Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer"

Transkript

1 Rent sikkerhedsmæssigt repræsenterer smartphones en stor udfordring, når medarbejderne siger op eller bliver fyret. Aldersdiskrimination ved afskedigelse Momsfradrag i holdingselskaber Virksomheder, der har behov for at foretage personalemæssige tilpasninger i deres organisation, skal gøre sig umage, når de skal beslutte, hvilke medarbejdere der skal berøres. For deltidsansatte gælder der særlige regler omkring opsigelse. 2 2 Få styr på medarbejdernes brug af de sociale medier Afskedigelse af medarbejdere på deltid 3 4 Navn eller logo samt cvr-nr. på vare- og lastbiler 4 Nye regler om virksomheders betaling af regninger på over kr inklusive moms 5 Nye regler om beskatning af ulovlige aktionærlån 5 Større opsigelsesrunder kræver sikker balancegang Smartphones giver massive sikkerhedsproblemer Frivillige gældsordninger Vi noterer at... Revisionsfirmaet Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Bakkevænget Fårup tlf fax cvr

2 2 Aldersdiskrimination ved afskedigelse Af Søren Møller Rasmussen, advokat og Tina Brøgger Sørensen, partner Kromann Reumert Som følge af den økonomiske krise står mange virksomheder over for at skulle skære i medarbejderstaben. Få og simple overvejelser kan spare en virksomhed for dyre godtgørelser til afskedigede medarbejdere samt for tidskrævende og omkostningsfulde retssager. Forbud mod aldersdiskrimination Ifølge forskelsbehandlingsloven er det ulovligt at forskelsbehandle medarbejdere på baggrund af deres alder. Dette gælder både ved ansættelse, under ansættelsesforholdet og ved afskedigelse. Der er dog fastsat visse undtagelser i loven. Det er fx lovligt at aftale, at ansættelsesforholdet automatisk ophører, når medarbejderen fylder 70 år. Delt bevisbyrde Forskelsbehandlingsloven er en beskyttelseslov, og derfor er der indført delt bevisbyrde inden for lovens område. Det vil sige, at hvis en afskediget medarbejder kan påvise faktiske omstændigheder, der tyder på, at der er sket aldersdiskrimination, er det arbejdsgiveren, der har bevisbyrden. En medarbejder kan påvise faktiske omstændigheder ved fx at fremlægger statistikker for alderssammensætningen i virksomheden, der viser en skævhed. Hvis forbuddet mod aldersdiskrimination overtrædes, risikerer arbejdsgiveren ifølge den nugældende retspraksis at skulle betale en godtgørelse på 6-9 måneders løn pr. diskrimineret medarbejder i tillæg til sædvanlig løn i opsigelsesperioden. Det gode råd Hvis en arbejdsgiver vil mindske risikoen for krav om godtgørelse pga. aldersdiskrimination, bør arbejdsgiveren bl.a. undersøge virksomhedens og den relevante afdelings alderssammensætning. Disse tal må som udgangspunkt ikke afvige væsentligt fra alderssammensætningen hos de medarbejdere, der søges afskediget. Hvis arbejdsgiveren alligevel ønsker at afskedige en medarbejder, der har en risikabel alder, bør det sikres, at arbejdsgiveren kan løfte bevisbyrden for, at beslutningen om afskedigelsen er truffet ud fra saglige kriterier. Momsfradrag i holdingselskaber Inden for momsretten gælder et grundlæggende princip om, at der er momsfradragsret for omkostninger, som umiddelbart og direkte relaterer sig til momspligtige aktiviteter. Omvendt er der ingen fradragsret for momsen, hvis en omkostning kan henføres til momsfritagne aktiviteter eller aktiviteter uden for momslovens anvendelsesområde. Omkostninger, som ikke direkte kan henføres til en specifik aktivitet, berettiger til et delvist momsfradrag. Af Søren Møller Rasmussen, advokat og Tina Brøgger Sørensen, partner Kromann Reumert Holdingselskaber er sædvanligvis kendetegnet ved, at deres eneste aktivitet er at eje aktier eller anparter i andre selskaber. Da aktiviteten at eje kapitalandele i andre selskaber ikke er omfattet af momslovens bestemmelser, har holdingselskaber ikke nogen momspligtige leverancer. Derfor har rene holdingselskaber ikke fradragsret for momsen på afholdte omkostninger. Visse holdingselskaber har dog aktiviteter, som er omfattet af momslovens bestemmelser, idet holdingselskabet leverer momspligtig udlejning, leverer management til datterselskaber og lignende. Disse holdingselskaber er momsregistrerede og er berettiget til momsfradrag. Der er dog kun momsfradrag for omkostninger, der knytter sig til holdingselskabets momspligtige leverancer. Moms af omkostninger, der udelukkende vedrører holdingaktiviteten, kan ikke fradrages. Udgifter, der vedrører begge aktiviteter, berettiger til delvist momsfradrag ud fra et skøn. Selve opgørelsen af den delvise fradragsret sker ud fra en fordeling af aktiviteter, der er henholdsvis omfattet og ikke omfattet af momsloven. Fordelingen foretages på baggrund af et skøn. Der findes ingen nærmere retningslinjer for dette skøn, men det skal afspejle det faktiske brug af ressourcer på de forskellige aktiviteter. Har holdingselskabet både momspligtige og momsfritagne aktiviteter, skal der foretages en yderligere fordeling dette sker imidlertid ud fra en omsætningsfordeling. Den beregnede fradragsprocent afrundes op til nærmeste hele procent. Holdingselskaberne, som ud over at eje kapitalandele tillige har aktiviteter der er omfattet af momsloven, bør gennemgå deres momsforhold og udarbejde en beskrivelse af, hvorledes skønnet er opgjort i forbindelse med opgørelsen af den delvise fradragsret. Hvert år skal udøvelsen af skønnet revurderes, således at det passer med de faktiske forhold for det pågældende regnskabsår.

3 3 Få styr på medarbejdernes brug af de sociale medier Af Julie Gerdes, leder af arbejds- og ansættelsesret Brugen af Facebook og LinkedIn og andre sociale medier på arbejdspladserne er kraftigt stigende. Medarbejderne benytter således de sociale medier både privat og professionelt. Det indebærer bl.a., at medarbejderne connecter og bliver venner med virksomhedens kunder, samarbejdspartnere og øvrige forretningsforbindelser. Det skaber en lang række juridiske problemstillinger. Medarbejderen fratræder og tager vennerne med Overvejer at sige fuck det hele og lade dem vinde deres hetz i første omgang!!. Det er slut, grænsen er nået, og der er erklæret krig Game over, ( ) Nu kan det da langt om længe være, at man får lidt for alle de penge, man har pumpet i fagforeningen Når medarbejderen fratræder, så vil medarbejderen typisk tage Facebook-vennerne og LinkedInconnections med sig. Det kan vise sig at blive meget skadeligt for den tidligere arbejdsgiver, idet medarbejderen, som fratræder, kan beholde kontakten med arbejdsgiverens kunder og samarbejdspartnere. Medarbejderen kan også lettere informere kunderne om, at medarbejderen har skiftet job. Medarbejderen har således fået en stor del af den gamle arbejdsgivers kunder med sig uden at kopiere virksomhedens kundeliste. Og er medarbejderen ikke bundet af en kundeklausul, så vil dette som udgangspunkt være fuldt ud lovligt og ikke i strid med markedsføringsloven. Arbejdsgiveren fandt, at kvindens udtalelser på Facebook var illoyale og stillede virksomheden i et dårligt lys og bortviste hende. Sagen blev indbragt for en faglig voldgift, som fastslog, at udtalelserne ikke var tilstrækkeligt grove til at berettige en bortvisning. Derimod var en opsigelse lovlig. Medarbejderen fik derfor ikke en godtgørelse for usaglig opsigelse. Medarbejdernes adfærd på de sociale medier kan skade virksomheden Arbejdsgiverne bør udarbejde en personalepolitik om brug af de sociale medier Der er desuden stadigt flere sager om medarbejdere, som gennem deres adfærd på de sociale medier skader virksomheden. Det ligger fast, at det vil være lovlig fyringsgrund, hvis medarbejderen udbreder forretningshemmeligheder om arbejdsgiveren på LinkedIn eller Facebook. Og senest har en faglig voldgift fastslået, at det var lovligt at opsige en medarbejder, som udtalte sig kritisk om arbejdsgiveren. Sagen handlede om en kvindelig medarbejder, som var ansat hos et vagtfirma som nattevagt. Da medarbejderen blev gravid, blev hun flyttet til dagholdet og gik ned i tid. Kvinden aborterede imidlertid og ville herefter have sin gamle arbejdstid tilbage. Det var arbejdsgiveren ikke interesseret i og afslog hendes ønske. Det fik kvinden til at lægge følgende ud på Facebook: Arbejdsgiveren har i kraft af ledelsesretten ret til at indføre en personalepolitik, som regulerer medarbejderens brug af de sociale medier. Og retspraksis viser, at det kan have betydning for en sag om lovligheden af en bortvisning eller en opsigelse, om arbejdsgiveren har udarbejdet en politik om brug af de sociale medier. En sådan politik kan være mere eller mindre restriktiv. Nogle virksomheder vælger at udarbejde bløde guidelines for, hvordan medarbejderen bør agere på de sociale medier. Andre virksomheder vælger den håndfaste vej og forbyder egentlig ageren på de sociale medier. Der findes ingen tal på, hvor mange danske virksomheder, som har valgt at regulere medarbejdernes adfærd på de sociale medier gennem en egentlig personalepolitik, eller hvilken slags regler virksomhederne så i givet fald har valgt at implementere. En politik bør tage stilling til, i hvilket omfang og på hvilken måde virksomhedens medarbejdere må bruge LinkedIn, Facebook og andre sociale medier i forbindelse med deres arbejde. En del virksomheder vælger at opfordre sine medarbejdere til at være aktive på Facebook og LinkedIn, således at arbejdsgiveren bliver mar- Du kan dæleme tro, at den får gas kedsført positivt over for omverdenen, og således at medarbejderne skaber en udbytterig kontakt til virksomhedens kunder og samarbejdspartnere. Mange arbejdsgivere vælger i den situation at udarbejde egentlige anbefalinger for, hvordan medarbejderne skal agere, eksempelvis at medarbejderne ikke må udtale sig på stødende eller diskriminerende vis, samt at tonen skal være sober og ikke virke skadende for virksomheden eller for virksomhedens kundeforhold mv. Der bør videre tages stilling til, om medarbejderne må connecte med virksomhedens kunder og forretningsforbindelser, og hvad der skal ske ved medarbejderens fratræden. Der kan således fastlægges retningslinjer for, hvad medarbejderen skal kommunikere til virksomhedens kunder og forretningsforbindelser i forbindelse med medarbejderens fratræden. Politikken bør også understrege, at medarbejderne har en loyalitetsforpligtelse over for arbejdsgiveren, og at det kan få ansættelsesretlige konsekvenser i form af en advarsel, opsigelse eller bortvisning, hvis medarbejderen miskrediterer arbejdsgiveren eller på anden måde sætter arbejdsgiveren i et dårligt lys mv.

4 4 Afskedigelse af medarbejdere på deltid Af Mette Neve, advokat Kromann Reumert Virksomheder, der har behov for at foretage personalemæssige tilpasninger i deres organisation, skal gøre sig umage, når de skal beslutte, hvilke medarbejdere der skal berøres. For deltidsansatte gælder der særlige regler omkring opsigelse. Forbud mod opsigelse på grund af deltidsansættelse Deltidsloven forbyder arbejdsgiveren at opsige en medarbejder, fordi han/hun er deltidsansat eller har fremsat ønske om at komme på deltid. Arbejdstidsændringer er væsentlige vilkårsændringer, som juridisk set sidestilles med en opsigelse af medarbejderen. Medarbejderen tilbydes at fortsætte ansættelsen på nye og andre vilkår. Deltidslovens beskyttelse kan påberåbes, både hvor en fuldtidsansat medarbejder afviser at gå ned i tid, og hvor en deltidsansat afviser at gå op i tid. Delt bevisbyrde og godtgørelse Såfremt medarbejderen påviser faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at der er handlet i strid med loven, er det op til arbejds- giveren at påvise, at dette ikke er tilfældet. Der gælder en såkaldt delt bevisbyrde, som kan være relativt tung at løfte. Arbejdsgiveren må påvise, at det er væsentlige hensyn til virksomheden, der er årsag til opsigelsen eller ændringen af arbejdstiden. Hvis medarbejderen fx varsles op i tid, skal arbejdsgiveren påvise, at virksomheden havde behov for flere arbejdstimer, og at dette ikke uden væsentlige ulemper eller uforholdsmæssige omkostninger - kunne være løst på anden vis end ved at ændre medarbejderens arbejdstid, fx ved at ansætte endnu en medarbejder på deltid. Opsiges en medarbejder i strid med deltidsloven, kan medarbejderen tilkendes en godtgørelse. Loven fastsætter ikke et maksimum for godtgørelsen. Af den foreliggende retspraksis kan ikke udledes noget generelt om godtgørelsesniveauet. I den nyeste Højesteretsafgørelse vedrørende deltidsansættelse blev medarbejderen tilkendt en godtgørelse svarende til 3 måneders løn. Ved fastsættelsen heraf tog retten bl.a. hensyn til medarbejderens anciennitet og det forhold, at medarbejderen havde fået andet arbejde i opsigelsesperioden. Det gode råd Hvis arbejdsgiveren vil reducere risikoen for, at en senere arbejdstidsændring eller opsigelse fører til en tvist efter deltidsloven, kan arbejdsgiveren konkret overveje, hvornår aftaler om deltid skal indgås, og om disse eventuelt skal indgås for en tidsbegrænset periode. Opsiges en deltidsansat, eventuelt som følge af arbejdstidsændringer, bør arbejdsgiveren sikre, at man kan løfte bevisbyrden for, at beslutningen er truffet ud fra saglige kriterier. Navn eller logo samt cvr-nr. på vare- og lastbiler Af Niels Lynge Pedersen, statsautoriseret revisor Vare- og lastbiler, som har en tilladt totalvægt på under 4 tons,og som udelukkende anvendes til erhvervsmæssig brug, skal fra 1. januar 2013 forsynes med virksomhedsnavn eller -logo samt virksomhedens CVR-nr. Skatteministeriet stiller følgende krav til skiltningen: CVR-nr. og navn eller tydeligt logo på den registrerede ejer af køretøjet skal oplyses på vare- og lastbiler, som har en tilladt totalvægt på under 4 tons, og som er registreret til udelukkende erhvervsmæssig brug Hvis der er en registreret bruger af køretøjet, skal denne virksomheds CVR-nr. og navn oplyses Oplysningerne skal være synlige og letlæselige Oplysningerne skal være i en farve, der klart afviger fra farven på køretøjet Oplysningerne skal stå på venstre og højre side af køretøjet med mindst 3 cm høje bogstaver og tal. Hvis bilen er over 3,5 tons, skal virksomhedens navn dog stå med mindst 10 cm høje bogstaver, mens CVR-nr. også her skal stå med mindst 3 cm høje bogstaver og tal. Oplysningerne må ikke anføres på skilte eller lignende, der kan tages af og sættes på køretøjet. Oplysningerne kan evt. trykkes på selvklæbende plastfolie, som fastgøres på køretøjet. Kravet gælder også for leasede biler, der udelukkende bliver anvendt erhvervsmæssigt. Bødeniveauet for manglende navn/logo mv. på en gulpladebil er fastsat, så første overtrædelse straffes med en bøde på kr. Anden gang, der konstateres samme forhold vedrørende virksomheden, fordobles bøden til kr. Herefter vil bødeniveauet stige med 50 % svarende til kr. for en tredjegangsovertrædelse og kr. for en fjerdegangsovertrædelse. CVR-nr. kan skrives på to måder: På samme linje CVR På to linjer, hvor CVR står øverst og selve nummeret nedenunder CVR

5 5 Nye regler om virksomheders betaling af regninger på over kr inklusive moms Af Niels Lynge Pedersen, statsautoriseret revisor De nye regler, der trådte i kraft den 1. juli 2012, gælder for alle virksomheder og selskaber både ved køb af varer og ydelser og betyder, at udgiften ikke umiddelbart kan fradrages i den skattepligtige indkomst, hvis regninger på over kr betales kontant. Betales regninger på over kr , vil det være nemmest at betale digitalt. Det vil sige med dankort, via bank, på posthuset eller i banken. Herved undgås at skulle betale, hvis leverandøren snyder med moms og skat. Betales regningen kontant, skal der gives besked til SKAT via TastSelv for at få skattemæssigt fradrag og for at slippe for at betale moms og skat, hvis leverandøren snyder. Betaling med checks sidestilles med kontant betaling. Det samme gælder betaling ved modregning eller ved byttehandel. Beskeden skal sendes til SKAT senest 14 dage efter regningen er betalt, dog senest en måned efter regningen er modtaget. Reglerne gælder også, hvor der betales en fast, løbende ydelse mere end kr om året. Hvis der leveres en fast ydelse (for eksempel telefoni, rengøring, husleje, vagt, revision eller en vedligeholdelsesaftale), hvor de enkelte regninger er på mindre end kr inklusiv moms, kan virksomheden komme til at betale for snyd, hvis regningerne til den enkelte leverandør er på mere end kr på et år. Sådan sender du en mail om kontanthandel til SKAT 1 Log på Tast Selv Erhverv 2 Vælg Kommunikation (du skal være tilmeldt denne funktion i Tast Selv Erhverv) 3 Vælg Send besked til SKAT 4 Vælg et af emnerne: a Moms, Lønsum og EU-salg uden moms b Skatteforhold selvstændig erhvervsdrivende c Skatteforhold Selskaber og foreninger 5 Vælg indberet kontanthandel 6 Vælg mail Nye regler om beskatning af ulovlige aktionærlån Af Erik Høegh, tax partner Den nye lov blev vedtaget af Folketinget den 13. september Formålet med den nye lov er at fjerne incitamenter til at optage aktionærlån som et skattefrit alternativ til at hæve løn eller udbytte i selskabet. Ifølge de nye regler om beskatning af ulovlige aktionærlån skal et aktionærlån beskattes på udbetalingstidspunktet for dermed at fjerne de skattemæssige fordele ved at omdøbe løn og udbytter til lån. Der vil herefter blive lagt til grund, at der foreligger en hævning uden tilbagebetalingspligt, hvorfor beskatning som udgangspunkt sker som udbytte. Lånet kan dog beskattes som løn, i det omfang det samlede vederlag inkl. lånet til hovedaktionæren herefter ikke overstiger en rimelig markedsmæssig aflønning. De nye regler medfører, at der skal ske beskatning i de situationer, hvor der ydes lån, stilles sikkerhed eller på anden måde stilles midler til rådighed for personer, der har bestemmende indflydelse over selskaber. Den skattepligtige personkreds er personer, der direkte eller indirekte ejer mere end 50 % af selskabskapitalen eller råder over mere end 50 % af stemmerne. Dette vil sige hovedaktionærer samt ifølge bemærkninger til lovforslaget også ægtefæller og nærtstående. Selskabet skal indeholde og afregne A-skat eller udbytteskat af lånebeløbet efter de sædvanlige regler herom. Der skal dog ikke ske beskatning, hvis det kan godtgøres, at lånet udgør en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Ligeledes omfatter de nye regler ikke lån mellem koncernforbundne selskaber. Selv om aktionæren bliver beskattet af lånet, foreligger der stadig en gæld til selskabet, som skal tilbagebetales. Såfremt aktionærlånet bliver betragtet som løn, vil selskabet få fradrag for beløbet. Reglerne gælder alene for fysiske personer og omfatter lån optaget den 14. august eller senere. Der vil være mulighed for omgørelse, hvis den skattepligtige kan godtgøre, at vedkommende ikke var vidende om de skattemæssige konsekvenser af låneoptagelsen. Der skal indhentes tilladelse hertil fra SKAT. Betalingskorrektion Reglerne omkring betalingskorrektion i forbindelse med fx køb af aktiver fra selskabet på ikke markedsmæssige vilkår er ved samme lov strammet op. Der skal således ske betaling i rimelig tid efter, at skattemyndigheden har tilsidesat de aftalte vilkår. En sådan betalingsforpligtelse kan således i sig selv udgøre et aktionærlån, hvorfor denne del af de nye regler derfor kun er relevant for betalingsforpligtelser, der ikke beskattes efter reglerne om beskatning af ulovlige aktionærlån. Bortfald af gæld Efter de nye regler skal en fysisk debitor beskattes af gevinst på gæld, når debitor tillige er aktionær i kreditorselskabet, uafhængigt af om gælden er værdiløs for kreditor på gældseftergivelsestidspunktet. Disse regler vil dog ikke være gældende omkring ulovlige aktionærlån, idet beskatningen allerede sker ved udbetalingen af lånet.

6 6 Større opsigelsesrunder kræver sikker balancegang Af Julie Gerdes, leder af arbejds- og ansættelsesret Kursgevinstloven er den lov, der regulerer, hvornår en kreditor har fradrag for tab på udlån til en debitor. Loven regulerer også, hvornår et sådant eventuelt fradrag kan anvendes. I det følgende vil der blive sat fokus på ét udvalgt område, nemlig hvornår en kreditor har fradrag for tab på en fordring til en nærtstående. Masseafskedigelsesloven Masseafskedigelsesloven kræver overholdelse af visse formelle procedurer, hvis der er tale om en kvalificeret større opsigelsesrunde. Loven finder anvendelse, når antallet af afskedigede personer i en 30-dages periode forventes at udgøre: Mindst 10 personer i virksomheder med over 20 og færre end 100 ansatte. Mindst 10 % af de ansatte i virksomheder med mindst 100 og færre end 300 ansatte. Mindst 30 personer i virksomheder med mindst 300 ansatte. Hvis en virksomhed på baggrund af antallet af opsagte medarbejdere er omfattet af masseafskedigelseslovens regler, betyder det bl.a., at medarbejderne skal informeres om de påtænkte afskedigelser, før opsigelserne gennemføres, og der skal indledes forhandlinger med medarbejderne. Såfremt der er tillidsrepræsentanter blandt medarbejderne, eller såfremt der er et samarbejdsudvalg, skal virksomheden inddrage disse virksomheden skal informere det regionale Beskæftigelsesråd om de påtænkte opsigelser og årsagen hertil mv. medarbejderne kan først fratræde 30 dage efter, at virksomheden har forhandlet med medarbejderne og har informeret Beskæftigelsesrådet om, at man fortsat agter at gennemføre opsigelserne. Hvis antallet af afskedigelser udgør 50 pct. af antallet af medarbejdere på en virksomhed, der beskæftiger mindst 100 medarbejdere, forlænges 30-dages fristen, således at opsagte medarbejdere først kan fratræde 8 uger efter afsendelsen af meddelelsen til Beskæftigelsesrådet. Hvis virksomheden ikke overholder reglerne i masseafskedigelsesloven, kan virksomheden idømmes bøder og betaling af godtgørelser til de medarbejdere, der er blevet opsagt, uden iagttagelse af reglerne i loven. Visse medarbejdere er særligt beskyttede mod opsigelse Det er særdeles vigtigt, at virksomhederne ved gennemførelse af opsigelsesrunder kan dokumentere, at udvælgelsen af medarbejdere, som skal opsiges, er sket ud fra lovlige kriterier. Ellers kan det blive rigtig dyrt. Visse medarbejdere er nemlig særligt beskyttede mod opsigelse. Det gælder eksempelvis medarbejdere på graviditets- og barselsorlov, handicappede medarbejdere, tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter, medarbejdere på deltid, medarbejdere med en høj alder, medarbejdere, som under visse overenskomster har været ansat i mere end 25 år mv. Østre Landsret har senest dømt en virksomhed til at betale kr. til en 63-årig medarbejder, som blev opsagt i en større opsigelsesrunde, og hvor dokumentationen ikke var i orden. Virksomhederne skal derfor sørge for at have dokumentationen i orden for, at kriterierne for udvælgelse af de fyrede medarbejdere har været lovlige og saglige. Dette gælder særligt, når størstedelen af de opsagte medarbejdere har en høj alder. Dokumentationen kan eksempelvis foreligge ved, at virksomheden i udvælgelsen har taget udgangs- punkt i en slags score liste, hvor virksomheden har opgjort medarbejdernes score i eksempelvis kundetilfredshed, fremmøde, engagement, økonomisk og anden salgsmæssig performance, social omgangstone, skills & behavior mv. Ud fra en samlet vurdering er ikke nok! Arbejdsgiveren skal gennemgå hvert enkelt udvælgelseskriterium og konkret beskrive, hvorfor det netop er de specifikke medarbejdere, som skal opsiges. Det viser en nylig sag fra Ligebehandlingsnævnet, hvor en virksomhed opsagde de to ældste medarbejdere ud af et team på otte. Arbejdsgiveren mente at have dokumentationen i orden og anførte, at man havde truffet beslutningen om opsigelserne ud fra en samlet vurdering af medarbejdernes produktivitet, fleksibilitet, dygtighed, samarbejdsevner og aflønning. Det var imidlertid ikke tilstrækkelig dokumentation. Nævnet dømte herefter arbejdsgiveren for overtrædelse af forskelsbehandlingslovens forbud mod aldersdiskrimination. Medarbejderne fik derfor tilkendt en godtgørelse på 4 måneders løn.

7 7 Smartphones giver massive sikkerhedsproblemer Af Julie Gerdes, leder af arbejds- og ansættelsesret Op imod én mio. lønmodtagere benytter smartphones eller andre devices, og den udbredte brug bør give anledning til bekymringer hos landets virksomheder. Rent sikkerhedsmæssigt repræsenterer telefonerne nemlig en stor udfordring, når medarbejderne siger op eller bliver fyret, og få virksomheder har de juridiske procedurer på plads. I løbet af efteråret vil en lang række nye versioner af de populære smartphones se dagens lys, og i takt med at flere og flere ansatte rundt om i landets virksomheder og organisationer benytter sig af dem og andre devices som tablets, stiller det nye krav til virksomhederne og deres håndtering af fortrolige oplysninger. For hvis medarbejderen af en eller anden grund stopper i virksomheden, kan virksomheden pludselig risikere, at en lang række informationer ender, hvor de ikke burde. Mange bruger nemlig også telefonerne privat, og dermed flyder virksomhedens fortrolige informationer, dokumenter, klientforhold, erhvervshemmeligheder og lignende sammen med medarbejdernes private aktiviteter. Det er på den ene side en oplagt fordel for arbejdsgiveren, at medarbejderne er tilgængelige og fleksible på skæve tidspunkter. På den anden side åbner det en ladeport af problemer, som virksomheden skal håndtere, når adgangen til det fortrolige maskinrum skal forblive fortroligt samtidig med at medarbejderen bruger sin telefon eller tablet privat. Og stort set ingen virksomheder har en klar juridisk procedure for, hvordan man skal håndtere denne udfordring. Danske virksomheder har typisk procedurer, der sikrer, at medarbejdere afleverer f.eks. adgangskort, kreditkort, pc og firmatelefon. Men meget få undersøger, hvilke informationer medarbejderen tager med sig videre. I mange tilfælde ses det også, at medarbejderne foretager kopieringen fra enten deres pc eller smartphone på en måde, hvor det kun vanskeligt kan opdages af de forskellige sikkerhedssystemer i virksomheden. Virksomheder bør se på risici Efterhånden er det blevet socialt accepteret, at medarbejdere, der skifter job, tager væsentlige virksomhedsinformationer med sig. Eksempelvis klientoplysninger, prismodeller, kontrakter, strategiplaner osv. Informationer som kan have store konsekvenser for den retmæssige ejer, hvis de falder i konkurrenternes hænder. Virksomhederne bør afdække de risici, der kan være, og dermed give sig selv de bedste muligheder for at reagere, når medarbejdere, der har adgang til fortroligt materiale, stopper i virksomheden. Eksempelvis kan logføring og monitorering i forbindelse med medarbejderens fratræden, indsamling af data fra medarbejderens pc og telefon, kryptering og fjernbetjent sletning være med til at skabe et acceptabelt risikoniveau. Men ikke blot smartphones udgør en risiko. Adgangen til internettet vil i stadig stigende grad ske fra flere og flere enheder, hvilket kan betyde, at virksomhedernes dokumenter kan ende et væld af steder, hvor it-sikkerheden i bedste fald vil være tvivlsom. Frivillige gældsordninger Af Finn Elkjær, direktør Det kan forekomme negativt at omtale gældsordninger, men vi er jo i disse krisetider nødt til at forholde os til virkeligheden. I stedet for konkurs, der er lovreguleret, kan det i mange tilfælde være en bedre ide, at debitor søger en frivillige ordning med sine kreditorer. Der er følgende muligheder: Moratorium Likvidation Ved et morartorium nedsættes gælden ikke, men betaling af gælden udskydes til at finde sted over en typisk længere årrække. Efter indgåelse af en moratorieordning, vil både debitor og kreditor ofte efter en periode være interesseret i at indgå en akkordaftale jf. nedenfor for at afslutte et langstrakt og pinefuldt forløb. Likvidation er lig med ophør af debitorvirksomheden, da debitors aktiver frasælges, og det nettoprovenue dette indbringer, afleveret ligeligt fordelt med en procentdel til skyldnerens kreditorer. Akkord Ved en akkord afskriver skyldnerens kreditorer en del af gælden, der således nedsættes til det beløb som begge parter forventer at debitor har mulighed for at betale. Generelt En forudsætning for at gennemføre en frivillige gældsordning er, at hovedparten af skyldnerens kreditorer tiltræder ordningen. De kreditorer der ikke tiltræder en frivillig ordning vil således have mulighed for individuelt at forfølge kreditor, så i praksis vil en frivillig ordning forudsætte tilsagn fra alle kreditorer. Praksis viser dog, at småkreditorer, der i princippet ikke ønsker en frivillig ordning, alligevel tiltræder en sådan, når væsentlige kreditorer gør det. Skat Der er ikke på dette sted plads til en omtale af de skattemæssig konsekvenser af frivillige ordninger, så her henviser vi til din egen revisor.

8 8 Vi noterer at... Af Erik Høegh, tax partner Omvendt betalingspligt for moms Når en dansk virksomhed sælger metalskrot til en anden dansk virksomhed, er der fremover omvendt betalingspligt for momsen. De nye bestemmelser er lavet for at forhindre momssvig i forbindelse med handel med metalskrot. Omvendt betalingspligt betyder, at sælgeren ikke skal beregne og betale moms. Der skal derfor ikke længere beregnes moms på salgsfakturaen, idet der skal anføres Reverse charge. Købervirksomheden skal derimod beregne og betale 25 % moms. Bestemmelsen trådte i kraft den 1. juli Forskudsregistrering 2013 Så er det igen aktuelt at se på forskudsregistreringen. Den automatiske forskudsregistrering for indkomståret 2013 vil blive reguleret med en generel reguleringsprocent på 4 %, når forskudsregistreringen foregår på grundlag af årsopgørelsen for indkomståret 2011, og 2 %, når forskudsregistreringen foregår på grundlag af forskudsoplysninger for Der foretages regulering af indkomsterne ekskl. pensioner og overførselsindkomster mv. Ligeledes foretages der ikke regulering af renteindtægter, renteudgifter og ligningsmæssige fradrag. Den automatiske forskudsregistrering kan som hidtil ændres via SKAT s tast-selv system. Kapitalafkastsatsen for 2012 SKAT har beregnet kapitalafkastsatsen for indkomståret 2012 til 1 %. Kapitalafkastsatsen bruges bl.a. i forbindelse med indkomstdisponeringen efter virksomhedsskatteloven. Dato Fra 16. januar 2009 Fra 6. marts 2009 Fra 3. april 2009 Fra 11. maj 2009 Fra 8. juni 2009 Fra 14. august 2009 Fra 28. august 2009 Fra 25. september 2009 Fra 8. januar 2010 Fra 15. januar 2010 Fra 8. april 2011 Fra 8. juli 2011 Fra 3. november 2011 Fra 9. december 2011 Fra 1. juli 2012 Fra 6. juli 2012 Fradragsret for kapitalpension Fra og med indkomståret 2013 ophæves fradragsretten eller bortseelsesretten for indbetalinger til kapitalpensioner. Dette gælder både egne indbetalinger og indbetalinger, der foretages via en arbejdsgiver. For obligatoriske indbetalinger ifølge kollektiv overenskomst indgået inden den 31. december 2012 gælder bortseelsesretten til og med det indkomstår, hvor ny overenskomst indgås, dog ikke senere end indkomståret Personer med kapitalpensionsordninger kan i 2013 vælge at betale en afgift på 37,3 % og herefter overføre beløbet til en ny pensionsordning, hvor udbetalinger ved pensionsalderen er afgifts- og skattefrie. Til erstatning for den kendte kapitalpensionsordning indføres en ny pensionsopsparingsordning, Aldersforsikring, hvor den årlige indbetaling maksimalt kan udgøre kr Der er ikke skattemæssigt fradragsret for indbetalingerne, og der skal ikke betales afgift ved udbetalinger, når pensionsalderen nås. Ved indbetalinger af et større beløb skal der betales en afgift på 20 %. Værditilvæksten vil i opsparingsperioden blive beskattet med 15,3 % (PAL skat). Ved udbetalinger før pensionsalderen nås skal der betales en afgift på 20 %. Værdiansættelse af fri helårsbolig Skatteministeriet har med virkning fra 1. januar 2013 afskaffet de skematiske satser for værdiansættelse af fri helårsbolig. De skematiske satser har igennem mange år været brugt ved fastlæggelse af en lejeværdi for en helårsbolig, som den ansatte af dennes arbejdsgiver har fået stillet til rådighed. Fremover vil beskatningen ske på baggrund af boligens markedsværdi. Hvis arbejdsgiveren selv er lejer af boligen, der stilles til rådighed for den ansatte, anvendes denne leje, forudsat der er tale om et lejeforhold mellem uafhængige parter. Hvis den ansatte selv betaler en del af lejen, reducerer dette beskatningsgrundlaget. Hvis arbejdsgiveren ikke selv afholder en lejeudgift, skal markedslejen findes, fx ved at se på lejen i lignende boliger i det pågældende område. Der ændres ikke ved de lovbestemte særlige regler for hovedaktionærer, direktører mv. eller tjenesteboliger. Personalegoder, tv-pakker Internettet Skatterådet har i en afgørelse taget stilling til, om der skal ske yderligere beskatning i forbindelse med arbejdsgivers betaling af bredbåndsopkobling bestående af telefoni og digitalt tv, eller om beskatningen kan falde ind under beskatningen af fri telefon (beskatning af kr pr. år 2012). Det konkluderes, at tv-pakken har et sådant omfang og værdi, at den ikke kan anses for at være en mindre tillægsydelse. Herefter skal værdien af dette gode beskattes ud over beskatning af fri telefon. Som bekendt indeholder internettet en række nyttige og unyttige sider. En af de bedre er der indeholder en række nyttige oplysninger, herunder blandt andet en guide over, hvilke krav der gælder, når man ansætter en medarbejder. Diskontoen Nationalbankens udlånsrente 2,75 % 2,00 % 1,75 % 1,40 % 1,20 % 1,10 % 0,75 % 1,25 % 0,75 % 0,25 % 0,00 % 3,00 % 2,25 % 2,00 % 1,65 % 1,55 % 1,45 % 1,35 % 1,25 % 1,15 % 1,05 % 1,30 % 1,55 % 1,20 % 0,70 % 0,45 % 0,20 % Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Direktør Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Torben Madsen Statsautoriseret revisor Jørn Munch Direktør Svend Therchilsen Redaktører, Karnov Group Denmark A/S Majbritt Cordt og Birgitte Strange Design/Sats: Karnov Group Denmark A/S Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 5. november 2012

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Program. Ferieloven. Fratrædelse. Ændringer i sygedagpengeloven. Nyt om skat. Ansættelsesretlige nyheder

Program. Ferieloven. Fratrædelse. Ændringer i sygedagpengeloven. Nyt om skat. Ansættelsesretlige nyheder Årstemamøde 2012 Program Ferieloven Erstatningsferie ved sygdom opstået under ferien Samtidighedsferie Fratrædelse Ferie Sygdom Opsigelse eller fratrædelsesaftaler Ændringer i sygedagpengeloven Ændringer

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve Side 1 AP NYT September 2010 Velkommen til AP Nyt! AP Nyt er et nyhedsbrev til vores klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det?

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Af advokat Mette Rude Clemmensen, DRACHMANN ADVOKATER I/S Den 1. januar 2007 blev der foretaget ændringer i reglerne om deling af pensioner ved skifte

Læs mere

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er BYOD/Consumerization? 3 Fordele ved BYOD 4 Ulemper ved BYOD 4 3. Hvordan indretter virksomheden

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Nyt om Skat og Socialjura

Nyt om Skat og Socialjura Nyt om Skat og Socialjura Årsmøde 26. februar 2013 Af økonomikonsulent Eva Christensen evc@landbocenter.dk Tlf. 5679 1934 ØkonomiRådgivning - En del af Dansk Nyt om SKAT Håndværkerfradrag 2012: Faktura

Læs mere

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad. Taastrup den 2. maj 2014 Cirkulære nr. 1/2014 4. Forsikring Mekanisk svigt. 6. Uddannelse Lovpligtig lærlingeforsikring. 6. Uddannelse Korttidsaftaler. 6. Uddannelse Elever lønrefusion og befordringstilskud.

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014 Årsopgørelse 2013 Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen 2013 Håndværkerfradrag Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen for 2013 Skat har den 10. marts åbnet for årsopgørelsen for 2013,

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Implementering af reglerne

Implementering af reglerne Sort arbejde L 170 A/B Implementering af reglerne v/ november 2012 Sort Arbejde L 170 B Hvordan implementerer SKAT reglerne? Reglerne findes i lov nr. 590 af 18.juni 2012 Bekendtgørelse nr. 979 af 5/10

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende.

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende. STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation april 2014 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

JURIDISK NYT SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN

JURIDISK NYT SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN JURIDISK NYT NOVEMBER 2013 SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN SIDE 4: Opsigtsvækkende afgørelse fra Højesteret om beviskrav ved udlejers opsigelse af lejeforhold SIDE 6: Seneste ændringer i renteloven

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014 Husleje selskabers benyttelse af kontor eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom Side 1 Husleje selskabers benyttelse af kontor- eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom SKAT er begyndt at

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

GODE RÅD OM... bonus SIDE 1

GODE RÅD OM... bonus SIDE 1 GODE RÅD OM... bonus SIDE 1 Indhold Medarbejderinddragelse 3 Hvem skal være omfattet af ordningen? 3 Kriterier for tildeling 4 Individuel eller kollektiv bonus 4 Ansættelseskontrakt 4 Ændringer af bonusaftalen

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

statsautoriserede revisorer 3-2011

statsautoriserede revisorer 3-2011 statsautoriserede revisorer 3-2011 Diskrimination på arbejdsmarkedet 2 Generalfuldmagter 3 Boligjobplanen 4 Beskatning af aktiviteter og udlodninger fra personale- og kunstforeninger 4 Skattefritagelse

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 CORPORATE FINANCE Fradrag for afholdte rådgiverudgifter til formueadministration i ventureselskaber... 1 Ændret praksis vedrørende vurderingsberetning ved indskud af værdier

Læs mere

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 Af Thorbjørn Helmo Madsen I RevisorManualen finder du de vigtigste regler, satser og beløbsgrænser samlet i et alfabetisk opslagsværk. VERSION

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser - 1 Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver virksomhed i personligt regi, kan vælge at anvende virksomhedsskatteordningen

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

Afskedigelse af medarbejdere

Afskedigelse af medarbejdere Afskedigelse af medarbejdere At afskedige en medarbejder er en vanskelig opgave, som kræver både omtanke og empati. Denne håndbog giver nogle gode råd til, hvordan en afskedigelse gennemføres bedst muligt.

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere