Få overblik over de nye faktureringsregler. Efterløn ved udlejning af ejendomme. Regler for solenergi, reformen for solcelleanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få overblik over de nye faktureringsregler. Efterløn ved udlejning af ejendomme. Regler for solenergi, reformen for solcelleanlæg"

Transkript

1 Når et medlem af en a-kasse driver virksomhed fra en ejendom, som medlemmet selv ejer, er det vigtigt at vide, hvad der skal ske med ejendommen for at få efterløn. Få overblik over de nye faktureringsregler Efterløn ved udlejning af ejendomme 2 4 Regler for solenergi, reformen for solcelleanlæg Ejerskifte af virksomheden 4 5 Fordel ved at ophæve kapitalpension! 6 Udvidet gennemgang et alternativ til revision af årsregnskabet for virksomheder i regnskabsklasse B Vi noterer at Folketinget vedtog i 2012 en ny skattereform og ændrede i den forbindelse reglerne for kapitalpensioner.

2 2 Få overblik over de nye faktureringsregler Af Randi Christiansen, Director År 2012 har været året for nye faktureringstiltag. I særdeleshed er der indført ændringer for anvendelsen af elektronisk fakturering og udstedelse af forenklet faktura. Nedenfor gennemgås de nye regler særskilt med henblik på at skabe overblik over nye fakture ringsmuligheder samt tjekliste til, om gældende fakturaskabeloner overholder den nye lovgivning. Elektronisk fakturering Danmark har i en årrække tilladt, at nationale salg faktureres elektronisk ved anvendelse af en simpel pdf fil vedhæftet en e mail. Disse regler finder nu også anvendelse på internationale handler. Det tidligere strenge krav til elektronisk signatur eller EDI er i dag ophævet. Nu kan der udstedes elektronisk faktura, hvis: køber (fakturamodtager) accepterer, at sæl ger sender faktura ad elektronisk vej. Købers accept er ikke knyttet til bestemte formkrav, og fakturaens oprindelsesægthed, fakturaens indhold og fakturaens læsbarhed sikres. Det er op til virksomheden selv at tilrettelægge, hvordan det bedst sikres, men kan eksempel vis ske ved at sikre et pålideligt revisionsspor mellem fakturaerne og de leverede varer eller ydelser. Den elektroniske faktura skal indeholde de samme oplysninger, som er gældende for en almindelig papirfaktura. I visse situationer lempes eller skær pes indholdskravene dog for eksempel, når faktu rering sker efter reglerne for forenklet faktura. Indhold af almindelige forenklede fakturaer Forenklet faktura kan udstedes, når salgsbeløbet ikke er højere end kr., og der ikke er tale om et salg til andre EU-lande, hvor køber er betalings pligtig af momsen. Overskrides værdigrænsen, skal der udstedes en faktura, der opfylder de alminde lige indholdskrav for papirfakturaer. En forenklet faktura skal ikke oplyse købers navn og adresse og stiller lempeligere krav til, hvordan beløbet for salgsmoms angives. Indholdet af en forenklet faktura er følgende: 1. Fakturadato 2. Fakturanummer med fortløbende nummerering 3. Sælgers navn, adresse og registreringsnummer 4. Mængden og arten af leverede varer eller omfanget eller arten af leverede ydelser 5. Det samlede omsætningsbeløb samt salgsmomsen, der skal betales, eller anførsel af, at afgiften udgør 20 af det samlede omsæt ningsbeløb, og 6. Udtrykkelig henvisning til en oprindelig fak tura, hvis den forenklede faktura udgør en kreditnota eller lignende Ved eksport skal en forenklet faktura oplyse købers navn og adresse. Endvidere skal den forenklede faktura være påtegnet EU udgangstold stedet. Det vil sige stedet, hvor varen forlader EU. Som oftest vil oplysningen påtegnes digitalt, men det kræver, at SKAT har godkendt it-systemet, hvormed påtegningen sker. Indhold af kassebon udstedt via kasseap- Hvornår kan forenklet faktura ikke anparat o.l. vendes? En kassebon udstedt via et kasseapparat skal oplyse det samme som en almindelig forenklet faktura. Nummerering af faktura kan dog undlades. Des uden har sælger valget mellem at angive forretnin gens navn eller forretningens registreringsnummer. Anvendelse af en forenklet faktura er en fravigelse af de almindelige regler, og der er derfor fastsat en række situationer, hvor forenklet faktura allige vel ikke kan anvendes. Forenklet faktura kan ikke benyttes i følgende situationer: Hvis køberen er en anden registreret virksom hed, og denne beder om en fuld faktura. Ved salg af varer eller ydelser til private, når leverancen er omfattet af reglerne om fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet (Bolig Job-ordningen). Ved salg af ydelser til private, når fakturabelø bet inkl. moms er kr. eller derover. Ved fjernsalg (salg til private) til andre EU-lande. Ved leverancer til andre EU-lande, hvor købe ren skal beregne og betale momsen. Ved levering af nye transportmidler til andre EU lande. Forenklet faktura Hvis man primært handler med private, eller de varer eller ydelser, som man sælger, er af mindre værdi, er der indført nogle lidt lempeligere regler til fakturaerne, som i momsterminologi kaldes forenklet faktura. Ved forenklet faktura skal der skelnes mellem de almindelige regler for forenklet faktura og to variationer af den forenklede faktura, nemlig kas sebon udstedt via kasseapparater og kassebon udstedt uden kasseapparat. Ens for alle former for forenklet faktura er, at de fraviger de almindelige indholdskrav for papirfakturaer. Salg til lande uden for EU og anvendelse af forenklet faktura Indhold af kassebon udstedt uden kasseapparat Er det teknisk ikke muligt at udstede en kassebon via et kasseapparat, skal kassebon oplyse enten sælgers navn eller registreringsnummer og salgs beløbets størrelse. Det er kun muligt at udstede kassebon uden kasseapparat, hvis beløbet er under kr. Er beløbet over, skal der udstedes en faktura efter de almindelige regler for forenklet faktura.

3 3 Øvrige ændringer til fakturaindhold Enkelte særlige former for salg og faktureringsme toder stiller yderligere krav til fakturaindhold. Anvendelse af selvfakturering (afregningsbilag) Er sælger og køber blevet enige om at anvende selvfakturering, skal afregningsbilaget oplyse: Selvfakturering eller self-billing og købers registreringsnummer. Salg omfattet af særordninger som f.eks. brugtmoms og rejsebureauer Anvendelsen af brugtmomsordningen betyder, at salget er omfattet af de særlige regler, og at køber ikke har fradrag for moms. Fakturaen skal indeholde én af disse tre formuleringer: Fortjenestemargenordning brugte genstande køber har ikke fradrag for momsen Fortjenestemargenordning kunstgenstande køber har ikke fradrag for momsen, eller Fortjenestemargenordning samleobjekter og antikviteter køber har ikke fradrag for momsen Tilsvarende stilles der krav om, at rejsebureauer omfattet af særordningen på faktura oplyser: Fortjenestemargenordning rejsebureauer eller margin scheme travel agent. Alm. papirfaktura national handler EU-handler Forenklet faktura Forenklet faktura ved eksport Kassebon fra kasseapparat Fakturadato Fakturanummer Sælgers registreringsnummer * * Sælgers navn * * Købers navn Købers adresse Mængden og arten af leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser Afgiftsgrundlaget Pris pr. enhed uden afgift Gældende afgiftssats Momsbeløbet der skal betales Indholdskrav Kassebon uden kasseapparat Sælgers adresse Ekstrakrav Leveringsdato eller betalingstidspunkt hvis dato adskiller sig fra fakturadato Ved blandede leverancer (momsfrie/ momspligtige) skal momspligtige leveran cer sammentælles særskilt Købers momsregistreringsnummer Påtegning af reverse charge, zero rated eller lignende Momsen udgør 20 af samlede omsæt ningsbeløb eller samlede omsætningsbe løb og momsbeløbet der skal betales Salgsbeløbet Elektronisk påtegning af EU udgangstold stedet * Valgfrihed mellem angivelse af navn eller adresse

4 4 Efterløn ved udlejning af ejendomme Af Lene Taasti Lindbjerg, Jurist, ASE Når et medlem af en a-kasse driver virksomhed fra en ejendom, som medlemmet selv ejer, er det vigtigt at vide, hvad der skal ske med ejendommen for at få efterløn. Mange selvstændige driver virksomhed fra en ejendom, de også selv ejer. Når medlemmet ejer driftsejendommen, skal den som hovedregel være solgt eller udlejet, for at medlemmet kan anses for endeligt ophørt med virksomheden og få efterløn. Desværre har vores ankeinstanser fast lagt en praksis, som skelner mellem to udlejnings situationer i forhold til driftslokaler. Har medlemmet lejet ud til sig selv? Hvis medlemmet har haft et eller flere selskaber, kan det være, at virksomhedens lokaler har været lejet ud til medlemmet selv, mens medlemmet drev virksomheden. Medlemmet har lejet ud til sig selv, hvis medlemmet personligt ejer lokalerne og har lejet dem ud til sit eget selskab, eller et selskab ejet af medlemmet ejer lokalerne og har lejet dem ud til medlemmet personligt, eller et af medlemmets egne selskaber ejer loka lerne og har lejet dem ud til et andet af med lemmets selskaber. Det gør ingen forskel, om det er medlemmet eller medlemmets ægtefælle, der har været ejer af lokaler og/eller selskaber. Det gør heller ikke nogen forskel, at der er medejere af lokalerne og/ eller selskaberne. Hvis medlemmet ikke har lejet ud til sig selv Har virksomhedens lokaler ikke været lejet ud til medlemmet, er der lidt bedre muligheder for at ophøre. Det vil f være tilfældet, hvis medlemmet ikke har haft nogen selskaber og derfor har ejet både virksomheden og lokalerne personligt. Medlemmet kan anses for ophørt med sin virksomhed, hvis virksomhedens lokaler bliver lejet ud til andre i forbindelse med ophøret. I for bindelse med ophøret af driften og udlejningen af lokalerne stilles der strenge krav om, at alle arbejdsopgaver er ophørt. Der skal derfor indgås skriftlige aftaler med en anden aktør, som skal stå for alle de administrative og de vedligehol delsesmæssige opgaver med ejendommen. Hvis virksomheden har været drevet i selskabsform, skal selskabets formålsparagraf ændres til formue administration, og ændringen skal registreres i Erhvervsstyrelsen. Endvidere skal man afmelde momsregistreringen. Man kan dog ændre det til en frivillig momsregistrering. Regler for solenergi, reformen for solcelleanlæg Af Mikael Risager, skattepartner I løbet af 2011 og 2012 eksploderede salget af små solcelleanlæg. Mange parcelhusejere m.fl. fik købt og blev tilsluttet under de gunstige regler med nettoafregning på årsbasis, og hvor anlægget kan have status som virksomhed med fradragsret for bl.a. afskrivninger. Afskrivningen kan opgøres som 25 af 115 af kostprisen inkl. montering for anlægget. Hvis medlemmet har lejet ud til sig selv Har virksomhedens lokaler været lejet ud til med lemmet, anses medlemmet for at have drevet virksomhed med udlejning som en del af sin hovedbeskæftigelse. Medlemmet vil derfor kun have mulighed for at ophøre med sin hovedbeskæftigelse og gå på efterløn, hvis lokalerne bliver solgt, eller udlejningsvirksomheden bliver bortforpagtet, da udlejning til f køber af virksomheden vil betyde, at medlemmet fortsætter den udlejning, der hele tiden har været en del af driften. Der er en overgangsordning for eksisterende anlæg med købsaftale før 20/ Hvordan har de økonomiske muligheder virket Nettomålerordningen med opgørelse på årsbasis bevirker, at produktion af elektricitet til eget for brug er fritaget for elafgift og moms. En eventuel overproduktion bliver afregnet fra Energinet A/S med kr. 0,60/kWh for nettosalget til det offentlige elnet. Et merforbrug skal betales til den normale markedspris, p.t. ca. kr. 2,20. Valget mellem skematisk metode og regnskabsmæssig opgørelse Kun meget få ejere har frivilligt valgt skematisk metode. Der kan for 2012 opnås håndværker fradrag (det fradrag som gjaldt i 2011 og 2012 for forbedringer på privat ejendom), og der er fradragsret som kapitalindkomst for renter af gæld. Det trufne metodevalg er forpligtende. Når den skematiske model anvendes, vil der for langt de fleste ikke være beløb (ud over renteudgifter), som skal påføres selvangivelsen. Den regnskabsmæssige opgørelse kan udbygges med virksomhedsskatteordning. Dette er forplig

5 5 Ejerskifte af virksomheden TIL SAL G Af Finn Elkjær, Direktør Langt det største antal danske virksomheder er ledet af ejeren. Dette indebærer, at disse virksomheder modsat børsnoterede skal generationsskiftes på et eller andet tidspunkt. Generationsskiftet skal ske dels økonomisk, altså en ny ejer, dels organisatorisk, altså en ny ledelse. tende, hvis ejeren i forvejen benytter denne for en anden virksomhed, og hvis ejeren ønsker fradrag for tilknyttet renteudgift i personlig indkomst (top skat). Der er fradragsret for ordinære driftsudgifter og for saldoafskrivning på 25. Saldoafskrivning betyder, at årets afskrivning beregnes på den ned skrevne værdi af anlægget, dvs. anskaffelsessum men nedsat med fratrukne afskrivninger. Indkomsten i solcelle-virksomheden består af eventuelt nettosalg af el til elnettet samt af eget fo rbrug af el. Værdien af eget forbrug af el beregnes som 60 øre pr. kwh forbrugt. Disse ind komster modregnes i afskrivningerne og driftsud gifterne, og det resterende underskud fradrages. Kun udgifter til paneler, inverter og kabler frem til hovedmåler kan indgå i dette skatteregnskab. Udgifter vedrørende varmepumper (luft/jord) er uvedkommende. Ved indsendelse af selvangivelsen for 2012 skal der træffes et forpligtende valg. Hvis regnskabs mæssig metode opretholdes for 2012, kan dette ændres, når anlægget er afskrevet fuldt ud. Fremtiden under de nye regler Tilbagebetalingstiden er forlænget markant, og markedet for nye ordrer er frosset ned. Der er måske et marked for skoler, institutioner m.fl., som ikke er momsregistrerede, og som ikke kan opnå refusion af elafgift. En typisk dansk virksomhed Danske virksomheder er typisk udsprunget af en idé, der har vist sig at være god og indbringende. Ejeren og lederen er typisk en person, der har svært ved at se andre lede og eje sin virksomhed, og er ofte overbevist om sin egen ufejlbarlighed og udødelighed. Det er farligt. En stifter af en god virksomhed bør i god tid indse sine begrænsninger, herunder at han på et tidspunkt dør, og senest da er nødt til at overgive ejerskab og ledelse til andre. Jo før denne erken delse fremtræder, jo bedre. Dermed ikke være sagt, at generationsskifte skal ske før det fyldte 50. år, men overvejelserne bør være der. en gruppe af medarbejdere. Sådanne overdragel ser er ofte endt i uenighed, fordi de pågældende medarbejdere ikke har vist sig at have samme kompetencer til at drive virksomheden videre. Skal man så sælge til en konkurrent, og dermed sluge den kamel dette indebærer? Skal man sælge til en kold kapitalfond, der blot ønsker at trimme virksomheden og sælge den videre efter 5-7 år? Det er svært. At sælge til en kapital fond vil forekomme mange svært, da en sådan primært har økonomiske interesser i virksomhe den. At sælge til en industriel partner, herunder eksempelvis en tilsvarende konkurrent, er lige så svært. Imidlertid bør man i denne situation lægge følelserne bort og gøre det, der er bedst for virk somhedens videreførelse. Ejerskiftet Som nævnt skal der ske både et økonomisk og et ledelsesmæssigt ejerskifte. Det økonomiske er ren teknik. Man skal naturligvis opføre sig fornuftigt i blandt andet skattemæssig henseende, men skat bør ikke være den drivende faktor i et generati onsskifte. Man bør naturligvis have sine penge for virksomheden, så det optimale er en kontant handel. I praksis er det ikke altid den nemmeste løsning, fordi den bedste køber ikke altid har de fornødne økonomiske muskler. Salgssummen vil derfor ofte bestå dels i en kontant salgssum, dels et beløb der kun udløses, hvis visse betingelser viser sig at falde på plads/blive opfyldt. Hvem skal man sælge til? Mange, måske de fleste, virksomhedsledere ser gerne en biologisk arvtager overtage virksomhe den. Det er helt naturligt, men ikke nødvendigvis den bedste løsning. Fordi far har været dygtig til at skabe en virksomhed, er det ikke nødvendigvis sådan, at datter eller søn har lyst til at drive virksomheden videre. Enten interesserer det dem ikke, eller også erkender de, at deres evner ligger helt andre steder. Ejeren kan så vælge at sælge til en betroet med arbejder eller en gruppe af sådanne. I praksis har det vist sig ikke at være den gode idé, især ikke til At gøre virksomheden salgbar Det forekommer indlysende, at prisen for en vel indtjenende virksomhed er højere end for en lidt skrantende virksomhed. Det gælder således om at gøre virksomheden salgbar (lækker, vil nogen sige). Det indebærer, at ikke driftsrelevante akti ver, som eksempelvis aktier i den lokale fodbold klub, bør tages ud af virksomheden, således at alene virksomhedsrelevante aktiver og gældspo ster er tilbage. Ligeledes bør virksomheden så vidt muligt gøre sig uafhængig af den nuværende ejer, således at en ny ejer kan køre videre, når den tidligere er væk. Produktsortimentet bør trimmes, så kun gode produkter er tilbage; endnu engang kan veneration overfor virksomheden og nostalgi ikke bruges til noget. Konklusion Alt i alt er et generationsskifte en lang proces, og det bør den også være. Langt de fleste sælger kun virksomhed én gang i livet. Der er altså tale om afståelse af hjerteblod. Om man skal gen nem generationsskifteovervejelser én eller flere gange er for så vidt ligegyldigt. Blot man tænker sig rigtig grundigt om og starter i rigtig god tid, skal det hele nok lykkes.

6 6 Fordel ved at ophæve kapitalpension! Af Jørgen Leschly Thorsted, vicedirektør, Skandia A/S Folketinget vedtog i 2012 en ny skattereform og ændrede i den forbindelse reglerne for kapitalpensioner. Konsekvensen er, at kapitalpensionen ophører som opsparingsmulighed fra 2013 og erstattes af en ny alderspension/aldersopsparing. Den nye mulighed skal jeg kun kort omtale. Alderspension/aldersopsparing giver mulighed for at indbetale maksimalt kroner pr. år, men til forskel fra kapitalpensionen opnås der ikke fradrag for indbetalingerne. Opsparingen er til gengæld skattefri, når den udbetales ved pensionering. En fordel ved den nye alderspension er, at det løbende afkast alene beskattes med PAL skat, pt. 15,3 altså betydeligt mindre end afkastet af f aktier eller renten på en bankkonto. Det er værd at være opmærksom på, at der skal betales en strafafgift på 20, hvis ordningen ønskes udbetalt inden efterlønsalderen, så pengene er reelt bundet frem til pension. For langt de fleste af de danskere, der har en pensionsordning gennem deres arbejdsgiver, og som har indbetalt til en kapitalpension i 2012, vil pensionsselskabet automatisk overføre den del af indbetalingen, der tidligere er gået til kapitalpension, til en ratepension. Eller alternativt til en livslang pension, hvis den samlede indbetaling til ratepension ender med at overstige maksimumbeløbet på kr aldersopsparing. Bortset fra beskatningen gælder der samme regler og vilkår for den nye alderspension/aldersopsparing, som der gør for kapitalpensionen. Den kan udbetales på samme tidspunkt, og den bliver ikke modregnet i folkepensionens tillæg. I forhold til almindelige frie midler, hvor beskatning af afkast må forventes at ligge mellem 27 og ca. 44,2 som det maksimale, er den lave PAL beskatning på 15,3 en anden fordel. Hvad sker der, hvis man siger nej tak? Hvis man ikke tager imod tilbuddet, kan man lade opsparingen på kapitalpensionen stå, men man kan ikke længere indbetale til den. Den vil derfor alene vokse med afkast fratrukket eventuelle omkostninger og PAL skat, og så bliver den beskattet med 40 når den hæves i forbindelse med pensionering. Hæver man sin kapitalpension i utide, altså inden man har opnået efterlønsalderen, skal man i 2013 betale en afgift på 49,84. Denne sats stiger til 52 fra denne mistes ved en ændring her skal man være særlig opmærksom! Såfremt man har haft negativt afkast på sin kapitalpension, og derfor har et negativt PAL grundlag, er det endnu uklart, om dette kan overføres til brug ved andre pensionsordninger, eller om det evt. kan modregnes i den fremtidige afkastbeskatning på den nye alderspension/aldersopsparing. Endelig kan der være omkostninger forbundet med betaling af afgiften. Disse fastsættes af de enkelte selskaber, blandt andet ud fra selskabernes omkostninger til ændring i it-systemerne til at håndtere denne store ændring i vores pensionssystem. Kollektive overenskomster Såfremt kapitalpensionsopsparingen er fastlagt som en del af en kollektiv overenskomst, vil reglerne omkring ændringer tidligst træde i kræft ved overenskomstens udløb og senest i Den generelle anbefaling Et tilbud fra Staten! Specielt for kapitalpensioner fra før 1979 Den sædvanlige afgift på en kapitalpension er 40 på pensionstidspunktet denne er for 2013 og kun for 2013 nedsat til 37,3. Tilbuddet gælder i princippet alle danskere med en kapitalpension. Både dem, der kan få kapitalpensionen udbetalt i 2013, men også dem, der stadig har mange år til pensionen. Såfremt man har haft sin kapitalpension fra før 1979, er afgiften lavere af denne del nemlig 23,31. Og ellers gælder de samme regler som nævnt ovenfor. Dette tilbud er så godt, at en generel anbefaling må være at tage imod tilbuddet, men som altid kan der være specielle forhold, hvorfor man altid bør søge konkret og individuel rådgivning, inden man foretager ændringer i sine pensionsforhold. til overvejelser Hvilke vilkår er knyttet til dette tilbud? Tager man imod tilbuddet, ændres kapitalpensionen til den ovenfor omtalte alderspension/ Særlige forhold der kan give anledning Det er endnu uafklaret, hvordan den nye alderspension/aldersopsparing skal behandles for personer, der er ansat i et fag, hvor der gælder en tidligere pensionsalder end normalen. Der kan også være tilknyttet særlige begunstigelser på kapitalpensionen, der ikke kan overføres til den nye alderspension. Den gamle kapitalpension kan være etableret på en gunstig grundlagsrente, der betyder, at Benyt denne ændring til at få gennemgået virksomhedens samlede pensionsordning og set-up. For langt de fleste er den generelle anbefaling at tage imod tilbuddet og indkassere en væsentlig mér gevinst alene pga. afgiftsreduktionen i Husk at få det gjort i 2013 om et år er det for sent... Et enkelt eksempel: Beholder kapitalpension: Kapitalpension på kr forrentes med 10 : Samlet pension lig kr Pension beskattes med 40, rest til udbetaling lig kr Forudbetaler afgift i 2013: Kapitalpension på kr Efter forudbetalt afgift er der kr tilbage. Beløbet forrentes tilsvarende med 10. Samlet pension til udbetaling: kr

7 7 Udvidet gennemgang et alternativ til revision af årsregnskabet for virksomheder i regnskabsklasse B Af Lars Østergaard Gye, statsautoriseret revisor Folketinget vedtog 6. december 2012 en ændring af årsregnskabsloven, så virksomheder i regnskabsklasse B fra 1. januar 2013 kan vælge mellem en revision efter de internationale revisionsstandarder som hidtil eller udvidet gennemgang efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder. Regnskabsklasse B omfatter virksomheder, som i to på hinanden følgende år ikke overskrider to af følgende størrelser: 1. Balancesum 36 mio. kr., 2. Nettoomsætning 72 mio. kr. og 3. Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 50. Hvordan vælges udvidet gennemgang? Beslutningen træffes på den ordinære generalforsamling og dokumenteres i generalforsamlingsre feratet. Beslutningen er fremadrettet og betyder, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår kan forsynes med en erklæring om udvidet gen nemgang. For nystiftede selskaber kan udvidet gennemgang anvendes på selskabets første årsregnskab, hvis valget af udvidet gennemgang fremgår af stiftelsesdokumentet. Der er ikke yderligere formkrav til valg af udvi det gennemgang. Revisor skal f.eks. ikke framel des hos Erhvervsstyrelsen, ligesom der ikke skal ske omtale i årsregnskabet af beslutningen. Der er heller ikke krav om ændring af vedtægter, selv om de indeholder krav om revision, da udvidet gennemgang er et lovmæssigt alternativ til revi sion. Hvordan adskiller udvidet gennemgang sig fra revision? Lovteknisk er revision og udvidet gennemgang sidestillet som alternativer til erklæring fra revisor på årsregnskaber for virksomheder i regnskabs klasse B, men revisionsfagligt er der tale om to forskellige ydelser. Det skyldes, at arbejdsmeto derne ved revision og udvidet gennemgang er forskellige. Udvidet gennemgang er således ikke en revision med reducerede arbejdshandlinger, men en gennemgang efter den standard og praksis, der gælder for gennemgang (review) med tillæg af supplerende handlinger, så det bli ver en udvidet gennemgang. I forhold til revision vil revisor ved udvidet gen nemgang som udgangspunkt ikke: Vurdere og efterprøve forretningsgange og intern kontrol Foretage uanmeldt beholdningseftersyn Foretage kontrol af varelageroptælling Udsende saldomeddelelser til debitorer Efterprøve bogføringens korrekthed og fuldstændighed til underliggende dokumentation Til forskel fra revision kontrollerer revisor således ikke det samlede regnskabsgrundlag ved udvidet gen nemgang, men baserer sig på analyser af virksom hedens årsregnskab og forespørgsler til ledelsen og andre ansatte i virksomheden. Der er ikke krav om revisionsprotokollat eller anden fast rapportering til en bestyrelse ved udvidet gennemgang. Supplerende handlinger De supplerende handlinger, der er obligatoriske, omfatter: Indhentelse af engagementsforespørgsler fra pengeinstitutter Indhentelse af udskrifter fra ting-, person- og bilbog Afstemning af de til SKAT indberettede AMbidrag, A-skatter, merværdiafgifter og lønsumsafgifter til bogføringen Indhentelse af advokatbrev Samlet set er der tale om handlinger, som via brug af eksterne registreringer bekræfter, om årsregnskabet indeholder alle relevante forhold og giver en bekræftelse af, at indberetningerne til SKAT er i overensstemmelse med bogføringen. Revisors erklæring Som følge af forskellen i arbejdsmetoderne ved revision og udvidet gennemgang vil revisors erklæring ved udvidet gennemgang kun give begrænset sikkerhed, hvorimod revision giver høj grad af sikkerhed. Ved udvidet gennemgang skal revisor som ved revision give en række sup plerende oplysninger i erklæringen, hvis ledel sen kan ifalde ansvar f.eks. ved overtrædelse af selskabsloven, bogføringsloven samt skatte- og momslovgivningen. Indeholder årsregnskabet en ledelsesberetning, skal revisor som ved revision også afgive en udtalelse om ledelsesberetningen ved udvidet gennemgang. Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard om udvi det gennemgang forventes at træde i kraft 1. april VI NOTERER AT... Af Erik Høegh, Ta partner Skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand i foreningens skattefri virksomhed De skattefri godtgørelser er blevet ændret med virkning fra 1. oktober Satserne er herefter følgende: Telefonsamtaler og internetforbrug kr. Fortæring pr. dag ved deltagelse i udenbys kampe, stævner m.v. af mindst 5 timers varighed 70 kr. Køb, vask og vedligeholdelse af særlig beklædning (f sportstøj) kr. Kontorartikler, porto og møder m.v kr. Idrætsdommere 250 kr. pr. kamp dog maks. 500 kr. pr. dag Skattefriheden er betinget af, at godtgørelsen udbetales til dækning af udgifter, som modta geren afholder på foreningens vegne, samt at godtgørelsen ikke overstiger ovennævnte satser. Hvis der udbetales beløb over de gældende satser, bliver hele godtgørelsen skattepligtig. Det er ikke en betingelse for udbetalingen, at modtageren kan dokumentere udgifterne. Udover godtgørelsen efter de nævnte satser kan der udbetales skattefri befordrings godtgørelse ved kørsel i egen bil samt godtgørelse til dækning af rejseudgifter efter de til enhver tid gældende satser. Foreningen kan vælge for hvert indkomstår og for hver enkelt kategori alternativt at godtgøre udgifterne efter regning ved eksterne originale bilag.

8 8 Vi noterer at... Af Erik Høegh, ta partner Nye lønsumsafgifter for 2013 Betalingsfrister Foreninger, fonde, turistkontorer, og lotterier 6,37 af lønsummen Finansielle virksomheder 10,9 af lønsummen Aviser 3,54 af avissalget Andre virksomheder omfattet af reglerne 4,12 af lønsummen + skattemæssigt over skud før renter Med virkning fra 1. januar 2013 ændres regler for betalingsfrister, således at der som udgangs punkt ikke kan aftales længere betalingsfrist end 30 dage. De nye bestemmelser træder i kraft pr. 31. marts 2013 og vil blive uddybet i næste nummer af Revisorposten. Dagsbeviser til privatbenyttelse af gulpladebiler fra Dagsbeviset skal medbringes i bilen, og det er brugerens ansvar at have kvit teringen med. For biler med en totalvægt mellem 3 og 4 ton skal virksomheden beregne en udtagningsmoms. EU har nu godkendt ordningen om udstedelse af dagsbeviser, således at det er muligt at anvende firmaets gulpladebiler mod betaling af et dags gebyr. Formålet er, at en gulpladebil under 4 ton lejlighedsvis kan udtages til private formål, uden at det får moms og skattemæssige konsekvenser eller uden betaling af privatbenyttelsesafgift. Dagsbeviserne skal købes via TastSelv Borger eller TastSelv Erhverv. Beviset skal senest købes en time før det skal anvendes og gælder i et døgn Prisen for et dagsbevis Fuldt fradrag for bilens moms ved køb/leje Ikke fuldt fradrag for bilens moms ved køb/leje Momsen beregnes efter de almindelige udtag ningsregler og beror derfor på en subjektiv vurde ring af værdien af den private anvendelse af bilen. Der kan købes op til 20 dagsbeviser om året pr. bil. Bilens totalvægt maks. 3 ton 3-4 ton 225 kr. 185 kr. 185 kr. 185 kr. Skiltning på byggepladser Som en del af kampen mod omfattende organiseret sort arbejde skal byggepladser på privat grund have en skiltning, hvoraf der tydeligt fremgår, hvilke virksomheder der udfører arbejde på byggepladsen. Af skiltet skal fremgå virksomhedernes navn og CVR nummer. For udenlandske virksomheder skal ud over navn også skiltes med deres RUT-nummer. Skiltet skal placeres i en højde og på en måde, så oplysningerne er synlige og let kan læses fra offentlig tilgængelig vej. Skiltet skal være synligt i det tidsrum, hvor der arbejdes på byggepladsen, og kan således tages ned uden for arbejdstid til forebyggelse af tyveri og hærværk. Den enkelte virksomhedsejer, der udfører arbejde på byggepladsen, har ansvaret for, at skiltningen foretages. Følgende byggeri er fritaget for skiltning: entrepriser på højst kr. inkl. moms for arbejde, der udføres og afsluttes i løbet af én arbejdsdag hvis skiltning ikke er praktisk muligt, fordi arbejdet sker på en byggeplads ved etagebyg geri i tæt bebygget område byggeri på offentligt ejet grund Der skal ikke skiltes, hvis arbejdet blot opfylder én af betingelserne. Herudover skal der foreligge en forud indgået skriftlig aftale mellem køber og sælger om, at køber udsteder afregningsbilagene. Afregningsbilaget skal opfylde kravene til en almindelig faktura. Det vil sige, at sælgers moms nummer bl.a. skal fremgå af afregningsbilaget, ligesom momsbeløbet og leverancens art og omfang også skal fremgå. Som noget nyt skal der nu også på afregningsbilaget anføres selvfakturering eller self-billing samt købers registreringsnummer. Afregningsbilag Et afregningsbilag træder i stedet for en faktura og kan kun udstedes, hvis både sælger og køber er momsregistreret. Det er køber, der udsteder afregningsbilaget, og derfor har køber pligt til at kontrollere, at sælger er momsregistreret. Kontrollen af sælgers momsnummer kan ske ved opslag på SKAT s hjemmeside under TastSelv Erhverv/verifikation af danske momsnumre. Dato 16. januar marts april maj juni august august september januar januar april juli november december juli juli januar 2013 Diskontoen 2,75 2,00 1,75 1,40 1,20 1,10 0,75 1,25 0,75 0,25 0,00 0,00 Nationalbankens udlånsrente 3,00 2,25 2,00 1,65 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 1,05 1,30 1,55 1,20 0,70 0,45 0,20 0,30 Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Direktør Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Torben Madsen Statsautoriseret revisor Jørn Munch Direktør Svend Therchilsen Redaktører, Karnov Group Denmark A/S Majbritt Cordt og Birgitte Strange Design/Sats: Karnov Group Denmark A/S Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 18. februar 2013

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang - en lempelse for mindre selskaber Lovgivningen om revision er blevet ændret, og mindre og mellemstore virksomheder (Regnskabsklasse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet.

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet. Fyraftensmøde Aktionærlån Forbudt i henhold til selskabsloven Ejeren skal ikke kunne drage nytte af selskabets økonomi privat når ejeren omvendt ikke ønsker at hæfte overfor selskabets kreditorer i konkurs

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Vejledning og retningslinjer for foreningsvalgte revisorer i Haveforeninger

Vejledning og retningslinjer for foreningsvalgte revisorer i Haveforeninger Brønshøj september 2014 Vejledning og retningslinjer for foreningsvalgte revisorer i Haveforeninger En forening består af flere forskellige organer, f.eks. generalforsamlingen, formanden, bestyrelsen,

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Skattefri godtgørelser til frivillige medhjælpere i foreningslivet

Skattefri godtgørelser til frivillige medhjælpere i foreningslivet - 1 Skattefri godtgørelser til frivillige medhjælpere i foreningslivet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Frivillige ildsjæle er ofte bærende kræfter i foreningslivet. Særlige skatteregler

Læs mere

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen Agenda Skattereform 2012 Opsparingsmuligheder Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen SKATTEREFORM 2012 - - med fokus på pensionsområdet SKATTEREFORM 2012 Fokuspunkter : Skattelettelser via ændringer i

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: Nyhedsbrev 07. december 2012 I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: - Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn - Krav om digital betaling for virksomheder

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

4.2 Registreringspligtig person

4.2 Registreringspligtig person Moms Forlaget Andersen 4.2 Registreringspligtig person Af Senior VAT Consultant Susanne Johnsen, Ernst & Young P/S susanne.johnsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende registreringspligtig person

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 Af Thorbjørn Helmo Madsen I RevisorManualen finder du de vigtigste regler, satser og beløbsgrænser samlet i et alfabetisk opslagsværk. VERSION

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D

V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D 14. marts 2013 V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D Folketinget vedtog den 6. december 2012 en ændring af årsregnskabsloven og revisorloven. Ændringen betyder, at virksomheder i regnskabsklasse

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C

Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C CVR-nr. 35 03 63 93 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr.

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Indkomståret Selskabsselvangivelse 2012 Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Skattemyndighed Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Solcelleanlæg Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg 2 17.09.13 November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Læs mere

Danske Fodbolddommere Redegørelse vedrørende omkostningsgodtgørelse i forhold til dagpenge, efterløn, m.v.

Danske Fodbolddommere Redegørelse vedrørende omkostningsgodtgørelse i forhold til dagpenge, efterløn, m.v. Danske Fodbolddommere Redegørelse vedrørende omkostningsgodtgørelse i forhold til dagpenge, efterløn, m.v. Forord Desværre oplever Danske Fodbolddommere fra tid til anden, at et medlem kontakter os, fordi

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Idrætsklubber, frivillige og skat

Idrætsklubber, frivillige og skat - 1 Idrætsklubber, frivillige og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteforholdene i idrætsklubber og -foreninger har de senere år påkaldt sig interesse i flere henseender. SKAT har

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Stiftet i 1994 af Carsten H. Fohlmann Har mere end 20 års erfaring med foreninger

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Sort arbejde - Adgang til kontrol på privat grund m. v.

Sort arbejde - Adgang til kontrol på privat grund m. v. - 1 Sort arbejde - Adgang til kontrol på privat grund m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I artiklen d. 2. juni 2012 omtalte jeg en del af regeringens lovforslag fra den 25. april 2012

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv Indkomståret Selskabsselvangivelse Skattemyndighed SKAT CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 66 50 08 2450 København SV Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og adresse Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1 SKATTEFIF 2011 v/ Jette Stigsen Bräuner Skatterådgiver HD Nr. 1 Nr. 2 Genopretningspakke Personfradrag uændret 42.900 kr. Topskattegrænse uændret 389.900 kr. Gælder i årene 2011, 2012 og 2013. Nr. 3 Maksimal

Læs mere

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide?

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010 hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser januar 2010 Copyright BDO ScanRevision, januar 2010 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk,

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere