Oprettelse af en forening sådan!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oprettelse af en forening sådan!"

Transkript

1 Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan foreningens arbejde og organisation er struktureret. Kravene er at: - Foreningen har faste og kontinuerlige folkeoplysende aktiviteter. - Foreningen har vedtægter med et formål, som er godkendt på dens generalforsamling. - Foreningen som udgangspunkt er åben for alle, som tilslutter sig dens formål. - Foreningens aktiviteter primært finder sted i den kommune, de søger støtte i. - Foreningen bygger på aktivt medlemskab og har mindst 5 betalende medlemmer. - Foreningen er demokratisk opbygget med en bestyrelse valgt af medlemmerne. - Foreningen har en form for medlemsbetaling bl.a. kontingent. - Foreningen ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed, og at et evt. overskud tilfalder foreningen. - Foreningens formue tilfalder almennyttige formål ved dens opløsning. Dannelse af en forening For at danne en forening er det første skridt normalt at indkalde de interesserede personer til en stiftende generalforsamling, hvor beslutningen om stiftelse af foreningen træffes. Med indkaldelsen bør følge et udkast til vedtægter. Husk at gemme referatet fra den stiftende generalforsamling, da det vil være en god ide at vedlægge referatet ved en evt. ansøgning til kommunen om godkendelse som folkeoplysende forening. Faste og kontinuerlige folkeoplysende aktiviteter Kommunen støtter faste og kontinuerlige aktiviteter. Faste aktiviteter forstår som aktiviteter for en fast medlemsskare, som betaler kontingent og deltager aktivt i aktiviteterne. Aktiviteterne skal være kontinuerlige, f.eks. hver uge. Der ydes ikke støtte til enkeltstående arrangementer, men foreninger må gerne lave enkeltstående arrangementer ved siden af deres kontinuerlige aktiviteter. Den frivillige oplysende forening Som det i ovenstående står beskrevet i kravene til en frivillig folkeoplysende forening, skal foreningen være demokratisk og medlemsstyret, og dette skal fremgå af foreningens vedtægter. Det skal være de frivillige kræfter, der er de bærende i foreningen. Vedtægterne vil sammen med en beskrivelse af foreningens aktiviteter danne baggrund for kommunens beslutning om, hvorvidt foreningen kan godkendes i forhold til folkeoplysningsloven og dermed også være støtteberettiget. CVR-nr. For at foreningen kan modtage økonomisk tilskud fra det offentlige kræves en NemKonto. Oprettelse af en NemKonto i et pengeinstitut forudsætter at foreningen har et CVR-nr. Man kan finde mere information om oprettelse af CVR-nr. på sådan bestiller / fornyes et CVR-nummer til foreningen. Det kan oplyses, at erhvervelse af et CVR-nr. er gratis og kan ske ved foreningens registrering i Det Centrale Virksomhedsregister. Tilskud efter folkeoplysningsloven Hvis foreningen bliver godkendt som en folkeoplysende forening, kan den søge om tilskud efter reglerne i folkeoplysningsloven. Se mere på Folkeoplysningsloven stiller en række krav til foreninger, der ønsker at blive godkendt for at opnå tilskud.

2 Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 2 Vedtægterne For at foreningen kan godkendes i forhold til folkeoplysningsloven, skal vedtægterne som minimum indeholde en beskrivelse af: - Foreningens formål - Valg af bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer - Regnskabs- og formueforhold, herunder regnskabsår samt valg af revisor - Foreningens hjemsted - Betingelse for medlemskab - Tegningsret for foreningen - Procedure for vedtægtsændringer - Anvendelse af foreningens evt. formue ved ophør Der er mange måder at lave vedtægter på, og der er ingen formelle krav om, hvordan vedtægterne skal se ud og hvor udførlige de skal være. Vedtægterne sætter rammen for foreningen og giver nye og gamle medlemmer indblik i, hvilke forpligtelser og rettigheder de har som medlemmer. På de følgende sider er der en beskrivelse af, hvad vedtægterne kan/skal indeholde og kommentarer til de enkelte punkter. Dette kan bruges som inspiration, når foreningens vedtægter skal skrives. Ved spørgsmål - kontakt Kultur, Service og Events / Folkeoplysningen på telefon eller besøg hjemmesiden:

3 Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 3 Vedtægter for Navn 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens Navn er: Navn Forklaring og kommentarer Foreningens navn skal være unikt og vil også ofte fortælle hvad hovedaktiviteten er som fx Fodboldklubben Hattrick. 1.2 Foreningens hjemsted er Viborg Kommune Foreninger, der søger tilskud i Viborg Kommune, skal have hjemsted og have deres primære aktiviteter i Viborg Kommune. Man må dog gerne deltage i turneringer, kurser, stævner, workshops o. lign. andre steder i Danmark. Foreningen må også gerne have medlemmer, der er bosat i andre kommuner, og der kan også søges tilskud til disse, hvis de er under 25 år. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er Formålsparagraffen er særlig vigtig. Formuler den så bredt, at den omfatter alt det, I kunne tænke jer at lave i foreningen, men samtidig så smalt, at I med den kan holde jer på sporet af det, som I nu engang er samlet om i jeres forening. Formålet skal ligge indenfor det overordnede formål for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, som er: med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet (folkeoplysningsloven, 14, stk. 1) 3. Medlemskab 3.1 Foreningen optager som medlem enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål. En frivillig folkeoplysende forening skal som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig dens formål. Hvis man ønsker at lave yderligere begrænsninger, skal de være objektive og saglige. Ifølge folkeoplysningsloven skal man være fem betalende medlemmer for at lave en forening. En forening skal bygge på aktivt medlemskab, dvs. at hovedparten af medlemmerne skal betale kontingent og deltage aktivt i foreningen. Man må dog gerne have passive medlemmer og æresmedlemmer. Hvis jeres forening ønsker mulighed for at kunne ekskludere et medlem, skal der foreligge nogle objektive og saglige begrundelser herfor. Disse begrundelser skal fremgå af vedtægterne. Dette kan fx være grov overtrædelse af medlemsforpligtelserne, kontingentrestance af et væsentligt omfang eller lignende. Eksklusion bør typisk først finde sted efter forudgående advarsler og irettesættelser. Beslutningen om eksklusion kan træffes af bestyrelsen, men oftest er den endelige beslutning henlagt til generalforsamlingen, hvor det pågældende medlem har mulighed for at gøre indsigelser.

4 Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 4 4. Generalforsamlingen 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed Foreningen skal være demokratisk, og generalforsamlingen er det forum, hvor medlemmerne direkte deltager i beslutningsprocessen. 4.2 Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i XX måned. Generalforsamlingen skal indkaldes i god tid, således at alle medlemmer har mulighed for at deltage Generalforsamlingen vil typisk ligge i starten af året umiddelbart efter at årsregnskabet for foregående år er afsluttet og revideret. 4.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som Minimum indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning samt godkendelse heraf 3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent samt godkendelse heraf. 4. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen. 5. Valg af bestyrelse 6. Valg af revisor 7. Eventuelt Der er en del faste punkter som skal med hvert år. Det kan skrives i vedtægterne, så man ikke glemmer dem. 4. Indkomne forslag. Det er en foreningsretslig grundregel, at man ikke kan behandle et punkt, som ikke er på dagsordenen, og man kan så langt mindre vedtage noget, som ikke har været varslet på en dagsorden. Årsagen er selvfølgelig, at medlemmerne på forhånd skal have mulighed for at tage stilling til de emner, som skal debatteres. Derfor kan man også med rimelighed indsætte regler i vedtægterne om, at forslag skal komme i god tid inden generalforsamlingen. 4.4 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning. 4.5 Alle medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret (aldersgrænse?) Hvis foreningen har børn som medlemmer, kan der i vedtægterne stå at barnets stemmeret overgår til dets værge. 5. Foreningens bestyrelse 5.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen. 5.2 Bestyrelsen består af 3 medlemmer 5.3 Foreningens bestyrelse er på valg hvert år 5.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. 5.5 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper mm. Antallet af bestyrelsesmedlemmer er forskellige fra forening til forening. Dog er der et minimumskrav på 3 personer, når man ønsker godkendelse som frivillig folkeoplysende forening. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling blandt medlemmerne og varetager medlemmernes interesse mellem generalforsamlingerne. Nogle foreninger foretrækker 2 års valgperioder, der er forskudt således, at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Bestyrelsen fordeler normalt posterne imellem sig. I nogle foreninger er de enkelte bestyrelsesposter på valg separat. Der er ofte mange arbejdsopgaver i en forening og bestyrelsen kan hurtigt blive trætte, hvis det kun er dem, der udfører al arbejdet. En god bestyrelse formår at engagere sine medlemmer og uddelegere opgaver efter behov. Kan der ikke vælges en bestyrelse, skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor en sådan vælges.

5 Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 5 6. Tegningsret 6.1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i foreningen eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i foreningen med 2 Bestyrelsesmedlemmer. Tegningsret forstås som retten til at skrive forpligtende under på vegne af foreningen. Dette er typisk formanden og kassereren i fællesskab. 6.2 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. 6.3 Ved beløb under kr. kan kassereren alene underskrive 7. Kontingent 7.1 De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen. For at undgå, at det bliver for besværligt, at der altid skal to underskrifter til i dagligdagen, kan der tilføjes at kassereren kan være ene underskriver ved mindre beløb. Ifølge folkeoplysningsloven skal foreningen have en form for medlemsbetaling for at kunne modtage støtte. Det mest almindelige er kontingent, hvor beløbet fastsættes på den årlige generalforsamling. 8. Vedtægtsændringer 8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer. Det er kun generalforsamlingen, der kan ændre på foreningens vedtægter. Der skal fremgå hvor stort flertal, der skal til for at ændre vedtægterne, om det er almindeligt stemmeflertal, 2/3 af stemmerne eller andre stemmetal, og om ændringsforslag skal varsles på forhånd. 9. Ekstraordinær generalforsamling 9.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden sker med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det. 10. Regnskab og økonomi 10.1 Regnskabsår er fra dato til dato. F.eks Hvis der i løbet af året skal træffes nogle større eller principielle beslutninger, vil bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, således at alle medlemmer kan tage del i beslutningen. Hvis en række medlemmer (fx 1/3) er utilfredse med bestyrelsens arbejde eller ønsker en principsag afgjort, kan de forlange indkaldt til ekstraordinær generalforsamling Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Revisoren kan være et almindeligt medlem af foreningen. Vedkommende må ikke sidde i bestyrelsen eller være samboende/i familie med et bestyrelsesmedlem. Hvis foreningen modtager over kr. i tilskud fra Viborg Kommune skal den benytte en professionel revisor.

6 Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. En forening kan blive forpligtet til at udbetale erstatninger, løn m.v. Men har foreningen ingen penge er spørgsmålet, hvem der så skal betale. Det er en foreningsretlig grundsætning, at man ikke kan gemme sig bag en disposition foretaget af en forening. I kan altså ikke oprette en forening og så derefter slippe for et eventuelt efterfølgende erstatningsansvar for jeres handlinger. En god tommelfingerregel er, at hvis bestyrelsen har handlet anderledes end den i den pågældende situation burde, hæfter den selv for et opstået tab. Det er en strafferetlig hovedregel, at ansvaret ikke pålægges foreningen (/eller dens medlemmer), men den/dem der har handlet. Laver eksempelvis en række medlemmer af foreningen God mod Grise hærværk mod en grisefarm, er de i denne forbindelse passive medlemmer af foreningen uden risiko. Deres medlemskab af foreningen medfører ikke, at de kan blive stillet strafferetligt til ansvar for andre medlemmers handlinger. Foreningen kan have en bestemmelse om, at foreningen kun hæfter for sine forpligtelser med sin formue. Sørg også for at ingen medlemmer heller ikke bestyrelsen - kautionerer personligt for foreningens forpligtelser. 11. Opløsning 11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Det skal være fastsat i foreningens vedtægter, under hvilke forudsætninger foreningen kan opløses. Ellers er det absolutte udgangspunkt, at foreningen kan opløses ved en generalforsamling om den så er ordinær eller ekstraordinær. Her skal der som udgangspunkt det samme antal stemmer til at nedlægge en forening, som der skal til at ændre dens vedtægter hvilket som oftest er 2/3 af de fremmødte. Opløsningen kan også ske på knapt så frivillig basis. En forening betragtes som enhver anden form for juridisk person, og den kan derfor eksempelvis gå konkurs Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål. Ifølge folkeoplysningsloven skal foreningens formue tilfalde almennyttige formål ved dens opløsning. Dette kan fx være en forening med et lignende formål som jeres egen forening, en organisation el. lignende. Dette er et krav.

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DTUKlatring 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: DTUKlatring Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune 2. Formål Foreningen DTUKlatring ønsker at inspirere til og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere