revisors honorar dog af klienterne, som er de potentielle lovovertrædere, og dette sætter revisor i en dobbeltrolle. En statsautoriseret revisor skrev følgende i forbindelse med en debat om revisionspligten 6 : Revisor et værn mod skattesnyd? Det er min helt klare opfattelse, at revisor er klientens mand. Han lader sig nemt overtale til, at det, klienten siger, selvfølgelig er rigtigt. Det er jo ham, der betaler og har mulighed for at afsætte revisor. Denne udtalelse kan næppe tages til indtægt for den generelle holdning blandt revisorer. Men ikke desto mindre er problemstillingen omkring revisors etik særdeles relevant. Især i et samfund, hvor det ifølge ovenstående absolut ikke er utænkeligt at opleve en vis uvilje til at betale skat. Et andet aspekt i denne sammenhæng er samfundets syn på revisorer som autoriteter. I disse år forsøger revisorerne at brande sig selv som farverige og menneskelige fremfor støvede og kedelige 7. Endelig kan flade organisationsstrukturer og en hastigt voksende udbredelse af sociale netværk, såsom Facebook, være med til at reducere afstanden mellem mennesker og lægge pres på autoriteter. Ovenstående kan bidrage til forståelsen af det samfund, som revisor skal operere i. Et samfund, hvor revisors etiske adfærd og rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant vægtes højt, men hvor en anfægtelig skattemoral og en reduceret autoritetsfølelse vil kunne lægge pres på revisors etik. Der vil eksempelvis kunne opstå en konflikt i situationer, hvor klienten ønsker at få et uberettiget fradrag, og hvor revisor vil (forsøge at) sætte sig imod dette. 6 Westh (2005) 7 Høberg (2007) 2

8 Kapitel 1: Indledning og formål med afhandlingen Det er interessant at undersøge, hvordan revisor skal/bør håndtere en sådan situation, hvordan håndteringen så rent faktisk sker i praksis, og hvilke overvejelser revisor lægger til grund for sine beslutninger. Efter min egen opfattelse vil mange praktiserende revisorer anse problemstillingen for relevant. SKAT har i en undersøgelse af danskernes evne til at selvangive korrekt (complianceprojektet 8 ) konstateret, at virksomhederne i mange af tilfældene med konstaterede fejl havde anvendt en revisor 9. Dette viser, at der bliver indberettet selvangivelser med fejl, selvom de har været genstand for en revisors gennemgang. Formålet med besvarelsen af denne afhandling er at afdække, om der blandt revisorerne er etiske problemer omkring skattefejl, hvorfor de opstår, og hvordan de etiske problemer kan undgås (eller i det mindste reduceres). Desuden vil revisorer og andre, som jeg i løbet af denne proces får kontakt med, i kraft af min henvendelse få fokus på nogle etiske spørgsmål. De mekanismer, som gør sig gældende, er de samme som når der i samfundet skabes debat om et emne. Øget fokus på etiske spørgsmål vil gøre revisorerne mere bevidste om deres eksistensberettigelse i et større samfundsmæssigt perspektiv i stedet for blot overfor den enkelte klient. 1.2 Problemformulering Udgangspunktet for denne afhandling er den etiske konflikt, der kan opstå hos en revisor, som har kendskab til skattefejl hos en klient. Revisor skal følge nogle regler og retningslinier, som vil kunne være i strid med klientens ønske om at minimere skatten i en højere grad, end det (efter revisors opfattelse) er muligt indenfor den gældende skattelovgivning. Revisor vil undertiden kunne opleve et pres fra klienter til at se igennem fingre med en tvivlsom eller direkte ulovlig skattemæssig disposition. Der kunne endda opstå den situation, at revisor for at hjælpe klienten med at minimere skattebetalingen selv foreslår kunstige fradrag, eller fortolker skattelovgivningen for aggressivt. 8 SKAT (2009:1) 9 Mathorne (2009) 3

9 Kapitel 1: Indledning og formål med afhandlingen Med udgangspunkt i ovenstående vil jeg besvare følgende tre hovedspørgsmål: A. Hvordan skal en revisor forholde sig, hvis han har kendskab til skattefejl hos en klient? B. Hvordan forholder revisorerne sig i praksis ved kendskab til skattefejl? C. Hvordan kan etiske problemstillinger minimeres i praksis? De tre hovedspørgsmål søges besvaret ved hjælp af en række delspørgsmål, som behandles i følgende kapitler: Kapitel 2 og 3 besvarer hovedspørgsmål A: 1. Hvilke regler og retningslinier regulerer området for revisors virke? 2. Hvordan skal revisor ifølge disse regler behandle sit kendskab til skattefejl? Kapitel 2 vil behandle selve revisors eksistensberettigelse. Dette vil give læseren en indføring i baggrunden for den efterfølgende gennemgang af eksisterende love og retningslinier for revisorer. Kapitel 3 vil herefter behandle disse love og retningslinier, herunder det forhold at en del af retningslinierne for revisors etiske adfærd udfyldes af revisorerne selv. Afslutningsvis vil der blive samlet op på hvilke regler og retningslinier, der gælder for den nærværende problemstilling. Kapitel 4 besvarer hovedspørgsmål B og C: Hovedspørgsmål B 3. Opleves det i praksis, at revisor har kendskab til skattefejl, som ikke rettes? 4. Hvilke årsager kan der eventuelt være hertil? I første omgang er det væsentligt at undersøge, hvor udbredt problemstillingen er i praksis. Desuden undersøges det, hvilke bagvedliggende årsager, der nævnes at være til problemstillingen. Årsagerne kan sandsynligvis være at finde i revisors forhold til den pågældende klient, revisors grundlæggende holdninger og revisors karakterstyrke. Efter besvarelsen af disse spørgsmål vil jeg have viden nok til at besvare hovedspørgsmål B om, hvordan revisorerne i praksis forholder sig til problemstillingen. Hovedspørgsmål C 5. Hvilke etiske problemstillinger forekommer typisk? 4

10 Kapitel 1: Indledning og formål med afhandlingen 6. Hvordan kan disse minimeres i praksis? 7. Er der områder, hvor de gældende regler og retningslinier ikke er tilstrækkelige, og hvad gør revisor så i disse situationer? Besvarelsen af hovedspørgsmål C vil tage udgangspunkt i de identificerede konfliktsituationer fra kapitel 4 og sætte dem op imod referencerammen fra kapitlerne 2 og 3. Dette vil afsløre, om der er områder, hvor gældende regler og retningsliner ikke er tilstrækkelige, og give mulighed for at komme med forslag til, hvad revisor så skal gøre. 1.3 Problemafgrænsning For at målrette afhandlingen og lave de relevante til- og fravalg, opstilles følgende forudsætninger: En revisor skal i denne afhandling forstås som en statsautoriseret eller registreret revisor på grund af besvarelsens målgruppe, som netop er godkendte praktiserende revisorer eller studerende under uddannelse hertil. Det vil derfor ikke blive undersøgt, hvordan reglerne forholder sig for ikke-godkendte revisorer. Begrebet klienter vil blive afgrænset til personlige virksomheder og ejerledede, små selskaber 10. Disse virksomheder udgør langt størstedelen af de danske virksomheder og er derfor mere relevante for problemstillingen end eksempelvis større selskaber. En skattefejl vil være defineret som en fejl i klientens årsregnskab (opgørelsen af den skattepligtige indkomst), som finder vej til klientens selvangivelse/årsopgørelse. I denne forbindelse vil det være hensigtsmæssigt at opdele skattefejl i følgende kategorier: 10 Klasse B-virksomheder, jf. ÅRL 7: Virksomheder, som i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: a) En balancesum på 36 mio. kr., b) en nettoomsætning på 72 mio. kr. og c) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50. 5

11 Kapitel 1: Indledning og formål med afhandlingen Ubevidste fejl Bevidste fejl Revisor har ikke kendskab Kategori 1 Kategori 3 Revisor har kendskab Kategori 2 Kategori 4 Øvrige Kategori 5 Figur Typer af skattefejl Kilde: Egen tilvirkning Kategori 1: Ubevidste fejl, som revisor ikke har kendskab til Denne kategori består af fejl, som hverken klienten eller revisor har kendskab til. Kategori 2: Ubevidste fejl, som revisor har kendskab til men ikke har foranlediget rettet Denne kategori består af fejl, som klienten ikke kender til, men som revisor har fået kendskab til uden dog at foranledige en rettelse af. Kategori 3: Bevidste fejl, som revisor ikke har kendskab til Der er i denne kategori tale om fejl, som klienten er bevidst om, men som revisor ikke har opdaget eller er blevet fortalt om. Kategori 4: Bevidste fejl, som revisor har kendskab til men ikke har foranlediget rettet Denne kategori kan bestå af to typer af bevidste fejl: 4A: Bevidste fejl fra klientens side, som revisor enten er blevet fortalt om af klienten, eller revisor selv har opdaget ved sin gennemgang, og som revisor ikke har foranlediget rettet. 4B: Bevidste fejl fra revisors side, som klienten enten er vidende eller uvidende om, og som ikke er blevet rettet. Kategori 5: Øvrige fejl Opsamlingskategori for alle øvrige fejl, herunder hos virksomheder som ikke anvender en revisor. 6

12 Kapitel 1: Indledning og formål med afhandlingen I forhold til den ovenfor beskrevne problemstilling omkring revisors etik, adfærd og bevæggrunde i forbindelse med kendskab til skattefejl, er kategorierne 2 og 4 interessante 11 : - I kategorierne 2 og 4A forholder revisor sig passiv overfor en kendt skattefejl. - I kategori 2 er der tale om, at revisor ikke informerer klienten om den opdagede skattefejl. Der vil derfor være tale om, at revisor træffer beslutninger på klientens vegne ved at lade skattefejlen køre igennem uden klientens vidende. - I kategori 4B er revisor aktivt medvirkende til skattefejlen måske endda uden klientens kendskab 12. Afhandlingens fokus vil være skattefejl af kategori 4A, dvs. bevidste fejl fra klientens side, som revisor enten er blevet fortalt om af klienten, eller revisor på anden måde selv har opdaget, og som revisor ikke har foranlediget rettet. I øvrigt afgrænses begrebet skattefejl til at omfatte dispositioner, som fejlagtigt har reduceret årets skattepligtige indkomst. Denne fejltype anser jeg for at have mest relevans i forbindelse med afhandlingen. En skattefejl, som forøger den skattepligtige indkomst, vil naturligvis sagtens kunne forekomme, men en bevidst fejl af en sådan karakter vil have andre bevæggrunde end dem, jeg vil fokusere på her (eksempelvis forbedring af virksomhedens resultat). Hvis skattefejl overstiger en vis beløbsgrænse, vil revisor begynde at gøre sig nogle overvejelser omkring regnskabets retvisende billede og væsentlighed. Men da det ikke er her, afhandlingens fokus ligger, har jeg valgt at forudsætte, at de pågældende skattefejl er uvæsentlige for regnskabet. Teorien om diverse arbejdshandlinger i forbindelse med erklæringsafgivelse (assistance, review eller revision) på et regnskab vil derfor heller ikke blive berørt. På grund af skattefejlenes uvæsentlighed og forudsætningen om, at klienterne er ejerledede virksomheder og små selskaber, vil revisors rapportering til ledelsen ikke blive behandlet. I de omhandlede situationer vil ledelse og ejerkreds typisk være sammenfaldende. 11 Kategorierne 1 og 3 ville derimod have været interessante for eksempelvis en diskussion om arbejdshandlinger i forbindelse med assistance, review eller revision. 12 Hvor utænkeligt dette end måtte lyde for visse læsere! 7

13 Kapitel 1: Indledning og formål med afhandlingen Revisor skal i visse tilfælde rapportere om økonomiske forbrydelser, hvis han har en formodning om, at forbrydelsen vedrører betydelige beløb eller i øvrigt er af grov karakter, jf. RL 22. Sådanne tilfælde vil antageligt være lettere for revisor at tage stilling til (der skal naturligvis indberettes!), end det vil være ved mere ubetydelige beløb, hvor det er etiske overvejelser, der vil være tungen på vægtskålen. Af denne grund falder emnet udenfor afhandlingens formål og behandles ikke yderligere. Tilsvarende vil reglerne om revisors pligter i forbindelse med hvidvask ikke blive behandlet. Som følge af forudsætningen om, at de omhandlede skattefejl er uvæsentlige, vil gennemgangen af Erklæringsbekendtgørelsen ikke omhandle bestemmelserne omkring forbehold, da et forbehold kræver, at det pågældende forhold er væsentligt for regnskabet. EU s 8. direktiv vil ikke blive selvstændigt behandlet, da dette med revisorloven fra 2008 i sin helhed er implementeret i dansk lovgivning. Endelig vil regler og retningslinier for revisors uafhængighed ikke blive behandlet, da afhandlingen ellers vil blive for omfangsrig. 8

14 Kapitel 1: Indledning og formål med afhandlingen 1.4 Metode- og modelvalg Afhandlingens opbygning Kapitel 1 Problemformulering m.v. Kapitel 2 Revisors eksistensberettigelse Delspørgsmål 1 og 2 Hovedspørgsmål A Kapitel 3 Love og retningslinier for revisorer Delspørgsmål 1 og 2 Hovedspørgsmål A Kapitel 4 Empirisk undersøgelse og forslag til løsning af etiske dilemmaer Delspørgsmål 3, 4, 5, 6 og 7 Hovedspørgsmål B og C Kapitel 5 Konklusion Figur Afhandlingens opbygning Kilde: Egen tilvirkning Formål og målgruppe Formålet med afhandlingen er at undersøge, hvorledes revisor skal reagere på den slags uvæsentlige skattefejl, som revisor kan møde under regnskabsudarbejdelsen for små virksomheder, samt undersøge de etiske problemstillinger og den praktiske håndtering heraf. Desuden er det ønskværdigt, hvis afhandlingen kan fremkomme med nogle forslag til, hvordan de etiske problemer kan undgås eller reduceres. Målgruppen er praktiserende revisorer, som har behov for vejledning til den praktiske håndtering af de omhandlede etiske konflikter, eller som søger inspiration og motivation til fortsat at holde den etiske fane højt i det daglige virke. Herudover er det revisorstuderende, som ønsker et kendskab til, hvordan etiske problemstillinger behandles i teori og praksis, og endelig 9

15 Kapitel 1: Indledning og formål med afhandlingen revisorforeningerne, som har til opgave at bidrage til standens vedvarende faglige og sociale udvikling, og som vil kunne bruge opgavens konklusioner i det fremtidige arbejde. Det er ikke formålet, at der skal skaffes statistisk repræsentativ dokumentation for den etiske adfærd blandt revisorer, men alene at give et kvalificeret bud på en tendens Undersøgelsesdesign Til besvarelse af hovedspørgsmål A ( Hvordan skal en revisor forholde sig, hvis han har kendskab til skattefejl hos en klient? ) vil jeg fokusere på litteraturstudier. Der vil være behov for gennemgang af gældende love og regler samt undersøgelse af revisionsbranchens udfyldende normer og artikler i faglige tidsskrifter. Til besvarelse af hovedspørgsmål B ( Hvordan forholder revisorerne sig i praksis ved kendskab til skattefejl? ) vil jeg lave interview af nøgleinformanter og herefter udsende spørgeskemaer. Som ansat i revisionsbranchen har jeg selv en opfattelse af, hvordan virkeligheden ser ud. For at denne opfattelse ikke alene skal blive styrende for den efterfølgende analyse, vil jeg begynde med at interviewe nøgleinformanter, som kan tænkes at have både holdninger til og oplevelser med revisorers etik i forbindelse med skattefejl. Udvælgelsen af nøgleinformanter er omtalt nedenfor under afsnit Efterfølgende vil jeg fortolke de indsamlede data og forsøge at opstille nogle generelle tendenser, som kan gøres til genstand for en mere kvantitativ undersøgelse i form af spørgeskemaer. De indledende interviews vil forhåbentlig gøre mig i stand til at formulere nogle mere præcise og målrettede spørgsmål, som herefter vil blive udsendt til revisorer via . Jeg vil i denne forbindelse forsøge at udforme spørgsmålene på en måde, så det bliver ufarligt for respondenten at svare ærligt, selv på ubehagelige spørgsmål. Til besvarelse af hovedspørgsmål C ( Hvordan kan etiske problemstillinger minimeres i praksis? ) vil jeg igennem besvarelsen af kapitel 4 sammenholde resultaterne af den empiriske 10

16 Kapitel 1: Indledning og formål med afhandlingen undersøgelse med teorien fra kapitel 2 og 3. Dette vil synliggøre nogle etiske dilemmaer, hvorefter jeg vil forsøge at give nogle bud på, hvordan de pågældende dilemmaer kan løses Anvendte forkortelser FRR FSR IFAC ISA RL RPL RS SKL SL STRL ÅRL Foreningen Registrerede Revisorer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Federation of Accountants International Standards on Auditing Lov nr. 468 af 17/ om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) Lovbkg. nr af 29/ (retsplejeloven) Revisionsstandard(er) Lovbkg. nr af 24/ (skattekontrolloven) Lov nr. 470 af 12/ om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Lovbkg. nr af 29/ (bekendtgørelse af straffeloven) Lovbkg. nr. 395 af 25/ (bekendtgørelse af årsregnskabsloven) Figur Anvendte forkortelser Kilde: Egen tilvirkning 11

17 Kapitel 2: Revisors samfundsrolle 2. Revisors samfundsrolle Formålet med dette kapitel er at afklare revisors eksistensberettigelse i samfundet. Dette gøres for at beskrive baggrunden for de love og retningslinier, der behandles i kapitel 3. De primære formål med revisorhvervets eksistens kan sammenfattes i følgende 13 : 1. samfundets interesse i, at der aflægges retvisende, troværdige regnskaber 2. samfundets interesse i, at misligheder hindres, vanskeliggøres eller afsløres, og 3. samfundets interesse i, at der er kvalificeret bistand til rådighed for virksomhederne inden for revision, regnskabsassistance, skatteassistance og økonomisk rådgivning m.m. Indledningsvis beskrives revisors to væsentligste opgaver i samfundet, nemlig revision (/erklæringsafgivelse) og rådgivning. 2.1 Samfundets behov for revisors erklæringer Revisorerhvervet opstod som følge af industrialiseringen i 1800-tallet. Baggrunden herfor er omtalt af Mogens Christensen 14 : Industrialiseringen medførte selskabsdannelser og en spredning af ejerkredsen, og især en større afstand mellem dem, der investerer, og dem, der i den daglige drift forvalter investeringerne. Denne afstand medfører, at ejerkredsen har behov for at få pålidelige informationer om, hvorledes virksomhedens ledelse disponerer. Ledelsens informationer til ejerkredsen sker især i form af årsrapporten. For at sikre, at årsrapporterne er troværdige, vælger ejerkredsen en revisor til på dens vegne at udføre kontrol med regnskabsaflæggelsen og rapportere om resultatet. At der er behov for at føre kontrol kræver en overordnet antagelse om, at ledelsens informationer i modsat fald ville indeholde fejl eller unøjagtigheder. Der kan eksempelvis være til- 13 Christensen m.fl. (2000), s Langsted; Andersen; Christensen (2007), s

18 Kapitel 2: Revisors samfundsrolle skyndelse til regnskabsmanipulation, hvis der er interessekonflikt imellem ledelse og aktionærer 15 : [...]there is a natural conflict of interest between the manager and the absentee owner. If both parties seek to maximize their self-interest, the manager will not always act in the best interest of the owner. For example, the risk exists that a manager may spend funds on excessive personale benefits. Denne konflikt kaldes også agentteorien 16. Udover hensynet til virksomhedens ejere er der også hensynet til eksterne brugere af regnskaber m.v., eksempelvis långivere, offentlige myndigheder og leverandører. Der kan således være incitament til at pynte på regnskabstallene, hvis der skal skaffes ny finansiering eller opretholdes kreditter. Ovenstående belyser samfundets behov for en uafhængig og troværdig erklæring om regnskabsoplysninger eller tilsvarende materiale. 2.2 Samfundets behov for revisors rådgivning Behovet for kompetent rådgivning beskrives af Mogens Christensen således 17 : [Den] stadigt udbyggede lovgivning om regnskabs-, økonomi- og skatteforhold [har] medført, at ledelsen i virksomhederne har behov for rådgivning og assistance til sikring af, at grundlaget for de beslutninger, der skal træffes, er analyseret og belyst, så beslutningerne bliver hensigtsmæssige og lovmedholdelige. Revisors kompetence inden for regnskabsvæsen, økonomi og skat m.v. gør det naturligt, at ledelsen efterspørger revisors rådgivning og assistance. En optimal rådgivning for kunden stiller krav til revisors kompetence: Skatte- og afgiftslovgivningen er i dag så kompliceret og uoverskuelig, at visse rådgivningsopgaver, der er behæftet med særlig risiko, ikke bør løses, uden at der inddrages en skattekonsulent, der har stor erfaring med skatterådgivning inden for det pågældende område Eilifsen m.fl. (2006), s Christensen m.fl. (2000), s Langsted; Andersen; Christensen (2007), s Gimsing (1999). 13

19 Kapitel 2: Revisors samfundsrolle Revisor har i forvejen et indgående kendskab til kundevirksomhedens forhold, og rådgivning i forlængelse heraf kan derfor udføres på en mere efficient og effektiv måde 19. Rådgivning er således et naturligt markedsområde for revisorer. I forhold til revisionsydelsen, hvor revisor har et lovfæstet monopol 20, adskiller rådgivningsydelsen sig dog ved, at der her er adskillige udbydere udover revisorer. 2.3 Revisoretik Generelt Et vigtigt begreb i forhold til revisors samfundsrolle er revisors etiske adfærd. Ifølge RL 16 skal revisor under udførelse af erklæringsopgaver med sikkerhed udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik. Begrebet god revisorskik defineres ifølge bemærkningerne til lovforslaget som den adfærd, som gode og omhyggelige, fagligt kompetente revisorer udviser, og som opfylder de faglige og etiske krav, der må opstilles på grundlag af lovgivningens regler om revisorers funktioner 21 FSRs bestyrelse har udgivet Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer) 22, som beskriver de grundlæggende forudsætninger for etisk adfærd, som revisor skal leve op til. Disse vil blive behandlet senere, jf. afsnit Etik kan overordnet set beskrives som en systematisk refleksion over, hvad der er rigtigt og forkert 23. Der findes forskellige etiske teorier, som har forskellige moralbegreber 24. Om en handling er etisk eller ej, afhænger altså af den anvendte etikteori. Bøg og Kiertzner (2007) 25 fremhæver pligtetikken og dydsetikken som de to primære teorier, der har betydning for revisorernes etiske retningslinier: 19 Warming-Rasmussen (2001). 20 ÅRL 135 a 21 Bemærkninger til lovforslaget L120 (revisorloven) fremsat 27. marts FSR (2009) 23 Bøg; Kiertzner (2007), s For en uddybning heraf, se evt. Bøg; Kiertzner (2007), s. 28 ff. 25 Bøg; Kiertzner (2007), s. 28 ff. 14

20 Kapitel 2: Revisors samfundsrolle Indenfor pligtetikken fokuseres der på den moralske handling. Det at følge reglerne er at gøre det rigtige uanset konsekvenserne. I revisorhvervet må egoistiske motiver (konsekvenser) ikke prioriteres højere end varetagelse af opgaven som offentlighedens tillidsrepræsentant (at gøre det rigtige). Indenfor dydsetikken fokuseres der på, at det, der er godt og ondt, har at gøre med værdier og kultur. Etikken bygger på en række dyder/karaktertræk, som eksempelvis mod, klogskab, retfærdighed, mådehold, sandfærdighed og fornuft. I revisorernes etiske retningslinjer kan man finde denne etik i begreber som integritet, ærlighed og forudsætningen om en velinformeret tredjemand. Det efterfølgende afsnit behandler etikkens betydning og konsekvenser for revisorer Etikkens betydning for revisorer Hvis revisor har en god etisk adfærd, understøtter det samfundets tillid til revisors arbejde, hvilket er en stor del af forudsætningen for revisors eksistensberettigelse. Revisors autoritet og omdømme er i høj grad baseret på tillid til revisors redelighed, objektivitet, upartiskhed og handlefrihed i relation til udførelse af revisions- og rådgivningsopgaver. Enhver aktivitet, som kompromitterer eller synes at kompromittere denne tillid, vil skade revisors autoritet og omdømme 26. Det fremgår af de etiske retningslinjer 27, at revisors ansvar ikke alene er at tilfredsstille den enkelte klients behov, men derimod også at iagttage og overholde de etiske krav for at optræde i offentlighedens interesse. At etik netop er en forudsætning for at optræde i offentlighedens interesse kan også udledes af Svend Ørjan Jensen og Bent Warming-Rasmussen i Christensen m.fl. (2000). Heraf fremgår det, at revisor må udvise objektivitet og integritet for bedst muligt at efterkomme ansvaret overfor offentlighedens - til tider modstridende - interesser. For at offentligheden skal have 26 FSR (1996), s Kapitel

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave REVISORANSVAR 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen 4. udgave Forlaget FSR 1997 Forkortelsesliste Introduktion Kapitel 1. Revisor og revisors arbejde Af Mogens Christensen 1. Revisors

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014 A mod Statsautoriseret revisor B og C Truffet følgende Beslutning: Ved skrivelse af 21. september 2014 har klager i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Fonden Kulisselageret

Fonden Kulisselageret Fonden Kulisselageret Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011. Skat. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011. Skat. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011 Skat mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. december 2011 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg Fællestræk i revisors erklæringer Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg 1. Modifikationer af konklusionen 2. Modifikationer

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Jan Brødsgaard FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Assistance med opstilling Review Udvidet gennemgang Side 2 Opstilling af regnskaber Regulerer revisorlovgivningen erklæringer

Læs mere

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT En analyse foretaget af FSR danske revisorer i samarbejde med revisionsfirmaet Beierholm www.fsr.dk FSR - danske revisorer

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

Revisionspåtegninger 2017

Revisionspåtegninger 2017 Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d., FSR danske revisorer Side 1 1) REVU s udtalelser 2) Strukturen 3) Udtalelse om ledelsesberetningen 4) Elementer når de er relevante 5) Erklæring

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (lempelse af revisionspligten)

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (lempelse af revisionspligten) Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk Internet: www.fsr.dk Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Att.

Læs mere

YDERLIGERE KRAV I FØLGE DANSK REVISORLOVGIVNING (Bilag til Internationale Standarder om Revision)

YDERLIGERE KRAV I FØLGE DANSK REVISORLOVGIVNING (Bilag til Internationale Standarder om Revision) YDERLIGERE KRAV I FØLGE DANSK REVISORLOVGIVNING (Bilag til Internationale Standarder om Revision) 1 Indledning...1 2 Erklæring på et fuldstændigt regnskab med generelt formål...2 2.1 Erklæringens indhold

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Modificerede revisionspåtegninger Tendenser i regulering og praksis Studerende: Line Kirstine Hansen København den 1. november

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 12. september 2006 (sag nr. 21-2005-R) Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen mod Registreret revisor R Ved

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr. 46-2005-R) Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden RRR ved registreret revisor RR

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne. Årsregnskaberne 2015 - Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne SURVEY www.fsr.dk Side FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

REVISORANSVAR I FORBINDELSE MED SKATTERÅDGIVNING

REVISORANSVAR I FORBINDELSE MED SKATTERÅDGIVNING Kandidatafhandling Cand.merc.aud Anslag: 114.584 inkl. figurer REVISORANSVAR I FORBINDELSE MED SKATTERÅDGIVNING Forfatter: Heidi Dybro Vejleder: Jan K. Mortensen Institut for Økonomi, Aarhus School of

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet.

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet. Den 15. marts 2016 blev der i Sag nr. 056/2015 A mod registreret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor

Læs mere

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor A.

KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor A. Den 19. december 2008 blev der i sag nr. 3/2007 SKAT [skattecenter] mod registreret revisor A. afsagt sålydende KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1 I medfør af 24, stk. 5, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

Bilag 2. Figur A. Figur B

Bilag 2. Figur A. Figur B Bilag 1 Bilag 2 Figur A Figur B Figur C Figur D Bilag 3 Erhvervsstyrelsen har i 2011 iværksat 37 undersøgelser, hvoraf 19 af disse blev afgjort i 2011. Disse undersøgelser omfatter altså både påbegyndte

Læs mere

Revisorloven udvalgte

Revisorloven udvalgte Revisorloven 2008 - udvalgte markante ændringer Udarbejdet af Henriette Jensen, cand.merc.aud. 10. Semster, 2009 Vejleder: Lars Kiertzner Side 0 af 84 Forord Dette speciale er udarbejdet i perioden d.

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991. Den 23. februar 2009 blev i sag nr. 36/2008-R B mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. juni og 29. juli 2008 har B i medfør af den dagældende revisorlovs 19,

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 30. januar 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen Den 25. februar 2016 blev der i sag nr. 066/2015 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen og Statsautoriseret revisor Ramazan Turan afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 48/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer.

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer. Honorarer til børsnoterede s revisorer ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1) BEK nr 735 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 67/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere