Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer"

Transkript

1 Rent sikkerhedsmæssigt repræsenterer smartphones en stor udfordring, når medarbejderne siger op eller bliver fyret. Aldersdiskrimination ved afskedigelse Momsfradrag i holdingselskaber Virksomheder, der har behov for at foretage personalemæssige tilpasninger i deres organisation, skal gøre sig umage, når de skal beslutte, hvilke medarbejdere der skal berøres. For deltidsansatte gælder der særlige regler omkring opsigelse. 2 2 Få styr på medarbejdernes brug af de sociale medier Afskedigelse af medarbejdere på deltid 3 4 Navn eller logo samt cvr-nr. på vare- og lastbiler 4 Nye regler om virksomheders betaling af regninger på over kr inklusive moms 5 Nye regler om beskatning af ulovlige aktionærlån 5 Større opsigelsesrunder kræver sikker balancegang Smartphones giver massive sikkerhedsproblemer Frivillige gældsordninger Vi noterer at... Revisionsfirmaet Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Bakkevænget Fårup tlf fax cvr

2 2 Aldersdiskrimination ved afskedigelse Af Søren Møller Rasmussen, advokat og Tina Brøgger Sørensen, partner Kromann Reumert Som følge af den økonomiske krise står mange virksomheder over for at skulle skære i medarbejderstaben. Få og simple overvejelser kan spare en virksomhed for dyre godtgørelser til afskedigede medarbejdere samt for tidskrævende og omkostningsfulde retssager. Forbud mod aldersdiskrimination Ifølge forskelsbehandlingsloven er det ulovligt at forskelsbehandle medarbejdere på baggrund af deres alder. Dette gælder både ved ansættelse, under ansættelsesforholdet og ved afskedigelse. Der er dog fastsat visse undtagelser i loven. Det er fx lovligt at aftale, at ansættelsesforholdet automatisk ophører, når medarbejderen fylder 70 år. Delt bevisbyrde Forskelsbehandlingsloven er en beskyttelseslov, og derfor er der indført delt bevisbyrde inden for lovens område. Det vil sige, at hvis en afskediget medarbejder kan påvise faktiske omstændigheder, der tyder på, at der er sket aldersdiskrimination, er det arbejdsgiveren, der har bevisbyrden. En medarbejder kan påvise faktiske omstændigheder ved fx at fremlægger statistikker for alderssammensætningen i virksomheden, der viser en skævhed. Hvis forbuddet mod aldersdiskrimination overtrædes, risikerer arbejdsgiveren ifølge den nugældende retspraksis at skulle betale en godtgørelse på 6-9 måneders løn pr. diskrimineret medarbejder i tillæg til sædvanlig løn i opsigelsesperioden. Det gode råd Hvis en arbejdsgiver vil mindske risikoen for krav om godtgørelse pga. aldersdiskrimination, bør arbejdsgiveren bl.a. undersøge virksomhedens og den relevante afdelings alderssammensætning. Disse tal må som udgangspunkt ikke afvige væsentligt fra alderssammensætningen hos de medarbejdere, der søges afskediget. Hvis arbejdsgiveren alligevel ønsker at afskedige en medarbejder, der har en risikabel alder, bør det sikres, at arbejdsgiveren kan løfte bevisbyrden for, at beslutningen om afskedigelsen er truffet ud fra saglige kriterier. Momsfradrag i holdingselskaber Inden for momsretten gælder et grundlæggende princip om, at der er momsfradragsret for omkostninger, som umiddelbart og direkte relaterer sig til momspligtige aktiviteter. Omvendt er der ingen fradragsret for momsen, hvis en omkostning kan henføres til momsfritagne aktiviteter eller aktiviteter uden for momslovens anvendelsesområde. Omkostninger, som ikke direkte kan henføres til en specifik aktivitet, berettiger til et delvist momsfradrag. Af Søren Møller Rasmussen, advokat og Tina Brøgger Sørensen, partner Kromann Reumert Holdingselskaber er sædvanligvis kendetegnet ved, at deres eneste aktivitet er at eje aktier eller anparter i andre selskaber. Da aktiviteten at eje kapitalandele i andre selskaber ikke er omfattet af momslovens bestemmelser, har holdingselskaber ikke nogen momspligtige leverancer. Derfor har rene holdingselskaber ikke fradragsret for momsen på afholdte omkostninger. Visse holdingselskaber har dog aktiviteter, som er omfattet af momslovens bestemmelser, idet holdingselskabet leverer momspligtig udlejning, leverer management til datterselskaber og lignende. Disse holdingselskaber er momsregistrerede og er berettiget til momsfradrag. Der er dog kun momsfradrag for omkostninger, der knytter sig til holdingselskabets momspligtige leverancer. Moms af omkostninger, der udelukkende vedrører holdingaktiviteten, kan ikke fradrages. Udgifter, der vedrører begge aktiviteter, berettiger til delvist momsfradrag ud fra et skøn. Selve opgørelsen af den delvise fradragsret sker ud fra en fordeling af aktiviteter, der er henholdsvis omfattet og ikke omfattet af momsloven. Fordelingen foretages på baggrund af et skøn. Der findes ingen nærmere retningslinjer for dette skøn, men det skal afspejle det faktiske brug af ressourcer på de forskellige aktiviteter. Har holdingselskabet både momspligtige og momsfritagne aktiviteter, skal der foretages en yderligere fordeling dette sker imidlertid ud fra en omsætningsfordeling. Den beregnede fradragsprocent afrundes op til nærmeste hele procent. Holdingselskaberne, som ud over at eje kapitalandele tillige har aktiviteter der er omfattet af momsloven, bør gennemgå deres momsforhold og udarbejde en beskrivelse af, hvorledes skønnet er opgjort i forbindelse med opgørelsen af den delvise fradragsret. Hvert år skal udøvelsen af skønnet revurderes, således at det passer med de faktiske forhold for det pågældende regnskabsår.

3 3 Få styr på medarbejdernes brug af de sociale medier Af Julie Gerdes, leder af arbejds- og ansættelsesret Brugen af Facebook og LinkedIn og andre sociale medier på arbejdspladserne er kraftigt stigende. Medarbejderne benytter således de sociale medier både privat og professionelt. Det indebærer bl.a., at medarbejderne connecter og bliver venner med virksomhedens kunder, samarbejdspartnere og øvrige forretningsforbindelser. Det skaber en lang række juridiske problemstillinger. Medarbejderen fratræder og tager vennerne med Overvejer at sige fuck det hele og lade dem vinde deres hetz i første omgang!!. Det er slut, grænsen er nået, og der er erklæret krig Game over, ( ) Nu kan det da langt om længe være, at man får lidt for alle de penge, man har pumpet i fagforeningen Når medarbejderen fratræder, så vil medarbejderen typisk tage Facebook-vennerne og LinkedInconnections med sig. Det kan vise sig at blive meget skadeligt for den tidligere arbejdsgiver, idet medarbejderen, som fratræder, kan beholde kontakten med arbejdsgiverens kunder og samarbejdspartnere. Medarbejderen kan også lettere informere kunderne om, at medarbejderen har skiftet job. Medarbejderen har således fået en stor del af den gamle arbejdsgivers kunder med sig uden at kopiere virksomhedens kundeliste. Og er medarbejderen ikke bundet af en kundeklausul, så vil dette som udgangspunkt være fuldt ud lovligt og ikke i strid med markedsføringsloven. Arbejdsgiveren fandt, at kvindens udtalelser på Facebook var illoyale og stillede virksomheden i et dårligt lys og bortviste hende. Sagen blev indbragt for en faglig voldgift, som fastslog, at udtalelserne ikke var tilstrækkeligt grove til at berettige en bortvisning. Derimod var en opsigelse lovlig. Medarbejderen fik derfor ikke en godtgørelse for usaglig opsigelse. Medarbejdernes adfærd på de sociale medier kan skade virksomheden Arbejdsgiverne bør udarbejde en personalepolitik om brug af de sociale medier Der er desuden stadigt flere sager om medarbejdere, som gennem deres adfærd på de sociale medier skader virksomheden. Det ligger fast, at det vil være lovlig fyringsgrund, hvis medarbejderen udbreder forretningshemmeligheder om arbejdsgiveren på LinkedIn eller Facebook. Og senest har en faglig voldgift fastslået, at det var lovligt at opsige en medarbejder, som udtalte sig kritisk om arbejdsgiveren. Sagen handlede om en kvindelig medarbejder, som var ansat hos et vagtfirma som nattevagt. Da medarbejderen blev gravid, blev hun flyttet til dagholdet og gik ned i tid. Kvinden aborterede imidlertid og ville herefter have sin gamle arbejdstid tilbage. Det var arbejdsgiveren ikke interesseret i og afslog hendes ønske. Det fik kvinden til at lægge følgende ud på Facebook: Arbejdsgiveren har i kraft af ledelsesretten ret til at indføre en personalepolitik, som regulerer medarbejderens brug af de sociale medier. Og retspraksis viser, at det kan have betydning for en sag om lovligheden af en bortvisning eller en opsigelse, om arbejdsgiveren har udarbejdet en politik om brug af de sociale medier. En sådan politik kan være mere eller mindre restriktiv. Nogle virksomheder vælger at udarbejde bløde guidelines for, hvordan medarbejderen bør agere på de sociale medier. Andre virksomheder vælger den håndfaste vej og forbyder egentlig ageren på de sociale medier. Der findes ingen tal på, hvor mange danske virksomheder, som har valgt at regulere medarbejdernes adfærd på de sociale medier gennem en egentlig personalepolitik, eller hvilken slags regler virksomhederne så i givet fald har valgt at implementere. En politik bør tage stilling til, i hvilket omfang og på hvilken måde virksomhedens medarbejdere må bruge LinkedIn, Facebook og andre sociale medier i forbindelse med deres arbejde. En del virksomheder vælger at opfordre sine medarbejdere til at være aktive på Facebook og LinkedIn, således at arbejdsgiveren bliver mar- Du kan dæleme tro, at den får gas kedsført positivt over for omverdenen, og således at medarbejderne skaber en udbytterig kontakt til virksomhedens kunder og samarbejdspartnere. Mange arbejdsgivere vælger i den situation at udarbejde egentlige anbefalinger for, hvordan medarbejderne skal agere, eksempelvis at medarbejderne ikke må udtale sig på stødende eller diskriminerende vis, samt at tonen skal være sober og ikke virke skadende for virksomheden eller for virksomhedens kundeforhold mv. Der bør videre tages stilling til, om medarbejderne må connecte med virksomhedens kunder og forretningsforbindelser, og hvad der skal ske ved medarbejderens fratræden. Der kan således fastlægges retningslinjer for, hvad medarbejderen skal kommunikere til virksomhedens kunder og forretningsforbindelser i forbindelse med medarbejderens fratræden. Politikken bør også understrege, at medarbejderne har en loyalitetsforpligtelse over for arbejdsgiveren, og at det kan få ansættelsesretlige konsekvenser i form af en advarsel, opsigelse eller bortvisning, hvis medarbejderen miskrediterer arbejdsgiveren eller på anden måde sætter arbejdsgiveren i et dårligt lys mv.

4 4 Afskedigelse af medarbejdere på deltid Af Mette Neve, advokat Kromann Reumert Virksomheder, der har behov for at foretage personalemæssige tilpasninger i deres organisation, skal gøre sig umage, når de skal beslutte, hvilke medarbejdere der skal berøres. For deltidsansatte gælder der særlige regler omkring opsigelse. Forbud mod opsigelse på grund af deltidsansættelse Deltidsloven forbyder arbejdsgiveren at opsige en medarbejder, fordi han/hun er deltidsansat eller har fremsat ønske om at komme på deltid. Arbejdstidsændringer er væsentlige vilkårsændringer, som juridisk set sidestilles med en opsigelse af medarbejderen. Medarbejderen tilbydes at fortsætte ansættelsen på nye og andre vilkår. Deltidslovens beskyttelse kan påberåbes, både hvor en fuldtidsansat medarbejder afviser at gå ned i tid, og hvor en deltidsansat afviser at gå op i tid. Delt bevisbyrde og godtgørelse Såfremt medarbejderen påviser faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at der er handlet i strid med loven, er det op til arbejds- giveren at påvise, at dette ikke er tilfældet. Der gælder en såkaldt delt bevisbyrde, som kan være relativt tung at løfte. Arbejdsgiveren må påvise, at det er væsentlige hensyn til virksomheden, der er årsag til opsigelsen eller ændringen af arbejdstiden. Hvis medarbejderen fx varsles op i tid, skal arbejdsgiveren påvise, at virksomheden havde behov for flere arbejdstimer, og at dette ikke uden væsentlige ulemper eller uforholdsmæssige omkostninger - kunne være løst på anden vis end ved at ændre medarbejderens arbejdstid, fx ved at ansætte endnu en medarbejder på deltid. Opsiges en medarbejder i strid med deltidsloven, kan medarbejderen tilkendes en godtgørelse. Loven fastsætter ikke et maksimum for godtgørelsen. Af den foreliggende retspraksis kan ikke udledes noget generelt om godtgørelsesniveauet. I den nyeste Højesteretsafgørelse vedrørende deltidsansættelse blev medarbejderen tilkendt en godtgørelse svarende til 3 måneders løn. Ved fastsættelsen heraf tog retten bl.a. hensyn til medarbejderens anciennitet og det forhold, at medarbejderen havde fået andet arbejde i opsigelsesperioden. Det gode råd Hvis arbejdsgiveren vil reducere risikoen for, at en senere arbejdstidsændring eller opsigelse fører til en tvist efter deltidsloven, kan arbejdsgiveren konkret overveje, hvornår aftaler om deltid skal indgås, og om disse eventuelt skal indgås for en tidsbegrænset periode. Opsiges en deltidsansat, eventuelt som følge af arbejdstidsændringer, bør arbejdsgiveren sikre, at man kan løfte bevisbyrden for, at beslutningen er truffet ud fra saglige kriterier. Navn eller logo samt cvr-nr. på vare- og lastbiler Af Niels Lynge Pedersen, statsautoriseret revisor Vare- og lastbiler, som har en tilladt totalvægt på under 4 tons,og som udelukkende anvendes til erhvervsmæssig brug, skal fra 1. januar 2013 forsynes med virksomhedsnavn eller -logo samt virksomhedens CVR-nr. Skatteministeriet stiller følgende krav til skiltningen: CVR-nr. og navn eller tydeligt logo på den registrerede ejer af køretøjet skal oplyses på vare- og lastbiler, som har en tilladt totalvægt på under 4 tons, og som er registreret til udelukkende erhvervsmæssig brug Hvis der er en registreret bruger af køretøjet, skal denne virksomheds CVR-nr. og navn oplyses Oplysningerne skal være synlige og letlæselige Oplysningerne skal være i en farve, der klart afviger fra farven på køretøjet Oplysningerne skal stå på venstre og højre side af køretøjet med mindst 3 cm høje bogstaver og tal. Hvis bilen er over 3,5 tons, skal virksomhedens navn dog stå med mindst 10 cm høje bogstaver, mens CVR-nr. også her skal stå med mindst 3 cm høje bogstaver og tal. Oplysningerne må ikke anføres på skilte eller lignende, der kan tages af og sættes på køretøjet. Oplysningerne kan evt. trykkes på selvklæbende plastfolie, som fastgøres på køretøjet. Kravet gælder også for leasede biler, der udelukkende bliver anvendt erhvervsmæssigt. Bødeniveauet for manglende navn/logo mv. på en gulpladebil er fastsat, så første overtrædelse straffes med en bøde på kr. Anden gang, der konstateres samme forhold vedrørende virksomheden, fordobles bøden til kr. Herefter vil bødeniveauet stige med 50 % svarende til kr. for en tredjegangsovertrædelse og kr. for en fjerdegangsovertrædelse. CVR-nr. kan skrives på to måder: På samme linje CVR På to linjer, hvor CVR står øverst og selve nummeret nedenunder CVR

5 5 Nye regler om virksomheders betaling af regninger på over kr inklusive moms Af Niels Lynge Pedersen, statsautoriseret revisor De nye regler, der trådte i kraft den 1. juli 2012, gælder for alle virksomheder og selskaber både ved køb af varer og ydelser og betyder, at udgiften ikke umiddelbart kan fradrages i den skattepligtige indkomst, hvis regninger på over kr betales kontant. Betales regninger på over kr , vil det være nemmest at betale digitalt. Det vil sige med dankort, via bank, på posthuset eller i banken. Herved undgås at skulle betale, hvis leverandøren snyder med moms og skat. Betales regningen kontant, skal der gives besked til SKAT via TastSelv for at få skattemæssigt fradrag og for at slippe for at betale moms og skat, hvis leverandøren snyder. Betaling med checks sidestilles med kontant betaling. Det samme gælder betaling ved modregning eller ved byttehandel. Beskeden skal sendes til SKAT senest 14 dage efter regningen er betalt, dog senest en måned efter regningen er modtaget. Reglerne gælder også, hvor der betales en fast, løbende ydelse mere end kr om året. Hvis der leveres en fast ydelse (for eksempel telefoni, rengøring, husleje, vagt, revision eller en vedligeholdelsesaftale), hvor de enkelte regninger er på mindre end kr inklusiv moms, kan virksomheden komme til at betale for snyd, hvis regningerne til den enkelte leverandør er på mere end kr på et år. Sådan sender du en mail om kontanthandel til SKAT 1 Log på Tast Selv Erhverv 2 Vælg Kommunikation (du skal være tilmeldt denne funktion i Tast Selv Erhverv) 3 Vælg Send besked til SKAT 4 Vælg et af emnerne: a Moms, Lønsum og EU-salg uden moms b Skatteforhold selvstændig erhvervsdrivende c Skatteforhold Selskaber og foreninger 5 Vælg indberet kontanthandel 6 Vælg mail Nye regler om beskatning af ulovlige aktionærlån Af Erik Høegh, tax partner Den nye lov blev vedtaget af Folketinget den 13. september Formålet med den nye lov er at fjerne incitamenter til at optage aktionærlån som et skattefrit alternativ til at hæve løn eller udbytte i selskabet. Ifølge de nye regler om beskatning af ulovlige aktionærlån skal et aktionærlån beskattes på udbetalingstidspunktet for dermed at fjerne de skattemæssige fordele ved at omdøbe løn og udbytter til lån. Der vil herefter blive lagt til grund, at der foreligger en hævning uden tilbagebetalingspligt, hvorfor beskatning som udgangspunkt sker som udbytte. Lånet kan dog beskattes som løn, i det omfang det samlede vederlag inkl. lånet til hovedaktionæren herefter ikke overstiger en rimelig markedsmæssig aflønning. De nye regler medfører, at der skal ske beskatning i de situationer, hvor der ydes lån, stilles sikkerhed eller på anden måde stilles midler til rådighed for personer, der har bestemmende indflydelse over selskaber. Den skattepligtige personkreds er personer, der direkte eller indirekte ejer mere end 50 % af selskabskapitalen eller råder over mere end 50 % af stemmerne. Dette vil sige hovedaktionærer samt ifølge bemærkninger til lovforslaget også ægtefæller og nærtstående. Selskabet skal indeholde og afregne A-skat eller udbytteskat af lånebeløbet efter de sædvanlige regler herom. Der skal dog ikke ske beskatning, hvis det kan godtgøres, at lånet udgør en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Ligeledes omfatter de nye regler ikke lån mellem koncernforbundne selskaber. Selv om aktionæren bliver beskattet af lånet, foreligger der stadig en gæld til selskabet, som skal tilbagebetales. Såfremt aktionærlånet bliver betragtet som løn, vil selskabet få fradrag for beløbet. Reglerne gælder alene for fysiske personer og omfatter lån optaget den 14. august eller senere. Der vil være mulighed for omgørelse, hvis den skattepligtige kan godtgøre, at vedkommende ikke var vidende om de skattemæssige konsekvenser af låneoptagelsen. Der skal indhentes tilladelse hertil fra SKAT. Betalingskorrektion Reglerne omkring betalingskorrektion i forbindelse med fx køb af aktiver fra selskabet på ikke markedsmæssige vilkår er ved samme lov strammet op. Der skal således ske betaling i rimelig tid efter, at skattemyndigheden har tilsidesat de aftalte vilkår. En sådan betalingsforpligtelse kan således i sig selv udgøre et aktionærlån, hvorfor denne del af de nye regler derfor kun er relevant for betalingsforpligtelser, der ikke beskattes efter reglerne om beskatning af ulovlige aktionærlån. Bortfald af gæld Efter de nye regler skal en fysisk debitor beskattes af gevinst på gæld, når debitor tillige er aktionær i kreditorselskabet, uafhængigt af om gælden er værdiløs for kreditor på gældseftergivelsestidspunktet. Disse regler vil dog ikke være gældende omkring ulovlige aktionærlån, idet beskatningen allerede sker ved udbetalingen af lånet.

6 6 Større opsigelsesrunder kræver sikker balancegang Af Julie Gerdes, leder af arbejds- og ansættelsesret Kursgevinstloven er den lov, der regulerer, hvornår en kreditor har fradrag for tab på udlån til en debitor. Loven regulerer også, hvornår et sådant eventuelt fradrag kan anvendes. I det følgende vil der blive sat fokus på ét udvalgt område, nemlig hvornår en kreditor har fradrag for tab på en fordring til en nærtstående. Masseafskedigelsesloven Masseafskedigelsesloven kræver overholdelse af visse formelle procedurer, hvis der er tale om en kvalificeret større opsigelsesrunde. Loven finder anvendelse, når antallet af afskedigede personer i en 30-dages periode forventes at udgøre: Mindst 10 personer i virksomheder med over 20 og færre end 100 ansatte. Mindst 10 % af de ansatte i virksomheder med mindst 100 og færre end 300 ansatte. Mindst 30 personer i virksomheder med mindst 300 ansatte. Hvis en virksomhed på baggrund af antallet af opsagte medarbejdere er omfattet af masseafskedigelseslovens regler, betyder det bl.a., at medarbejderne skal informeres om de påtænkte afskedigelser, før opsigelserne gennemføres, og der skal indledes forhandlinger med medarbejderne. Såfremt der er tillidsrepræsentanter blandt medarbejderne, eller såfremt der er et samarbejdsudvalg, skal virksomheden inddrage disse virksomheden skal informere det regionale Beskæftigelsesråd om de påtænkte opsigelser og årsagen hertil mv. medarbejderne kan først fratræde 30 dage efter, at virksomheden har forhandlet med medarbejderne og har informeret Beskæftigelsesrådet om, at man fortsat agter at gennemføre opsigelserne. Hvis antallet af afskedigelser udgør 50 pct. af antallet af medarbejdere på en virksomhed, der beskæftiger mindst 100 medarbejdere, forlænges 30-dages fristen, således at opsagte medarbejdere først kan fratræde 8 uger efter afsendelsen af meddelelsen til Beskæftigelsesrådet. Hvis virksomheden ikke overholder reglerne i masseafskedigelsesloven, kan virksomheden idømmes bøder og betaling af godtgørelser til de medarbejdere, der er blevet opsagt, uden iagttagelse af reglerne i loven. Visse medarbejdere er særligt beskyttede mod opsigelse Det er særdeles vigtigt, at virksomhederne ved gennemførelse af opsigelsesrunder kan dokumentere, at udvælgelsen af medarbejdere, som skal opsiges, er sket ud fra lovlige kriterier. Ellers kan det blive rigtig dyrt. Visse medarbejdere er nemlig særligt beskyttede mod opsigelse. Det gælder eksempelvis medarbejdere på graviditets- og barselsorlov, handicappede medarbejdere, tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter, medarbejdere på deltid, medarbejdere med en høj alder, medarbejdere, som under visse overenskomster har været ansat i mere end 25 år mv. Østre Landsret har senest dømt en virksomhed til at betale kr. til en 63-årig medarbejder, som blev opsagt i en større opsigelsesrunde, og hvor dokumentationen ikke var i orden. Virksomhederne skal derfor sørge for at have dokumentationen i orden for, at kriterierne for udvælgelse af de fyrede medarbejdere har været lovlige og saglige. Dette gælder særligt, når størstedelen af de opsagte medarbejdere har en høj alder. Dokumentationen kan eksempelvis foreligge ved, at virksomheden i udvælgelsen har taget udgangs- punkt i en slags score liste, hvor virksomheden har opgjort medarbejdernes score i eksempelvis kundetilfredshed, fremmøde, engagement, økonomisk og anden salgsmæssig performance, social omgangstone, skills & behavior mv. Ud fra en samlet vurdering er ikke nok! Arbejdsgiveren skal gennemgå hvert enkelt udvælgelseskriterium og konkret beskrive, hvorfor det netop er de specifikke medarbejdere, som skal opsiges. Det viser en nylig sag fra Ligebehandlingsnævnet, hvor en virksomhed opsagde de to ældste medarbejdere ud af et team på otte. Arbejdsgiveren mente at have dokumentationen i orden og anførte, at man havde truffet beslutningen om opsigelserne ud fra en samlet vurdering af medarbejdernes produktivitet, fleksibilitet, dygtighed, samarbejdsevner og aflønning. Det var imidlertid ikke tilstrækkelig dokumentation. Nævnet dømte herefter arbejdsgiveren for overtrædelse af forskelsbehandlingslovens forbud mod aldersdiskrimination. Medarbejderne fik derfor tilkendt en godtgørelse på 4 måneders løn.

7 7 Smartphones giver massive sikkerhedsproblemer Af Julie Gerdes, leder af arbejds- og ansættelsesret Op imod én mio. lønmodtagere benytter smartphones eller andre devices, og den udbredte brug bør give anledning til bekymringer hos landets virksomheder. Rent sikkerhedsmæssigt repræsenterer telefonerne nemlig en stor udfordring, når medarbejderne siger op eller bliver fyret, og få virksomheder har de juridiske procedurer på plads. I løbet af efteråret vil en lang række nye versioner af de populære smartphones se dagens lys, og i takt med at flere og flere ansatte rundt om i landets virksomheder og organisationer benytter sig af dem og andre devices som tablets, stiller det nye krav til virksomhederne og deres håndtering af fortrolige oplysninger. For hvis medarbejderen af en eller anden grund stopper i virksomheden, kan virksomheden pludselig risikere, at en lang række informationer ender, hvor de ikke burde. Mange bruger nemlig også telefonerne privat, og dermed flyder virksomhedens fortrolige informationer, dokumenter, klientforhold, erhvervshemmeligheder og lignende sammen med medarbejdernes private aktiviteter. Det er på den ene side en oplagt fordel for arbejdsgiveren, at medarbejderne er tilgængelige og fleksible på skæve tidspunkter. På den anden side åbner det en ladeport af problemer, som virksomheden skal håndtere, når adgangen til det fortrolige maskinrum skal forblive fortroligt samtidig med at medarbejderen bruger sin telefon eller tablet privat. Og stort set ingen virksomheder har en klar juridisk procedure for, hvordan man skal håndtere denne udfordring. Danske virksomheder har typisk procedurer, der sikrer, at medarbejdere afleverer f.eks. adgangskort, kreditkort, pc og firmatelefon. Men meget få undersøger, hvilke informationer medarbejderen tager med sig videre. I mange tilfælde ses det også, at medarbejderne foretager kopieringen fra enten deres pc eller smartphone på en måde, hvor det kun vanskeligt kan opdages af de forskellige sikkerhedssystemer i virksomheden. Virksomheder bør se på risici Efterhånden er det blevet socialt accepteret, at medarbejdere, der skifter job, tager væsentlige virksomhedsinformationer med sig. Eksempelvis klientoplysninger, prismodeller, kontrakter, strategiplaner osv. Informationer som kan have store konsekvenser for den retmæssige ejer, hvis de falder i konkurrenternes hænder. Virksomhederne bør afdække de risici, der kan være, og dermed give sig selv de bedste muligheder for at reagere, når medarbejdere, der har adgang til fortroligt materiale, stopper i virksomheden. Eksempelvis kan logføring og monitorering i forbindelse med medarbejderens fratræden, indsamling af data fra medarbejderens pc og telefon, kryptering og fjernbetjent sletning være med til at skabe et acceptabelt risikoniveau. Men ikke blot smartphones udgør en risiko. Adgangen til internettet vil i stadig stigende grad ske fra flere og flere enheder, hvilket kan betyde, at virksomhedernes dokumenter kan ende et væld af steder, hvor it-sikkerheden i bedste fald vil være tvivlsom. Frivillige gældsordninger Af Finn Elkjær, direktør Det kan forekomme negativt at omtale gældsordninger, men vi er jo i disse krisetider nødt til at forholde os til virkeligheden. I stedet for konkurs, der er lovreguleret, kan det i mange tilfælde være en bedre ide, at debitor søger en frivillige ordning med sine kreditorer. Der er følgende muligheder: Moratorium Likvidation Ved et morartorium nedsættes gælden ikke, men betaling af gælden udskydes til at finde sted over en typisk længere årrække. Efter indgåelse af en moratorieordning, vil både debitor og kreditor ofte efter en periode være interesseret i at indgå en akkordaftale jf. nedenfor for at afslutte et langstrakt og pinefuldt forløb. Likvidation er lig med ophør af debitorvirksomheden, da debitors aktiver frasælges, og det nettoprovenue dette indbringer, afleveret ligeligt fordelt med en procentdel til skyldnerens kreditorer. Akkord Ved en akkord afskriver skyldnerens kreditorer en del af gælden, der således nedsættes til det beløb som begge parter forventer at debitor har mulighed for at betale. Generelt En forudsætning for at gennemføre en frivillige gældsordning er, at hovedparten af skyldnerens kreditorer tiltræder ordningen. De kreditorer der ikke tiltræder en frivillig ordning vil således have mulighed for individuelt at forfølge kreditor, så i praksis vil en frivillig ordning forudsætte tilsagn fra alle kreditorer. Praksis viser dog, at småkreditorer, der i princippet ikke ønsker en frivillig ordning, alligevel tiltræder en sådan, når væsentlige kreditorer gør det. Skat Der er ikke på dette sted plads til en omtale af de skattemæssig konsekvenser af frivillige ordninger, så her henviser vi til din egen revisor.

8 8 Vi noterer at... Af Erik Høegh, tax partner Omvendt betalingspligt for moms Når en dansk virksomhed sælger metalskrot til en anden dansk virksomhed, er der fremover omvendt betalingspligt for momsen. De nye bestemmelser er lavet for at forhindre momssvig i forbindelse med handel med metalskrot. Omvendt betalingspligt betyder, at sælgeren ikke skal beregne og betale moms. Der skal derfor ikke længere beregnes moms på salgsfakturaen, idet der skal anføres Reverse charge. Købervirksomheden skal derimod beregne og betale 25 % moms. Bestemmelsen trådte i kraft den 1. juli Forskudsregistrering 2013 Så er det igen aktuelt at se på forskudsregistreringen. Den automatiske forskudsregistrering for indkomståret 2013 vil blive reguleret med en generel reguleringsprocent på 4 %, når forskudsregistreringen foregår på grundlag af årsopgørelsen for indkomståret 2011, og 2 %, når forskudsregistreringen foregår på grundlag af forskudsoplysninger for Der foretages regulering af indkomsterne ekskl. pensioner og overførselsindkomster mv. Ligeledes foretages der ikke regulering af renteindtægter, renteudgifter og ligningsmæssige fradrag. Den automatiske forskudsregistrering kan som hidtil ændres via SKAT s tast-selv system. Kapitalafkastsatsen for 2012 SKAT har beregnet kapitalafkastsatsen for indkomståret 2012 til 1 %. Kapitalafkastsatsen bruges bl.a. i forbindelse med indkomstdisponeringen efter virksomhedsskatteloven. Dato Fra 16. januar 2009 Fra 6. marts 2009 Fra 3. april 2009 Fra 11. maj 2009 Fra 8. juni 2009 Fra 14. august 2009 Fra 28. august 2009 Fra 25. september 2009 Fra 8. januar 2010 Fra 15. januar 2010 Fra 8. april 2011 Fra 8. juli 2011 Fra 3. november 2011 Fra 9. december 2011 Fra 1. juli 2012 Fra 6. juli 2012 Fradragsret for kapitalpension Fra og med indkomståret 2013 ophæves fradragsretten eller bortseelsesretten for indbetalinger til kapitalpensioner. Dette gælder både egne indbetalinger og indbetalinger, der foretages via en arbejdsgiver. For obligatoriske indbetalinger ifølge kollektiv overenskomst indgået inden den 31. december 2012 gælder bortseelsesretten til og med det indkomstår, hvor ny overenskomst indgås, dog ikke senere end indkomståret Personer med kapitalpensionsordninger kan i 2013 vælge at betale en afgift på 37,3 % og herefter overføre beløbet til en ny pensionsordning, hvor udbetalinger ved pensionsalderen er afgifts- og skattefrie. Til erstatning for den kendte kapitalpensionsordning indføres en ny pensionsopsparingsordning, Aldersforsikring, hvor den årlige indbetaling maksimalt kan udgøre kr Der er ikke skattemæssigt fradragsret for indbetalingerne, og der skal ikke betales afgift ved udbetalinger, når pensionsalderen nås. Ved indbetalinger af et større beløb skal der betales en afgift på 20 %. Værditilvæksten vil i opsparingsperioden blive beskattet med 15,3 % (PAL skat). Ved udbetalinger før pensionsalderen nås skal der betales en afgift på 20 %. Værdiansættelse af fri helårsbolig Skatteministeriet har med virkning fra 1. januar 2013 afskaffet de skematiske satser for værdiansættelse af fri helårsbolig. De skematiske satser har igennem mange år været brugt ved fastlæggelse af en lejeværdi for en helårsbolig, som den ansatte af dennes arbejdsgiver har fået stillet til rådighed. Fremover vil beskatningen ske på baggrund af boligens markedsværdi. Hvis arbejdsgiveren selv er lejer af boligen, der stilles til rådighed for den ansatte, anvendes denne leje, forudsat der er tale om et lejeforhold mellem uafhængige parter. Hvis den ansatte selv betaler en del af lejen, reducerer dette beskatningsgrundlaget. Hvis arbejdsgiveren ikke selv afholder en lejeudgift, skal markedslejen findes, fx ved at se på lejen i lignende boliger i det pågældende område. Der ændres ikke ved de lovbestemte særlige regler for hovedaktionærer, direktører mv. eller tjenesteboliger. Personalegoder, tv-pakker Internettet Skatterådet har i en afgørelse taget stilling til, om der skal ske yderligere beskatning i forbindelse med arbejdsgivers betaling af bredbåndsopkobling bestående af telefoni og digitalt tv, eller om beskatningen kan falde ind under beskatningen af fri telefon (beskatning af kr pr. år 2012). Det konkluderes, at tv-pakken har et sådant omfang og værdi, at den ikke kan anses for at være en mindre tillægsydelse. Herefter skal værdien af dette gode beskattes ud over beskatning af fri telefon. Som bekendt indeholder internettet en række nyttige og unyttige sider. En af de bedre er der indeholder en række nyttige oplysninger, herunder blandt andet en guide over, hvilke krav der gælder, når man ansætter en medarbejder. Diskontoen Nationalbankens udlånsrente 2,75 % 2,00 % 1,75 % 1,40 % 1,20 % 1,10 % 0,75 % 1,25 % 0,75 % 0,25 % 0,00 % 3,00 % 2,25 % 2,00 % 1,65 % 1,55 % 1,45 % 1,35 % 1,25 % 1,15 % 1,05 % 1,30 % 1,55 % 1,20 % 0,70 % 0,45 % 0,20 % Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Direktør Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Torben Madsen Statsautoriseret revisor Jørn Munch Direktør Svend Therchilsen Redaktører, Karnov Group Denmark A/S Majbritt Cordt og Birgitte Strange Design/Sats: Karnov Group Denmark A/S Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 5. november 2012

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: Nyhedsbrev 07. december 2012 I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: - Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn - Krav om digital betaling for virksomheder

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve Side 1 AP NYT September 2010 Velkommen til AP Nyt! AP Nyt er et nyhedsbrev til vores klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad. Taastrup den 2. maj 2014 Cirkulære nr. 1/2014 4. Forsikring Mekanisk svigt. 6. Uddannelse Lovpligtig lærlingeforsikring. 6. Uddannelse Korttidsaftaler. 6. Uddannelse Elever lønrefusion og befordringstilskud.

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Emner Hvor opstår flest tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet.

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet. Fyraftensmøde Aktionærlån Forbudt i henhold til selskabsloven Ejeren skal ikke kunne drage nytte af selskabets økonomi privat når ejeren omvendt ikke ønsker at hæfte overfor selskabets kreditorer i konkurs

Læs mere

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er BYOD/Consumerization? 3 Fordele ved BYOD 4 Ulemper ved BYOD 4 3. Hvordan indretter virksomheden

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Implementering af reglerne

Implementering af reglerne Sort arbejde L 170 A/B Implementering af reglerne v/ november 2012 Sort Arbejde L 170 B Hvordan implementerer SKAT reglerne? Reglerne findes i lov nr. 590 af 18.juni 2012 Bekendtgørelse nr. 979 af 5/10

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Program. Ferieloven. Fratrædelse. Ændringer i sygedagpengeloven. Nyt om skat. Ansættelsesretlige nyheder

Program. Ferieloven. Fratrædelse. Ændringer i sygedagpengeloven. Nyt om skat. Ansættelsesretlige nyheder Årstemamøde 2012 Program Ferieloven Erstatningsferie ved sygdom opstået under ferien Samtidighedsferie Fratrædelse Ferie Sygdom Opsigelse eller fratrædelsesaftaler Ændringer i sygedagpengeloven Ændringer

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1)

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1) LBK nr 291 af 22/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0001617 Senere ændringer

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen.

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen. - 1 Købers hæftelse for sælgers skattesnyd Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen fremsatte den 25. april 2012 et lovforslag, der blandt andet har til formål at bekæmpe sort arbejde.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

Nyt om Skat og Socialjura

Nyt om Skat og Socialjura Nyt om Skat og Socialjura Årsmøde 26. februar 2013 Af økonomikonsulent Eva Christensen evc@landbocenter.dk Tlf. 5679 1934 ØkonomiRådgivning - En del af Dansk Nyt om SKAT Håndværkerfradrag 2012: Faktura

Læs mere

Den gode opsigelse

Den gode opsigelse Den gode opsigelse I 2012 er en del frie skoler lukket. Der er endvidere en lang række skoler, der har overvejet eller gennemført personalereduktioner som følge af den pressede økonomi, faldende elevtal

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014 Årsopgørelse 2013 Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen 2013 Håndværkerfradrag Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen for 2013 Skat har den 10. marts åbnet for årsopgørelsen for 2013,

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det?

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Af advokat Mette Rude Clemmensen, DRACHMANN ADVOKATER I/S Den 1. januar 2007 blev der foretaget ændringer i reglerne om deling af pensioner ved skifte

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

SOCIALE MEDIER. Eksempler på adfærd, som kan udgøre brud på medarbejderens forpligtelser i ansættelsesforholdet:

SOCIALE MEDIER. Eksempler på adfærd, som kan udgøre brud på medarbejderens forpligtelser i ansættelsesforholdet: SOCIALE MEDIER Loyalitetspligten og sociale medier I et ansættelsesforhold er medarbejderen underlagt en loyalitetsforpligtelse, som indebærer, at medarbejderen skal optræde loyalt og ikke udvise en adfærd,

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning - 1 Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I nogle tilfælde løses gældsproblemer ved en akkordaftale mellem skyldneren og kreditorerne. Senest har akkordaftaler

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Aktieløn - den nye trend

Aktieløn - den nye trend Aktieløn - den nye trend Lagernummer: 4412050020 Udgivet af Politisk-Økonomisk Sekretariat Januar 2005 Oplag: 5.000 stk. Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon: 33 30 43 43 E-mail: hk@hk.dk

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.02.2015 FORSKER PÅ BARSEL BLEV BORTVIST GRUNDET MAIL- KORRESPONDANCE MED SIN SAMLEVER 26.2.2015 En kvindelig forsker blev afskediget under sin barsel og senere

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 15.09.2014 ARBEJDSGIVER SKULLE BETALE PENSIONSBIDRAG TO GANGE Arbejdsgivere risikerer at skulle betale pensionsbidrag to gange, hvis pensionsbidrag udbetales direkte

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Nye regler om konkurrencebegrænsende klausuler Forberedelse samt tilpasning til de nye regler ved fremtidige ansættelsesklausuler 3 Ny

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007 240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Opgave 1 Opgave 1.1 I henhold til momslovens 4 skal der betales afgift(moms) af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. Dette gælder også medarbejdernes

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA Personalejura LUP Program Ledelsesretten/pligten Ansættelseskontrakten Advarsler Opsigelser Usaglig opsigelse Vilkårsændringer Ledelsesretten Septemberforliget (september 1899) Arbejdsgiverne anerkendte

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 17/

TimeTax NYHEDSBREV 17/ Indskud på pensionsordninger Side 1 Pensioner indskud fradrag Vi nærmer os afslutningen på endnu et år, og årets indtægter er ved at være kendte. Det er derfor nu man skal begynde at overveje, om der skal

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere?

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? 14 Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? JURA Af advokat Mette Klingsten og advokat Anders Rubinstein, Bech-Bruun Ny højesteretsdom gør det nødvendigt for selskaber og rådgivere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere - 1 Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med de nye regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, der trådte i kraft den 1. marts 2010, er der indført nogle

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

8.8 Alder og særlige ophørsgrunde

8.8 Alder og særlige ophørsgrunde HR Jura Forlaget Andersen 8.8 Alder og særlige ophørsgrunde Af Advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.dk Indhold Denne artikel handler overordnet om emnerne alder og særlige årsager til ansættelsesforholdets

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Fradrag for tab på udlån til ven

Fradrag for tab på udlån til ven - 1 Fradrag for tab på udlån til ven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læste med stor interesse artiklen af den 29. oktober 2016 om Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender hvor

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Lønindkomst i selskabsregi

Lønindkomst i selskabsregi - 1 Lønindkomst i selskabsregi Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter en højesteretsdom fra 16. november 2015 bør man, f.eks. som konsulent, tænke sig grundigt om, før man beslutter sig for

Læs mere

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER Side 1/5 Nye rentesatser for selskaber Side 1 Udgifter til teambuilding kurser, cykelløb m.v. Side 2 Bøder betalt af arbejdsgiver Side 3 Afgifter på spil og konkurrencer Side 4 NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

Skat ved aktionærlån og andre aftaler mellem selskab og aktionær

Skat ved aktionærlån og andre aftaler mellem selskab og aktionær - 1 Skat ved aktionærlån og andre aftaler mellem selskab og aktionær Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selskab og hovedaktionær er to forskellige enheder. Både i det civile liv og i skatteretten

Læs mere

Skatteudvalget L 149 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 149 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2009-10 L 149 Bilag 2 Offentligt Til medlemmerne af Folketingets Skatteudvalg 16. marts 2010 Vedrørende L 149 Skatteministeren har fremsat lovforslag om digital kommunikation, køretøjsregistrering,

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere