Revisoradfærd ved kendskab til skattefejl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisoradfærd ved kendskab til skattefejl"

Transkript

1 Cand.merc.aud studiet Syddansk Universitet, Kolding Semester: Forår 2010 Revisoradfærd ved kendskab til skattefejl Udarbejdet af: Thomas Olesen Vejleder: Bent Warming-Rasmussen Fag: Revision Afleveret: 31. marts 2010 Antal anslag med mellemrum: (77 normalsider)

2 Forord Denne afhandling skrives som afslutning på uddannelsen til cand.merc.aud. Det overordnede formål med afhandlingen er at definere, afgrænse, analysere, vurdere og løse en problemstilling af relevans for en statsautoriseret revisors virke samt dokumentere resultatet heraf. Nærmere bestemt vil jeg undersøge revisors adfærd ved kendskab til skattefejl i teori og praksis. Afhandlingens målgruppe er praktiserende revisorer, revisorstuderende samt revisorforeningerne. Det er min opfattelse, at afhandlingen kan anvendes som vejledning til den praktiske håndtering af etiske konflikter og som motivation til at stræbe efter en høj etik i det daglige virke. Desuden bidrager afhandlingen til den litteratur, som er nødvendig for at der til stadighed er fokus på etisk revisoradfærd. Jeg vil gerne takke de mange revisorer, som har deltaget i interviews og spørgeskemaundersøgelser. Der var været stor interesse for at deltage, og dette har givet mulighed for, at afhandlingen kunne gøres mere praktisk anvendelig. Tak til Bent Warming-Rasmussen for motivation og inspiration til at vælge dette vigtige emne og for kyndig vejledning undervejs. En særlig tak til min familie for deres tålmodighed og støtte igennem processen. Kolding, den 31. marts 2010 Thomas Olesen

3 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY 1. INDLEDNING OG FORMÅL MED AFHANDLINGEN Indledning Problemformulering Problemafgrænsning Metode- og modelvalg Afhandlingens opbygning Formål og målgruppe Undersøgelsesdesign Anvendte forkortelser REVISORS SAMFUNDSROLLE Samfundets behov for revisors erklæringer Samfundets behov for revisors rådgivning Revisoretik Generelt Etikkens betydning for revisorer Delkonklusion REGULERING PÅ OMRÅDET Generelt om retskildernes rangorden EU-lovgivning Danske retskilder Sammenfatning Revisorloven Anvendelse Erklæringer med sikkerhed (RL 1, stk. 2) Erklæringer uden sikkerhed (RL 1, stk. 3) Sammenfatning Erklæringsbekendtgørelsen Anvendelse Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber ( 3 8) Erklæring om gennemgang (review) af regnskaber ( 9 12) Andre erklæringer med sikkerhed ( 13 16) Sammenfatning Straffeloven Tavshedspligt Sammenfatning Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer) Generelt Grundlæggende principper Sammenfatning Revisionsstandarder Generelt Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed RS 250 Overvejelser af lovgivningen ved revision af et regnskab RS 701 Modifikationer af den uafhængige revisors påtegning... 43

4 3.6.5 RS 2400 Review af regnskaber RS 4410 Assistance med regnskabsopstilling Sammenfatning Responsa Generelt Responsumsag / (FSR) Responsumsag / (FSR) Responsumsag / (FSR) Responsumsag / (FSR) Responsumsag 1677/95 26/ (FRR) Responsumsag 2407/2007 7/ (FRR) Responsumsag 2433/2008 ikke dateret - (FRR) Responsumsag 1906/99 31/ (FRR) Sammenfatning Revisornævnskendelser Generelt Kendelse af 16. august 2005 (sag nr R) Kendelse af 12. august 2005 (sag nr R) Faglige notater Fagligt notat om den statsautoriserede revisors skatterådgivning Delkonklusion EMPIRISK UNDERSØGELSE Interviews Interviewteori Udvælgelse af nøgleinformanter Sekundære data Resultat af interviews Spørgeskemaer Spørgeskemateori Udvælgelse af stikprøver Resultat af spørgeskemaundersøgelse Delkonklusion KONKLUSION Konklusion Hvordan skal en revisor forholde sig, hvis han har kendskab til skattefejl hos en klient? Hvordan forholder revisorerne sig i praksis ved kendskab til skattefejl? Hvordan kan etiske problemstillinger minimeres i praksis? Nye spørgsmål Perspektivering Refleksion KILDEOVERSIGT BILAG 1: INTERVIEW REVISOR NR. 1 BILAG 2: INTERVIEW REVISOR NR. 2 BILAG 3: MED INVITATION TIL SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BILAG 4: RESULTAT AF SPØRGESKEMA SPØRGSMÅL 1

5 Executive summary This thesis is about auditor behavior by knowledge of deliberate tax errors. It describes how the auditor under applicable law is to behave if he becomes aware of the tax error. A survey is conducted on how accountants in practice react in these situations, and finally the thesis addresses the ethical issues raised. It may be noted that the requirement for good behavior depends on the type of statement that is given in the accounts. For compilation statements, the accountant is not required to observe the Code of Ethics. The client confidentiality must, however, always be maintained. According to good practice auditor may not assist in calculating taxable income, if he has knowledge of tax errors. There has been conducted interviews and a questionnaire survey in order to find out how auditors in practice relate to known tax errors. The survey showed an overall high level of ethics, but also that unethical behavior occurs to a certain extent. The survey has included some arguments for accepting tax errors and concludes that the arguments are used in practice. For tax errors that may result in criminal liability for the company management, the auditor must provide additional information in the audit report. 50% of the respondents are generally not inclined to do so. The auditor may not independently contact the tax authorities regarding tax errors. This is due to the client confidentiality. 20% of the respondents, however, tend to do this anyway. The thesis concludes that to a certain extent there is either ignorance of ethics or unwillingness to comply with them. This issue could be reduced if it is brought into focus by the auditor associations through courses and professional articles. Most importantly, however, is that every auditor for himself actively chooses the ethical behavior rather than selfish motives - for the sake of all auditors' raison d'être.

6 Kapitel 1: Indledning og formål med afhandlingen 1. Indledning og formål med afhandlingen 1.1 Indledning Revisorers rolle i samfundet er ofte til debat. Emnet behandles flittigt i medierne, især i kølvandet på de efterhånden talrige erhvervsskandaler, såsom IT Factory for bare at nævne en af de seneste sager. En undersøgelse offentliggjort i Berlingske Tidende viste, at 40% af revisorernes kunder mente, at svækket troværdighed på grund af sager i pressen er en af branchens største udfordringer 1. I forbindelse med finanskrisen er der bl.a. stillet spørgsmålstegn ved, om revisorerne har rygrad nok til at tage going concern forbehold, hvis det er nødvendigt 2. Hvis en revisor (eller et revisionsfirma) bliver hængt ud i medierne, vil det kunne påvirke offentlighedens syn på revisorer generelt. Det kan altså skade branchen, hvis bare en enkelt revisor træder ved siden af. Det giver derfor god mening at fokusere på revisors etiske adfærd. Der synes at være en (berettiget) enighed om, at revisorer skal opføre sig korrekt. Denne holdning er imidlertid ikke så synlig, når det drejer sig om danskernes overholdelse af skattelovgivningen. I en kronik i Berlingske Tidende kunne man eksempelvis læse følgende 3 : I et land, hvor sort arbejde er en folkesport, er det relevant at spørge, om vi ligefrem har en kultur, der fremmer økonomisk kriminalitet? Danmark er det land i EU, hvor flest personer udfører sort arbejde: ca. 18 pct. af alle danskere har inden for det seneste år udført måneskinsarbejde. Og har man én gang sagt ja til at gå over sin egen grænse for, hvad der er etisk korrekt, er det måske lidt nemmere at sige ja næste gang. Og måske bliver grænsen helt flydende til sidst! En anden avis refererede fra en undersøgelse blandt 100 håndværkerlærlinge, hvoraf 1/3 svarede, at muligheden for at lave sort arbejde havde væsentlig betydning for deres valg af uddannelse 4. Endelig spekulerede en tredje avis i, om den nuværende finanskrise vil få selvstændige til at overveje skattefusk 5 for at få pengene til at slå til. 1 Lassen (2009) 2 Langer (2009). 3 Bresson (2009) 4 Skov (2008) 5 Friis (2009). 1

7 Kapitel 1: Indledning og formål med afhandlingen Ovenstående vidner om, at bevidste overtrædelser af skattelovgivningen ikke overraskende kan være et tema for revisorerne i den daglige kontakt med klienter. En af revisorernes vigtigste roller i samfundet er den som offentlighedens tillidsrepræsentant, og de må derfor forholde sig kritisk til overtrædelser af skattelovgivningen. Samtidig betales revisors honorar dog af klienterne, som er de potentielle lovovertrædere, og dette sætter revisor i en dobbeltrolle. En statsautoriseret revisor skrev følgende i forbindelse med en debat om revisionspligten 6 : Revisor et værn mod skattesnyd? Det er min helt klare opfattelse, at revisor er klientens mand. Han lader sig nemt overtale til, at det, klienten siger, selvfølgelig er rigtigt. Det er jo ham, der betaler og har mulighed for at afsætte revisor. Denne udtalelse kan næppe tages til indtægt for den generelle holdning blandt revisorer. Men ikke desto mindre er problemstillingen omkring revisors etik særdeles relevant. Især i et samfund, hvor det ifølge ovenstående absolut ikke er utænkeligt at opleve en vis uvilje til at betale skat. Et andet aspekt i denne sammenhæng er samfundets syn på revisorer som autoriteter. I disse år forsøger revisorerne at brande sig selv som farverige og menneskelige fremfor støvede og kedelige 7. Endelig kan flade organisationsstrukturer og en hastigt voksende udbredelse af sociale netværk, såsom Facebook, være med til at reducere afstanden mellem mennesker og lægge pres på autoriteter. Ovenstående kan bidrage til forståelsen af det samfund, som revisor skal operere i. Et samfund, hvor revisors etiske adfærd og rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant vægtes højt, men hvor en anfægtelig skattemoral og en reduceret autoritetsfølelse vil kunne lægge pres på revisors etik. Der vil eksempelvis kunne opstå en konflikt i situationer, hvor klienten ønsker at få et uberettiget fradrag, og hvor revisor vil (forsøge at) sætte sig imod dette. 6 Westh (2005) 7 Høberg (2007) 2

8 Kapitel 1: Indledning og formål med afhandlingen Det er interessant at undersøge, hvordan revisor skal/bør håndtere en sådan situation, hvordan håndteringen så rent faktisk sker i praksis, og hvilke overvejelser revisor lægger til grund for sine beslutninger. Efter min egen opfattelse vil mange praktiserende revisorer anse problemstillingen for relevant. SKAT har i en undersøgelse af danskernes evne til at selvangive korrekt (complianceprojektet 8 ) konstateret, at virksomhederne i mange af tilfældene med konstaterede fejl havde anvendt en revisor 9. Dette viser, at der bliver indberettet selvangivelser med fejl, selvom de har været genstand for en revisors gennemgang. Formålet med besvarelsen af denne afhandling er at afdække, om der blandt revisorerne er etiske problemer omkring skattefejl, hvorfor de opstår, og hvordan de etiske problemer kan undgås (eller i det mindste reduceres). Desuden vil revisorer og andre, som jeg i løbet af denne proces får kontakt med, i kraft af min henvendelse få fokus på nogle etiske spørgsmål. De mekanismer, som gør sig gældende, er de samme som når der i samfundet skabes debat om et emne. Øget fokus på etiske spørgsmål vil gøre revisorerne mere bevidste om deres eksistensberettigelse i et større samfundsmæssigt perspektiv i stedet for blot overfor den enkelte klient. 1.2 Problemformulering Udgangspunktet for denne afhandling er den etiske konflikt, der kan opstå hos en revisor, som har kendskab til skattefejl hos en klient. Revisor skal følge nogle regler og retningslinier, som vil kunne være i strid med klientens ønske om at minimere skatten i en højere grad, end det (efter revisors opfattelse) er muligt indenfor den gældende skattelovgivning. Revisor vil undertiden kunne opleve et pres fra klienter til at se igennem fingre med en tvivlsom eller direkte ulovlig skattemæssig disposition. Der kunne endda opstå den situation, at revisor for at hjælpe klienten med at minimere skattebetalingen selv foreslår kunstige fradrag, eller fortolker skattelovgivningen for aggressivt. 8 SKAT (2009:1) 9 Mathorne (2009) 3

9 Kapitel 1: Indledning og formål med afhandlingen Med udgangspunkt i ovenstående vil jeg besvare følgende tre hovedspørgsmål: A. Hvordan skal en revisor forholde sig, hvis han har kendskab til skattefejl hos en klient? B. Hvordan forholder revisorerne sig i praksis ved kendskab til skattefejl? C. Hvordan kan etiske problemstillinger minimeres i praksis? De tre hovedspørgsmål søges besvaret ved hjælp af en række delspørgsmål, som behandles i følgende kapitler: Kapitel 2 og 3 besvarer hovedspørgsmål A: 1. Hvilke regler og retningslinier regulerer området for revisors virke? 2. Hvordan skal revisor ifølge disse regler behandle sit kendskab til skattefejl? Kapitel 2 vil behandle selve revisors eksistensberettigelse. Dette vil give læseren en indføring i baggrunden for den efterfølgende gennemgang af eksisterende love og retningslinier for revisorer. Kapitel 3 vil herefter behandle disse love og retningslinier, herunder det forhold at en del af retningslinierne for revisors etiske adfærd udfyldes af revisorerne selv. Afslutningsvis vil der blive samlet op på hvilke regler og retningslinier, der gælder for den nærværende problemstilling. Kapitel 4 besvarer hovedspørgsmål B og C: Hovedspørgsmål B 3. Opleves det i praksis, at revisor har kendskab til skattefejl, som ikke rettes? 4. Hvilke årsager kan der eventuelt være hertil? I første omgang er det væsentligt at undersøge, hvor udbredt problemstillingen er i praksis. Desuden undersøges det, hvilke bagvedliggende årsager, der nævnes at være til problemstillingen. Årsagerne kan sandsynligvis være at finde i revisors forhold til den pågældende klient, revisors grundlæggende holdninger og revisors karakterstyrke. Efter besvarelsen af disse spørgsmål vil jeg have viden nok til at besvare hovedspørgsmål B om, hvordan revisorerne i praksis forholder sig til problemstillingen. Hovedspørgsmål C 5. Hvilke etiske problemstillinger forekommer typisk? 4

10 Kapitel 1: Indledning og formål med afhandlingen 6. Hvordan kan disse minimeres i praksis? 7. Er der områder, hvor de gældende regler og retningslinier ikke er tilstrækkelige, og hvad gør revisor så i disse situationer? Besvarelsen af hovedspørgsmål C vil tage udgangspunkt i de identificerede konfliktsituationer fra kapitel 4 og sætte dem op imod referencerammen fra kapitlerne 2 og 3. Dette vil afsløre, om der er områder, hvor gældende regler og retningsliner ikke er tilstrækkelige, og give mulighed for at komme med forslag til, hvad revisor så skal gøre. 1.3 Problemafgrænsning For at målrette afhandlingen og lave de relevante til- og fravalg, opstilles følgende forudsætninger: En revisor skal i denne afhandling forstås som en statsautoriseret eller registreret revisor på grund af besvarelsens målgruppe, som netop er godkendte praktiserende revisorer eller studerende under uddannelse hertil. Det vil derfor ikke blive undersøgt, hvordan reglerne forholder sig for ikke-godkendte revisorer. Begrebet klienter vil blive afgrænset til personlige virksomheder og ejerledede, små selskaber 10. Disse virksomheder udgør langt størstedelen af de danske virksomheder og er derfor mere relevante for problemstillingen end eksempelvis større selskaber. En skattefejl vil være defineret som en fejl i klientens årsregnskab (opgørelsen af den skattepligtige indkomst), som finder vej til klientens selvangivelse/årsopgørelse. I denne forbindelse vil det være hensigtsmæssigt at opdele skattefejl i følgende kategorier: 10 Klasse B-virksomheder, jf. ÅRL 7: Virksomheder, som i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: a) En balancesum på 36 mio. kr., b) en nettoomsætning på 72 mio. kr. og c) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50. 5

11 Kapitel 1: Indledning og formål med afhandlingen Ubevidste fejl Bevidste fejl Revisor har ikke kendskab Kategori 1 Kategori 3 Revisor har kendskab Kategori 2 Kategori 4 Øvrige Kategori 5 Figur Typer af skattefejl Kilde: Egen tilvirkning Kategori 1: Ubevidste fejl, som revisor ikke har kendskab til Denne kategori består af fejl, som hverken klienten eller revisor har kendskab til. Kategori 2: Ubevidste fejl, som revisor har kendskab til men ikke har foranlediget rettet Denne kategori består af fejl, som klienten ikke kender til, men som revisor har fået kendskab til uden dog at foranledige en rettelse af. Kategori 3: Bevidste fejl, som revisor ikke har kendskab til Der er i denne kategori tale om fejl, som klienten er bevidst om, men som revisor ikke har opdaget eller er blevet fortalt om. Kategori 4: Bevidste fejl, som revisor har kendskab til men ikke har foranlediget rettet Denne kategori kan bestå af to typer af bevidste fejl: 4A: Bevidste fejl fra klientens side, som revisor enten er blevet fortalt om af klienten, eller revisor selv har opdaget ved sin gennemgang, og som revisor ikke har foranlediget rettet. 4B: Bevidste fejl fra revisors side, som klienten enten er vidende eller uvidende om, og som ikke er blevet rettet. Kategori 5: Øvrige fejl Opsamlingskategori for alle øvrige fejl, herunder hos virksomheder som ikke anvender en revisor. 6

12 Kapitel 1: Indledning og formål med afhandlingen I forhold til den ovenfor beskrevne problemstilling omkring revisors etik, adfærd og bevæggrunde i forbindelse med kendskab til skattefejl, er kategorierne 2 og 4 interessante 11 : - I kategorierne 2 og 4A forholder revisor sig passiv overfor en kendt skattefejl. - I kategori 2 er der tale om, at revisor ikke informerer klienten om den opdagede skattefejl. Der vil derfor være tale om, at revisor træffer beslutninger på klientens vegne ved at lade skattefejlen køre igennem uden klientens vidende. - I kategori 4B er revisor aktivt medvirkende til skattefejlen måske endda uden klientens kendskab 12. Afhandlingens fokus vil være skattefejl af kategori 4A, dvs. bevidste fejl fra klientens side, som revisor enten er blevet fortalt om af klienten, eller revisor på anden måde selv har opdaget, og som revisor ikke har foranlediget rettet. I øvrigt afgrænses begrebet skattefejl til at omfatte dispositioner, som fejlagtigt har reduceret årets skattepligtige indkomst. Denne fejltype anser jeg for at have mest relevans i forbindelse med afhandlingen. En skattefejl, som forøger den skattepligtige indkomst, vil naturligvis sagtens kunne forekomme, men en bevidst fejl af en sådan karakter vil have andre bevæggrunde end dem, jeg vil fokusere på her (eksempelvis forbedring af virksomhedens resultat). Hvis skattefejl overstiger en vis beløbsgrænse, vil revisor begynde at gøre sig nogle overvejelser omkring regnskabets retvisende billede og væsentlighed. Men da det ikke er her, afhandlingens fokus ligger, har jeg valgt at forudsætte, at de pågældende skattefejl er uvæsentlige for regnskabet. Teorien om diverse arbejdshandlinger i forbindelse med erklæringsafgivelse (assistance, review eller revision) på et regnskab vil derfor heller ikke blive berørt. På grund af skattefejlenes uvæsentlighed og forudsætningen om, at klienterne er ejerledede virksomheder og små selskaber, vil revisors rapportering til ledelsen ikke blive behandlet. I de omhandlede situationer vil ledelse og ejerkreds typisk være sammenfaldende. 11 Kategorierne 1 og 3 ville derimod have været interessante for eksempelvis en diskussion om arbejdshandlinger i forbindelse med assistance, review eller revision. 12 Hvor utænkeligt dette end måtte lyde for visse læsere! 7

13 Kapitel 1: Indledning og formål med afhandlingen Revisor skal i visse tilfælde rapportere om økonomiske forbrydelser, hvis han har en formodning om, at forbrydelsen vedrører betydelige beløb eller i øvrigt er af grov karakter, jf. RL 22. Sådanne tilfælde vil antageligt være lettere for revisor at tage stilling til (der skal naturligvis indberettes!), end det vil være ved mere ubetydelige beløb, hvor det er etiske overvejelser, der vil være tungen på vægtskålen. Af denne grund falder emnet udenfor afhandlingens formål og behandles ikke yderligere. Tilsvarende vil reglerne om revisors pligter i forbindelse med hvidvask ikke blive behandlet. Som følge af forudsætningen om, at de omhandlede skattefejl er uvæsentlige, vil gennemgangen af Erklæringsbekendtgørelsen ikke omhandle bestemmelserne omkring forbehold, da et forbehold kræver, at det pågældende forhold er væsentligt for regnskabet. EU s 8. direktiv vil ikke blive selvstændigt behandlet, da dette med revisorloven fra 2008 i sin helhed er implementeret i dansk lovgivning. Endelig vil regler og retningslinier for revisors uafhængighed ikke blive behandlet, da afhandlingen ellers vil blive for omfangsrig. 8

14 Kapitel 1: Indledning og formål med afhandlingen 1.4 Metode- og modelvalg Afhandlingens opbygning Kapitel 1 Problemformulering m.v. Kapitel 2 Revisors eksistensberettigelse Delspørgsmål 1 og 2 Hovedspørgsmål A Kapitel 3 Love og retningslinier for revisorer Delspørgsmål 1 og 2 Hovedspørgsmål A Kapitel 4 Empirisk undersøgelse og forslag til løsning af etiske dilemmaer Delspørgsmål 3, 4, 5, 6 og 7 Hovedspørgsmål B og C Kapitel 5 Konklusion Figur Afhandlingens opbygning Kilde: Egen tilvirkning Formål og målgruppe Formålet med afhandlingen er at undersøge, hvorledes revisor skal reagere på den slags uvæsentlige skattefejl, som revisor kan møde under regnskabsudarbejdelsen for små virksomheder, samt undersøge de etiske problemstillinger og den praktiske håndtering heraf. Desuden er det ønskværdigt, hvis afhandlingen kan fremkomme med nogle forslag til, hvordan de etiske problemer kan undgås eller reduceres. Målgruppen er praktiserende revisorer, som har behov for vejledning til den praktiske håndtering af de omhandlede etiske konflikter, eller som søger inspiration og motivation til fortsat at holde den etiske fane højt i det daglige virke. Herudover er det revisorstuderende, som ønsker et kendskab til, hvordan etiske problemstillinger behandles i teori og praksis, og endelig 9

15 Kapitel 1: Indledning og formål med afhandlingen revisorforeningerne, som har til opgave at bidrage til standens vedvarende faglige og sociale udvikling, og som vil kunne bruge opgavens konklusioner i det fremtidige arbejde. Det er ikke formålet, at der skal skaffes statistisk repræsentativ dokumentation for den etiske adfærd blandt revisorer, men alene at give et kvalificeret bud på en tendens Undersøgelsesdesign Til besvarelse af hovedspørgsmål A ( Hvordan skal en revisor forholde sig, hvis han har kendskab til skattefejl hos en klient? ) vil jeg fokusere på litteraturstudier. Der vil være behov for gennemgang af gældende love og regler samt undersøgelse af revisionsbranchens udfyldende normer og artikler i faglige tidsskrifter. Til besvarelse af hovedspørgsmål B ( Hvordan forholder revisorerne sig i praksis ved kendskab til skattefejl? ) vil jeg lave interview af nøgleinformanter og herefter udsende spørgeskemaer. Som ansat i revisionsbranchen har jeg selv en opfattelse af, hvordan virkeligheden ser ud. For at denne opfattelse ikke alene skal blive styrende for den efterfølgende analyse, vil jeg begynde med at interviewe nøgleinformanter, som kan tænkes at have både holdninger til og oplevelser med revisorers etik i forbindelse med skattefejl. Udvælgelsen af nøgleinformanter er omtalt nedenfor under afsnit Efterfølgende vil jeg fortolke de indsamlede data og forsøge at opstille nogle generelle tendenser, som kan gøres til genstand for en mere kvantitativ undersøgelse i form af spørgeskemaer. De indledende interviews vil forhåbentlig gøre mig i stand til at formulere nogle mere præcise og målrettede spørgsmål, som herefter vil blive udsendt til revisorer via . Jeg vil i denne forbindelse forsøge at udforme spørgsmålene på en måde, så det bliver ufarligt for respondenten at svare ærligt, selv på ubehagelige spørgsmål. Til besvarelse af hovedspørgsmål C ( Hvordan kan etiske problemstillinger minimeres i praksis? ) vil jeg igennem besvarelsen af kapitel 4 sammenholde resultaterne af den empiriske 10

16 Kapitel 1: Indledning og formål med afhandlingen undersøgelse med teorien fra kapitel 2 og 3. Dette vil synliggøre nogle etiske dilemmaer, hvorefter jeg vil forsøge at give nogle bud på, hvordan de pågældende dilemmaer kan løses Anvendte forkortelser FRR FSR IFAC ISA RL RPL RS SKL SL STRL ÅRL Foreningen Registrerede Revisorer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Federation of Accountants International Standards on Auditing Lov nr. 468 af 17/ om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) Lovbkg. nr af 29/ (retsplejeloven) Revisionsstandard(er) Lovbkg. nr af 24/ (skattekontrolloven) Lov nr. 470 af 12/ om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Lovbkg. nr af 29/ (bekendtgørelse af straffeloven) Lovbkg. nr. 395 af 25/ (bekendtgørelse af årsregnskabsloven) Figur Anvendte forkortelser Kilde: Egen tilvirkning 11

17 Kapitel 2: Revisors samfundsrolle 2. Revisors samfundsrolle Formålet med dette kapitel er at afklare revisors eksistensberettigelse i samfundet. Dette gøres for at beskrive baggrunden for de love og retningslinier, der behandles i kapitel 3. De primære formål med revisorhvervets eksistens kan sammenfattes i følgende 13 : 1. samfundets interesse i, at der aflægges retvisende, troværdige regnskaber 2. samfundets interesse i, at misligheder hindres, vanskeliggøres eller afsløres, og 3. samfundets interesse i, at der er kvalificeret bistand til rådighed for virksomhederne inden for revision, regnskabsassistance, skatteassistance og økonomisk rådgivning m.m. Indledningsvis beskrives revisors to væsentligste opgaver i samfundet, nemlig revision (/erklæringsafgivelse) og rådgivning. 2.1 Samfundets behov for revisors erklæringer Revisorerhvervet opstod som følge af industrialiseringen i 1800-tallet. Baggrunden herfor er omtalt af Mogens Christensen 14 : Industrialiseringen medførte selskabsdannelser og en spredning af ejerkredsen, og især en større afstand mellem dem, der investerer, og dem, der i den daglige drift forvalter investeringerne. Denne afstand medfører, at ejerkredsen har behov for at få pålidelige informationer om, hvorledes virksomhedens ledelse disponerer. Ledelsens informationer til ejerkredsen sker især i form af årsrapporten. For at sikre, at årsrapporterne er troværdige, vælger ejerkredsen en revisor til på dens vegne at udføre kontrol med regnskabsaflæggelsen og rapportere om resultatet. At der er behov for at føre kontrol kræver en overordnet antagelse om, at ledelsens informationer i modsat fald ville indeholde fejl eller unøjagtigheder. Der kan eksempelvis være til- 13 Christensen m.fl. (2000), s Langsted; Andersen; Christensen (2007), s

18 Kapitel 2: Revisors samfundsrolle skyndelse til regnskabsmanipulation, hvis der er interessekonflikt imellem ledelse og aktionærer 15 : [...]there is a natural conflict of interest between the manager and the absentee owner. If both parties seek to maximize their self-interest, the manager will not always act in the best interest of the owner. For example, the risk exists that a manager may spend funds on excessive personale benefits. Denne konflikt kaldes også agentteorien 16. Udover hensynet til virksomhedens ejere er der også hensynet til eksterne brugere af regnskaber m.v., eksempelvis långivere, offentlige myndigheder og leverandører. Der kan således være incitament til at pynte på regnskabstallene, hvis der skal skaffes ny finansiering eller opretholdes kreditter. Ovenstående belyser samfundets behov for en uafhængig og troværdig erklæring om regnskabsoplysninger eller tilsvarende materiale. 2.2 Samfundets behov for revisors rådgivning Behovet for kompetent rådgivning beskrives af Mogens Christensen således 17 : [Den] stadigt udbyggede lovgivning om regnskabs-, økonomi- og skatteforhold [har] medført, at ledelsen i virksomhederne har behov for rådgivning og assistance til sikring af, at grundlaget for de beslutninger, der skal træffes, er analyseret og belyst, så beslutningerne bliver hensigtsmæssige og lovmedholdelige. Revisors kompetence inden for regnskabsvæsen, økonomi og skat m.v. gør det naturligt, at ledelsen efterspørger revisors rådgivning og assistance. En optimal rådgivning for kunden stiller krav til revisors kompetence: Skatte- og afgiftslovgivningen er i dag så kompliceret og uoverskuelig, at visse rådgivningsopgaver, der er behæftet med særlig risiko, ikke bør løses, uden at der inddrages en skattekonsulent, der har stor erfaring med skatterådgivning inden for det pågældende område Eilifsen m.fl. (2006), s Christensen m.fl. (2000), s Langsted; Andersen; Christensen (2007), s Gimsing (1999). 13

19 Kapitel 2: Revisors samfundsrolle Revisor har i forvejen et indgående kendskab til kundevirksomhedens forhold, og rådgivning i forlængelse heraf kan derfor udføres på en mere efficient og effektiv måde 19. Rådgivning er således et naturligt markedsområde for revisorer. I forhold til revisionsydelsen, hvor revisor har et lovfæstet monopol 20, adskiller rådgivningsydelsen sig dog ved, at der her er adskillige udbydere udover revisorer. 2.3 Revisoretik Generelt Et vigtigt begreb i forhold til revisors samfundsrolle er revisors etiske adfærd. Ifølge RL 16 skal revisor under udførelse af erklæringsopgaver med sikkerhed udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik. Begrebet god revisorskik defineres ifølge bemærkningerne til lovforslaget som den adfærd, som gode og omhyggelige, fagligt kompetente revisorer udviser, og som opfylder de faglige og etiske krav, der må opstilles på grundlag af lovgivningens regler om revisorers funktioner 21 FSRs bestyrelse har udgivet Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer) 22, som beskriver de grundlæggende forudsætninger for etisk adfærd, som revisor skal leve op til. Disse vil blive behandlet senere, jf. afsnit Etik kan overordnet set beskrives som en systematisk refleksion over, hvad der er rigtigt og forkert 23. Der findes forskellige etiske teorier, som har forskellige moralbegreber 24. Om en handling er etisk eller ej, afhænger altså af den anvendte etikteori. Bøg og Kiertzner (2007) 25 fremhæver pligtetikken og dydsetikken som de to primære teorier, der har betydning for revisorernes etiske retningslinier: 19 Warming-Rasmussen (2001). 20 ÅRL 135 a 21 Bemærkninger til lovforslaget L120 (revisorloven) fremsat 27. marts FSR (2009) 23 Bøg; Kiertzner (2007), s For en uddybning heraf, se evt. Bøg; Kiertzner (2007), s. 28 ff. 25 Bøg; Kiertzner (2007), s. 28 ff. 14

20 Kapitel 2: Revisors samfundsrolle Indenfor pligtetikken fokuseres der på den moralske handling. Det at følge reglerne er at gøre det rigtige uanset konsekvenserne. I revisorhvervet må egoistiske motiver (konsekvenser) ikke prioriteres højere end varetagelse af opgaven som offentlighedens tillidsrepræsentant (at gøre det rigtige). Indenfor dydsetikken fokuseres der på, at det, der er godt og ondt, har at gøre med værdier og kultur. Etikken bygger på en række dyder/karaktertræk, som eksempelvis mod, klogskab, retfærdighed, mådehold, sandfærdighed og fornuft. I revisorernes etiske retningslinjer kan man finde denne etik i begreber som integritet, ærlighed og forudsætningen om en velinformeret tredjemand. Det efterfølgende afsnit behandler etikkens betydning og konsekvenser for revisorer Etikkens betydning for revisorer Hvis revisor har en god etisk adfærd, understøtter det samfundets tillid til revisors arbejde, hvilket er en stor del af forudsætningen for revisors eksistensberettigelse. Revisors autoritet og omdømme er i høj grad baseret på tillid til revisors redelighed, objektivitet, upartiskhed og handlefrihed i relation til udførelse af revisions- og rådgivningsopgaver. Enhver aktivitet, som kompromitterer eller synes at kompromittere denne tillid, vil skade revisors autoritet og omdømme 26. Det fremgår af de etiske retningslinjer 27, at revisors ansvar ikke alene er at tilfredsstille den enkelte klients behov, men derimod også at iagttage og overholde de etiske krav for at optræde i offentlighedens interesse. At etik netop er en forudsætning for at optræde i offentlighedens interesse kan også udledes af Svend Ørjan Jensen og Bent Warming-Rasmussen i Christensen m.fl. (2000). Heraf fremgår det, at revisor må udvise objektivitet og integritet for bedst muligt at efterkomme ansvaret overfor offentlighedens - til tider modstridende - interesser. For at offentligheden skal have 26 FSR (1996), s Kapitel

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave REVISORANSVAR 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen 4. udgave Forlaget FSR 1997 Forkortelsesliste Introduktion Kapitel 1. Revisor og revisors arbejde Af Mogens Christensen 1. Revisors

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Modificerede revisionspåtegninger Tendenser i regulering og praksis Studerende: Line Kirstine Hansen København den 1. november

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk. Aftale om revision af årsregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag

Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk. Aftale om revision af årsregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BODStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 Skagen Kultur- Kirkevej 19 9990 Skagen og Fritidscenter 30.

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor A. Den 28. juni 2012 blev der i sag nr. 33/2011 Klager mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005.

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005. Erhvervsudvalget ERU alm. del - O Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 12. april 2005 Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Going concern Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring Udarbejdet af: Dennis Høyer Vejleder: Hans B. Vistisen

Læs mere

Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen

Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen Institut for regnskab Forfatter: Martin Husted Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223 Kandidatafhandling Vejleder: Torben Rasmussen Revisionspåtegninger -med fokus på forbehold set i lyset

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Revisors uafhængighed

Revisors uafhængighed Kandidatafhandling Cand.merc.aud Institut for Økonomi Revisors uafhængighed Forbud mod udførelse af ikke- revisionsydelser og krav om rotation af revisionsvirksomheden Forfatter: Mia Kahr Vejleder: Bent

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr.

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr. REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011 Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup CVR. nr.: 83 58 69 15 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten September 2014 /Vibsyl Sag Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten I Danmark har små og mellemstore virksomheder siden 2006 kunnet fravælge lovpligtig

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning

En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab og Revision Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning An empirical analysis of

Læs mere

kendelse: Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2012 har advokat J på vegne af B i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand:

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand: Den 4. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2012 A mod registreret revisor Lars Ulrich Bagge Aamand afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget 10. december 2012 har A i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

CVR-nr. 25 60 64 26. Frederikshavn Elhandel A/S Specifikationer til årsrapporten for 2014

CVR-nr. 25 60 64 26. Frederikshavn Elhandel A/S Specifikationer til årsrapporten for 2014 CVR-nr. 25 60 64 26 Frederikshavn Elhandel A/S Specifikationer til årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 2

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2012 Rapport om gennemsigtighed for 2012 Den danske revisorlov bestemmer i 27, at en revisionsvirksomhed, der afgiver revisionspåtegninger

Læs mere

Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse. Peter Düring Jensen KPMG

Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse. Peter Düring Jensen KPMG Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse Peter Düring Jensen KPMG Revisors opgaver Revision Anden assistance Arbejder med henblik på afgivelse af revisionspåtegning på årsrapporten Bogføring Regnskabsudarbejdelse

Læs mere

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006.

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006. Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 38/2013 A/B B ved likvidator revisor C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse modtaget 25. marts 2013 har D og E på vegne af

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

CVR-nr. 28 70 42 91. K/S Karlstad Bymidte Specifikationer til årsrapporten for 2013

CVR-nr. 28 70 42 91. K/S Karlstad Bymidte Specifikationer til årsrapporten for 2013 CVR-nr. 28 70 42 91 K/S Karlstad Bymidte Specifikationer til årsrapporten for 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 2 Regnskabspraksis

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere