Dette brev indeholder en orientering om ændringerne i danskuddannelsesloven og integrationsloven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette brev indeholder en orientering om ændringerne i danskuddannelsesloven og integrationsloven."

Transkript

1 Notat Til samtlige kommunalbestyrelser og udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge Orienteringsskrivelse om ændringer af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.v. som følge af vedtagelse af lovforslag L 175 i Folketinget den 2. juni Folketinget har den 2. juni 2017 vedtaget lovforslag L 175 om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love (Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge, krav om mellemkommunal aftale ved midlertidig boligplacering af flygtninge i en anden kommune m.v.). Dette brev indeholder en orientering om ændringerne i danskuddannelsesloven og integrationsloven. Ændringsloven og det bagvedliggende lovforslag kan i øvrigt findes på Retsinformation på: juni 2017 Integrationskontor Slotsholmsgade København K Tel Mail Web CVR-nr Sagsbehandler Katrine Westerdahl Skagen Mail Der kan endvidere henvises til nyudstedt bekendtgørelse nr. 901 af 29. juni 2017, som kan findes på Retsinformation på: Sags nr Akt-id Lov nr. 705 af 8. juni 2017 A. Indledning Den daværende regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 17. november 2016 aftale om Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge. Med aftalen er der opnået bred politisk enighed om at gennemføre væsentlige ændringer af den danskuddannelse, der i dag tilbydes voksne udlændinge, således at det erhvervsrettede fokus i danskundervisningen styrkes samtidig med, at uddannelsesområdet som helhed effektiviseres. Nøgleordene er beskæftigelsesfokus, samspil med virksomheder, forenkling og fleksibilitet i tilrettelæggelsen. Lovforslaget gennemfører de initiativer i aftalen Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge, hvis udmøntning kræver lovændring. Side 1/14

2 I forhold til lov om danskuddannelse drejer det sig om, at der den 1. juli 2017 træder regler i kraft, der bl.a. vedrører etablering af en erhvervsrettet begynderundervisning for alle kursister og mulighed for undervisning på tværs af de tre danskuddannelser, samtidig med at tilbud om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning afskaffes. Videre fastsættes der et maksimalt timeloft for kursister under integrationsprogrammet på gennemsnitligt 15 timers danskundervisning om ugen, der etableres et statsligt tilsyn med indplacering af udlændinge på danskuddannelserne, og kommunerne forpligtes til at indgå regionale rammeaftaler om danskuddannelsesopgaven. Herudover indføres et depositum på kr. for udenlandske arbejdstagere, studerende m.v. Fra den 1. januar 2018 etableres der en klippekortsordning til danskuddannelse for udenlandske arbejdstagere, studerende m.v., der indebærer en samlet uddannelsesret på 3½ år inden for en periode på 5 år. Endvidere ændres integrationsloven og danskuddannelsesloven, således at den statslige refusion af kommunalbestyrelsens udgifter til undervisning af udenlandske arbejdstagere og studerende m.v. afskaffes, og refusionsloftet for udgifter til integrationsprogrammet nedsættes fra kr. til kr. per helårsperson. Endelig ændres integrationsloven, således at der fremover stilles krav om mellemkommunal aftale ved midlertidig indkvartering af flygtninge i en anden kommune. B. Enklere og mere erhvervsrettet danskundervisning Som led i bestræbelserne på, at danskuddannelserne understøtter integrationen på arbejdsmarkedet, skal der fremover i undervisningen i endnu højere grad, end det er tilfældet i dag, lægges vægt på beskæftigelsesrelaterede temaer for at opnå sprogkundskaber og viden, der er relevant i forhold til det danske arbejdsmarked. Det indebærer, at hele undervisningsforløbet på danskuddannelserne gøres erhvervsrettet, at arbejdsmarkedsrettet danskundervisning afskaffes, at der etableres en begynderundervisning for alle nyankomne udlændinge, og at der kan etableres fælles undervisningsforløb for at styrke kursisternes forståelse af og sproglige forudsætninger for at kunne begå sig på arbejdsmarkedet og øge den enkelte kursists motivation for at søge og finde et job. B.1 Erhvervsretning af danskuddannelserne Sprogcentrene underviser allerede i dag i et vist omfang i arbejdsmarkedsforhold og beskæftigelsesrelevante temaer. Med lovændringen præciseres det i danskuddannelseslovens 3, stk. 1, at undervisning i arbejdsmarkedsforhold sammen med undervisning i kultur og samfundsforhold skal være et gennemgående element på de tre danskuddannelser. Side 2/14

3 I tilknytning til lovændringen ændres mål og indhold for danskuddannelserne som beskrevet i fagbilagene til bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (danskuddannelsesbekendtgørelsen). Desuden vil indholdet af modultestene blive revideret af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Erhvervsretningen af danskuddannelserne træder i kraft den 1. juli Kursister, der allerede er i gang med en danskuddannelse på tidspunktet for lovens ikrafttræden færdiggør dog det igangværende modul i overensstemmelse med de tidligere fagbeskrivelser i bilag 1 til danskuddannelsesbekendtgørelsen. B.2 Etablering af begynderundervisning og afskaffelse af arbejdsmarkedsdansk Efter de hidtil gældende regler blev flygtninge og familiesammenførte tilbudt ordinær danskuddannelse, jf. danskuddannelseslovens 2, stk. 2, mens udenlandske arbejdstagere og studerende m.v. blev tilbudt arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Med lovændringen afskaffes arbejdsmarkedsrettet danskundervisning som et selvstændigt undervisningstilbud til udenlandske arbejdstagere og studerende m.v., og denne gruppe kursister visiteres direkte ind på en af de ordinære danskuddannelser. Med lovændringen skal undervisningen på modul 1 og 2 på danskuddannelse 1, 2 og 3 indledes med en begynderundervisning med særlig vægt på mundtlige og beskæftigelsesrettede sprogkundskaber, jf. danskuddannelseslovens 3, stk. 7. Formålet med at etablere en begynderundervisning er at sikre, at danskuddannelsen helt fra start bidrager til at skabe fundamentet for integration på arbejdsmarkedet. Den øgede vægt på mundtlige færdigheder sigter mod, at den nyankomne udlænding hurtigst muligt kan gøre sig forståelig på mundtlig dansk på en arbejdsplads. Beskæftigelsesrettede sprogkundskaber kan fx være navne på arbejdsredskaber, tiltaleformer og pausesamtaler på en arbejdsplads, sprogbrug knyttet til en ansættelsessamtale og generelt undervisning, der er bygget op omkring beskæftigelsesrelevant viden og kommunikation, fx information om mødekultur, hygiejne på en arbejdsplads m.v. Begynderundervisningen tilbydes alle nyankomne udlændinge, der indplaceres på modul 1 eller 2 på en af de 3 danskuddannelser. Indplaceringen sker som hidtil på baggrund af en pædagogisk vurdering af den enkelte udlændings forudsætninger og mål med uddannelsen, jf. 6, stk. 3, i danskuddannelsesloven. Side 3/14

4 Indhold og mål for begynderundervisningen er fastlagt i fagbeskrivelserne for den enkelte danskuddannelse, jf. bilag 1 til bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Modultest på modul 1 og 2 tilpasses i overensstemmelse hermed. Etableringen af en begynderundervisning ændrer ikke på kravet om at bestå modultest. Begynderundervisningen med vægt på mundtlige og beskæftigelsesrettede sprogkundskaber træder i kraft den 1. juli 2017 og kursister, der påbegynder danskuddannelse fra den 1. juli 2017 og derefter, vil således blive tilbudt denne undervisning. Kursister, der har påbegyndt danskuddannelsen før den 1. juli 2017, vil fortsætte undervisningen i overensstemmelse med de hidtil gældende fagbeskrivelser, idet de vil blive testet herefter. Der vil således i en overgangsperiode på de enkelte sprogskoler være kursister, der undervises efter to forskellige fagbeskrivelser. Kursister, der er påbegyndt arbejdsmarkedsrettet danskundervisning inden den 1. juli 2017, skal af udbyder af danskuddannelse ved lovens ikrafttræden indplaceres på den danskuddannelse og det modul, der svarer til den enkeltes forudsætninger og mål med uddannelsen, jf. 6, stk. 3, i danskuddannelsesloven. B.3 Fælles undervisningsforløb Efter danskuddannelseslovens 3, stk. 8, kan danskuddannelsen fremover tilrettelægges med fælles undervisningsforløb på tværs af de tre danskuddannelser og på tværs af moduler, når udbyderen af danskuddannelse skønner det fagligt eller pædagogisk hensigtsmæssigt. Det er udbyder af danskuddannelse, der skal vurdere, om danskuddannelserne bør tilrettelægges med fælles undervisningsforløb. Der kan fx arrangeres fælles undervisning mellem kursister på danskuddannelse 1 og 2 og mellem danskuddannelse 2 og 3. Det vil ligeledes være muligt at gennemføre fælles undervisning mellem kursister på forskellige moduler på samme danskuddannelse, fx fælles undervisning for kursister på Danskuddannelse 2, modul 2 og 3. Formålet med lovændringen er at give udbyderne øget fleksibilitet ved tilrettelæggelse af undervisningen og bedre muligheder for at tilrettelægge en effektiv og beskæftigelsesrettet undervisning, herunder bedre muligheder for at udnytte lokaler og lærerressourcer samt mulighed for at arrangere fælles forløb, fx besøg på lokale virksomheder. Udgangspunktet er dog fortsat, at undervisningen gennemføres som modulundervisning på de tre danskuddannelser. Side 4/14

5 Ændringen træder i kraft den 1. juli B.4 Fastsættelse af timeloft på 15 timer Efter danskuddannelseslovens 4, stk. 3, skal danskuddannelse for I-kursister udgøre gennemsnitligt maksimalt 15 timer pr. uge beregnet inden for det igangværende modul. Ved beregning af en time forstås i denne sammenhæng en undervisningslektion af 45 minutter. Timeloftet på gennemsnitligt 15 timer ugentligt gælder for I-kursister på alle tre danskuddannelser. Der er tale om tilbudte undervisningslektioner. Det påhviler udbydere af danskuddannelse at planlægge undervisningen af I- kursister inden for timeloftet. Efter danskuddannelsesbekendtgørelsens 4, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen efter ansøgning dog beslutte at fravige timeloftet på gennemsnitligt 15 ugentlige timer, når udbyderen vurderer, at flere danskundervisningstimer kan kompensere for særlige forhold hos kursisten, og dermed sætte den pågældende i stand til at gennemføre danskuddannelsen. Det er en betingelse for fravigelse af timeloftet, at kursisten over for kommunalbestyrelsen, i form af lægeerklæring eller lignende, dokumenterer de særlige forhold, herunder handicap eller lignende, der gør det vanskeligt for kursisten at gennemføre danskuddannelsen inden for timeloftet. Ændringen træder i kraft den 1. juli B.5. Differentierede modultakster til understøttelse af virksomhedsforlagt danskundervisning Det følger af danskuddannelseslovens 13, stk. 2, at kommunalbestyrelsen yder tilskud til udbydere af danskuddannelse efter takster pr. modul. Modultakstens størrelse aftales mellem kommunalbestyrelsen og sprogcenteret, jf. 13, stk. 3. Med bestemmelsen i danskuddannelseslovens 13, stk. 5, får kommunalbestyrelsen og sprogcenteret mulighed for at aftale differentierede modultakster, herunder for undervisning, der finder sted på en virksomhed eller en uddannelsesinstitution. Ændringen skal ses i lyset af, at virksomhedsforlagt danskundervisning kan være mere omkostningstung end almindelig holdundervisning på sprogentre, bl.a. undervises der typisk færre kursister sammen og lærernes transporttid til og fra virksomheden indgår i undervisningstiden. Med ændringen er der fx mulighed for at aftale én takst for den undervisning, der foregår på sprogcenteret og en anden takst for den undervisning, der foregår på en arbejdsplads. Side 5/14

6 Ændringen træder i kraft den 1. juli C. Bedre styring af danskuddannelserne C.1. Tilsyn med indplacering på danskuddannelse og modul Med lovændringen etableres et tværgående statsligt tilsyn med sprogskolernes indplacering af kursisterne på danskuddannelse, som skal supplere det kommunale tilsyn med udbyderne af danskuddannelse. Det statslige tilsyn placeres hos SIRI og skal på tværs af kommunerne føre tilsyn med udbydernes indplacering af udlændinge på danskuddannelse og modul. Formålet er at give staten adgang til ved stikprøver at sikre, at indplacering af kursister sker i overensstemmelse med danskuddannelsesloven, herunder at indplaceringen sker på det rette sproglige niveau i forhold til den enkelte udlændings forudsætninger og mål med undervisningen, jf. danskuddannelseslovens 6, stk. 4. Det kan oplyses, at Udlændinge- og Integrationsministeriet, på grundlag af styrelsens tilsyn, senest ultimo 2018 foretager en vurdering af, om der er behov for at foretage en justering af reglerne på området, herunder præcisere kravene til udbydernes indplacering af udlændinge på danskuddannelserne og moduler samt præcisere de udarbejdede retningslinjer for visitering. Lovændringen træder i kraft den 1. juli C.2. Præcisering af udbudsregler For at etablere sig som udbyder af danskuddannelse er det en betingelse, at der mellem kommunalbestyrelsen og udbyder indgås en driftsaftale. Det gælder dog ikke kommunale sprogcentre. Med lovændringen tydeliggøres det i danskuddannelseslovens 10, stk. 5, at udbud om danskuddannelse skal behandles efter reglerne i udbudsloven, som indeholder de nærmere regler om offentlige indkøb af varer og tjenesteydelser m.v. Lovændringen har til formål at sikre, at kommunerne på danskuddannelsesområdet er opmærksomme på, at danskuddannelsesopgaven skal sendes i udbud i overensstemmelse med reglerne i udbudsloven. Det betyder, at kommunalbestyrelsen i visse situationer er forpligtet til at sende en opgave om danskuddannelse i udbud og dermed fx ikke kan fortsætte med den samme udbyder i flere efterfølgende kontraktperioder uden, at opgaven har været i udbud, men at der dog gælder særlige regler for kontrakter under tærskelværdien. En kommunalbestyrelse, der ønsker selv at drive et sprogcenter, jf. danskuddannelseslovens 10, stk. 1, nr. 1, skal dog fortsat ikke sende opgaven i udbud. Det fremgår af aftalen om Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge, at der skal ske offentliggørelse af statistik for afregningspriser og Side 6/14

7 benchmarking. Udlændinge- og Integrationsministeriet har udarbejdet et standardformat til brug for indberetning af afregningspriser. Indberetningen kan ske med hjemmel i danskuddannelseslovens 18, stk. 1. Lovændringen træder i kraft den 1. juli C.3. Regionale rammeaftaler Efter danskuddannelseslovens 19 a, stk. 1, får kommunerne i hver region pligt til at udarbejde regionale rammeaftaler mindst hvert fjerde år for at sikre, at kommunerne koordinerer og samarbejder om danskuddannelsestilbuddene på tværs af kommunegrænserne. Formålet er, at alle kommuner skal være i stand til at tilbyde en omkostningseffektiv danskuddannelse af høj kvalitet. Derudover er formålet at sikre åbenhed om kommunernes uddannelseskapacitet, omkostninger og fremtidige uddannelsesbehov, og at sikre, at kommunernes samlede ekspertise og ressourcer anvendes på den mest effektive måde. Rammeaftalerne skal indgås mindst hvert fjerde år og kan drøftes og suppleres efter behov. Kommunerne i de enkelte regioner skal dog senest den 1. juli 2021 indsende de første indgåede regionale rammeaftaler til SIRI. Kommunalbestyrelserne skal tidsmæssigt planlægge udarbejdelsen af rammeaftalen, så aftalen giver mening fx i forhold til udarbejdelse af udbud af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Efter danskuddannelseslovens 19 a, stk. 2, skal rammeaftalen offentliggøres og sendes til SIRI, bl.a. med henblik på at bidrage til et overblik på statsligt niveau over kapaciteten af danskuddannelsestilbuddene fordelt over regionerne. Det fremgår af danskuddannelsesbekendtgørelsens 20, at rammeaftalen skal beskrive det regionale udbud af danskuddannelse og den forventede udvikling, herunder i kursistgrundlaget. Rammeaftalen skal også beskrive mulighederne for et tværkommunalt samarbejde på danskuddannelsesområdet i regionen, fx i forhold til et fælles udbudsrunder. Lovændringen træder i kraft den 1. juli D. Reduktion af frafald på danskuddannelserne Det indgår i aftalen om Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge, at der skal iværksættes tiltag, der kan bidrage til at reducere kursisternes frafald fra danskuddannelserne. Tiltagene omfatter dels et klippekort til danskuddannelse for udenlandske arbejdstagere, studerende m.fl., dels et depositum for arbejdstagere, studerende m.fl. på kr. ved påbegyndelse af et modul. Side 7/14

8 D.1 Klippekort til danskuddannelse Formålet med klippekortet er dels at give udenlandske arbejdstagere, studerende m.fl. et øget incitament til at gennemføre danskuddannelsen inden for en tidsmæssig afgrænset periode, dels at begrænse fravær fra undervisningen. Som følge af forslaget får udlændinge omfattet af ordningen tildelt et klippekort med op til 6 klip. Kursister, der ved uddannelsesstart indplaceres på et højere modul end modul 1, vil kun få tildelt et antal klip svarende til de resterende moduler på danskuddannelsen. Hvert klip er tidsnormeret, og en kursist har en samlet uddannelsesret på op til 3½ år svarende til 42 måneder. Klippekortet har en samlet gyldighedsperiode på 5 år. Klippekortet giver gruppen af selvforsørgende kursister mulighed for at holde pauser i undervisningsforløbet fx i forbindelse med intensive arbejdsperioder, udlandsophold, sygdom eller barsel. Pauserne kan holdes efter bestået modultest forud for, at et nyt modul påbegyndes. Medmindre kursisten holder pause, foretages der automatisk et nyt klip, når tidsnormeringen for det enkelte klip udløber. En kursist, der ikke består modultesten inden for den periode, modulet er tidsnormeret til, vil kunne fortsætte undervisningen på det efterfølgende klip og her aflægge modultest. Når en modultest er bestået, bortfalder de måneder, der måtte restere på klippet. Det betyder, at en kursist, der bruger mere end et klip til at bestå modultesten, vil have færre klip til de efterfølgende moduler. Klippekortet træder i kraft den 1. januar Se afsnit H om overgangsregler, der gælder for perioden fra lovens ikrafttræden den 1. juli 2017 og indtil klippekortsordningen får virkning. I forbindelse med klippekortets ikrafttræden udsender Udlændinge- og Integrationsministeriet et informationsbrev med fokus på klippekortet. D.2 Depositum Danskuddannelse til voksne udlændinge har hidtil været vederlagsfri. Med lovændringen indføres der i danskuddannelseslovens 14, stk. 4, et depositum på kr. for S-kursister, dvs. for udenlandske arbejdstagere, studerende m.v. Au-pair personer er dog ikke forpligtet til at betale depositum, jf. 14, stk. 4, 2. pkt. Formålet med depositummet er at sikre, at tilmeldte S-kursister har et reelt ønske om at følge undervisningen. Det er forventningen, at et depositum vil nedbringe antallet af udlændinge, der enten ikke afslutter et påbegyndt uddannelsesmodul eller helt udebliver fra undervisningen. Side 8/14

9 Det er sprogcenteret, der opkræver depositummet hos kursisten. Det sker, når sprogcenteret har modtaget henvisningen til danskuddannelse fra kommunen. Når depositummet er indbetalt, foretager sprogcenteret en indplacering af den enkelte udlænding på modul og danskuddannelse, jf. danskuddannelseslovens 6, stk. 3. Kursisten kan ikke påbegynde undervisningen, før depositummet er betalt, jf. 11, stk. 3 i bekendtgørelse om danskuddannelse. Depositummet betales per modul. Kursisten behøver dog ikke foretage en ny indbetaling forud for hvert modul, idet udgangspunktet er, at beløbet forbliver indbetalt. Sprogcenteret registrerer indbetalinger og udbetalinger. Kursisten kan få depositummet tilbagebetalt, når kursisten har afsluttet det modul, kursisten er henvist til, jf. danskuddannelsesloven 14, stk. 5. Det fremgår af danskuddannelsesbekendtgørelsens 11, at kursisten kan få depositummet tilbagebetalt, når 1) kursisten har bestået modultesten for det modul, kursisten er henvist til, 2) kursisten har bestået den afsluttende prøve for danskuddannelse, 3) kursisten ikke længere er berettiget til danskuddannelse eller 4) kursisten ønsker at ophøre med danskuddannelsen. Ændringen træder i kraft den 1. juli Forpligtelsen til at betale depositum gælder for S-kursister, der henvises til danskuddannelse for første gang den 1. juli 2017 eller derefter. Den IT-baserede systemunderstøttelse af depositumsindbetalingerne forventes først at fungere fra den 1. september S-kursister, der i perioden fra den 1. juli 2017 til den 31. august 2017 ikke har kunnet indbetale depositum på grund af manglende systemunderstøttelse på sprogcenteret, skal foretage indbetalingen umiddelbart efter den 1. september. De pågældende kursister kan i disse tilfælde påbegynde undervisningen, selvom de ikke har betalt depositum. E. Målretning af den statslige finansiering af danskuddannelserne Med lovændringen nedjusteres for det første rådighedsloftet fra kr. til kr. pr. helårsperson for de udgifter til integrationsprogrammer til flygtninge og familiesammenførte, som kommunerne kan få refusion for. Derudover afskaffes den direkte refusion til kommunerne for udgifter til danskuddannelse under introduktionsforløbet efter integrationslovens 45, stk. 5. Lovændringen indebærer derudover, at den statslige refusion for udgifter til danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere og studerende m.v. afskaffes. Det indebærer, at både refusionen for danskuddannelse som led i et introduktionsfor- Side 9/14

10 løb efter integrationsloven og refusionen for udgifter til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven afskaffes. Derudover ophæves refusionsbestemmelsen i danskuddannelseslovens 15 i sin helhed., så der ikke længere vil være adgang til refusion for danskuddannelsesudgifter til grænsependlere. I tilfælde, hvor danskuddannelsesretten forlænges ud over perioden for et integrationsprogram eller introduktionsforløb, og at der heller ikke længere vil være refusion for danskuddannelsesudgifter til mindreårige udlændinge og danske statsborgere, som tilbydes danskuddannelse. Da området er budgetgaranteret, vil kommunerne under ét fortsat blive fuldt kompenseret for udgifterne til området. Lovændringen træder i kraft den 1. januar F. Øvrige tilpasninger af danskuddannelsesloven og integrationsloven F.1. Tydeliggørelse af målgrupper og uddannelsesperioder for danskuddannelse Danskuddannelsestilbud til voksne udlændinge reguleres primært i danskuddannelsesloven, men også til en vis grad i integrationsloven, og der er et tæt samspil mellem disse to love. Løbende ændringer har dog medført, at begrebsanvendelse, målgruppeafgrænsning og beregning af tidsperioder for dansktilbud ikke har udviklet sig helt konsistent i de to love. Med lovændringen gennemføres derfor justeringer i både danskuddannelsesloven og integrationsloven med henblik på, at danskuddannelsesretten for den enkelte tydeliggøres. I danskuddannelsesloven er indført en sondring mellem integrationskursister (Ikursister) og selvforsørgerkursister (S-kursister), og der er i 2 c og 2 d, indsat bestemmelser, der nærmere definerer de to målgrupper på baggrund af opholdsgrundlag. Med lovændringen er den samlede uddannelsesperiode for både I- og S-kursister fremover op til 5 år, og starttidspunktet for beregning af perioden er det samme, nemlig det tidspunkt, hvor udlændingen kan påbegynde danskuddannelsen efter at være blevet henvist hertil af kommunen, hvilket normalt er senest 1 måned efter ankomsten til kommunen. Ensretningen af den 5-årige uddannelsesperiode er gennemført ved indsættelse af nye bestemmelser i danskuddannelsesloven og ved en justering i integrationslovens 21 og 24 d om danskuddannelse som led i et integrationsprogram eller et introduktionsforløb. Side 10/14

11 Undervisningstilbuddet for begge målgrupper vil omfatte en af de 3 ordinære danskuddannelser efter danskuddannelseslovens 3. Ændringerne træder i kraft den 1. juli Det bemærkes, at med indførelsen af en klippekortsmodel pr. 1. januar 2018 vil S-kursisters undervisningsret være på op til 3 ½ år inden for den 5-årige periode, se afsnit D.1. ovenfor. G. Krav om mellemkommunal aftale ved midlertidig indkvartering af flygtninge i en anden kommune Den integrationsansvarlige kommune er efter reglerne i integrationsloven forpligtede til at sørge for boliger til nye flygtninge, som boligplaceres til den enkelte kommune, herunder en permanent bolig, når det er muligt efter, at kommunen har overtaget ansvaret for flygtningen. Indtil det er muligt at anvise en permanent bolig, skal kommunen anvise flygtningen et midlertidigt opholdssted, jf. integrationslovens 12, stk. 6. Efter de hidtil gældende regler behøvede det midlertidige opholdssted ikke at være i den kommune, hvortil den pågældende flygtning er visiteret og skal have anvist en permanent bolig. Med lovændringen kan indkvartering på midlertidige opholdssteder alene ske i en anden kommune, såfremt der foreligger en aftale herom mellem den integrationsansvarlige kommune og den kommune, hvor opholdsstedet er beliggende. Herved sikres det, at den kommune, hvor indkvarteringsstedet er beliggende, er indforstået med beslutningen herom, at kommunerne har fleksibilitet til at benytte midlertidige opholdssteder på tværs af kommunegrænser, og at kommuner fremover vil være informeret om, hvorvidt flygtninge, som en anden kommune har integrationsansvaret for opholder sig i kommunen. Lovændringen træder i kraft den 1. juli H. Overgangsbestemmelser H.1. Overgangsbestemmelse vedrørende udlændinge, som den 1. juli 2017 allerede er indplaceret på et modul Udlændinge, som på tidspunktet for lovens ikrafttræden er indplaceret på et modul, færdiggør det igangværende modul i overensstemmelse med fagbeskrivelserne i bilag 1 til bekendtgørelse nr. 981 af 28. juni 2016 om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. udstedt i medfør af den hidtil gældende danskuddannelseslovs 3, stk. 9. Fagbeskrivelserne for danskuddannelserne i bilag 1 i den nævnte bekendtgørelse indeholder bl.a. en beskrivelse af mål og indhold af undervisningen på de enkelte Side 11/14

12 moduler. Undervisningen på danskuddannelserne finder sted på baggrund af disse fagbeskrivelser. Udlændinge, som på tidspunktet for lovens ikrafttræden er midt i et modulforløb, vil desuden blive undervist efter de hidtil gældende fagbeskrivelser for danskuddannelserne, jf. bilag 1, ligesom de vil blive modultestet efter disse fagbeskrivelser. Det gælder både I-kursister og S-kursister. De pågældende kursister bliver således ikke omfattet af reglerne om begynderundervisning og den generelle erhvervsretning af danskuddannelserne, før de den 1. juli 2017 eller derefter påbegynder et nyt modul. Der henvises til overgangsbestemmelsen i lovens 5, stk. 1. H.2. Overgangsbestemmelse vedrørende S-kursisters ret til danskuddannelse i perioden fra den 1. juli 2017 til klippekortsordningen får virkning Følgende S- kursister har i en overgangsperiode ret til danskuddannelse i op til 3 år, efter den pågældende første gang kunne påbegynde danskuddannelsen: 1) S-kursister, som den 1. juli 2017 allerede deltager i en danskuddannelse, 2) S-kursister, som i perioden fra den 1. juli 2017 og frem til den 1. januar 2018 henvises til en danskuddannelse og 3) S-kursister, som den 1. juli 2017 modtager tilbud om 250 timers arbejdsmarkedsrettet danskundervisning i højst 1 år og 6 måneder og i forbindelse med lovens ikrafttræden indplaceres på en danskuddannelse. Nr. 1 vedrører således S-kursister, som på tidspunktet for lovens ikrafttræden allerede deltager i en danskuddannelse. Det vil sige kursister, som før den 1. juli 2017 har afsluttet arbejdsmarkedsrettet danskundervisning og i umiddelbar forlængelse heraf har påbegyndt en danskuddannelse, jf. den hidtil gældende danskuddannelseslovs 2 c, stk. 3. S-kursister, som forud for tidspunktet for lovens ikrafttræden den 1. juli 2017 har påbegyndt en danskuddannelse, og som i forbindelse med lovens ikrafttræden den 1. juli 2017 fx er syge eller på barsel, er omfattet. Nr. 2 vedrører S-kursister, som i perioden fra lovens ikrafttræden og frem til den 1. januar 2018 henvises til en danskuddannelse, jf. danskuddannelseslovens 6. Der er altså her tale om S-kursister, som endnu ikke har deltaget i et danskuddannelsestilbud. Nr. 3 vedrører S-kursister, som på tidspunktet for lovens ikrafttræden modtager tilbud om 250 timers arbejdsmarkedsrettet danskundervisning i medfør af den hidtil gældende bestemmelse i danskuddannelseslovens 2, stk. 1, og i forbindelse med lovens ikrafttræden indplaceres på en danskuddannelse. Sprogcentrene skal således i forbindelse med lovens ikrafttræden foretage en indplacering på Side 12/14

13 danskuddannelse af S-kursister, der modtager arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Indplaceringen skal ske på baggrund af en pædagogisk vurdering af den enkelte udlændings forudsætninger og mål med uddannelsen, jf. danskuddannelseslovens 6, stk. 3. De nævnte S-kursister har ret til danskuddannelse i op til 3 år efter den pågældende første gang kunne påbegynde danskuddannelsen. Herved videreføres den hidtil gældende retsstilling, hvorefter arbejdstagere, studerende m.v. efter den hidtil gældende danskuddannelseslovs 2 c, stk. 3, har ret til op til 3 års danskuddannelse, for disse specifikke grupper. Starttidspunktet for uddannelsesperioden beregnes som hidtil. Der henvises til overgangsbestemmelsen i lovens 5, stk. 2. H.3. Overgangsbestemmelser for S-kursister, der får forlænget den 3-årige uddannelsesperiode De hidtil gældende regler i danskuddannelseslovens 2, stk. 5, om forlængelse på baggrund af sygdom og barsel m.v. videreføres i en overgangsperiode fra lovens ikrafttræden den 1. juli Forlængelsesmuligheden gælder frem til, at S- kursisten efter den 1. januar 2018 indplaceres på et nyt modul, eller den pågældende afslutter det prøvebærende modul, eller ikke har mere danskuddannelsesret. Det bemærkes, at denne forlængelsesmulighed bortfalder for S-kursisters vedkommende, når klippekortsordningen m.v. den 1. januar 2018 træder i kraft. Herudover videreføres kommunalbestyrelsens adgang til at beslutte, at S- kursister, som ikke har påbegyndt eller afsluttet danskuddannelsen inden for uddannelsesperioden, fortsat skal have tilbud om danskuddannelse. Forlængelsesmuligheden gælder frem til, at S-kursisten efter den 1. januar 2018 indplaceres på et nyt modul eller den pågældende afslutter det prøvebærende modul eller ikke har mere danskuddannelsesret. Der henvises til overgangsbestemmelserne i lovens 5, stk. 3 og 4. H.4. Overgangsbestemmelse vedrørende klippekortet og S-kursisters ret til danskuddannelse pr. 1. januar 2018 S-kursister, der den 1. januar 2018 allerede er i gang med en danskuddannelse, vil i perioden efter den 1. januar 2018 blive omfattet af klippekortsordningen og de tilknyttede bestemmelser, når den pågældende henvises til et nyt modul. Det forventes, at alle S-kursister vil være tildelt et klippekort medio Der henvises til overgangsbestemmelsen i lovens 5, stk. 5. Side 13/14

14 H.5. Overgangsbestemmelse vedrørende midlertidig indkvartering af flygtninge i en anden kommune Ændringen af integrationslovens 12, stk. 6, hvorefter indkvartering på midlertidige opholdssteder alene kan ske i en anden kommune, såfremt der foreligger en aftale herom mellem den integrationsansvarlige kommune og den kommune, hvor opholdsstedet er beliggende, træder i kraft den 1. juli For flygtninge, som kommunen har anvist et midlertidigt opholdssted i en anden kommune inden den 1. juli 2017, har lovændringen virkning fra og med den 1. januar Det indebærer, at allerede anviste indkvarteringer på midlertidige opholdssteder i en anden kommune ikke kan videreføres fra den 1. januar 2018, medmindre kommunerne forinden har indgået aftale herom. De berørte kommuner har således en indretningsperiode på minimum seks måneder til enten at finde en permanent bolig eller et andet midlertidigt opholdssted til de pågældende flygtninge, eller indgå aftale om fortsat indkvartering med den kommune, hvor opholdsstedet er beliggende. Der henvises til overgangsbestemmelsen i lovens 5, stk. 5. Spørgsmål vedrørende lovændringerne bedes indsendt pr. til Med venlig hilsen Lars von Spreckelsen-Syberg Kontorchef Side 14/14

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love LOV nr 705 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-12098 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 175 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 175 Folketinget Lovforslag nr. L 175 Folketinget 2016-17 Fremsat den 29. marts 2017 af udlændinge- og integrationsminister (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Læs mere

Udkast til. Forslag. til

Udkast til. Forslag. til 3. februar 2017 Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love (Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge, krav

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Social- og Beskæftigelsesudvalget Drøftelse Opfølgning på byrådsbehandling af "Forslag fra EL om at danskundervisningen på Lærdansk ikke skal genudbydes" SOCIALE FORHOLD

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 23. maj 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. I medfør af 2 e, stk. 4, 2 a, stk. 5, 2 f, stk. 4, 3, stk. 11, 5, stk. 3, 2. pkt., 6, stk. 6, 6a, stk. 6, 9, stk. 4, 10, stk. 6, 11, stk. 3,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. LBK nr 1128 af 13/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr.2017-14168 Senere ændringer

Læs mere

1. Uddannelsesretten. Til kommunalbestyrelser og udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

1. Uddannelsesretten. Til kommunalbestyrelser og udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Til kommunalbestyrelser og udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Dato: 25. februar 2005 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2004/5123-10 Sagsbeh.: ML Fil-navn: Informationsbrev 1, 2005

Læs mere

Dette brev indeholder en orientering om ændringerne af repatrieringsloven og udlændingeloven.

Dette brev indeholder en orientering om ændringerne af repatrieringsloven og udlændingeloven. Til samtlige kommuner Orienteringsskrivelse om ændringer af repatrieringsloven og udlændingeloven som følge af vedtagelse af lovforslag L 174 i Folketinget den 2. juni 2017 Folketinget har den 2. juni

Læs mere

TOPARTS OG TREPARTSAFTALER

TOPARTS OG TREPARTSAFTALER TOPARTS OG TREPARTSAFTALER - FOKUS PÅ JOB OG DANSKUDDANNELSE Uddannelsesforbundets høring på Christiansborg den 21. april 2016 Oplæg ved chefkonsulent Birger Mortensen, KL Markant stigning i antal flygtninge

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. LBK nr 772 af 10/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.90M.541 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1871 af

Læs mere

Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner

Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner Dato: 9. oktober2003 Kontor: 1. integrationskontor J. nr.: 2003/5123-8 Sagsbeh.: ml Fil-navn:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Lovforslag nr. L 64 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Lovforslag nr. L 64 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 64 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. november 2009 af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af lov om danskuddannelse

Læs mere

Spørgsmål 1: Vil kommunen stadig sende danskundervisning i udbud, for voksne udlændinge?

Spørgsmål 1: Vil kommunen stadig sende danskundervisning i udbud, for voksne udlændinge? Notat Side 1 af 7 Til Til Medlem af Byrådet Knud N. Mathiesen (DF) Orientering Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra DF om danskundervisning til udlændinge Spørgsmål 1: Vil kommunen stadig sende danskundervisning

Læs mere

Lov nr. 375 af 28. maj om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl.

Lov nr. 375 af 28. maj om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl. Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse og kommuner Dato: 28. juni 2004 Kontor: 1. integrationskontor J. nr.: 2004/5123-10 Sagsbeh.: jel Fil-navn: Info.3/2004

Læs mere

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. GÆLDENDE Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Nr. 9128 af 20. marts 2014 Undervisningsministeriet Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Forord Denne vejledning

Læs mere

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven N O TAT til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet Integrationsloven Krav om 37 timers tilbud for ægtefælleforsørgede INL 17 og 24 c, stk. 5 Hvis ægtefælleforsørgede modtager beskæftigelsesrettede

Læs mere

Høringssvar til lovforslag om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen, målretning af danskundervisning

Høringssvar til lovforslag om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen, målretning af danskundervisning Til Arbejdsmarkedsstyrelsen 13.09.2013 Høringssvar til lovforslag om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen, målretning af danskundervisning Dansk Flygtningehjælp har d.2.september 2013 modtaget udkast

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 1 sur 8 8/11/2007 10:54 LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Accession A20060025929 Entydig dokumentidentifikation

Læs mere

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1:

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2009/16143 Dato: 16-12-2009 Sag: Indsatsområder for integration i 2010 Sagsbehandler: Hanne Stausgaard Integrationskonsulent Indhold 1. Kommunens opgaver efter

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt BILAG ad spm. nr. 24 (L 189) Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2016/2333 Ændringsforslag

Læs mere

Sagsnr.: Dok.nr.: Danskundervisningen i Mor/barn ordningen

Sagsnr.: Dok.nr.: Danskundervisningen i Mor/barn ordningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Integrationskontoret NOTAT Dato: 19-03-2007 Sagsnr.: 2007-13425 Dok.nr.: 2007-85075 Danskundervisningen i Mor/barn ordningen Historik 1/1 2000 blev der etableret

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-000899 Ændringsforslag til L 198 til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

Samarbejdsaftale Danskuddannelse til voksne udlændinge 2018

Samarbejdsaftale Danskuddannelse til voksne udlændinge 2018 Samarbejdsaftale Danskuddannelse til voksne udlændinge 2018 mellem Køge Kommune, Stevns Kommune og Center for Dansk og Integration 1. Samarbejdsaftalens parter Denne samarbejdsaftale er indgået mellem:

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Juni 2011 Indhold 1 Introduktion 5 1.1 Danskuddannelseslovens formål 5 1.2 Danskuddannelsesloven i samspil med integrationsloven 6 1.3 Retsgrundlag

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P00-1-15 Dato: 30.1.2015 Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 På grund af det ekstraordinære

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl.

Tilsyn med danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl. Tilsyn med danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl. Rapport Styrelsen for International Rekruttering og Integration 1. december 2016 1 Indhold 1. Indledning:... 3 2. Udviklingen på området siden

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (sab@uibm.dk og sox@uibm.dk) DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet integrationsprogram

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 1. Aftalen er indgået i henhold til 10, stk. 3 i Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. mellem Viborg Kommune, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Udkast af 1. september 2006 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Reform

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning NOTAT Dato: 2008-10-31 Kontor: Integration J.nr.: 2007/5147-35 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: projektbeskrivelse Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 140 - Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 140 - Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 140 - Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 3. marts 2009 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5100-12 Sagsbeh.: JEL Fil-navn: Høringsnotat, L 140 Notat om

Læs mere

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger Til: Økonomiudvalget Fra: Forvaltningen Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger 13. november 2014 Furesø Kommune modtager 31 flygtninge i 2014. Oprindelig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven, lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven, lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. februar 2011 af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven, lov

Læs mere

Fastholdelse og Rekruttering

Fastholdelse og Rekruttering Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 70 Bilag 2 Offentligt L I G E S T I L L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G November 2013 Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016

Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016 Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016 Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af integrationsloven

Læs mere

Udkast til. bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Udkast til. bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge Udkast til bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge I medfør af 9, 10, stk. 7, og 12, stk. 7, i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7.

Læs mere

Kontoret for Indkvarteringsvilkår. Vejledning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen. 1. Indledning

Kontoret for Indkvarteringsvilkår. Vejledning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen. 1. Indledning Kontoret for Indkvarteringsvilkår Vejledning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen 1. Indledning 2. oktober 2017 Udlændingestyrelsen Kommunerne har ansvaret for integration af de flygtninge,

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g

Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 64 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om danskuddannelse

Læs mere

Notat om boligplacering

Notat om boligplacering Lene Mølgaard Kristensen & Bente Bondebjerg d. 3.november 2016 Notat om boligplacering Indledning Med det stigende pres på kommunerne i forhold til at boligplacere flygtninge er der for Dansk Flygtningehjælps

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl.

Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl. Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og driftsansvarlige kommuner Dato: 17. december 2003 Kontor: 1.i J. nr.: 2003/5123-8 Sagsbeh.: ml Fil-navn:

Læs mere

Udkast. Tillægsbetænkning

Udkast. Tillægsbetænkning Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2015-16 Tillægsbetænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 1.

Læs mere

Orientering: Sprogcenter Aalborgs årsrapport 2014

Orientering: Sprogcenter Aalborgs årsrapport 2014 Punkt 4. Orientering: Sprogcenter Aalborgs årsrapport 2014 2015-016886 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering Sprogcenter Aalborgs Årsrapport 2014. kl.

Læs mere

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014 Notat vedr. kommunekvoter for flygtninge Baggrund Udlændingestyrelsen udmelder hvert år landstal for flygtninge. Landstallene er et skøn over det antal flygtninge, som vil få opholdstilladelse i Danmark

Læs mere

Lovændringen er trådt i kraft den 1. april 2016 og har virkning for ret til ydelse fra den 1. juli 2016.

Lovændringen er trådt i kraft den 1. april 2016 og har virkning for ret til ydelse fra den 1. juli 2016. Til samtlige kommuner Orienteringsskrivelse om lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse

Læs mere

2015/1 TBL 189 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli Tillægsbetænkning. over. [af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg)]

2015/1 TBL 189 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli Tillægsbetænkning. over. [af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg)] 2015/1 TBL 189 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 1. juni 2016 Tillægsbetænkning

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 189 Folketinget

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 189 Folketinget Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2015-16 Tillægsbetænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 1. juni 2016 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af integrationsloven

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger Til udlændinge- og Integrationsministeriet 13.10.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af integrationsloven og danskuddannelsesloven (Forenkling af og præciseringer af reglerne om fordeling

Læs mere

Dette brev indeholder en orientering om indholdet af de to love for så vidt angår ændringer af integrationsloven og danskuddannelsesloven.

Dette brev indeholder en orientering om indholdet af de to love for så vidt angår ændringer af integrationsloven og danskuddannelsesloven. Til samtlige kommunalbestyrelser Dato: 1. juli 2010 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 10/10614 Sagsbeh.: FGA Fil-navn: Brev-kommuner Folketinget har den 25. maj 2010 vedtaget lovforslag nr. L 187, der

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport August 2017 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport Årsrapport

Læs mere

Forstanderkonference 6. oktober Charlotte Hamburger

Forstanderkonference 6. oktober Charlotte Hamburger Forstanderkonference 6. oktober 2010 Charlotte Hamburger Den politiske dagsorden Vækst => behov for kvalificeret arbejdskraft => behov for sammenhæng mellem indvandring & integration Integration fra dag

Læs mere

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv)

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Til Erhvervsskoler Kopi: De faglige udvalg for erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse Sagsnr. 50.10-00-348 Vores ref. HBØ/kni Deres ref. 2002/5100-2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Peter S. Willadsen Den 17. januar 2003. + ULQJRYHUXGNDVWWLOIRUVODJWLOORYRPGDQVNXGGDQQHOVHWLOYRNVQHXGO

Læs mere

Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse"

Udmøntning af integrationsudspillet Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 116 Offentligt N O T A T Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse" 19. marts 2015 J.nr.

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. til. 2. 6, 2. og 3. pkt., affattes således:»udlændingestyrelsen skal ændre et fastsat landstal på eller derunder, hvis antallet af

Forslag. til. 2. 6, 2. og 3. pkt., affattes således:»udlændingestyrelsen skal ændre et fastsat landstal på eller derunder, hvis antallet af Udkast 18. september 2017 Fremsat den xx af udlændinge- og integrationsminister (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og danskuddannelsesloven (Forenkling og præciseringer af

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten er enige om at videreføre den særlige uddannelsesordning i 2013 og tage yderligere nye initiativer, som sikrer forsørgelsesgrundlaget

Læs mere

Kommunekontrakt. Den selvejende institution BALLERUP SPROGCENTER. Ballerup Kommune. Herlev Kommune. Rødovre Kommune

Kommunekontrakt. Den selvejende institution BALLERUP SPROGCENTER. Ballerup Kommune. Herlev Kommune. Rødovre Kommune Sags nr.: 2014-3452 Dok. nr.: 2014-35073 Udkast Kommunekontrakt mellem Den selvejende institution BALLERUP SPROGCENTER og følgende aftalekommuner Ballerup Kommune Herlev Kommune Rødovre Kommune 1 Forpligtelser

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 (Omtryk - 09-02-2017 - Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Ministeren Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 1 Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år Socialforvaltningens boligsociale anvisning

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010 Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2010-795 Samtlige kommuner m.fl 20. maj 2010 Orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Integrationsområdet LF 189 med fokus på beskæftigelse

Integrationsområdet LF 189 med fokus på beskæftigelse Integrationsområdet LF 189 med fokus på beskæftigelse Inddeling: Ændret finansiering Ikrafttrædelsesbestemmelser Ændring i Integrationsloven, herunder ændringer i lov om almen boliger Danskuddannelsesloven

Læs mere

Indhold. Vejledning til ansøgning om støtte til puljen efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl

Indhold. Vejledning til ansøgning om støtte til puljen efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl Vejledning til ansøgning om støtte til puljen efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl. 14.62.07.10 Indhold 1. Indledning... 1 2. Puljens formål... 2 3. Puljens prioriterede temaer i

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Maj 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om integrationsindsatsen (beretning nr. 8/2014) 3. maj 2017 RN 305/17 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Indhold Indledning og formål med tilsynet... 2 Tilsynsførendes hovedkonklusioner... 2 Sådan føres tilsynet... 3 Elementerne i tilsynet... 3 Fysiske

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P21-1-15 Dato: 23.3.2015 Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 På grund af det ekstraordinære store

Læs mere

IGU Integrations Grunduddannelse

IGU Integrations Grunduddannelse IGU Integrations Grunduddannelse Lovforslag L 188, vedtaget 3.juni 2016 Integrationskonsulent Khalil Ahmad IGU - Formål at sikre en mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 30. juni Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 29. juni Nr. 901.

Lovtidende A Udgivet den 30. juni Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 29. juni Nr. 901. Lovtidende A 2017 Udgivet den 30. juni 2017 29. juni 2017. Nr. 901. Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. I medfør af 2 e, stk. 4, 2 a, stk. 5, 3, stk. 11, 5, stk. 3, 2. pkt., 6,

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelse

Tilsyn med danskuddannelse Rapport Tilsyn med danskuddannelse Esbjerg Kommune samt Vejen Kommune Varde Kommune Fanø Kommune Indledning Esbjerg Kommune har indgået aftale med henholdsvis Fanø, Vejen og Varde Kommune om overdragelse

Læs mere

N O TAT. KL s forslag til en bred integrationsreform

N O TAT. KL s forslag til en bred integrationsreform N O TAT KL s forslag til en bred integrationsreform I 2011 fik næsten 60.000 udlændinge nye udlændinge ophold i Danmark. Langt de fleste var EU-borgere, internationale studerende eller højtuddannet arbejdskraft

Læs mere

Nationalt fokus på lokal integration

Nationalt fokus på lokal integration Nationalt fokus på lokal integration -Strategi og retning for den nationale integrationsindsats Karin Ingemann, Integration og Medborgerskab En dansk motorvej i september 2015 Udfordringen: Den nationale

Læs mere

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Integrationsprogramg p g Integrationskontrakt Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Mål: sikre

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning vedr. ansættelse af flygtninge og familiesammenførte som IGU-praktikanter

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning vedr. ansættelse af flygtninge og familiesammenførte som IGU-praktikanter REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 031-2016 Vejledning vedr. ansættelse af flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 1 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning - vejledning om organiseringen af den arbejdsmarkedsrettede begynderundervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Undervisningsministeriet Juni 2014 2 Indhold Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 1. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere