TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian"

Transkript

1 TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian

2 TRANSFER PRICING Formålet med dokumentationsvejledningen er at give skatteyder en beskrivelse af og vejledning i de krav, der er fastsat i dokumentationsbekendtgørelsen, BEK nr. 42 af 24. januar Den nye dokumentationsvejledning trådte i kraft pr. 1. januar Dokumentationsvejledningen er ikke juridisk bindende for skattepligtige, men en vejledning i hvorledes Transfer Pricing dokumentationer sikres at være i overensstemmelse med BEK 42, som er juridisk bindende. Dokumentationsvejledningen findes på SKATs hjemmeside under virksomhed Jura, tal og statistik Den juridiske vejledning C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning C.D.11 Transfer Pricing

3 FRA PAPIRTIGER TIL BLODIG ALVOR Dagældende SEL 12, stk. 1 og 2 Oliedommene OECDs TP Guidelines Højesterets domme om manglende hjemmel til rentefiksering Nationale transaktioner og skærpet dokumentationskrav 2012 Nulskatteselskaber : Bøder -> LL 2 og SKL 3 B Kapitalfondsindgrebet Revisor-erklæringer Indsatsområde Højesteretsdomme om anvendelsesområdet for den forlængede genoptagelsesfrist Indsatsområde?

4 SKATS PRODUKTIONSPLAN 2013 Transfer Pricing fokus A. Underskudsprojekt (forventes afsluttet primo 2016) B. Immaterielle aktiver (forventes afsluttet primo 2014) C. Skattely (forventes afsluttet ultimo 2013) D. Captive/genforsikring (forventes afsluttet ultimo 2013) E. Store koncerner TP (forventes afsluttet ultimo 2014) F. Visitering TP, pilot (forventes afsluttet medio 2014) G. Sikring af TP mandtal (forventes afsluttet ultimo april 2013) H. Koncernfinansiering (forventes afsluttet ultimo 2014)

5 ÅRETS FORHØJELSER Gennemførte transfer pricing-forhøjelser Periode Antal sager Beløb i mio. kr Kilde: Skatteministeriet I 2012 er der sket en markant forøgelse i antallet af gennemførte sager samt det samlede forhøjelsesbeløb. SKAT begrunder dette i, at der bl.a. har været ført en håndfuld sager med meget store forhøjelser, samt SKATs øgede kompetencer og erfaringer indenfor transfer pricing.

6 ÅRETS FORHØJELSER Gennemførte transfer pricing-forhøjelser Målt i antal forhøjelser Under 10 mio. kr. Mellem 10 og 100 mio. kr. Over 100 mio. kr. I alt % 38 % 14 % 100 % % 38 % 28 % 100 % % 35 % 35 % 100 % % 55 % 30 % 100 % % 46 % 30 % 100 % Kilde: Skatteministeriet Udviklingen går i retning af færre transfer pricing-sager om små beløb og flere sager om beløb over 10 mio. kr. pr. sag. Dette skyldes ifølge SKAT, at der fortsat er fokus på at identificere de væsentligste sager, således at ressourcerne anvendes bedst muligt.

7 ÅRETS NEDSÆTTELSER Gennemførte transfer pricing-nedsættelser Periode Beløb i mio. kr , , , , ,3 Kilde: Skatteministeriet Nedsættelserne følger af, at SKAT har løst en dobbeltbeskatningssituation med et andet land i en forhandling med en udenlandsk skattemyndighed via en MAP.

8 VERSERNEDE OG AFSLUTTEDE SAGER MAP-sager ved udgangen af året Periode Antal verserende sager Antal afsluttede sager APA-sager ved afslutningen af året Kilde: Skatteministeriet Periode Antal verserende sager Antal afsluttede sager Kilde: Skatteministeriet

9 LOV 591/2012 Forhøjelse af bøder for selvangivelses- og dokumentationsfejl Bødefastsættelsen ved forkert afkrydsning i selvangivelsen tager udgangspunkt i 0,5 % af omsætningen eller fastsættes til kr. per 50 ansatte i virksomheden. Bøder for undladt udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation fastsættes til kr. med tillæg af 10 % af eventuelle indkomstforhøjelser SKAT kan forlange TP-revisorerklæring, hvis: a) Virksomheden set over de seneste fire år samlet har driftmæssigt underskud, eller b) handler med koncernselskaber i visse lande uden for EU/EØS

10 REVISORERKLÆRING OM TRANSFER PRICING-DOKUMENTATIONEN (1/2) Nyt afsnit: Revisoren skal erklære, hvorvidt revisor ved det udførte arbejde er blevet opmærksom på forhold, der giver anledning til at konkludere, at den transfer pricingdokumentation, som er indsendt til SKAT, ikke giver et retvisende billede af virksomhedens fastsættelse af priser og vilkår for koncerninterne transaktioner. Reglen om revisorerklæring træder i kraft den 1. januar Hvad er konsekvensen? Udgift til uafhængig revisor, uden at konklusionen forpligter SKAT. Selvrevision?

11 REVISORERKLÆRING OM TRANSFER PRICING-DOKUMENTATIONEN (2/2) Nyt afsnit: SKAT kan tidligst give et pålæg om at indhente en revisorerklæring 7 dage efter modtagelsen af virksomhedens transfer pricing-dokumentation. Fristen for indsendelse af erklæringen er mindst 90 dage regnet fra pålæggets datering. Såfremt en virksomhed ikke indhenter og indsender en revisorerklæring, efter pålæg fra SKAT, kan virksomhedens indkomst, for så vidt angår de kontrollerede transaktioner, ansættes skønsmæssigt. Hvad er konsekvensen? Risiko for skønsmæssig ansættelse og bøder såfremt virksomheder ikke indhenter og indsender en revisorerklæring. Bemærk: Tilbagevirkende kraft også tidligere indkomstår.

12 HISTORISK BESKRIVELSE AF KONCERNEN OG VIRKSOMHEDEN, HERUNDER UNDERSKUD, MV. Ny tilføjelse samt ændring: C.D Beskrivelse af eventuelle omstruktureringer Historiske ændringer i ejerkreds og fusioner/spaltninger skal ligeledes indgå i den historiske beskrivelse. Tilsvarende gælder andre væsentlige skift i parternes funktioner, aktiver eller risici, herunder eventuelle ændringer, som sker gradvist. Desuden skal der redegøres for, om der i forbindelse med omstrukturering er afstået eller overført brugsrettigheder til aktiver, herunder immaterielle aktiver. Hvad er konsekvensen? Stramningen indebærer en administrativ byrde for skatteyder, idet kravet til indholdet af den historiske beskrivelse er blevet langt større.

13 HISTORISK BESKRIVELSE AF KONCERNEN OG VIRKSOMHEDEN, HERUNDER UNDERSKUD, MV. Ny tilføjelse samt ændring: C.D Forklaring på eventuelle underskud Beskrivelsen skal også indeholde en præcis og specificeret angivelse af underskuddets/tabets størrelse samt en oversigt over resultater eller avancer/tab i øvrige relevante koncernenheder. Det skal fremgå af oversigten eller en tilhørende redegørelse, om virksomheden bærer underskud eller tab på aktiviteter eller transaktioner, som andre virksomheder i samme koncern har overskud eller gevinst på. Hvad er konsekvensen? SKAT s ændring af formuleringen fra bør til skal må anses for en stramning af de administrative byrder.

14 FUNKTIONSANALYSENS PLADS SOM SAMMENLIGNELIGHEDSFAKTOR Når en kontrolleret og en uafhængig transaktion skal sammenlignes anvendes fem sammenlignelighedsfaktorer for at sikre en tilstrækkelig grad af sammenlignelighed. Funktionsanalysen er en af de fem sammenlignelighedsfaktorer Funktionsanalysens formål er at beskrive hvilke funktioner parterne hver især udfører samt hvilke risici og aktiver, der anvendes/påtages ved udførslen af funktionerne

15 FUNKTIONSANALYSEN (FUNKTIONER, AKTIVER OG RISICI) Præcisering Hvad er en funktionsanalyse? Funktionsanalysen er en meget central del af dokumentationsmaterialet. Funktionsanalysen er derfor også, som udgangspunkt, den væsentligste sammenlignelighedsfaktor ved alle de avancebaserede prisfastsættelsesmetoder. Funktionsanalysen udgør derfor en helt central del af sammenlignelighedsanalysen ved anvendelse af OECD metoder: RPM, Cost+, TNM og Profit split. Hvad er konsekvensen? Utvivlsomt, at funktionsanalysen er udgangspunktet for SKATs vurdering. Forventer øgede krav til detaljeret funktionsanalyse.

16 FUNKTIONSANALYSEN (FUNKTIONER, AKTIVER OG RISICI) Præcisering Aktiver SKAT har præciseret sin formulering i den nye vejledning fra: Grundlæggende skal den enhed, der udvikler et immaterielt aktive, have den økonomiske fordel, der er resultatet heraf til: Grundlæggende skal den enhed, der har afholdt omkostninger og haft risikoen i relation til udvikling eller opbygning af de immaterielle aktiver have den økonomiske fordel, der er resultatet heraf. Hvad er konsekvensen? Det præciseres, at en funktion kun kan vurderes i lyset af den tilknyttede risiko, fx outsourcing. Omkostninger tiltrækker ejerskab

17 FUNKTIONSANALYSEN (FUNKTIONER, AKTIVER OG RISICI) Tilføjelser Risici Der er i den nye vejledning tilføjet to ekstra eksempler på risici der skal beskrives i funktionsanalysen: Kapacitetsudnyttelse Operationelle risici i forhold til udnyttelse af administrative systemer (fx IT systemer) Hvad er konsekvensen? Tilknytning til tilføjelserne om underskudsforklaring og tilknytning til OECD kap. 9 om kontrol med risici og økonomisk formåen. Som for funktionsanalysen, forventes øgede krav til detaljer.

18 ØKONOMISKE OMSTÆNDIGHEDER OG MARKEDSMÆSSIGE BETINGELSER Tilføjelse: Økonomiske forhold skal beskrives Samfundsøkonomiske (konjunkturer), reguleringsmekanismer og lignende forhold skal beskrives i det omfang, de har betydning for armslængdevurderingen af de kontrollerede transaktioner. Hvad er konsekvensen? Udvider SKATs mulighed for at kræve yderlige forhold dokumenteret.

19 BESKRIVELSE AF COST CONTRIBUTION ARRANGEMENTS - CCA Omformulering: C.D Beskrivelse af Cost Contribution Arrangements CCA: med udgangspunkt i OECDs Transfer Pricing Guidelines (2010- udgaven), pkt. 8.42, anbefales det, at virksomhedens dokumentationsmateriale indeholder følgende oplysninger. Derudover er dokumentationskravene nu delt op i tre dele: Dokumentationskrav ved aftalens indgåelse Dokumentationskrav under aftalens løbetid Dokumentationskrav ved udtræden, udløb eller ophør af aftalen Hvad er konsekvensen? SKATs ændring af formuleringen fra skal til anbefales må anses som en åbning for, at selskaber mere frit kan beskrive deres omkostningsfordelingsaftaler.

20 ARMSLÆNGDEPRINCIPPET I RELATION TIL OMSTRUKTURERINGER (Business Restructurings) Nyt afsnit om: Armslængdeprincippet i relation til omstruktureringer. Omstrukturering af en virksomhed Hvad er en omstrukturering Hvad skal virksomheden gøre i forbindelse med en omstrukturering Den skattemæssige behandling af en omstrukturering Omstrukturering i OECD s Transfer Pricing Guidelines Særlige overvejelser i relation til risiko Armslængde-kompensation for selve omstruktureringen Aflønning af de kontrollerede transaktioner efter en omstrukturering Anerkendelse af den faktiske (udførte) transaktion

21 ARMSLÆNGDEPRINCIPPET I RELATION TIL OMSTRUKTURERINGER (Business Restructurings) Nyt afsnit: C.D Den skattemæssige behandling af en omstrukturering I Danmark har SKAT mulighed for at korrigere alle forbindelser mellem koncernforbundne partner, se LL 2. En betaling beskattes, eller giver adgang til et fradrag, efter bestemmelserne i SL 4-6 eller efter bestemmelserne om beskatning af kapitalgevinster. Hvad er konsekvensen? Præcisering af at beskatning følger almindelige regler og at LL 2 anvendes til at korrigere priser og vilkår, med mindre forbindelser har en udvidet betydning. Dog generel korrektionsadgang for SKAT.

22 SUPPLERENDE MATERIALE Omformulering Supplerende materiale: SKAT her i den nye vejledning undladt at inkludere: Det er kun oplysninger og materiale, der må anses som relevant for en armslængdevurdering, som SKAT kan anmode om. Hvad er konsekvensen? SKAT vil muligvis forsøge at kræve mere dokumentation end de er berettiget til efter bekendtgørelsen. Vær kritiske når SKAT anmoder om yderligere dokumentation.

23 FRIST FOR AT INDSENDE DOKUMENTATION Præcisering: C.D Frist for at indsende dokumentation: Dokumentationen skal kunne indsendes inden 60 dage. På selvangivelsestidspunktet skal der således altid være udarbejdet en dokumentation, der gør dette muligt. I dokumentationsreglerne er det forudsat, at dokumentationen udarbejdes løbende. På selvangivelsestidspunktet skal dokumentationen således under alle omstændigheder være opdateret for det pågældende indkomstår. Hvad er konsekvensen? 60 dage fra selvangivelsestidspunktet, ellers potentielt bøde. Der gives ikke udsættelse med indsendelsesfristen. Bemærk: Ændring er sneget ind. SKAT på tynd is?

24 KNOW-HOW Sager verserer i Danmark og internationalt, herunder Sverige. Overførsel af know-how i forbindelse med koncerninterne omstruktureringer, reorganiseringer, effektiviseringer, mv.? Know-how: Industrielle, kommercielle eller videnskabelige erfaringer, som er uafslørede, uanset om de er egnet for patentering eller ej. Benyttelse af et fags sædvanlige færdigheder er ikke know-how. Konkret bevisvurdering

25 KNOW-HOW Moderselskabsaktiviteter, der påvirker visse datterselskaber direkte og andre indirekte. Eksempel: Moderselskabet afholder udgifter til en analyse af, om koncernen skal foretage et opkøb e.l. These activities could constitute intra-group services to the particular group members involved, for example those members who will make the acquisition, but they may also produce economic benefits for other group members not involved in the object of the decision by increasing efficiencies, economies of scale, or other synergies. The incidental benefits ordinarily would not cause these other group members to be treated as receiving an intra-group service because the activities producing the benefits would not be ones for which an independent enterprise ordinarily would be willing to pay. [TPG, pkt. 7.12]

26 KNOW-HOW Afgørende er, om et koncernselskab har modtaget noget, som et uafhængigt selskab under de samme omstændigheder - ville være villig til at betale for hos tredjemand eller selv ville producere. Hvis ikke dette er tilfældet, er der så tale om fx en shareholder activity, som ikke berettiger til opkrævning af vederlag efter TP-reglerne? Bevisbyrde?

27 BEVISBYRDE I TP-SAGER EN STATUS Problemstillingen Hvem har bevisbyrden for, at der er handlet i overensstemmelse med armslængdeprincippet dvs. bevisbyrden for, om LL 2 er overholdt? Skatteministeriet? Virksomheden?

28 BEVISBYRDE I TP-SAGER EN STATUS Hvorfor relevant? Hvis det lægges til grund, at armslængdeprincippet ikke er fulgt, kan SKAT tilsidesætte selvangivelsen og skønsmæssigt fastsætte afregningsprisen. I givet fald vender bevisbyrden, så det er virksomheden, der skal bevise, at skønnet er mangelfuldt. Det er oftest meget vanskeligt.

29 BEVISBYRDE I TP-SAGER EN STATUS Retsgrundlaget LL 2 og SKL 3B LL 2 Ved koncerninterne transaktioner m.v. skal anvendes priser og vilkår i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået mellem uafhængige parter SKL 3B, stk. 5 Der skal laves en TP-dokumentation (TPD), der kan danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår er fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået mellem uafhængige parter

30 BEVISBYRDE I TP-SAGER EN STATUS Retsgrundlaget LL 2 og SKL 3B (fortsat) SKL 3B, stk. 8 Såfremt den skattepligtige ikke har udarbejdet dokumentation efter stk. 5 kan SKAT foretage skatteansættelsen skønsmæssigt

31 BEVISBYRDE I TP-SAGER EN STATUS To typetilfælde: For store fradrag For små indtægter

32 BEVISBYRDE I TP-SAGER EN STATUS For store fradrag Virksomheden har bevisbyrden Fx SKM H SKM H

33 BEVISBYRDE I TP-SAGER EN STATUS For små indtægter Ifølge almindelige bevisregler er udgangspunktet, at den, der hævder, at noget forholder sig på en bestemt måde skal bevise det. Fx. TfS V (Vinderup Poultry) - Udenfor SKL 3B Det er altså SKAT, der som udgangspunkt har bevisbyrden for, at afregningen ikke er sket efter LL 2 Dette stemmer også med SKL s forarbejder

34 BEVISBYRDE I TP-SAGER EN STATUS For små indtægter (fortsat) Ved indførelsen af SKL 3B udtalte skatteminister Carsten Koch (Bilag 6 til L84/ ): Det er korrekt, at bevisbyrdereglerne for transaktioner omfattet af lovforslaget principielt ikke skal adskille sig fra andre tilfælde på skatterettens område. Der er således ikke tale om indførelse af omvendt bevisbyrde Der gælder ingen forhåndsformodning for, at transaktionerne ikke er foretaget i overensstemmelse med armslængde vilkåret, Det understreges, at der netop ikke foreslås omvendt bevisbyrde

35 BEVISBYRDE I TP-SAGER EN STATUS For små indtægter (fortsat) Opsummering: Bevisbyrden påhviler som udgangspunkt SKAT SKAT kan kun tilsidesætte selvangivelsen og fastsætte afregningsprisen skønsmæssigt, hvis SKAT kan påvise eller sandsynliggøre, at der ikke er handlet på armslængde-vilkår også selvom der er mangler ved TPD. Er der slet ikke udarbejdet en TPD, kan SKAT uden videre lave en skønsmæssig ansættelse af afregningspriserne i medfør af SKL 3b, stk. 8

36 BEVISBYRDEN I TP-SAGER EN STATUS For små indtægter Betydningen af kvaliteten af TP-dokumentationen? Formentlig betydning for, hvor meget der skal til, for at SKAT har løftet bevisbyrden. En dårlig TP-dokumentation vil alt andet lige gøre det lettere for SKAT at løfte bevisbyrden.

37 BEVISBYRDE I TP-SAGER EN STATUS For små indtægter SKATs opfattelse Ifølge SKAT er SKAT berettiget til at skønne i medfør af SKL 3B, stk. 8, dels hvis der ikke er lavet en TPD, og dels hvis TPD en ikke sætter SKAT i stand til at vurdere, om priser mv. er fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået mellem uafhængige parter. Reelt ingen TPD? Ifølge SKAT skal der ikke meget til (mindre mangler), for at TPD en ikke er fyldestgørende.

38 BEVISBYRDE I TP-SAGER EN STATUS For små indtægter SKATs opfattelse Ifølge SKAT kan SKAT altså tilsidesætte selvangivelsen og fastsætte afregningspriserne skønsmæssigt, blot der er mindre mangler i TP-dokumentationen. Det gælder også, selvom SKAT ikke kan bevise eller sandsynliggøre, at armslængde-princippet ikke er fulgt Reelt omvendt bevisbyrde?

39 BEVISBYRDE I TP-SAGER EN STATUS For små indtægter Vurdering af SKATs opfattelse Næppe rigtig - Strider mod ordlyd - Stemmer ikke med alm. principper - Stemmer ikke med forarbejder Ingen domstolsafgørelser om spørgsmålet. - SKM V (slet ingen TPD) Landsskatteretten tager stilling inden længe

40 RETSPRAKSIS OM ANSÆTTELSESFRIST Ansættelsesfrist - Normalt 1. maj i det fjerde år SFL 26, stk. 1 SFL 26, stk. 5 - Fristerne udløber først i det sjette år efter indkomstårets udløb for skattepligtige omfattet af 3 B i SKL f.s.v.a. kontrollerede transaktioner. Hvad er omfattet af den udvidede frist? - korrektion af prisfastsættelse (vilkårsændringer) - Andre ændringer (dispositionskorrektioner)? Fx retlig kvalifikation, retlig adkomsthaver, periodisering o.l.

41 RETSPRAKSIS OM ANSÆTTELSESFRIST Alle slags ændringer omfattet SKM H (ændret periodisering af rente) SKM H (rette indkomstmodtager) Ansættelsesfristen for transaktioner i LL 2-personkreds Reelt udvidet til 1. maj i det sjette år

42 RETSPRAKSIS OM ANSÆTTELSESFRIST Mulig positiv effekt? Betalingskorrektion ved dispositionskorrektioner? SKM Ø (Nej) SKM BR (Nej) To utrykt LSR-kendelser fra januar 2013 (Ja) Begge angår rette indkomstmodtager Fremtiden?

43 OECD BEPS PROJEKT G20 har opfordret OECD til at udarbejde rapporten Rapport, der vil forelægges for G20 i juli Giver et katalog over revisionsstrategier for skattemyndigheder I arbejdet i OECD har indiske og danske regeringsrepræsentatner været de mest aggressive, ifølge andre landes repræsentanter Vil give et katalog over hvor SKAT meget vel kan tænkes at fokusere om 3-5 år

44 HOVEDFOKUS OMRÅDER Nationale forskelle i klassificeringen af juridiske enheder, finansielle produkter og hybrider. Anvendelse af overenskomstprincipper på indkomst opnået ved levering af digitale varer og tjenester. Den skattemæssige behandling af nærtstående parters lånefinansiering og andre finansielle transaktioner.

45 HOVEDFOKUS OMRÅDER Transfer pricing Effektiviteten af nationale anti-misbrugsregler, især GAAR (omgåelsesklausuler), CFC-lovgivning, tynd kapitalisering og regler til imødegåelse af misbrug af dobbeltbeskatningsoverenskomster. Adgangen til uønskede præferenceskatteordninger.

46 KONTAKT SKAT SKAT Anders Oreby Hansen Partner T M E Kaspar Bastian Head of Tax Litigation T M E

47 København Langelinie Allé København Ø T Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C F Shanghai 83 Loushanguan Road, suite 2630, 26/F Shanghai E

Værdiansættelse af IP og transfer pricing. v/kaspar Bastian og Claus Barrett Christiansen

Værdiansættelse af IP og transfer pricing. v/kaspar Bastian og Claus Barrett Christiansen Værdiansættelse af IP og transfer pricing v/kaspar Bastian og Claus Barrett Christiansen 2 TRANSFER PRICING Transfer pricing eller mere præcist koncerninterne afregningspriser angår prisfastsættelsen af

Læs mere

Transfer pricing - Seneste tendenser og udviklinger i Danmark. v/kaspar Bastian Uddannelsesdagen 2015

Transfer pricing - Seneste tendenser og udviklinger i Danmark. v/kaspar Bastian Uddannelsesdagen 2015 Transfer pricing - Seneste tendenser og udviklinger i Danmark v/kaspar Bastian Uddannelsesdagen 2015 2 TRANSFER PRICING Transfer pricing eller mere præcist koncerninterne afregningspriser angår prisfastsættelsen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Transfer pricing-redegørelse 2015 Denne redegørelse beskriver SKATs transfer pricing-reguleringer i 2015.

Transfer pricing-redegørelse 2015 Denne redegørelse beskriver SKATs transfer pricing-reguleringer i 2015. Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 186 Offentligt Transfer pricing- redegørelse 2015 2. maj 2016 J.nr. 16-0095380 Transfer pricing-redegørelse 2015 Denne redegørelse beskriver SKATs transfer pricing-reguleringer

Læs mere

Retssikkerhedskonference 2011. Bevisbyrden i transfer pricing-sager. Advokat Søren Lehmann Nielsen

Retssikkerhedskonference 2011. Bevisbyrden i transfer pricing-sager. Advokat Søren Lehmann Nielsen Strengt fortroligt Retssikkerhedskonference 2011 Bevisbyrden i transfer pricing-sager Advokat Søren Lehmann Nielsen Tirsdag den 8. november 2011 TP i offentlighedens og politikernes søgelys Information

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Forlængelse af ansættelsesfrist i henhold til skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 Fri bil til hovedanpartshaver/direktør kontrolleret disposition omfattet af skattekontrollovens 3 B - SKM2013.61.LSR

Læs mere

Bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner

Bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner Bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner I medfør af 3 B, stk. 5, 5. pkt. i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013, fastsættes:

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis Advokat Jan Steen Hansen 30. Januar 2013 Omgørelse og selvangivelsesomvalg Lovbestemmelserne Omgørelse Skatteforvaltningslovens 29: I det

Læs mere

Retssikkerhedskonference Bevisbyrden i transfer pricing-sager. Advokat Søren Lehmann Nielsen. Tirsdag den 8. november 2011

Retssikkerhedskonference Bevisbyrden i transfer pricing-sager. Advokat Søren Lehmann Nielsen. Tirsdag den 8. november 2011 Strengt fortroligt Retssikkerhedskonference 2011 Bevisbyrden i transfer pricing-sager Advokat Søren Lehmann Nielsen Tirsdag den 8. november 2011 TP i offentlighedens og politikernes søgelys Information

Læs mere

Omgørelse - i lyset af de senere års retspraksis. Danmarks Skatteadvokater Hotel Koldingfjord 14. og 15. maj 2014

Omgørelse - i lyset af de senere års retspraksis. Danmarks Skatteadvokater Hotel Koldingfjord 14. og 15. maj 2014 Omgørelse - i lyset af de senere års retspraksis Danmarks Skatteadvokater Hotel Koldingfjord 14. og 15. maj 2014 2 Indledning Stigende interesse for og fokus på bestemmelsen i praksis Ganske mange offentliggjorte

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Bekendtgørelse om land for land-rapportering

Skatteministeriet J. nr Bekendtgørelse om land for land-rapportering Skatteministeriet J. nr. 15-1342223 Bekendtgørelse om land for land-rapportering I medfør af 3 B, stk. 16, i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012 Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 Virksomhedspræsentation Højt specialiseret og uafhængigt skatterådgivningsfirma. Assisterer virksomheder med at identificere,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-31 Forlænget ligningsfrist fri bil 20140729 TC/BD Fri bil til ansat hovedanpartshaver - direktør- /arbejdsgiverforhold -kontrolleret transaktion - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 - forlænget

Læs mere

Nulskatteselskaber lovforslag vedtaget i Folketinget

Nulskatteselskaber lovforslag vedtaget i Folketinget Nulskatteselskaber lovforslag vedtaget i Folketinget Kære læser Folketinget har nu vedtaget lovforslaget om skærpelse af indsatsen mod nulskatteselskaber samt en række andre selskaber. Trods usædvanlig

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 20. juni 2006 (OR. en) 9738/06 FISC 74 OC 405

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 20. juni 2006 (OR. en) 9738/06 FISC 74 OC 405 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. juni 2006 (OR. en) 9738/06 FISC 74 OC 405 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS RESOLUTION VEDTAGET AF RÅDET OG REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR

Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR - 1 Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Odense fandt ved en kendelse af 7/8 2013, ref.

Læs mere

Kontrolleret transaktion forlænget ligningsfrist - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B.

Kontrolleret transaktion forlænget ligningsfrist - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B. - 1 Kontrolleret transaktion forlænget ligningsfrist - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den forlængede ligningsfrist i skatteforvaltningslovens

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. 19. oktober 2015

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. 19. oktober 2015 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 19. oktober 2015 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven (indførelse af

Læs mere

HVAD ER TRANSFER PRICING?

HVAD ER TRANSFER PRICING? 14 HVAD ER TRANSFER PRICING? SKAT Af Anders Oreby Hansen, advokat, Bech-Bruun Advokatfirma Baggrund Omfanget af den internationale handel og investering er i de sidste 20-30 år steget betydeligt. EU har

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning 18. juni 2012 Nyhedsbrev Skat Vedtagelse af L 173 om styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber m.v. Regeringen har nu vedtaget lovforslag L 173. De endelige regler svarer til, hvad vi tidligere har

Læs mere

DRIFTSOMKOSTNINGER FRADRAGSRET OG RETSPRAKSIS. Ved partner Arne Riis og partner Thomas Frøbert

DRIFTSOMKOSTNINGER FRADRAGSRET OG RETSPRAKSIS. Ved partner Arne Riis og partner Thomas Frøbert DRIFTSOMKOSTNINGER FRADRAGSRET OG RETSPRAKSIS Ved partner Arne Riis og partner Thomas Frøbert OVERSIGT Generelt Fradragsretten begrænses Lovgivning - Fx SEL 11B-11C Administrativ praksis - Opstramning

Læs mere

Forlænget ansættelsesfrist for SKAT for hovedaktionærer og selskaber

Forlænget ansættelsesfrist for SKAT for hovedaktionærer og selskaber - 1 Forlænget ansættelsesfrist for SKAT for hovedaktionærer og selskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har særligt lange frister for at gennemgå og ændre beskatningen af transaktioner

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 99/ Den

Skatteministeriet J. nr. 99/ Den Skatteudvalget L 120 - O Skatteministeriet J. nr. 99/05-0055-00074 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 120 - Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, skattestyrelsesloven, ligningsloven og tonnageskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Forældelse skatteansættelse og skattekrav

Forældelse skatteansættelse og skattekrav - 1 Forældelse skatteansættelse og skattekrav Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med selvangivelsen foretages en opgørelse af årets skattetilsvar (skatteansættelse), og skattevæsenet opkræver

Læs mere

REDEGØRELSE OM MULTINATIONALE SELSKABER OG TRANSFER PRICING AFGIVET I HENHOLD TIL V 6 AF 31. OKTOBER 2002

REDEGØRELSE OM MULTINATIONALE SELSKABER OG TRANSFER PRICING AFGIVET I HENHOLD TIL V 6 AF 31. OKTOBER 2002 REDEGØRELSE OM MULTINATIONALE SELSKABER OG TRANSFER PRICING AFGIVET I HENHOLD TIL V 6 AF 31. OKTOBER 2002 OKTOBER 2003 V 6 af 31. oktober 2002: Folketinget vedtog den 31. oktober 2002 følgende forslag

Læs mere

Transfer pricing Dokumentationskrav i Danmark

Transfer pricing Dokumentationskrav i Danmark Transfer pricing Dokumentationskrav i Danmark Malene Bech Larsen Hovedopgave HD(R) Maj 2014 VEJLEDER Malene Bech Larsen Peder Reuther HD, Regnskab og økonomistyring STUDIE Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

TP-REVISION HVAD ER FORLØBET, NÅR SKAT BANKER PÅ DØREN?

TP-REVISION HVAD ER FORLØBET, NÅR SKAT BANKER PÅ DØREN? TP-REVISION HVAD ER FORLØBET, NÅR SKAT BANKER PÅ DØREN? V/ OLE ALEXANDER BASTHOF, TAX DIRECTOR, PANDORA A/S 1 24 MARCH 2015 DENMARK TAX CASE SKATS INDSATS PÅ TRANSFER PRICING- OMRÅDET (I) SKATs transfer

Læs mere

Høring af udkast til ny bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner, H

Høring af udkast til ny bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 22. december 2015 Høring af udkast til ny bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner, H354-15. SKAT har den 7. december 2015 fremsendt

Læs mere

Copenhagen Business School. HovedopgaveHD(R) Maj2011. Transfer Pricing. Vejleder: ChristianBehrens. Udarbejdetaf: ChristinaChristiansen

Copenhagen Business School. HovedopgaveHD(R) Maj2011. Transfer Pricing. Vejleder: ChristianBehrens. Udarbejdetaf: ChristinaChristiansen Copenhagen Business School HovedopgaveHD(R) Maj2011 Transfer Pricing Vejleder: ChristianBehrens Udarbejdetaf: ChristinaChristiansen 1. Indholdsfortegnelse 1.Indholdsfortegnelse 1 2.Anvendteforkortelser

Læs mere

Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM

Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM -1 - Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM2010.306.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Århus

Læs mere

VIRKSOMHEDERS UDFORDRINGER MED BEPS. Anders Oreby Hansen, Bech-Bruun

VIRKSOMHEDERS UDFORDRINGER MED BEPS. Anders Oreby Hansen, Bech-Bruun VIRKSOMHEDERS UDFORDRINGER MED BEPS Anders Oreby Hansen, Bech-Bruun Hvad er BEPS? Base Erosion and Profit Shifting (BEPS): Formålet med BEPS er et internationalt samarbejde om at lukke skattehuller. Fokuspunkter

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Transfer pricing korrektioner & undgåelse af dobbeltbeskatning

Transfer pricing korrektioner & undgåelse af dobbeltbeskatning Transfer pricing korrektioner & undgåelse af dobbeltbeskatning Transfer pricing adjustments and the avoidance of double taxation Nisaani Karunaharan Studienummer:20073103 Indleveret Oktober 2013 Vejleder:

Læs mere

Værnsregulering i Danmark Dansk-svensk skattenetværk d. 22.-23. august 2012 2012 CORIT

Værnsregulering i Danmark Dansk-svensk skattenetværk d. 22.-23. august 2012 2012 CORIT Værnsregulering i Danmark Dansk-svensk skattenetværk d. 22.-23. august 2012 Udvalgte emner Armslængde regulering Transfer pricing Tynd kapitalisering Import af finansieringsudgifter Renteloftet EBIT-reglen

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, H211-16

Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, H211-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. august 2016 Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere

Dansk transfer pricing- regulering Herunder nye internationale standarders indflydelse

Dansk transfer pricing- regulering Herunder nye internationale standarders indflydelse Dansk transfer pricing- regulering Herunder nye internationale standarders indflydelse Kasper Larsen 14-05-2014 Vejleder: Liselotte Madsen Aalborg universitet Juridisk institut Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A Slide 1 Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A 1. November 2011 Introduktion Slide 2 Take away: Skat er vigtigt i enhver transaktion. Inddragelse af skattechef tidligst muligt. Kan spare tid og penge.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Transfer Pricing i Norden

Transfer Pricing i Norden 102 48 Transfer Pricing i Norden Af partner og leder af Deloittes Transfer Pricing Team i København Jonathan Bernsen og konsulent Benedicte Byrgesen, Deloitte Artiklen beskriver transfer pricing-reglerne

Læs mere

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 04-711-30 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 130 - Forslag til Skatteforvaltningsloven. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 22 af 7. december 2004. Kristian

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien Som følge af uenighed om beskatningsretten til pensionsudbetalinger valgte Danmark

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 99/05-0055-00073 Den

Skatteministeriet J. nr. 99/05-0055-00073 Den Skatteudvalget L 120 - O Skatteministeriet J. nr. 99/05-0055-00073 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 120 - Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, skattestyrelsesloven, ligningsloven og tonnageskatteloven

Læs mere

Ligningslovens 2 værdiansættelse af lejlighed ved overdragelse fra selskab til aktionær - Landsskatterettens kendelse af 20/4 2015, jr. nr.

Ligningslovens 2 værdiansættelse af lejlighed ved overdragelse fra selskab til aktionær - Landsskatterettens kendelse af 20/4 2015, jr. nr. - 1 Ligningslovens 2 værdiansættelse af lejlighed ved overdragelse fra selskab til aktionær - Landsskatterettens kendelse af 20/4 2015, jr. nr. 14-2343356 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R)

Læs mere

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM 1 Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM2008.682 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

Transfer pricing med fokus på immaterielle rettigheder

Transfer pricing med fokus på immaterielle rettigheder Kandidatafhandling Erhvervsjuridisk institut Forfatter: Sophie Nielsen Vejleder: Aage Michelsen Cand.merc.aud. Transfer pricing med fokus på immaterielle rettigheder Handelshøjskolen i Århus 2009 Summary

Læs mere

Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B

Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B 1 Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B-0846-08 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret har i en sag om udlodning af datterselskabsudbytte taget

Læs mere

Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion

Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion - 1 Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af fri bil afføder fortsat mange skattesager. Med en dom af 5. december 2013 fra Vestre Landsret,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

Fagligt netværk 10. september CORIT

Fagligt netværk 10. september CORIT Fagligt netværk 10. september 2014 Nordea-sagen Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Earn outs Nordea-sagen Nordea sagen Med dommen konstaterer EU-Domstolen, at genbeskatning som sådan er

Læs mere

LISE AAGAARD COPENHAGEN VS. PANDORA HØJESTERETS DOM AF 28. JUNI 2012

LISE AAGAARD COPENHAGEN VS. PANDORA HØJESTERETS DOM AF 28. JUNI 2012 LISE AAGAARD COPENHAGEN VS. PANDORA HØJESTERETS DOM AF 28. JUNI 2012 Dansk Forening for Konkurrenceret - Medlemsmøde den 28. maj 2013 Jesper Kaltoft, Bech-Bruun BAGGRUND 2000 Pandora lancerer et armbånd

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Avanceopgørelse ved afståelse af udviklingsprojekt - ligningslovens 8 B tilsidesættelse af Juridisk Vejledning begunstigende forvaltningsakt - Skatterådets bindende svar af 24/3 2015, jr. nr. 14-1269602

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB

En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 198 Offentligt En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base) 27. april 2011 Hovedelementerne i forslaget Fælles: Et fælles regelsæt(skattebase)

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Om beskatning af forretningsidé til softwareløsning ved flytning fra Danmark

Om beskatning af forretningsidé til softwareløsning ved flytning fra Danmark På tidspunktet for færdiggørelsen af vores notat om skattepligt havde vi ikke noteret oplysninger om, at Jeppe Gaardboe havde afholdt udgifter til udviklingen af den pågældende app. Det har vist sig, at

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private.

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private. Spørgsmål 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger i alle tilfælde kan anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag ved fri bil beskatning for biler, der er over 36 måneder? 2. Hvis Skatterådet

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 Sag 176/2013 A (advokat Torben Bagge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) Appellanten, A, har under forberedelsen

Læs mere

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM - 1 Tvc13579checkpiratkopi Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM2016.468.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely - resumé

Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely - resumé Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely - resumé Rapport - resumé 6. november 2014 Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely - resumé Indhold 2 Indhold Resumé...

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

INTERNATIONAL TRANSFER PRICING

INTERNATIONAL TRANSFER PRICING KANDIDATAFHANDLING AALBORG UNIVERSITET INTERNATIONAL TRANSFER PRICING Udarbejdet af: Kristian Krøjgaard Titelblad Hovedområde: Skatteret Opgaveform: Speciale Afleveringsdato: 25.08.2008, Aalborg Universitet

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Transfer Pricing og kravene til en dokumentation

Transfer Pricing og kravene til en dokumentation COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Transfer Pricing og kravene til en dokumentation HD(R) Hovedopgave Maj 2013 Studerende: Thomas Seehuusen Juhl Vejleder: Christian Plesner Rossing Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning...

Læs mere

Transfer pricing. i multinationale virksomheder

Transfer pricing. i multinationale virksomheder COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Institut for Regnskab og Revision Hovedopgave HD (R) 2012 Transfer pricing i multinationale virksomheder Udarbejdet af: Berit Juul Nielsen Vejleder: Kim Wind Andersen Afleveringsdato:

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 Sag 273/2016 (1. afdeling) FGNT af 30.10.2012 ApS og FG af 30.10.2012 A/S (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR.

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR. 1 Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM2009.358.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere