Revisoradfærd ved kendskab til skattefejl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisoradfærd ved kendskab til skattefejl"

Transkript

1 Cand.merc.aud studiet Syddansk Universitet, Kolding Semester: Forår 2010 Revisoradfærd ved kendskab til skattefejl Udarbejdet af: Thomas Olesen Vejleder: Bent Warming-Rasmussen Fag: Revision Afleveret: 31. marts 2010 Antal anslag med mellemrum: (77 normalsider)

2 Forord Denne afhandling skrives som afslutning på uddannelsen til cand.merc.aud. Det overordnede formål med afhandlingen er at definere, afgrænse, analysere, vurdere og løse en problemstilling af relevans for en statsautoriseret revisors virke samt dokumentere resultatet heraf. Nærmere bestemt vil jeg undersøge revisors adfærd ved kendskab til skattefejl i teori og praksis. Afhandlingens målgruppe er praktiserende revisorer, revisorstuderende samt revisorforeningerne. Det er min opfattelse, at afhandlingen kan anvendes som vejledning til den praktiske håndtering af etiske konflikter og som motivation til at stræbe efter en høj etik i det daglige virke. Desuden bidrager afhandlingen til den litteratur, som er nødvendig for at der til stadighed er fokus på etisk revisoradfærd. Jeg vil gerne takke de mange revisorer, som har deltaget i interviews og spørgeskemaundersøgelser. Der var været stor interesse for at deltage, og dette har givet mulighed for, at afhandlingen kunne gøres mere praktisk anvendelig. Tak til Bent Warming-Rasmussen for motivation og inspiration til at vælge dette vigtige emne og for kyndig vejledning undervejs. En særlig tak til min familie for deres tålmodighed og støtte igennem processen. Kolding, den 31. marts 2010 Thomas Olesen

3 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY 1. INDLEDNING OG FORMÅL MED AFHANDLINGEN Indledning Problemformulering Problemafgrænsning Metode- og modelvalg Afhandlingens opbygning Formål og målgruppe Undersøgelsesdesign Anvendte forkortelser REVISORS SAMFUNDSROLLE Samfundets behov for revisors erklæringer Samfundets behov for revisors rådgivning Revisoretik Generelt Etikkens betydning for revisorer Delkonklusion REGULERING PÅ OMRÅDET Generelt om retskildernes rangorden EU-lovgivning Danske retskilder Sammenfatning Revisorloven Anvendelse Erklæringer med sikkerhed (RL 1, stk. 2) Erklæringer uden sikkerhed (RL 1, stk. 3) Sammenfatning Erklæringsbekendtgørelsen Anvendelse Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber ( 3 8) Erklæring om gennemgang (review) af regnskaber ( 9 12) Andre erklæringer med sikkerhed ( 13 16) Sammenfatning Straffeloven Tavshedspligt Sammenfatning Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer) Generelt Grundlæggende principper Sammenfatning Revisionsstandarder Generelt Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed RS 250 Overvejelser af lovgivningen ved revision af et regnskab RS 701 Modifikationer af den uafhængige revisors påtegning... 43

4 3.6.5 RS 2400 Review af regnskaber RS 4410 Assistance med regnskabsopstilling Sammenfatning Responsa Generelt Responsumsag / (FSR) Responsumsag / (FSR) Responsumsag / (FSR) Responsumsag / (FSR) Responsumsag 1677/95 26/ (FRR) Responsumsag 2407/2007 7/ (FRR) Responsumsag 2433/2008 ikke dateret - (FRR) Responsumsag 1906/99 31/ (FRR) Sammenfatning Revisornævnskendelser Generelt Kendelse af 16. august 2005 (sag nr R) Kendelse af 12. august 2005 (sag nr R) Faglige notater Fagligt notat om den statsautoriserede revisors skatterådgivning Delkonklusion EMPIRISK UNDERSØGELSE Interviews Interviewteori Udvælgelse af nøgleinformanter Sekundære data Resultat af interviews Spørgeskemaer Spørgeskemateori Udvælgelse af stikprøver Resultat af spørgeskemaundersøgelse Delkonklusion KONKLUSION Konklusion Hvordan skal en revisor forholde sig, hvis han har kendskab til skattefejl hos en klient? Hvordan forholder revisorerne sig i praksis ved kendskab til skattefejl? Hvordan kan etiske problemstillinger minimeres i praksis? Nye spørgsmål Perspektivering Refleksion KILDEOVERSIGT BILAG 1: INTERVIEW REVISOR NR. 1 BILAG 2: INTERVIEW REVISOR NR. 2 BILAG 3: MED INVITATION TIL SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BILAG 4: RESULTAT AF SPØRGESKEMA SPØRGSMÅL 1

5 Executive summary This thesis is about auditor behavior by knowledge of deliberate tax errors. It describes how the auditor under applicable law is to behave if he becomes aware of the tax error. A survey is conducted on how accountants in practice react in these situations, and finally the thesis addresses the ethical issues raised. It may be noted that the requirement for good behavior depends on the type of statement that is given in the accounts. For compilation statements, the accountant is not required to observe the Code of Ethics. The client confidentiality must, however, always be maintained. According to good practice auditor may not assist in calculating taxable income, if he has knowledge of tax errors. There has been conducted interviews and a questionnaire survey in order to find out how auditors in practice relate to known tax errors. The survey showed an overall high level of ethics, but also that unethical behavior occurs to a certain extent. The survey has included some arguments for accepting tax errors and concludes that the arguments are used in practice. For tax errors that may result in criminal liability for the company management, the auditor must provide additional information in the audit report. 50% of the respondents are generally not inclined to do so. The auditor may not independently contact the tax authorities regarding tax errors. This is due to the client confidentiality. 20% of the respondents, however, tend to do this anyway. The thesis concludes that to a certain extent there is either ignorance of ethics or unwillingness to comply with them. This issue could be reduced if it is brought into focus by the auditor associations through courses and professional articles. Most importantly, however, is that every auditor for himself actively chooses the ethical behavior rather than selfish motives - for the sake of all auditors' raison d'être.

6 Kapitel 1: Indledning og formål med afhandlingen 1. Indledning og formål med afhandlingen 1.1 Indledning Revisorers rolle i samfundet er ofte til debat. Emnet behandles flittigt i medierne, især i kølvandet på de efterhånden talrige erhvervsskandaler, såsom IT Factory for bare at nævne en af de seneste sager. En undersøgelse offentliggjort i Berlingske Tidende viste, at 40% af revisorernes kunder mente, at svækket troværdighed på grund af sager i pressen er en af branchens største udfordringer 1. I forbindelse med finanskrisen er der bl.a. stillet spørgsmålstegn ved, om revisorerne har rygrad nok til at tage going concern forbehold, hvis det er nødvendigt 2. Hvis en revisor (eller et revisionsfirma) bliver hængt ud i medierne, vil det kunne påvirke offentlighedens syn på revisorer generelt. Det kan altså skade branchen, hvis bare en enkelt revisor træder ved siden af. Det giver derfor god mening at fokusere på revisors etiske adfærd. Der synes at være en (berettiget) enighed om, at revisorer skal opføre sig korrekt. Denne holdning er imidlertid ikke så synlig, når det drejer sig om danskernes overholdelse af skattelovgivningen. I en kronik i Berlingske Tidende kunne man eksempelvis læse følgende 3 : I et land, hvor sort arbejde er en folkesport, er det relevant at spørge, om vi ligefrem har en kultur, der fremmer økonomisk kriminalitet? Danmark er det land i EU, hvor flest personer udfører sort arbejde: ca. 18 pct. af alle danskere har inden for det seneste år udført måneskinsarbejde. Og har man én gang sagt ja til at gå over sin egen grænse for, hvad der er etisk korrekt, er det måske lidt nemmere at sige ja næste gang. Og måske bliver grænsen helt flydende til sidst! En anden avis refererede fra en undersøgelse blandt 100 håndværkerlærlinge, hvoraf 1/3 svarede, at muligheden for at lave sort arbejde havde væsentlig betydning for deres valg af uddannelse 4. Endelig spekulerede en tredje avis i, om den nuværende finanskrise vil få selvstændige til at overveje skattefusk 5 for at få pengene til at slå til. 1 Lassen (2009) 2 Langer (2009). 3 Bresson (2009) 4 Skov (2008) 5 Friis (2009). 1

7 Kapitel 1: Indledning og formål med afhandlingen Ovenstående vidner om, at bevidste overtrædelser af skattelovgivningen ikke overraskende kan være et tema for revisorerne i den daglige kontakt med klienter. En af revisorernes vigtigste roller i samfundet er den som offentlighedens tillidsrepræsentant, og de må derfor forholde sig kritisk til overtrædelser af skattelovgivningen. Samtidig betales revisors honorar dog af klienterne, som er de potentielle lovovertrædere, og dette sætter revisor i en dobbeltrolle. En statsautoriseret revisor skrev følgende i forbindelse med en debat om revisionspligten 6 : Revisor et værn mod skattesnyd? Det er min helt klare opfattelse, at revisor er klientens mand. Han lader sig nemt overtale til, at det, klienten siger, selvfølgelig er rigtigt. Det er jo ham, der betaler og har mulighed for at afsætte revisor. Denne udtalelse kan næppe tages til indtægt for den generelle holdning blandt revisorer. Men ikke desto mindre er problemstillingen omkring revisors etik særdeles relevant. Især i et samfund, hvor det ifølge ovenstående absolut ikke er utænkeligt at opleve en vis uvilje til at betale skat. Et andet aspekt i denne sammenhæng er samfundets syn på revisorer som autoriteter. I disse år forsøger revisorerne at brande sig selv som farverige og menneskelige fremfor støvede og kedelige 7. Endelig kan flade organisationsstrukturer og en hastigt voksende udbredelse af sociale netværk, såsom Facebook, være med til at reducere afstanden mellem mennesker og lægge pres på autoriteter. Ovenstående kan bidrage til forståelsen af det samfund, som revisor skal operere i. Et samfund, hvor revisors etiske adfærd og rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant vægtes højt, men hvor en anfægtelig skattemoral og en reduceret autoritetsfølelse vil kunne lægge pres på revisors etik. Der vil eksempelvis kunne opstå en konflikt i situationer, hvor klienten ønsker at få et uberettiget fradrag, og hvor revisor vil (forsøge at) sætte sig imod dette. 6 Westh (2005) 7 Høberg (2007) 2

8 Kapitel 1: Indledning og formål med afhandlingen Det er interessant at undersøge, hvordan revisor skal/bør håndtere en sådan situation, hvordan håndteringen så rent faktisk sker i praksis, og hvilke overvejelser revisor lægger til grund for sine beslutninger. Efter min egen opfattelse vil mange praktiserende revisorer anse problemstillingen for relevant. SKAT har i en undersøgelse af danskernes evne til at selvangive korrekt (complianceprojektet 8 ) konstateret, at virksomhederne i mange af tilfældene med konstaterede fejl havde anvendt en revisor 9. Dette viser, at der bliver indberettet selvangivelser med fejl, selvom de har været genstand for en revisors gennemgang. Formålet med besvarelsen af denne afhandling er at afdække, om der blandt revisorerne er etiske problemer omkring skattefejl, hvorfor de opstår, og hvordan de etiske problemer kan undgås (eller i det mindste reduceres). Desuden vil revisorer og andre, som jeg i løbet af denne proces får kontakt med, i kraft af min henvendelse få fokus på nogle etiske spørgsmål. De mekanismer, som gør sig gældende, er de samme som når der i samfundet skabes debat om et emne. Øget fokus på etiske spørgsmål vil gøre revisorerne mere bevidste om deres eksistensberettigelse i et større samfundsmæssigt perspektiv i stedet for blot overfor den enkelte klient. 1.2 Problemformulering Udgangspunktet for denne afhandling er den etiske konflikt, der kan opstå hos en revisor, som har kendskab til skattefejl hos en klient. Revisor skal følge nogle regler og retningslinier, som vil kunne være i strid med klientens ønske om at minimere skatten i en højere grad, end det (efter revisors opfattelse) er muligt indenfor den gældende skattelovgivning. Revisor vil undertiden kunne opleve et pres fra klienter til at se igennem fingre med en tvivlsom eller direkte ulovlig skattemæssig disposition. Der kunne endda opstå den situation, at revisor for at hjælpe klienten med at minimere skattebetalingen selv foreslår kunstige fradrag, eller fortolker skattelovgivningen for aggressivt. 8 SKAT (2009:1) 9 Mathorne (2009) 3

9 Kapitel 1: Indledning og formål med afhandlingen Med udgangspunkt i ovenstående vil jeg besvare følgende tre hovedspørgsmål: A. Hvordan skal en revisor forholde sig, hvis han har kendskab til skattefejl hos en klient? B. Hvordan forholder revisorerne sig i praksis ved kendskab til skattefejl? C. Hvordan kan etiske problemstillinger minimeres i praksis? De tre hovedspørgsmål søges besvaret ved hjælp af en række delspørgsmål, som behandles i følgende kapitler: Kapitel 2 og 3 besvarer hovedspørgsmål A: 1. Hvilke regler og retningslinier regulerer området for revisors virke? 2. Hvordan skal revisor ifølge disse regler behandle sit kendskab til skattefejl? Kapitel 2 vil behandle selve revisors eksistensberettigelse. Dette vil give læseren en indføring i baggrunden for den efterfølgende gennemgang af eksisterende love og retningslinier for revisorer. Kapitel 3 vil herefter behandle disse love og retningslinier, herunder det forhold at en del af retningslinierne for revisors etiske adfærd udfyldes af revisorerne selv. Afslutningsvis vil der blive samlet op på hvilke regler og retningslinier, der gælder for den nærværende problemstilling. Kapitel 4 besvarer hovedspørgsmål B og C: Hovedspørgsmål B 3. Opleves det i praksis, at revisor har kendskab til skattefejl, som ikke rettes? 4. Hvilke årsager kan der eventuelt være hertil? I første omgang er det væsentligt at undersøge, hvor udbredt problemstillingen er i praksis. Desuden undersøges det, hvilke bagvedliggende årsager, der nævnes at være til problemstillingen. Årsagerne kan sandsynligvis være at finde i revisors forhold til den pågældende klient, revisors grundlæggende holdninger og revisors karakterstyrke. Efter besvarelsen af disse spørgsmål vil jeg have viden nok til at besvare hovedspørgsmål B om, hvordan revisorerne i praksis forholder sig til problemstillingen. Hovedspørgsmål C 5. Hvilke etiske problemstillinger forekommer typisk? 4

10 Kapitel 1: Indledning og formål med afhandlingen 6. Hvordan kan disse minimeres i praksis? 7. Er der områder, hvor de gældende regler og retningslinier ikke er tilstrækkelige, og hvad gør revisor så i disse situationer? Besvarelsen af hovedspørgsmål C vil tage udgangspunkt i de identificerede konfliktsituationer fra kapitel 4 og sætte dem op imod referencerammen fra kapitlerne 2 og 3. Dette vil afsløre, om der er områder, hvor gældende regler og retningsliner ikke er tilstrækkelige, og give mulighed for at komme med forslag til, hvad revisor så skal gøre. 1.3 Problemafgrænsning For at målrette afhandlingen og lave de relevante til- og fravalg, opstilles følgende forudsætninger: En revisor skal i denne afhandling forstås som en statsautoriseret eller registreret revisor på grund af besvarelsens målgruppe, som netop er godkendte praktiserende revisorer eller studerende under uddannelse hertil. Det vil derfor ikke blive undersøgt, hvordan reglerne forholder sig for ikke-godkendte revisorer. Begrebet klienter vil blive afgrænset til personlige virksomheder og ejerledede, små selskaber 10. Disse virksomheder udgør langt størstedelen af de danske virksomheder og er derfor mere relevante for problemstillingen end eksempelvis større selskaber. En skattefejl vil være defineret som en fejl i klientens årsregnskab (opgørelsen af den skattepligtige indkomst), som finder vej til klientens selvangivelse/årsopgørelse. I denne forbindelse vil det være hensigtsmæssigt at opdele skattefejl i følgende kategorier: 10 Klasse B-virksomheder, jf. ÅRL 7: Virksomheder, som i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: a) En balancesum på 36 mio. kr., b) en nettoomsætning på 72 mio. kr. og c) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50. 5

11 Kapitel 1: Indledning og formål med afhandlingen Ubevidste fejl Bevidste fejl Revisor har ikke kendskab Kategori 1 Kategori 3 Revisor har kendskab Kategori 2 Kategori 4 Øvrige Kategori 5 Figur Typer af skattefejl Kilde: Egen tilvirkning Kategori 1: Ubevidste fejl, som revisor ikke har kendskab til Denne kategori består af fejl, som hverken klienten eller revisor har kendskab til. Kategori 2: Ubevidste fejl, som revisor har kendskab til men ikke har foranlediget rettet Denne kategori består af fejl, som klienten ikke kender til, men som revisor har fået kendskab til uden dog at foranledige en rettelse af. Kategori 3: Bevidste fejl, som revisor ikke har kendskab til Der er i denne kategori tale om fejl, som klienten er bevidst om, men som revisor ikke har opdaget eller er blevet fortalt om. Kategori 4: Bevidste fejl, som revisor har kendskab til men ikke har foranlediget rettet Denne kategori kan bestå af to typer af bevidste fejl: 4A: Bevidste fejl fra klientens side, som revisor enten er blevet fortalt om af klienten, eller revisor selv har opdaget ved sin gennemgang, og som revisor ikke har foranlediget rettet. 4B: Bevidste fejl fra revisors side, som klienten enten er vidende eller uvidende om, og som ikke er blevet rettet. Kategori 5: Øvrige fejl Opsamlingskategori for alle øvrige fejl, herunder hos virksomheder som ikke anvender en revisor. 6

12 Kapitel 1: Indledning og formål med afhandlingen I forhold til den ovenfor beskrevne problemstilling omkring revisors etik, adfærd og bevæggrunde i forbindelse med kendskab til skattefejl, er kategorierne 2 og 4 interessante 11 : - I kategorierne 2 og 4A forholder revisor sig passiv overfor en kendt skattefejl. - I kategori 2 er der tale om, at revisor ikke informerer klienten om den opdagede skattefejl. Der vil derfor være tale om, at revisor træffer beslutninger på klientens vegne ved at lade skattefejlen køre igennem uden klientens vidende. - I kategori 4B er revisor aktivt medvirkende til skattefejlen måske endda uden klientens kendskab 12. Afhandlingens fokus vil være skattefejl af kategori 4A, dvs. bevidste fejl fra klientens side, som revisor enten er blevet fortalt om af klienten, eller revisor på anden måde selv har opdaget, og som revisor ikke har foranlediget rettet. I øvrigt afgrænses begrebet skattefejl til at omfatte dispositioner, som fejlagtigt har reduceret årets skattepligtige indkomst. Denne fejltype anser jeg for at have mest relevans i forbindelse med afhandlingen. En skattefejl, som forøger den skattepligtige indkomst, vil naturligvis sagtens kunne forekomme, men en bevidst fejl af en sådan karakter vil have andre bevæggrunde end dem, jeg vil fokusere på her (eksempelvis forbedring af virksomhedens resultat). Hvis skattefejl overstiger en vis beløbsgrænse, vil revisor begynde at gøre sig nogle overvejelser omkring regnskabets retvisende billede og væsentlighed. Men da det ikke er her, afhandlingens fokus ligger, har jeg valgt at forudsætte, at de pågældende skattefejl er uvæsentlige for regnskabet. Teorien om diverse arbejdshandlinger i forbindelse med erklæringsafgivelse (assistance, review eller revision) på et regnskab vil derfor heller ikke blive berørt. På grund af skattefejlenes uvæsentlighed og forudsætningen om, at klienterne er ejerledede virksomheder og små selskaber, vil revisors rapportering til ledelsen ikke blive behandlet. I de omhandlede situationer vil ledelse og ejerkreds typisk være sammenfaldende. 11 Kategorierne 1 og 3 ville derimod have været interessante for eksempelvis en diskussion om arbejdshandlinger i forbindelse med assistance, review eller revision. 12 Hvor utænkeligt dette end måtte lyde for visse læsere! 7

13 Kapitel 1: Indledning og formål med afhandlingen Revisor skal i visse tilfælde rapportere om økonomiske forbrydelser, hvis han har en formodning om, at forbrydelsen vedrører betydelige beløb eller i øvrigt er af grov karakter, jf. RL 22. Sådanne tilfælde vil antageligt være lettere for revisor at tage stilling til (der skal naturligvis indberettes!), end det vil være ved mere ubetydelige beløb, hvor det er etiske overvejelser, der vil være tungen på vægtskålen. Af denne grund falder emnet udenfor afhandlingens formål og behandles ikke yderligere. Tilsvarende vil reglerne om revisors pligter i forbindelse med hvidvask ikke blive behandlet. Som følge af forudsætningen om, at de omhandlede skattefejl er uvæsentlige, vil gennemgangen af Erklæringsbekendtgørelsen ikke omhandle bestemmelserne omkring forbehold, da et forbehold kræver, at det pågældende forhold er væsentligt for regnskabet. EU s 8. direktiv vil ikke blive selvstændigt behandlet, da dette med revisorloven fra 2008 i sin helhed er implementeret i dansk lovgivning. Endelig vil regler og retningslinier for revisors uafhængighed ikke blive behandlet, da afhandlingen ellers vil blive for omfangsrig. 8

14 Kapitel 1: Indledning og formål med afhandlingen 1.4 Metode- og modelvalg Afhandlingens opbygning Kapitel 1 Problemformulering m.v. Kapitel 2 Revisors eksistensberettigelse Delspørgsmål 1 og 2 Hovedspørgsmål A Kapitel 3 Love og retningslinier for revisorer Delspørgsmål 1 og 2 Hovedspørgsmål A Kapitel 4 Empirisk undersøgelse og forslag til løsning af etiske dilemmaer Delspørgsmål 3, 4, 5, 6 og 7 Hovedspørgsmål B og C Kapitel 5 Konklusion Figur Afhandlingens opbygning Kilde: Egen tilvirkning Formål og målgruppe Formålet med afhandlingen er at undersøge, hvorledes revisor skal reagere på den slags uvæsentlige skattefejl, som revisor kan møde under regnskabsudarbejdelsen for små virksomheder, samt undersøge de etiske problemstillinger og den praktiske håndtering heraf. Desuden er det ønskværdigt, hvis afhandlingen kan fremkomme med nogle forslag til, hvordan de etiske problemer kan undgås eller reduceres. Målgruppen er praktiserende revisorer, som har behov for vejledning til den praktiske håndtering af de omhandlede etiske konflikter, eller som søger inspiration og motivation til fortsat at holde den etiske fane højt i det daglige virke. Herudover er det revisorstuderende, som ønsker et kendskab til, hvordan etiske problemstillinger behandles i teori og praksis, og endelig 9

15 Kapitel 1: Indledning og formål med afhandlingen revisorforeningerne, som har til opgave at bidrage til standens vedvarende faglige og sociale udvikling, og som vil kunne bruge opgavens konklusioner i det fremtidige arbejde. Det er ikke formålet, at der skal skaffes statistisk repræsentativ dokumentation for den etiske adfærd blandt revisorer, men alene at give et kvalificeret bud på en tendens Undersøgelsesdesign Til besvarelse af hovedspørgsmål A ( Hvordan skal en revisor forholde sig, hvis han har kendskab til skattefejl hos en klient? ) vil jeg fokusere på litteraturstudier. Der vil være behov for gennemgang af gældende love og regler samt undersøgelse af revisionsbranchens udfyldende normer og artikler i faglige tidsskrifter. Til besvarelse af hovedspørgsmål B ( Hvordan forholder revisorerne sig i praksis ved kendskab til skattefejl? ) vil jeg lave interview af nøgleinformanter og herefter udsende spørgeskemaer. Som ansat i revisionsbranchen har jeg selv en opfattelse af, hvordan virkeligheden ser ud. For at denne opfattelse ikke alene skal blive styrende for den efterfølgende analyse, vil jeg begynde med at interviewe nøgleinformanter, som kan tænkes at have både holdninger til og oplevelser med revisorers etik i forbindelse med skattefejl. Udvælgelsen af nøgleinformanter er omtalt nedenfor under afsnit Efterfølgende vil jeg fortolke de indsamlede data og forsøge at opstille nogle generelle tendenser, som kan gøres til genstand for en mere kvantitativ undersøgelse i form af spørgeskemaer. De indledende interviews vil forhåbentlig gøre mig i stand til at formulere nogle mere præcise og målrettede spørgsmål, som herefter vil blive udsendt til revisorer via . Jeg vil i denne forbindelse forsøge at udforme spørgsmålene på en måde, så det bliver ufarligt for respondenten at svare ærligt, selv på ubehagelige spørgsmål. Til besvarelse af hovedspørgsmål C ( Hvordan kan etiske problemstillinger minimeres i praksis? ) vil jeg igennem besvarelsen af kapitel 4 sammenholde resultaterne af den empiriske 10

16 Kapitel 1: Indledning og formål med afhandlingen undersøgelse med teorien fra kapitel 2 og 3. Dette vil synliggøre nogle etiske dilemmaer, hvorefter jeg vil forsøge at give nogle bud på, hvordan de pågældende dilemmaer kan løses Anvendte forkortelser FRR FSR IFAC ISA RL RPL RS SKL SL STRL ÅRL Foreningen Registrerede Revisorer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Federation of Accountants International Standards on Auditing Lov nr. 468 af 17/ om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) Lovbkg. nr af 29/ (retsplejeloven) Revisionsstandard(er) Lovbkg. nr af 24/ (skattekontrolloven) Lov nr. 470 af 12/ om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Lovbkg. nr af 29/ (bekendtgørelse af straffeloven) Lovbkg. nr. 395 af 25/ (bekendtgørelse af årsregnskabsloven) Figur Anvendte forkortelser Kilde: Egen tilvirkning 11

17 Kapitel 2: Revisors samfundsrolle 2. Revisors samfundsrolle Formålet med dette kapitel er at afklare revisors eksistensberettigelse i samfundet. Dette gøres for at beskrive baggrunden for de love og retningslinier, der behandles i kapitel 3. De primære formål med revisorhvervets eksistens kan sammenfattes i følgende 13 : 1. samfundets interesse i, at der aflægges retvisende, troværdige regnskaber 2. samfundets interesse i, at misligheder hindres, vanskeliggøres eller afsløres, og 3. samfundets interesse i, at der er kvalificeret bistand til rådighed for virksomhederne inden for revision, regnskabsassistance, skatteassistance og økonomisk rådgivning m.m. Indledningsvis beskrives revisors to væsentligste opgaver i samfundet, nemlig revision (/erklæringsafgivelse) og rådgivning. 2.1 Samfundets behov for revisors erklæringer Revisorerhvervet opstod som følge af industrialiseringen i 1800-tallet. Baggrunden herfor er omtalt af Mogens Christensen 14 : Industrialiseringen medførte selskabsdannelser og en spredning af ejerkredsen, og især en større afstand mellem dem, der investerer, og dem, der i den daglige drift forvalter investeringerne. Denne afstand medfører, at ejerkredsen har behov for at få pålidelige informationer om, hvorledes virksomhedens ledelse disponerer. Ledelsens informationer til ejerkredsen sker især i form af årsrapporten. For at sikre, at årsrapporterne er troværdige, vælger ejerkredsen en revisor til på dens vegne at udføre kontrol med regnskabsaflæggelsen og rapportere om resultatet. At der er behov for at føre kontrol kræver en overordnet antagelse om, at ledelsens informationer i modsat fald ville indeholde fejl eller unøjagtigheder. Der kan eksempelvis være til- 13 Christensen m.fl. (2000), s Langsted; Andersen; Christensen (2007), s

18 Kapitel 2: Revisors samfundsrolle skyndelse til regnskabsmanipulation, hvis der er interessekonflikt imellem ledelse og aktionærer 15 : [...]there is a natural conflict of interest between the manager and the absentee owner. If both parties seek to maximize their self-interest, the manager will not always act in the best interest of the owner. For example, the risk exists that a manager may spend funds on excessive personale benefits. Denne konflikt kaldes også agentteorien 16. Udover hensynet til virksomhedens ejere er der også hensynet til eksterne brugere af regnskaber m.v., eksempelvis långivere, offentlige myndigheder og leverandører. Der kan således være incitament til at pynte på regnskabstallene, hvis der skal skaffes ny finansiering eller opretholdes kreditter. Ovenstående belyser samfundets behov for en uafhængig og troværdig erklæring om regnskabsoplysninger eller tilsvarende materiale. 2.2 Samfundets behov for revisors rådgivning Behovet for kompetent rådgivning beskrives af Mogens Christensen således 17 : [Den] stadigt udbyggede lovgivning om regnskabs-, økonomi- og skatteforhold [har] medført, at ledelsen i virksomhederne har behov for rådgivning og assistance til sikring af, at grundlaget for de beslutninger, der skal træffes, er analyseret og belyst, så beslutningerne bliver hensigtsmæssige og lovmedholdelige. Revisors kompetence inden for regnskabsvæsen, økonomi og skat m.v. gør det naturligt, at ledelsen efterspørger revisors rådgivning og assistance. En optimal rådgivning for kunden stiller krav til revisors kompetence: Skatte- og afgiftslovgivningen er i dag så kompliceret og uoverskuelig, at visse rådgivningsopgaver, der er behæftet med særlig risiko, ikke bør løses, uden at der inddrages en skattekonsulent, der har stor erfaring med skatterådgivning inden for det pågældende område Eilifsen m.fl. (2006), s Christensen m.fl. (2000), s Langsted; Andersen; Christensen (2007), s Gimsing (1999). 13

19 Kapitel 2: Revisors samfundsrolle Revisor har i forvejen et indgående kendskab til kundevirksomhedens forhold, og rådgivning i forlængelse heraf kan derfor udføres på en mere efficient og effektiv måde 19. Rådgivning er således et naturligt markedsområde for revisorer. I forhold til revisionsydelsen, hvor revisor har et lovfæstet monopol 20, adskiller rådgivningsydelsen sig dog ved, at der her er adskillige udbydere udover revisorer. 2.3 Revisoretik Generelt Et vigtigt begreb i forhold til revisors samfundsrolle er revisors etiske adfærd. Ifølge RL 16 skal revisor under udførelse af erklæringsopgaver med sikkerhed udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik. Begrebet god revisorskik defineres ifølge bemærkningerne til lovforslaget som den adfærd, som gode og omhyggelige, fagligt kompetente revisorer udviser, og som opfylder de faglige og etiske krav, der må opstilles på grundlag af lovgivningens regler om revisorers funktioner 21 FSRs bestyrelse har udgivet Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer) 22, som beskriver de grundlæggende forudsætninger for etisk adfærd, som revisor skal leve op til. Disse vil blive behandlet senere, jf. afsnit Etik kan overordnet set beskrives som en systematisk refleksion over, hvad der er rigtigt og forkert 23. Der findes forskellige etiske teorier, som har forskellige moralbegreber 24. Om en handling er etisk eller ej, afhænger altså af den anvendte etikteori. Bøg og Kiertzner (2007) 25 fremhæver pligtetikken og dydsetikken som de to primære teorier, der har betydning for revisorernes etiske retningslinier: 19 Warming-Rasmussen (2001). 20 ÅRL 135 a 21 Bemærkninger til lovforslaget L120 (revisorloven) fremsat 27. marts FSR (2009) 23 Bøg; Kiertzner (2007), s For en uddybning heraf, se evt. Bøg; Kiertzner (2007), s. 28 ff. 25 Bøg; Kiertzner (2007), s. 28 ff. 14

20 Kapitel 2: Revisors samfundsrolle Indenfor pligtetikken fokuseres der på den moralske handling. Det at følge reglerne er at gøre det rigtige uanset konsekvenserne. I revisorhvervet må egoistiske motiver (konsekvenser) ikke prioriteres højere end varetagelse af opgaven som offentlighedens tillidsrepræsentant (at gøre det rigtige). Indenfor dydsetikken fokuseres der på, at det, der er godt og ondt, har at gøre med værdier og kultur. Etikken bygger på en række dyder/karaktertræk, som eksempelvis mod, klogskab, retfærdighed, mådehold, sandfærdighed og fornuft. I revisorernes etiske retningslinjer kan man finde denne etik i begreber som integritet, ærlighed og forudsætningen om en velinformeret tredjemand. Det efterfølgende afsnit behandler etikkens betydning og konsekvenser for revisorer Etikkens betydning for revisorer Hvis revisor har en god etisk adfærd, understøtter det samfundets tillid til revisors arbejde, hvilket er en stor del af forudsætningen for revisors eksistensberettigelse. Revisors autoritet og omdømme er i høj grad baseret på tillid til revisors redelighed, objektivitet, upartiskhed og handlefrihed i relation til udførelse af revisions- og rådgivningsopgaver. Enhver aktivitet, som kompromitterer eller synes at kompromittere denne tillid, vil skade revisors autoritet og omdømme 26. Det fremgår af de etiske retningslinjer 27, at revisors ansvar ikke alene er at tilfredsstille den enkelte klients behov, men derimod også at iagttage og overholde de etiske krav for at optræde i offentlighedens interesse. At etik netop er en forudsætning for at optræde i offentlighedens interesse kan også udledes af Svend Ørjan Jensen og Bent Warming-Rasmussen i Christensen m.fl. (2000). Heraf fremgår det, at revisor må udvise objektivitet og integritet for bedst muligt at efterkomme ansvaret overfor offentlighedens - til tider modstridende - interesser. For at offentligheden skal have 26 FSR (1996), s Kapitel

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters Copenhagen Business School 2014 Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters NEW AUDITOR S

Læs mere

Behandling af ulovlige kapitalejerlån

Behandling af ulovlige kapitalejerlån Copenhagen Business School Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2014 Behandling af ulovlige kapitalejerlån (How to treat illegal shareholder loans) Navn: Alice Gardalid Anslag/sider: 148.517/80 Afleveringsfrist:

Læs mere

Indholdsfortegnelsen. Bora Yilmaz Bachelorprojekt Side 2 af 56

Indholdsfortegnelsen. Bora Yilmaz Bachelorprojekt Side 2 af 56 Den offentlige myndighedd SKAT og uregelmæssigheder i moms s. Bora Yilmaz - 041090 Studienummer 50446 6. semester - Bachelorprojekt Roskilde Universitet - HA almenn Vejleder Jørgen Ravn Elkjær Dato: 19/12-2013

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Følg eller Forklar i Danmark

Følg eller Forklar i Danmark Forfattere: Jakob Toft Andersen, CM/Jur. Studie nr. 240883. Jeppe Juncker Madsen, CM/Jur. Studie nr. 247911. Vejleder: Paul Krüger Andersen Kandidatafhandling Følg eller Forklar i Danmark - Hvorfor & Hvordan

Læs mere

Har revisionen til formål at opdage besvigelser?

Har revisionen til formål at opdage besvigelser? Har revisionen til formål at opdage besvigelser? Peter Havskov Christensen Handelshøjskole Syd Det erhvervsøkonomiske Institut Engstien 1 6000 Kolding E-mail: phc@ko.hhs.dk Homepage: http://www.hhs.dk/~phc/

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 2 10 myter om revisorbranchen Forord Den mest sejlivede myte om revisorbranchen er nok, at revisorer er tørre og kedelige talnørder, som har verdens kedeligste

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hensættelser til tab på usikrede lån

Hensættelser til tab på usikrede lån Hensættelser til tab på usikrede lån Konsekvensen ved skift fra incurred loss til expected loss når IAS 39 bliver til IFRS 9 Kandidatafhandling på Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision Studerende:

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108 4. KONTROL INDHOLD INDLEDNING 4.1. Grundtræk 4.2. Igangværende reformer 4.3. Andre kontrolmekanismer 4.4. Den valgte fremgangsmåde 4.5. Første beretning - afgrænsning af problemområder INTERN KONTROL 4.6.

Læs mere

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Forfatter: Anders S. Houmann Trine Bæk Andersen Vejleder: Thomas Ryttersgaard Afleveret den 12. maj 2014 Copenhagen Business

Læs mere

Differencekrav. Differential Claims

Differencekrav. Differential Claims Differencekrav Sammenspillet mellem Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven Differential Claims The interaction between the Danish Liability Act (EAL) and the Industrial Insurance Act (ASL)

Læs mere

IFRS 13 Fair Value Measurement

IFRS 13 Fair Value Measurement Copenhagen Business School, 2012 Cand.merc.aud.-studiet Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling Afleveringsdato: 28. juni 2012 IFRS 13 Fair Value Measurement set fra et informationsperspektiv

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers

IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers Analyse af væsentlige forskelle ved indregning og måling af omsætning mellem IAS 18 / IAS 11 og IFRS 15 An analysis of significant differences on recignition

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

God skik-reglernes betydning for det erstatningsretlige ansvarsgrundlag

God skik-reglernes betydning for det erstatningsretlige ansvarsgrundlag HD 2. del (FR) forår 2011 Copenhagen Business School (CBS) God skik-reglernes betydning for det erstatningsretlige ansvarsgrundlag HD Finansiel Rådgivning Afgangsprojekt nr. 11.12 forår 2011 Udarbejdet

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere