K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005."

Transkript

1 Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service ved Peter E. Jensen i medfør af den dagældende revisorlovs 19, stk. 3, indbragt registret revisor Henrik Andersen for Revisornævnet. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar Revisornævnet lægger til grund ved sin behandling af klagen, at denne vedrører registeret revisor Henrik Andersens tilbageholdelse af regnskabsmateriale og undladelse af at udlevere en database med indklagedes tilrettede data, der dannede baggrund for udarbejdelse af en årsrapport, angiveligt fordi klager ikke ønskede at betale for dette arbejde. Sagens omstændigheder er følgende: Klager skiftede i februar 2007 til revisionsvirksomheden DanSam Revision både for så vidt angår det personligt ejede selskab P J Service samt det af Peter E. Jensen ejede Isenkram Oneline ApS og Peter E. Jensen Holding ApS. Indklagede har den 8. juni 2007 afgivet revisionserklæring på årsrapporten for P J Service v/peter Egebjerg Jensen for perioden til Årsrapporten vedrører alene erhvervsvirksomheden. Følgende fremgår blandt andet af revisorerklæringen: Vi har efter aftale udført gennemgang af årsrapporten for P J Service for regnskabsåret Revisors ansvar ved review Vi har ikke udført revision, og udtrykker derfor ingen revisionskonklusioner om årsrapporten. Forbehold Supplerende oplysninger 1

2 Da virksomheden har en meget begrænset størrelse, er der alene udfærdiget bogføring og nærværende rapport er et udskrift herfra. Konklusion Ved den udførte gennemgang er jeg ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere at årsrapporten ikke giver et retvisende billede af aktiver, passiver samt den finansielle stilling pr. den Årsrapporten er efter vor opfattelse udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen og god regnskabsskik. Alle væsentlige forhold, som vi er blevet bekendt med, er medtaget i årsrapporten. Der er ud fra årsrapporten uarbejdet bilag til selvangivelsen for I en skrivelse af 15. maj 2008 fra indklagede til klager fremgår bl.a. følgende: Vedr. aftale om revisors assistance Hoslagt følger aftale som jeg høfligst skal anmode om at modtage retur i underskrevet stand. Såfremt jeg ikke hører videre fra dig er det aftalegrundlaget, som aftalen er indgået på. Der er imidlertid mulighed for at vi kan lave en tillægsaftale, eller en fast-pris aftale, hvilken aftalegrundlag skal aftales særskilt. Såfremt denne fast-prisaftale har din interesse hører jeg gerne yderligere fra dig. Af den til denne skrivelse vedlagte aftale om revisors assistance for P J Service, dateret den 15. maj 2008, men ikke underskrevet - fremgår blandt andet følgende: Det er aftalt, at vi skal foretage review af årsrapporten for virksomheden i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review af regnskaber. Følgende forudsættes: Bogføring foretages af klienten, eller af dennes bogholder. evt. bogholder bliver gjort bekendt med aftalen, og at bogholder får bogholderiet som ansvarsområde. At bogholder har de fornødne kvalifikationer til at forestå bogholderiet Registreret revisor Bjarne Leth har den 28. maj 2008 afgivet revisionserklæring på årsrapport for PJ Service v/peter Egebjerg Jensen for perioden til Følgende fremgår blandt andet af revisorerklæringen: Vi har efter aftale udført review af årsrapporten for P J Service v/peter Egebjerg Jensen for regnskabsåret Forbehold Det har i årets løb ikke været muligt at afdække flere transaktioner vedr. til- og afgange på lageret. Der er tilsvarende ikke udarbejdet lageropgørelse vedrørende det fysiske lager. 2

3 Vi har derfor ikke mulighed for at udtale os om årsrapportens fuldstændighed vedr. dette punkt. Der er en lang række transaktioner vedrørende den almindelige drift, der ikke er korrekt registreret, en betydelig række transaktioner er spejlvendte. Ligeledes har vi påvist en betydelig række transaktioner med fejlagtig momspåvirkning. Vi har efterfølgende forsøgt at rekonstruere disse transaktioner med henblik på at tilnærme værdierne, vedrørende. Resultatet samt balancens poster. Der tages forbehold vedrørende disse punkter. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold bortset fra ovenstående forbehold, der giver os anledning til at konkludere, at årsrapporten ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det fremgår af en mail af 3. juni 2008 fra indklagede til klager bl.a. følgende: I forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten for 2007 for P J Service har jeg en masse spørgsmål, som jeg håber, at du kan hjælpe mig. Det drejer sig om følgende: Mangler: Opgørelse af lageret pr Der er ingen opgørelse af lageret pr Vi afventer stadig en dato for omdannelse til ApS fra Henrik, den dag skal der laves optælling. Det bedste bud vil være et beløb som lagerværdien er idag, kr. Orientering: Der er stadig ikke styr på brugen af bilagsnumre Sluttelig vil jeg bede dig overveje, om det ikke kunne svare sig, at vi foretog bogføringen for dig. Det tager nemlig 3 gange så lang tid for mig at gennemgå din bogføring pga alle fejlene og rodet, end det ellers ville have gjort, hvilket selvfølgelig også påvirker prisen på udarbejdelsen af årsrapporten. Vi kan i samarbejde med Henrik udarbejdet tilbud på bogføring, hvilket jeg vil anbefale. I en skrivelse af 3. juni 2006 fra indklagede til klager fremgår blandt andet følgende: Regnskabet garanteres færdiggjort til tiden ( materiale modtaget senest den ) For at kunne færdiggøre regnskabet og foretage rettidig indsendelse (til ) skal vi senest have materialet den

4 Da vi skal bruge nogle dage til færdiggørelsen er det meget vigtigt at denne dato overholdes. Indleveres materialet til revisor senest denne dato garanterer revisor for færdiggørelsen. Såfremt regnskabet p.g.a. revisor ikke kan indsendes rettidigt betaler revisor eventuelt kontrollovstillæg for klienten. Regnskabet bliver ikke færdigt til tiden (materiale efter den ) Såfremt vi modtager materialet efter den kan vi ikke garantere færdiggørelse til tiden, og vi kommer ind i ferieperioden. Skattevæsenet beregner da et skattekontrollovstillæg for hver dag selvangivelsen afleveres for sent på kr.200,-. dog max Her skal vi blot huske at hele sommeferieperioden også tæller med, da der ingen er til at ekspedere sagen. Dette kontrollovstillæg kan vi ikke indestå for betalingen af. Vi vil naturligvis gerne forsøge om vi kan nå det alligevel, og vi vil arbejde hårdt på at færdiggøre sagen vi kan bare ikke garantere for at vi når det. Der mangler x Opgørelse af varelager samt evt. igangværende arbejder 31/ se mail x Alt øvrigt materiale Det fremgår af en mail af 30. juni 2008 fra indklagede til klager bl.a. følgende: Jeg er nødt til at spørge dig igen, hvad kontiene Revisor kontrol indeholder. For jeg fatter simpelthen ikke, hvad der sker her!!??-) Regnskabet er startet helt fra nyt pr og der er aldrig blevet lavet en åbningsbalance. Desuden kan jeg ikke rigtig bruge tilsendte vedr. varekreditorer, da opgørelsen viser varekreditorer på ,04 i debet!!???? Så jeg skal have en ny opgørelse. Det fremgår af en mail af 26. august 2008 fra klager til indklagede følgende: Vil lige høre om status på regnskab. Banken har rykket for det. Det fremgår af en mail af 4. september 2008 fra klager til indklagede følgende: Banken rykker rigtig meget for regnskabet. Også den 4. september 2008 svarer indklagede med mail til klager følgende: Jeg skal nok sende det til dem. Har du fået din årsopgørelse fra Skat??? 4

5 Det fremgår af en mail af 17. september 2008 fra klager til indklagede følgende: Noget nyt?? Banken er helt på tværs. Det fremgår af en mail af 2. oktober 2008 fra klager til indklagede følgende: Vi SKAL have vores regnskab pr. mail i dag. Hvis det ikke er modtaget inden kl i morgen ser vi ingen anden udvej end at indberette Dansam revision til disciplinærnævnet for revisorer. Dette vil vi gøre i morgen tidligt. Den 22. oktober 2008 har indklagede fremsendt faktura nr til klager PJ Service v/peter Jensen. Følgende fremgår blandt andet af fakturaen: Vedr. perioden Adskillige rettelser i bogføringen Bankafstemninger Udarbejdelse af årsrapport for året ,00 Selvangivelse Skatteberegninger Virksomhedsskatteordningen I Alt ,00 Det fremgår af mail af 5. november 2008 fra klager til klagers nye revisor ikke indklagede følgende: Noget nyt om vores regnskab?? Banken er ved at gå amok. Også den 5. november 2008 svarer den nye revisor til indklagede følgende: Vi har stemt perioden af og er ved at forsøge at opstille regnskab. Der har foreløbig været lidt problemer med at finde ud af hvad DanSam helt præcist er kommet frem til de tal de har opstillet! Vi arbejder på hurtigst muligt at have dit 2007 private regnskab klar og du hører nærmere når vi kommer lidt længere i processen. Umiddelbart ser det ikke alt for godt ud det DanSam har fabrikeret til dig. Det fremgår af en mail af 9. december 2008 fra klager til indklagede følgende: Vi har modtaget en faktura fra jer på vores arbejde vedr. vores regnskab. Som du sikkert er blevet bekendt med har vi skiftet revisor. Vi har bedt den nye revisor om at kontrollere det arbejder i har udført. 5

6 Som jeg selv havde gættet mig er der ikke meget der er lavet som det skal være i regnskaberne. Hverken vores personlige skatteregnskab eller regnskabet for PJ Service er til at stole på. Vi kan derfor ikke accepterer den regning vi har fået fra jer. Vi kan til nød acceptere at betale for de udgifter i har haft til printning og porto. Der øvrige er ikke lavet efter den aftale vi har indgået og efter de retningslinjer der for regnskabsaflæggelse. Vi ser frem til at modtage en kreditnota fra jer. I en skrivelse af 20. februar 2009 fra indklagede til klagers nye revisor fremgår blandt andet følgende: Vedr. Isenkram Online ApS, samt Peter E Jensen Holding ApS Jeg har via Revisornævnet modtaget henvendelse om at Peter E Jensen over for nævnet oplyser, at RSM Plus skulle mangle materiale vedr. de to nævnte selskaber. Vi har den , til RSM Plus fremsendt det materiale vi var i besiddelse af, og jeg er ikke bekendt med, at I skulle mangle yderligere materiale, eller oplysninger vedrørende selskaberne. Mig bekendt foreligger der ikke nogen henvendelse fra RSM Plus, om yderligere materiale vedr. selskaberne. Jeg kan bekræfte en telefonisk drøftelse vedr. den personlige database, og hvor jeg afslog at foretage udlevering under henvisning til, at kunden ikke ønskede at betale herfor. Såfremt der mangler informationer, data eller andet materiale hører jeg gerne herom. Da sagen nu behandles i revisornævnet og denne mail der er sendt til RSM Plus indgår som en del af sagsbehandlingen, skal jeg høfligst anmode om at modtage svar herpå, således at jeg kan tilstille revisornævnet svaret. Ved skrivelse af 23. marts 2009 rykkede indklagede for svar på ovennævnte henvendelse. Parternes bemærkninger: Klager har anført, at han havde et bogføringssystem hosted oneline, som klager havde bogført i siden 1. januar I januar 2007, da samarbejdet med indklagede begyndte, blev klager opfordret til at starte et nyt bogføringsprogram pr. 1. januar 2007, hvilket klager ikke var meget for, idet der i det eksisterende system lå en del brugbar historik. Aftalen blev, at klager startede op i et nyt regnskab fra bunden uden nogen form for ændringer, dvs. et blankt regnskab. Indklagede ville derefter tilrette, lægge åbningsbalance ind mm. Beslutningen herom blev taget på et møde, hvor klagers bankrådgiver, klager og indklagede blandt andet var til stede. Det nye regnskab blev startet i Stellar Office, som også tidligere var benyttet af klager, og ifølge indklagede havde revisionsselskabet ingen problemer med det bogføringsprogram, og der var tilfredshed med, at programmet var oneline, således at revisionsselskabet kunne have løbende adgang til det opdaterede regnskab. Revisionsselskabet har lavet årsrapporten for P J Service for 2006 efter den bogføring, der var foretaget i det gamle bogføringsprogram, og erklæringen var uden forbehold, hvorfor bogføringen for 2006 må have været korrekt. Det nye bogføringsprogram har efter indklagedes 6

7 mening ikke været anvendt korrekt. Det er klagers konklusion, at såfremt indklagede havde lavet de opsætninger, der var nødvendige, havde der ikke været problemer med bogføringen. Problemerne med regnskaberne begyndte, da det gamle system skulle skrottes. Det er klagers opfattelse, at indklagede ikke havde sat sig ordentligt ind i dette system, og den omstændighed, at indklagede foreslog, at revisionsselskabet overtog bogføringen, var udslag af, at man ikke kunne håndtere det eksisterende system. Vedrørende regnskab for det personligt drevne firma P J Service og for Peter E. Jensen personligt har klager blandt andet anført, at åbningsbalancen pr ikke er oprettet og at indklagede tilbageholder revisionsoplysninger vedrørende Isenkram Oneline ApS og Peter E. Jensen Holding ApS. Disse selskaber har betalt alle fakturer til indklagede. Der blev ikke sendt materiale før klagen blev indgivet til Revisornævnet. Det er på denne baggrund i strid med god revisorskik at tilbageholde regnskabsmateriale. Det er endvidere i strid med god revisorskik at tilbageholde den nye database, idet virksomheden ellers ikke kan komme videre med bogføring og regnskabsudarbejdelse. Det er heller ikke muligt at følge virksomhedens udvikling, og det kan ikke være god revisorskik at behandle klienters data ud fra skjulte databaser. Endelig er der ikke foretaget efterposteringer til åbningsbalancen af indklagede i perioden fra den og indtil februar Klager har bekræftet, at han ikke har betalt den af indklagede fremsendte faktura. Indklagede har anført, at revisionsvirksomheden i foråret 2008 medtog materiale til udarbejdelse af årsrapport for året 2007, herunder bilag samt en elektronisk database fra et bogføringssystem udarbejdet af klager. Det modtagne materiale vedrørte den personligt drevne virksomhed P J Service, Isenkram Oneline ApS og Peter E. Jensen Holding ApS. De oprindelige drøftelser om indklagedes arbejde vedrørte det forhold, at indklagede for så vidt angik den personligt drevne virksomhed skulle udarbejde et regnskabsgrundlag, der kunne anvendes til en stillingtagen til, om der skulle foretages en virksomhedsomdannelse. I forbindelse med arbejdet med udarbejdelse af årsrapport blev det klart for indklagede, at den af kunden udarbejdede elektroniske database ikke var egnet som grundlag for aflæggelse af en årsrapport. Klager blev gjort opmærksom herpå, og klager søgte forgæves mange gange at foretage rettelser. Indklagede foreslog derfor klager, at indklagede skulle forestå bogføringen, men klager reagerede ikke på det stillede forslag herom. Ved sommerferiens begyndelse var der fortsat ikke orden i bogføringen. Varekreditorer var bogført i debet, lageropgørelse manglede og klager blev rykket, men der kom ingen afklaring. Efter sommerferien rykkede klager for at få fremsendt en årsrapport til sin bank. For at hjælpe klager besluttede indklagede at udarbejde en rekonstruktion af klagers database den nu redigerede database og denne database blev anvendt til udarbejdelse af en årsrapport med forbehold, der blev afleveret til klagers bank. Vedrørende klagers konkrete anbringender har indklagede blandt andet gjort gældende for så vidt angår selskaberne Isenkram Oneline ApS samt Peter E. Jensen Holding ApS, at indklagede har fremsendt regnskabsmateriale også forud for indgivelse af klagen til Revisornævnet - direkte til det nye revisionsfirma, og der er ikke fremsat ønsker om yderligere materiale. Indklagede har for at sikre sig at dette er tilfældet, efter indgivelse af klagen til Revisornævnet, skrevet til den nye revisor herom. For så vidt angår selskabet P J Service, der er den personligt drevne virksomhed, er det rigtigt, at indklagede ikke har og ikke agter at udlevere medmindre Revisornævnet træffer anden afgørelse - andet end de modtagne bilag og den oprindelige database, hvilket er sket. Den redigerede database tilbageholdes, idet der ikke er betalt, og idet klager har tilkendegivet, at han ikke ønsker at betale herfor. Det er korrekt, at der ikke er foretaget korrektioner vedrørende åbningsbalancen, idet klager har tilkendegivet, at klager ikke vil betale for dette arbejde. 7

8 Revisornævnets begrundelse og afgørelse: I medfør af 57, stk. 3, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) afgøres spørgsmål om overtrædelser, der er begået før lovens ikrafttrædelse, efter de hidtil gældende regler. Denne sag afgøres derfor efter lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. Tilbageholdelse af materiale vedrørende Isenkram Oneline ApS og Peter E. Jensen Holding ApS Mod indklagedes benægtelse og med henvisning til de af indklagede fremlagte skrivelser til klagers nye revisor finder Revisornævnet ikke, at klager har bevist, at indklagede har tilbageholdt regnskabsmateriale vedrørende disse selskaber, hvorfor indklagede frifindes. Tilbageholdelse af en ny tilrettet database vedrørende P J Service Revisornævnet lægger efter de oplysninger, parterne er fremkommet med, til grund, at klager ikke ønsker at betale for indklagedes arbejde med den nye database, samt at indklagede har anvendt sine tilrettede data til at udarbejde årsrapporten for Nævnet lægger videre til grund, at indklagede har afleveret alt originalt regnskabsmateriale til klager. Under disse omstændigheder findes indklagede ikke at have handlet i strid med god revisorskik ved at tilbageholde den af indklagede udarbejdede nye database med regnskabstal, også selv om det vil være forbundet med visse vanskeligheder for den nye revisor at finde frem til åbningsbalancen for det nye regnskabsår. Derfor frifindes indklagede. Thi bestemmes: Indklagede, registreret revisor Henrik Andersen, frifindes. Kendelsen offentliggøres, jf. 44, stk. 6, i Revisorloven. Karen Duus Mathiesen 8

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 157/2007 (1. afdeling) Falconholm International A/S (advokat Thomas Damsholt) mod A/S Møns Bank (advokat Peter Bang) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret)

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) Den 25. marts 2015 blev i sag nr. 39/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) og sag nr. 40/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Torben

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7 3. Rapportgennemgang... 11 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 14 3.2.

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr. 2012.0177: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Bogføring og regnskab i mindre virksomheder Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Peter Rose Forfatter: registreret revisor Peter Rose www.peter-rose.dk Få styr

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere